Nós Imeachta : 2018/0230(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0079/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0079/2019

Díospóireachtaí :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Vótaí :

PV 12/03/2019 - 9.16
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0150

TUARASCÁIL     ***I
PDF 646kWORD 200k
14.2.2019
PE 627.916v01-00 A8-0079/2019

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena n-aisghairtear [an Rialachán maidir leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach] agus Rialachán (AE) 375/2014

(COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

Rapóirtéir: Michaela Šojdrová

Rapóirtéirí do na tuairimí (*):

Eleni Theocharous, An Coiste um Fhorbairt

Deirdre Clune, An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

(*)  Coistí comhlachaithe – Riail 54 de na Rialacha Nós Imeachta

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt
 TUAIRIM ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
 TUAIRIM ón gCoiste um Buiséid
 TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena n-aisghairtear [an Rialachán maidir leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach] agus Rialachán (AE) 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0440),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 165(4), d’Airteagal 166(4) agus d’Airteagal 214(5) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0264/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 Deireadh Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 6 Nollaig 2018(2),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas agus na tuairimí ón gCoiste um Fhorbairt, ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta, ón gCoiste um Buiséid agus ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A8-0079/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Is ar an dlúthpháirtíocht atá an tAontas Eorpach bunaithe, i measc a shaoránach agus i measc a Bhallstát. Treoraíonn an comhluach sin a ghníomhaíochtaí agus soláthraíonn sé an aontacht is gá chun dul i ngleic le dúshláin na sochaí atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, ar dúshláin iad a bhfuil Eorpaigh óga toilteanach cabhrú dul i ngleic leo trína ndlúthpháirtíocht a chur in iúl sa chleachtas.

(1)  Is ar an dlúthpháirtíocht atá an tAontas Eorpach bunaithe, i measc a shaoránach agus i measc a Bhallstát. Treoraíonn an comhluach sin, a chuimsítear in Airteagal 2 de Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghníomhaíochtaí agus soláthraíonn sé an aontacht is gá chun dul i ngleic le dúshláin na sochaí atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, ar dúshláin iad a bhfuil Eorpaigh óga toilteanach cabhrú dul i ngleic leo trína ndlúthpháirtíocht a chur in iúl sa chleachtas.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a)  I bhfianaise an mhéadaithe shuntasaigh ar na géarchéimeanna daonnúla agus na héigeandálaí domhanda, agus d’fhonn feabhas a chur ar chur chun cinn na dlúthpháirtíochta agus infheictheacht na cabhrach daonnúla i measc shaoránaigh an Aontais, is gá forbairt a dhéanamh ar an dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit agus le tríú tíortha atá thíos le tubaistí de dhéantús an duine nó tubaistí nádúrtha.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1b)  Tá an chabhair dhaonnúil bunaithe ar phrionsabail na neamhchlaontachta, na neodrachta agus an neamh-idirdhealaithe, a leagtar síos sa dlí idirnáisiúnta daonnúil agus i ndlí an Aontais. Leis an gcabhair dhaonnúil cuirtear freagairt éigeandála atá bunaithe ar riachtanais ar fáil a bhfuil sé mar aidhm léi beatha daoine a chaomhnú, fulaingt an duine a chosc agus a laghdú, dínit an duine a chaomhnú agus cosaint a chur ar fáil do ghrúpaí leochaileacha atá thíos le tubaistí de dheanamh an duine nó tubaistí nádúrtha. Is gnéithe riachtanacha den chabhair dhaonnúil iad an laghdú ar an mbaol tubaiste agus an ullmhacht trí ghníomhaíochtaí fothaithe acmhainní agus athléimneachta.

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Sa Teachtaireacht “Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach” an 7 Nollaig 201618, leag an Coimisiún béim ar an ngá atá ann an dúshraith a neartú le haghaidh obair dlúthpháirtíochta ar fud na hEorpa, níos mó deiseanna agus deiseanna níos fearr ó thaobh gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a sholáthar do dhaoine óga i raon leathan réimsí éagsúla, agus tacaíocht a thabhairt do ghníomhaithe náisiúnta agus áitiúla, lena n-iarrachtaí dul i ngleic le dúshláin agus géarchéimeanna éagsúla. Seoladh leis an Teachtaireacht sin an chéad chéim den Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach faoinar baineadh leas as cláir éagsúla de chuid an Aontais chun deiseanna saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó poist a thairiscint do dhaoine óga ar fud an Aontais Eorpaigh.

(3)  Sa Teachtaireacht “Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach” an 7 Nollaig 201618, leag an Coimisiún béim ar an ngá atá ann an dúshraith a neartú le haghaidh obair dhlúthpháirtíochta ar fud na hEorpa, níos mó deiseanna agus deiseanna níos fearr ó thaobh gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a sholáthar do dhaoine óga i raon leathan réimsí éagsúla, agus tacaíocht a thabhairt do ghníomhaithe náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, lena n-iarrachtaí dul i ngleic le dúshláin agus géarchéimeanna éagsúla. Seoladh leis an Teachtaireacht sin an chéad chéim den Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach faoinar baineadh leas as cláir éagsúla de chuid an Aontais chun deiseanna saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó poist a thairiscint do dhaoine óga ar fud an Aontais Eorpaigh.

___________________

__________________

18 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Coiste na Réigiún – Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, (COM(2016) 0942 final).

18 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Coiste na Réigiún – Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, (COM(2016) 0942 final).

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a)  I gcomhthéacs an Rialacháin seo, tuigtear an dlúthpháirtíocht mar an fhreagracht a bhraitheann gach duine i dtaca le gach duine a bheith tiomanta don leas coiteann, rud a léirítear trí ghníomhaíochtaí nithiúla a dhéanamh gan smaoineamh ar leas a fháil mar chúiteamh.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4b)  Is bealach tábhachtach chun dlúthpháirtíocht a chur in iúl é cúnamh a thabhairt do dhaoine agus do phobail lasmuigh den Aontas atá thíos le tubaistí nó atá go mór i mbaol tubaistí agus a bhfuil cabhair dhaonnúil ag teastáil uathu, bunaithe ar bhunphrionsabail na neodrachta, na daonnachta, an neamhspleáchais agus na neamhchlaontachta.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4c)  Ba cheart do na saorálaithe rannpháirteacha agus do na heagraíochtaí a chuireann gníomhaíochtaí chun feidhme faoin gCór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil cloí leis na prionsabail a leagtar amach sa Chomhdhearcadh Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4d)  Is gá tuilleadh dlúthpháirtíochta a fhorbairt leis na daoine atá buailte ag géarchéimeanna agus tubaistí i dtríú tíortha agus leibhéil feasachta agus infheictheacht na cabhrach daonnúla agus na saorálaíochta i gcoitinne mar ghníomhaíocht ar feadh an tsaoil a ardú i measc shaoránaigh an Aontais.

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4e)  Tá gealltanas tugtha ag an Aontas agus ag na Ballstáit go gcuirfidh siad Clár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe de sin chun feidhme go hinmheánach agus trí ghníomhaíochtaí seachtracha araon.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4f)  Sna conclúidí uaithi an 19 Bealtaine 2017 maidir leis an nasc idir an daonnúlacht agus an fhorbairt a chur chun cinn, d’aithin an Chomhairle gur gá an athléimneacht a neartú trí nasc níos fearr a dhéanamh idir an chabhair dhaonnúil agus an comhar forbartha agus gur gá na naisc oibríochtúla idir cineálacha comhlántacha cur chuige na cabhrach daonnúla, an chomhair forbartha agus an choisc coinbhleachtaí a neartú tuilleadh.

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Ba cheart deiseanna atá inrochtana go héasca a chur ar fáil do dhaoine óga le bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta, a chabhródh leo a dtiomantas maidir le leas pobal a chur in iúl agus ag an am céanna taithí, scileanna agus inniúlachtaí úsáideacha a shealbhú maidir lena bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil, ag feabhsú dá réir sin a n-infhostaitheacht. Thacódh na gníomhaíochtaí sin freisin le soghluaisteacht saorálaithe, oiliúnaithe agus oibrithe óga.

(5)  Ba cheart deiseanna cuimsitheacha agus fiúntacha atá inrochtana go héasca a chur ar fáil do dhaoine óga le bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta, a chabhródh leo a dtiomantas maidir le leas pobal a chur in iúl agus ag an am céanna taithí, eolas, scileanna agus inniúlachtaí úsáideacha a shealbhú maidir lena bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil, ag feabhsú dá réir sin a n-infhostaitheachta. Thacódh na gníomhaíochtaí sin freisin le soghluaisteacht saorálaithe, oiliúnaithe agus oibrithe óga.

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Ba cheart na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thairgtear do dhaoine óga a bheith ar ardcháilíocht, sa mhéid is gur cheart dóibh freastal ar riachtanais sa tsochaí nach bhfuiltear ag freastal orthu cheana, rannchuidiú le pobail a neartú, an deis a thairiscint do dhaoine óga chun eolas agus inniúlachtaí luachmhara a shealbhú, a bheith inrochtana ó thaobh airgid de do dhaoine óga, agus a bheith á gcur chur chun feidhme faoi dhálaí slána sláintiúla.

(6)  Ba cheart na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thairgtear do dhaoine óga a bheith ar ardcháilíocht; ba cheart é a bheith mar aidhm leo freastal ar riachtanais sa tsochaí nach bhfuiltear ag freastal orthu cheana, feabhas a chur ar an dlúthpháirtíocht agus rannchuidiú le pobail a neartú agus le rannpháirtíocht dhaonlathach. Ba cheart dóibh an deis a thairiscint do dhaoine óga chun eolas, scileanna agus inniúlachtaí luachmhara a shealbhú. Ba cheart dóibh a bheith inrochtana ó thaobh airgid de do dhaoine óga, agus a bheith á gcur chur chun feidhme faoi dhálaí slána, cuimsitheacha agus sláintiúla. Ba cheart idirphlé leis na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha agus leis na gréasáin Eorpacha atá speisialaithe i bhfadhbanna sóisialta práinneacha a spreagadh chun na riachtanais sa tsochaí nach bhfuiltear ag freastal orthu a shocrú ar an mbonn is fearr agus clár atá bunaithe ar riachtanais a áirithiú. Níor cheart go mbeadh tionchar diúltach ag gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta ar phoist ná sealanna oiliúna atá ann cheana agus ba cheart dóibh rannchuidiú le tiomantais cuideachtaí maidir le freagracht shóisialta chorparáideach a threisiú, ach gan teacht ina n-ionad.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Pointe aonair iontrála is ea an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach do ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta ar fud an Aontais agus níos faide i gcéin. Ba cheart comhsheasmhacht agus comhlántacht le beartais agus cláir ábhartha eile de chuid an Aontais a áirithiú. Bunaítear an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach ar láidreachtaí agus sineirgíochtaí clár a bhí ann roimhe agus atá ann anois, go háirithe an tSeirbhís Dheonach Eorpach19 agus Saorálaithe Cabhrach an Aontais Eorpach20. Comhlánaíonn sé freisin na hiarrachtaí a dhéanann na Ballstáit chun tacú le daoine óga agus a n-aistriú ón scoil go hobair faoin Ráthaíocht don Aos Óg a éascú trí dheiseanna breise a sholáthar dóibh tosú i margadh an tsaothair i bhfoirm cúrsaí oiliúna nó post i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht laistigh dá mBallstát nó thar theorainneacha. Áirithítear freisin comhlántacht le líonraí atá ann cheana ar leibhéal an Aontais a bhaineann leis na gníomhaíochtaí faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach, ar nós Líonra Eorpach na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí, EURES agus an líonra Eurodesk. Ina theannta sin, ba cheart comhlántacht idir scéimeanna gaolmhara atá ann cheana – go háirithe scéimeanna náisiúnta dlúthpháirtíochta agus scéimeanna soghluaisteachta do dhaoine óga – agus an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, ag tógáil ar dhea-chleachtais i gcás inarb iomchuí.

(7)  Pointe aonair iontrála is ea an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach do ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta ar fud an Aontais agus níos faide i gcéin. Ba cheart comhsheasmhacht agus comhlántacht le beartais agus cláir ábhartha eile de chuid an Aontais a áirithiú. Bunaítear an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach ar láidreachtaí agus sineirgí clár a bhí ann roimhe agus atá ann anois, go háirithe an tSeirbhís Dheonach Eorpach19 agus Saorálaithe Cabhrach an Aontais Eorpach20. Comhlánaíonn sé freisin na hiarrachtaí a dhéanann na Ballstáit chun tacú le daoine óga agus a n-aistriú ón scoil go hobair a éascú faoi scéimeanna amhail Ráthaíocht don Aos Óg trí dheiseanna breise a sholáthar dóibh tosú i margadh an tsaothair i bhfoirm cúrsaí oiliúna nó post i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht laistigh dá mBallstát nó thar theorainneacha. Áirithítear freisin comhlántacht le líonraí atá ann cheana ar leibhéal an Aontais a bhaineann leis na gníomhaíochtaí faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach, ar nós Líonra Eorpach na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí, EURES agus an líonra Eurodesk agus eagraíochtaí ábhartha na sochaí sibhialta, lena n-áirítear comhpháirtithe sóisialta agus líonraí a dhéanann ionadaíocht ar dhaoine óga agus ar shaorálaithe. Ina theannta sin, ba cheart comhlántacht idir scéimeanna gaolmhara atá ann cheana – go háirithe scéimeanna náisiúnta dlúthpháirtíochta, amhail saorálaíocht, an tseirbhís shibhialta agus scéimeanna soghluaisteachta do dhaoine óga – agus an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, ag tógáil ar dhea-chleachtais i gcás inarb iomchuí, chun tionchair agus cáilíochtaí na scéimeanna sin ar a chéile a fheabhsú agus a shaibhriú. Níor cheart go ngabhfadh an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach ionad na scéimeanna náisiúnta. Ba ceart rochtain ar ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta náisiúnta a áirithiú do gach duine óg. Ba cheart don Choimisiún treoirlínte praiticiúla a fhorbairt ar chomhlántacht an chláir le Cláir eile an Aontais agus ar fhoinsí cistithe agus ar sineirgí idir an dá dream.

__________________

__________________

19 Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear 'Erasmus+': clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE, (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 50-73).

19 Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear 'Erasmus+': clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE, (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 50-73).

20 Rialachán (AE) Uimh. 375/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil ( “an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE”) (IO L 122, 24.4.2014, lgh. 1-17)

20 Rialachán (AE) Uimh. 375/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil ( “an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE”) (IO L 122, 24.4.2014, lgh. 1-17)

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8a)  Maidir le deimhniú na n-eagraíochtaí seolta agus na n-ósteagraíochtaí arna dhéanamh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 375/2014, níor cheart go ndéanfaí é faoi dhó faoin gClár agus ba cheart a choibhéis a aithint nuair a bheidh an Rialachán seo á chur chun feidhme ó 2021 ar aghaidh.

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach deiseanna nua ar fáil do dhaoine óga chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó poist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht agus chun tionscadail dlúthpháirtíochta a cheapadh agus a fhorbairt ar a dtionscnamh féin. Beidh na deiseanna sin ina chuidiú chun a bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil a fheabhsú. Tacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach freisin le gníomhaíochtaí líonraithe do rannpháirtithe agus d'eagraíochtaí rannpháirteacha sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, agus le bearta a áiritheoidh cáilíocht na ngníomhaíochtaí a dtacaítear leo agus a dhéanfaidh bailíochtú a dtorthaí foghlama a fheabhsú. Ar an gcaoi sin, cuideoidh sé freisin le comhar Eorpach atá ábhartha do dhaoine óga agus le feasacht a ardú faoin tionchar dearfach a bhíonn aige.

(9)  Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach deiseanna nua foghlama foirmiúla agus neamhfhoirmiúla ar fáil do dhaoine óga chun tabhairt faoi shaorálaíocht, cúrsaí oiliúna nó socrúcháin phoist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht chun tionscadail dlúthpháirtíochta a cheapadh agus a fhorbairt ar a dtionscnamh féin. Beidh na deiseanna sin ina chuidiú chun a bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil a fheabhsú. Tacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach freisin le gníomhaíochtaí líonraithe do rannpháirtithe agus d'eagraíochtaí rannpháirteacha sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, agus le bearta a áiritheoidh cáilíocht na ngníomhaíochtaí a dtacaítear leo agus a dhéanfaidh bailíochtú a dtorthaí foghlama a fheabhsú. Ar an gcaoi sin, cuideoidh sé freisin le comhar Eorpach atá ábhartha do dhaoine óga agus le feasacht a ardú faoin tionchar dearfach a bhíonn aige. Ba cheart dó freisin rannchuidiú le tacú le pobail a neartú agus tacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí atá ann cheana a chuireann gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta chun feidhme.

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Ba cheart na gníomhaíochtaí sin a bheith chun leasa pobal, agus forbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil an duine aonair a chothú san am céanna, agus féadfaidh siad tarlú i bhfoirm saorálaíochta, cúrsaí oiliúna agus post, tionscadal nó gníomhaíochtaí líonraithe, arna bhforbairt i réimsí éagsúla, amhail oideachas agus oiliúint, fostaíocht, comhionannas inscne, fiontraíocht – go háirithe fiontraíocht shóisialta – saoránacht agus rannpháirtíocht dhaonlathach, cosaint an chomhshaoil agus an dúlra, gníomhú ar son na haeráide, cosc tubaistí, ullmhacht agus téarnamh, talmhaíocht agus forbairt tuaithe, soláthar bia agus ábhar neamhbhia, sláinte agus folláine, cruthaitheacht agus cultúr, corpoideachas agus spórt, cúnamh agus leas sóisialta, glacadh agus lánpháirtíocht náisiúnach tríú tír, comhar agus comhtháthú críochach, agus comhar trasna teorainneacha. Cuimsíonn na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta sin gné láidir foghlama agus oiliúna trí ghníomhaíochtaí ábhartha is féidir a thairiscint do na rannpháirtithe roimh an ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta, lena linn, agus ina diaidh.

(10)  Ba cheart breisluach soiléir Eorpach a bheith ag na gníomhaíochtaí sin agus ba cheart dóibh a bheith chun leasa pobal, agus forbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil an duine aonair a chothú san am céanna. Ba cheart go bhféadfadh na gníomhaíochtaí sin tarlú i bhfoirm saorálaíochta, cúrsaí oiliúna agus post, tionscadal nó gníomhaíochtaí líonraithe, arna bhforbairt i réimsí éagsúla, amhail oideachas agus oiliúint, fostaíocht, comhionannas inscne, fiontraíocht – go háirithe fiontraíocht shóisialta – saoránacht agus rannpháirtíocht dhaonlathach, idirphlé idirchultúrtha agus idirchreidimh, cuimsiú sóisialta, cuimsiú daoine atá faoi mhíchumas, cosaint an chomhshaoil agus an dúlra, gníomhú ar son na haeráide, cosc tubaistí, ullmhacht agus téarnamh, talmhaíocht agus forbairt tuaithe, soláthar bia agus ábhar neamhbhia, sláinte agus folláine, cultúr, lena n-áirítear oidhreacht chultúrtha, cruthaitheacht, corpoideachas agus spórt, cúnamh agus leas sóisialta, glacadh agus lánpháirtíocht náisiúnach tríú tír, le béim ar réitigh a fháil ar na dúshláin atá ag imircigh, comhar agus comhtháthú críochach, agus comhar trasna teorainneacha. Cuimsíonn na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta sin gné láidir foghlama agus oiliúna trí ghníomhaíochtaí ábhartha is féidir a thairiscint do na rannpháirtithe roimh an ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta, lena linn, agus ina diaidh.

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  Eispéireas saibhir (laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach araon) i gcomhthéacs na foghlama seachfhoirmiúla agus na foghlama neamhfhoirmiúla, atá i ngníomhaíochtaí saorálaíochta, a fheabhsaíonn forbairt phearsanta, shochoideachasúil agus ghairmiúil daoine óga, chomh maith lena saoránacht ghníomhach agus a n-infhostaitheacht. Níor cheart drochthionchar a bheith ag gníomhaíochtaí saorálaíochta ar fhostaíocht íoctha a d'fhéadfadh a bheith ann ná ar fhostaíocht íoctha atá ann cheana, agus níor cheart breathnú orthu mar ionadaithe ar an bhfostaíocht íoctha. Ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit obair i gcomhar le chéile maidir le beartais saorálaíochta i réimse na hóige tríd an modh oscailte comhordúcháin.

(11)  Eispéireas saibhir (laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach araon) i gcomhthéacs na foghlama seachfhoirmiúla agus na foghlama neamhfhoirmiúla, atá i ngníomhaíochtaí saorálaíochta, a fheabhsaíonn forbairt phearsanta, shochoideachasúil agus ghairmiúil daoine óga, chomh maith lena saoránacht ghníomhach, a rannpháirtíocht dhaonlathach agus a n-infhostaitheacht. Ba cheart go mbeadh an tsaorálaíocht bhunaithe ar chomhaontú saorálaíochta i scríbhinn agus níor cheart drochthionchar a bheith ag gníomhaíochtaí saorálaíochta ar fhostaíocht íoctha a d'fhéadfadh a bheith ann ná ar fhostaíocht íoctha atá ann cheana, agus níor cheart breathnú orthu mar ionadaithe ar an bhfostaíocht íoctha. Ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit obair i gcomhar le chéile maidir le beartais saorálaíochta i réimse na hóige tríd an modh oscailte comhordúcháin.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  Féadfaidh cúrsaí oiliúna agus poist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht deiseanna breise a thairiscint do dhaoine óga tosú i margadh an tsaothair agus rannchuidiú le dul i ngleic le príomhdhúshláin na sochaí ag an am céanna. Féadfaidh sé sin infhostaitheacht agus táirgiúlacht daoine óga a chothú agus a n-aistriú ón oideachas go fostaíocht a éascú, agus tá an-tábhacht leis an méid sin maidir lena ndeiseanna a fheabhsú i margadh an tsaothair. Leanfaidh na cúrsaí oiliúna a thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach na prionsabail cháilíochta a leagtar síos sa Mholadh ón gComhairle an 10 Márta 2014 lena mbunaítear Creat Cáilíochta do Chúrsaí Oiliúna21. Beidh na cúrsaí oiliúna agus na poist a thairgtear ina gcéad chéim mhór do dhaoine óga chun dul isteach i margadh an tsaothair agus mar sin ba cheart tacaíocht iar-ghníomhaíochta leordhóthanach a bheith ag dul leo. Déanann gníomhaithe ábhartha i margadh an tsaothair, go háirithe i seirbhísí fostaíochta poiblí agus príobháideacha, comhpháirtithe sóisialta agus Comhlachais Tráchtála, cúrsaí oiliúna agus poist a éascú agus faigheann siad íocaíocht ón eagraíocht rannpháirteach. Mar eagraíochtaí rannpháirteacha, ba cheart dóibh iarratas a dhéanamh ar chistiú trí bhíthin struchtúr inniúil cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh d'fhonn feidhmiú mar idirghabhálaí idir na rannpháirtithe óga agus na fostaithe a thairgeann cúrsaí oiliúna agus poist in earnálacha na dlúthpháirtíochta.

(12)  Ba cheart cúrsaí oiliúna atá inrochtana go héasca agus poist a bheith scartha go soiléir ó shaorálaíocht, ó thaobh cúrsaí airgeadais agus ó thaobh cúrsaí eagraíochta de. Níor cheart go mbeadh ionadú oibre ann choíche mar thoradh ar chúrsaí oiliúna. Féadfaidh cúrsaí oiliúna íoctha agus poist, áfach, dreasacht a léiriú do dhaoine óga faoi mhíbhuntáiste agus daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu rannpháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta nach mbeadh sé ar a gcumas rochtain a fháil orthu murach sin, agus breisluach soiléir Eorpach a thabhairt ag an am céanna trí rannchuidiú le dul i ngleic le príomhdhúshláin na sochaí nach bhfuiltear ag freastal orthu agus pobail áitiúl a neartú. Is féidir le cursaí oiliúna an t-aistriú ón oideachas go dtí an fhostaíocht a dhéanamh níos éasca do dhaoine óga agus is féidir leo infhostaitheacht daoine óga a chothú, rud atá ríthábhachtach maidir lena gcomhthathú inbhuanaithe sa mhargadh saothair a bhaint amach. Beidh na cúrsaí oiliúna agus na poist a thairgtear mar chloch chora do dhaoine óga dul isteach i margadh an tsaothair. Ba cheart go mbeadh cúrsaí oiliúna agus poist a sholáthraítear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach á n-íoc i gcónaí ag an eagraíocht rannpháirteach a bhfuil an rannpháirtí á óstáil nó á fhostú aici. Ba cheart go mbeadh cursaí oiliúna bunaithe ar chomhaontú cúrsa oiliúna i scríbhinn i gcomhréir leis an dlí is infheidhme de chuid na tíre ina bhfuil an cúrsa oiliúna ar siúl agus, de réir mar is iomchuí, ba cheart dóibh a bheith i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar amach sa Mholadh ón gComhairle an 10 Márta 2014 maidir le Creat Ardchaighdeáin do Chúrsaí Oiliúna21. Ba cheart go mbeadh poist bunaithe ar chonradh fostaíochta i gcomhréir leis an dlí náisiúnta nó na comhaontaithe comhchoiteanna is infheidhme, nó an dá cheann acu sin, de chuid na tíre rannpháirtí ina bhfuil an post á dhéanamh. Níor cheart go mairfeadh tacaíocht airgeadais d'eagraíochtaí rannpháirteacha ag tairiscint post níos mó ná 12 mhí. Ba cheart don na heagraíochtaí rannpháirteacha cur isteach ar mhaoiniú trí chomhlacht inniúil cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh d'fhonn idirghabháil a dhéanamh idir na rannpháirtithe óga agus fostaithe a thairgeann gníomhaíochtaí maidir le cúrsaí oiliúna agus poist in earnálacha dlúthpháirtíochta. Ba cheart go mbeadh ullmhúchán leormhaith, oiliúint le linn na hoibre agus tacaíocht iarshocrúcháin maidir le rannpháirtíocht an rannpháirtí ag gabháil le cúrsaí oiliúna agus poist. D'fhéadfadh gníomhaithe ábhartha sa mhargadh, go háirithe seirbhísí fostaíochta poiblí agus príobháideacha, comhpháirtithe sóisialta agus Comhlachais Tráchtála, mar aon le balleagraíochtaí EURES, na cúrsaí oiliúna agus na poist a éascú, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 2016/589 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i gcás gníomhaíochtaí trasteorann.

__________________

__________________

21 Moladh ón gComhairle an 15 Márta 2018 maidir le creat Eorpach do phrintíseachtaí ardchaighdeáin agus éifeachtacha (IO C 153, 2.5.2018, lch.1).

21 Moladh ón gComhairle an 15 Márta 2018 maidir le Creat Ardchaighdeáin do Chúrsaí Oiliúna (IO C 88, 27.3.2014, lch.1).

 

21a Rialachán (AE) Uimh. 2016/589 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2016 maidir le líonra Eorpach seirbhísí fostaíochta (EURES), rochtain oibrithe ar sheirbhísí soghluaisteachta agus comhtháthú breise ar mhargaí saothair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 agus Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 (IO L 107, 22.4.2016, lch. 1).

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(12a)  Ba cheart iarrachtaí a dhéanamh chun a áirithiú go mbeidh cúrsaí oiliúna agus poist oscailte le haghaidh rannpháirtíocht gach duine óg, go háirithe daoine óga ar lú na deiseanna atá acu, lena n-áirítear daoine óga faoi mhíchumas, faoi mhíbhuntáistí sóisialta nó cultúrtha, imircigh agus cónaitheoirí i gceantair thuaithe iargúlta agus sna réigiúin is forimeallaí den Aontas.

Leasú    20

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  Is sócmhainn thábhachtach é meon tionscnaimh daoine óga don tsochaí agus do mhargadh an tsaothair. Cuidíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach an ghné sin a chothú trí dheis a thabhairt do dhaoine óga a dtionscadail féin, arb é is aidhm leo dul i ngleic le dúshláin shonracha chun leasa a bpobal áitiúla féin, a dhearadh agus a chur chun feidhme. Is deis iad na tionscadail sin chun triail a bhaint as smaointe nua agus chun tacú le daoine óga gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thiomáint chun tosaigh astu féin. Is túsphointe iad freisin le haghaidh breis rannpháirtíochta i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus is céad chéim iad chun rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a spreagadh i dtreo na féinfhostaíochta nó i dtreo bunú cumainn, eagraíochtaí neamhrialtasacha nó comhlachtaí eile atá gníomhach sna hearnálacha dlúthpháirtíochta, neamhbhrabúis agus in earnáil na hóige.

(13)  Is sócmhainn thábhachtach é meon tionscnaimh daoine óga don tsochaí agus do mhargadh an tsaothair. Cuidíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach an ghné sin a chothú trí dheis a thabhairt do dhaoine óga a dtionscadail féin, arb é is aidhm leo dul i ngleic le dúshláin shonracha chun leasa a bpobal áitiúla féin, a dhearadh agus a chur chun feidhme. Is deis iad na tionscadail sin triail a bhaint as smaointe nua, réitigh nuálacha ar dhúshláin chomhchoiteanna a fhorbairt trí chur chuige ón mbun aníos agus tacú le daoine óga gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thiomáint chun tosaigh iad féin. Is túsphointe iad freisin le haghaidh breis rannpháirtíochta i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus is céad chéim iad chun rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a spreagadh i dtreo na féinfhostaíochta agus leanúint de bheith ina saoránaigh ghníomhacha mar shaorálaithe, oiliúnaithe nó fostaithe i gcumainn, eagraíochtaí neamhrialtasacha nó comhlachtaí eile atá gníomhach sna hearnálacha dlúthpháirtíochta, neamhbhrabúis agus in earnáil na hóige. Go bunúsach, ba cheart go gcruthófar leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach atmaisféar ina spreagfar daoine óga de réir a chéile chun a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus chun freastal ar leas an phobail.

Leasú    21

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13a)  Féadfaidh saorálaithe rannchuidiú le hacmhainn an Aontais cabhair dhaonnúil atá bunaithe ar riachtanais agus atá ar bhonn prionsabail a neartú agus rannchuidiú le héifeachtacht na hearnála daonnúla a mhéadú i gcás ina ndéantar iad a roghnú, a oiliúint agus a ullmhú go leormhaith chun a áirithiú go bhfuil na scileanna agus na hinniúlachtaí riachtanacha acu chun cabhair a thabhairt do dhaoine atá i ngátar ar an mbealach is éifeachtaí is féidir, ar choinníoll gur féidir leo brath ar thacaíocht agus ar mhaoirsiú leordhóthanach ar an láthair. Dá bhrí sin, tá ról na gcóitseálaithe nó na meantóirí ar an talamh a bhfuil ardscileanna acu, atá ardoilte agus a bhfuil taithí acu fíorthábhachtach chun rannchuidiú le héifeachtacht na freagartha daonnúla mar aon le tacú le saorálaithe.

Leasú    22

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  Ba cheart go mbraithfeadh daoine óga agus eagraíochtaí atá rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach gur cuid de phobal daoine agus eintiteas iad atá tiomanta do dhlúthpháirtíocht a fheabhsú ar fud na hEorpa. San am céanna, tá tacaíocht de dhíth ar eagraíochtaí rannpháirteacha chun a gcumas a neartú maidir le gníomhaíochtaí ardcháilíochta a thairiscint do líon méadaitheach rannpháirtithe. Tacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach le gníomhaíochtaí líonraithe arb é is aidhm leo rannpháirtíocht daoine óga agus eagraíochtaí rannpháirteacha a neartú sa phobal seo, meon an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a chothú, agus malartú cleachtas úsáideach agus taithí a spreagadh. Cuidíonn na gníomhaíochtaí sin freisin chun feasacht a ardú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach i measc gníomhaithe poiblí agus príobháideacha agus chun aiseolas a bhailiú ó rannpháirtithe agus ó eagraíochtaí rannpháirteacha maidir le cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

(14)  Ba cheart go mbraithfeadh daoine óga agus eagraíochtaí atá rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach gur cuid de phobal daoine agus eintiteas iad atá tiomanta do dhlúthpháirtíocht a fheabhsú ar fud na hEorpa. San am céanna, tá tacaíocht de dhíth ar eagraíochtaí rannpháirteacha chun a gcumas a neartú maidir le gníomhaíochtaí ardcháilíochta a thairiscint do líon méadaitheach rannpháirtithe. Tacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach le gníomhaíochtaí líonraithe atá dírithe ar rannpháirtíocht daoine óga agus eagraíochtaí rannpháirteacha a neartú sa phobal seo agus meon an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a chothú, chomh maith le malartú dea-chleachtas agus taithí a spreagadh. Rannchuidíonn na gníomhaíochtaí sin le feasacht a ardú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach i measc gníomhaithe poiblí agus príobháideacha chomh maith le haiseolas mionsonraithe agus fiúntach a bhailiú ó rannpháirtithe agus ó eagraíochtaí rannpháirteacha maidir le céimeanna éagsúla de chur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart go n-áiritheofar san aiseolas ceisteanna maidir le cuspóirí an Chláir chun a gcomhlíonadh a mheas ar bhonn níos fearr.

Leasú    23

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14a)  Chun go gcuirfear an Clár chun feidhme go cuí, is gá níos mó infheictheachta agus feasachta agus is gá na deiseanna ar chistiú atá ar fáil a chur chun cinn tuilleadh, trí fheachtais faisnéise, lena n-áirítear Lá Eolais bliantúil faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach, agus modhanna dinimiciúla cumarsáide lena gcuirtear béim láidir ar na meáin shóisialta, lena n-áirithítear an fheasacht is mó is féidir i measc na spriocghrúpaí, idir dhaoine aonair agus eagraíochtaí.

Leasú    24

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar cháilíocht na ngníomhaíochtaí agus na ndeiseanna eile a thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, go háirithe trí oiliúint, tacaíocht teanga, árachas, tacaíocht riaracháin agus tacaíocht iar-ghníomhaíochta a thairiscint do rannpháirtithe agus tríd an fhaisnéis, na scileanna agus na hinniúlachtaí a shealbhaigh siad le linn a n-eispéireas sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bhailíochtú. Is den mhórthábhacht iad slándáil agus sábháilteacht na saorálaithe agus níor cheart saorálaithe a imlonnú chuig oibríochtaí a dhéantar i limistéar coinbhleachtaí armtha idirnáisiúnta agus neamh-idirnáisiúnta.

(15)  Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar cháilíocht agus aidhm na cuimsitheachta atá le baint amach trí na gníomhaíochtaí agus na deiseanna a thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, go háirithe trí oiliúint leormhaith ar líne nó as líne, tacaíocht teanga, lóistín réasúnta, árachas, nósanna imeachta simplithe riaracháin agus tacaíocht réamhghníomhaíochta agus iarghníomhaíochta a thairiscint do rannpháirtithe agus tríd an fhaisnéis, na scileanna agus na hinniúlachtaí a shealbhaigh siad le linn a n-eispéireas sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bhailíochtú. Ba cheart bearta tacaíochta a fhorbairt agus a chur ar fáil i gcomhar le heagraíochtaí don óige agus eagraíochtaí neamhbhrabúis eile agus eagraíochtaí eile na sochaí sibhialta chun leas a bhaint as a saineolais ar an réimse. Ba cheart slándáil agus sábháilteacht na rannpháirtithe agus na dtairbhithe beartaithe chomh maith leis sin a bheith ríthábhachtach i gcónaí. Ba cheart go ndéanfadh gach gníomhaíocht prionsabal na coimhdeachta a chomhlíonadh. Níor cheart rannpháirtithe a imlonnú chun oibríochtaí a dhéantar i limistéar coinbhleachtaí armtha idirnáisiúnta agus neamh-idirnáisiúnta, nó chuig saoráidí ina sáraítear caighdeáin idirnáisiúnta maidir le cearta an duine. Ba cheart prionsabal ‘leas an linbh’ a bheith mar threoir ag na gníomhaíochtaí lena mbaineann teagmháil dhíreach le leanaí agus ba cheart, i gcás inarb iomchuí, go ndéanfar seiceálacha cúlra i leith rannpháirtithe nó bearta eile a ghlacadh d’fhonn cosaint leanaí a áirithiú.

Leasú    25

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(15a)  I gcomhréir le Treoirlíne AE maidir le cearta an linbh a chur chun cinn agus a chosaint (2017) agus le hAirteagal 9 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas, maidir le daoine leochaileacha, amhail daoine faoi mhíchumas agus leanaí, tá an tAontas agus na Ballstáit leis an trasdul ó chúram institiúideach go cúram teaghlachbhunaithe agus pobalbhunaithe a chur chun cinn agus tacú leis. Sa chomhthéacs sin, níor cheart don Chlár tacú le bearta nó le tionscnaimh a chuireann bac ar an tiomantas deireadh a chur le hinstitiúidiú nó le haon socrúchán a dhéanfadh díobháil do leanaí nó do dhaoine faoi mhíchumas.

Leasú    26

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 15 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(15b)  Ba cheart lánurraim a thabhairt do phrionsabail an Aontais maidir le comhionannas deiseanna agus neamh-idirdhealú ag gach céim de chur chun feidhme an Chláir, lena n-áirítear le linn shainaithint agus roghnú na rannpháirtithe agus na n-eagraíochtaí.

Leasú    27

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16)  Chun tionchar ghníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ar fhorbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil na rannpháirtithe a áirithiú, ní mór an fhaisnéis, na scileanna agus na hinniúlachtaí ar cuspóirí foghlama na gníomhaíochta iad a shainaithint agus a dhoiciméadú go cuí, i gcomhréir leis na himthosca agus na sainiúlachtaí náisiúnta, mar a mholtar sa Mholadh ón gComhairle an 20 Nollaig 2012 maidir leis an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil agus an fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhailíochtú22.

(16)  Chun tionchar ghníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ar fhorbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, chultúrtha, shibhialta agus ghairmiúil na rannpháirtithe a áirithiú, ní mór an fhaisnéis, na scileanna agus na hinniúlachtaí ar cuspóirí foghlama na gníomhaíochta iad a shainaithint agus a dhoiciméadú go cuí, i gcomhréir leis na himthosca agus na sainiúlachtaí náisiúnta, mar a mholtar sa Mholadh ón gComhairle an 20 Nollaig 2012 maidir leis an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil agus an fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhailíochtú22. Chun a áirithiú go gcuirfear gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta iomchuí ar fáil d’iarrthóirí cláraithe, ba cheart torthaí foghlama na ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a chur ar fáil dóibh sula gcinnfidh siad a bheith rannpháirteach. Chuige sin, ba cheart úsáid ionstraimí éifeachtacha ar leibhéal an Aontas agus ar an leibhéal náisiúnta le haghaidh aitheantas a thabhairt d'fhoghlaim neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmeálta, amhail Youthpass agus Europass a spreagadh, de réir mar is iomchuí.

__________________

__________________

22 Moladh ón gComhairle an 20 Nollaig 2012 maidir leis an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil agus an fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhailíochtú, (IO C 398, 22.12.2012, lch. 1-5).

22 Moladh ón gComhairle an 20 Nollaig 2012 maidir leis an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil agus an fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhailíochtú, (IO C 398, 22.12.2012, lch. 1-5).

Leasú    28

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16a)  Ba cheart do na gníomhaireachtaí náisiúnta saorálaithe a spreagadh freisin le bheith ina n-ambasadóirí den Chlár chun a n-eispéiris a chomhroinnt trí líonraí don óige, trí fhorais oideachais agus trí cheardlanna. D’fhéadfadh iarshaorálaithe nó iar-ambasadóirí rannchuidiú le hoiliúint na n-iarrthóirí amach anseo freisin.

Leasú    29

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  Ba cheart don lipéad cáilíochta comhlíonadh na n-eagraíochtaí rannpháirteacha le prionsabail agus riachtanais an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a áirithiú, maidir lena gcearta agus lena bhfreagrachtaí ag gach céim d’eispéireas na dlúthpháirtíochta. Is réamhchoinníoll é an lipéad cáilíochta le bheith rannpháirteach ach níor cheart maoiniú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach leanúint as sin go huathoibríoch.

(17)  Ba cheart don lipéad cáilíochta comhlíonadh na n-eagraíochtaí rannpháirteacha le luachanna, prionsabail agus cuspóirí an Aontais mar aon le prionsabail agus riachtanais an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a áirithiú, maidir lena gcearta agus a bhfreagrachtaí, agus a gcaighdeáin sábháilteachta, ag gach céim d’eispéireas na dlúthpháirtíochta, lena n-áirítear le linn na gcéimeanna réamhghníomhaíochta agus iarghníomhaíochta. Is réamhchoinníoll é an lipéad cáilíochta le bheith rannpháirteach ach níor cheart maoiniú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach leanúint as sin go huathoibríoch. Ba cheart lipéid cháilíochta a idirdhealú bunaithe ar chineál na gníomhaíochta dlúthpháirtíochta.

Leasú    30

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18)  Aon eintiteas atá toilteanach a bheith rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, ba cheart dó lipéad cáilíochta a fháil ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha iomchuí. An próiseas a mbronntar an lipéad cáilíochta ar a bhonn, ba cheart do chomhlachtaí cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh é a dhéanamh ar bhonn leanúnach. Ba cheart athmheasúnú tráthrialta a dhéanamh ar an lipéad cáilíochta a bhronntar agus d'fhéadfaí é a chúlghairm más amhlaidh, i gcomhthéacs na seiceálacha a dhéantar, nach bhfuil na coinníollacha faoinar bronnadh é á gcomhlíonadh a thuilleadh.

(18)  Aon eintiteas atá toilteanach a bheith rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, ba cheart dó lipéad cáilíochta a fháil ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha iomchuí. Chun comhlíonadh na n-eagraíochtaí rannpháirteacha le prionsabail agus riachtanais an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a áirithiú, maidir lena gcearta agus lena bhfreagrachtaí ag gach céim d’eispéireas na dlúthpháirtíochta, ba cheart lipéid cháilíochta ar leith a chur i bhfeidhm i gcomhair saorálaíocht i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta, i gcomhair saorálaíocht mar thacaíocht d’oibríochtaí cabhrach daonnúla, agus i gcomhair cúrsaí oiliúna agus post, agus ba cheart go mbeidh na lipéid éagsúil ag brath ar fheidhm na heagraíochta rannpháirtí. An próiseas a mbronntar an lipéad cáilíochta ar a bhonn, ba cheart do chomhlachtaí cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh é a dhéanamh ar bhonn leanúnach. Ba cheart athmheasúnú tráthrialta a dhéanamh ar an lipéad cáilíochta a bhronntar agus ba cheart é a chúlghairm más amhlaidh, i gcomhthéacs na seiceálacha a dhéantar, nach bhfuil na coinníollacha faoinar bronnadh é á gcomhlíonadh a thuilleadh. Ba cheart an próiseas riaracháin a íoslaghdú sa chaoi nach gcuirfear bac ar eagraíochtaí níos lú a bheith rannpháirteach.

Leasú    31

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(19a)  Mar riail ghinearálta, ba cheart iarrataí ar dheontais a chur faoi bhráid ghníomhaireacht náisiúnta na tíre ina bhfuil an eagraíocht rannpháirteach lonnaithe. Iarrataí ar dheontais i gcomhair gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta arna n-eagrú ag eagraíochtaí uile-Eorpacha nó ag eagraíochtaí idirnáisiúnta, i gcomhair gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta de chuid foirne saorálaíochta i réimsí tosaíochta a aithnítear ar leibhéal Eorpach, agus i gcomhair gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta mar thacaíocht d’oibríochtaí cabhrach daonnúla i dtríú tíortha, ba cheart iad a chur faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA) a bunaíodh le Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/766/AE ón gCoimisiún1a.

 

__________________

 

1a Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/766/AE ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2013 lena mbunaítear ‘an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir’ agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/336/CE (IO L 343, 19.12.2013, lch. 46).

Leasú    32

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(20)  Féadfaidh eagraíochtaí rannpháirteacha roinnt feidhmeanna éagsúla a dhéanamh faoi chuimsiú an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. I bhfeidhm óstaigh, déanfaidh siad na gníomhaíochtaí a bhaineann le glacadh leis na rannpháirtithe, lena n-áirítear gníomhaíochtaí a eagrú agus treoir agus tacaíocht a sholáthar do rannpháirtithe le linn na gníomhaíochta dlúthpháirtíochta, de réir mar is iomchuí. I bhfeidhm tacaíochta, déanfaidh siad gníomhaíochtaí i ndáil leis na rannpháirtithe a chur amach agus a ullmhú sula bhfágann siad agus le linn na gníomhaíochta dlúthpháirtíochta agus ina diaidh, lena n-áirítear oiliúint a thabhairt agus rannpháirtithe a chur i dtreo eagraíochtaí áitiúla tar éis na gníomhaíochta.

(20)  Féadfaidh eagraíochtaí rannpháirteacha roinnt feidhmeanna éagsúla a dhéanamh faoi chuimsiú an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. I bhfeidhm óstach, déanfaidh siad gníomhaíochtaí a bhaineann le glacadh na rannpháirtithe, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí a eagrú agus treoir agus tacaíocht a chur ar fáil do rannpháirtithe le linn na gníomhaíochta dlúthpháirtíochta, mar aon le haiseolas i ndiaidh na gníomhaíochta, de réir mar is iomchuí. I bhfeidhm tacaíochta, déanfaidh siad gníomhaíochtaí a bhaineann leis na rannpháirtithe a sheoladh agus a ullmhú sula n-imeoidh siad, le linn na gníomhaíochta dlúthpháirtíochta agus ina diaidh, lena n-áirítear oiliúint a chur ar fáil do rannpháirtithe agus iad a threorú chuig eagraíochtaí áitiúla i ndiaidh na ngníomhaíochta, chun cur leis na deiseanna tuilleadh éispéiris dlúthpháirtíochta a fháil. Ba cheart go spreagfaidh gníomhaireachtaí náisiúnta saorálaithe le bheith ina n-ambasadóirí don Chlár agus a dtaithí phearsanta a roinnt trí líonraí don óige agus forais oideachais, agus dá bhrí sin an Clár a chur chun tosaigh. Chuige sin, ba cheart do ghníomhaireachtaí náisiúnta tacaíocht a chur ar fáil do shaorálaithe.

Leasú    33

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 20 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(20a)  Chun tacú le gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta i measc daoine óga, ba cheart d’eagraíochtaí rannpháirteacha a bheith ina n-eintitis phoiblí nó phríobháideacha nó ina n-eagraíochtaí idirnáisiúnta, neamhbhrabúsacha nó brabúsacha, agus féadfar eagraíochtaí don óige, institiúidí reiligiúnacha agus comhlachtaí carthanais, eagraíochtaí tuata daonnachais, eagraíochtaí neamhrialtasacha nó gníomhaithe eile ón tsochaí shibhialta a áireamh ann. Níor cheart don Chlár cistiúchán a chur ar fáil ach chun an pháirt neamhbhrabúis de ghníomhaíochtaí na n-eagraíochtaí rannpháirteacha a chumhdach.

Leasú    34

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21)  Ba cheart méadú ar thionscadail de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a éascú. Ba cheart bearta sonracha a chur i bhfeidhm chun cabhrú le tionscnóirí thionscadail de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh iarratas ar dheontais a dhéanamh nó sineirgíochtaí a fhorbairt trí thacaíocht a thabhairt ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa agus ó na cláir a bhaineann le imirce, slándáil, ceartas agus saoránachta, sláinte agus cultúr.

(21)  Ba cheart méadú ar thionscadail de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a éascú. San am céanna, ba cheart faisnéis atá cruinn agus a nuashonraítear go leanúnach a chur ar fáil do thairbhithe féideartha maidir leis na deiseanna sin. Ba cheart bearta sonracha a chur i bhfeidhm chun cabhrú le tionscnóirí thionscadail de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh iarratas ar dheontais a dhéanamh nó sineirgí a fhorbairt trí thacaíocht na gCistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa agus na gclár a bhaineann le imirce, slándáil, ceartas agus saoránachta, sláinte agus cultúr.

Leasú    35

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(23)  Ba cheart Tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a fhorbairt i rith an ama chun rochtain éasca ar an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú agus chun ionad ilfhreastail a chur ar fáil do dhaoine agus d’eagraíochtaí ar spéis leo é maidir le, inter alia, clárúchán, sainaithint agus meaitseáil próifílí agus deiseanna, líonrú agus malartuithe fíorúla, oiliúint ar líne, tacaíocht teanga agus iar-ghníomhaíochta chomh maith le feidhmiúlachtaí úsáideacha eile, a d’fhéadfadh teacht chun cinn sa todhchaí.

(23)  Ba cheart Tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a fhorbairt i rith an ama chun rochtain éasca, saor ó bhacainní agus soláimhsithe ar an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, i gcomhréir leis na caighdeáin arna mbunú le Treoir (AE) 2016/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a. Le Tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, cuirtear ionad ilfhreastail ar fáil do dhaoine agus d’eagraíochtaí ar spéis leo é maidir le, inter alia, clárúchán, sainaithint agus meaitseáil próifílí agus deiseanna, líonrú agus malartuithe fíorúla, oiliúint ar líne, tacaíocht teanga agus tacaíocht réamhghníomhaíochta agus iarghníomhaíochta, sásra aiseolais agus measúnaithe chomh maith le feidhmiúlachtaí úsáideacha eile, a d’fhéadfadh teacht chun cinn sa todhchaí. Cé go bhfuil rochtain chomhtháthaithe ar raon éagsúil gníomhaíochtaí leis an ionad ilfhreastail, d’fhéadfadh bacainní fisiciúla, sóisialta agus eile teacht chun cinn do dhaoine áirithe agus iad ag iarraidh rochtain a fháil ar Tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Chun dul i ngleic le bacainní den sórt sin, ba cheart d’eagraíochtaí rannpháirteacha tacaíocht chlárúcháin a chur ar fáil do rannpháirtithe.

 

__________________

 

1a Treoir (AE) 2016/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le hinrochtaineacht na suíomhanna gréasáin agus na bhfeidhmchlár móibíleach ag comhlachtaí na hearnála poiblí (IO L 327, 2.12.2016, lch. 1).

Leasú    36

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(24)  Ba cheart tuilleadh forbartha a dhéanamh ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ag cur san áireamh an Creat Idir-Inoibritheachta Eorpach23, lena dtugtar treoir shonrach ar an gcaoi le seirbhísí poiblí digiteacha idir-inoibritheacha a bhunú, agus a chuirtear chun feidhme sna Ballstáit agus i dtíortha eile is comhaltaí den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach trí Chreata Idir-Inoibritheachta Náisiúnta. Tugtar sa Tairseach 47 moladh nithiúla do na húdaráis phoiblí i dtaca leis an gcaoi le rialachas ar a ngníomhaíochtaí idir-inoibritheachta a fheabhsú, le caidrimh thraseagraíochtúla a bhunú, le próisis a thacaíonn le seirbhísí digiteacha ó cheann go ceann a chuíchóiriú, agus lena n-áirithiú nach gcuireann an reachtaíocht atá ann cheana agus an reachtaíocht nua isteach ar na hiarrachtaí idir-inoibritheachta.

(24)  Ba cheart tuilleadh forbartha a dhéanamh ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ag cur san áireamh an Creat Idir-Inoibritheachta Eorpach23, lena dtugtar treoir shonrach ar an gcaoi le seirbhísí poiblí digiteacha idir-inoibritheacha a bhunú, agus a chuirtear chun feidhme sna Ballstáit agus i dtíortha eile is comhaltaí den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach trí Chreata Idir-Inoibritheachta Náisiúnta. Tugtar sa Tairseach 47 moladh nithiúla do na húdaráis phoiblí i dtaca leis an gcaoi le rialachas ar a ngníomhaíochtaí idir-inoibritheachta a fheabhsú, le caidrimh thraseagraíochtúla a bhunú, le próisis a thacaíonn le seirbhísí digiteacha ó cheann go ceann a chuíchóiriú, agus lena n-áirithiú nach gcuireann an reachtaíocht atá ann cheana agus an reachtaíocht nua isteach ar na hiarrachtaí idir-inoibritheachta. Sa bhreis air sin, ba cheart an Tairseach a thógáil i gcomhréir leis na caighdeáin arna mbunú le Treoir (AE) 2016/2102.

_________________

_________________

23 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Coiste na Réigiún – An Creat Idir-Inoibritheachta Eorpach – Straitéis Cur Chun Feidhme, (COM(2017) 134 final).

23 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Coiste na Réigiún – An Creat Idir-Inoibritheachta Eorpach – Straitéis Cur Chun Feidhme, (COM(2017) 134 final).

Leasú    37

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 24 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(24a)  Chun feabhas a chur ar thrédhearcacht an phróisis cur chun feidhme agus chun éifeachtúlacht an Chláir a mhéadú, ba cheart don Choimisiúin dul i gcomhairle le geallsealbhóirí príomha go rialta, lena n-áirítear eagraíochtaí rannpháirteacha, maidir le cur chun feidhme an Chláir.

Leasú    38

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 24 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(24b)  Chun dea-fheidhmiú an Chláir agus imlonnú tráthúil ghníomhaíochtaí an Chláir a áirithiú, tá sé bunriachtanach go gcuirfí sásraí i bhfeidhm laistigh de chláir oibre an Chláir chun a ráthú go gcuirfear tairiscintí i láthair iarrthóirí cláraithe laistigh de thréimhse réasúnta ama a d’fhéadfaí a thuar go réasúnta. Ba cheart, dá bhrí sin, faisnéis agus nuashonruithe tráthúla maidir leis na socrúcháin atá ar fáil agus na heagraíochtaí rannpháirteacha lena mbaineann a sheoladh chuig iarrthóirí cláraithe chun a rannpháirtíocht leis an gClár a spreagadh i ndiaidh dóibh clárú, agus san am céanna, deis a thabhairt dóibh teagmháil a dhéanamh go díreach leis na gníomhaithe lena mbaineann i réimse na dlúthpháirtíochta ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach araon.

Leasú    39

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(27a)  Tugann prionsabail an Aontais maidir le comhionannas deiseanna agus neamh-idirdhealú le fios gur cheart go mbeadh saoránaigh an Aontais agus cónaitheoirí fadtéarmacha san Aontas de gach aicme agus de gach aois in ann a bheith rannpháirteach mar shaoránaigh ghníomhacha. I bhfianaise na ndúshlán sonrach a bhaineann leis an ngníomhaíocht dhaonnúil, ba cheart na rannpháirtithe sa tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad agus is féidir leo teacht ó réimse leathan próifílí agus glúnta a bhfuil a gcuid scileanna ábhartha chun na hoibríochtaí daonnúla sin a chur i gcrích go rathúil.

Leasú    40

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28)  Tugtar aird ar leith ar a áirithiú go mbíonn na gníomhaíochtaí a dtacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leo inrochtana ag gach duine óg, go háirithe iad siúd is mó atá faoi bhuntáiste. Ba cheart bearta speisialta a bheith i bhfeidhm, dá bhrí sin, chun cuimsiú sóisialta agus rannpháirtíocht daoine óga faoi bhuntáiste a chur chun cinn, agus chun na srianta a bhaineann le hiargúltacht roinnt ceantair thuaithe agus na réigiún is forimeallaí den Aontas agus na tíortha agus na críocha thar lear a chur san áireamh. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart do na tíortha rannpháirteacha féachaint leis na bearta iomchuí uile a ghlacadh is gá chun deireadh a chur leis na bacainní dlí agus riaracháin atá ar fheidhmiú ceart an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart go réiteodh an méid sin, nuair is féidir, agus gan dochar do acquis Schengen agus dlí an Aontais maidir le dul isteach agus cónaí náisiúnach tríú tíortha, na fhadhbanna riaracháin a chruthaíonn deacrachtaí i dtaca le víosaí agus ceadanna cónaithe a fháil, agus le Cárta Árachais Sláinte Eorpach a eisiúint i gcás gníomhaíochtaí trasteorann laistigh den Aontas Eorpach.

(28)  Ba cheart aird ar leith a dhíriú ar a áirithiú go mbeadh na gníomhaíochtaí a dtacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leo inrochtana ag gach duine óg, go háirithe iad siúd ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu, mar a shonraítear tuilleadh sa Straitéis um Chuimsiú agus Éagsúlacht arna forbairt agus arna cur i bhfeidhm laistigh de chreat chlár Erasmus+. Ba cheart bearta speisialta, amhail formáidí iomchuí de ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus treoir phearsantaithe, a chur i bhfeidhm chun cuimsiú sóisialta agus rannpháirtíocht daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu a chur chun cinn, chomh maith leis na srianta a bhaineann le hiargúltacht roinnt réigiún agus leis na réigiúin is forimeallaí den Aontas agus na Tíortha agus na Críocha thar lear, a chur san áireamh. Chuige sin, i gcás daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu, gan dochar don deis a bhíonn acu rannpháirt a ghlacadh go lánaimseartha agus i dtír seachas an tír chónaithe, ba cheart an deis a bheith acu freisin rannpháirt a ghlacadh go páirtaimseartha nó sa tír chónaithe, agus ba cheart go mbainfidís leas as bearta eile arb é is aidhm leo a rannpháirtíocht sa Chlár a éascú. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart do na tíortha rannpháirteacha féachaint leis na bearta iomchuí uile a ghlacadh is gá chun deireadh a chur leis na bacainní dlí agus riaracháin atá ar fheidhmiú ceart an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart go réiteodh an méid sin, nuair is féidir, agus gan dochar do acquis Schengen agus dlí an Aontais maidir le dul isteach agus cónaí náisiúnach tríú tíortha, na fadhbanna riaracháin a chruthaíonn deacrachtaí i dtaca le víosaí agus ceadanna cónaithe a fháil, agus le Cárta Árachais Sláinte Eorpach a eisiúint i gcás gníomhaíochtaí trasteorann laistigh den Aontas Eorpach.

Leasú    41

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 28 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28a)  Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar acmhainn na n-ósteagraíochtaí comhpháirtíochta i dtríú tíortha agus ar an ngá atá le gníomhaíochtaí na saorálaithe a dhaingniú sa chomhthéacs áitiúil agus le hidirghníomhaíocht na saorálaithe le gníomhaithe áitiúla daonnúla, leis an bpobal óstála agus leis an tsochaí shibhialta a éascú, agus ba cheart tacú leis an méid sin.

Leasú    42

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(29)  Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras a chur chun feidhme agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach, cuideoidh an Clár seo beart ar son na haeráide a phríomhshruthú agus an sprioc fhoriomlán a bhaint amach go gcaithfear 25 % de chaiteachais bhuiséadacha an Aontais mar thacaíocht do chuspóirí aeráide. Sainaithneofar bearta ábhartha le linn ullmhú agus chur chun feidhme an Chláir, agus déanfar athmheasúnú ar na bearta sin mar chuid de na meastóireachtaí agus na próisis athbhreithnithe ábhartha.

(29)  Tá tábhacht ag baint le dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir leis na gealltanais atá tugtha ag an Aontas Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, agus léiriú air sin is ea é go rannchuideoidh an Clár seo le bearta ar son na haeráide a phríomhshruthú agus chun sprioc fhoriomlán 25 % ar a laghad de chaiteachais bhuiséadacha an Aontais a ghnóthú maidir le tacú le cuspóirí na haeráide thar thréimhse 2021-2027 den Creat Airgeadais Ilbhliantúil, agus sprioc bhliantúil 30 % a luaithe is féidir agus tráth nach déanaí ná 2027. Sainaithneofar bearta ábhartha le linn ullmhú agus chur chun feidhme an Chláir, agus déanfar athmheasúnú ar na bearta sin mar chuid de na meastóireachtaí agus na próisis athbhreithnithe ábhartha.

Leasú    43

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 30 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(30a)  Ba cheart sciar leordhóthanach den bhuiséad a dhíriú ar mhalartú dea-chleachtas idir na Ballstáit agus ar fhorbairt líonraí don óige.

Leasú    44

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(35)  I gcomhréir leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún A stronger and renewed strategic partnership with the EU's outermost regions [Comhpháirtíocht straitéiseach neartaithe athnuaite leis na réigiúin is forimeallaí san Aontas]31, ba cheart a chur san áireamh sa Chlár staid ar leith na réigiún sin. Déanfar bearta chun rannpháirtíocht na réigiún is forimeallaí sna gníomhaíochtaí uile a mhéadú. Déanfar faireachán agus meastóireacht rialta ar na bearta sin.

(35)  I gcomhréir leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún A stronger and renewed strategic partnership with the EU's outermost regions [Comhpháirtíocht straitéiseach neartaithe athnuaite leis na réigiúin is forimeallaí san Aontas]31, ba cheart a chur san áireamh sa Chlár staid ar leith na réigiún sin. Déanfar bearta chun rannpháirtíocht na réigiún is forimeallaí sna gníomhaíochtaí uile, lena n-áirítear poiblíocht threisithe, a mhéadú. Déanfar faireachán agus meastóireacht rialta ar na bearta sin.

__________________

__________________

31 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na Réigiún agus chuig an mBanc Eorpach Infheistíochta A stronger and renewed strategic partnership with the EU's outermost regions [Comhpháirtíocht straitéiseach neartaithe athnuaite leis na réigiúin is forimeallaí san Aontas] COM(2017) 623 final).

31 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na Réigiún agus chuig an mBanc Eorpach Infheistíochta A stronger and renewed strategic partnership with the EU's outermost regions [Comhpháirtíocht straitéiseach neartaithe athnuaite leis na réigiúin is forimeallaí san Aontas] COM(2017) 623 final).

Leasú    45

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(36)  I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, ba cheart don Choimisiún cláir oibre a ghlacadh agus Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a chur ar an eolas faoi sin. Ba cheart na bearta is gá leis na cláir oibre a chur chun feidhme a leagan amach sa chlár oibre, i gcomhréir le cuspóirí ginearálta agus sonracha an Chláir, leis na critéir roghnúcháin agus dámhachtana le haghaidh deontas, chomh maith le gach aon ghné eile is gá. Ba cheart na cláir oibre agus aon leasú a dhéantar orthu a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin.

(36)  Ós rud e go gcuirtear an Clár i bhfeidhm thar thréimhse seacht mbliana, is gá foráil a dhéanamh le haghaidh solúbthacht leormhaith chun gur féidir leis an gClár oiriúnú do na hathruithe atá ag teacht ar an saol agus do thosaíochtaí polaitiúla maidir le cur chun feidhme gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta. Mar sin, ní leagtar amach go mion sa Rialachán seo cén chaoi a ndearfar na gníomhaíochtaí agus ní dhéantar réamhbhreithiúnas ar thosaíochtaí polaitiúla ná ar thosaíochtaí buiséadacha faoi seach do na seacht mbliana atá le teacht. Ina áit sin, ba cheart na roghanna agus tosaíochtaí beartais tánaisteacha, lena n-áirítear mionsonraí beart sonrach, atá le cur chun feidhme trí na gníomhaíochtaí éagsúla a chinneadh trí chlár oibre bliantúil i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a (an Rialachán Airgeadais). Ba cheart na bearta is gá leis na cláir oibre a chur chun feidhme a leagan amach freisin sa chlár oibre , i gcomhréir le cuspóirí ginearálta agus sonracha an Chláir, leis na critéir roghnúcháin agus dámhachtana le haghaidh deontas, chomh maith le gach aon ghné eile is gá. Ba cheart cláir oibre agus aon leasú a dhéantar orthu a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe. Chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, ba cheart don Choimisiún, le linn dó gníomhartha tarmligthe a ullmhú agus a tharraingt suas, dul i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus a áirithiú go ndéanfar doiciméid ábhartha a chur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar bhealach comhuaineach, tráthúil agus iomchuí.

 

____________________

 

1a Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, (IO L 193, 30.7.2018).

Réasúnú

Baineann an leasú seo le gníomhartha tarmligthe a chur in ionad gníomhartha cur chun feidhme mar bhealach chun cláir oibre a ghlacadh. Dearbhaítear leis go bhfuil srian leis na sonraí beartais atá sa Rialachán chun solúbthacht a ráthú agus go ndéanfar na roghanna mionsonraithe beartais trí na cláir oibre. Léirítear cur chuige cothrománach leis atá i gcomhréir le sainchomhaid CAI eile a thagann faoi CULT.

Leasú    46

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 38

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(38)  Ba cheart for-rochtain iomchuí, poiblíocht agus scaipeadh na ndeiseanna agus thorthaí na ngníomhaíochtaí a dtacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leo a áirithiú ar an leibhéal Eorpach, náisiúnta agus áitiúil. Ba cheart aird ar leith a a thabhairt ar fhiontair shóisialta a spreagann iad le tacú le gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart na gníomhaíochtaí for-rochtana, poiblíochta agus scaipthe a bheith ag brath ar chomhlachtaí cur chun feidhme uile an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, le tacaíocht na bpríomhpháirtithe leasmhara eile.

(38)  Ba cheart for-rochtain iomchuí, poiblíocht agus scaipeadh na ndeiseanna agus thorthaí na ngníomhaíochtaí a dtacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leo a áirithiú ar an leibhéal Eorpach, réigiúnach, náisiúnta agus áitiúil. Ba cheart go gcuirfí an Clár chun cinn trí mhodhanna dinimiciúla cumarsáide, a dhíríonn go háirithe ar na meáin shóisialta, chun freastal ar líon mór iarrthóirí ionchasacha. Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar fhiontair shóisialta a spreagann iad le tacú le gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart do na gníomhaíochtaí for-rochtana, poiblíochta agus scaipthe tarraingt ar chomhlachtaí cur chun feidhme uile an Chláir, ar shuíomhanna gréasáin an Aontais, ar chlár an Aontais a bhaineann leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach, agus ba cheart, más ábhartha, tacaíocht ó phríomhpháirtithe leasmhara eile a bheith ag gabháil leo.

Leasú    47

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(39)  D'fhonn cuspóirí an Chláir a bhaint amach níos fearr, ba cheart don Choimisiún, do na Ballstáit agus do na ghníomhaireachtaí náisiúnta a bheith ag obair i ndlúthchomhar le chéile i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí neamhrialtasach, eagraíochtaí don óige agus páirtithe leasmhara áitiúla a bhfuil saineolas acu ar ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta.

(39)  Chun cuspóirí an Chláir a bhaint amach ar bhealach níos fearr, ba cheart don Choimisiún, do na Ballstáit agus do na gníomhaireachtaí náisiúnta oibriú i ndlúthchomhar le chéile i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí neamhrialtasacha, fiontair shóisialta, eagraíochtaí don óige, eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht do dhaoine faoi mhíchumas, agus geallsealbhóirí áitiúla a bhfuil saineolas acu ar ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta, lena n-áirítear bonneagar saorálaithe agus gníomhaireachtaí tacaíochta amhail ionaid saorálaithe.

Leasú    48

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(40)  Chun an chumarsáid leis an bpobal i gcoitinne a dhéanamh níos éifeachtúla agus chun sineirgíochtaí idir gníomhaíochtaí cumarsáide a dhéantar ar thionscnamh an Choimisiúin a threisiú, ba cheart na hacmhainní a leithdháiltear ar ghníomhaíochtaí cumarsáide faoin Rialachán seo a bheith ina gcuidiú freisin chun cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh a chumhdach, ar choinníoll go mbaineann na gníomhaíochtaí sin le cuspóir ginearálta an Rialacháin seo.

(40)  Chun an chumarsáid leis an bpobal i gcoitinne a dhéanamh níos éifeachtúla agus chun sineirgí idir gníomhaíochtaí cumarsáide a dhéantar ar thionscnamh an Choimisiúin a threisiú, ba cheart na hacmhainní a leithdháiltear ar ghníomhaíochtaí cumarsáide faoin Rialachán seo a bheith ina gcuidiú freisin chun cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh a chumhdach ar bhealach atá saor ó bhacainní, ar choinníoll go mbaineann na gníomhaíochtaí sin le cuspóir ginearálta an Rialacháin seo.

Leasú    49

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 42

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(42)  Chun bainistíocht fhónta airgeadais agus deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú i ngach tír rannpháirteach, ba cheart do gach údarás náisiúnta comhlacht neamhspleách iniúchóireachta a ainmniú. Más indéanta, agus d'fhonn an leibhéal éifeachtúlachta is fearr is féidir a bhaint amach, féadfaidh an comhlacht neamhspleách iniúchóireachta céanna arna ainmniú do na bearta dá dtagraítear i gCaibidil III de [Rialachán nua Erasmus] a bheith i gceist anseo.

(42)  Chun bainistíocht fhónta airgeadais, optamú costas agus deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú i ngach tír rannpháirteach, ba cheart do gach údarás náisiúnta comhlacht neamhspleách iniúchóireachta a ainmniú. Más indéanta, agus d'fhonn an leibhéal éifeachtúlachta is fearr is féidir a bhaint amach, féadfaidh an comhlacht neamhspleách iniúchóireachta céanna arna ainmniú do na bearta dá dtagraítear i gCaibidil III de [Rialachán nua Erasmus] a bheith i gceist anseo.

Leasú    50

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 43

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(43)  Ba cheart do na Ballstáit féachaint leis na bearta iomchuí uile a ghlacadh is gá chun deireadh a chur le bacainní dlí agus riaracháin ar fheidhmiú ceart an Chláir. Áirítear leis sin teacht ar réiteach, nuair is féidir, agus gan dochar do dhlí an Aontais maidir le dul isteach agus cónaí náisiúnach tríú tíortha, ar fhadhbanna a chruthaíonn deacrachtaí maidir le víosaí agus ceadanna cónaithe a fháil. I gcomhréir le Treoir (AE) 2016/801 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle32, spreagtar na Ballstáit le nósanna imeachta meara um ligean isteach a bhunú.

(43)  Ba cheart do na Ballstáit féachaint leis na bearta iomchuí uile a ghlacadh is gá chun deireadh a chur le bacainní dlí agus riaracháin ar fheidhmiú ceart an Chláir. Áirítear leis sin teacht ar réiteach, nuair is féidir, agus gan dochar do dhlí an Aontais maidir le hiontráil agus cónaí náisiúnach tríú tíortha, ar saincheisteanna iad a chruthaíonn deacrachtaí víosaí agus ceadanna cónaithe a fháil, agus fadhbanna eile dlí lena bhféadfaí rochtain ar an gclár a chosc do dhaoine óga. I gcomhréir le Treoir (AE) 2016/801 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle32, spreagtar na Ballstáit le nósanna imeachta meara um ligean isteach a bhunú.

_________________

_________________

32 Treoir (AE) 2016/801 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le coinníollacha dul isteach agus cónaithe náisiúnach tríú tíortha chun críocha taighde, staidéar, oiliúna, seirbhís dheonach, scéimeanna malartaithe daltaí, tionscadal oideachais agus obair au pair (IO L 132, 21.5.2016, lch. 21).

32 Treoir (AE) 2016/801 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le coinníollacha dul isteach agus cónaithe náisiúnach tríú tíortha chun críocha taighde, staidéar, oiliúna, seirbhís dheonach, scéimeanna malartaithe daltaí, tionscadal oideachais agus obair au pair (IO L 132, 21.5.2016, lch. 21).

Leasú    51

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 45

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(45)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle33.

scriosta

_________________

 

33 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011. Lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55 28.2.2011 lch.13).

 

Réasúnú

Comhfhreagraíonn an leasú seo do ghníomhartha tarmligthe a chur in ionad gníomhartha cur chun feidhme mar bhealach chun Cláir Oibre a ghlacadh.

Leasú    52

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 48

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(48)  Leis an Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus na prionsabail a aithnítear go háirithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh35. Go háirithe, féachann an Rialachán seo lena n-áirithiú go n-urramaítear an ceart chun comhionannas idir fir agus mná agus an ceart chun neamh-idirdhealaithe ar bhonn inscne, bunadh ciníoch nó eitneach, reiligiúin nó creidimh, aoise nó claonta ghnéasaigh, agus le cur i bhfeidhm Airteagal 21 agus Airteagal 23 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn.

(48)  Leis an Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus na prionsabail a aithnítear go háirithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh35. Go háirithe, féachann an Rialachán seo lena n-áirithiú go n-urramaítear an ceart chun comhionannas idir fir agus mná agus an ceart chun neamh-idirdhealaithe ar bhonn inscne, bunadh ciníoch nó eitneach, reiligiúin nó creidimh, aoise nó claonta ghnéasaigh, cúlra socheacnamaíoch agus le cur i bhfeidhm Airteagal 21 agus Airteagal 23 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn.

_________________

_________________

35 Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (IO C 326, 26.10.2012, lch. 391).

35 Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (IO C 326, 26.10.2012, lch. 391).

Leasú    53

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  ciallaíonn "gníomhaíocht dlúthpháirtíochta" gníomhaíocht shealadach ar ardcháilíocht atá ina cuidiú chun cuspóirí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhaint amach, cuir i gcás saorálaíocht, cúrsaí oiliúna, poist, tionscadail dlúthpháirtíochta agus gníomhaíochtaí líonraithe i réimsí éagsúla, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí sin dá dtagraítear i mír 13, lena n-áirithítear an breisluach Eorpach agus comhlíonadh rialacháin sláinte agus sábháilteachta;

(1)  ciallaíonn ‘gníomhaíocht dlúthpháirtíochta’ gníomhaíocht shealadach ar ardcháilíocht, cuimsitheach agus leormhaoinithe a dhíríonn ar dhúshláin shochaíocha thábhachtacha chun leasa pobail nó na sochaí ar an iomlán, a rannchuidíonn le cuspóirí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhaint amach, mar shampla saorálaíocht, cúrsaí oiliúna, poist, tionscadail dlúthpháirtíochta agus gníomhaíochtaí líonraithe i réimsí éagsúla, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí sin dá dtagraítear i mír 13, lena n-áirithítear an breisluach Eorpach agus comhlíonadh na rialachán sláinte agus sábháilteachta agus caighdeáin idirnáisiúnta maidir le cearta an duine;

Leasú    54

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  ciallaíonn "iarrthóir cláraithe" duine idir aois 17 agus 30 bliain d'aois, a chláraigh ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun suim a léiriú i ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta ach nach bhfuil rannpháirteach i ngníomhaíocht den chineál sin go fóill;

(2)  ciallaíonn ‘iarrthóir cláraithe’ duine idir aois 17 agus 30 bliain d’aois, a bhfuil cónaí dlíthiúil air i dtír rannpháirteach agus a chláraigh ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun suim a léiriú i ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta ach nach bhfuil rannpháirteach i ngníomhaíocht den chineál sin go fóill;

Leasú    55

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  ciallaíonn “rannpháirtí” duine idir aois 18 agus 30 d'aois atá cláraithe ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus atá rannpháirteach i ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta faoi choimirce an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh;

(3)  ciallaíonn ‘rannpháirtí’ duine idir aois 18 agus 30 d’aois, a bhfuil cónaí dlíthiúil air i dtír rannpháirteach, a chláraigh ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus a ghlacann rannpháirt i ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta faoi choimirce an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh;

Leasú    56

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  ciallaíonn "daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu" daoine óga a bhfuil bacainní éigin orthu a chuireann cosc orthu rochtain éifeachtach a bheith acu ar dheiseanna faoin gClár ar chúiseanna eacnamaíocha, sóisialta, cultúrtha, geografacha nó ar chúiseanna sláinte nó toisc go bhfuil siad faoi mhíchumas nó go bhfuil deacrachtaí oideachais acu;

(4)  ciallaíonn ‘daoine óga ar lú na deiseanna atá acu’ daoine a bhfuil tacaíocht bhreise uathu mar thoradh ar bhacainní éagsúla, mar shampla, míchumas, fadhbanna sláinte, deacraíochtaí oideachasúla, a gcúlra imirce, difríochtaí cultúrtha, a staid eacnamaíoch, shóisialta agus gheografach, lena n-áirítear daoine ó phobail imeallaithe nó daoine óga a bhfuil baol ann go ndéanfaí idirdhealú orthu bunaithe ar aon cheann de na forais a chumhdaítear in Airteagal 21 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh;

Leasú    57

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  ciallaíonn “eagraíocht rannpháirteach” aon eintiteas poiblí nó príobháideach, idir eintiteas áitiúil, réigiúnach, náisiúnta nó idirnáisiúnta, ar bronnadh lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh orthu;

(5)  ciallaíonn ‘eagraíocht rannpháirteach’ aon eintiteas poiblí nó príobháideach, bíodh sé sin ina eintiteas neamhbhrabúis nó ina eintiteas brabúis, agus ina eintiteas áitiúil, réigiúnach, náisiúnta nó idirnáisiúnta, ar bronnadh lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh air, i bhfeidhm óstaigh, i bhfeidhm thacaíochta, nó sa dá fheidhm, lena n-áirithítear go mbeidh an t-eintiteas sin in ann gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta ar ardcháilíocht a chur chun feidhme i gcomhréir le cuspóirí an Chláir;

Leasú    58

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  ciallaíonn "saorálaíocht" gníomhaíocht dlúthpháirtíochta ar gníomhaíocht dheonach gan íocaíocht é a mhaireann suas le 12 mhí;

(6)  ciallaíonn ‘saorálaíocht’ gníomhaíocht roghnach dlúthpháirtíochta ar gníomhaíocht é a théann chun tairbhe don phobal, a chuidíonn le leas an phobail a bhaint amach, a dhéanann duine ina chuid ama shaor nó ina cuid ama shaor agus a dhéanann sé nó sí de dá dheoin féin nó dá deoin féin, gan a bheith i dteideal íocaíochta, ar feadh tréimhse a mhaireann suas le 12 mhí;

Leasú    59

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  ciallaíonn "cúrsa oiliúna" gníomhaíocht dlúthpháirtíochta a mhaireann idir 2 mhí agus 6 mhí is féidir a athnuachan uair amháin ar feadh uastréimhse 12 mhí, arb í an eagraíocht rannpháirteach a óstálann an rannpháirtí sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a dhéanann é a thairiscint agus a íoc;

(7)  ciallaíonn ‘cúrsa oiliúna’ gníomhaíocht dlúthpháirtíochta íoctha i bhfoirm cleachtas oibre laistigh d’eagraíocht rannpháirteach a mhaireann idir 3 mhí agus 6 mhí is féidir a athnuachan uair amháin ar feadh uastréimhse 12 mhí, arb í an eagraíocht rannpháirteach atá ag óstáil an rannpháirtí de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a thairgeann í agus a íocann aisti agus a mbaineann comhchuid foghlama léi ar mhaithe le scileanna agus taithí ábhartha a fháil;

Leasú    60

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  ciallaíonn "post" gníomhaíocht dlúthpháirtíochta a mhaireann idir 2 mhí agus 12 mhí a dhéanann an eagraíocht rannpháirteach a fhostaíonn an rannpháirtí sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a íoc;

(8)  ciallaíonn ‘post’ gníomhaíocht dlúthpháirtíochta ar íocaíocht chóir a mhaireann idir 3 mhí agus 12 mhí, a bhfuil comhpháirt foghlama agus oiliúna mar chuid de, atá bunaithe ar chomhaontú i scríbhinn agus a dhéanann an eagraíocht rannpháirteach a fhostaíonn an rannpháirtí sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a thairiscint agus a íoc, agus nach gcuirtear in ionad deis fostaíochta atá ann cheana;

Leasú    61

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  ciallaíonn "tionscadal dlúthpháirtíochta" gníomhaíocht dlúthpháirtíochta intíre gan íocaíocht a mhaireann suas le 12 mhí, arna déanamh ag grúpaí de 5 rannpháirtí sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach ar a laghad, d'fhonn aghaidh a thabhairt ar na príomhdhúshláin ina bpobal ach breisluach Eorpach soiléir a léiriú san am céanna;

(9)  ciallaíonn ‘tionscadal dlúthpháirtíochta’ gníomhaíocht dlúthpháirtíochta intíre nó thrasteorann gan íocaíocht a mhaireann suas le 12 mhí, arna déanamh ag grúpaí de 5 rannpháirtí sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach ar a laghad, d'fhonn aghaidh a thabhairt ar na príomhdhúshláin ina bpobal ach breisluach Eorpach soiléir a léiriú san am céanna;

Leasú    62

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  ciallaíonn "lipéad cáilíochta" an deimhniúchán a bhronntar ar eagraíocht rannpháirteach atá toilteanach gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a chur ar fáil faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach i gcáil óstaigh agus/nó i bhfeidhm tacaíochta;

(10)  ciallaíonn ‘lipéad cáilíochta’ an deimhniúchán a bhronntar, ar bhonn riachtanais athraitheacha éagsúla ag brath ar an gcineál gníomhaíochta dlúthpháirtíochta arna chur ar fáil, ar eagraíocht rannpháirteach atá toilteanach gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a chur ar fáil faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach, i gcáil óstaigh agus/nó i bhfeidhm tacaíochta, lena ndeimhnítear gur féidir leis an eagraíocht cáilíocht na ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a áirithiú, ag gach céim d’eispéireas na dlúthpháirtíochta, i gcomhréir le prionsabail agus le cuspóirí an Chláir;

Leasú    63

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Is é cuspóir ginearálta an Chláir rannpháirtíocht daoine óga agus eagraíochtaí a fheabhsú i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta atá inrochtana agus ar ardcháilíocht mar mhodh chun cuidiú le comhtháthú, dlúthpháirtíocht agus daonlathas a neartú san Aontas agus ar an gcoigríoch agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na sochaí agus dúshláin dhaonnúla ar an talamh, ag díriú go háirithe ar an gcuimsiú sóisialta a chur chun cinn.

1.  Is é cuspóir ginearálta an Chláir dlúthpháirtíocht a chur chun cinn mar luach, tríd an tsaorálaíocht go príomha, i measc glúin de dhaoine óga ar dóchúla go mbeidís rannpháirteach i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus i measc eagraíochtaí, rannpháirtíocht a fheabhsú i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta atá inrochtana agus ar ardcháilíocht mar mhodh chun cuidiú le comhtháthú sóisialta, dlúthpháirtíocht, daonlathas, féiniúlacht Eorpach agus saoránacht ghníomhach a neartú san Aontas agus ar an gcoigríoch, tacú le pobail agus freagairt ar dhúshláin na sochaí agus dúshláin dhaonnúla ar an talamh, ag díriú go háirithe ar an gcuimsiú sóisialta agus comhionannas deiseanna a chur chun cinn.

Leasú    64

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Is é cuspóir sonrach an Chláir deiseanna atá inrochtana go héasca a sholáthar do dhaoine óga, lena n-áirítear daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu, chun gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a dhéanamh san Eoraip agus ar an gcoigríoch, agus feabhas a chur ag an am céanna ar a gcuid inniúlachtaí, agus a n-infhostaitheacht agus a n-aistriú isteach i margadh an tsaothair a éascú san am céanna.

2.  Is é cuspóir sonrach an Chláir deiseanna atá inrochtana go héasca agus cuimsitheach a sholáthar do dhaoine óga, lena n-áirítear daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu, chun gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a dhéanamh as a dtiocfaidh athruithe dearfacha sochaíocha san Eoraip agus ar an gcoigríoch, agus feabhas a chur ag an am céanna ar a gcuid inniúlachtaí forbartha pearsanta, oideachasúla, sóisialta, cultúrtha, sibhialta agus gairmiúla, agus na hinniúlachtaí sin a bhailíochtú, mar aon lena rannpháirtíocht leanúnach mar shaoránaigh ghníomhacha, a n-infhostaitheacht agus a n-aistriú isteach i margadh an tsaothair a éascú san am céanna.

Leasú    65

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Áiritheofar freisin san aiseolas arna sholáthar ag na rannpháirtithe agus ag na heagraíochtaí rannpháirteacha measúnú ar chomhlíonadh chuspóirí an Chláir.

Leasú    66

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  rannpháirtíocht daoine óga i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thugann aghaidh ar dhúshláin na sochaí, mar a thagraítear dó in Airteagal 6;

(a)  rannpháirtíocht daoine óga i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thugann aghaidh ar dhúshláin na sochaí, mar a thagraítear dó in Airteagal 6 agus iarrachtaí na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach;

Leasú    67

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  rannpháirtíocht daoine óga i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a bhaineann leis an gcabhair dhaonnúil (an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil) mar a thagraítear dó in Airteagal 10.

(b)  rannpháirtíocht daoine óga agus daoine a bhfuil saineolas acu i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a bhaineann leis an gcabhair dhaonnúil (an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil) amhail dá dtagraítear in Airteagal 10 agus gníomhaíochtaí laistigh den Aontas, agus lasmuigh de, atá dírithe ar chur le hacmhainn na n-ósteagraíochtaí i dtaca le cabhair dhaonnúil i dtríú tíortha dá dtagraítear in Airteagal 11.

Leasú    68

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a.  Déanfar cuspóirí oibríochtúla na ngníomhaíochtaí agus na tosaíochtaí beartais comhfhreagracha atá le cur chun feidhme trí na gníomhaíochtaí faoi na gnéithe dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo a shonrú go mion sna cláir oibre bhliantúla a bheidh le glacadh de bhun Airteagal 18.

Réasúnú

Baineann an leasú seo le gníomhartha tarmligthe a chur in ionad gníomhartha cur chun feidhme mar bhealach chun Cláir Oibre a ghlacadh. Aithnítear leis go bhfuil srian leis na sonraí beartais atá sa Rialachán chun solúbthacht a ráthú agus go ndéanfar na roghanna mionsonraithe beartais trí na Cláir Oibre. Léirítear cur chuige cothrománach leis atá i gcomhréir le sainchomhaid CAI eile a thagann faoi CULT.

Leasú    69

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  cúrsaí oiliúna agus poist, mar a thagraítear dóibh in Airteagal 8;

(b)  cúrsaí oiliúna ardchaighdeáin agus poist ardchaighdeáin, dá dtagraítear in Airteagal 8;

Leasú    70

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  an cur chuige atá acu i dtaca le daoine óga ó chúlraí éagsúla a bheith rannpháirteach;

(d)  an chuimsitheacht agus an cumas éifeachtach atá acu i dtaca le daoine óga ó chúlraí éagsúla, lena n-áirítear daoine óga faoi mhíchumas, a bheith rannpháirteach;

Leasú    71

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Mar chuid de na cláir oibre bhliantúla arna ghlacadh de bhun Airteagal 18, beidh liosta gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith díobhálach do rannpháirtithe, do thairbhithe nó don tsochaí, nó mí-oiriúnach do rannpháirtithe, agus nach ndéanfar faoi chuimsiú an Chláir nó a bheidh faoi réir oiliúint speisialta, seiceálacha cúlra nó bearta eile.

Leasú    72

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  cumas na n-eagraíochtaí rannpháirteacha tionscadal ar cháilíocht mhaith a thairiscint do líon méadaitheach rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, an cumas sin a neartú ;

(a)  cumas na n-eagraíochtaí rannpháirteacha a neartú tionscadal ar ardcháilíocht, atá inrochtana go héasca agus leormhaoinithe a thairiscint do líon méadaitheach rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach;

Leasú    73

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  rannpháirtithe nua, idir dhaoine óga agus eagraíochtaí rannpháirteacha, a mhealladh;

(b)  rannpháirtithe nua, idir dhaoine óga agus iad siúd a bhfuil roinnt taithí acu ar an tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE agus eagraíochtaí rannpháirteacha, a mhealladh;

Leasú    74

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba)   rochtain ar na gníomhaíochtaí ar fad arna dtairiscint a éascú do dhaoine faoi mhíchumas;

Leasú    75

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  deiseanna aiseolais a thabhairt maidir le gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta; agus

(c)  deiseanna aiseolas a thabhairt maidir le gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus an Clár a chur chun cinn mar ambasadóir chomh maith; agus

Leasú    76

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  bearta chun tairbhithe gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a chosaint, lena n-áirítear oiliúint spriocdhírithe na rannpháirtithe a dhéanann gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta chun leasa grúpaí leochaileacha, lena n-áirítear leanaí, agus seiceálacha cúlra na rannpháirtithe a oibríonn le leanaí;

Leasú    77

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe a b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ab)  bearta a bhfuil sé mar aidhm leo cuimsiú sóisialta agus comhionannas deiseanna a chur chun cinn, go háirithe do dhaoine óga ar lú na deiseanna a bhíonn acu, amhail formáidí iomchuí de ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus tacaíocht phearsantaithe;

Leasú    78

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe a c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ac)  bearta a bhfuil sé mar aidhm leo fothú acmhainneachta agus tacaíocht riaracháin le haghaidh na n-eagraíochtaí rannpháirteacha a áirithiú;

Leasú    79

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  forbairt agus cothabháil lipéid cáilíochta le haghaidh eintitis atá toilteanach gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a sholáthar don Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach;

(b)  forbairt agus cothabháil na lipéad cáilíochta le haghaidh eintitis atá toilteanach gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a sholáthar don Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach;

Leasú    80

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  Tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus seirbhísí ábhartha eile ar líne, chomh maith leis na córais tacaíochta TF agus uirlisí gréasánbhunaithe is gá, a bhunú, a chothabháil agus a nuashonrú.

(d)  tairseach inrochtana de chuid Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpach i ngach teanga oifigiúil an Aontais, ar a laghad agus seirbhísí ábhartha eile ar líne, chomh maith leis na córais tacaíochta TF agus uirlisí gréasánbhunaithe is gá, a bhunú, a chothabháil agus a nuashonrú, a chomhlíonfaidh na ceanglais inrochtaineachta i dTreoir (AE) 2016/2102.

Leasú    81

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(da)  bearta a spreagann fiontair shóisialta tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí an Chláir nó a cheadaíonn d’fhostaithe a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí saorálaíochta faoi chuimsiú an Chláir.

Leasú    82

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(db)  forbairt nós imeachta a bheidh soiléir agus mionsonraithe, a bheidh dírithe ar rannpháirtithe agus eagraíochtaí rannpháirteacha, lena gcuirfear ar bun na bearta agus na tréimsí ama a bhaineann le gach céim de na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta;

Leasú    83

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gníomhaíochtaí a chuirtear chun feidhme faoin ngné "Rannpháirtíocht daoine óga i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thugann aghaidh ar dhúshláin na sochaí", ba cheart iad a bheith ina gcuidiú go háirithe chun an comhtháthú, an dlúthpháirtíocht agus an daonlathas a neartú san Aontas agus ar an gcoigríoch, agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na sochaí freisin agus iarracht ar leith a dhéanamh an cuimsiú sóisialta a chur chun cinn.

1.  Gníomhaíochtaí a chuirtear chun feidhme faoin ngné "Rannpháirtíocht daoine óga i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thugann aghaidh ar dhúshláin na sochaí", ba cheart iad a bheith ina gcuidiú go háirithe chun an comhtháthú, an tsaoránacht, an dlúthpháirtíocht agus an daonlathas a neartú san Aontas agus ar an gcoigríoch, agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na sochaí freisin agus iarracht ar leith a dhéanamh an cuimsiú sóisialta agus comhionannas deiseanna a chur chun cinn.

Leasú    84

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  cúrsaí oiliúna agus poist, mar a thagraítear dóibh in Airteagal 8;

(b)  cúrsaí oiliúna ardchaighdeáin agus poist ardchaighdeáin, dá dtagraítear in Airteagal 8;

Leasú    85

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Áireofar le saorálaíocht mar a thagraítear dó i bpointe (a) d'Airteagal 4.1, comhpháirt foghlama agus oiliúna, ní thairgfear í in ionad cúrsaí oiliúna ná post, ní hionann í agus fostaíocht agus beidh sí bunaithe ar chomhaontú saorálaíochta i scríbhinn.

1.  Áireofar le saorálaíocht amhail dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 4(1), comhpháirt láidir oideachais agus foghlama agus oiliúint ar líne agus as líne saincheaptha don ghníomhaíocht atá i gceist atá le tarlú roimh an ngníomhaíocht agus lena linn, beidh sé mar aidhm aici tionchar soiléir a bheith aici ar riachtanais sainaitheanta an phobail, ní thairgfear í in ionad cúrsaí oiliúna ná post, ní bheidh sí ionann le fostaíocht agus beidh sí bunaithe ar chomhaontú saorálaíochta i scríbhinn i gcomhréir leis an dlí náisiúnta ábhartha. Áiritheofar le comhaontú den sórt sin cosaint leormhaith dhlíthiúil, shóisialta agus airgeadais don rannpháirtí.

Leasú    86

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Féadfar saorálaíocht a dhéanamh i dtír nach tír chónaithe an rannpháirtí í (trasteorann) nó i dtír chónaithe an rannpháirtí (intíre).

2.  Mar riail, déanfar an tsaorálaíocht i dtír nach tír chónaithe an rannpháirtí í (trasteorann). Féadfar saorálaíocht a dhéanamh i dtír chónaithe an rannpháirtí (intíre), ach ní bheidh sí ar fáil ach do rannpháirtíocht dhaoine óga ar lú na deiseanna a bhíonn acu agus áiritheofar ann rannpháirtíocht rannpháirtithe a bhfuil cónaí orthu i dtír nach í an tír ina mbeidh an ghníomhaíocht ar siúl.

Leasú    87

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Beidh cúrsa oiliúna, mar a thagraítear dó i bpointe (b) d'Airteagal 4.1 bunaithe ar chomhaontú i scríbhinn an chúrsa oiliúna i gcomhréir leis an gcreat rialála is infheidhme sa tír ina ndéanfar an cúrsa oiliúna, de réir mar is iomchuí, agus ag cur san áireamh phrionsabail an Chreata Cáilíochta le haghaidh Cúrsaí Oiliúna (2014/C 88/01). Ní thairgfear cúrsaí oiliúna in ionad post.

1.  Beidh cúrsa oiliúna ar íocaíocht agus beidh sé bunaithe ar chomhaontú cúrsa oiliúna i scríbhinn a chuirfear i gcrích ag tús na tréimhse oiliúna i gcomhréir leis an gcreat rialála is infheidhme sa tír ina ndéanfar an cúrsa oiliúna, de réir mar is iomchuí Léireofar sa chomhaontú cúrsa oiliúna na spriocanna oideachasúla, na coinníollacha oibre, fad na tréimhse oiliúna, an luach saothair a gheobhaidh an rannpháirtí agus cearta agus oibleagáidí na bpáirtithe agus tabharfar aird ar phrionsabail an Chreata Cáilíochta le haghaidh Sealanna Oiliúna (2014/C 88/01). Ní thairgfear cúrsaí oiliúna in ionad post.

Leasú    88

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Beidh post, mar a thagraítear dó i bpointe (b) d'Airteagal 4.1, bunaithe ar chonradh fostaíochta i gcomhréir le creat rialála náisiúnta na tíre rannpháirtí ina bhfuil an post á dhéanamh. Ní mhairfidh an tacaíocht airgeadais a thabharfar d'eagraíochtaí rannpháirteacha atá ag tairiscint post níos mó ná 12 mhí i gcásanna ina théann fad an chonartha fostaíochta thar 12 mhí.

2.  Beidh post ar chonradh fostaíochta i scríbhinn a dhéanann urramú ar na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta uile arna mbunú i ndlí náisiúnta na tíre ina bhfuil an post á dhéanamh, i gcomhaontuithe comhchoiteanna is infheidhme, nó iontu araon. Ní rachaidh an tacaíocht airgeadais d’eagraíochtaí rannpháirteacha a thairgeann poist thar 12 mhí i gcásanna ina maireann an conradh fostaíochta ar feadh níos mó ná 12 mhí.

Leasú    89

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Cuimseofar comhpháirt foghlama agus oiliúna sna cúrsaí oiliúna agus sna poist.

3.  Cuimseofar láidir oideachais agus foghlama sna cúrsaí oiliúna agus sna poist roimh an ngníomhaíocht agus lena linn, chun cabhrú leis an rannpháirtí taithí ábhartha a fháil d’fhonn inniúlachtaí a fhorbairt a bheidh úsáideach d’fhorbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil an rannpháirtí.

Leasú    90

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Féadfar cúrsaí oiliúna agus poist a dhéanamh i dtír nach tír chónaithe an rannpháirtí í (trasteorann) i dtír chónaithe an rannpháirtí (intíre).

4.  Mar riail, déanfar cúrsaí oiliúna agus poist i dtír nach tír chónaithe an rannpháirtí í (trasteorann). Féadfar cúrsaí oiliúna agus poist a dhéanamh i dtír chónaithe an rannpháirtí (intíre), ach ní bheidh siad ar fáil ach do rannpháirtíocht dhaoine óga ar lú na deiseanna a bhíonn acu agus áiritheofar ann rannpháirtíocht rannpháirtithe a bhfuil cónaí orthu i dtír nach í an tír ina mbeidh an ghníomhaíocht ar siúl.

Leasú    91

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4a.  Leithdháilfear buiséad leormhaith chun cistiú a dhéanamh ar lóistín réasúnta a chuirfidh ar chumas daoine faoi mhíchumas a bheith rannpháirteach go héifeachtach ar bhonn comhionann le daoine eile, i gcomhréir le hAirteagal 27 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas agus le Treoir 2000/78/CE ón gComhairle1a.

 

____________________

 

1a  Treoir 2000/78/CE ón gComhairle an 27 Samhain 2000 lena mbunaítear creat ginearálta le haghaidh na córa comhionainne san fhostaíocht agus sa tslí bheatha (IO L 303, 2.12.2000, lch. 16)

Leasú    92

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gníomhaíochtaí a chuirfear chun feidhme faoin ngné "an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil", cuideoidh siad go háirithe chun cabhair dhaonnúil riachtanaisbhunaithe a sholáthar, arb é is aidhm léi beatha a chaomhnú, fulaingt an duine a chosc agus a mhaolú agus dínit an duine a chothabháil agus acmhainn agus teacht aniar pobal atá soghonta nó atá buailte le tubaiste a neartú.

1.  Gníomhaíochtaí a chuirfear chun feidhme faoin ngné ‘an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil’, cuideoidh siad go háirithe le cabhair dhaonnúil atá bunaithe ar riachtanais a sholáthar, arb é is aidhm léi beatha a chaomhnú, fulaingt an duine a chosc agus a mhaolú agus dínit an duine a chaomhnú i gcomhthéacs tubaistí nádúrtha nó tubaistí de dhéantús an duine agus acmhainn agus athléimneacht pobal atá soghonta, leochaileach nó atá thíos le tubaistí nádúrtha nó tubaistí de dhéantús an duine a neartú, agus an t-aistriú ón bhfreagairt dhaonnúil go dtí forbairt fhadtéarmach inbhuanaithe agus chuimsitheach a éascú.

Leasú    93

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfar na gníomhaíochtaí faoin gCaibidil seo i gcomhréir le prionsabail na cabhrach daonnúla, eadhon daonnacht, neodracht, neamhchlaontacht agus neamhspleáchas.

2.  Déanfar gníomhaíochtaí faoin gCaibidil seo i gcomhréir leis an gComhdhearcadh Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil, faoina gcuirfear chun cinn bunphrionsabail na cabhrach daonnúla, eadhon daonnacht, neodracht, neamhchlaontacht agus neamhspleáchas fad a athdhearbhófar, san am céanna, tiomantas láidir an Aontais i leith cur chuige bunaithe ar riachtanais, gan idirdhealú a dhéanamh idir na pobail a ndéantar difear dóibh, ná laistigh díobh, agus fad a urramaítear an dlí idirnáisiúnta.

Leasú    94

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2a.  Seachadtar cabhair dhaonnúil an Aontais i staideanna ina bhféadfadh ionstraimí eile a bhaineann le comhar um fhorbairt, le bainistíocht géarchéime agus le cosaint shibhialta a bheith i bhfeidhm. Oibreoidh an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil ar bhealach comhleanúnach agus comhlántach agus seachnóidh sé forluí ar bheartais agus ionstraimí ábhartha an Aontais, go háirithe beartas an Aontais maidir le cabhair dhaonnúil, beartas an Aontais maidir le comhar forbartha agus an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta.

Leasú    95

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2b.  Chun freagairt idirnáisiúnta chomhleanúnach do ghéarchéimeanna daonnúla a chur chun cinn, beidh na gníomhaíochtaí faoin gCaibidil seo i gcomhréir leo siúd arna gcomhordú ag Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla.

Leasú    96

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2c.  Rannchuideoidh an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil le neartú ghné na hinscne i gcabhair dhaonnúil an Aontais agus cuirfidh sé freagairtí leormhaithe daonnúla do riachtanais shonracha na mban chun cinn. Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar chomhar le grúpaí agus le líonraí ban chun rannpháirtíocht agus ceannaireacht na mban i gcabhair dhaonnúil a chur chun cinn agus tarraingt ar a gcumais agus ar a saineolas chun rannchuidiú le téarnamh, le cothú na síochána, le laghdú ar riosca tubaistí agus le hathléimneacht pobal atá buailte.

Leasú    97

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 2 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2d.  Leagfar amach téarmaí sonracha an imlonnaithe, i ndlúthchomhairle leis na hósteagraíochtaí, i gconradh idir na heagraíochtaí seolta agus an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil, lena n-áirítear na cearta agus na hoibleagáidí, fad na tréimhse agus ionad an imlonnaithe agus na cúraimí.

Leasú    98

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 3 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  tionscadail dlúthpháirtíochta;

Leasú    99

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a.  Ar bhonn measúnú roimh ré ar riachtanais i dtríú tíortha, tacóidh an Rialachán seo le gníomhaíochtaí atá dírithe ar an acmhainn cabhrach daonnúla a neartú chun an ullmhacht áitiúil agus an fhreagairt do ghéarchéimeanna cabhrach daonnúla a fheabhsú agus chun a áirithiú go mbeidh tionchar éifeachtach agus inbhuanaithe ag obair na saorálaithe ar an talamh, lena n-áirítear:

 

(a)   bainistiú na rioscaí a bhaineann le tubaistí nádúrtha, an ullmhacht dóibh agus an fhreagairt orthu, cóitseáil, oiliúint i mbainistiú saorálaithe, agus réimsí ábhartha eile le haghaidh foirne agus saorálaithe ó ósteagraíochtaí;

 

(b)   dea-chleachtais a mhalartú, cúnamh teicniúil, cláir nasctha agus malartú foirne agus saorálaithe, líonraí a chruthú agus gníomhaíochtaí ábhartha eile.

Leasú    100

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3b.  Leanfaidh an Coimisiún ar aghaidh le bunachar sonraí Shaorálaithe Cabhrach AE, déanfaidh sé cothabháil air, tabharfaidh sé cothrom le dáta é, rialóidh sé an rochtain air agus an úsáid a bhaintear as, lena n-áirítear maidir le hinfhaighteacht agus oiriúnacht Shaorálaithe Cabhrach AE, lenar féidir rannpháirtíocht leanúnach saorálaithe fillte a áirithiú. Déanfar na sonraí pearsanta a bhaileofar sa bhunachar sonraí sin, nó a bhaileofar lena aghaidh, a phróiseáil, i gcás inarb ábhartha, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a agus Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1b.

 

____________________

 

1a Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

1b Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

Leasú    101

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Áireofar le saorálaíocht chun tacú le hoibríochtaí cabhrach daonnúla mar a thagraítear di i bpointe (a) d'Airteagal 4.1, comhpháirt foghlama agus oiliúna, ní thairgfear í in ionad cúrsaí oiliúna ná post, agus beidh sí bunaithe ar chomhaontú saorálaíochta i scríbhinn.

1.  Áireofar le saorálaíocht chun tacú le hoibríochtaí cabhrach daonnúla foghlaim agus oiliúint leormhaith, lena n-áirítear roimh thús na gníomhaíochta, atá nasctha le tionscadail ina mbeidh saorálaithe óga rannpháirteach, agus béim chuí á leagan ar phrionsabail na cabhrach daonnúla dá dtagraítear in Airteagal 10(2), lena n-áirítear an prionsabal ‘ná déan díobháil’, agus ní thairgfear í in ionad cúrsaí oiliúna ná post, agus beidh sí bunaithe ar chomhaontú saorálaíochta i scríbhinn.

Leasú    102

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Déanfar rannpháirtíocht saorálaithe áitiúla ó thríú tíortha a chothú sa tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE.

Leasú    103

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Ní féidir saorálaíocht faoin ngné seo a dhéanamh i dtríú tíortha, ach amháin más rud é:

2.  Ní féidir saorálaíocht faoin ngné seo a dhéanamh, ach amháin más rud é:

Leasú    104

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2a.  Ar bhonn réamh-mheasúnú ar na riachtanais i dtríú tíortha arna ndéanamh ag na heagraíochtaí seolta agus na hósteagraíochtaí, agus gníomhaithe ábhartha eile, tacóidh an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil le gníomhaíochtaí atá dírithe ar an méid seo a leanas:

 

(a)  acmhainn na n-ósteagraíochtaí i dtaca le cabhair dhaonnúil i dtríú tíortha a neartú chun feabhas a chur ar an ullmhacht áitiúil agus ar an bhfreagairt áitiúil do ghéarchéimeanna daonnúla agus chun a áirithiú go mbeidh tionchar éifeachtach agus inbhuanaithe ag obair an Chóir Shaorálaigh Eorpaigh um Chabhair Dhaonnúil ar an talamh trí bhainistiú an bhaoil tubaiste, trí ullmhacht agus tríd an bhfreagairt, tríd an aistriú ón bhfreagairt dhaonnúil go dtí forbairt áitiúil inbhuanaithe, trí chóitseáil, agus trí oiliúint i mbainistiú saorálaithe;

 

(b)  dea-chleachtais a mhalartú, cúnamh teicniúil, cláir nasctha agus an fhoireann agus saorálaithe a mhalartú.

Leasú    105

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2b.  Tabharfar tús áite don mheasúnú ar leibhéal an riosca i dtaca le sábháilteacht agus slándáil na saorálaithe, go háirithe i dtíortha nó i gceantair a mheastar a bheith neamhchobhsaí, nó ina bhfuil gar-rioscaí.

Leasú    106

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2c.  Is ar chríoch an Aontais go príomha a dhéanfar feachtais chumarsáide faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bhaineann leis an tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE agus beidh siad dírithe ar an obair atá déanta ag saorálaithe agus oibrithe cabhrach daonnúla faoi phrionsabail na cabhrach daonnúla, eadhon daonnacht, neamhspleáchas, neodracht agus neamhchlaontacht, ar a bhfuil a gcuid gníomhaíochtaí bunaithe.

Leasú    107

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 2 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2d.  Comhlíonfaidh na rannpháirtithe na fíor-riachtanais agus na fíorbhearnaí arna sainaithint ar an leibhéal áitiúil ag na hósteagraíochtaí.

Leasú    108

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 11a

 

Saorálaithe is iarrthóirí a shainaithint agus a roghnú

 

1.   Ar bhonn measúnú roimh ré ar na riachtanais i dtríú tíortha, déanfaidh an Coimisiún saorálaithe is iarrthóirí a shainaithint agus a roghnú le haghaidh oiliúna i gcomhar leis na gníomhaireachtaí náisiúnta agus na hósteagraíochtaí.

 

2.   Déanfar saorálaithe is iarrthóirí a shainaithint agus a roghnú i gcomhréir le hAirteagal 14, agus prionsabail an neamh-idirdhealaithe, an chomhionannais inscne agus chomhionannais deiseanna á n-urramú.

 

3.   Na teorainneacha aoise amhail dá dtagraítear in Airteagal 2 agus Airteagal 15, ní chuirfear i bhfeidhm iad maidir leis an tsaorálaíocht a thacaíonn le hoibríochtaí cabhrach daonnúla faoin Airteagal seo.

Leasú    109

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 11b

 

Oiliúint a chur ar shaorálaithe is iarrthóirí

 

1.   Agus é ag cur leis na cláir agus na nósanna imeachta atá ann cheana, déanfaidh an Coimisiún clár oiliúna a bhunú chun na saorálaithe is iarrthóirí a ullmhú chun tacú le gníomhaíochtaí cabhrach daonnúla agus iad a chomhlánú.

 

2.   Beidh saorálaithe is iarrthóirí a sainaithníodh agus a roghnaíodh i gcomhréir leis an nós imeachta um iarratas incháilithe le bheith rannpháirteach sa chlár oiliúna arna chur chun feidhme ag eagraíochtaí cáilithe. Maidir le raon feidhme aonair agus inneachar na hoiliúna a bheidh le déanamh ag gach saorálaí is iarrthóir, déanfar an méid sin a chinneadh i gcomhairle leis an ósteagraíocht dheimhnithe, de réir na riachtanas atá ann, agus taithí roimh ré an tsaorálaí is iarrthóir agus suíomh an imlonnaithe atá beartaithe á gcur san áireamh.

 

3.   Áireofar sa chlár oiliúna measúnú ar ullmhacht na saorálaithe is iarrthóirí a bheith imlonnaithe chun tacú le cabhair dhaonnúil i dtríú tíortha agus iad a chomhlánú, agus chun na riachtanais áitiúla a chomhlíonadh.

Leasú    110

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Is é EUR 1 260 000 000 i bpraghsanna reatha a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme an Chláir don tréimhse 2021 – 2027.

1.  Is é EUR 1 112 988 000 i bpraghsanna 2018 [EUR 1 260 000 000 i bpraghsanna reatha] a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme an Chláir don tréimhse 2021-2027.

Leasú    111

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Féadfar an méid dá dtagraítear i mír 1 a úsáid le haghaidh cúnamh teicniúil agus cúnamh riaracháin chun an Clár a chur chun feidhme, amhail gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta, lena n-áirítear córais teicneolaíochta faisnéise chorparáideacha.

2.  Féadfar an méid dá dtagraítear i mír 1 a úsáid le haghaidh cúnamh teicniúil agus cúnamh riaracháin chun an Clár a chur chun feidhme, amhail gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta, lena n-áirítear córais teicneolaíochta faisnéise chorparáideacha. Ba cheart méid leordhóthanach den bhuiséad a dhíriú freisin ar mhalartú deachleachtas idir na Ballstáit agus ar fhorbairt líonraí don óige.

Leasú    112

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 29 chun an Rialachán seo a leasú ar mhaithe le solúbthacht agus oiriúnú den mhiondealú táscach buiséadach de réir gníomhaíochtaí a cheadú faoi Airteagal 12a. Leis na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh faoin Airteagal seo, léireofar na tosaíochtaí polaitiúla nua tríd an miondealú a choigeartú agus corrlach uasta 20 % á urramú.

Réasúnú

Tá an corrlach a shonraítear ag comhfhreagairt don chorrlach a mholtar i dtogra reatha Erasmus.

Leasú    113

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 12a

 

Miondealú an bhuiséid atá tiomnaithe do ghníomhaíochta faoi Airteagail 7, 8, 9, agus 11.

 

Is mar seo a leanas a bheidh miondealú táscach an bhuiséid atá tiomnaithe do ghníomhaíochta faoi Airteagail 7, 8, 9, agus 11:

 

(a)  i gcomhair saorálaíocht i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus i dtionscadail dlúthpháirtíochta, mar a shonraítear in Airteagal 7 agus in Airteagal 9: 86 %;

 

(b)  i gcomhair cúrsaí oiliúna agus post, mar a shonraítear in Airteagal 8: 8 %; agus

 

(c)  i gcomhair saorálaíocht mar thacaíocht d’oibríochtaí cabhrach daonnúla, mar a shonraítear in Airteagal 11: 6 %.

Leasú    114

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Féadfar cistiú a sholáthar ón gClár, agus an cistiú sin in aon cheann de na foirmeacha a leagtar síos sa Rialachán Airgeadais, go háirithe deontais, duaiseanna agus soláthar.

2.  Féadfar cistiú a sholáthar ón gClár, agus an cistiú sin in aon cheann de na foirmeacha a leagtar síos sa Rialachán Airgeadais, go háirithe deontais, duaiseanna agus soláthar. Chun na ceanglais ar thairbhithe a shimpliú, déanfar úsáid a bhaint as cnapshuimeanna, costais aonaid agus cistiú ar ráta comhréidh a mhéid agus is féidir.

Leasú    115

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 14 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a.  Maidir leis an ranníocaíochtaí airgeadais arna ndéanamh ag tríú tíortha leis an gClár agus a mbeifear ag súil léi uathu, a luaithe a bheidh faisnéis leordhóthanach ar fáil, déanfar í a thuairisciú chuig an dá bhrainse den údarás buiséadach mar chuid de thuairisciú bliantúil agus/nó eatramhach an Chláir.

Leasú    116

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a. Do rannpháirtithe a théann go tír eile, ráthófar an cúram sláinte iomlán atá ar fáil dóibh ina mBallstát cónaithe, ní cúram sláinte i gcás práinne amháin a bheidh i gceist. Soláthrófar cúram sláinte trí sheirbhísí poiblí sláinte an Bhallstáit ina ndéanfar an ghníomhaíocht agus, in éagmais seirbhísí den sórt sin nó i gcás soiléir de neamh-chomhlíonadh chaighdeáin cháilíochta an Bhallstáit chónaithe, trí sheirbhísí príobháideacha sláinte an Bhallstáit ina ndéanfar an ghníomhaíocht.

Leasú    117

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1b. Agus an Rialachán seo á chur chun feidhme, déanfaidh an Coimisiún, na Ballstáit agus tíortha rannpháirteacha eile cuimsiú sóisialta agus coinníollacha rochtana comhionanna a chur chun cinn, lena n-áirítear maidir le rannpháirtíocht daoine óga ar lú na deiseanna a bhíonn acu.

Leasú    118

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Beidh an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach oscailte do rannpháirtíocht eintiteas poiblí nó príobháideach, nó eagraíochtaí idirnáisiúnta, ar choinníoll go bhfuil lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh faighte acu.

1.  Beidh an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach oscailte do rannpháirtíocht eintiteas poiblí nó príobháideach, bíodh sé sin ina eintiteas neamhbhrabúis nó ina eintiteas brabúis, agus rannpháirtíocht eagraíochtaí idirnáisiúnta, lena n-áirítear eagraíochtaí don óige, institiúidí reiligiúnacha, comhlachtaí carthanais, eagraíochtaí tuata daonnachais, eagraíochtaí neamhrialtasacha nó gníomhaithe eile ón tsochaí shibhialta, ar choinníoll go gcuireann siad gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta ar fáil, go bhfuil pearsantacht dhlítheanach acu faoi dhlí na tíre ina bhfuil siad cláraithe agus ar choinníoll go bhfuil lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh faighte acu. Déanfaidh lipéad cáilíochta a dheimhniú go bhféadfadh na gníomhaíochtaí na cuspóirí faoi Airteagal 3 a chomhlíonadh agus na bearta faoi Airteagal 4 a sholáthar.

Leasú    119

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfaidh comhlacht inniúil cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh measúnú ar iarratas ó eintiteas le bheith ina eagraíocht rannpháirteach de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ar bhonn na bprionsabal maidir le cóir chomhionann; deiseanna comhionanna agus neamh-idirdhealú; ionadú post a sheachaint; soláthar gníomhaíochtaí ar ardcháilíocht lena mbainfidh gné foghlama ag díriú ar fhorbairt phearsanta, soch-oideachasúil, agus ghairmiúil; socruithe oiliúna, oibre agus saorálaíochta leormhaithe; timpeallacht agus coinníollacha sábháilte agus córa; agus an 'prionsabal neamhbhrabúis' i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais. Leis na prionsabail thuas déantar a chinneadh an gcomhlíontar ceanglais an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh le gníomhaíochtaí an eintitis sin.

2.  Déanfaidh comhlacht inniúil cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh measúnú ar iarratas ó eintiteas le bheith ina eagraíocht rannpháirteach de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ar bhonn na bprionsabal maidir le cóir chomhionann; deiseanna comhionanna agus neamh-idirdhealú; ionadú post a sheachaint; soláthar gníomhaíochtaí ar ardcháilíocht, atá inrochtana go héasca agus cuimsitheach lena mbainfidh breisluach soiléir do riachtanais sainaitheanta an phobail, agus gné foghlama ag díriú ar fhorbairt phearsanta, soch-oideachasúil, agus ghairmiúil; socruithe oiliúna, oibre agus saorálaíochta leormhaithe; timpeallacht agus coinníollacha sábháilte agus córa; agus an 'prionsabal neamhbhrabúis' i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais. Leis na prionsabail thuas déantar a chinneadh an gcomhlíontar ceanglais agus cuspóirí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh le gníomhaíochtaí an eintitis sin. Ní dhéanfar an lipéad cáilíochta a shannadh ach d'eagraíochtaí a ghabhann orthu féin cloí leis na prionsabail sin.

Leasú    120

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Mar thoradh ar an measúnú féadfar lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhronnadh ar an eintiteas. Déanfar an lipéad a fuarthas a athmheasúnú go tréimhsiúil agus féadfar é a chúlghairm.

3.  Mar thoradh ar an measúnú, féadfar lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhronnadh ar an eintiteas. Beidh na ceanglais shonracha atá le comhlíonadh chun lipéad cáilíochta a fháil éagsúil ag brath ar chineál na gníomhaíochta dlúthpháirtíochta agus ar fheidhm an eintitis. Déanfar an lipéad a fuarthas a athmheasúnú go tréimhsiúil agus i gcás ina mbaintear mí-úsáid as an lipéad sin nó i gcás ina mainnítear na prionsabail a leagtar amach i mír 2 a chomhlíonadh, déanfar an lipéad a chúlghairm. Déanfaidh aon eintiteas a dhéanann athrú suntasach ar a ghníomhaíochtaí é sin a chur in iúl don chomhlacht inniúil cur chun feidhme le haghaidh athmheasúnú.

Leasú    121

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4a.  Beidh rochtain ag eagraíochtaí rannpháirteacha ar tugadh lipéad cáilíochta dóibh ar ardán chun iarrthóirí oiriúnacha a chuardach go héasca chun go mbeidh an próiseas níos éasca do na rannpháirtithe agus na heagraíochtaí rannpháirteacha araon le tabhairt faoi ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta.

Leasú    122

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4b.  Déanfaidh eagraíochtaí rannpháirteacha cur chun cinn an Chláir a éascú trí dheis a thabhairt d’iar-rannpháirtithe a gcuid eispéireas a chomhroinnt agus gníomhú mar ambasadóirí don ghlúin nua de rannpháirtithe a d’fhéadfadh a bheith ann trí bhíthin líonra.

Leasú    123

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5a.  Déanfaidh eagraíochtaí rannpháirteacha feidhmeanna éagsúla faoi chuimsiú an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. I bhfeidhm óstaigh, déanfaidh siad gníomhaíochtaí a bhaineann le tairiscintí a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta do rannpháirtithe cláraithe, le roghnú agus glacadh na rannpháirtithe, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí a eagrú, treoir agus tacaíocht a chur ar fáil do rannpháirtithe le linn gach céim den ghníomhaíocht dlúthpháirtíochta, timpeallacht oibre shábháilte agus áisiúil a sholáthar do rannpháirtithe, agus aiseolas a chur ar fáil don rannpháirtí i ndiaidh na gníomhaíochta, de réir mar is iomchuí. I bhfeidhm thacaíochta, déanfaidh siad gníomhaíochtaí a bhaineann le seoladh agus ullmhú na rannpháirtithe, agus tacú leo, sula n-imeoidh siad, agus le linn na gníomhaíochta dlúthpháirtíochta agus ina diaidh, lena n-áirítear oiliúint a chur ar rannpháirtithe agus iad a threorú chuig eagraíochtaí áitiúla i ndiaidh na gníomhaíochta. Eagraíochtaí i gcáil tacaíochta, féadfaidh siad tacaíocht riaracháin agus lóistíochta a sholáthar do rannpháirtithe i dtionscadail dlúthpháirtíochta.

Leasú    124

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh aon eintiteas poiblí nó príobháideach atá bunaithe i dtír rannpháirteach chomh maith le heagraíochtaí idirnáisiúnta iarratas a dhéanamh ar chistiú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach. I gcás na ngníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 7, Airteagal 8 agus Airteagal 11, gheobhaidh an eagraíocht rannpháirteach lipéad cáilíochta mar réamhchoinníoll le cistiú a fháil faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach. I gcás na dtionscadal dlúthpháirtíochta dá dtagraítear in Airteagal 9, féadfaidh daoine nádúrtha cur isteach freisin ar chistiú thar ceann grúpaí neamhfhoirmiúla de rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach.

Féadfaidh aon eintiteas poiblí nó príobháideach atá bunaithe i dtír rannpháirteach chomh maith le heagraíochtaí idirnáisiúnta iarratas a dhéanamh ar chistiú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach. I gcás na ngníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 7, Airteagal 8 agus Airteagal 11, gheobhaidh an eagraíocht rannpháirteach lipéad cáilíochta mar réamhchoinníoll le cistiú a fháil faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach. I gcás na dtionscadal dlúthpháirtíochta dá dtagraítear in Airteagal 9, féadfaidh daoine nádúrtha cur isteach freisin ar chistiú thar ceann grúpaí neamhfhoirmiúla de rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach. Mar riail ghinearálta, cuirfear iarraidh ar dheontais faoi bhráid ghníomhaireacht náisiúnta na tíre ina bhfuil an eagraíocht lonnaithe. Iarrataí ar dheontais i gcomhair gníomhaíochtaí arna n-eagrú ag eagraíochtaí uile-Eorpacha nó ag eagraíochtaí idirnáisiúnta, i gcomhair gníomhaíochtaí de chuid foirne saorálaíochta i réimsí tosaíochta a aithnítear ar leibhéal Eorpach, agus i gcomhair gníomhaíochtaí mar thacaíocht d’oibríochtaí cabhrach daonnúla i dtríú tíortha, ba cheart iad a chur faoi bhráid EACEA.

Leasú    125

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 18 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Clár oibre

Clár oibre bliantúil

Leasú    126

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 18 – mír -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Cinnfear na roghanna agus tosaíochtaí beartais tánaisteacha, lena n-áirítear mionsonraí beart sonrach a leagtar amach in Airteagal 4 go hAirteagal 11, ar bhonn bliantúil trí chlár oibre mar a thagraítear dó in Airteagal [110] den Rialachán Airgeadais. Leagfar amach sa chlár oibre bliantúil freisin mionsonraithe maidir le cur chun feidhme an Chláir. Ina theannta sin, tabharfar le fios sa chlár oibre an méid a leithdháilfear ar gach gníomhaíocht agus dáileadh na gcistí idir na Ballstáit agus tríú tíortha atá comhlachaithe leis an gClár i gcás na ngníomhaíochtaí a bheidh le bainistiú tríd an ngníomhaireacht náisiúnta. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 29 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí chláir oibre a ghlacadh.

Réasúnú

Baineann an leasú seo le gníomhartha tarmligthe a chur in ionad gníomhartha cur chun feidhme mar bhealach chun cláir oibre a ghlacadh. Dearbhaítear leis go bhfuil srian leis na sonraí beartais atá sa Rialachán chun solúbthacht a ráthú agus go ndéanfar na roghanna mionsonraithe beartais trí na cláir oibre. Léirítear cur chuige cothrománach leis atá i gcomhréir le sainchomhaid CAI eile a thagann faoi CULT.

Leasú    127

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfar meastóireacht eatramhach ar an gClár a luaithe agus a bheidh faisnéis leordhóthanach ar fáil ar chur chun feidhme an Chláir, ach tráth nach déanaí ná ceithre bliana ó thosach chur chun feidhme an Chláir. Beidh ag gabháil leis freisin meastóireacht deiridh ar an gclár a tháinig roimhe.

2.  Déanfar an t-athbhreithniú meántéarmach ar an gClár nuair a bheidh faisnéis leordhóthanach ar fáil ar chur chun feidhme an Chláir. Cuirfidh an Coimisiún an t-athbhreithniú meántéarmach ar an gClár faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Choiste na Réigiún tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh 2024. Beidh ag gabháil leis freisin meastóireacht deiridh ar an gclár a tháinig roimhe.

Leasú    128

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a.  I gcás inar gá agus ar bhonn an athbhreithnithe mheántéarmaigh agus na dtuarascálacha cur chun feidhme arna dtíolacadh ag na Ballstáit, déanfaidh an Coimisiún tograí reachtacha a thíolacadh chun an Rialachán seo a leasú. Tiocfaidh an Coimisiún os comhair choistí inniúla Pharlaimint na hEorpa chun tuairisc a thabhairt ar an athbhreithniú meántéarmach, lena n-áirítear maidir lena chinneadh i dtaobh an gá an Rialachán seo a leasú.

Réasúnú

Foráiltear leis sin athbhreithniú meántéarmach ceart agus clásal athbhreithniú, a léiríonn cur chuige cothrománach atá i gcomhréir le sainchomhaid CAI eile a thagann faoi CULT.

Leasú    129

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú) trí fhaisnéis spriocdhírithe atá comhleanúnach, éifeachtach agus comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an pobal.

1.  Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón Aontas aitheantas fhoinse agus áiritheoidh siad infheictheacht an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á gcur chun cinn) trí fhaisnéis spriocdhírithe atá comhleanúnach, éifeachtach agus comhréireach a sholáthar go pras do shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear, na meáin agus an pobal.

Leasú    130

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 21 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Cuirfidh an Coimisiún chun feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis an gClár, agus a bhaineann le gníomhaíochtaí agus torthaí an Chláir. Leis na hacmhainní airgeadais arna leithdháileadh ar an gClár, rannchuideofar le cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin leis na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3.

2.  Cuirfidh an Coimisiún chun feidhme, i gcomhar leis na húdaráis náisiúnta agus na gníomhaireachtaí náisiúnta i dtíortha rannpháirteacha agus le líonraí ábhartha ar leibhéal an Aontais, gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis an gClár, agus a bhaineann le gníomhaíochtaí agus torthaí an Chláir. Leis na hacmhainní airgeadais arna leithdháileadh ar an gClár, rannchuideofar le cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin leis na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3.

Leasú    131

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 21 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Ceapfaidh na gníomhaireachtaí náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 23 straitéis chomhsheasmhach maidir leis an bhfor-rochtain éifeachtach mar aon le scaipeadh agus saothrú thorthaí na ngníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht faoi na bearta a ndéanann siad bainistiú orthu laistigh den Chlár, agus cuideoidh siad leis an gCoimisiún i dtaca leis an gcúram ginearálta um fhaisnéis faoin gClár a scaipeadh, lena n-áirítear faisnéis faoi bhearta agus gníomhaíochtaí arna mbainistiú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, agus trí spriocghrúpaí ábhartha a chur ar an eolas faoi na bearta agus na gníomhaíochtaí arna ndéanamh ina dtír.

3.  Ceapfaidh na gníomhaireachtaí náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 23 straitéis chomhsheasmhach maidir le faisnéis agus an bhfor-rochtain éifeachtach, mar aon le scaipeadh do gach tairbhí féideartha agus saothrú thorthaí na ngníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht faoi na bearta a ndéanann siad bainistiú orthu laistigh den Chlár, agus cuideoidh siad leis an gCoimisiún i dtaca leis an gcúram ginearálta um fhaisnéis faoin gClár a scaipeadh, lena n-áirítear faisnéis faoi bhearta agus gníomhaíochtaí arna mbainistiú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, agus trí spriocghrúpaí ábhartha a chur ar an eolas faoi na bearta agus na gníomhaíochtaí arna ndéanamh ina dtír.

Leasú    132

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 21 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a.  Bainfidh na heagraíochtaí rannpháirteacha úsáid as an ainm branda “an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach” chun críocha cumarsáide agus chun faisnéis a scaipeadh a bhaineann leis an gClár.

Leasú    133

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a.  Rachaidh an ghníomhaireacht náisiúnta i gcomhairle go tráthrialta le tairbhithe an Chláir (daoine aonair agus eagraíochtaí) chun aiseolas a fháil uathu i dtaobh an Chláir, chun cáilíocht na gníomhaíochta a mheasúnú, agus ar an gcaoi a bhforbróidh an ghníomhaíocht, bunaithe ar threoirlíne an Choimisiúin agus cuirfidh sí tacaíocht ar fáil do rannpháirtithe i gcás deacrachtaí agus chun feabhas ar an gcur chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta bunaithe ar an aiseolas agus ar a saineolas.

Leasú    134

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 24 –mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  leagfar síos na caighdeáin rialaithe inmheánaigh le haghaidh na gníomhaireachta náisiúnta lena mbaineann agus na rialacha maidir le bainistiú chistí an Aontais chun tacaíocht deontais ó na gníomhaireachtaí náisiúnta a thabhairt;

(a)  leagfar síos na caighdeáin rialaithe inmheánaigh le haghaidh na gníomhaireachta náisiúnta lena mbaineann agus na rialacha maidir le bainistiú chistí an Aontais chun tacaíocht deontais ó na gníomhaireachtaí náisiúnta a thabhairt, agus na ceanglais maidir le simpliú á gcur san áireamh agus gan ualach breise a bheith á fhorchur ar na rannpháirtithe agus na heagraíochtaí rannpháirteacha;

Leasú    135

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 24 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba)  lena n-áirítear an ceanglas cruinnithe rialta agus oiliúint a eagrú le líonra na ngníomhaireachtaí náisiúnta agus do líonra na ngníomhaireachtaí náisiúnta chun cur chun feidhme comhtháite an Chláir a áirithiú ar fud na dtíortha rannpháirteacha uile.

Leasú    136

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 24 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Eagróidh an Coimisiún cruinnithe rialta ar chur chun feidhme an Chláir le líon agus cineál ionadaíoch na líonraí a dhéanann ionadaíocht ar dhaoine óga agus ar shaorálaithe agus ar eagraíochtaí ábhartha eile ón tsochaí shibhialta, lena n-áirítear comhpháirtithe sóisialta agus líonraí is ábhartha do ghníomhaíochtaí an Chláir.

Leasú    137

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 24 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5a.  I gcás nach féidir leis an gCoimisiún glacadh leis an dearbhú bliantúil bainistíochta leis an tuairim neamhspleách iniúchóireachta ina leith, nó i gcás ina gcuireann an ghníomhaireacht náisiúnta barúlacha an Choimisiún chun feidhme go míshásúil, féadfaidh an Coimisiún aon bhearta ceartaitheacha agus réamhchúraim is gá chun cosaint leasanna airgeadais an Aontais a chur chun feidhme i gcomhréir le pointe (c) d'Airteagal 131(3) den Rialachán Airgeadais.

Leasú    138

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 24 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 24a

 

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir

 

Ar leibhéal an Aontais, beidh EACEA freagrach as gach céim den dheontas le haghaidh bhearta tionscadail an Chláir a bhainistiú, de réir mar a liostaítear iad in Airteagal 7, arna dtíolacadh ag eagraíochtaí uile-Eorpacha nó ag eagraíochtaí ardáin, i gcomhair gníomhaíochtaí de chuid foirne saorálaíochta i réimsí tosaíochta a aithnítear ar leibhéal Eorpach, agus i gcomhair gníomhaíochtaí mar thacaíocht d’oibríochtaí cabhrach daonnúla i dtríú tíortha.

 

Beidh EACEA freagrach freisin as eagraíochtaí uile-Eorpacha nó eagraíochtaí ardáin a chreidiúnú (i.e. lipéad cáilíochta) agus faireachán a dhéanamh orthu, ar eagraíochtaí iad atá i gceannas ar chur chun feidhme scéimeanna náisiúnta nó cistí faoi bhainistíocht chomhroinnt an Aontais agus eagraíochtaí ar mian leo gníomhaíochtaí a dhéanamh lena dtacaítear le hoibríochtaí cabhrach daonnúla.

Leasú    139

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Iniúchtaí ar úsáid na ranníocaíochta ón Aontas arna ndéanamh ag daoine nó eintitis, lena n-áirítear daoine nó eintitis seachas iad sin ar thug institiúidí nó comhlachtaí de chuid an Aontais sainordú dóibh, sin a bheidh mar bhonn leis an gcinnteacht fhoriomlán de bhun [Airteagal 127] den Rialachán Airgeadais.

1.  Iniúchtaí ar úsáid na ranníocaíochta ón Aontas arna ndéanamh ag daoine nó eintiteas, lena n-áirítear daoine nó eintitis cé is moite dóibh sin ar thug institiúidí nó comhlachtaí de chuid an Aontais sainordú dóibh, sin é a bheidh mar bhonn leis an gcinnteacht fhoriomlán de bhun Airteagal [127] den Rialachán Airgeadais agus déanfar iad i gcomhréir leis na critéir chéanna i ngach Ballstát.

Leasú    140

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 26 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Beidh na príomhrialuithe a dhéanfar ar thairbhithe deontais de chúram ar na gníomhaireachtaí náisiúnta i gcás na ngníomhaíochtaí sin den Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a chuirtear de chúram orthu. A bhuí leis na rialuithe sin beidh cinnteacht réasúnach ann go mbainfear úsáid as na deontais arna ndámhachtain de réir mar a bhí beartaithe agus i gcomhréir leis na rialacha de chuid an Aontais is infheidhme.

2.  Beidh na príomhrialuithe a dhéanfar ar thairbhithe deontais de chúram ar na gníomhaireachtaí náisiúnta i gcás na ngníomhaíochtaí sin den Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a chuirtear de chúram orthu. Rialuithe comhréireacha agus leormhaithe a bheidh sna rialuithe sin agus, mar thoradh orthu, beidh cinnteacht réasúnach ann go mbainfear úsáid as na deontais arna ndámhachtain de réir mar a bhí beartaithe agus i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme de chuid an Aontais.

Leasú    141

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 28 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Beidh gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh comhsheasmhach agus comhlántach leis na beartais, na hionstraimí agus na cláir ábhartha ar leibhéal an Aontais, go háirithe an clár Erasmus, agus le líonraí atá ann cheana ar leibhéal an Aontais atá ábhartha maidir le gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

1.  Beidh gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh comhsheasmhach agus comhlántach leis na beartais, na hionstraimí agus na cláir ábhartha ar leibhéal an Aontais, go háirithe an clár Erasmus, Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (ESIF) agus an Clár um Chearta agus Luachanna, mar aon le líonraí atá ann cheana ar leibhéal an Aontais atá ábhartha maidir le gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

Leasú    142

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 28 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Beidh gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh comhsheasmhach agus comhlántach freisin leis na beartais, na cláir agus na hionstraimí ábhartha ar an leibhéal náisiúnta sna tíortha rannpháirteacha. Chuige sin, déanfaidh an Coimisiún, na húdaráis náisiúnta agus na gníomhaireachtaí náisiúnta faisnéis a mhalartú faoi na scéimeanna náisiúnta atá ann cheana féin agus na tosaíochtaí a a bhaineann le dlúthpháirtíocht agus an óige, ar lámh amháin, agus gníomhaíochtaí faoi chuimsiú an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, ar an lámh eile, d'fhonn cur leis na dea-chleachtais ábhartha agus éifeachtacht agus éifeachtúlacht a bhaint amach.

2.  Maidir leis na beartais, na cláir agus na hionstraimí ábhartha ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil sna tíortha rannpháirteacha, beidh gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh comhsheasmhach leo agus comhlántach leo, ach ní dhéanfaidh siad ionadú orthu. Chuige sin, déanfaidh an Coimisiún, na húdaráis náisiúnta agus na gníomhaireachtaí náisiúnta faisnéis a mhalartú faoi na scéimeanna náisiúnta atá ann cheana féin agus na tosaíochtaí a bhaineann le dlúthpháirtíocht agus an óige, ar lámh amháin, agus gníomhaíochtaí faoi chuimsiú an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, ar an lámh eile, d'fhonn cur leis na dea-chleachtais ábhartha agus éifeachtacht agus éifeachtúlacht a bhaint amach.

Leasú    143

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 28 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Chun an éifeachtúlacht is fearr de chistiú an Aontais agus de thionchar an Chláir a bhaint amach, féachfaidh na húdaráis ábhartha ar gach leibhéal sineirgí a aimsiú ar fud na gclár ábhartha go léir i mbealach comhleanúnach. Ní bheidh sé mar thoradh ar na sineirgí sin go n-úsáidfear cistí ar mhaithe le cuspóirí seachas na cuspóirí sin a leagtar amach sa Rialachán seo. Nósanna imeachta iarratais níos simplithe ar leibhéal an chur chun feidhme, agus treoirlínte cur chun feidhme ag gabháil leo, a bheidh mar thoradh ar aon sineirgí agus ar aon chomhlántacht.

Leasú    144

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 28 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Beidh gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh i dtríú tíortha dá dtagraítear in Airteagal 11, beidh siad comhsheasmhach agus comhlántach go háirithe le réimsí eile de ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais, go háirithe an beartas um chabhair dhaonnúil, an beartas maidir le comhar um fhorbairt, an beartas um méadú, an beartas comharsanachta agus Sásra an Aontais um Chosaint Shibhialta.

3.  Beidh gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh i dtríú tíortha dá dtagraítear in Airteagal 11, beidh siad comhsheasmhach agus comhlántach go háirithe le réimsí eile de ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais, go háirithe an beartas um chabhair dhaonnúil, an beartas maidir le comhar um fhorbairt, an beartas slándála, an beartas um méadú, an beartas comharsanachta agus Sásra an Aontais um Chosaint Shibhialta.

Leasú    145

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 29 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 19 a thabhairt don Choimisiún ar feadh fhad an Chláir.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear inAirteagail 12, 18 agus 19 a thabhairt don Choimisiún ar feadh fhad an Chláir.

Réasúnú

Baineann an leasú seo le gníomhartha tarmligthe a chur in ionad gníomhartha cur chun feidhme mar bhealach chun Cláir Oibre agus athruithe comhfhreagracha a ghlacadh.

Leasú    146

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 29 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 24 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 12, 18 agus 19 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

Réasúnú

Baineann an leasú seo le gníomhartha tarmligthe a chur in ionad gníomhartha cur chun feidhme mar bhealach chun Cláir Oibre agus athruithe comhfhreagracha a ghlacadh.

Leasú    147

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 29 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun Airteagal 19 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a bheith tugtha do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad féin aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú 2 mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagail 12, 18 agus 19 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Réasúnú

Baineann an leasú seo le gníomhartha tarmligthe a chur in ionad gníomhartha cur chun feidhme mar bhealach chun Cláir Oibre agus athruithe comhfhreagracha a ghlacadh.

Leasú    148

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Táscairí le haghaidh faireacháin agus tuairiscithe:

Déanfar dlúthfhaireachán ar an gClár chun a mhéid ar baineadh an cuspóir ginearálta agus na cuspóirí sonracha amach a thomhas agus chun faireachán a dhéanamh ar aschuir, ar thorthaí agus ar thionchair an Chóir. Chuige sin, leagtar amach íoschreat táscairí, a bheidh mar bhonn do chlár mionsonraithe amach anseo chun faireachán a dhéanamh ar aschuir, ar thorthaí agus ar thionchair an Chláir, lena n-áirítear sraith bhreisithe táscairí cáilíochtúla agus cainníochtúla:

Leasú    149

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  céatadán na rannpháirtithe ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu; agus

(b)  céatadán na rannpháirtithe ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu;

Leasú    150

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  líon na n-eagraíochtaí a bhfuil lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh acu.

(c)  líon na n-eagraíochtaí a bhfuil lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh acu;

Leasú    151

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca)  líon na rannpháirtithe (intíre agus trasteorann) i bpoist de réir tíre, aoise, inscne, cúlra gairmiúil agus leibhéal an oideachais;

Leasú    152

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(cb)  líon na rannpháirtithe i dtionscadail dlúthpháirtíochta de réir tíre, aoise, inscne, cúlra gairmiúil agus leibhéal an oideachais;

Leasú    153

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe c c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(cc)  líon na n-eagraíochtaí a ndearnadh a lipéad cáilíochta a chúlghairm:

Leasú    154

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe c d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(cd)  líon na n-eagraíochtaí i seilbh lipéad cáilíochta de réir tíre agus an mhaoinithe a fuarthas;

Leasú    155

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe c e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ce)  líon na ndaoine óga rannpháirteacha a mbíonn níos lú deiseanna acu. Táscairí torthaí (Táscairí ilchodacha);

Leasú    156

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe c f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(cf)  líon na rannpháirtithe a thuairiscigh torthaí dearfacha foghlama;

Leasú    157

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe c g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(cg)  céatadán na rannpháirtithe ar aithníodh a gcuid torthaí foghlama le teastas, mar shampla Youthpass, dioplóma nó cineál eile aitheantais fhoirmiúil as a gcuid rannpháirtíochta sa Chlár Dlúthpháirtíochta Eorpach;

Leasú    158

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe c h (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ch)  ráta foriomlán sástachta na rannpháirtithe maidir le cáilíocht na ngníomhaíochtaí; agus

Leasú    159

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe c i (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ci)  líon na ndaoine a fhaigheann tacaíocht dhíreach nó indíreach trí ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta.

(1)

Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.

(2)

Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Comhthéacs agus roghanna beartais an togra nua

Tá an tAontas Eorpach bunaithe ar an dlúthpháirtíocht: dlúthpháirtíocht idir a shaoránaigh, dlúthpháirtíocht thar theorainneacha idir a Bhallstáit, agus dlúthpháirtíocht ina ghníomhaíochtaí laistigh agus lasmuigh den Aontas.

Mar fhreagairt ar an éileamh soiléir níos mó a dhéanamh ar son daoine óga, tháinig Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil i Meitheamh 2018 (a glacadh sa seisiún iomlánach an 11 Meán Fómhair 2018) lenar bunaíodh an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach inar comhcheanglaíodh roinnt scéimeanna oiliúna/post saorálaíochta agus dlúthpháirtíochta de chuid AE in aon chlár amháin chun feidhmiú mar ‘ionad ilfhreastail’ do na deiseanna uile a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht do dhaoine óga. Leis an gclár, cuirtear deiseanna nua ar fáil do dhaoine óga chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta ardcháilíochta ar leibhéal áitiúil agus ar leibhéal Eorpach agus cuirtear na huirlisí a bhfuil gá leo ar fáil dóibh ionas gur féidir leo tionchar dearfach a imirt ar a bpobal agus, ag an am céanna, oiliúint agus inniúlachtaí fiúntacha a chuirfidh lena bhforbairt phearsanta amach anseo á bhfáil acu.

An 11 Meitheamh 2018, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach togra nua le haghaidh Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach (COM (2018) 440 Final). Leis an togra nua, ailínítear gníomhaíochtaí an chláir le timthriall CAI trí bhuiséad tiomnaithe agus líne buiséid ar leith don chlár a mholadh. De bhreis air sin, leathnaítear leis an togra freisin raon feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun gníomhaíochtaí a chuimsiú lena dtacaítear le hoibríochtaí cabhrach daonnúla, ar gníomhaíochtaí iad a cuireadh chun feidhme roimhe sin tríd an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE. I bhfianaise na gcosúlachtaí idir an dá chlár, tá an Coimisiún den tuairim go mbeidh na buntáistí seo a leanas ann má dhéantar iad a chomhcheangal:

•  Plé le gach rannpháirtí ar an uainchlár céanna, rud a chuirfeadh le trédhearcacht agus luas an phróisis earcaíochta.

•  Ceangal aonbhranda agus gníomhaíochtaí cumarsáide a fhorbairt. Chuirfeadh sé sin le hacmhainneacht na ngníomhaíochtaí for-rochtana an clár a chur chun cinn, rud a dhéanfadh ‘ionad ilfhreastail’ de ó thaobh gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a dhéanann daoine óga de;

•  Sásra aonair um chur chun feidhme a thabhairt isteach. D’úsáidfeadh gach eagraíocht agus gach tionscadal an ríomhfhoirm chéanna le cur isteach ar an lipéad cáilíochta agus ar chistiúchán. Dhéanfadh sé sin na nósanna imeachta a shimpliú do na heagraíochtaí agus an costas bainistíochta foriomlán a laghdú;

•  Sineirgí suntasacha agus laghduithe suntasacha costas trí thacar aonair uirlisí agus córas a choimeád.

Ina theannta sin, tá an togra nua bunaithe ar ghnéithe an chomhaontaithe pholaitiúil a rinneadh i Meitheamh 2018 (a glacadh sa seisiún iomlánach an 11 Meán Fómhair 2018) agus ionchorpraítear den chuid is mó na gnéithe sin ann agus uaillmhian bhreise á cur leis trí bhuiséad méadaithe, raon feidhme níos leithne agus feidhmiú an chláir a fheabhsú.

Seasamh an Rapóirtéara

I bhfianaise a bhfuil bainte amach leis an gcomhaontú polaitiúil atá ann faoi láthair lenar bunaíodh an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach agus gnéithe éagsúla an togra nua á gcur san áireamh, molann an Rapóirtéir gnéithe áirithe a comhaontaíodh roimhe seo a thabhairt isteach arís i gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach 2018-2020 ar gnéithe iad nár ionchorpraíodh sa thogra atá ann faoi láthair.

D’eagraigh an Rapóirtéir comhairliúchán forleathan agus cuimsitheach le réimse leathan geallsealbhóirí. Is é an chonclúid ghinearálta atá ann, rud atá bunaithe ar an bpróiseas comhairliúcháin sin agus ar anailís chríochnúil ar an gcreat atá ann faoi láthair agus ar an togra nua, ná go bhféadfadh an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bheidh ann amach anseo a bheith ina chreat feabhsaithe do ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

•  cuspóirí níos soiléire agus ceangal níos fearr le saol agus riachtanais daoine óga agus le riachtanais an tsochaí a bhunú;

•  cuimsitheacht agus inrochtaine ghníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a fheabhsú chun teagmháil a dhéanamh leis na daoine óga go léir, agus éagsúlacht a ndálaí socheacnamaíocha agus a gconstaicí féideartha á cur san áireamh;

•  sineirgí éifeachtacha agus comhoiriúnacht oibríochtúil a áirithiú idir an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, clár Erasmus a bheidh ann amach anseo agus cláir ábhartha eile agus i gcomhthéacs Straitéis AE athnuaite i leith na hÓige;

Sa chomhthéacs sin, teastaíonn ón Rapóirtéir aird a tharraingt ar roinnt leasuithe arb aidhm leo na cuspóirí ginearálta thuas luaite a bhaint amach.

Athdheighilt an bhuiséid de réir gníomhaíochtaí - Go deimhin, sa chomhaontú polaitiúil atá ann faoi láthair maidir le Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach 2018-2020, tá tairsigh tháscacha ann d’athdheighilt an bhuiséid ina snáithe. Creideann an Rapóirtéir gur cheart go léireofaí sa togra nua an chaoi an ndéanfar dáileadh sa bhuiséad nua idir na gníomhaíochtaí difriúla a thagann faoi raon feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh nua agus gur cheart don athdheighilt sin a bheith ag teacht le cuspóirí an chláir agus le hionchais réalaíocha arna mbunú ar chur chun feidhme na gclár a bhí ann roimhe. Tá an Rapóirtéir den tuairim gur cheart go seasfadh an tsaorálaíocht do bhunbhrí an chláir ach nach mór don athdheighilt fanacht táscach chun an tsolúbthacht a bhfuil gá léi a cheadú.

•  An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bheith níos feiceálaí - Chun an sprioc a chomhlíonadh maidir le 350 000+ socrúchán don tréimhse sheacht mbliana, ba cheart tacú leis an gCór Dlúthpháirtíochta agus na deiseanna a chuirtear ar fáil leis trí chumarsáid agus feachtas feiceálachta atá níos uaillmhianaí. Creideann an Rapóirtéir gur féidir é sin a dhéanamh tríd na bealaí seo a leanas:

o  Ambasadóirí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh (spreagfaí iar-rannpháirtithe lena dtaithí a roinnt trí líonraí don óige agus forais oideachais, agus ba cheart d’eagraíochtaí náisiúnta tacaíocht ábhartha a chur ar fáil dóibh);

o  Modhanna cumarsáide dinimiciúla a úsáid, lena n-áirítear na meáin shóisialta, chun an clár a chur chun cinn;

o  Straitéisí poiblíochta agus cumarsáide a mhéadú, go háirithe i gceantair iargúlta.

•  Geallsealbhóirí a bheith níos rannpháirtí le linn an timthrialla ina iomláine - Creideann an Rapóirtéir gur cheart dul i gcomhairle go rialta leis na geallsealbhóirí, go háirithe líonraí don óige agus eagraíochtaí rannpháirteacha, ó thús deireadh chur chun feidhme an Chláir.

•  Béim a chur ar chuspóir an chuimsithe agus ar a choincréitiú - Creideann an Rapóirtéir, de thoradh na fianaise agus na torthaí comhairliúcháin, gur féidir an ghné den chlár a bhaineann leis an gcuimsiú a fheabhsú agus a threisiú tríd an gclár ar fad. Chuige sin, cuirtear na moltaí seo a leanas ar fáil:

o  Ba cheart measúnú ar an gcaoi ar comhlíonadh an cuspóir maidir leis an gcuimsiú (in éineacht le cuspóirí eile de chuid an Chláir), dar leis an rannpháirtí, a bheith san áireamh san aiseolas;

o  Ba cheart gníomhaíochtaí intíre a bheith teoranta do thionscadail a bhfuil an cuimsiú ina phríomhchuspóir iontu (go bunúsach, ba cheart go mbeadh na Ballstáit freagrach as gníomhaíochtaí in-tíre a chistiú, ach i gcás nach bhfuil scéimeanna cistiúcháin náisiúnta ar fáil, bheadh sé míchothrom daoine óga a dhícháiliú ar daoine óga iad a mbíonn níos lú deiseanna acu agus a mbíonn easpa roghanna eile acu uaireanta.

o  Leis an gCóir Dlúthpháirtíochta Eorpach, ba cheart gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta páirtaimseartha a chur ar fáil freisin do dhaoine óga a mbíonn níos lú deiseanna acu.

•  Lipéid cháilíochta a dhifreáil - Chun ardcháilíocht deiseanna a áirithiú, creideann an Rapóirtéir gur cheart d’eagraíochtaí rannpháirteacha a bheith faoi réir ceanglais dhifreáilte maidir le deonú an lipéid cáilíochta de réir an chineáil gníomhaíochta a bhíonn i gceist (bíonn acmhainní agus seirbhísí difriúla ag teastáil le haghaidh gníomhaíochtaí difriúla);

•  Béim a chur ar an tsaorálaíocht fhadtéarmach - Leis an taithí shaorálaíochta faoi raon feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, ba cheart go spreagfar na rannpháirtithe le bheith páirteach i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta ar feadh a saoil. Leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, ba cheart forbairt an mheoin saorálaíochta a threisiú i measc daoine óga.

•  Poist agus cúrsaí oiliúna - Creideann an Rapóirtéir gur cheart a bheith i ngach gníomhaíocht dlúthpháirtíochta ar post nó cúrsa oiliúna é comhpháirt foghlama agus oiliúna atá fónta agus fiúntach (mar a dhearbhaítear sa Chreat Ardchaighdeáin do Chúrsaí Oiliúna). De bhreis air sin, agus chun an ghné dhlúthpháirtíochta de na gníomhaíochtaí a threisiú, ní chuimseofar poist agus socrúcháin oiliúna uile faoi raon feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ach cúraimí neamhbhrabúis, gan beann ar an gcineál eintitis atá ann.

•  Cláir oibre a ghlacadh mar ghníomhartha tarmligthe - Creideann an Rapóirtéir má ghlactar an clár oibre trí ghníomhartha tarmligthe fágfaidh sé sin go mbeidh an fhéidearthacht ann don Choimisiún roghanna polaitiúla tánaisteacha a dhéanamh. Ba cheart don acmhainn sin a bheith mar chuid d’inniúlachtaí na gcomhreachtóirí. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh gníomh tarmligthe mar an uirlis iomchuí chun cláir oibre a ghlacach. Tá an t-ábhar sin ceangailte le an bplé ginearálta maidir le cumhachtaí grinnscrúdaithe Pharlaimint na hEorpa.

•  Sainmhíniú ar dhlúthpháirtíocht agus sainmhíniú sonraithe ar shaorálaíocht - Measann an Rapóirtéir go bhfuil an-acmhainneacht sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach ó thaobh meon na dlúthpháirtíochta a threisiú ar fud na hEorpa de. D’fhéadfadh sé, agus dlúthpháirtíocht níos láidre ann, go gcuideofaí leis an obair chun Eoraip láidir, aontaithe agus sheasmhach a thógail. Creideann an Rapóirtéir chomh maith go bhféadfadh sainmhíniú ar ‘dhlúthpháirtíocht’ a bheith ina phrionsabal aontaitheach i gcur chun feidhme an chláir. Is é an léiriú is fearr ar mheon na dlúthpháirtíochta ná an tsaorálaíocht a dhéanamh. Dá bhrí sin, bheadh sainmhíniú níos cruinne ar an tsaorálaíocht ina chéim chun tosaigh freisin.

•  Tionchar láidir ar riachtanais na sochaí - Leis na deiseanna arna gcruthú ag na socrúcháin saorálaíochta faoi raon feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, ba cheart go n-imreofaí tionchar láidir ar an tsochaí agus go dtreiseofaí comhtháthú, dlúthpháirtíocht agus an daonlathas san Eoraip agus níos faide i gcéin. Creideann an Rapóirtéir gur féidir an tionchar ar an tsochaí a threisiú má bhíonn gníomhaíochtaí ag teacht le riachtanais nithiúla na sochaí agus leis na dúshláin dhaonnúla a bhíonn ar an láthair, agus béim ar leith á tabhairt ar an gcuimsiú sóisialta a chur chun cinn.

•  Tairbhe spriocdhírithe níos fearr do rannpháirtithe - Is uirlis luachmhar le haghaidh fhorbairt phearsanta na rannpháirtithe an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach. Chun an acmhainneacht sin a uasmhéadú, ba cheart na torthaí foghlama a shainaithnítear i gcás gníomhaíochtaí aonair a chur ar fáil don rannpháirtí roimh ré, ionas gur féidir leis an rannpháirtí na gníomhaíochtaí is fearr a thagann lena bhfuil sé ag súil agus a thagann leis na scileanna atá aige a shainaithint. Chomh maith leis sin, ba cheart go gcuirfí aiseolas fiúntach ar fáil do na rannpháirtithe.

Sa dréacht-tuarascáil, ní thugtar aghaidh ar aon cheann de na forálacha faoi Chaibidil IV (Airteagal 10 agus Airteagal 11 - an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil) óir tagann na forálacha sin faoi inniúlacht eisiach Choiste DEVE (Riail 54 de na Rialacha Nós Imeachta).


TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt (25.1.2019)

chuig an gCoiste um Chultúr agus um Oideachas

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena n-aisghairtear [an Rialachán maidir leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach] agus Rialachán (AE) 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rapóirtéir don tuairim (*): Eleni Theocharous

(*) Coiste comhlachaithe – Riail 54 de na Rialacha Nós Imeachta

RÉASÚNÚ GEARR

Tá sé molta ag an gCoimisiún Eorpach go ndéanfaí an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach do dhaoine óga a seoladh le déanaí a chumasc leis an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE/an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil a bunaíodh in 2014 agus atá bunaithe ar Airteagal 214 CFAE, lena gcuirtear an bunús dlí do chabhair dhaonnúil ar fáil.

Is ceanglas Conartha é go gcruthófaí an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE agus tá sé mar aidhm leis rannchuidiú le soláthar cabhrach daonnúla bunaithe ar riachtanais agus le neartú acmhainn agus athléimneacht na bpobal i dtríú tíortha atá leochaileach nó atá buailte le tubaiste. In ainneoin na bhféidearthachtaí a bhaineann leis, bhí tús an-mhall leis an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE. Bhí líon na saorálaithe i bhfad níos lú ná mar a bhí an Coimisiún ag súil leis ar dtús agus tugadh le fios sna meastóireachtaí meántéarmacha nach raibh na comhpháirtithe laistigh den earnáil dhaonnúil chomh rannpháirteach is gur gá. Tá deimhniú éigeantach na n-eagraíochtaí a bhfuil suim acu a bheith rannpháirteach sa tionscnamh bunaithe ar nós imeachta fadálach agus trom. Mar thoradh air sin, níor baineadh líon suntasach saorálaithe amach go dtí 2017, ach tá an líon sin fós ró-íseal. Dá bhrí sin, tá sé deacair measúnú a dhéanamh ar acmhainn iomlán an tionscnaimh, acmhainn nach bhfuiltear tar éis teacht i dtír uirthi fós is léir.

Mar sin féin, is cosúil gur díol sásaimh d’fhormhór na ngeallsealbhóirí cumasc an Tionscnaimh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach; is féidir leis an Tionscnamh cur leis an gCór trí thaithí shaorálaíochta atá dírithe ar an daonnúlachas a chur ar fáil lasmuigh den Aontas. Má chuirtear chun cinn mar is cuí é cabhróidh sé le daoine óga ar an mbealach chuig gairm bheatha phroifisiúnta san earnáil dhaonnúil agus beidh sé ina bhealach isteach luachmhar sa tsaorálaíocht agus i rannpháirtíocht saoránach, agus músclóidh sé spéis sna dúshláin dhaonnúla ar domhan i gcoitinne.

Sa bhreis air sin, ba cheart go mbeadh eagraíochtaí daonnúla neamhbhrabúis agus gairmithe sinsearacha fós in ann tairbhe a bhaint as deiseanna oiliúna agus cistithe más mian leo a bheith rannpháirteach sa chlár nua. Dá bhrí sin, tá an rapóirtéir ag moladh gan an uasteorainn fhoriomlán aoise de 30 bliain a chur i bhfeidhm faoin tsraith a thógann ar an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE, chun gur féidir le daoine aonair a bhfuil níos mó taithí acu cur leis an gcabhair dhaonnúil ar bhonn deonach, go háirithe ós rud é go bhféadfadh oiliúint shonrach a bheith ag teastáil uathu sula rachaidh siad i mbun oibre.

Mar atá thuasluaite, tá stró ag baint le creidiúnú na n-eagraíochtaí ar mian leo a bheith rannpháirteach sa Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE agus ba chonstaic mhór é nuair a bhíothas ag iarraidh líon suntasach saorálaithe a bhaint amach. Tá sé tábhachtach, dá bhrí sin, nach mbeadh ar eagraíochtaí atá creidiúnaithe cheana féin páirt a ghlacadh i bpróiseas den chineál céanna arís a luaithe a thiocfaidh an rialachán nua i bhfeidhm. Sa bhreis air sin, caithfear díriú ar nósanna imeachta simplithe agus cuíchóirithe don Lipéad Cáilíochta nua d’eagraíochtaí rannpháirteacha.

Thairis sin, ní mór don Choiste um Fhorbairt a chinntiú go bhfuil na forálacha maidir le gníomhaíochtaí faoin gCór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil (Caibidil IV), a bhfuil inniúlacht eisiach againn ina leith, i gcomhréir le gníomhaíochtaí cabhrach daonnúla eile de chuid AE agus leis an gComhdhearcadh Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil, agus go bhfuil siad ag teacht leo. Ní mór an ghné sin den chlár a bheidh ann amach anseo a chur chun feidhme agus lánurraim á tabhairt do na prionsabail dhaonnúla agus ní mór go mbeadh cabhair dhaonnúil atá bunaithe ar riachtanais, comhordaithe agus éifeachtach mar chuid di.

I ndáil leis sin, tá an rapóirtéir don tuairim den bharúil go bhfuil féidearthachtaí móra ag baint leis na gníomhaíochtaí atá dírithe ar fhothú acmhainní ar leibhéal na heagraíochta agus ar an leibhéal áitiúil, ar athléimneacht agus ar ghníomhaíochtaí ina bhfuil Nasc idir Fóirithint, Athshlánú agus Forbairt (LRRD), a thugann aghaidh ar an nasc idir an daonnúlacht agus an fhorbairt, ar an mbaol tubaiste a laghdú, agus ar an ullmhacht dó, agus ar níos mó ardú feasachta agus cumarsáide i gcoitinne faoi na riachtanais agus na prionsabail dhaonnúla.

Ar deireadh, maidir leis na forálacha sa togra reachtach seo a roinneann an Coiste um Fhorbairt inniúlachtaí ina leith leis an gCoiste um Chultúr, táimid den tuairim gur cheart níos mó béime ar an iomlán a leagan ar an bhforbairt inbhuanaithe, ar an bprionsabal nach bhfágfaí aon duine ar lár, ar chearta an duine agus ar an gcomhionannas inscne.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Chultúr agus um Oideachas, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a)  I bhfianaise an mhéadaithe shuntasaigh ar na géarchéimeanna daonnúla agus na héigeandálaí domhanda, agus d’fhonn feabhas a chur ar chur chun cinn na dlúthpháirtíochta agus infheictheacht na cabhrach daonnúla i measc shaoránaigh an Aontais, is gá forbairt a dhéanamh ar an dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit agus le tríú tíortha atá thíos le tubaistí de dhéantús an duine nó tubaistí nádúrtha.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1b)  Tá an chabhair dhaonnúil bunaithe ar phrionsabail na neamhchlaontachta, na neodrachta agus an neamh-idirdhealaithe, a leagtar síos sa dlí idirnáisiúnta daonnúil agus i ndlí an Aontais. Leis an gcabhair dhaonnúil cuirtear freagairt éigeandála atá bunaithe ar riachtanais ar fáil a bhfuil sé mar aidhm léi beatha daoine a chaomhnú, fulaingt an duine a chosc agus a laghdú agus dínit an duine a chaomhnú mar aon le cosaint a chur ar fáil do ghrúpaí leochaileacha atá thíos le tubaistí de dheanamh an duine nó tubaistí nádúrtha. Is gnéithe riachtanacha den chabhair dhaonnúil iad an laghdú ar an mbaol tubaiste agus an ullmhacht trí ghníomhaíochtaí fothaithe acmhainní agus athléimneachta.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) San aitheasc ar Staid an Aontais an 14 Meán Fómhair 2016 leagadh béim ar an ngá le hinfheistiú a dhéanamh i ndaoine óga agus fógraíodh go mbunófaí an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach ("an Clár") d’fhonn deiseanna a chruthú do dhaoine óga ar fud an Aontais rannchuidiú lánbhrí a dhéanamh don tsochaí, dlúthpháirtíocht a léiriú agus a scileanna a fhorbairt, chun taithí oibre, chomh maith le taithí ríluachmhar daonna, a fháil.

scriosta

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) Sa Teachtaireacht “Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach” an 7 Nollaig 20161, leag an Coimisiún béim ar an ngá atá ann an dúshraith a neartú le haghaidh obair dlúthpháirtíochta ar fud na hEorpa, níos mó deiseanna agus deiseanna níos fearr ó thaobh gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a sholáthar do dhaoine óga i raon leathan réimsí éagsúla, agus tacaíocht a thabhairt do ghníomhaithe náisiúnta agus áitiúla, lena n-iarrachtaí dul i ngleic le dúshláin agus géarchéimeanna éagsúla. Seoladh leis an Teachtaireacht sin an chéad chéim den Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach faoinar baineadh leas as cláir éagsúla de chuid an Aontais chun deiseanna saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó poist a thairiscint do dhaoine óga ar fud an Aontais Eorpaigh.

scriosta

__________________

 

1 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Coiste na Réigiún – Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, (COM(2016) 942 final).

 

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4a)  Is bealach soiléir agus infheicthe í an tsaorálaíocht chun dlúthpháirtíocht a chur in iúl sa mhéid gur deis í do dhaoine aonair a gcuid eolais, scileanna agus ama a úsáid ar mhaithe leis an tsochaí, pobail áitiúla agus daoine eile, gan inspreagadh airgid a bheith ann.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4b)  Is bealach tábhachtach chun dlúthpháirtíocht a chur in iúl é cúnamh a thabhairt do dhaoine agus do phobail lasmuigh den Aontas atá thíos le tubaistí nó atá go mór i mbaol tubaistí agus a bhfuil cabhair dhaonnúil ag teastáil uathu, bunaithe ar bhunphrionsabail na neodrachta, na daonnachta, an neamhspleáchais agus na neamhchlaontachta. Ba cheart go léireofaí an prionsabal sin sna ranníocaíochtaí airgeadais agus deis a chur ar fáil iontu do 5000 saorálaí ar a laghad a bheith rannpháirteach sna hoibríochtaí cabhrach daonnúla.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4c)  Ba cheart do na saorálaithe rannpháirteacha agus do na heagraíochtaí a chuireann an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil chun feidhme cloí leis na prionsabail a leagtar amach sa Chomhdhearcadh Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4d)  Is gá tuilleadh dlúthpháirtíochta a fhorbairt leis na daoine atá buailte ag géarchéimeanna agus tubaistí i dtríú tíortha mar aon le leibhéil feasachta agus infheictheacht na cabhrach daonnúla agus na saorálaíochta i gcoitinne mar ghníomhaíocht ar feadh an tsaoil a ardú i measc shaoránaigh an Aontais.

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4e)  Tá gealltanas tugtha ag an Aontas agus ag na Ballstáit go gcuirfidh siad Clár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe chun feidhme go hinmheánach agus trí ghníomhaíochtaí seachtracha araon.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4f)  Sna conclúidí uaithi an 19 Bealtaine 2017 maidir leis an nasc idir an daonnúlacht agus an fhorbairt a chur chun cinn d’aithin an Chomhairle gur gá an athléimneacht a neartú trí nasc níos fearr a dhéanamh idir an chabhair dhaonnúil agus an comhar forbartha agus gur gá na naisc oibríochtúla idir cineálacha comhlántacha cur chuige na cabhrach daonnúla, an chomhair forbartha agus an choisc coinbhleachtaí a neartú tuilleadh.

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Ba cheart deiseanna atá inrochtana go héasca a chur ar fáil do dhaoine óga le bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta, a chabhródh leo a dtiomantas maidir le leas pobal a chur in iúl agus ag an am céanna taithí, scileanna agus inniúlachtaí úsáideacha a shealbhú maidir lena bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil, ag feabhsú dá réir sin a n-infhostaitheacht. Thacódh na gníomhaíochtaí sin freisin le soghluaisteacht saorálaithe, oiliúnaithe agus oibrithe óga.

(5)  Ba cheart deiseanna atá inrochtana go héasca a chur ar fáil do dhaoine óga, lena n-áirítear iad siúd atá leochaileach agus ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu, chun a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta, a chabhródh leo a dtiomantas i leith leas an phobail a chur in iúl agus, ag an am céanna, taithí úsáideach, scileanna úsáideacha agus inniúlachtaí úsáideacha a shealbhú ar mhaithe lena bhforbairt phearsanta, chultúrtha, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil, rud a d’fheabhsódh a n-infhostaitheacht dá réir sin. Ba cheart na gníomhaíochtaí sin tacú freisin le soghluaisteacht saorálaithe, oiliúnaithe agus oibrithe óga.

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Ba cheart na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thairgtear do dhaoine óga a bheith ar ardcháilíocht, sa mhéid is gur cheart dóibh freastal ar riachtanais sa tsochaí nach bhfuiltear ag freastal orthu cheana, rannchuidiú le pobail a neartú, an deis a thairiscint do dhaoine óga chun eolas agus inniúlachtaí luachmhara a shealbhú, a bheith inrochtana ó thaobh airgid de do dhaoine óga, agus a bheith á gcur chur chun feidhme faoi dhálaí slána sláintiúla.

(6)  Ba cheart na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thairgtear do dhaoine óga a bheith ar ardcháilíocht, sa mhéid gur cheart dóibh freastal ar riachtanais sa tsochaí nach bhfuiltear ag freastal orthu cheana, rannchuidiú le pobail a neartú agus le fothú acmhainní, an deis a thairiscint do dhaoine óga eolas agus inniúlachtaí luachmhara a shealbhú, a bheith inrochtana ó thaobh airgid de do dhaoine óga, agus ba cheart iad a chur chun feidhme faoi dhálaí slána sláintiúla, sa chaoi gur cheart idirphlé leis na húdaráis agus na geallsealbhóirí áitiúla agus réigiúnacha a spreagadh chun clár atá bunaithe ar riachtanais a áirithiú agus an tsaorálaíocht a chur chun cinn i dtíortha comhpháirtíochta agus luach láidir forbartha a chur leis na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8a)  Maidir le deimhniú na n-eagraíochtaí seolta agus na n-ósteagraíochtaí arna dhéanamh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 375/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a, níor cheart go ndéanfaí é faoi dhó faoi chlár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus ba cheart a choibhéis a aithint nuair a bheidh an rialachán seo á chur chun feidhme ó 2021 ar aghaidh.

 

____________________

 

1a Rialachán (AE) Uimh. 375/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil ( “an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE”) (IO L 122, 24.4.2014, lgh. 1-17)

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach deiseanna nua ar fáil do dhaoine óga chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó poist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht agus chun tionscadail dlúthpháirtíochta a cheapadh agus a fhorbairt ar a dtionscnamh féin. Beidh na deiseanna sin ina chuidiú chun a bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil a fheabhsú. Tacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach freisin le gníomhaíochtaí líonraithe do rannpháirtithe agus d'eagraíochtaí rannpháirteacha sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, agus le bearta a áiritheoidh cáilíocht na ngníomhaíochtaí a dtacaítear leo agus a dhéanfaidh bailíochtú a dtorthaí foghlama a fheabhsú. Ar an gcaoi sin, cuideoidh sé freisin le comhar Eorpach atá ábhartha do dhaoine óga agus le feasacht a ardú faoin tionchar dearfach a bhíonn aige.

(9)  Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach deiseanna nua ar fáil do dhaoine óga chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó poist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht agus chun tionscadail dlúthpháirtíochta a cheapadh agus a fhorbairt ar a dtionscnamh féin. Beidh na deiseanna sin ina chuidiú chun a bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, chultúrtha, shibhialta agus ghairmiúil a fheabhsú. Tacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach freisin le gníomhaíochtaí líonraithe do rannpháirtithe agus d'eagraíochtaí rannpháirteacha sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, agus le bearta a áiritheoidh cáilíocht na ngníomhaíochtaí a dtacaítear leo agus a dhéanfaidh bailíochtú a dtorthaí foghlama a fheabhsú. Ar an gcaoi sin, cuideoidh sé freisin le comhar Eorpach atá ábhartha do dhaoine óga agus le feasacht a ardú faoin tionchar dearfach a bhíonn aige.

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Ba cheart na gníomhaíochtaí sin a bheith chun leasa pobal, agus forbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil an duine aonair a chothú san am céanna, agus féadfaidh siad tarlú i bhfoirm saorálaíochta, cúrsaí oiliúna agus post, tionscadal nó gníomhaíochtaí líonraithe, arna bhforbairt i réimsí éagsúla, amhail oideachas agus oiliúint, fostaíocht, comhionannas inscne, fiontraíocht – go háirithe fiontraíocht shóisialta – saoránacht agus rannpháirtíocht dhaonlathach, cosaint an chomhshaoil agus an dúlra, gníomhú ar son na haeráide, cosc tubaistí, ullmhacht agus téarnamh, talmhaíocht agus forbairt tuaithe, soláthar bia agus ábhar neamhbhia, sláinte agus folláine, cruthaitheacht agus cultúr, corpoideachas agus spórt, cúnamh agus leas sóisialta, glacadh agus lánpháirtíocht náisiúnach tríú tír, comhar agus comhtháthú críochach, agus comhar trasna teorainneacha. Cuimsíonn na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta sin gné láidir foghlama agus oiliúna trí ghníomhaíochtaí ábhartha is féidir a thairiscint do na rannpháirtithe roimh an ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta, lena linn, agus ina diaidh.

(10)  Ba cheart na gníomhaíochtaí sin a bheith chun leasa pobal, agus forbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, chultúrtha, shibhialta agus ghairmiúil an duine aonair a chothú san am céanna, agus féadfaidh siad tarlú i bhfoirm saorálaíochta, cúrsaí oiliúna agus post, tionscadal nó gníomhaíochtaí líonraithe, arna bhforbairt i réimsí éagsúla, amhail oideachas agus oiliúint, fostaíocht, comhionannas inscne, fiontraíocht – go háirithe fiontraíocht shóisialta – an geilleagar ciorclach, saoránacht agus rannpháirtíocht dhaonlathach, cosaint an chomhshaoil agus an dúlra, gníomhú ar son na haeráide, cosc tubaistí nádúrtha nó tubaistí de dhéantús an duine agus téarnamh uathu, cosaint grúpaí leochaileacha atá thíos le tubaistí, athléimneacht, laghdú na bochtaineachta, slándáil an tsoláthair bia, talmhaíocht agus forbairt tuaithe, soláthar bia agus ábhar neamhbhia, sláinte agus folláine, cruthaitheacht agus cultúr, corpoideachas agus spórt, cúnamh agus leas sóisialta, glacadh agus lánpháirtíocht náisiúnach tríú tír, go háirithe leanaí neamhthionlactha, cosc coinbhleachtaí, síocháin agus athmhuintearas, cearta an duine, comhionannas inscne, comhar agus comhtháthú críochach, agus comhar trasna teorainneacha. Cuimsíonn na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta sin gné láidir foghlama agus oiliúna trí ghníomhaíochtaí ábhartha is féidir a thairiscint do na rannpháirtithe roimh an ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta, lena linn, agus ina diaidh.

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  Eispéireas saibhir (laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach araon) i gcomhthéacs na foghlama seachfhoirmiúla agus na foghlama neamhfhoirmiúla, atá i ngníomhaíochtaí saorálaíochta, a fheabhsaíonn forbairt phearsanta, shochoideachasúil agus ghairmiúil daoine óga, chomh maith lena saoránacht ghníomhach agus a n-infhostaitheacht. Níor cheart drochthionchar a bheith ag gníomhaíochtaí saorálaíochta ar fhostaíocht íoctha a d'fhéadfadh a bheith ann ná ar fhostaíocht íoctha atá ann cheana, agus níor cheart breathnú orthu mar ionadaithe ar an bhfostaíocht íoctha. Ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit obair i gcomhar le chéile maidir le beartais saorálaíochta i réimse na hóige tríd an modh oscailte comhordúcháin.

(11)  Eispéireas saibhir (laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach araon) i gcomhthéacs na foghlama seachfhoirmiúla agus na foghlama neamhfhoirmiúla, atá i ngníomhaíochtaí saorálaíochta, a fheabhsaíonn forbairt phearsanta, chultúrtha, shochoideachasúil agus ghairmiúil rannpháirtithe óga, chomh maith lena saoránacht ghníomhach agus a n-infhostaitheacht agus an fhreagracht a mhothaíonn siad atá orthu. Níor cheart drochthionchar a bheith ag gníomhaíochtaí saorálaíochta ar fhostaíocht íoctha a d'fhéadfadh a bheith ann ná ar fhostaíocht íoctha atá ann cheana, agus níor cheart breathnú orthu mar ionadaithe ar an bhfostaíocht íoctha. Ba cheart é a bheith mar aidhm freisin leis na gníomhaíochtaí saorálaíochta laistigh de chlár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh go gcuirfidís leis na scéimeanna áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta saorálaíochta atá ann cheana, nuair is ann do na scéimeanna sin. Ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit obair i gcomhar le chéile maidir le beartais saorálaíochta i réimse na hóige tríd an modh oscailte comhordúcháin.

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  Féadfaidh cúrsaí oiliúna agus poist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht deiseanna breise a thairiscint do dhaoine óga tosú i margadh an tsaothair agus rannchuidiú le dul i ngleic le príomhdhúshláin na sochaí ag an am céanna. Féadfaidh sé sin infhostaitheacht agus táirgiúlacht daoine óga a chothú agus a n-aistriú ón oideachas go fostaíocht a éascú, agus tá an-tábhacht leis an méid sin maidir lena ndeiseanna a fheabhsú i margadh an tsaothair. Leanfaidh na cúrsaí oiliúna a thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach na prionsabail cháilíochta a leagtar síos sa Mholadh ón gComhairle an 10 Márta 2014 lena mbunaítear Creat Cáilíochta do Chúrsaí Oiliúna1. Beidh na cúrsaí oiliúna agus na poist a thairgtear ina gcéad chéim mhór do dhaoine óga chun dul isteach i margadh an tsaothair agus mar sin ba cheart tacaíocht iar-ghníomhaíochta leordhóthanach a bheith ag dul leo. Déanann gníomhaithe ábhartha i margadh an tsaothair, go háirithe i seirbhísí fostaíochta poiblí agus príobháideacha, comhpháirtithe sóisialta agus Comhlachais Tráchtála, cúrsaí oiliúna agus poist a éascú agus faigheann siad íocaíocht ón eagraíocht rannpháirteach. Mar eagraíochtaí rannpháirteacha, ba cheart dóibh iarratas a dhéanamh ar chistiú trí bhíthin struchtúr inniúil cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh d'fhonn feidhmiú mar idirghabhálaí idir na rannpháirtithe óga agus na fostaithe a thairgeann cúrsaí oiliúna agus poist in earnálacha na dlúthpháirtíochta.

(12)  Féadfaidh cúrsaí oiliúna agus poist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht deiseanna breise a thairiscint do dhaoine óga, lena n-áirítear daoine óga atá faoi mhíchumas agus daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu, tosú i margadh an tsaothair agus rannchuidiú le dul i ngleic le príomhdhúshláin na sochaí ag an am céanna. Féadfaidh sé sin infhostaitheacht agus táirgiúlacht daoine óga a chothú agus a n-aistriú ón oideachas chuig fostaíocht a éascú, agus tá an-tábhacht leis an méid sin maidir lena gcuid deiseanna a fheabhsú i margadh an tsaothair, lena n-áirítear laistigh d’eagraíochtaí neamhbhrabúis agus de na hearnálacha sóisialta agus daonnúla. Leanfaidh na cúrsaí oiliúna a thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach na prionsabail cháilíochta a leagtar síos sa Mholadh ón gComhairle an 10 Márta 2014 lena mbunaítear Creat Cáilíochta do Chúrsaí Oiliúna1 agus na prionsabail a leagtar síos i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas. Beidh na cúrsaí oiliúna agus na poist a thairgtear ina gcéad chéim mhór do dhaoine óga chun dul isteach i margadh an tsaothair agus mar sin ba cheart tacaíocht iarghníomhaíochta leordhóthanach a bheith ag dul leo. Déanann gníomhaithe ábhartha i margadh an tsaothair, go háirithe i seirbhísí fostaíochta poiblí agus príobháideacha, comhpháirtithe sóisialta agus Comhlachais Tráchtála, cúrsaí oiliúna agus poist a éascú agus faigheann siad íocaíocht ón eagraíocht rannpháirteach. Mar eagraíochtaí rannpháirteacha, ba cheart dóibh iarratas a dhéanamh ar chistiú trí bhíthin struchtúr inniúil cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh d'fhonn feidhmiú mar idirghabhálaí idir na rannpháirtithe óga agus na fostaithe a thairgeann cúrsaí oiliúna agus poist in earnálacha na dlúthpháirtíochta.

__________________

__________________

1 Moladh ón gComhairle an 15 Márta 2018 maidir le creat Eorpach do phrintíseachtaí ardchaighdeáin agus éifeachtacha (IO C 153, 2.5.2018, lch.1).

1 Moladh ón gComhairle an 15 Márta 2018 maidir le creat Eorpach do phrintíseachtaí ardchaighdeáin agus éifeachtacha (IO C 153, 2.5.2018, lch.1).

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  Is sócmhainn thábhachtach é meon tionscnaimh daoine óga don tsochaí agus do mhargadh an tsaothair. Cuidíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach an ghné sin a chothú trí dheis a thabhairt do dhaoine óga a dtionscadail féin, arb é is aidhm leo dul i ngleic le dúshláin shonracha chun leasa a bpobal áitiúla féin, a dhearadh agus a chur chun feidhme. Is deis iad na tionscadail sin chun triail a bhaint as smaointe nua agus chun tacú le daoine óga gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thiomáint chun tosaigh astu féin. Is túsphointe iad freisin le haghaidh breis rannpháirtíochta i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus is céad chéim iad chun rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a spreagadh i dtreo na féinfhostaíochta nó i dtreo bunú cumainn, eagraíochtaí neamhrialtasacha nó comhlachtaí eile atá gníomhach sna hearnálacha dlúthpháirtíochta, neamhbhrabúis agus in earnáil na hóige.

(13)  Is sócmhainn thábhachtach é meon tionscnaimh daoine óga don tsochaí agus do mhargadh an tsaothair. Cuidíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leis an ngné sin a chothú trí dheis a thabhairt do dhaoine óga a dtionscadail féin, arb é is aidhm leo dul i ngleic le dúshláin shonracha chun leas a bpobal áitiúil féin agus chun leas na ndaoine is díothaí sa tsochaí freisin, a cheapadh agus a chur chun feidhme. Is deis iad na tionscadail sin chun triail a bhaint as smaointe nua agus chun tacú le daoine óga gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thiomáint chun tosaigh astu féin. Is túsphointe iad freisin le haghaidh breis rannpháirtíochta i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus is iad an chéad chéim iad chun rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a spreagadh le leanúint de bheith ina saoránaigh ghníomhacha agus iad ina saorálaithe nó ina bhfostaithe i gcumainn nó i dtreo bunú cumann, eagraíochtaí neamhrialtasacha nó comhlachtaí eile atá gníomhach sna hearnálacha dlúthpháirtíochta, neamhbhrabúis agus in earnáil na hóige.

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13a)  Féadfaidh saorálaithe rannchuidiú le hacmhainn an Aontais cabhair dhaonnúil atá bunaithe ar riachtanais agus atá ar bhonn prionsabail a neartú agus rannchuidiú le héifeachtacht na hearnála daonnúla a mhéadú nuair a dhéantar iad a roghnú, a oiliúint agus a ullmhú go leormhaith chun a áirithiú go bhfuil na scileanna agus na hinniúlachtaí riachtanacha acu chun cabhair a thabhairt do dhaoine atá i ngátar ar an mbealach is éifeachtaí is féidir, ar choinníoll gur féidir leo brath ar thacaíocht agus ar mhaoirsiú leordhóthanach ar an láthair. Dá bhrí sin, tá ról na gcóitseálaithe nó na meantóirí ar an talamh a bhfuil ardscileanna acu, atá ardoilte agus a bhfuil taithí acu fíorthábhachtach chun rannchuidiú le héifeachtacht na freagartha daonnúla mar aon le tacú le saorálaithe.

Leasú    20

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14a)  Ba cheart do na gníomhaireachtaí náisiúnta iar-rannpháirtithe a spreagadh freisin le bheith ina n-ambasadóirí don Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach chun a dtaithí a chomhroinnt trí eagraíochtaí don óige, trí institiúidí oideachais agus trí cheardlanna. Ina gcáil mar ambasadóirí, bheidís rannpháirteach in oiliúint na n-iarrthóirí amach anseo, rud a rannchuideodh le cur chun cinn an chláir. Chuige sin, ba cheart do ghníomhaireachtaí náisiúnta tacaíocht a chur ar fáil do shaorálaithe.

Leasú    21

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14b)  Chun go gcuirfear an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach chun feidhme go cuí, is gá níos mó infheictheachta agus feasachta agus is gá na deiseanna ar chistiú atá ar fáil a chur chun cinn tuilleadh, trí fheachtais faisnéise (lena n-áirítear Lá Eolais bliantúil faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach) agus modhanna dinimiciúla cumarsáide lena gcuirtear béim láidir ar na meáin shóisialta, lena n-áirithítear an fheasacht is mó is féidir i measc na spriocghrúpaí, idir dhaoine aonair agus eagraíochtaí.

Leasú    22

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar cháilíocht na ngníomhaíochtaí agus na ndeiseanna eile a thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, go háirithe trí oiliúint, tacaíocht teanga, árachas, tacaíocht riaracháin agus tacaíocht iar-ghníomhaíochta a thairiscint do rannpháirtithe agus tríd an fhaisnéis, na scileanna agus na hinniúlachtaí a shealbhaigh siad le linn a n-eispéireas sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bhailíochtú. Is den mhórthábhacht iad slándáil agus sábháilteacht na saorálaithe agus níor cheart saorálaithe a imlonnú chuig oibríochtaí a dhéantar i limistéar coinbhleachtaí armtha idirnáisiúnta agus neamh-idirnáisiúnta.

(15)  Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar cháilíocht na ngníomhaíochtaí agus na ndeiseanna eile a thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, go háirithe trí oiliúint, tacaíocht teanga (ar líne, mura féidir ar aon bhealach eile), árachas, tacaíocht riaracháin agus tacaíocht iarghníomhaíochta a thairiscint do rannpháirtithe agus tríd an fhaisnéis, na scileanna agus na hinniúlachtaí a shealbhaigh siad le linn a n-eispéireas sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bhailíochtú. Is den mhórthábhacht iad oiliúint iomchuí, slándáil agus sábháilteacht na saorálaithe agus, dá bhrí sin, ba cheart iad a bheith faoi réir malartú rialta faisnéise agus measúnú riosca, go háirithe maidir leis an gCór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil. Níor cheart saorálaithe a imlonnú chun oibríochtaí a dhéantar i limistéar coinbhleachtaí armtha idirnáisiúnta agus neamh-idirnáisiúnta. Ba cheart aird chuí a thabhairt freisin ar shábháilteacht agus leas na leanaí agus na ndaoine leochaileacha eile a bhfuil teagmháil acu leis na saorálaithe. Ba cheart prionsabal ‘leas an linbh’ a bheith mar threoir ag na gníomhaíochtaí lena mbaineann teagmháil dhíreach le leanaí agus ba cheart na gníomhaíochtaí sin, i gcás inarb iomchuí, a bheith faoi réir seiceálacha nó bearta eile d’fhonn cosaint leanaí a áirithiú.

Leasú    23

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(15a)  Ba cheart lánurraim a thabhairt do phrionsabail an Aontais maidir le comhionannas deiseanna agus neamh-idirdhealú ag gach céim de chur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, lena n-áirítear le linn shainaithint agus roghnú na saorálaithe agus na n-eagraíochtaí rannpháirteacha.

Leasú    24

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16)  Chun tionchar ghníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ar fhorbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil na rannpháirtithe a áirithiú, ní mór an fhaisnéis, na scileanna agus na hinniúlachtaí ar cuspóirí foghlama na gníomhaíochta iad a shainaithint agus a dhoiciméadú go cuí, i gcomhréir leis na himthosca agus na sainiúlachtaí náisiúnta, mar a mholtar sa Mholadh ón gComhairle an 20 Nollaig 2012 maidir leis an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil agus an fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhailíochtú22.

(16)  Chun tionchar ghníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ar fhorbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, chultúrtha, shibhialta agus ghairmiúil na rannpháirtithe a áirithiú, ní mór an fhaisnéis, na scileanna agus na hinniúlachtaí ar cuspóirí foghlama na gníomhaíochta iad a shainaithint agus a dhoiciméadú go cuí, i gcomhréir leis na himthosca agus na sainiúlachtaí náisiúnta, mar a mholtar sa Mholadh ón gComhairle an 20 Nollaig 2012 maidir leis an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil agus an fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhailíochtú22.

_________________

_________________

22 Moladh ón gComhairle an 20 Nollaig 2012 maidir leis an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil agus an fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhailíochtú, (IO C 398, 22.12.2012, lch. 1-5).

22 Moladh ón gComhairle an 20 Nollaig 2012 maidir leis an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil agus an fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhailíochtú, (IO C 398, 22.12.2012, lch. 1-5).

Leasú    25

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16a)  Ba cheart do na gníomhaireachtaí náisiúnta saorálaithe óga a spreagadh freisin le bheith ina n-ambasadóirí do chlár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun a dtaithí a chomhroinnt trí líonraí don óige, trí fhorais oideachais agus trí cheardlanna. D’fhéadfadh iarshaorálaithe/iarambasadóirí rannchuidiú le hoiliúint na n-iarrthóirí amach anseo freisin.

Leasú    26

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  Ba cheart don lipéad cáilíochta comhlíonadh na n-eagraíochtaí rannpháirteacha le prionsabail agus riachtanais an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a áirithiú, maidir lena gcearta agus lena bhfreagrachtaí ag gach céim d’eispéireas na dlúthpháirtíochta. Is réamhchoinníoll é an lipéad cáilíochta le bheith rannpháirteach ach ní leanann cistiú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach as sin go huathoibríoch.

(17)  Ba cheart don lipéad cáilíochta comhlíonadh na n-eagraíochtaí rannpháirteacha le luachanna, prionsabail agus cuspóirí an Aontais mar aon le prionsabail agus riachtanais an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a áirithiú, maidir lena gcearta, lena sábháilteacht agus lena bhfreagrachtaí ag gach céim d’eispéireas na dlúthpháirtíochta. Is réamhchoinníoll é an lipéad cáilíochta le bheith rannpháirteach ach ní leanann cistiú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach as sin go huathoibríoch.

Leasú    27

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18)  Aon eintiteas atá toilteanach a bheith rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, ba cheart dó lipéad cáilíochta a fháil ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha iomchuí. An próiseas a mbronntar an lipéad cáilíochta ar a bhonn, ba cheart do chomhlachtaí cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh é a dhéanamh ar bhonn leanúnach. Ba cheart athmheasúnú tráthrialta a dhéanamh ar an lipéad cáilíochta a bhronntar agus d'fhéadfaí é a chúlghairm más amhlaidh, i gcomhthéacs na seiceálacha a dhéantar, nach bhfuil na coinníollacha faoinar bronnadh é á gcomhlíonadh a thuilleadh.

(18)  Aon eintiteas atá toilteanach a bheith rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, ba cheart dó lipéad cáilíochta a fháil ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha iomchuí. An próiseas a mbronntar an lipéad cáilíochta ar a bhonn, ba cheart do chomhlachtaí cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh é a dhéanamh ar bhonn leanúnach i gcomhréir leis na scéimeanna deimhniúcháin atá ann cheana. Ba cheart an próiseas chun lipéad a fháil a shimpliú do na heagraíochtaí atá deimhnithe cheana féin, go háirithe faoin gCór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil atá ann faoi láthair agus d’eagraíochtaí a bhfuil creatchomhaontuithe rannpháirtíochta déanta acu leis an Ard-Stiúrthóireacht um Chabhair Dhaonnúil agus Cosaint Shibhialta (AS ECHO). Ba cheart aird chuí a thabhairt sa phróiseas sin ar phróisis chomhchosúla arna ndéanamh faoi Rialachán (AE) Uimh. 375/2014, Rialachán (AE) 2018/1475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a mar aon le Rialachán (CE) Uimh. 1257/96 ón gComhairle1b. Ba cheart athmheasúnú tráthrialta a dhéanamh ar an lipéad cáilíochta a bhronntar agus d’fhéadfaí é a chúlghairm más amhlaidh, i gcomhthéacs na seiceálacha a dhéantar, nach bhfuil na coinníollacha faoinar bronnadh é á gcomhlíonadh a thuilleadh. Agus lipéad cáilíochta á bhronnadh agus á athmheasúnú, ba cheart an t-ualach riaracháin a íoslaghdú chun rochtain chomhionann a áirithiú agus sa chaoi nach gcuirfear bac ar eagraíochtaí níos lú a bheith rannpháirteach.

 

______________________

 

1aRialachán (AE) 2018/1475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013, agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE (IO L 250, 4.10.2018, lch. 1).

 

1b Rialachán (CE) Uimh. 1257/96 ón gComhairle an 20 Meitheamh 1996 maidir le cabhair dhaonnúil (IO L 163, 2.7.1996, lch. 1).

Leasú    28

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 20 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(20a)  Chun feabhas a chur ar thrédhearcacht an phróisis cur chun feidhme agus chun cur le héifeachtacht chlár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, ba cheart don Choimisiún dul i gcomhairle go rialta leis na príomhgheallsealbhóirí, lena n-áirítear na heagraíochtaí rannpháirteacha, agus le heagraíochtaí ábhartha eile na sochaí sibhialta, lena n-áirítear líonraí don óige agus comhairlí náisiúnta don óige mar aon le líonraí a dhéanann ionadaíocht ar fhostóirí agus ar cheardchumainn.

Leasú    29

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(23)  Ba cheart Tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a fhorbairt i rith an ama chun rochtain éasca ar an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú agus chun ionad ilfhreastail a chur ar fáil do dhaoine agus d’eagraíochtaí ar spéis leo é maidir le, inter alia, clárúchán, sainaithint agus meaitseáil próifílí agus deiseanna, líonrú agus malartuithe fíorúla, oiliúint ar líne, tacaíocht teanga agus iar-ghníomhaíochta chomh maith le feidhmiúlachtaí úsáideacha eile, a d’fhéadfadh teacht chun cinn sa todhchaí.

(23)  Ba cheart Tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a fhorbairt i rith an ama chun rochtain éasca gach úsáideora ar an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, i gcomhréir leis na ceanglais inrochtaineachta i dTreoir (AE) 2016/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a, agus chun ionad ilfhreastail a chur ar fáil do dhaoine agus d’eagraíochtaí ar spéis leo é maidir le, inter alia, clárúchán, sainaithint agus meaitseáil próifílí agus deiseanna, líonrú agus malartuithe fíorúla, oiliúint ar líne, tacaíocht teanga agus iarghníomhaíochta (ar líne, mura féidir ar aon bhealach eile), chomh maith le feidhmiúlachtaí úsáideacha eile, a d’fhéadfadh teacht chun cinn amach anseo. Maidir leis na cásanna imlonnaithe chun tacú le gníomhaíochtaí cabhrach daonnúla agus an t-achar fada ama idir an t-iarratas agus imlonnú an tsaorálaí, níor cheart go mbeadh aon bhac eile ar rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí cabhrach daonnúla i gcomparáid le rannpháirtithe i réimsí eile.

 

_______________________

 

1a Treoir (AE) 2016/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le hinrochtaineacht na suíomhanna gréasáin agus na bhfeidhmchlár móibíleach ag comhlachtaí na hearnála poiblí (IO L 327, 2.12.2016, lch. 1).

Leasú    30

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(27)  Tá an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach dírithe ar dhaoine óga idir 18-30 bliain d’aois agus ba cheart gá a bheith le clárúchán roimh ré ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun a bheith rannpháirteach sna gníomhaíochtaí a chuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach ar fáil.

(27)  Tá an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach dírithe go príomha ar dhaoine óga idir 18-35 bliain d’aois, cé go bhféadfadh riachtanais agus comhthéacsanna na cabhrach daonnúla i dtríú tíortha a bheith ina n-údar cuí le rannpháirtíocht saineolaithe os cionn na haoise sin. Ba cheart gá a bheith le clárúchán roimh ré ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun a bheith rannpháirteach sna gníomhaíochtaí a chuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach ar fáil. Ba cheart aird ar leith a dhíriú ar chomhionannas inscne ó thaobh rannpháirtíocht chomhionann na mban agus na bhfear a chur chun cinn agus a éascú.

Leasú    31

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(27a)  Tugann prionsabail an Aontais maidir le comhionannas deiseanna agus neamh-idirdhealú le fios gur cheart go mbeadh saoránaigh an Aontais agus cónaitheoirí fadtéarmacha san Aontas de gach aicme agus de gach aois in ann a bheith rannpháirteach mar shaoránaigh ghníomhacha. I bhfianaise na ndúshlán sonrach a bhaineann leis an ngníomhaíocht dhaonnúil, ba cheart na rannpháirtithe sa tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad agus féadfaidh siad teacht ó réimse leathan próifílí agus glúnta a bhfuil scileanna ábhartha acu chun na hoibríochtaí daonnúla sin a chur i gcrích go rathúil.

Leasú    32

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28)  Tugtar aird ar leith ar a áirithiú go mbíonn na gníomhaíochtaí a dtacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leo inrochtana ag gach duine óg, go háirithe iad siúd is mó atá faoi bhuntáiste. Ba cheart bearta speisialta a bheith i bhfeidhm, dá bhrí sin, chun cuimsiú sóisialta agus rannpháirtíocht daoine óga faoi bhuntáiste a chur chun cinn, agus chun na srianta a bhaineann le hiargúltacht roinnt ceantair thuaithe agus na réigiún is forimeallaí den Aontas agus na tíortha agus na críocha thar lear a chur san áireamh. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart do na tíortha rannpháirteacha féachaint leis na bearta iomchuí uile a ghlacadh is gá chun deireadh a chur leis na bacainní dlí agus riaracháin atá ar fheidhmiú ceart an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart go réiteodh an méid sin, nuair is féidir, agus gan dochar do acquis Schengen agus dlí an Aontais maidir le dul isteach agus cónaí náisiúnach tríú tíortha, na fhadhbanna riaracháin a chruthaíonn deacrachtaí i dtaca le víosaí agus ceadanna cónaithe a fháil, agus le Cárta Árachais Sláinte Eorpach a eisiúint i gcás gníomhaíochtaí trasteorann laistigh den Aontas Eorpach.

(28)  Ba cheart aird ar leith a dhíriú ar a áirithiú go mbíonn na gníomhaíochtaí a dtacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leo inrochtana ag gach duine óg, go háirithe iad siúd is mó atá faoi mhíbhuntáiste agus atá leochaileach, lena n-áirítear na hiarrthóirí ar obair shaorálach atá faoi mhíchumas. Ba cheart bearta speisialta a bheith i bhfeidhm, dá bhrí sin, chun cuimsiú sóisialta, oiliúint, agus rannpháirtíocht daoine óga faoi bhuntáiste a chur chun cinn, agus chun na srianta a bhaineann le hiargúltacht roinnt ceantair thuaithe agus na réigiún is forimeallaí den Aontas agus na dtíortha agus na gcríoch thar lear a chur san áireamh. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart do na tíortha rannpháirteacha féachaint leis na bearta iomchuí uile a ghlacadh is gá chun deireadh a chur leis na bacainní dlí agus riaracháin atá ar fheidhmiú ceart an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart go réiteodh an méid sin, nuair is féidir, agus gan dochar do acquis Schengen agus dlí an Aontais maidir le dul isteach agus cónaí náisiúnach tríú tíortha, na fadhbanna riaracháin a chruthaíonn deacrachtaí i dtaca le víosaí agus ceadanna cónaithe a fháil, agus le Cárta Árachais Sláinte Eorpach a eisiúint i gcás gníomhaíochtaí trasteorann laistigh den Aontas Eorpach.

Leasú    33

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 28 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28a)  Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar acmhainn na n-ósteagraíochtaí comhpháirtíochta i dtríú tíortha agus ar an ngá atá le gníomhaíochtaí na saorálaithe a dhaingniú sa chomhthéacs áitiúil agus le hidirghníomhaíocht na saorálaithe le gníomhaithe áitiúla daonnúla, leis an bpobal óstála agus leis an tsochaí shibhialta a éascú, agus ba cheart tacú leis an méid sin.

Leasú    34

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(35)  I gcomhréir leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún A stronger and renewed strategic partnership with the EU's outermost regions [Comhpháirtíocht straitéiseach neartaithe athnuaite leis na réigiúin is forimeallaí san Aontas]1 ba cheart a chur san áireamh sa Chlár staid ar leith na réigiún sin. Déanfar bearta chun rannpháirtíocht na réigiún is forimeallaí sna gníomhaíochtaí uile a mhéadú. Déanfar faireachán agus meastóireacht rialta ar na bearta sin.

(35)  I gcomhréir leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal ‘A stronger and renewed strategic partnership with the EU’s outermost regions’ [Comhpháirtíocht straitéiseach neartaithe athnuaite leis na réigiúin is forimeallaí san Aontas]1, ba cheart a chur san áireamh sa Chlár staid agus riachtanais ar leith na réigiún sin, go háirithe forbairt na staide polaitiúla, eacnamaíche agus sóisialta, go mór mór an ráta dífhostaíochta i measc na hóige, chun gur féidir comhar níos fearr a bheith ann ar an mbealach is éifeachtaí agus is simplí. Déanfar bearta chun rannpháirtíocht na réigiún is forimeallaí sna gníomhaíochtaí uile a mhéadú. Déanfar faireachán agus meastóireacht rialta ar na bearta sin.

__________________

__________________

1 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na Réigiún agus chuig an mBanc Eorpach Infheistíochta A stronger and renewed strategic partnership with the EU's outermost regions [Comhpháirtíocht straitéiseach neartaithe athnuaite leis na réigiúin is forimeallaí san Aontas] COM(2017) 623 final).

1 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na Réigiún agus chuig an mBanc Eorpach Infheistíochta dar teideal ‘A stronger and renewed strategic partnership with the EU's outermost regions’ [Comhpháirtíocht straitéiseach neartaithe athnuaite leis na réigiúin is forimeallaí san Aontas] (COM(2017) 623 final).

Leasú    35

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(39)  D'fhonn cuspóirí an Chláir a bhaint amach níos fearr, ba cheart don Choimisiún, do na Ballstáit agus do na ghníomhaireachtaí náisiúnta a bheith ag obair i ndlúthchomhar le chéile i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí neamhrialtasach, eagraíochtaí don óige agus páirtithe leasmhara áitiúla a bhfuil saineolas acu ar ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta.

(39)  Chun cuspóirí an Chláir a bhaint amach ar bhealach níos fearr, ba cheart don Choimisiún, do na Ballstáit agus do na gníomhaireachtaí náisiúnta oibriú i ndlúthchomhar le chéile i gcomhpháirtíocht le rialtais náisiúnta, eagraíochtaí neamhrialtasacha, eagraíochtaí don óige, an earnáil phríobháideach agus geallsealbhóirí áitiúla a bhfuil saineolas acu ar ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta, i gcomhréir leis na cláir náisiúnta agus réigiúnacha shaorálaíochta atá ann cheana.

Leasú    36

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 42

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(42)  Chun bainistíocht fhónta airgeadais agus deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú i ngach tír rannpháirteach, ba cheart do gach údarás náisiúnta comhlacht neamhspleách iniúchóireachta a ainmniú. Más indéanta, agus d’fhonn an leibhéal éifeachtúlachta is fearr is féidir a bhaint amach, féadfaidh an comhlacht neamhspleách iniúchóireachta céanna arna ainmniú do na bearta dá dtagraítear i gCaibidil III de [Rialachán nua Erasmus] a bheith i gceist anseo.

(42)  Chun bainistíocht fhónta airgeadais, optamú costas agus deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú i ngach tír rannpháirteach, ba cheart do gach údarás náisiúnta comhlacht neamhspleách iniúchóireachta a ainmniú. Más indéanta, agus chun an leibhéal éifeachtúlachta is fearr is féidir a bhaint amach, féadfaidh an comhlacht neamhspleách iniúchóireachta céanna arna ainmniú do na bearta dá dtagraítear i gCaibidil III de [Rialachán nua Erasmus] a bheith i gceist anseo.

Leasú    37

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)   ciallaíonn "gníomhaíocht dlúthpháirtíochta” gníomhaíocht shealadach ar ardcháilíocht atá ina cuidiú chun cuspóirí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhaint amach, cuir i gcás saorálaíocht, cúrsaí oiliúna, poist, tionscadail dlúthpháirtíochta agus gníomhaíochtaí líonraithe i réimsí éagsúla, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí sin dá dtagraítear i mír 13, lena n-áirithítear an breisluach Eorpach agus comhlíonadh rialacháin sláinte agus sábháilteachta;

(1)   ciallaíonn “gníomhaíocht dlúthpháirtíochta” gníomhaíocht shealadach atá inrochtana go héasca, ar ardcháilíocht, cuimsitheach agus leormhaoinithe atá ina cuidiú chun cuspóirí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhaint amach, cuir i gcás saorálaíocht, cúrsaí oiliúna, poist, tionscadail dlúthpháirtíochta agus gníomhaíochtaí líonraithe i réimsí éagsúla, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí sin dá dtagraítear i mír 13, lena n-áirithítear an breisluach Eorpach agus comhlíonadh rialacháin sláinte agus sábháilteachta;

Leasú    38

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  ciallaíonn "iarrthóir cláraithe" duine idir aois 17 agus 30 bliain d'aois, a chláraigh ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun suim a léiriú i ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta ach nach bhfuil rannpháirteach i ngníomhaíocht den chineál sin go fóill;

(2)  ciallaíonn “iarrthóir cláraithe” duine aonair a chláraigh ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun suim a léiriú i bpáirt a ghlacadh i ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta ach nach bhfuil rannpháirteach i ngníomhaíocht den chineál sin go fóill;

Leasú    39

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  ciallaíonn “rannpháirtí” duine idir aois 18 agus 30 d'aois atá cláraithe ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus atá rannpháirteach i ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta faoi choimirce an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh;

(3)  ciallaíonn “rannpháirtí” duine aonair a chláraigh ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus atá rannpháirteach i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta faoi choimirce an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh; i gcás gníomhaíochtaí seachas iad siúd dá dtagraítear i gCaibidil IV, is rannpháirtithe iad na daoine aonair atá idir 18 mbliana agus 35 bliana d’aois;

Leasú    40

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  ciallaíonn "daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu" daoine óga a bhfuil bacainní éigin orthu a chuireann cosc orthu rochtain éifeachtach a bheith acu ar dheiseanna faoin gClár ar chúiseanna eacnamaíocha, sóisialta, cultúrtha, geografacha nó ar chúiseanna sláinte nó toisc go bhfuil siad faoi mhíchumas nó go bhfuil deacrachtaí oideachais acu;

(4)  ciallaíonn “daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu” daoine óga a bhfuil bacainní éigin orthu a chuireann bac orthu, cheal tacaíocht bhreise agus shainoiriúnaithe, rochtain éifeachtach a bheith acu ar dheiseanna faoin gClár ar chúiseanna eacnamaíocha, sóisialta, cultúrtha, geografacha nó ar chúiseanna sláinte nó toisc go bhfuil deacrachtaí oideachais acu nó go bhfuil siad faoi mhíchumas, lena n-áirítear lagú fadtéarmach fisiceach, meabhrach, intleachta nó céadfach, a aithnítear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine Faoi Mhíchumas;

Leasú    41

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  ciallaíonn "saorálaíocht" gníomhaíocht dlúthpháirtíochta ar gníomhaíocht dheonach gan íocaíocht é a mhaireann suas le 12 mhí;

(6)  ciallaíonn “saorálaíocht” gníomhaíocht dlúthpháirtíochta ar gníomhaíocht dheonach gan íocaíocht í a mhaireann suas le 12 mhí, lenar féidir le daoine aonair a gcuid eolais, scileanna agus ama a úsáid ar mhaithe leis an tsochaí, leis an bpobal agus le daoine eile, gan inspreagadh airgid a bheith ann;

Leasú    42

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  ciallaíonn "cúrsa oiliúna" gníomhaíocht dlúthpháirtíochta a mhaireann idir 2 mhí agus 6 mhí is féidir a athnuachan uair amháin ar feadh uastréimhse 12 mhí, arb í an eagraíocht rannpháirteach a óstálann an rannpháirtí sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a dhéanann é a thairiscint agus a íoc;

(7)  ciallaíonn “cúrsa oiliúna” gníomhaíocht dlúthpháirtíochta a mhaireann idir 2 mhí agus 6 mhí is féidir a athnuachan uair amháin ar feadh uastréimhse 12 mhí, arb í an eagraíocht rannpháirteach atá ag óstáil an rannpháirtí de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a thairgeann í agus a íocann aisti agus a mbaineann comhchuid foghlama léi;

Leasú    43

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Is é cuspóir ginearálta an Chláir rannpháirtíocht daoine óga agus eagraíochtaí a fheabhsú i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta atá inrochtana agus ar ardcháilíocht mar mhodh chun cuidiú le comhtháthú, dlúthpháirtíocht agus daonlathas a neartú san Aontas agus ar an gcoigríoch agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na sochaí agus dúshláin dhaonnúla ar an talamh, ag díriú go háirithe ar an gcuimsiú sóisialta a chur chun cinn.

1.   Is é cuspóir ginearálta an Chláir rannpháirtíocht daoine óga agus eagraíochtaí a fheabhsú i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus neamhbhrabúsacha atá inrochtana agus ar ardcháilíocht mar mhodh chun cuidiú le comhtháthú, dlúthpháirtíocht, síocháin agus daonlathas a neartú san Aontas agus ar an gcoigríoch, lena ndéantar dul chun cinn i dtreo na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach, agus lena dtugtar aghaidh ar dhúshláin shochaíocha agus dúshláin dhaonnúla ar an talamh, go háirithe ó thaobh laghdú a dhéanamh ar an mbaol go dtarlódh tubaistí nádúrtha agus tubaistí de dhéantús an duine nó cásanna éigeandála i dtíortha leochaileacha agus iarchoinbhleachta, ag díriú go háirithe ar an gcuimsiú sóisialta a chur chun cinn.

Leasú    44

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Is é cuspóir sonrach an Chláir deiseanna atá inrochtana go héasca a sholáthar do dhaoine óga, lena n-áirítear daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu, chun gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a dhéanamh san Eoraip agus ar an gcoigríoch, agus feabhas a chur ag an am céanna ar a gcuid inniúlachtaí, agus a n-infhostaitheacht agus a n-aistriú isteach i margadh an tsaothair a éascú san am céanna.

2.  Is é cuspóir sonrach an Chláir deiseanna atá inrochtana go héasca a sholáthar do dhaoine óga, lena n-áirítear daoine óga atá faoi mhíchumas agus iad siúd ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu, chun gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a dhéanamh san Eoraip agus ar an gcoigríoch, agus feabhas a chur ag an am céanna ar a gcuid feasachta idirchultúrtha agus a gcuid inniúlachtaí gairmiúla agus sibhialta, agus a n-infhostaitheacht agus a n-aistriú isteach i margadh an tsaothair a éascú san am céanna.

Leasú    45

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  rannpháirtíocht daoine óga i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thugann aghaidh ar dhúshláin na sochaí, mar a thagraítear dó in Airteagal 6;

(a)  rannpháirtíocht daoine óga i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta lena dtugtar aghaidh ar dhúshláin shochaíocha agus iarrachtaí na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach, amhail dá dtagraítear in Airteagal 6;

Leasú    46

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  rannpháirtíocht daoine óga i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a bhaineann leis an gcabhair dhaonnúil (an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil) mar a thagraítear dó in Airteagal 10.

(b)  rannpháirtíocht daoine óga agus daoine a bhfuil saineolas acu i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a bhaineann leis an gcabhair dhaonnúil (an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil) amhail dá dtagraítear in Airteagal 10 agus gníomhaíochtaí laistigh den Aontas, agus lasmuigh de, atá dírithe ar chur le hacmhainn na n-ósteagraíochtaí i dtaca le cabhair dhaonnúil i dtríú tíortha dá dtagraítear in Airteagal 11.

Leasú    47

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Mar chuid den chlár oibre bliantúil arna ghlacadh de bhun Airteagal 18, beidh liosta gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith díobhálach do rannpháirtithe, do thairbhithe nó don tsochaí, nó mí-oiriúnach do rannpháirtithe, nach ndéanfar faoi chuimsiú an Chláir nó a bheidh faoi réir oiliúint speisialta, seiceálacha cúlra nó bearta eile.

Leasú    48

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  cumas na n-eagraíochtaí rannpháirteacha tionscadal ar cháilíocht mhaith a thairiscint do líon méadaitheach rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, an cumas sin a neartú ;

(a)  cumas na n-eagraíochtaí rannpháirteacha agus a gcomhpháirtithe áitiúla oibriú i gcomhar agus tionscadail ar cháilíocht mhaith a thairiscint do líon méadaitheach rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a neartú;

Leasú    49

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  rannpháirtithe nua, idir dhaoine óga agus eagraíochtaí rannpháirteacha, a mhealladh;

(b)  rannpháirtithe nua, idir dhaoine óga agus iad siúd a bhfuil roinnt taithí acu ar an tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE agus eagraíochtaí rannpháirteacha, a mhealladh;

Leasú    50

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  Tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus seirbhísí ábhartha eile ar líne, chomh maith leis na córais tacaíochta TF agus uirlisí gréasánbhunaithe is gá, a bhunú, a chothabháil agus a nuashonrú.

(d)  tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus seirbhísí ábhartha eile ar líne, chomh maith leis na córais tacaíochta TF agus uirlisí gréasánbhunaithe is gá, a bhunú, a chothabháil agus a nuashonrú, i gcomhréir leis na ceanglais inrochtaineachta i dTreoir (AE) 2016/2102.

Leasú    51

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gníomhaíochtaí a chuirfear chun feidhme faoin ngné "an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil", cuideoidh siad go háirithe chun cabhair dhaonnúil riachtanaisbhunaithe a sholáthar, arb é is aidhm léi beatha a chaomhnú, fulaingt an duine a chosc agus a mhaolú agus dínit an duine a chothabháil agus acmhainn agus teacht aniar pobal atá soghonta nó atá buailte le tubaiste a neartú.

1.  Gníomhaíochtaí a chuirfear chun feidhme faoin ngné ‘an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil’, cuideoidh siad go háirithe le cabhair dhaonnúil atá bunaithe ar riachtanais a sholáthar, arb é is aidhm léi beatha a chaomhnú, fulaingt an duine a chosc agus a mhaolú agus dínit an duine a chaomhnú i gcomhthéacs tubaistí nádúrtha nó tubaistí de dhéantús an duine agus acmhainn agus athléimneacht pobal atá soghonta, leochaileach nó atá thíos le tubaistí nádúrtha nó tubaistí de dhéantús an duine a neartú, agus an t-aistriú ón bhfreagairt dhaonnúil chuig forbairt fhadtéarmach inbhuanaithe agus chuimsitheach a éascú.

Leasú    52

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfar na gníomhaíochtaí faoin gCaibidil seo i gcomhréir le prionsabail na cabhrach daonnúla, eadhon daonnacht, neodracht, neamhchlaontacht agus neamhspleáchas.

2.  Déanfar gníomhaíochtaí faoin gCaibidil seo i gcomhréir leis an gComhdhearcadh Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil, faoina gcuirfear chun cinn bunphrionsabail na cabhrach daonnúla, eadhon daonnacht, neodracht, neamhchlaontacht agus neamhspleáchas agus tiomantas láidir an Aontais do chur chuige bunaithe ar riachtanais á athdhearbhú ag an am céanna, gan idirdhealú a dhéanamh idir na pobail a ndéantar difear dóibh, ná laistigh díobh, agus an dlí idirnáisiúnta á urramú.

Leasú    53

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2a.  Seachadtar cabhair dhaonnúil an Aontais i gcásanna ina bhféadfadh ionstraimí eile a bhaineann le comhar um fhorbairt, le bainistíocht géarchéime agus le cosaint shibhialta a bheith i bhfeidhm. Oibreoidh an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil ar bhealach comhleanúnach agus comhlántach agus seachnóidh sé forluí ar bheartais agus ionstraimí ábhartha an Aontais, go háirithe beartas an Aontais maidir le cabhair dhaonnúil, beartas an Aontais maidir le comhar forbartha agus an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta.

Leasú    54

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2b.  Chun freagairt idirnáisiúnta chomhleanúnach do ghéarchéimeanna daonnúla a chur chun cinn, beidh na gníomhaíochtaí faoin gCaibidil seo i gcomhréir leo siúd arna gcomhordú ag Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla.

Leasú    55

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2c.  Rannchuideoidh an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil le neartú ghné na hinscne i gcabhair dhaonnúil an Aontais agus cuirfidh sé freagairtí leormhaithe daonnúla do riachtanais shonracha na mban chun cinn. Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar chomhar le grúpaí agus le líonraí ban chun rannpháirtíocht agus ceannaireacht na mban i gcabhair dhaonnúil a chur chun cinn agus tarraingt ar a gcumais agus ar a saineolas chun rannchuidiú le téarnamh, le cothú na síochána, le laghdú ar riosca tubaistí agus le hathléimneacht pobal atá buailte.

Leasú    56

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 2 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2d.  Leagfar amach téarmaí sonracha an imlonnaithe, i ndlúthchomhairle leis na n-ósteagraíochtaí, i gconradh idir na heagraíochtaí seolta agus an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil, lena n-áirítear na cearta agus na hoibleagáidí, fad na tréimhse agus ionad an imlonnaithe agus na cúraimí.

Leasú    57

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 3 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  tionscadail dlúthpháirtíochta, amhail dá dtagraítear in Airteagal 9;

Leasú    58

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a.  Ar bhonn measúnú roimh ré ar riachtanais i dtríú tíortha, tacóidh an Rialachán seo le gníomhaíochtaí atá dírithe ar an acmhainn cabhrach daonnúla a neartú chun an ullmhacht áitiúil agus an fhreagairt do ghéarchéimeanna daonnúla a fheabhsú agus chun a áirithiú go mbeidh tionchar éifeachtach agus inbhuanaithe ag obair na saorálaithe ar an talamh, lena n-áirítear:

 

(a) bainistiú na rioscaí a bhaineann le tubaistí nádúrtha, an ullmhacht agus an fhreagairt dóibh, cóitseáil, oiliúint i mbainistiú saorálaithe, agus réimsí ábhartha eile le haghaidh foirne agus saorálaithe ó ósteagraíochtaí;

 

(b) dea-chleachtais a mhalartú, cúnamh teicniúil, cláir nasctha agus malartú foirne agus saorálaithe, líonraí a chruthú agus gníomhaíochtaí ábhartha eile.

Leasú    59

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3b.  Leanfaidh an Coimisiún ar aghaidh le bunachar sonraí Shaorálaithe Cabhrach AE, déanfaidh sé cothabháil air, tabharfaidh sé cothrom le dáta é, rialóidh sé an rochtain air agus an úsáid a bhaintear as, lena n-áirítear maidir le hinfhaighteacht agus oiriúnacht Shaorálaithe Cabhrach AE, lenar féidir rannpháirtíocht leanúnach saorálaithe fillte a áirithiú. Déanfar na sonraí pearsanta a bhaileofar sa bhunachar sonraí sin, nó a bhaileofar lena aghaidh, a phróiseáil, i gcás inarb ábhartha, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a agus Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1b.

 

____________________

 

1A Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

 

1b Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

Leasú    60

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Áireofar le saorálaíocht chun tacú le hoibríochtaí cabhrach daonnúla mar a thagraítear di i bpointe (a) d'Airteagal 4.1, comhpháirt foghlama agus oiliúna, ní thairgfear í in ionad cúrsaí oiliúna ná post, agus beidh sí bunaithe ar chomhaontú saorálaíochta i scríbhinn.

1.  Áireofar le saorálaíocht chun tacú le hoibríochtaí cabhrach daonnúla amhail dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 4.1, foghlaim agus oiliúint leormhaith, lena n-áirítear roimh thús an tsocrúcháin, atá nasctha le tionscadail ina mbeidh saorálaithe óga páirteach, agus béim chuí á leagan ar phrionsabail na cabhrach daonnúla dá dtagraítear in Airteagal 10(2), lena n-áirítear an prionsabal ‘Ná Déan Díobháil’, agus ní thairgfear í in ionad cúrsaí oiliúna ná post, agus beidh sí bunaithe ar chomhaontú saorálaíochta i scríbhinn.

Leasú    61

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Déanfar rannpháirtíocht saorálaithe áitiúla ó thríú tíortha a chothú sa tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE.

Leasú    62

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Ní féidir saorálaíocht faoin ngné seo a dhéanamh i dtríú tíortha, ach amháin más rud é:

2.  Ní féidir saorálaíocht faoin ngné seo a dhéanamh, ach amháin más rud é:

Leasú    63

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2a.  Ar bhonn réamh-mheasúnú ar na riachtanais i dtríú tíortha arna ndéanamh ag na heagraíochtaí seolta agus na hósteagraíochtaí, agus gníomhaithe ábhartha eile, tacóidh an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil le gníomhaíochtaí atá dírithe ar an méid seo a leanas:

 

(a)  acmhainn na n-ósteagraíochtaí i dtaca le cabhair dhaonnúil i dtríú tíortha a neartú chun feabhas a chur ar an ullmhacht áitiúil agus ar an bhfreagairt áitiúil do ghéarchéimeanna daonnúla agus chun a áirithiú go mbeidh tionchar éifeachtach agus inbhuanaithe ag obair an Chóir Shaorálaigh Eorpaigh um Chabhair Dhaonnúil ar an talamh trí bhainistiú an bhaoil tubaiste, trí ullmhacht agus tríd an bhfreagairt, tríd an aistriú ón bhfreagairt dhaonnúil go dtí forbairt áitiúil inbhuanaithe, trí chóitseáil, agus trí oiliúint i mbainistiú saorálaithe;

 

(b)  dea-chleachtais a mhalartú, cúnamh teicniúil, cláir nasctha agus an fhoireann agus saorálaithe a mhalartú.

Leasú    64

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2b.  Tabharfar tú áite don mheasúnú ar leibhéal an riosca i dtaca le sábháilteacht agus slándáil na saorálaithe, go háirithe i dtíortha nó i gceantair a mheastar a bheith neamhchobhsaí, nó ina bhfuil rioscaí díreacha.

Leasú    65

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2c.  Is ar chríoch an Aontais go príomha a dhéanfar feachtais chumarsáide faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bhaineann leis an tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE agus beidh siad dírithe ar an obair atá déanta ag saorálaithe agus oibrithe cabhrach daonnúla faoi phrionsabail na cabhrach daonnúla, eadhon daonnacht, neamhspleáchas, neodracht agus neamhchlaontacht, ar a bhfuil a gcuid gníomhaíochtaí bunaithe.

Leasú    66

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 2 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2d.  Comhlíonfaidh na rannpháirtithe na fíor-riachtanais agus na fíorbhearnaí arna sainaithint ar an leibhéal áitiúil ag na hósteagraíochtaí.

Leasú    67

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 11a

 

Saorálaithe is iarrthóirí a shainaithint agus a roghnú

 

1. Ar bhonn measúnú roimh ré ar na riachtanais i dtríú tíortha, déanfaidh an Coimisiún saorálaithe is iarrthóirí a shainaithint agus a roghnú le haghaidh oiliúna i gcomhar leis na gníomhaireachtaí náisiúnta agus na hósteagraíochtaí.

 

2. Déanfar saorálaithe is iarrthóirí a shainaithint agus a roghnú i gcomhréir le hAirteagal 14, agus prionsabail an neamh-idirdhealaithe, an chomhionannais inscne agus chomhionannais deiseanna á n-urramú.

 

3. Na teorainneacha aoise amhail dá dtagraítear in Airteagal 2 agus Airteagal 15, ní chuirfear i bhfeidhm iad maidir leis an tsaorálaíocht a thacaíonn le hoibríochtaí cabhrach daonnúla faoin Airteagal seo.

Leasú    68

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 11b

 

Oiliúint a chur ar shaorálaithe is iarrthóirí

 

1. Agus é ag cur leis na cláir agus na nósanna imeachta atá ann cheana, déanfaidh an Coimisiún clár oiliúna a bhunú chun na saorálaithe is iarrthóirí a ullmhú chun tacú le gníomhaíochtaí cabhrach daonnúla agus iad a chomhlánú.

 

2. Beidh saorálaithe is iarrthóirí a sainaithníodh agus a roghnaíodh i gcomhréir leis an nós imeachta um iarratas incháilithe le bheith rannpháirteach sa chlár oiliúna arna chur chun feidhme ag eagraíochtaí cáilithe. Maidir le raon feidhme aonair agus inneachar na hoiliúna a bheidh le déanamh ag gach iarrthóir ar shaorálaíocht, déanfar an méid sin a chinneadh i gcomhairle leis an ósteagraíocht dheimhnithe, de réir na riachtanas atá ann, agus taithí roimh ré an iarrthóra ar shaorálaíocht agus suíomh an imlonnaithe atá beartaithe á gcur san áireamh.

 

3. Áireofar sa chlár oiliúna measúnú ar ullmhacht na saorálaithe is iarrthóirí a bheith imlonnaithe chun tacú le cabhair dhaonnúil i dtríú tíortha agus iad a chomhlánú, agus chun na riachtanais áitiúla a chomhlíonadh.

Leasú    69

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 12 a

 

Miondealú an bhuiséid atá tiomnaithe do ghníomhaíochtaí faoi Airteagail 7, 8, 9, agus 11.

 

Is mar seo a leanas miondealú táscach an bhuiséid atá tiomnaithe do ghníomhaíochta faoi Airteagail 7, 8, 9, agus 11:

 

(a) i gcomhair saorálaíocht i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus i dtionscadail dlúthpháirtíochta, amhail dá dtagraítear in Airteagal 7 agus in Airteagal 9: 85 %;

 

(b) cúrsaí oiliúna agus poist, amhail dá dtagraítear in Airteagal 8: ar a laghad 7.5 % 

 

(c) i gcomhair saorálaíocht mar thacaíocht d’oibríochtaí cabhrach daonnúla, amhail dá dtagraítear in Airteagal 11: ar a laghad 7.5 % 

Leasú    70

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Féadfar cistiú a sholáthar ón gClár, agus an cistiú sin in aon cheann de na foirmeacha a leagtar síos sa Rialachán Airgeadais, go háirithe deontais, duaiseanna agus soláthar.

2.  Féadfar cistiú a sholáthar ón gClár, agus an cistiú sin in aon cheann de na foirmeacha a leagtar síos sa Rialachán Airgeadais, go háirithe deontais, duaiseanna agus soláthar. Chun na ceanglais ar thairbhithe a shimpliú, déanfar úsáid a bhaint as cnapshuimeanna, costais aonaid agus cistiú ar ráta comhréidh a mhéid agus is féidir.

Leasú    71

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Daoine aonair atá idir 17 agus 30 bliain d’aois agus atá toilteanach a bheith rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, cláróidh siad ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ar a shon sin, an tráth a thosóidh saorálaíocht, cúrsa oiliúna, post nó tionscadal dlúthpháirtíochta ní foláir 18 mbliana d’aois ar a laghad a bheith slánaithe ag an duine óg agus gan é a bheith os cionn 30 bliain d’aois.

1.  Daoine aonair a bhfuil cónaí orthu i dtír rannpháirteach nó ag a bhfuil saoránacht an Aontais agus atá toilteanach a bheith rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, cláróidh siad ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. An tráth a thosóidh an tsaorálaíocht ní mór 18 mbliana d’aois ar a laghad a bheith slánaithe ag an duine óg agus gan é a bheith os cionn 35 bliana d’aois.

Leasú    72

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Ní bheidh feidhm ag an uasteorainn aoise maidir le gníomhaíochtaí faoin gCór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil, dá dtagraítear i gCaibidil IV.

Leasú    73

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Beidh an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach oscailte do rannpháirtíocht eintiteas poiblí nó príobháideach, nó eagraíochtaí idirnáisiúnta, ar choinníoll go bhfuil lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh faighte acu.

1.  Beidh an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach oscailte do rannpháirtíocht eintiteas poiblí nó príobháideach, nó eagraíochtaí idirnáisiúnta, ar choinníoll go bhfuil lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh faighte acu. Féadfaidh eagraíochtaí ag a bhfuil lipéad atá deimhnithe faoin tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE agus páirtithe i gcreatchomhaontú rannpháirtíochta idir eagraíochtaí neamhrialtasacha agus an Ard-Stiúrthóireacht sa Choimisiún um Chabhair Dhaonnúil agus Cosaint Shibhialta (AS ECHO) a bheith i dteideal nós imeachta simplithe chun an lipéad is gá faoin gclár nua a fháil.

Leasú    74

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Mar thoradh ar an measúnú féadfar lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhronnadh ar an eintiteas. Déanfar an lipéad a fuarthas a athmheasúnú go tréimhsiúil agus féadfar é a chúlghairm.

3.  Mar thoradh ar an measúnú féadfar lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhronnadh ar an eintiteas. Déanfar an lipéad a fuarthas a athmheasúnú go tréimhsiúil nó arna iarraidh sin do rannpháirtithe agus féadfar é a chúlghairm. Tabharfar aird ar leith ar dhúbláil na hoibre a sheachaint.

Leasú    75

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a.  Féadfaidh eagraíochtaí rannpháirteacha na feidhmeanna seo a leanas a dhéanamh faoi chuimsiú an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh:

 

(a)   i gcáil óstaigh – gníomhaíochtaí a dhéanamh a bhaineann le glacadh na rannpháirtithe, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí a eagrú, cláir foghlama a cheapadh, treoir agus tacaíocht a chur ar fáil do rannpháirtithe le linn na gníomhaíochta dlúthpháirtíochta agus aiseolas a chur ar fáil agus buíochas a ghabháil i ndiaidh na gníomhaíochta, de réir mar is iomchuí;

 

(b)   i gcáil tacaíochta – gníomhaíochtaí a dhéanamh a bhaineann leis na rannpháirtithe a sheoladh agus a ullmhú sula n-imeoidh siad, le linn na gníomhaíochta dlúthpháirtíochta agus ina diaidh, lena n-áirítear rannpháirtithe a mhioncheistiú, aitheantas a thabhairt dá dtorthaí foghlama agus saorálaíocht bhreise a éascú sa bhaile.

Leasú    76

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 19 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3a.  Mar chuid den fhaireachán agus den tuairisciú leormhaith beidh comhairliúchán rialta leis na gníomhaireachtaí náisiúnta agus na heagraíochtaí rannpháirteacha, mar aon le heagraíochtaí ábhartha na sochaí sibhialta agus líonraí don óige, féachaint an bhféadfaí feabhas a chur ar chur chun feidhme an Chláir.

Leasú    77

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 24 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5 a.  Eagróidh an Coimisiún cruinnithe rialta agus oiliúint le líonra na ngníomhaireachtaí náisiúnta agus do líonra na ngníomhaireachtaí náisiúnta chun cur chun feidhme comhtháite an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a áirithiú ar fud na dtíortha rannpháirteacha uile. Tabharfaidh an Coimisiún cuireadh freisin do líonraí atá ann cheana ar leibhéal an Aontais, a bhaineann le gníomhaíochtaí faoin gClár, comhpháirtithe sóisialta agus líonraí a dhéanann ionadaíocht ar dhaoine óga agus ar shaorálaithe. Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle go rialta le príomhgheallsealbhóirí, lena n-áirítear eagraíochtaí rannpháirteacha, maidir le cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

Leasú    78

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 28 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Beidh gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh comhsheasmhach agus comhlántach freisin leis na beartais, na cláir agus na hionstraimí ábhartha ar an leibhéal náisiúnta sna tíortha rannpháirteacha. Chuige sin, déanfaidh an Coimisiún, na húdaráis náisiúnta agus na gníomhaireachtaí náisiúnta faisnéis a mhalartú faoi na scéimeanna náisiúnta atá ann cheana féin agus na tosaíochtaí a a bhaineann le dlúthpháirtíocht agus an óige, ar lámh amháin, agus gníomhaíochtaí faoi chuimsiú an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, ar an lámh eile, d'fhonn cur leis na dea-chleachtais ábhartha agus éifeachtacht agus éifeachtúlacht a bhaint amach.

2.  Beidh gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh comhsheasmhach agus comhlántach freisin leis na beartais, na cláir agus na hionstraimí ábhartha ar an leibhéal náisiúnta sna tíortha rannpháirteacha, chun a ráthú go mothóidh na tíortha comhpháirtíochta go bhfuil freagracht orthu. Chuige sin, déanfaidh an Coimisiún, na húdaráis náisiúnta agus na gníomhaireachtaí náisiúnta faisnéis a mhalartú faoi na scéimeanna náisiúnta atá ann cheana féin agus na tosaíochtaí a bhaineann le dlúthpháirtíocht, an óige agus riachtanais dhaonnúla, ar lámh amháin, agus gníomhaíochtaí faoi chuimsiú an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, ar an lámh eile, d’fhonn cur leis na dea-chleachtais ábhartha agus éifeachtacht agus éifeachtúlacht a bhaint amach.

Leasú    79

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 28 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Beidh gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh i dtríú tíortha dá dtagraítear in Airteagal 11, beidh siad comhsheasmhach agus comhlántach go háirithe le réimsí eile de ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais, go háirithe an beartas um chabhair dhaonnúil, an beartas maidir le comhar um fhorbairt, an beartas um méadú, an beartas comharsanachta agus Sásra an Aontais um Chosaint Shibhialta.

3.  Beidh gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh i dtríú tíortha dá dtagraítear in Airteagal 11, beidh siad comhsheasmhach agus comhlántach go háirithe le réimsí eile de ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais, go háirithe an beartas um chabhair dhaonnúil, an beartas maidir le comhar um fhorbairt, an beartas slándála, an beartas um méadú, an beartas comharsanachta agus Sásra an Aontais um Chosaint Shibhialta.

AN NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú

Tagairtí

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

CULT

2.7.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE

2.7.2018

Coistí comhlachaithe - dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

5.7.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Eleni Theocharous

18.7.2018

Pléite sa choiste

8.10.2018

20.11.2018

 

 

Dáta an ghlactha

22.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

20

1

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Eochair:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


TUAIRIM ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (5.12.2018)

chuig an gCoiste um Chultúr agus um Oideachas

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena n-aisghairtear [an Rialachán maidir leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach] agus Rialachán (AE) Uimh. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rapóirtéir don tuairim (*): Deirdre Clune

(*) Coiste comhlachaithe – Riail 54 de na Rialacha Nós Imeachta

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um Chultúr agus um Oideachas, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Is ar an dlúthpháirtíocht atá an tAontas Eorpach bunaithe, i measc a shaoránach agus i measc a Bhallstát. Treoraíonn an comhluach sin a ghníomhaíochtaí agus soláthraíonn sé an aontacht is gá chun dul i ngleic le dúshláin na sochaí atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, ar dúshláin iad a bhfuil Eorpaigh óga toilteanach cabhrú dul i ngleic leo trína ndlúthpháirtíocht a chur in iúl sa chleachtas.

(1)  Is é bunús na sochaithe forbartha agus daonlathacha an dlúthpháirtíocht, ní hamháin i measc saoránach, ach i measc pobal agus Stát chomh maith. Ba cheart an comhluach sin a chumhdaítear in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a chothú, go háirithe i bhfianaise na ndúshlán sóisialta atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, ar dúshláin iad a mbeidh daoine óga in ann leanúint ar aghaidh le cabhair a thabhairt chun aghaidh a thabhairt orthu trína ndlúthpháirtíocht a chur in iúl i gcleachtas.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  San aitheasc ar Staid an Aontais an 14 Meán Fómhair 2016 leagadh béim ar an ngá le hinfheistiú a dhéanamh i ndaoine óga agus fógraíodh go mbunófaí an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach ("an Clár") d’fhonn deiseanna a chruthú do dhaoine óga ar fud an Aontais rannchuidiú lánbhrí a dhéanamh don tsochaí, dlúthpháirtíocht a léiriú agus a scileanna a fhorbairt, chun taithí oibre, chomh maith le taithí ríluachmhar daonna, a fháil.

(2)  San aitheasc ar Staid an Aontais an 14 Meán Fómhair 2016 leagadh béim ar an ngá le hinfheistiú a dhéanamh i ndaoine óga agus fógraíodh go mbunófaí an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach (“an Clár”) d’fhonn é a chur ar chumas daoine óga ar fud an Aontais cur go mór leis an tsochaí, dlúthpháirtíocht a léiriú agus scileanna agus gaolta a fhorbairt, agus é sin a bheith bunaithe ar thaithí phraiticiúil ar ghníomhaíochtaí pobalbhunaithe.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Ba cheart deiseanna atá inrochtana go héasca a chur ar fáil do dhaoine óga le bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta, a chabhródh leo a dtiomantas maidir le leas pobal a chur in iúl agus ag an am céanna taithí, scileanna agus inniúlachtaí úsáideacha a shealbhú maidir lena bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil, ag feabhsú dá réir sin a n-infhostaitheacht. Thacódh na gníomhaíochtaí sin freisin le soghluaisteacht saorálaithe, oiliúnaithe agus oibrithe óga.

(5)  Ba cheart deiseanna atá inrochtana go héasca a chur ar fáil do dhaoine óga, lena n-áirítear iad siúd ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu, chun a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta, a chabhródh leo a dtiomantas maidir le leas pobal a chur in iúl agus ag an am céanna, taithí, scileanna agus inniúlachtaí úsáideacha a shealbhú ar mhaithe lena bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil, rud a d’fheabhsódh a n-infhostaitheacht dá réir sin. Chomh maith leis sin, ba cheart go mbeadh na gníomhaíochtaí sin ina dtacaíocht le soghluaisteacht na saorálaithe óga, na n-oiliúnaithe óga agus na n-oibrithe óga agus le malartú ilchultúrtha.

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Ba cheart na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thairgtear do dhaoine óga a bheith ar ardcháilíocht, sa mhéid is gur cheart dóibh freastal ar riachtanais sa tsochaí nach bhfuiltear ag freastal orthu cheana, rannchuidiú le pobail a neartú, an deis a thairiscint do dhaoine óga chun eolas agus inniúlachtaí luachmhara a shealbhú, a bheith inrochtana ó thaobh airgid de do dhaoine óga, agus a bheith á gcur chur chun feidhme faoi dhálaí slána sláintiúla.

(6)  Ba cheart na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thairgtear do dhaoine óga a bheith ar ardcháilíocht, sa mhéid is gur cheart dóibh rannchuidiú le baint amach chuspóirí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus le dúshláin shóisialta a shárú agus le dlúthpháirtíocht a fhebahsú, agus aghaidh á tabhairt leo ar riachtanais na bpobal áitiúil. Le gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta, ba cheart an deis a thairiscint do dhaoine óga eolas agus inniúlachtaí luachmhara a shealbhú ar mhaithe le forbairt phearsanta, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil, agus gné fhónta foghlama agus oiliúna a chur san áireamh. Ba cheart go mbeadh siad inrochtana ó thaobh airgid de do gach duine óg, agus iarracht ar leith á déanamh chun rannpháirtíocht na ndaoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu a chur chun cinn, agus ba cheart iad a chur chun feidhme faoi dhálaí slána agus sláintiúla agus a bheith bailíochtaithe mar is ceart. Níor cheart go mbeadh tionchar diúltach ag gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta ar phoist ná sealanna oiliúna atá ann cheana agus ba cheart go gcuideoidís le gealltanais cuideachtaí a threisiú maidir le freagracht shóisialta chorparáideach, ach gan teacht ina n-ionad.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Pointe aonair iontrála is ea an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach do ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta ar fud an Aontais agus níos faide i gcéin. Ba cheart comhsheasmhacht agus comhlántacht le beartais agus cláir ábhartha eile de chuid an Aontais a áirithiú. Bunaítear an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach ar láidreachtaí agus sineirgíochtaí clár a bhí ann roimhe agus atá ann anois, go háirithe an tSeirbhís Dheonach Eorpach agus Saorálaithe Cabhrach an Aontais Eorpach. Comhlánaíonn sé freisin na hiarrachtaí a dhéanann na Ballstáit chun tacú le daoine óga agus a n-aistriú ón scoil go hobair faoin Ráthaíocht don Aos Óg a éascú trí dheiseanna breise a sholáthar dóibh tosú i margadh an tsaothair i bhfoirm cúrsaí oiliúna nó post i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht laistigh dá mBallstát nó thar theorainneacha. Áirithítear freisin comhlántacht le líonraí atá ann cheana ar leibhéal an Aontais a bhaineann leis na gníomhaíochtaí faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach, ar nós Líonra Eorpach na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí, EURES agus an líonra Eurodesk. Ina theannta sin, ba cheart comhlántacht idir scéimeanna gaolmhara atá ann cheana – go háirithe scéimeanna náisiúnta dlúthpháirtíochta agus scéimeanna soghluaisteachta do dhaoine óga – agus an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, ag tógáil ar dhea-chleachtais i gcás inarb iomchuí.

(7)  Pointe aonair iontrála is ea an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach do ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta ar fud an Aontais agus níos faide i gcéin. Ba cheart comhsheasmhacht agus comhlántacht le beartais, cláir agus ionstraimí ábhartha eile de chuid an Aontais a áirithiú. Tá an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach bunaithe ar láidreachtaí agus sineirgíochtaí clár a bhí ann roimhe agus atá ann anois, go háirithe an tSeirbhís Dheonach Eorpach agus Saorálaithe Cabhrach an Aontais Eorpach. Comhlánaíonn sé freisin na hiarrachtaí a dhéanann na Ballstáit chun tacú le daoine óga agus a n-aistriú ón scoil go hobair faoi scéimeanna amhail an Ráthaíocht don Aos Óg a éascú trí dheiseanna breise a sholáthar dóibh tosú i margadh an tsaothair i bhfoirm cúrsaí oiliúna nó post i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht laistigh dá mBallstát nó thar theorainneacha. Áirithítear freisin comhlántacht le líonraí atá ann cheana ar leibhéal an Aontais a bhaineann leis na gníomhaíochtaí faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach, ar nós Líonra Eorpach na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí, EURES agus an líonra Eurodesk. Ina theannta sin, ba cheart comhlántacht agus comhar dílis idir scéimeanna gaolmhara atá ann cheana agus an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a chothú, go háirithe maidir le scéimeanna dlúthpháirtíochta, saorálaíochta, seirbhíse sibhialta agus soghluaisteachta do dhaoine óga, arna bhfeidhmiú ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil, agus maidir le tosaíochtaí a bhaineann le dlúthpháirtíocht agus an óige i dtíortha rannpháirteacha, de réir mar is iomchuí, chun tionchar agus cáilíochtaí scéimeanna den sórt sin a fheabhsú agus a shaibhriú agus chun tógáil ar dhea-chleachtais. Níor cheart go ngabhfadh an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach ionad na scéimeanna náisiúnta comhchosúla dlúthpháirtíochta, saorálaíochta, seirbhíse sibhialta agus soghluaisteachta. Ba ceart rochtain chomhionann ar ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta náisiúnta a áirithiú do gach duine óg. Ba cheart comhpháirtíochtaí le líonraí Eorpacha atá speisialaithe i bhfadhbanna sóisialta práinneacha áirithe a spreagadh.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach deiseanna nua ar fáil do dhaoine óga chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó poist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht agus chun tionscadail dlúthpháirtíochta a cheapadh agus a fhorbairt ar a dtionscnamh féin. Beidh na deiseanna sin ina chuidiú chun a bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil a fheabhsú. Tacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach freisin le gníomhaíochtaí líonraithe do rannpháirtithe agus d'eagraíochtaí rannpháirteacha sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, agus le bearta a áiritheoidh cáilíocht na ngníomhaíochtaí a dtacaítear leo agus a dhéanfaidh bailíochtú a dtorthaí foghlama a fheabhsú. Ar an gcaoi sin, cuideoidh sé freisin le comhar Eorpach atá ábhartha do dhaoine óga agus le feasacht a ardú faoin tionchar dearfach a bhíonn aige.

(9)  Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach deiseanna nua ar fáil do dhaoine óga chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó poist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht agus chun tionscadail dlúthpháirtíochta a cheapadh agus a fhorbairt ar a dtionscnamh féin. Ba cheart go gcuideodh na deiseanna sin le freagairt do riachtanais shochaíocha atá fós gan chomhlíonadh agus ba cheart go cuideoidís le forbairt phearsanta, oideachais, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil na ndaoine óga a fheabhsú. Tacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach freisin le gníomhaíochtaí líonraithe do rannpháirtithe agus d’eagraíochtaí rannpháirteacha sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, agus le bearta a áiritheoidh cáilíocht na ngníomhaíochtaí a dtacaítear leo agus a dhéanfaidh bailíochtú a dtorthaí foghlama a fheabhsú. Ar an gcaoi sin, cuideoidh sé freisin le comhar Eorpach atá ábhartha do dhaoine óga agus le feasacht a ardú faoin tionchar dearfach a bhíonn aige. Chomh maith leis sin, ba cheart dó cuidiú leis an tacaíocht d’eagraíochtaí atá ann cheana a chuireann gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta chun feidhme agus ba cheart dó cuidiú lena neartú.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Ba cheart na gníomhaíochtaí sin a bheith chun leasa pobal, agus forbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil an duine aonair a chothú san am céanna, agus féadfaidh siad tarlú i bhfoirm saorálaíochta, cúrsaí oiliúna agus post, tionscadal nó gníomhaíochtaí líonraithe, arna bhforbairt i réimsí éagsúla, amhail oideachas agus oiliúint, fostaíocht, comhionannas inscne, fiontraíocht – go háirithe fiontraíocht shóisialta – saoránacht agus rannpháirtíocht dhaonlathach, cosaint an chomhshaoil agus an dúlra, gníomhú ar son na haeráide, cosc tubaistí, ullmhacht agus téarnamh, talmhaíocht agus forbairt tuaithe, soláthar bia agus ábhar neamhbhia, sláinte agus folláine, cruthaitheacht agus cultúr, corpoideachas agus spórt, cúnamh agus leas sóisialta, glacadh agus lánpháirtíocht náisiúnach tríú tír, comhar agus comhtháthú críochach, agus comhar trasna teorainneacha. Cuimsíonn na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta sin gné láidir foghlama agus oiliúna trí ghníomhaíochtaí ábhartha is féidir a thairiscint do na rannpháirtithe roimh an ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta, lena linn, agus ina diaidh.

(10)  Ba cheart na gníomhaíochtaí sin a bheith chun leasa pobal, agus forbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil an duine aonair a chothú san am céanna, agus féadfaidh siad tarlú i bhfoirm saorálaíochta, cúrsaí oiliúna agus post, tionscadal nó gníomhaíochtaí líonraithe, arna bhforbairt i réimsí éagsúla, amhail oideachas agus oiliúint, cuimsiú sóisialta agus lánpháirtiú daoine atá faoi mhíchumas, fostaíocht, comhionannas inscne, fiontraíocht – go háirithe fiontraíocht shóisialta – saoránacht agus rannpháirtíocht dhaonlathach, cosaint an chomhshaoil agus an dúlra, gníomhú ar son na haeráide, cosc tubaistí, ullmhacht agus téarnamh, talmhaíocht agus forbairt tuaithe, soláthar bia agus ábhar neamhbhia, sláinte agus folláine, cruthaitheacht agus cultúr, cosaint na hoidhreachta, corpoideachas agus spórt, cúnamh agus leas sóisialta, cúnamh don óige, glacadh agus lánpháirtíocht náisiúnach tríú tír, comhar agus comhtháthú críochach, agus comhar trasna teorainneacha. Cuimsíonn na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta sin gné láidir foghlama agus oiliúna trí ghníomhaíochtaí ábhartha is féidir a thairiscint do na rannpháirtithe roimh an ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta, lena linn, agus ina diaidh.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  Eispéireas saibhir (laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach araon) i gcomhthéacs na foghlama seachfhoirmiúla agus na foghlama neamhfhoirmiúla, atá i ngníomhaíochtaí saorálaíochta, a fheabhsaíonn forbairt phearsanta, shochoideachasúil agus ghairmiúil daoine óga, chomh maith lena saoránacht ghníomhach agus a n-infhostaitheacht. Níor cheart drochthionchar a bheith ag gníomhaíochtaí saorálaíochta ar fhostaíocht íoctha a d'fhéadfadh a bheith ann ná ar fhostaíocht íoctha atá ann cheana, agus níor cheart breathnú orthu mar ionadaithe ar an bhfostaíocht íoctha. Ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit obair i gcomhar le chéile maidir le beartais saorálaíochta i réimse na hóige tríd an modh oscailte comhordúcháin.

(11)  Eispéireas saibhir (laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach araon) i gcomhthéacs na foghlama seachfhoirmiúla agus na foghlama neamhfhoirmiúla atá i ngníomhaíochtaí saorálaíochta, a fheabhsaíonn forbairt phearsanta, shochoideachasúil agus ghairmiúil daoine óga, chomh maith lena saoránacht ghníomhach, a rannpháirtíocht dhaonlathach agus a n-infhostaitheacht. Ba cheart saorálaíocht a bhunú ar chomhaontú saorálaíochta i scríbhinn agus níor cheart drochthionchar a bheith ag gníomhaíochtaí saorálaíochta ar fhostaíocht íoctha a d’fhéadfadh a bheith ann ná ar fhostaíocht íoctha atá ann cheana, agus níor cheart breathnú orthu mar ionadaithe ar an bhfostaíocht íoctha. Ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit oibriú i gcomhar le chéile maidir le beartais saorálaíochta i réimse na hóige tríd an modh oscailte comhordúcháin.

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  Féadfaidh cúrsaí oiliúna agus poist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht deiseanna breise a thairiscint do dhaoine óga tosú i margadh an tsaothair agus rannchuidiú le dul i ngleic le príomhdhúshláin na sochaí ag an am céanna. Féadfaidh sé sin infhostaitheacht agus táirgiúlacht daoine óga a chothú agus a n-aistriú ón oideachas go fostaíocht a éascú, agus tá an-tábhacht leis an méid sin maidir lena ndeiseanna a fheabhsú i margadh an tsaothair. Leanfaidh na cúrsaí oiliúna a thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach na prionsabail cháilíochta a leagtar síos sa Mholadh ón gComhairle an 10 Márta 2014 lena mbunaítear Creat Cáilíochta do Chúrsaí Oiliúna21. Beidh na cúrsaí oiliúna agus na poist a thairgtear ina gcéad chéim mhór do dhaoine óga chun dul isteach i margadh an tsaothair agus mar sin ba cheart tacaíocht iar-ghníomhaíochta leordhóthanach a bheith ag dul leo. Déanann gníomhaithe ábhartha i margadh an tsaothair, go háirithe i seirbhísí fostaíochta poiblí agus príobháideacha, comhpháirtithe sóisialta agus Comhlachais Tráchtála, cúrsaí oiliúna agus poist a éascú agus faigheann siad íocaíocht ón eagraíocht rannpháirteach. Mar eagraíochtaí rannpháirteacha, ba cheart dóibh iarratas a dhéanamh ar chistiú trí bhíthin struchtúr inniúil cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh d'fhonn feidhmiú mar idirghabhálaí idir na rannpháirtithe óga agus na fostaithe a thairgeann cúrsaí oiliúna agus poist in earnálacha na dlúthpháirtíochta.

(12)  Ba cheart cúrsaí oiliúna agus poist a bhfuil rochtain éasca orthu a bheith deighilte go soiléir ón saorálaíocht, ó thaobh airgeadais agus eagair de. Níor cheart go mbeadh ionadú poist ina thoradh ar chúrsa oiliúna riamh. Féadfaidh cúrsaí oiliúna íoctha agus poist, áfach, a bheith ina ndreasacht do dhaoine óga faoi mhíbhuntáiste agus daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht a d’fhéadfadh sé nach mbeadh sé ar a gcumas rochtain a fháil orthu murach sin, agus breisluach soiléir Eorpach á thabhairt ag an am céanna trí rannchuidiú le haghaidh a thabhairt ar phríomhdhúshláin shóisialta nach bhfuiltear ag freastal orthu agus le pobail áitiúla a neartú. Is féidir le cursaí oiliúna an t-aistriú ón oideachas chuig an bhfostaíocht a dhéanamh níos éasca do dhaoine óga agus is féidir leo infhostaitheacht daoine óga a chothú, rud atá ríthábhachtach maidir lena lánpháirtiú inbhuanaithe sa mhargadh saothair a bhaint amach. Is éard atá sna cúrsaí oiliúna agus na poist a thairgtear do dhaoine óga ná céim san aistear isteach i margadh an tsaothair. Ba cheart i gcónaí don eagraíocht rannpháirteach a mbeadh an rannpháirtí á óstáil nó á fhostú acu íoc as na cúrsaí oiliúna nó na poist a thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach. Ba cheart go mbeadh cursaí oiliúna bunaithe ar chomhaontú cúrsa oiliúna i scríbhinn i gcomhréir leis an gcreat rialála is infheidhme de chuid na tíre ina bhfuil an cúrsa oiliúna ar siúl agus, de réir mar is iomchuí, ba cheart go mbeidís i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar amach sa Mholadh ón gComhairle an 10 Márta 2014 maidir le Creat Ardchaighdeáin do Chúrsaí Oiliúna, arna n-íoc i gcónaí agus arna mbunú ar chomhaontú i scríbhinn21. Ba cheart go mbeadh poist bunaithe ar chonradh fostaíochta i gcomhréir leis an gcreat rialála náisiúnta nó na comhaontuithe comhchoiteanna, nó leis an dá cheann, de chuid na tíre rannpháirtí ina bhfuil an post á dhéanamh. Níor cheart go mairfeadh tacaíocht airgeadais d’eagraíochtaí rannpháirteacha a bhfuil poist á dtairiscint acu níos faide ná 12 mhí. Ba cheart do na heagraíochtaí rannpháirteacha cur isteach ar chistiú trí chomhlacht inniúil cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh d’fhonn idirghabháil a dhéanamh idir na rannpháirtithe óga agus fostaithe a thairgeann gníomhaíochtaí cúrsaí oiliúna agus gníomhaíochtaí poist in earnálacha dlúthpháirtíochta. Ba cheart go mbeadh ullmhúchán leormhaith, oiliúint le linn na hoibre agus tacaíocht iar-shocrúcháin maidir le rannpháirtíocht an rannpháirtí ag gabháil le cúrsaí oiliúna agus poist. D’fhéadfadh na gníomhaithe ábhartha sa mhargadh saothair, go háirithe seirbhísí fostaíochta poiblí agus príobháideacha, comhpháirtithe sóisialta agus Comhlachais Tráchtála, mar aon le balleagraíochtaí EURES, na cúrsaí oiliúna agus na poist a éascú, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 2016/589 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle21a i gcás gníomhaíochtaí trasteorann.

__________________

__________________

21 Moladh ón gComhairle an 15 Márta 2018 maidir le creat Eorpach do phrintíseachtaí ardchaighdeáin agus éifeachtacha (IO C 153, 2.5.2018, lch. 1).

21 Moladh ón gComhairle an 14 Márta 2014 maidir le Creat Ardchaighdeáin do Chúrsaí Oiliúna (IO C 88, 27.3.2014, lch. 1).

 

21a Rialachán (AE) Uimh. 2016/589 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2016 maidir le líonra Eorpach seirbhísí fostaíochta (EURES), rochtain oibrithe ar sheirbhísí soghluaisteachta agus comhtháthú breise ar mhargaí saothair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 agus Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 (IO L 107, 22.4.2016, lch. 1).

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(12a)  Ba cheart iarrachtaí a dhéanamh chun a áirithiú go mbeadh cúrsaí oiliúna agus poist oscailte do gach duine óg, go háirithe daoine óga ar lú iad na deiseanna atá acu páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht, lena n-áirítear daoine óga faoi mhíchumas, faoi mhíbhuntáistí sóisialta nó cultúrtha, imircigh agus cónaitheoirí i gceantair thuaithe iargúlta agus sna réigiúin is forimeallaí den Aontas.

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  Is sócmhainn thábhachtach é meon tionscnaimh daoine óga don tsochaí agus do mhargadh an tsaothair. Cuidíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach an ghné sin a chothú trí dheis a thabhairt do dhaoine óga a dtionscadail féin, arb é is aidhm leo dul i ngleic le dúshláin shonracha chun leasa a bpobal áitiúla féin, a dhearadh agus a chur chun feidhme. Is deis iad na tionscadail sin chun triail a bhaint as smaointe nua agus chun tacú le daoine óga gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thiomáint chun tosaigh astu féin. Is túsphointe iad freisin le haghaidh breis rannpháirtíochta i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus is céad chéim iad chun rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a spreagadh i dtreo na féinfhostaíochta nó i dtreo bunú cumainn, eagraíochtaí neamhrialtasacha nó comhlachtaí eile atá gníomhach sna hearnálacha dlúthpháirtíochta, neamhbhrabúis agus in earnáil na hóige.

(13)  Is sócmhainní tábhachtacha iad meon tionscnaimh daoine óga agus a saoránacht ghníomhach don tsochaí agus do mhargadh an tsaothair. Cuidíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach an ghné sin a chothú trí dheis a thabhairt do dhaoine óga a dtionscadail féin, arb é is aidhm leo dul i ngleic le dúshláin shonracha chun leasa a bpobal áitiúla féin, a dhearadh agus a chur chun feidhme. Ba cheart go mbeadh na tionscadail sin ina ndeis do dhaoine óga réitigh nuálacha a fhorbairt agus smaointe nua a thriail ar bhealach inbhuanaithe chun tacú le daoine óga gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thiomáint chun tosaigh astu féin. Chomh maith leis sin, d’fhéadfaidís a bheith ina dtúsphointe le haghaidh rannpháirtíocht bhreise i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus d’fhéadfaidís a bheith ina gcéad chéim i dtreo rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a spreagadh chun a bheith páirteach san fhiontraíocht shóisialta nó chun a bheith páirteach, mar shaorálaithe, in eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna), eagraíochtaí don óige nó comhlachtaí eile atá gníomhach sna hearnálacha dlúthpháirtíochta, neamhbhrabúis, óige agus in earnáil an mhíchumais agus chun a gcumainn féin a chur ar bun. Beidh sé d’aidhm leis an tacaíocht iar-shocrúcháin, tacaíocht a thabhairt do dhaoine óga chun fanacht páirteach agus gníomhach in earnáil na dlúthpháirtíochta, lena n-áirítear trí bhaint a bheith acu le cumainn, eagraíochtaí don óige agus ionaid phobail chomh maith leis an earnáil ina dtugtar tacaíocht do dhaoine atá faoi mhíchumas.

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  Ba cheart go mbraithfeadh daoine óga agus eagraíochtaí atá rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach gur cuid de phobal daoine agus eintiteas iad atá tiomanta do dhlúthpháirtíocht a fheabhsú ar fud na hEorpa. San am céanna, tá tacaíocht de dhíth ar eagraíochtaí rannpháirteacha chun a gcumas a neartú maidir le gníomhaíochtaí ardcháilíochta a thairiscint do líon méadaitheach rannpháirtithe. Tacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach le gníomhaíochtaí líonraithe arb é is aidhm leo rannpháirtíocht daoine óga agus eagraíochtaí rannpháirteacha a neartú sa phobal seo, meon an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a chothú, agus malartú cleachtas úsáideach agus taithí a spreagadh. Cuidíonn na gníomhaíochtaí sin freisin chun feasacht a ardú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach i measc gníomhaithe poiblí agus príobháideacha agus chun aiseolas a bhailiú ó rannpháirtithe agus ó eagraíochtaí rannpháirteacha maidir le cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

(14)  Ba cheart go mbraithfeadh daoine óga agus eagraíochtaí atá rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach gur cuid de phobal daoine agus eintiteas iad atá tiomanta dlúthpháirtíocht a fheabhsú ar fud na hEorpa. San am céanna, tá tacaíocht de dhíth ar eagraíochtaí rannpháirteacha chun a gcumas a neartú maidir le gníomhaíochtaí ardcháilíochta a thairiscint do líon méadaitheach rannpháirtithe. Tacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach le gníomhaíochtaí líonraithe arb é is aidhm leo rannpháirtíocht daoine óga agus eagraíochtaí rannpháirteacha a neartú sa phobal seo, meon an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a chothú, agus malartú dea-chleachtas agus taithí a spreagadh. Cuidíonn na gníomhaíochtaí sin freisin chun feasacht a ardú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach i measc gníomhaithe poiblí agus príobháideacha agus chun aiseolas a bhailiú ó rannpháirtithe agus ó eagraíochtaí rannpháirteacha maidir le cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar cháilíocht na ngníomhaíochtaí agus na ndeiseanna eile a thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, go háirithe trí oiliúint, tacaíocht teanga, árachas, tacaíocht riaracháin agus tacaíocht iar-ghníomhaíochta a thairiscint do rannpháirtithe agus tríd an fhaisnéis, na scileanna agus na hinniúlachtaí a shealbhaigh siad le linn a n-eispéireas sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bhailíochtú. Is den mhórthábhacht iad slándáil agus sábháilteacht na saorálaithe agus níor cheart saorálaithe a imlonnú chuig oibríochtaí a dhéantar i limistéar coinbhleachtaí armtha idirnáisiúnta agus neamh-idirnáisiúnta.

(15)  Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar cháilíocht na ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus na ndeiseanna eile a thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, go háirithe trí oiliúint ar líne agus as líne agus tacaíocht teanga, ar bhealach ina n-urramaítear prionsabal an ilteangachais, árachas, tacaíocht riaracháin agus tacaíocht iar-ghníomhaíochta a thairiscint do rannpháirtithe agus tríd an fhaisnéis, na scileanna agus na hinniúlachtaí a shealbhaigh siad le linn a n-eispéireas sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bhailíochtú. Ba cheart na bearta tacaíochta sin a fhorbairt agus a chur ar fáil i gcomhar le heagraíochtaí óige agus eagraíochtaí neamhbhrabúis eile agus eagraíochtaí eile de chuid na sochaí sibhialta chun leas a bhaint as a saineolais ar an réimse. Ba cheart go gcuirfí san áireamh leis na bearta tacaíochta sin timpeallacht agus cineál na ngníomhaíochtaí a dhéanann na rannpháirtithe, agus aird ar leith á tabhairt ar aon rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann. Is den mhórthábhacht iad slándáil agus sábháilteacht na rannpháirtithe i gcónaí, go háirithe nuair a bhaineann sé le leanaí agus le daoine i gcásanna leochaileacha, agus níor cheart saorálaithe a imlonnú chuig oibríochtaí a dhéantar i limistéar coinbhleachtaí armtha idirnáisiúnta agus neamh-idirnáisiúnta, ná chuig saoráidí ina sáraítear caighdeáin idirnáisiúnta maidir le cearta an duine nó beartais an Aontais, amhail an gealltanas chun deireadh a chur le hinstitiúidiú leanaí agus bearta lena gcuirtear cosc ar CSIE institiúidí cónaitheacha a chothabháil.

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(15a)  I gcás gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a bhfuil leanaí bainteach leo, níor cheart go mbeadh teagmháil díreach le leanaí ag aon rannpháirtí ach amháin ag na rannpháirtithe a bhfuil cáilíochtaí acu ar cáilíochtaí iad atá ábhartha go díreach, agus ba cheart do na rannpháirtithe sin oiliúint maidir le cosaint leanaí a chur i gcrích chomh maith le nósanna imeachta grinnfhiosrúcháin roimh a ngníomhaíocht. I rith na gníomhaíochta, ba cheart go mbeadh beartais agus nósanna imeachta coimirce a bheith i bhfeidhm chun leanaí agus rannpháirtithe a chosaint, agus ba cheart go mbeadh na rannpháirtithe faoi réir maoirseacht leanúnach chun a áirithiú go ndéantar beartais um chosaint leanaí a chur chun feidhme ar bhonn éifeachtach.

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16)  Chun tionchar ghníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ar fhorbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil na rannpháirtithe a áirithiú, ní mór an fhaisnéis, na scileanna agus na hinniúlachtaí ar cuspóirí foghlama na gníomhaíochta iad a shainaithint agus a dhoiciméadú go cuí, i gcomhréir leis na himthosca agus na sainiúlachtaí náisiúnta, mar a mholtar sa Mholadh ón gComhairle an 20 Nollaig 2012 maidir leis an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil agus an fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhailíochtú22.

(16)  Chun tionchar ghníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ar fhorbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil na rannpháirtithe a áirithiú, ní mór an fhaisnéis, na scileanna agus na hinniúlachtaí ar cuspóirí foghlama na gníomhaíochta iad a shainaithint agus a dhoiciméadú go cuí, i gcomhréir leis na himthosca agus na sainiúlachtaí náisiúnta, mar a mholtar sa Mholadh ón gComhairle an 20 Nollaig 2012 maidir leis an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil agus an fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhailíochtú22. Chuige sin, ba cheart úsáid ionstraimí éifeachtacha ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta le haghaidh aitheantas a thabhairt d’fhoghlaim neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmeálta, amhail Youthpass agus Europass, a spreagadh, de réir mar is iomchuí.

__________________

__________________

22 Moladh ón gComhairle an 20 Nollaig 2012 maidir leis an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil agus an fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhailíochtú, (IO C 398, 22.12.2012, lgh. 1–5).

22 Moladh ón gComhairle an 20 Nollaig 2012 maidir leis an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil agus an fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhailíochtú, (IO C 398, 22.12.2012, lgh. 1–5).

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  Ba cheart don lipéad cáilíochta comhlíonadh na n-eagraíochtaí rannpháirteacha le prionsabail agus riachtanais an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a áirithiú, maidir lena gcearta agus lena bhfreagrachtaí ag gach céim d’eispéireas na dlúthpháirtíochta. Is réamhchoinníoll é an lipéad cáilíochta le bheith rannpháirteach ach ní leanann cistiú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach as sin go huathoibríoch.

(17)  Ba cheart go n-áiritheofaí le lipéad cáilíochta comhlíonadh na n-eagraíochtaí rannpháirteacha le prionsabail agus riachtanais an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart lipéid cháilíochta ar leith a bheith ann don tsaorálaíocht agus do chúrsaí oiliúna agus poist, agus saintréithe gach comhpháirte á gcur san áireamh, chun comhlíonadh éifeachtach agus leanúnach na n-eagraíochtaí rannpháirteacha a áirithiú le prionsabail agus ceanglais an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh maidir lena gcearta agus lena bhfreagrachtaí ag gach céim d’eispéireas na dlúthpháirtíochta. Ba cheart lipéad cáilíochta a bheith ina réamhchoinníoll le bheith rannpháirteach ach níor cheart maoiniú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach leanúint as sin go huathoibríoch. Leis an bpróiseas ar a bhfuil bronnadh lipéid cáilíochta ina thoradh, níor cheart go gcruthófaí maorlathais breise lena gcuirfí eagraíochtaí agus gnólachtaí príobháideacha ó rannchuidiú leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach.

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(23)  Ba cheart Tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a fhorbairt i rith an ama chun rochtain éasca ar an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú agus chun ionad ilfhreastail a chur ar fáil do dhaoine agus d’eagraíochtaí ar spéis leo é maidir le, inter alia, clárúchán, sainaithint agus meaitseáil próifílí agus deiseanna, líonrú agus malartuithe fíorúla, oiliúint ar líne, tacaíocht teanga agus iar-ghníomhaíochta chomh maith le feidhmiúlachtaí úsáideacha eile, a d’fhéadfadh teacht chun cinn sa todhchaí.

(23)  Ba cheart Tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a fhorbairt i rith an ama chun rochtain éasca – ar cheart í a bheith saor ó bhacainní do dhaoine faoi mhíchumas – ar an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú agus chun ionad ilfhreastail a chur ar fáil do dhaoine agus d’eagraíochtaí ar spéis leo é maidir le, inter alia, clárúchán, sainaithint agus meaitseáil próifílí agus deiseanna, líonrú agus malartuithe fíorúla, oiliúint ar líne, tacaíocht teanga agus iar-ghníomhaíochta chomh maith le feidhmiúlachtaí úsáideacha eile, a d’fhéadfadh teacht chun cinn sa todhchaí.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 24 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(24a)  Tá sé riachtanach do dhea-fheidmhiú an Chláir agus d’immlonú tráthúil na mbeart go gcuirtear sásraí i bhfeidhm laistigh de chláir oibre an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun a áirithiú go gcuirtear tairiscintí faoi bhráid daoine óga cláraithe laistigh d’achar ama atá réasúnta agus sách intuartha. Ba cheart, dá bhrí sin, faisnéis agus nuashonruithe tráthúla maidir leis na socrúcháin atá ar fáil agus na heagraíochtaí rannpháirteacha lena mbaineann a sheoladh chuig daoine aonair cláraithe chun a rannpháirtíocht leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a spreagadh i ndiaidh dóibh clárú, agus san am céanna, deis a thabhairt dóibh teagmháil a dhéanamh go díreach leis na gníomhaithe lena mbaineann i réimse na dlúthpháirtíochta ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach araon.

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28)  Tugtar aird ar leith ar a áirithiú go mbíonn na gníomhaíochtaí a dtacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leo inrochtana ag gach duine óg, go háirithe iad siúd is mó atá faoi bhuntáiste. Ba cheart bearta speisialta a bheith i bhfeidhm, dá bhrí sin, chun cuimsiú sóisialta agus rannpháirtíocht daoine óga faoi bhuntáiste a chur chun cinn, agus chun na srianta a bhaineann le hiargúltacht roinnt ceantair thuaithe agus na réigiún is forimeallaí den Aontas agus na tíortha agus na críocha thar lear a chur san áireamh. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart do na tíortha rannpháirteacha féachaint leis na bearta iomchuí uile a ghlacadh is gá chun deireadh a chur leis na bacainní dlí agus riaracháin atá ar fheidhmiú ceart an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart go réiteodh an méid sin, nuair is féidir, agus gan dochar do acquis Schengen agus dlí an Aontais maidir le dul isteach agus cónaí náisiúnach tríú tíortha, na fadhbanna riaracháin a chruthaíonn deacrachtaí i dtaca le víosaí agus ceadanna cónaithe a fháil, agus le Cárta Árachais Sláinte Eorpach a eisiúint i gcás gníomhaíochtaí trasteorann laistigh den Aontas Eorpach.

(28)  Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar a áirithiú go mbeadh na gníomhaíochtaí a dtacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leo inrochtana ag gach duine óg, go háirithe daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu mar a shonraítear tuilleadh sa Straitéis um Chuimsiú agus Éagsúlacht arna forbairt agus arna cur i bhfeidhm laistigh de chreat chlár Erasmus+ i réimse na hóige. Ba cheart bearta speisialta, amhail formáidí iomchuí de ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus treoir phearsantaithe, a bheith i bhfeidhm chun cuimsiú sóisialta agus rannpháirtíocht daoine óga faoi mhíbhuntáiste agus daoine óga faoi mhíchumas a chur chun cinn, chomh maith leis na srianta a bhaineann le hiargúltacht roinnt ceantair thuaithe, na réigiún is forimeallaí den Aontas agus na dTíortha agus na gCríoch thar lear, a chur san áireamh. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart do na tíortha rannpháirteacha féachaint leis na bearta iomchuí uile a ghlacadh is gá chun deireadh a chur leis na bacainní dlí agus riaracháin atá ar fheidhmiú ceart an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart go réiteodh an méid sin, nuair is féidir, agus gan dochar do acquis Schengen agus dlí an Aontais maidir le dul isteach agus cónaí náisiúnach tríú tíortha, na fadhbanna riaracháin a chruthaíonn deacrachtaí i dtaca le víosaí agus ceadanna cónaithe a fháil, agus le Cárta Árachais Sláinte Eorpach a eisiúint i gcás gníomhaíochtaí trasteorann laistigh den Aontas Eorpach.

Leasú    20

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(39)  D'fhonn cuspóirí an Chláir a bhaint amach níos fearr, ba cheart don Choimisiún, do na Ballstáit agus do na ghníomhaireachtaí náisiúnta a bheith ag obair i ndlúthchomhar le chéile i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí neamhrialtasach, eagraíochtaí don óige agus páirtithe leasmhara áitiúla a bhfuil saineolas acu ar ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta.

(39)  Chun cuspóirí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhaint amach ar bhealach níos fearr, ba cheart don Choimisiún, do na Ballstáit agus do na gníomhaireachtaí náisiúnta oibriú i ndlúthchomhar le heagraíochtaí neamhrialtasacha, le heagraíochtaí don óige, le heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht do dhaoine faoi mhíchumas agus le geallsealbhóirí áitiúla a bhfuil saineolas ar ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta acu.

Leasú    21

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(40)  Chun an chumarsáid leis an bpobal i gcoitinne a dhéanamh níos éifeachtúla agus chun sineirgíochtaí idir gníomhaíochtaí cumarsáide a dhéantar ar thionscnamh an Choimisiúin a threisiú, ba cheart na hacmhainní a leithdháiltear ar ghníomhaíochtaí cumarsáide faoin Rialachán seo a bheith ina gcuidiú freisin chun cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh a chumhdach, ar choinníoll go mbaineann na gníomhaíochtaí sin le cuspóir ginearálta an Rialacháin seo.

(40)  Chun an chumarsáid leis an bpobal i gcoitinne a dhéanamh níos éifeachtúla agus chun sineirgíochtaí idir gníomhaíochtaí cumarsáide a dhéantar ar thionscnamh an Choimisiúin a threisiú, ba cheart na hacmhainní a leithdháiltear ar ghníomhaíochtaí cumarsáide faoin Rialachán seo a bheith ina gcuidiú freisin chun cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh a chumhdach ar bhealach atá saor ó bhacainní, ar choinníoll go mbaineann na gníomhaíochtaí sin le cuspóir ginearálta an Rialacháin seo.

Leasú    22

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  ciallaíonn "gníomhaíocht dlúthpháirtíochta" gníomhaíocht shealadach ar ardcháilíocht atá ina cuidiú chun cuspóirí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhaint amach, cuir i gcás saorálaíocht, cúrsaí oiliúna, poist, tionscadail dlúthpháirtíochta agus gníomhaíochtaí líonraithe i réimsí éagsúla, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí sin dá dtagraítear i mír 13, lena n-áirithítear an breisluach Eorpach agus comhlíonadh rialacháin sláinte agus sábháilteachta;

(1)  ciallaíonn “gníomhaíocht dlúthpháirtíochta” gníomhaíocht shealadach ar ardcháilíocht atá ina cuidiú chun cuspóirí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhaint amach, cuir i gcás saorálaíocht, cúrsaí oiliúna, poist, tionscadail dlúthpháirtíochta agus gníomhaíochtaí líonraithe i réimsí éagsúla, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí sin dá dtagraítear i mír 13, lena n-áirithítear an breisluach Eorpach agus comhlíonadh rialacháin sláinte agus sábháilteachta, agus ní áirítear léi gníomhaíochtaí a sháraíonn caighdeáin idirnáisiúnta maidir le cearta an duine agus beartais an Aontais, amhail an tiomantas do dheireadh a chur le hinstitiúidiú leanaí agus daoine faoi mhíchumas;

Leasú    23

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  ciallaíonn "daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu" daoine óga a bhfuil bacainní éigin orthu a chuireann cosc orthu rochtain éifeachtach a bheith acu ar dheiseanna faoin gClár ar chúiseanna eacnamaíocha, sóisialta, cultúrtha, geografacha nó ar chúiseanna sláinte nó toisc go bhfuil siad faoi mhíchumas go bhfuil deacrachtaí oideachais acu;

(4)  ciallaíonn "daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu" daoine óga a bhfuil bacainní éigin orthu a chuireann cosc orthu rochtain éifeachtach a bheith acu ar dheiseanna faoin gClár ar chúiseanna eacnamaíocha, sóisialta, cultúrtha, geografacha nó ar chúiseanna sláinte nó toisc go bhfuil siad faoi mhíchumas nó gur fhás siad aníos faoi chúram institiúideach;

Leasú    24

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  ciallaíonn “eagraíocht rannpháirteach” aon eintiteas poiblí nó príobháideach, idir eintiteas áitiúil, réigiúnach, náisiúnta nó idirnáisiúnta, ar bronnadh lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh orthu;

(5)  ciallaíonn “eagraíocht rannpháirteach” aon eintiteas poiblí nó príobháideach, idir eintiteas áitiúil, réigiúnach, náisiúnta nó idirnáisiúnta, brabúsach nó neamhbhrabúsach, ar bronnadh lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh orthu, rud lena n-áirithítear gur féidir leis an eintiteas sin na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a chur chun feidhme i gcomhréir le cuspóirí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, agus go dtairgeann sé deis saorálaíochta, cúrsa oiliúna nó poist do rannpháirtí nó go gcuireann sé gníomhaíochtaí eile chun feidhme nó tacaíonn sé leo faoi chuimsiú an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh;

Leasú    25

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  ciallaíonn "saorálaíocht" gníomhaíocht dlúthpháirtíochta ar gníomhaíocht dheonach gan íocaíocht é a mhaireann suas le 12 mhí;

(6)  ciallaíonn “saorálaíocht” gníomhaíocht dlúthpháirtíochta i bhfoirm gníomhaíocht dheonach gan íocaiocht a mhaireann suas le 12 mhí agus lena dtugtar deis do dhaoine óga rannchuidiú le hobair na n-eagraíochtaí rannpháirteacha maidir le gníomhaíochtaí a bhaineann le dlúthpháirtíocht chun leas na gcomhphobal ina ndéantar na gníomhaíochtaí sin;

Leasú    26

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  ciallaíonn "cúrsa oiliúna" gníomhaíocht dlúthpháirtíochta a mhaireann idir 2 mhí agus 6 mhí is féidir a athnuachan uair amháin ar feadh uastréimhse 12 mhí, arb í an eagraíocht rannpháirteach a óstálann an rannpháirtí sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a dhéanann é a thairiscint agus a íoc;

(7)  ciallaíonn “cúrsa oiliúna” gníomhaíocht dlúthpháirtíochta ar íocaíocht i bhfoirm cleachtadh oibre laistigh d’eagraíocht rannpháirteach a mhaireann idir trí mhí agus sé mhí is féidir a athnuachan uair amháin ar feadh uastréimhse 12 mhí, arb í an eagraíocht rannpháirteach atá ag óstáil an rannpháirtí de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a thairgeann í agus a íocann aisti agus lena mbaineann comhchuid foghlama chun scileanna agus taithí ábhartha a ghnóthú;

Leasú    27

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  ciallaíonn "post" gníomhaíocht dlúthpháirtíochta a mhaireann idir 2 mhí agus 12 mhí a dhéanann an eagraíocht rannpháirteach a fhostaíonn an rannpháirtí sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a íoc;

(8)  ciallaíonn “post” gníomhaíocht dlúthpháirtíochta ar íocaíocht a mhaireann idir 3 mhí agus 12 mhí, a bhfuil comhpháirt foghlama agus oiliúna mar chuid de, atá bunaithe ar chomhaontú i scríbhinn agus arb í an eagraíocht rannpháirteach atá ag óstáil an rannpháirtí de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a thairgeann í agus a íocann aisti a thairgeann í agus a íocann aisti, agus nach gcuirtear in ionad deis fostaíochta atá ann cheana;

Leasú    28

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  ciallaíonn "lipéad cáilíochta" an deimhniúchán a bhronntar ar eagraíocht rannpháirteach atá toilteanach gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a chur ar fáil faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach i gcáil óstaigh agus/nó i bhfeidhm tacaíochta;

(10)  ciallaíonn “lipéad cáilíochta” an deimhniúchán a bhronntar ar eagraíocht atá toilteanach gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a chur ar fáil i bhfeidhm óstaigh nó i bhfeidhm thacaíochta, lena n-áirítear feidhm sheolta, nó sa dá fheidhm, lena ndeimhnítear go bhfuil an eagraíocht in ann cáilíocht na ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a áirithiú i gcomhréir le prionsabail agus cuspóirí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, agus a bhronntar de réir riachtanais athraitheacha ar leith arna mbrath ar an gcineál gníomhaíochta dlúthpháirtíocha agus ar fheidhm na heagraíochta; cuirfear lipéid cháilíochta ar leith i bhfeidhm le haghaidh saorálaíochta agus le haghaidh cúrsaí oiliúna agus post;

 

 

Leasú    29

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 3

Airteagal 3

Cuspóirí an Chláir

Cuspóirí an Chláir

1.  Is é cuspóir ginearálta an Chláir rannpháirtíocht daoine óga agus eagraíochtaí a fheabhsú i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta atá inrochtana agus ar ardcháilíocht mar mhodh chun cuidiú le comhtháthú, dlúthpháirtíocht agus daonlathas a neartú san Aontas agus ar an gcoigríoch agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na sochaí agus dúshláin dhaonnúla ar an talamh, ag díriú go háirithe ar an gcuimsiú sóisialta a chur chun cinn.

1.  Is é cuspóir ginearálta an Chláir ná dlúthpháirtíocht, daonlathas agus comhtháthú a chur chun cinn san Aontas agus ar an gcoigríoch, chun tacú le pobail agus freagairt do dhúshláin na sochaí agus dúshláin dhaonnúla ar an talamh, ag díriú go háirithe ar an gcuimsiú sóisialta agus rannpháirtíocht dhaonlathach a chur chun cinn, trí fheabhas a chur ar rannpháirtíocht na ndaoine óga agus na n-eagraíochtaí i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta inrochtana ar ardcháilíocht.

2.  Is é cuspóir sonrach an Chláir deiseanna atá inrochtana go héasca a sholáthar do dhaoine óga, lena n-áirítear daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu, chun gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a dhéanamh san Eoraip agus ar an gcoigríoch, agus feabhas a chur ag an am céanna ar a gcuid inniúlachtaí, agus a n-infhostaitheacht agus a n-aistriú isteach i margadh an tsaothair a éascú san am céanna.

2.  Is é cuspóir sonrach an Chláir ná deiseanna atá inrochtana go héasca a sholáthar do dhaoine óga, lena n-áirítear daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu, chun gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a dhéanamh san Eoraip agus ar an gcoigríoch, agus feabhas a chur ag an am céanna ar a gcuid inniúlachtaí agus a scileanna a fhorbairt, agus a n-infhostaitheacht agus a n-aistriú isteach i margadh an tsaothair a éascú san am céanna.

3.  Déanfar cuspóirí an Chláir a chur chun feidhme faoi na gnéithe gníomhaíochtaí seo a leanas:

3.  Déanfar cuspóirí an Chláir a chur chun feidhme faoi na gnéithe gníomhaíochtaí seo a leanas:

(a)  rannpháirtíocht daoine óga i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thugann aghaidh ar dhúshláin na sochaí, mar a thagraítear dó in Airteagal 6;

(a)  gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thugann aghaidh ar dhúshláin na sochaí, mar a thagraítear dó in Airteagal 6;

(b)  rannpháirtíocht daoine óga i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a bhaineann leis an gcabhair dhaonnúil (an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil) mar a thagraítear dó in Airteagal 10.

(b)  an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil amhail dá dtagraítear in Airteagal 10.

Leasú    30

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  cúrsaí oiliúna agus poist, mar a thagraítear dóibh in Airteagal 8;

(b)   cúrsaí oiliúna agus poist ar ardcháilíocht, amhail dá dtagraítear in Airteagal 8;

Leasú    31

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  an cur chuige atá acu i dtaca le daoine óga ó chúlraí éagsúla a bheith rannpháirteach;

(d)  an chuimsitheacht agus an cumas éifeachtach atá acu i dtaca le daoine óga ó chúlraí éagsúla, lena n-áirítear daoine óga faoi mhíchumas, a dhéanamh rannpháirteach;

Leasú    32

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 5

Airteagal 5

Gníomhaíochtaí atá i gcoiteann ag an dá ghné

Gníomhaíochtaí atá i gcoiteann ag an dá ghné

1.  Beidh mar aidhm ag gníomhaíochtaí líonraithe, mar a thagraítear dóibh i bpointe (d) d'Airteagal 4.1, an méid seo a leanas:

1.  Beidh mar aidhm ag gníomhaíochtaí líonraithe, amhail dá dtagraítear i bpointe (d) d’Airteagal 4.1, an méid seo a leanas:

(a)  cumas na n-eagraíochtaí rannpháirteacha tionscadal ar cháilíocht mhaith a thairiscint do líon méadaitheach rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, an cumas sin a neartú ;

(a)  cumas na n-eagraíochtaí rannpháirteacha tionscadal ar ardcháilíocht a thairiscint do líon méadaitheach rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, an cumas sin a neartú;

(b)  rannpháirtithe nua, idir dhaoine óga agus eagraíochtaí rannpháirteacha, a mhealladh;

(b)  rannpháirtithe nua, idir dhaoine óga agus eagraíochtaí rannpháirteacha, a mhealladh,

 

(ba)   inrochtaineacht maidir leis na gníomhaíochtaí ar fad arna dtairiscint a éascú do dhaoine faoi mhíchumas;

(c)  deiseanna aiseolais a thabhairt maidir le gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta; agus

(c)  aiseolas a chur ar fáil maidir le gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta; agus

(d)  cuidiú a thabhairt i dtaca le scéalta faoi thaithí a mhalartú agus an bhraistint chomhuintearais a neartú i measc na ndaoine aonair agus na n-eintiteas atá rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach agus, ar aon gcaoi sin, tacú le tionchar dearfach níos leithne a bheith ag an gCór.

(d)  cuidiú a thabhairt i dtaca le scéalta faoi thaithí a mhalartú agus an bhraistint chomhuintearais a neartú i measc na ndaoine aonair agus na n-eintiteas atá rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach agus, ar aon gcaoi sin, tacú le tionchar dearfach níos leithne a bheith ag an gCór.

2.  Beidh sna áireamh sna bearta cáilíochta agus tacaíochta, mar a thagraítear dóibh i bpointe (e) d'Airteagal 4.1:

2.  Beidh san áireamh sna bearta cáilíochta agus tacaíochta, amhail dá dtagraítear i bpointe (e) d’Airteagal 4.1:

(a)  bearta arb é is aidhm leo cáilíocht na saorálaíochta, na gcúrsaí oiliúna na bpost a áirithiú, lena n-áirítear oiliúint, tacaíocht teanga, árachas comhlántach, tacaíocht roimh an ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta ina diaidh, mar aon le tuilleadh úsáide a bhaint as Youthpass a dhéanann na hinniúlachtaí a shealbhaíonn na rannpháirtithe le linn na ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a shainaithint agus a dhoiciméadú, agus fothú acmhainneachta agus tacaíocht riaracháin le haghaidh na n-eagraíochtaí rannpháirteacha;

(a)  bearta arb é is aidhm leo cáilíocht agus inrochtaineacht na saorálaíochta, na gcúrsaí oiliúna, na bpost nó ba dtionscadal dlúthpháirtíochta agus deiseanna comhionanna a áirithiú do gach duine óg ar fud na dtíortha rannpháirteacha, lena n-áirítear oiliúint ar líne agus as líne, tacaíocht teanga, cosaint leanaí agus oiliúint maidir le coimirciú agus seiceálacha cúlra do rannpháirtithe a oibríonn le leanaí, tacaíocht riaracháin do rannpháirtithe agus eagraíochtaí rannpháirteacha, árachas comhlántach, tacaíocht roimh an ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta agus, i gcás inar gá, ina diaidh, mar aon le tuilleadh úsáid a bhaint as Youthpass chun na hinniúlachtaí a shealbhaíonn na rannpháirtithe le linn na ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a shainaithint agus a dhoiciméadú, agus fothú acmhainneachta agus tacaíocht riaracháin le haghaidh na n-eagraíochtaí rannpháirteacha;

(b)  forbairt agus cothabháil lipéid cáilíochta le haghaidh eintitis atá toilteanach gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a sholáthar don Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach;

(b)  forbairt agus cothabháil lipéad cáilíochta ar leithligh le haghaidh eintitis atá toilteanach saorálaíocht nó sealanna oiliúna agus poist faoi seach a sholáthar don Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach chun a áirithiú go gcomhlíonfar prionsabail agus ceanglais an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh;

(c)  gníomhaíochtaí Ionaid Acmhainní an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun tacú le cur chun feidhme ghníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, cáilíocht an chur chun feidhme a ardú, agus bailíochtú ar thorthaí na ngníomhaíochtaí a fheabhsú;

(c)  gníomhaíochtaí Ionaid Acmhainní an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun tacú le cur chun feidhme ghníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, cáilíocht an chur chun feidhme a ardú, agus bailíochtú ar thorthaí na ngníomhaíochtaí a fheabhsú;

(d)  Tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus seirbhísí ábhartha eile ar líne, chomh maith leis na córais tacaíochta TF agus uirlisí gréasánbhunaithe is gá, a bhunú, a chothabháil agus a nuashonrú.

(d)  Tairseach ilteangach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus seirbhísí ábhartha eile ar líne, chomh maith leis na córais tacaíochta TF agus uirlisí gréasánbhunaithe is gá, a bhunú, a chothabháil agus a nuashonrú.

Leasú    33

Togra le haghaidh rialacháin

CAIBIDIL III – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

RANNPHÁIRTÍOCHT DAOINE ÓGA I nGNÍOMHAÍOCHTAÍ DLÚTHPHÁIRTÍOCHTA A THUGANN AGHAIDH AR DHÚSHLÁIN NA SOCHAÍ

GNÍOMHAÍOCHTAÍ DLÚTHPHÁIRTÍOCHTA A THUGANN AGHAIDH AR DHÚSHLÁIN NA SOCHAÍ

Leasú    34

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gníomhaíochtaí a chuirtear chun feidhme faoin ngné "Rannpháirtíocht daoine óga i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thugann aghaidh ar dhúshláin na sochaí", ba cheart iad a bheith ina gcuidiú go háirithe chun an comhtháthú, an dlúthpháirtíocht agus an daonlathas a neartú san Aontas agus ar an gcoigríoch, agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na sochaí freisin agus iarracht ar leith a dhéanamh an cuimsiú sóisialta a chur chun cinn.

1.  Gníomhaíochtaí a chuirtear chun feidhme faoin ngné “gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thugann aghaidh ar dhúshláin na sochaí”, ba cheart iad a bheith ina gcuidiú go háirithe chun an comhtháthú, an dlúthpháirtíocht agus an daonlathas a neartú san Aontas agus ar an gcoigríoch, agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na sochaí freisin agus iarracht ar leith a dhéanamh an cuimsiú sóisialta a chur chun cinn.

Leasú    35

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  cúrsaí oiliúna agus poist, mar a thagraítear dóibh in Airteagal 8;

(b)  cúrsaí oiliúna agus poist ar ardcháilíocht, amhail dá dtagraítear in Airteagal 8;

Leasú    36

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Áireofar le saorálaíocht mar a thagraítear dó i bpointe (a) d'Airteagal 4.1, comhpháirt foghlama agus oiliúna, ní thairgfear í in ionad cúrsaí oiliúna ná post, ní hionann í agus fostaíocht agus beidh sí bunaithe ar chomhaontú saorálaíochta i scríbhinn.

1.  Leis an tsaorálaíocht dá dtagraítear in Airteagal 4.1, pointe (a), cuirfear ar fáil do dhaoine óga an deis rannchuidiú le hobair laethúil eagraíochtaí maidir le gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta chun leas deiridh na bpobal ina gcuirtear na gníomhaíochtaí i gcrích, áireofar comhpháirt foghlama agus oiliúna, ní thairgfear í in ionad cúrsaí oiliúna ná post, ní hionann í agus fostaíocht agus beidh sí bunaithe ar chomhaontú saorálaíochta i scríbhinn.

Leasú    37

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 8

Airteagal 8

Cúrsaí oiliúna agus poist

Cúrsaí oiliúna agus poist

1.  Beidh cúrsa oiliúna, mar a thagraítear dó i bpointe (b) d'Airteagal 4.1 bunaithe ar chomhaontú i scríbhinn an chúrsa oiliúna i gcomhréir leis an gcreat rialála is infheidhme sa tír ina ndéanfar an cúrsa oiliúna, de réir mar is iomchuí, agus ag cur san áireamh phrionsabail an Chreata Cáilíochta le haghaidh Cúrsaí Oiliúna (2014/C 88/01). Ní thairgfear cúrsaí oiliúna in ionad post.

1.  Beidh cúrsa oiliúna, amhail dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 4.1, ina chúrsa oiliúna ar íocaíocht i gcónaí a bheidh bunaithe ar chomhaontú cúrsa oiliúna i scríbhinn a thabharfar i gcrích ag tús an chúrsa oiliúna i gcomhréir leis an gcreat rialála is infheidhme sa tír ina ndéanfar an cúrsa oiliúna, de réir mar is iomchuí, lena léireofar na cuspóirí oideachais, na dálaí oibre, fad an chúrsa oiliúna, an luach saothair a gheobhaidh an rannpháirtí agus cearta agus oibleagáidí na bpáirtithe, agus ag cur san áireamh phrionsabail an Chreata Cáilíochta le haghaidh Cúrsaí Oiliúna (2014/C 88/01). Ní thairgfear cúrsaí oiliúna in ionad post.

2.  Beidh post, mar a thagraítear dó i bpointe (b) d'Airteagal 4.1, bunaithe ar chonradh fostaíochta i gcomhréir le creat rialála náisiúnta na tíre rannpháirtí ina bhfuil an post á dhéanamh. Ní mhairfidh an tacaíocht airgeadais a thabharfar d'eagraíochtaí rannpháirteacha atá ag tairiscint post níos mó ná 12 mhí i gcásanna ina théann fad an chonartha fostaíochta thar 12 mhí.

2.  Beidh post, amhail dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 4.1, bunaithe ar chonradh fostaíochta i scríbhinn lena n-urramófar na téarmaí agus coinníollacha uile arna sainmhíniú i ndlí náisiúnta na tíre ina bhfuil an post á dhéanamh, nó i gcomhaontuithe cómhargála is infheidhmithe, nó sa dá cheann araon. Ní rachaidh an tacaíocht airgeadais d’eagraíochtaí rannpháirteacha a thairgeann poist thar dhá mhí dhéag i gcásanna ina maireann an conradh fostaíochta ar feadh níos mó ná dhá mhí dhéag.

3.  Cuimseofar comhpháirt foghlama agus oiliúna sna cúrsaí oiliúna agus sna poist.

3.  Sna cúrsaí oiliúna agus sna poist, cuimseofar comhpháirt foghlama agus oiliúna chun cabhrú leis an rannpháirtí taithí ábhartha a fháil d’fhonn inniúlachtaí a fhorbairt a bheidh úsáideach d’fhorbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil an rannpháirtí.

4.  Féadfar cúrsaí oiliúna agus poist a dhéanamh i dtír nach tír chónaithe an rannpháirtí í (trasteorann) nó i dtír chónaithe an rannpháirtí (intíre).

4.  Féadfar cúrsaí oiliúna agus poist a dhéanamh i dtír nach tír chónaithe an rannpháirtí í (trasteorann) nó i dtír chónaithe an rannpháirtí (intíre).

Leasú    38

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Is 80 %, go táscach, a bheidh sa tacaíocht airgeadais le haghaidh gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta dá dtagraítear in Airteagal 7 agus Airteagal 8 le haghaidh tionscadail saorálaíochta agus dlúthpháirtíochta; agus 20 % le haghaidh cúrsaí oiliúna nó post nó le haghaidh an dá rud, agus uasmhéid 20 % ann le haghaidh gníomhaíochtaí intíre.

Leasú    39

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Féadfar an méid dá dtagraítear i mír 1 a úsáid le haghaidh cúnamh teicniúil agus cúnamh riaracháin chun an Clár a chur chun feidhme, amhail gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta, lena n-áirítear córais teicneolaíochta faisnéise chorparáideacha.

2.  Féadfar an méid dá dtagraítear i mír 1 a úsáid le haghaidh cúnamh teicniúil agus cúnamh riaracháin chun an Clár a chur chun feidhme, amhail gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta, lena n-áirítear córais teicneolaíochta faisnéise chorparáideacha. Beidh an rochtain chéanna ar an méid sin le haghaidh na dtrí ghné den Chlár agus déanfar é a dháileadh i gcomhréir le riachtanais fhollasacha na dtionscadal agus na ngníomhaíochtaí ábhartha.

Leasú    40

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Daoine aonair atá idir 17 agus 30 bliain d’aois agus atá toilteanach a bheith rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, cláróidh siad ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ar a shon sin, an tráth a thosóidh saorálaíocht, cúrsa oiliúna, post nó tionscadal dlúthpháirtíochta ní foláir 18 mbliana d’aois ar a laghad a bheith slánaithe ag an duine óg agus gan é a bheith os cionn 30 bliain d’aois.

Daoine aonair atá idir 17 agus 30 bliain d’aois agus atá toilteanach a bheith rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, cláróidh siad ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, a bheidh inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas. An tráth a thosóidh saorálaíocht, cúrsa oiliúna, post nó tionscadal dlúthpháirtíochta, áfach, ní foláir 18 mbliana d’aois ar a laghad a bheith slánaithe ag an duine óg.

Leasú    41

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 16

Airteagal 16

Eagraíochtaí rannpháirteacha

Eagraíochtaí rannpháirteacha

1.  Beidh an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach oscailte do rannpháirtíocht eintiteas poiblí nó príobháideach, nó eagraíochtaí idirnáisiúnta, ar choinníoll go bhfuil lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh faighte acu.

1.  Beidh an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach oscailte do rannpháirtíocht eintiteas poiblí nó príobháideach, nó eagraíochtaí idirnáisiúnta, ar choinníoll go bhfuil lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh faighte acu chun a dhearbhú go dtáirgeann siar gníomhaíochtaí atá i gcomhréir le prionsabail agus cuspóirí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus atá ag teacht ina n-iomláine leis an sainmhíniú ar ghníomhaíocht dlúthpháirtíochta atá sa Rialachán seo. I gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046, ní bheidh sé mar chuspóir ná mar éifeacht ag na deontais brabús a dhéanamh.

2.  Déanfaidh comhlacht inniúil cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh measúnú ar iarratas ó eintiteas le bheith ina eagraíocht rannpháirteach de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ar bhonn na bprionsabal maidir le cóir chomhionann; deiseanna comhionanna agus neamh-idirdhealú; ionadú post a sheachaint; soláthar gníomhaíochtaí ar ardcháilíocht lena mbainfidh gné foghlama ag díriú ar fhorbairt phearsanta, soch-oideachasúil, agus ghairmiúil; socruithe oiliúna, oibre agus saorálaíochta leormhaithe; timpeallacht agus coinníollacha sábháilte agus córa; agus an 'prionsabal neamhbhrabúis' i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais. Leis na prionsabail thuas déantar a chinneadh an gcomhlíontar ceanglais an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh le gníomhaíochtaí an eintitis sin.

2.  Déanfaidh comhlacht inniúil cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh measúnú ar iarratas ó eintiteas le bheith ina eagraíocht rannpháirteach de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ar bhonn na bprionsabal maidir le cóir chomhionann; deiseanna comhionanna agus neamh-idirdhealú; ionadú post a sheachaint; soláthar gníomhaíochtaí ar ardcháilíocht lena mbainfidh gné foghlama ag díriú ar fhorbairt phearsanta, soch-oideachasúil, agus ghairmiúil; socruithe oiliúna, oibre agus saorálaíochta leormhaithe; timpeallacht agus coinníollacha sábháilte agus córa, lena n-áirítear beartais agus nósanna imeachta chun cosaint leanaí a áirithiú i rith na gníomhaíochta; a bheith ag cloí le caighdeáin idirnáisiúnta maidir le cearta an duine; tiomantas do dheireadh a chur le hinstitiúidiú leanaí agus daoine faoi mhíchumas agus tiomantas do ‘phrionsabal an neamhbhrabúis’ i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais. Leis na prionsabail thuas déantar a chinneadh an gcomhlíontar ceanglais an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh le gníomhaíochtaí an eintitis sin. Ní dhéanfar an lipéad cáilíochta a shannadh ach d’eagraíochtaí a ghabhann orthu féin cloí leis na prionsabail sin. Déanfar comhlíonadh a rialú i gcomhréir le hAirteagail 26 agus Airteagal 27 den Rialachán seo.

3.  Mar thoradh ar an measúnú féadfar lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhronnadh ar an eintiteas. Déanfar an lipéad a fuarthas a athmheasúnú go tréimhsiúil agus féadfar é a chúlghairm.

3.  Mar thoradh ar an measúnú féadfar lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhronnadh ar an eintiteas. Déanfar an lipéad a fuarthas a athmheasúnú go tréimhsiúil nó arna iarraidh sin do rannpháirtithe agus féadfar é a chúlghairm. Déanfaidh aon eintiteas a dhéanann athrú suntasach ar a ghníomhaíochtaí é sin a chur in iúl don chomhlacht inniúil cur chun feidhme le haghaidh athmheasúnaithe. Dealófar an próiseas chun an lipéad cáilíochta maidir le saorálaíocht a shannadh ón bpróiseas maidir le poist agus cúrsaí oiliúna.

4.  Aon eintiteas a bhfuil lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh faighte aige, tabharfar rochtain ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh dó i gcáil óstaigh, i bhfeidhm tacaíochta, nó an dá rud, agus beidh sé in ann gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thairiscint d'iarrthóirí cláraithe.

4.  Aon eintiteas a bhfuil lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh faighte aige, tabharfar rochtain ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh dó i gcáil óstaigh, i bhfeidhm tacaíochta, nó an dá rud, agus beidh sé in ann gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thairiscint d'iarrthóirí cláraithe.

 

4a.  Beidh rochtain ag eagraíochtaí rannpháirteacha ar tugadh lipéad cáilíochta dóibh ar ardán chun iarrthóirí oiriúnacha a chuardach go héasca chun go mbeidh an próiseas níos éasca do na rannpháirtithe agus na heagraíochtaí rannpháirteacha araon chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta.

 

4b.  Déanfaidh eagraíochtaí rannpháirteacha cur chun cinn Chór Dlúthpháirtíochta na hEorpa a éascú trí dheis a thabhairt d’iar-rannpháirtithe a gcuid taithí a chomhroinnt agus gníomhú mar ambasadóirí don ghlúin nua de rannpháirtithe a d’fhéadfadh a bheith ann trí ghréasán a éascú.

5.  Ní leanfaidh cistiú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach go huathoibríoch as lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a fháil.

5.  Ní leanfaidh cistiú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach go huathoibríoch as lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a fháil.

6.  Féadfaidh gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus bearta ábhartha cáilíochta agus tacaíochta a thairgeann eagraíocht rannpháirteach cistiú a fháil faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach nó ó fhoinsí cistiúcháin eile nach mbíonn ag brath ar bhuiséad an Aontais.

6.  Féadfaidh gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus bearta ábhartha cáilíochta agus tacaíochta a thairgeann eagraíocht rannpháirteach cistiú a fháil faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach nó ó fhoinsí cistiúcháin eile nach mbíonn ag brath ar bhuiséad an Aontais.

7.  I gcás eagraíochtaí atá rannpháirteach i gcomhthéacs gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 11, tosaíocht a bheidh i sábháilteacht agus slándáil na saorálaithe.

7.  I gcás eagraíochtaí atá rannpháirteach i gcomhthéacs gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 11, tosaíocht a bheidh i sábháilteacht agus slándáil na saorálaithe.

Leasú    42

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 21 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Ceapfaidh na gníomhaireachtaí náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 23 straitéis chomhsheasmhach maidir leis an bhfor-rochtain éifeachtach mar aon le scaipeadh agus saothrú thorthaí na ngníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht faoi na bearta a ndéanann siad bainistiú orthu laistigh den Chlár, agus cuideoidh siad leis an gCoimisiún i dtaca leis an gcúram ginearálta um fhaisnéis faoin gClár a scaipeadh, lena n-áirítear faisnéis faoi bhearta agus gníomhaíochtaí arna mbainistiú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, agus trí spriocghrúpaí ábhartha a chur ar an eolas faoi na bearta agus na gníomhaíochtaí arna ndéanamh ina dtír.

3.  Forbróidh na húdaráis náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 23 beartais maidir le for-rochtain éifeachtach. Beidh na polasaithe sin dírithe ar dhaoine óga freisin a mbíonn níos lú deiseanna acu, lena n-áirítear i gceantair iargúlta, chomh maith le scaipeadh agus saothrú thorthaí na ngníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht faoi na bearta a ndéanann siad bainistiú orthu, lena mbaineann eagraíochtaí don óige agus seirbhísí speisialaithe faisnéise don óige freisin, de réir mar is iomchuí.

 

Rannchuideoidh gníomhaíochtaí cumarsáide freisin le cumarsáid thosaíochtaí polaitiúla an Aontais, ar choinníoll go bhfuil baint acu sin le cuspóir ginearálta an Rialacháin seo agus go gcuireann siad breisluach agus infheictheacht ar fáil don Aontas.

 

Bainfidh na heagraíochtaí rannpháirteacha úsáid as an ainm branda “an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach” chun críocha cumarsáide agus chun faisnéis a scaipeadh a bhaineann leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach.

Leasú    43

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 24 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5a.  Eagróidh an Coimisiún cruinnithe rialta agus oiliúint le líonra na ngníomhaireachtaí náisiúnta agus do líonra na ngníomhaireachtaí náisiúnta chun cur chun feidhme comhtháite an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a áirithiú ar fud na dtíortha rannpháirteacha uile. Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle go rialta le príomhgheallsealbhóirí, lena n-áirítear eagraíochtaí rannpháirteacha, maidir le cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

Leasú    44

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Táscairí le haghaidh faireacháin agus tuairiscithe:

Déanfar dlúthfhaireachán ar an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach chun a mhéid ar baineadh an cuspóir ginearálta agus na cuspóirí sonracha amach a thomhas agus chun faireachán a dhéanamh ar aschuir, ar thorthaí agus ar thionchair an Chóir. Chuige sin, leagtar amach íoschreat táscairí, a bheidh mar bhonn do chlár mionsonraithe amach anseo chun faireachán a dhéanamh ar aschuir, ar thorthaí agus ar thionchair an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, lena n-áirítear sraith bhreisithe táscairí cáilíochtúla agus cainníochtúla:

Leasú    45

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Iarscríbhinn

Iarscríbhinn

Táscairí le haghaidh faireacháin agus tuairiscithe:

Táscairí aschuir

(a)  líon na rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta;

(a)   líon na rannpháirtithe (intíre agus trasteorann) i saorálaíocht, de réir tíre, aoise, inscne, cúlra gairmiúil agus leibhéal oideachais;

(b)  céatadán na rannpháirtithe ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu; agus

(b)   líon na rannpháirtithe (intíre agus trasteorann) i gcúrsaí oiliúna, de réir tíre, aoise, inscne, cúlra gairmiúil agus leibhéal oideachais;

(c)  líon na n-eagraíochtaí a bhfuil lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh acu.

(c)   líon na rannpháirtithe (intíre agus trasteorann) i bpoist, de réir tíre, aoise, inscne, cúlra gairmiúil agus leibhéal oideachais;

 

(ca)   líon na rannpháirtithe i dtionscadail dlúthpháirtíochta, de réir tíre, aoise, inscne, cúlra gairmiúil agus leibhéal oideachais;

 

(cb)   líon na n-eagraíochtaí a bhfuil lipéad cáilíochta acu, de réir tíre agus an mhaoinithe a fuarthas;

 

(cc)   líon na ndaoine óga rannpháirteacha a mbíonn níos lú deiseanna acu. Táscairí torthaí (Táscairí ilchodacha);

 

(cd)   líon na rannpháirtithe a thuairiscigh torthaí dearfacha foghlama;

 

(ce)   céatadán na rannpháirtithe ar aithníodh a gcuid torthaí foghlama le teastas, mar shampla an tÓgphas, dioplóma nó cineál eile aitheantais fhoirmiúil as a gcuid rannpháirtíochta sa Chlár Dlúthpháirtíochta Eorpach;

 

(cf)   ráta foriomlán sástachta na rannpháirtithe maidir le cáilíocht na ngníomhaíochtaí;

 

(cg)   líon na ndaoine a fhaigheann tacaíocht dhíreach nó indíreach trí ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta.

 

Ina theannta sin, de réir mar is iomchuí, áiritheofar comhleanúnachas leis na príomhtháscairí don Óige dá dtagraítear in Iarscríbhinn [XX Rialachán nua Erasmus+].

AN NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú

Tagairtí

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

CULT

2.7.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

EMPL

2.7.2018

Coistí comhlachaithe - dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

5.7.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Deirdre Clune

29.6.2018

Pléite sa choiste

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Dáta an ghlactha

3.12.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

34

3

2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2

0

EFDD

Laura Agea

NI

Lampros Fountoulis

Eochair:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


TUAIRIM ón gCoiste um Buiséid (22.11.2018)

chuig an gCoiste um Chultúr agus um Oideachas

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena n-aisghairtear [an Rialachán maidir leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach] agus Rialachán (AE) Uimh. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Tiemo Wölken

RÉASÚNÚ GEARR

Cuireann an rapóirtéir fáilte roimh an togra chun Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bhunú don tréimhse 2021 - 2027 a thíolaic an Coimisiún Eorpach an 11 Meitheamh 2018. Tá an tAontas Eorpach bunaithe ar dhlúthpháirtíocht: dlúthpháirtíocht idir a shaoránaigh, dlúthpháirtíocht thar theorainneacha idir a Bhallstáit, agus dlúthpháirtíocht ina ghníomhaíochtaí laistigh agus lasmuigh den Aontas. Is luach comhroinnte é atá le fáil go tréan laistigh den Aontas Eorpach.

Cruthaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach tionscnamh a thugann deis do dhaoine óga a gcuid scileanna a fhorbairt trí ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta, fad a bhíonn siad in ann gníomhú ar son Aontas níos fearr. Le níos mó dlúthpháirtíochta, coimeádfar an Eoraip le chéile agus beifear in ann dul i dtreo Aontas níos láidre a oibríonn i ndlúthpháirtíocht le chéile.

Ní hamháin go ndéanann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach forbairt ar chláir bhunaithe amhail an tSeirbhís Dheonach Eorpach a chuir deiseanna ar fáil do dhaoine óga le 20 bliain anuas, ach cuireann sé deiseanna nua ar fáil freisin, cuireann sé le hinfheictheacht níos leithne agus tá tionchar níos mó ag baint leis. Cabhróidh sé le daoine óga luachanna coiteanna a chruthú ar fud an Aontais agus déanfar an tAontas níos láidre dá bhrí sin.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um Chultúr agus um Oideachas, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6 a)  Tá díothú an idirdhealaithe ríthábhachtach chun gealltanais an Aontais i dtreo Eoraip chuimsitheach a chomhlíonadh; dá bhrí sin, ba cheart go ndéanfadh an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach cothromaíocht inscne a chur chun cinn agus béim láidir a leagan ar ghealltanais i leith comhionannas inscne.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach deiseanna nua ar fáil do dhaoine óga chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó poist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht agus chun tionscadail dlúthpháirtíochta a cheapadh agus a fhorbairt ar a dtionscnamh féin. Beidh na deiseanna sin ina chuidiú chun a bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil a fheabhsú. Tacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach freisin le gníomhaíochtaí líonraithe do rannpháirtithe agus d’eagraíochtaí rannpháirteacha sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, agus le bearta a áiritheoidh cáilíocht na ngníomhaíochtaí a dtacaítear leo agus a dhéanfaidh bailíochtú a dtorthaí foghlama a fheabhsú. Ar an gcaoi sin, cuideoidh sé freisin le comhar Eorpach atá ábhartha do dhaoine óga agus le feasacht a ardú faoin tionchar dearfach a bhíonn aige.

(9)  Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach deiseanna nua foghlama foirmiúla agus neamhfhoirmiúla ar fáil do dhaoine óga chun tabhairt faoi shaorálaíocht, cúrsaí oiliúna nó socrúcháin phoist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht chun tionscadail dlúthpháirtíochta a cheapadh agus a fhorbairt ar a dtionscnamh féin. Beidh na deiseanna sin ina gcuidiú chun a bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil a fheabhsú. Tacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach freisin le gníomhaíochtaí líonraithe do rannpháirtithe agus d’eagraíochtaí rannpháirteacha sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, agus le bearta a áiritheoidh cáilíocht na ngníomhaíochtaí a dtacaítear leo agus a dhéanfaidh bailíochtú a dtorthaí foghlama a fheabhsú. Ar an gcaoi sin, cuideoidh sé freisin le comhar Eorpach atá ábhartha do dhaoine óga agus le feasacht a ardú faoin tionchar dearfach a bhíonn aige.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  Féadfaidh cúrsaí oiliúna agus poist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht deiseanna breise a thairiscint do dhaoine óga tosú i margadh an tsaothair agus rannchuidiú le dul i ngleic le príomhdhúshláin na sochaí ag an am céanna. Féadfaidh sé sin infhostaitheacht agus táirgiúlacht daoine óga a chothú agus a n-aistriú ón oideachas go fostaíocht a éascú, agus tá an-tábhacht leis an méid sin maidir lena ndeiseanna a fheabhsú i margadh an tsaothair. Leanfaidh na cúrsaí oiliúna a thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach na prionsabail cháilíochta a leagtar síos sa Mholadh ón gComhairle an 10 Márta 2014 lena mbunaítear Creat Cáilíochta do Chúrsaí Oiliúna21. Beidh na cúrsaí oiliúna agus na poist a thairgtear ina gcéad chéim mhór do dhaoine óga chun dul isteach i margadh an tsaothair agus mar sin ba cheart tacaíocht iar-ghníomhaíochta leordhóthanach a bheith ag dul leo. Déanann gníomhaithe ábhartha i margadh an tsaothair, go háirithe i seirbhísí fostaíochta poiblí agus príobháideacha, comhpháirtithe sóisialta agus Comhlachais Tráchtála, cúrsaí oiliúna agus poist a éascú agus faigheann siad íocaíocht ón eagraíocht rannpháirteach. Mar eagraíochtaí rannpháirteacha, ba cheart dóibh iarratas a dhéanamh ar chistiú trí bhíthin struchtúr inniúil cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh d'fhonn feidhmiú mar idirghabhálaí idir na rannpháirtithe óga agus na fostaithe a thairgeann cúrsaí oiliúna agus poist in earnálacha na dlúthpháirtíochta.

(12)  Is féidir le cúrsaí oiliúna agus poist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht i gcomhthéacs neamhbhrabúis deiseanna breise a thairiscint do dhaoine óga tosú i margadh an tsaothair agus rannchuidiú le dul i ngleic le príomhdhúshláin na sochaí ag an am céanna. Is féidir leis sin infhostaitheacht agus táirgiúlacht daoine óga a chothú agus a n-aistriú ón oideachas go fostaíocht a éascú, agus tá an-tábhacht leis an méid sin maidir lena ndeiseanna a fheabhsú i margadh an tsaothair. Leanfaidh na cúrsaí oiliúna a thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach na prionsabail cháilíochta a leagtar síos sa Mholadh ón gComhairle an 10 Márta 2014 lena mbunaítear Creat Cáilíochta do Chúrsaí Oiliúna21. Beidh na cúrsaí oiliúna agus na poist a thairgtear ina gcéad chéim mhór do dhaoine óga chun dul isteach i margadh an tsaothair agus mar sin ba cheart tacaíocht iar-ghníomhaíochta leordhóthanach a bheith ag dul leo. Déanann gníomhaithe ábhartha i margadh an tsaothair, go háirithe i seirbhísí fostaíochta poiblí agus príobháideacha, comhpháirtithe sóisialta agus Comhlachais Tráchtála, cúrsaí oiliúna agus poist a éascú agus faigheann siad íocaíocht ón eagraíocht rannpháirteach. Mar eagraíochtaí rannpháirteacha, ba cheart dóibh iarratas a dhéanamh ar chistiú trí bhíthin struchtúr inniúil cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh d'fhonn feidhmiú mar idirghabhálaí idir na rannpháirtithe óga agus na fostaithe a thairgeann cúrsaí oiliúna agus poist in earnálacha na dlúthpháirtíochta.

_________________

_________________

21 Moladh ón gComhairle an 15 Márta 2018 maidir le creat Eorpach do phrintíseachtaí ardchaighdeáin agus éifeachtacha (IO C 153, 2.5.2018, lch. 1).

21 Moladh ón gComhairle an 15 Márta 2018 maidir le creat Eorpach do phrintíseachtaí ardchaighdeáin agus éifeachtacha (IO C 153, 2.5.2018, lch. 1).

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(27)  Tá an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach dírithe ar dhaoine óga idir 18-30 bliain d'aois agus ba cheart gá a bheith le clárúchán roimh ré ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun a bheith rannpháirteach sna gníomhaíochtaí a chuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach ar fáil.

(27)  Tá an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach dírithe ar dhaoine óga idir 18-30 bliain d'aois agus ba cheart gá a bheith le clárúchán roimh ré ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun a bheith rannpháirteach sna gníomhaíochtaí a chuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach ar fáil. Maidir le hoibríochtaí cabhrach daonnúla, ba cheart maolú a chur ar na teoireannacha aoise chun críche rannpháirtithe a earcú a mbeidh scileanna gairmiúla speisialta acu atá ag teastáil chun na gníomhaíochtaí sin a chur i gcrích go rathúil.

Réasúnú

Tá an clár saorálaíochta atá ann faoi láthair i dtaca le hoibríochtaí cabhrach daonnúla, Saorálaithe um Chabhair AE, oscailte do rannpháirtithe os cionn 18 mbliana d’aois gan uasteorainn aoise a bheith i gceist. Ba cheart go leanfaí leis an dea-chleachtas sin tar éis na cláir a chumasc. Ba cheart é sin a dhéanamh chun críche rannpháirtithe a earcú a mbeidh scileanna gairmiúla speisialta acu, a bhféadfadh gá a bheith leo chun oibríochtaí cabhrach daonnúla a chur i gcrích go rathúil.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28)  Tugtar aird ar leith ar a áirithiú go mbíonn na gníomhaíochtaí a dtacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leo inrochtana ag gach duine óg, go háirithe iad siúd is mó atá faoi bhuntáiste. Ba cheart bearta speisialta a bheith i bhfeidhm, dá bhrí sin, chun cuimsiú sóisialta agus rannpháirtíocht daoine óga faoi bhuntáiste a chur chun cinn, agus chun na srianta a bhaineann le hiargúltacht roinnt ceantair thuaithe agus na réigiún is forimeallaí den Aontas agus na tíortha agus na críocha thar lear a chur san áireamh. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart do na tíortha rannpháirteacha féachaint leis na bearta iomchuí uile a ghlacadh is gá chun deireadh a chur leis na bacainní dlí agus riaracháin atá ar fheidhmiú ceart an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart go réiteodh an méid sin, nuair is féidir, agus gan dochar do acquis Schengen agus dlí an Aontais maidir le dul isteach agus cónaí náisiúnach tríú tíortha, na fadhbanna riaracháin a chruthaíonn deacrachtaí i dtaca le víosaí agus ceadanna cónaithe a fháil, agus le Cárta Árachais Sláinte Eorpach a eisiúint i gcás gníomhaíochtaí trasteorann laistigh den Aontas Eorpach.

(28)  Tugtar aird ar leith ar a áirithiú go mbíonn na gníomhaíochtaí a dtacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leo inrochtana ag gach duine óg, go háirithe iad siúd is mó atá faoi bhuntáiste. Ba cheart bearta speisialta a bheith i bhfeidhm, dá bhrí sin, chun cuimsiú sóisialta agus rannpháirtíocht daoine óga faoi bhuntáiste a chur chun cinn, agus chun na srianta a bhaineann le hiargúltacht roinnt ceantair thuaithe agus na réigiún is forimeallaí den Aontas agus na tíortha agus na críocha thar lear a chur san áireamh. Dá réir sin, le faireachán an Chláir, déanfar tuairisciú ar a mhéid a bhaintear amach sprioc an Chláir comhdhéanamh éagsúil na Sochaí Eorpaí a léiriú ó thaobh eitneachta, inscne, (mí)chumais, cúlra sóisialta agus thíreolaíocht an Aontais de. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart do na tíortha rannpháirteacha féachaint leis na bearta iomchuí uile a ghlacadh is gá chun deireadh a chur leis na bacainní dlí agus riaracháin atá ar fheidhmiú ceart an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart go réiteodh an méid sin, nuair is féidir, agus gan dochar do acquis Schengen agus dlí an Aontais maidir le dul isteach agus cónaí náisiúnach tríú tíortha, na fadhbanna riaracháin a chruthaíonn deacrachtaí i dtaca le víosaí agus ceadanna cónaithe a fháil, agus le Cárta Árachais Sláinte Eorpach a eisiúint i gcás gníomhaíochtaí trasteorann laistigh den Aontas Eorpach.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(29)  Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras a chur chun feidhme agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach, cuideoidh an Clár seo beart ar son na haeráide a phríomhshruthú agus an sprioc fhoriomlán a bhaint amach go gcaithfear 25 % de chaiteachais bhuiséadacha an Aontais mar thacaíocht do chuspóirí aeráide. Sainaithneofar bearta ábhartha le linn ullmhú agus chur chun feidhme an Chláir, agus déanfar athmheasúnú ar na bearta sin mar chuid de na meastóireachtaí agus na próisis athbhreithnithe ábhartha.

(29)  Tá tábhacht ag baint le dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir leis na gealltanais atá tugtha ag an Aontas Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, agus léiriú air sin is ea é go rannchuideoidh an Ciste seo le bearta ar son na haeráide a phríomhshruthú agus chun sprioc fhoriomlán 25% ar a laghad de chaiteachais bhuiséadacha an Aontais a ghnóthú maidir le tacú le cuspóirí aeráide thar thréimhse CAI 2021-2027 agus sprioc bhliantúil 30% a luaithe is féidir agus faoi 2027 ar a dhéanaí. Sainaithneofar bearta ábhartha le linn ullmhú agus chur chun feidhme an Chláir, agus déanfar athmheasúnú ar na bearta sin mar chuid de na meastóireachtaí agus na próisis athbhreithnithe ábhartha.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Is é EUR 1 260 000 000 i bpraghsanna reatha a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme an Chláir don tréimhse 2021 – 2027.

1.  Is é EUR 1 112 988 000 i bpraghsanna 2018 [EUR 1 260 000 000 i bpraghsanna reatha] a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme an Chláir don tréimhse 2021-2027.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 14 – mír 2 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(da)  Maidir leis an ranníocaíochtaí airgeadais arna ndéanamh ag tríú tíortha leis an gClár agus a mbeifear ag súil léi uathu, a luaithe a bheidh faisnéis leordhóthanach ar fáil, déanfar í a thuairisciú chuig dhá bhrainse an Údaráis Bhuiséadaigh mar chuid de thuairisciú bliantúil agus/nó eatramhach an Chláir.

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Daoine aonair atá idir 17 agus 30 bliain d’aois agus atá toilteanach a bheith rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, cláróidh siad ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ar a shon sin, an tráth a thosóidh saorálaíocht, cúrsa oiliúna, post nó tionscadal dlúthpháirtíochta ní foláir 18 mbliana d’aois ar a laghad a bheith slánaithe ag an duine óg agus gan é a bheith os cionn 30 bliain d’aois.

Daoine aonair atá idir 17 agus 30 bliain d’aois agus atá toilteanach a bheith rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, cláróidh siad ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. An tráth a thosóidh saorálaíocht, cúrsa oiliúna, post nó tionscadal dlúthpháirtíochta, áfach, ní foláir 18 mbliana d’aois ar a laghad a bheith slánaithe ag an duine óg agus gan é a bheith os cionn 30 bliain d’aois. Maidir le hoibríochtaí cabhrach daonnúla, déanfar maolú ar an teorainn aoise chun críche rannpháirtithe a earcú a mbeidh scileanna gairmiúla acu atá ag teastáil chun na hoibríochtaí sin a chur i gcrích go rathúil.

Réasúnú

Tá an clár saorálaíochta atá ann faoi láthair i dtaca le hoibríochtaí cabhrach daonnúla, Saorálaithe um Chabhair AE, oscailte do rannpháirtithe os cionn 18 mbliana d’aois gan uasteorainn aoise a bheith i gceist. Ba cheart go leanfaí leis an dea-chleachtas sin tar éis na cláir a chumasc. Ba cheart é sin a dhéanamh chun críche rannpháirtithe a earcú a mbeidh scileanna gairmiúla speisialta acu, a bhféadfadh gá a bheith leo chun oibríochtaí cabhrach daonnúla a chur i gcrích go rathúil.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba)  céatadáin maidir le cothromaíocht inscne, eitneacht, (mí)chumas agus tíreolaíocht an Aontais.

AN NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú

Tagairtí

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

CULT

2.7.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

BUDG

2.7.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Tiemo Wölken

28.6.2018

Pléite sa choiste

26.9.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

21.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

27

4

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Eochair:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (21.1.2019)

chuig an gCoiste um Chultúr agus um Oideachas

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena n-aisghairtear [an Rialachán maidir leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach] agus Rialachán (AE) Uimh. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Ivana Maletić

RÉASÚNÚ GEARR

Is é an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach an tionscnamh nua de chuid AE lena gcuirtear an dlúthpháirtíocht chun cinn mar luach bunúsach de chuid AE i measc a shaoránach agus a Bhallstát, agus lena gcuirtear deiseanna ar fáil do dhaoine óga obair dheonach a dhéanamh nó oibriú i dtionscadail ina dtír féin nó thar lear a théann chun tairbhe do phobail agus do dhaoine ar fud na hEorpa.

Ba cheart na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thairgtear do dhaoine óga a bheith ar ardcháilíocht, sa mhéid is gur cheart dóibh freastal ar riachtanais sa tsochaí nach bhfuiltear ag freastal orthu cheana, rannchuidiú le pobail a neartú, an deis a thairiscint do dhaoine óga chun eolas agus inniúlachtaí luachmhara a shealbhú, a bheith inrochtana ó thaobh airgid de do dhaoine óga, agus a bheith á gcur chur chun feidhme faoi dhálaí slána sláintiúla. Chuir an rapóirtéir béim ar leith air gur cheart na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thairgtear do dhaoine óga a bheith dírithe orthu siúd nach bhfuil i mbun oideachais, fostaíochta nó oiliúna (NEET).

Eispéireas saibhir (laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach araon) i gcomhthéacs na foghlama seachfhoirmiúla agus na foghlama neamhfhoirmiúla, atá i ngníomhaíochtaí saorálaíochta, a fheabhsaíonn forbairt phearsanta, shochoideachasúil agus ghairmiúil daoine óga, chomh maith lena saoránacht ghníomhach agus a n-infhostaitheacht. Chuir an rapóirtéir béim air gur cheart na costais a chuirtear ar na rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí saorálaíochta de thoradh na gníomhaíochta saorálaíochta, amhail lóistín, iompar áitiúil, airgead póca, béilte, taisteal óna n-áit chónaithe go dtí ionad na hoibre deonaí agus ar ais, a chúiteamh go hiomlán leis na rannpháirtithe.

Tugann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach deis do dhaoine óga a dtionscadail féin, a bhfuil sé mar aidhm leo dul i ngleic le dúshláin shonracha ar mhaithe lena bpobail áitiúla agus réigiúnacha féin, a cheapadh agus a chur chun feidhme. Is tús maith iad na tionscadail sin le haghaidh tuilleadh rannpháirtíochta i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus is deis iad chun triail a bhaint as smaointe nua agus chun tacú le daoine óga le gur féidir leo féin gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a chur chun cinn. Is iad tionscadail de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh an chéad chéim chun rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a spreagadh i dtreo na féinfhostaíochta nó i dtreo bunú cumainn, eagraíochtaí neamhrialtasacha, fiontar sóisialta nó comhlachtaí eile atá gníomhach in earnáil na dlúthpháirtíochta, san earnáil neamhbhrabúis agus in earnáil na hóige.

Aon eintiteas atá toilteanach a bheith rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, ba cheart dó lipéad cáilíochta a fháil mar réamhchoinníoll rannpháirtíochta. Chuir an rapóirtéir in iúl gur cheart athmheasúnú a dhéanamh ar an lipéad cáilíochta a bhronntar gach dhá bhliain ar a laghad agus d’fhéadfaí é a chúlghairm más amhlaidh, i gcomhthéacs na seiceálacha a dhéantar, nach bhfuil na coinníollacha faoinar bronnadh é á gcomhlíonadh a thuilleadh.

Ba cheart for-rochtain iomchuí, poiblíocht agus scaipeadh dheiseanna agus thorthaí na ngníomhaíochtaí a dtacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leo a áirithiú ar an leibhéal Eorpach, náisiúnta agus áitiúil. Ar an mbealach sin, ba cheart aird ar leith a thabhairt ar fhiontair shóisialta a spreagann iad le tacú le gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Chun cuspóirí chlár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhaint amach ar bhealach níos fearr, b’fhearr go mbeadh an Coimisiún, na Ballstáit agus na gníomhaireachtaí náisiúnta ag oibriú i ndlúthchomhar le chéile i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí neamhrialtasacha, fiontair shóisialta, eagraíochtaí don óige agus geallsealbhóirí áitiúla a bhfuil saineolas acu ar ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta.

Leis an togra seo tugtar roinnt simplithe isteach do dhaoine aonair, d’eagraíochtaí agus ar an leibhéal institiúideach. Tá an rapóirtéir ag moladh go ndéanfaí tuilleadh simplithe ar an nós imeachta airgeadais atá ann cheana trí thús áite a thabhairt don rogha chostais shimplithe, chun na ceanglais ar na tairbhithe a shimpliú. Glacann an rapóirtéir leis an moladh go leagfaí síos na caighdeáin rialaithe inmheánaigh le haghaidh na gníomhaireachta náisiúnta lena mbaineann agus na rialacha maidir le bainistiú chistí an Aontais chun tacaíocht deontais ó na gníomhaireachtaí náisiúnta a thabhairt, ach chomh fada is go gcuirfear san áireamh na ceanglais maidir le simpliú agus nach bhforchuirfear ualach breise ar na rannpháirtithe agus na heagraíochtaí rannpháirteacha.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste Fhorbairt Réigiúnach ar an gCoiste um Chultúr agus um Oideachas, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Is ar an dlúthpháirtíocht atá an tAontas Eorpach bunaithe, i measc a shaoránach agus i measc a Bhallstát. Treoraíonn an comhluach sin a ghníomhaíochtaí agus soláthraíonn sé an aontacht is gá chun dul i ngleic le dúshláin na sochaí atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, ar dúshláin iad a bhfuil Eorpaigh óga toilteanach cabhrú dul i ngleic leo trína ndlúthpháirtíocht a chur in iúl sa chleachtas.

(1)  Is ar luachanna coiteanna agus ar an dlúthpháirtíocht atá an tAontas Eorpach bunaithe, i measc a shaoránach agus a Bhallstát, agus idir na glúnta. Treoraíonn na luachanna coiteanna sin a ghníomhaíochtaí agus soláthraíonn siad an aontacht is gá chun dul i ngleic le dúshláin na sochaí ar an leibhéal Eorpach agus idirnáisiúnta atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, ar dúshláin iad a bhfuil Eorpaigh óga toilteanach cabhrú dul i ngleic leo trína ndlúthpháirtíocht a chur in iúl sa chleachtas.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Sa Teachtaireacht “Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach” an 7 Nollaig 201618, leag an Coimisiún béim ar an ngá atá ann an dúshraith a neartú le haghaidh obair dlúthpháirtíochta ar fud na hEorpa, níos mó deiseanna agus deiseanna níos fearr ó thaobh gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a sholáthar do dhaoine óga i raon leathan réimsí éagsúla, agus tacaíocht a thabhairt do ghníomhaithe náisiúnta agus áitiúla, lena n-iarrachtaí dul i ngleic le dúshláin agus géarchéimeanna éagsúla. Seoladh leis an Teachtaireacht sin an chéad chéim den Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach faoinar baineadh leas as cláir éagsúla de chuid an Aontais chun deiseanna saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó poist a thairiscint do dhaoine óga ar fud an Aontais Eorpaigh.

(3)  Sa Teachtaireacht “Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach” an 7 Nollaig 201618, leag an Coimisiún béim ar an ngá atá ann an dúshraith a neartú le haghaidh obair dlúthpháirtíochta ar fud na hEorpa, níos mó deiseanna agus deiseanna níos fearr ó thaobh gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a sholáthar do dhaoine óga i raon leathan réimsí éagsúla, agus tacaíocht a thabhairt do ghníomhaithe náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, lena n-iarrachtaí dul i ngleic le dúshláin agus géarchéimeanna éagsúla. Seoladh leis an Teachtaireacht sin an chéad chéim den Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach faoinar baineadh leas as cláir éagsúla de chuid an Aontais chun deiseanna saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó poist a thairiscint do dhaoine óga ar fud an Aontais Eorpaigh.

___________________

__________________

18 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Coiste na Réigiún – Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, (COM(2016) 0942 final).

18 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Coiste na Réigiún – Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, (COM(2016) 0942 final).

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Ba cheart deiseanna atá inrochtana go héasca a chur ar fáil do dhaoine óga le bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta, a chabhródh leo a dtiomantas maidir le leas pobal a chur in iúl agus ag an am céanna taithí, scileanna agus inniúlachtaí úsáideacha a shealbhú maidir lena bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil, ag feabhsú dá réir sin a n-infhostaitheacht. Thacódh na gníomhaíochtaí sin freisin le soghluaisteacht saorálaithe, oiliúnaithe agus oibrithe óga.

(5)  Ba cheart deiseanna fiúntacha atá inrochtana go héasca agus cuimsitheach a chur ar fáil do dhaoine óga le bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta, rud a chuirfidh ar a gcumas a dtiomantas maidir le leas pobal, lena n-áirítear pobail áitiúla, a chur in iúl agus ag an am céanna taithí, eolas, scileanna agus inniúlachtaí úsáideacha a shealbhú maidir lena bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil, ag feabhsú dá réir sin a n-infhostaitheachta ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach, Eorpach agus, i gcás inarb iomchuí, ar an leibhéal trasteorann nó idirnáisiúnta. Thacódh na gníomhaíochtaí sin freisin le soghluaisteacht saorálaithe, oiliúnaithe agus oibrithe óga.

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Ba cheart na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thairgtear do dhaoine óga a bheith ar ardcháilíocht, sa mhéid is gur cheart dóibh freastal ar riachtanais sa tsochaí nach bhfuiltear ag freastal orthu cheana, rannchuidiú le pobail a neartú, an deis a thairiscint do dhaoine óga chun eolas agus inniúlachtaí luachmhara a shealbhú, a bheith inrochtana ó thaobh airgid de do dhaoine óga, agus a bheith á gcur chur chun feidhme faoi dhálaí slána sláintiúla.

(6)  Ba cheart na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thairgtear do dhaoine óga a bheith ar ardcháilíocht agus a bheith dírithe go háirithe orthu siúd nach bhfuil i mbun oideachais, fostaíochta nó oiliúna (NEET), sa mhéid is gur cheart dóibh freastal ar riachtanais sa tsochaí nach bhfuiltear ag freastal orthu cheana, rannchuidiú le pobail áitiúla agus comhtháthú sóisialta a neartú, an deis a thairiscint do dhaoine óga eolas, scileanna agus inniúlachtaí luachmhara a shealbhú, a bheith inrochtana ó thaobh airgid de do dhaoine óga, agus a bheith á gcur chur chun feidhme faoi dhálaí sábháilte, cuimsitheacha agus sláintiúla.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Pointe aonair iontrála is ea an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach do ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta ar fud an Aontais agus níos faide i gcéin. Ba cheart comhsheasmhacht agus comhlántacht le beartais agus cláir ábhartha eile de chuid an Aontais a áirithiú. Bunaítear an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach ar láidreachtaí agus sineirgíochtaí clár a bhí ann roimhe agus atá ann anois, go háirithe an tSeirbhís Dheonach Eorpach19 agus Saorálaithe Cabhrach an Aontais Eorpach20. Comhlánaíonn sé freisin na hiarrachtaí a dhéanann na Ballstáit chun tacú le daoine óga agus a n-aistriú ón scoil go hobair faoin Ráthaíocht don Aos Óg a éascú trí dheiseanna breise a sholáthar dóibh tosú i margadh an tsaothair i bhfoirm cúrsaí oiliúna nó post i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht laistigh dá mBallstát nó thar theorainneacha. Áirithítear freisin comhlántacht le líonraí atá ann cheana ar leibhéal an Aontais a bhaineann leis na gníomhaíochtaí faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach, ar nós Líonra Eorpach na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí, EURES agus an líonra Eurodesk. Ina theannta sin, ba cheart comhlántacht idir scéimeanna gaolmhara atá ann cheana – go háirithe scéimeanna náisiúnta dlúthpháirtíochta agus scéimeanna soghluaisteachta do dhaoine óga – agus an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, ag tógáil ar dhea-chleachtais i gcás inarb iomchuí.

(7)  Pointe aonair iontrála is ea an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach do ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta ar fud an Aontais agus níos faide i gcéin. Ba cheart comhsheasmhacht agus comhlántacht le beartais agus cláir ábhartha eile de chuid an Aontais a áirithiú. Bunaítear an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach ar láidreachtaí agus sineirgíochtaí clár a bhí ann roimhe agus atá ann anois, go háirithe an tSeirbhís Dheonach Eorpach agus Saorálaithe Cabhrach19 an Aontais Eorpach20. Comhlánaíonn sé freisin na hiarrachtaí a dhéanann na Ballstáit, réigiúin agus cathracha chun tacú le daoine óga agus a n-aistriú ón scoil go hobair faoin Ráthaíocht don Aos Óg a éascú trí dheiseanna breise a sholáthar dóibh tosú i margadh an tsaothair i bhfoirm cúrsaí oiliúna nó post i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht laistigh dá mBallstát nó thar theorainneacha. Áirithítear freisin comhlántacht le líonraí atá ann cheana ar leibhéal an Aontais a bhaineann leis na gníomhaíochtaí faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach, ar nós Líonra Eorpach na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí, EURES agus an líonra Eurodesk. Ina theannta sin, ba cheart comhlántacht idir scéimeanna gaolmhara atá ann cheana – go háirithe scéimeanna náisiúnta dlúthpháirtíochta agus scéimeanna soghluaisteachta do dhaoine óga – agus an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, ag tógáil ar dhea-chleachtais i gcás inarb iomchuí.

_________________

_________________

19 Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear 'Erasmus+': clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE, (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 50–73).

19 Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear 'Erasmus+': clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE, (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 50–73).

20 Rialachán (AE) Uimh. 375/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil ( “an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE”) (IO L 122, 24.4.2014, lgh. 1-17).

20 Rialachán (AE) Uimh. 375/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil ( “an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE”) (IO L 122, 24.4.2014, lgh. 1-17).

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach deiseanna nua ar fáil do dhaoine óga chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó poist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht agus chun tionscadail dlúthpháirtíochta a cheapadh agus a fhorbairt ar a dtionscnamh féin. Beidh na deiseanna sin ina gcuidiú chun a bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil a fheabhsú. Tacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach freisin le gníomhaíochtaí líonraithe do rannpháirtithe agus d’eagraíochtaí rannpháirteacha sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, agus le bearta a áiritheoidh cáilíocht na ngníomhaíochtaí a dtacaítear leo agus a dhéanfaidh bailíochtú a dtorthaí foghlama a fheabhsú. Ar an gcaoi sin, cuideoidh sé freisin le comhar Eorpach atá ábhartha do dhaoine óga agus le feasacht a ardú faoin tionchar dearfach a bhíonn aige.

(9)  Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach deiseanna nua ar fáil do dhaoine óga chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí saorálaíochta, cúrsaí oiliúna nó poist i réimsí a bhaineann leis an dlúthpháirtíocht agus chun cláir agus tionscadail dlúthpháirtíochta a cheapadh agus a fhorbairt ar a dtionscnamh féin. Beidh na deiseanna sin ina gcuidiú chun a bhforbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil a fheabhsú. Tacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach freisin le gníomhaíochtaí líonraithe do rannpháirtithe agus d’eagraíochtaí rannpháirteacha sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, agus le bearta a áiritheoidh cáilíocht na ngníomhaíochtaí a dtacaítear leo agus a dhéanfaidh bailíochtú a dtorthaí foghlama a fheabhsú. Ar an gcaoi sin, cuideoidh sé freisin le comhar Eorpach atá ábhartha do dhaoine óga agus le feasacht a ardú faoin tionchar dearfach a bhíonn aige.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Ba cheart na gníomhaíochtaí sin a bheith chun leasa pobal, agus forbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil an duine aonair a chothú san am céanna, agus féadfaidh siad tarlú i bhfoirm saorálaíochta, cúrsaí oiliúna agus post, tionscadal nó gníomhaíochtaí líonraithe, arna bhforbairt i réimsí éagsúla, amhail oideachas agus oiliúint, fostaíocht, comhionannas inscne, fiontraíocht – go háirithe fiontraíocht shóisialta – saoránacht agus rannpháirtíocht dhaonlathach, cosaint an chomhshaoil agus an dúlra, gníomhú ar son na haeráide, cosc tubaistí, ullmhacht agus téarnamh, talmhaíocht agus forbairt tuaithe, soláthar bia agus ábhar neamhbhia, sláinte agus folláine, cruthaitheacht agus cultúr, corpoideachas agus spórt, cúnamh agus leas sóisialta, glacadh agus lánpháirtíocht náisiúnach tríú tír, comhar agus comhtháthú críochach, agus comhar trasna teorainneacha. Cuimsíonn na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta sin gné láidir foghlama agus oiliúna trí ghníomhaíochtaí ábhartha is féidir a thairiscint do na rannpháirtithe roimh an ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta, lena linn, agus ina diaidh.

(10)  Ba cheart na gníomhaíochtaí sin a bheith chun leasa pobal agus a bheith ag fáil tacaíochta ó na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha, agus forbairt phearsanta, oideachasúil, shóisialta, shibhialta agus ghairmiúil an duine aonair a chothú san am céanna, agus féadfaidh siad tarlú i bhfoirm saorálaíochta, cúrsaí oiliúna agus post, tionscadal nó gníomhaíochtaí líonraithe, TF agus nuatheicneolaíochtaí, arna bhforbairt i ndáil le réimsí éagsúla, amhail oideachas foirmiúil agus neamhfhoirmiúil agus foghlaim neamhfhoirmiúil, idirphlé idirchultúrtha, cuimsiú sóisialta, agus oiliúint, fostaíocht, comhionannas inscne, fiontraíocht – go háirithe fiontraíocht shóisialta – saoránacht agus rannpháirtíocht dhaonlathach, cosaint an chomhshaoil agus an dúlra, gníomhú ar son na haeráide, cosc tubaistí, ullmhacht agus téarnamh, talmhaíocht agus forbairt tuaithe, soláthar bia agus ábhar neamhbhia, sláinte agus folláine, cruthaitheacht agus cultúr, corpoideachas agus spórt, cúnamh agus leas sóisialta, glacadh agus lánpháirtiú náisiúnach tríú tír, comhar agus comhtháthú críochach, agus comhar trasna teorainneacha. Cuimsíonn na gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta sin gné láidir oideachais agus foghlama agus oiliúna trí ghníomhaíochtaí ábhartha is féidir a thairiscint do na rannpháirtithe roimh an ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta, lena linn, agus ina diaidh.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  Eispéireas saibhir (laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach araon) i gcomhthéacs na foghlama seachfhoirmiúla agus na foghlama neamhfhoirmiúla, atá i ngníomhaíochtaí saorálaíochta, a fheabhsaíonn forbairt phearsanta, shochoideachasúil agus ghairmiúil daoine óga, chomh maith lena saoránacht ghníomhach agus a n-infhostaitheacht. Níor cheart drochthionchar a bheith ag gníomhaíochtaí saorálaíochta ar fhostaíocht íoctha a d'fhéadfadh a bheith ann ná ar fhostaíocht íoctha atá ann cheana, agus níor cheart breathnú orthu mar ionadaithe ar an bhfostaíocht íoctha. Ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit oibriú i gcomhar le chéile maidir le beartais saorálaíochta i réimse na hóige tríd an modh oscailte comhordúcháin.

(11)  Eispéireas saibhir (laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach araon) i gcomhthéacs na foghlama seachfhoirmiúla agus na foghlama neamhfhoirmiúla, atá i ngníomhaíochtaí saorálaíochta, a fheabhsaíonn forbairt phearsanta, shochoideachasúil agus ghairmiúil daoine óga, chomh maith lena saoránacht ghníomhach, malartuithe dea-chleachtais, agus, a mhéid a bhaineann lena n-infhostaitheacht ar an margadh saothair. Níor cheart drochthionchar a bheith ag gníomhaíochtaí saorálaíochta ar fhostaíocht íoctha a d'fhéadfadh a bheith ann ná ar fhostaíocht íoctha atá ann cheana, agus níor cheart breathnú orthu mar ionadaithe ar an bhfostaíocht íoctha. Ba cheart na costais a chuirtear ar rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí saorálaíochta a bhaineann leis an ngníomhaíocht saorálaíochta, lena n-áirítear lóistín, iompar áitiúil, airgead póca, béilte, taisteal óna n-áit chónaithe go dtí ionad na gníomhaíochta saorálaíochta agus ar ais, a chúiteamh go leormhaith leis na rannpháirtithe. Ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit oibriú i gcomhar le chéile maidir le beartais saorálaíochta i réimse na hóige tríd an modh oscailte comhordúcháin.

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  Is sócmhainn thábhachtach é meon tionscnaimh daoine óga don tsochaí agus do mhargadh an tsaothair. Cuidíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach an ghné sin a chothú trí dheis a thabhairt do dhaoine óga a dtionscadail féin, arb é is aidhm leo dul i ngleic le dúshláin shonracha chun leasa a bpobal áitiúla féin, a dhearadh agus a chur chun feidhme. Is deis iad na tionscadail sin chun triail a bhaint as smaointe nua agus chun tacú le daoine óga gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thiomáint chun tosaigh astu féin. Is túsphointe iad freisin le haghaidh breis rannpháirtíochta i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus is céad chéim iad chun rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a spreagadh i dtreo na féinfhostaíochta nó i dtreo bunú cumainn, eagraíochtaí neamhrialtasacha nó comhlachtaí eile atá gníomhach sna hearnálacha dlúthpháirtíochta, neamhbhrabúis agus in earnáil na hóige.

(13)  Is sócmhainn thábhachtach é meon tionscnaimh daoine óga don tsochaí agus do mhargadh an tsaothair. Cuidíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leis an ngné sin a chothú trí dheis a thabhairt do dhaoine óga a dtionscadail féin, arb é is aidhm leo dul i ngleic le dúshláin shonracha chun leasa a bpobal áitiúil agus réigiúnach féin, a cheapadh agus a chur chun feidhme, agus tosca sonracha áitiúla, réigiúnacha agus trasteorann á gcur san áireamh i gcás inar gá. Is deis iad na tionscadail sin chun réitigh nuálacha ar dhúshláin ríthábhachtacha a fhorbairt agus chun tacú le daoine óga gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thiomáint chun tosaigh astu féin. Is túsphointe iad freisin le haghaidh breis rannpháirtíochta i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta agus is céad chéim iad chun rannpháirtithe sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a spreagadh i dtreo na féinfhostaíochta nó i dtreo bunú cumainn, eagraíochtaí neamhrialtasacha, fiontair shóisialta nó comhlachtaí eile atá gníomhach sna hearnálacha dlúthpháirtíochta, neamhbhrabúis agus in earnáil na hóige.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar cháilíocht na ngníomhaíochtaí agus na ndeiseanna eile a thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, go háirithe trí oiliúint, tacaíocht teanga, árachas, tacaíocht riaracháin agus tacaíocht iar-ghníomhaíochta a thairiscint do rannpháirtithe agus tríd an fhaisnéis, na scileanna agus na hinniúlachtaí a shealbhaigh siad le linn a n-eispéireas sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bhailíochtú. Is den mhórthábhacht iad slándáil agus sábháilteacht na saorálaithe agus níor cheart saorálaithe a imlonnú chuig oibríochtaí a dhéantar i limistéar coinbhleachtaí armtha idirnáisiúnta agus neamh-idirnáisiúnta.

(15)  Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar cháilíocht na ngníomhaíochtaí agus na ndeiseanna eile a thairgtear faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú, go háirithe trí oiliúint, tacaíocht teanga, rochtain ar sheirbhís thacaíochta phearsanta, árachas, tacaíocht riaracháin, tacaíocht réamhghníomhaíochta agus iarghníomhaíochta a thairiscint do rannpháirtithe agus tríd an bhfaisnéis, na scileanna agus na hinniúlachtaí a shealbhaigh siad le linn a n-eispéireas sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bhailíochtú. Is den mhórthábhacht iad slándáil agus sábháilteacht na saorálaithe agus níor cheart saorálaithe a imlonnú chuig oibríochtaí a dhéantar i limistéar coinbhleachtaí armtha idirnáisiúnta agus neamh-idirnáisiúnta.

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  Ba cheart don lipéad cáilíochta comhlíonadh na n-eagraíochtaí rannpháirteacha le prionsabail agus riachtanais an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a áirithiú, maidir lena gcearta agus lena bhfreagrachtaí ag gach céim d’eispéireas na dlúthpháirtíochta. Is réamhchoinníoll é an lipéad cáilíochta le bheith rannpháirteach ach ní leanann cistiú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach as sin go huathoibríoch.

(17)  Ba cheart go ndéanfar comhlíonadh éifeachtach agus leanúnach na n-eagraíochtaí rannpháirteacha maidir le prionsabail agus riachtanais an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a áirithiú le lipéad cáilíochta, maidir lena gcearta agus lena bhfreagrachtaí ag gach céim d’eispéireas na dlúthpháirtíochta, lena n-áirítear sna céimeanna ullmhúcháin agus leantacha. Is réamhchoinníoll é an lipéad cáilíochta le bheith rannpháirteach ach ní leanann cistiú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach as sin go huathoibríoch.

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18)  Aon eintiteas atá toilteanach a bheith rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, ba cheart dó lipéad cáilíochta a fháil ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha iomchuí. An próiseas a mbronntar an lipéad cáilíochta ar a bhonn, ba cheart do chomhlachtaí cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh é a dhéanamh ar bhonn leanúnach. Ba cheart athmheasúnú tráthrialta a dhéanamh ar an lipéad cáilíochta a bhronntar agus d’fhéadfaí é a chúlghairm más amhlaidh, i gcomhthéacs na seiceálacha a dhéantar, nach bhfuil na coinníollacha faoinar bronnadh é á gcomhlíonadh a thuilleadh.

(18)  Aon eintiteas atá toilteanach a bheith rannpháirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, ba cheart dó lipéad cáilíochta a fháil ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha iomchuí. An próiseas a mbronntar an lipéad cáilíochta ar a bhonn, ba cheart do chomhlachtaí cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh é a dhéanamh ar bhonn leanúnach. Ba cheart athmheasúnú a dhéanamh ar an lipéad cáilíochta a bhronntar gach dhá bhliain ar a laghad agus d’fhéadfaí é a chúlghairm más amhlaidh, i gcomhthéacs na seiceálacha a dhéantar, nach bhfuil na coinníollacha faoinar bronnadh é á gcomhlíonadh a thuilleadh.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21)  Ba cheart méadú ar thionscadail de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a éascú. Ba cheart bearta sonracha a chur i bhfeidhm chun cabhrú le tionscnóirí thionscadail de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh iarratas ar dheontais a dhéanamh nó sineirgíochtaí a fhorbairt trí thacaíocht a thabhairt ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa agus ó na cláir a bhaineann le imirce, slándáil, ceartas agus saoránachta, sláinte agus cultúr.

(21)  Ba cheart méadú ar thionscadail de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a éascú. Ag an am céanna, ba cheart faisnéis atá cruinn agus a nuashonraítear go leanúnach a chur ar fáil do thairbhithe féideartha maidir leis na deiseanna sin. Ba cheart bearta sonracha a chur i bhfeidhm chun cabhrú le tionscnóirí thionscadail de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh iarratas ar dheontais a dhéanamh nó sineirgíochtaí a fhorbairt trí thacaíocht a thabhairt ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa agus ó na cláir a bhaineann le imirce, slándáil, ceartas agus saoránachta, sláinte agus cultúr.

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(23)  Ba cheart Tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a fhorbairt i rith an ama chun rochtain éasca ar an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú agus chun ionad ilfhreastail a chur ar fáil do dhaoine agus d’eagraíochtaí ar spéis leo é maidir le, inter alia, clárúchán, sainaithint agus meaitseáil próifílí agus deiseanna, líonrú agus malartuithe fíorúla, oiliúint ar líne, tacaíocht teanga agus iar-ghníomhaíochta chomh maith le feidhmiúlachtaí úsáideacha eile, a d’fhéadfadh teacht chun cinn sa todhchaí.

(23)  Ba cheart Tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a fhorbairt i rith an ama chun rochtain éasca agus sholáimhsithe ar an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú agus chun ionad ilfhreastail a chur ar fáil do dhaoine agus d’eagraíochtaí ar spéis leo é maidir le, inter alia, clárúchán, sainaithint agus meaitseáil próifílí agus deiseanna, líonrú agus malartuithe fíorúla, oiliúint ar líne, tacaíocht teanga agus iar-ghníomhaíochta chomh maith le feidhmiúlachtaí úsáideacha eile, a d’fhéadfadh teacht chun cinn sa todhchaí.

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28)  Tugtar aird ar leith ar a áirithiú go mbíonn na gníomhaíochtaí a dtacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leo inrochtana ag gach duine óg, go háirithe iad siúd is mó atá faoi bhuntáiste. Ba cheart bearta speisialta a bheith i bhfeidhm, dá bhrí sin, chun cuimsiú sóisialta agus rannpháirtíocht daoine óga faoi bhuntáiste a chur chun cinn, agus chun na srianta a bhaineann le hiargúltacht roinnt ceantair thuaithe agus na réigiún is forimeallaí den Aontas agus na tíortha agus na críocha thar lear a chur san áireamh. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart do na tíortha rannpháirteacha féachaint leis na bearta iomchuí uile a ghlacadh is gá chun deireadh a chur leis na bacainní dlí agus riaracháin atá ar fheidhmiú ceart an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart go réiteodh an méid sin, nuair is féidir, agus gan dochar do acquis Schengen agus dlí an Aontais maidir le dul isteach agus cónaí náisiúnach tríú tíortha, na fadhbanna riaracháin a chruthaíonn deacrachtaí i dtaca le víosaí agus ceadanna cónaithe a fháil, agus le Cárta Árachais Sláinte Eorpach a eisiúint i gcás gníomhaíochtaí trasteorann laistigh den Aontas Eorpach.

(28)  Tugtar aird ar leith ar a áirithiú go mbíonn na gníomhaíochtaí a dtacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leo inrochtana ag gach duine óg, go háirithe iad siúd is mó atá faoi bhuntáiste. Ba cheart bearta speisialta a bheith i bhfeidhm, dá bhrí sin, chun cuimsiú sóisialta agus rannpháirtíocht daoine óga faoi bhuntáiste a chur chun cinn, agus chun na srianta a bhaineann le hiargúltacht roinnt ceantair thuaithe agus na réigiún is forimeallaí den Aontas agus na dTíortha agus na gCríocha thar lear a chur san áireamh. Dá réir sin, le faireachán an chláir, déanfar tuairisciú ar a mhéid a bhaintear amach sprioc an chláir comhdhéanamh éagsúil na sochaí a léiriú ó thaobh grúpaí mionlaigh, (mhí)chumais, mhíbhuntáiste sóisialta agus thionscnamh réigiúnach na rannpháirtithe de. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart do na tíortha rannpháirteacha féachaint leis na bearta iomchuí uile a ghlacadh is gá chun deireadh a chur leis na bacainní dlí agus riaracháin atá ar fheidhmiú ceart an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart go réiteodh an méid sin, nuair is féidir, agus gan dochar do acquis Schengen agus dlí an Aontais maidir le dul isteach agus cónaí náisiúnach tríú tíortha, na fadhbanna riaracháin a chruthaíonn deacrachtaí i dtaca le víosaí agus ceadanna cónaithe a fháil, agus le Cárta Árachais Sláinte Eorpach a eisiúint i gcás gníomhaíochtaí trasteorann laistigh den Aontas Eorpach.

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 38

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(38)  Ba cheart for-rochtain iomchuí, poiblíocht agus scaipeadh na ndeiseanna agus thorthaí na ngníomhaíochtaí a dtacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leo a áirithiú ar an leibhéal Eorpach, náisiúnta agus áitiúil. Ba cheart aird ar leith a a thabhairt ar fhiontair shóisialta a spreagann iad le tacú le gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart na gníomhaíochtaí for-rochtana, poiblíochta agus scaipthe a bheith ag brath ar chomhlachtaí cur chun feidhme uile an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, le tacaíocht na bpríomhpháirtithe leasmhara eile.

(38)  Ba cheart for-rochtain iomchuí, poiblíocht agus scaipeadh na ndeiseanna agus thorthaí na ngníomhaíochtaí a dtacaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach leo a áirithiú ar an leibhéal Eorpach, náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Ba cheart aird ar leith a a thabhairt ar fhiontair shóisialta a spreagann iad le tacú le gníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Ba cheart na gníomhaíochtaí for-rochtana, poiblíochta agus scaipthe a bheith ag brath ar chomhlachtaí cur chun feidhme uile an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, le tacaíocht na bpríomhpháirtithe leasmhara eile.

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(39)  D'fhonn cuspóirí an Chláir a bhaint amach níos fearr, ba cheart don Choimisiún, do na Ballstáit agus do na ghníomhaireachtaí náisiúnta a bheith ag obair i ndlúthchomhar le chéile i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí neamhrialtasach, eagraíochtaí don óige agus páirtithe leasmhara áitiúla a bhfuil saineolas acu ar ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta.

(39)  Chun cuspóirí an Chláir a bhaint amach ar bhealach níos fearr, ba cheart don Choimisiún, do na Ballstáit agus do na gníomhaireachtaí náisiúnta oibriú i ndlúthchomhar le chéile i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí neamhrialtasacha, fiontair shóisialta, eagraíochtaí don óige agus geallsealbhóirí áitiúla a bhfuil saineolas acu ar ghníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta, lena n-áirítear bonneagar saorálaithe agus gníomhaireachtaí tacaíochta amhail ionaid saorálaithe.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 41

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(41)  D'fhonn cur chun feidhme éifeachtach agus éifeachtúil an Rialacháin seo a áirithiú, ba cheart don Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach an leas is mó is féidir a bhaint as na socruithe bainistíochta atá ann cheana. Ba cheart, dá bhrí sin, cur chun feidhme an Chláir a chur de chúram ar struchtúir atá ann cheana, eadhon an Coimisiún agus na gníomhaireachtaí náisiúnta arna n-ainmniú chun bainistiú a dhéanamh ar na bearta dá dtagraítear i gCaibidil III de [Rialachán nua Erasmus]. Ba cheart don Choimisiún dul i gcomhairle go rialta leis na príomhpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear eagraíochtaí rannpháirteacha, maidir le cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

(41)  Chun cur chun feidhme éifeachtach agus éifeachtúil an Rialacháin seo a áirithiú, ba cheart don Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach an leas is mó is féidir a bhaint as na socruithe bainistíochta atá ann cheana. Ba cheart, dá bhrí sin, cur chun feidhme an Chláir a chur de chúram ar struchtúir atá ann cheana, eadhon an Coimisiún agus na gníomhaireachtaí náisiúnta arna n-ainmniú chun bainistiú a dhéanamh ar na bearta dá dtagraítear i gCaibidil III de [Rialachán nua Erasmus]. Ba cheart don Choimisiún dul i gcomhairle go rialta leis na príomhgheallsealbhóirí, lena n-áirítear eagraíochtaí rannpháirteacha, maidir le cur chun feidhme an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus iad a dhéanamh rannpháirteach go gníomhach sa phróiseas cinnteoireachta.

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a)   ciallaíonn “saorálaí” duine atá cláraithe ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus atá i mbun gníomhaíochtaí, dá dheoin féin, chun leasa na sochaí; 

Leasú    20

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  ciallaíonn "tionscadal dlúthpháirtíochta" gníomhaíocht dlúthpháirtíochta intíre gan íocaíocht a mhaireann suas le 12 mhí, arna déanamh ag grúpaí de 5 rannpháirtí sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach ar a laghad, d'fhonn aghaidh a thabhairt ar na príomhdhúshláin ina bpobal ach breisluach Eorpach soiléir a léiriú san am céanna;

(9)  ciallaíonn “tionscadal dlúthpháirtíochta” gníomhaíocht dlúthpháirtíochta intíre nó trasteorann gan íocaíocht a mhaireann suas le 12 mhí, arna déanamh ag grúpaí de chúigear rannpháirtithe ar a laghad sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach nó ag eagraíocht rannpháirteach, d’fhonn aghaidh a thabhairt ar na príomhdhúshláin ina bpobal agus breisluach Eorpach soiléir á léiriú san am céanna;

Leasú    21

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Is é cuspóir sonrach an Chláir deiseanna atá inrochtana go héasca a sholáthar do dhaoine óga, lena n-áirítear daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu, chun gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a dhéanamh san Eoraip agus ar an gcoigríoch, agus feabhas a chur ag an am céanna ar a gcuid inniúlachtaí, agus a n-infhostaitheacht agus a n-aistriú isteach i margadh an tsaothair a éascú san am céanna.

2.  Is é cuspóir sonrach an Chláir deiseanna atá inrochtana go héasca agus cuimsitheach a sholáthar do dhaoine óga, lena n-áirítear daoine óga ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu, chun gníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a dhéanamh san Eoraip agus ar an gcoigríoch, agus béim á leagan ar thíortha is iarrthóirí agus ar thíortha is iarrthóirí ionchasacha, agus feabhas á chur ar a gcuid eolais agus inniúlachtaí, agus a n-infhostaitheacht agus a n-aistriú isteach i margadh an tsaothair á n-éascú, san am céanna.

Leasú    22

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  an cur chuige atá acu i dtaca le daoine óga ó chúlraí éagsúla a bheith rannpháirteach;

(d)  an cur chuige cuimsitheach atá acu i dtaca le daoine óga ó chúlraí éagsúla agus ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste, lena n-áirítear iad siúd a mbíonn bacainní rompu maidir le rannpháirtíocht iomlán a ghlacadh sa chlár a bheith go hiomlán rannpháirteach ann;

Leasú    23

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  bearta arb é is aidhm leo cáilíocht na saorálaíochta, na gcúrsaí oiliúna nó na bpost a áirithiú, lena n-áirítear oiliúint, tacaíocht teanga, árachas comhlántach, tacaíocht roimh an ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta nó ina diaidh, mar aon le tuilleadh úsáide a bhaint as Youthpass a dhéanann na hinniúlachtaí a shealbhaíonn na rannpháirtithe le linn na ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a shainaithint agus a dhoiciméadú, agus fothú acmhainneachta agus tacaíocht riaracháin le haghaidh na n-eagraíochtaí rannpháirteacha;

(a)  bearta arb é is aidhm leo cáilíocht agus inrochtaineacht na saorálaíochta, na gcúrsaí oiliúna nó na bpost a áirithiú, lena n-áirítear oiliúint, tacaíocht teanga, árachas comhlántach, tacaíocht roimh an ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta nó ina diaidh, mar aon le tuilleadh úsáide a bhaint as Youthpass a dhéanann na hinniúlachtaí a shealbhaíonn na rannpháirtithe le linn na ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a shainaithint agus a dhoiciméadú, agus fothú acmhainneachta agus tacaíocht riaracháin le haghaidh na n-eagraíochtaí rannpháirteacha;

Leasú    24

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  bearta arb é is aidhm leo cuimsiú sóisialta agus comhdheiseanna a chur chun cinn;

Leasú    25

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Áireofar le saorálaíocht mar a thagraítear dó i bpointe (a) d'Airteagal 4.1, comhpháirt foghlama agus oiliúna, ní thairgfear í in ionad cúrsaí oiliúna ná post, ní hionann í agus fostaíocht agus beidh sí bunaithe ar chomhaontú saorálaíochta i scríbhinn.

1.  Beidh saorálaíocht amhail dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 4.1 dírithe agus beidh tionchar aici ar riachtanais sainaitheanta an phobail, áireofar comhpháirt foghlama agus oiliúna inti, ní thairgfear í in ionad cúrsaí oiliúna ná post, ní hionann í agus fostaíocht agus beidh sí bunaithe ar chomhaontú saorálaíochta i scríbhinn. Áiritheofar le comhaontú den sórt sin cosaint leormhaith dhlíthiúil agus shóisialta don rannpháirtí. Cúiteofar go leormhaith leis na rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí saorálaíochta na costais a chuirtear orthu a bhaineann leis an ngníomhaíocht saorálaíochta.

Leasú    26

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Tabharfar tús áite don rogha chostais shimplithe, chun na ceanglais ar na tairbhithe a shimpliú.

Leasú    27

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Agus an Rialachán seo á chur chun feidhme, déanfaidh an Coimisiún, na Ballstáit agus tíortha rannpháirteacha eile cuimsiú sóisialta agus coinníollacha rochtana comhionanna a chur chun cinn, lena n-áirítear maidir le rannpháirtíocht daoine óga nach mbíonn mórán deiseanna acu.

Leasú    28

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Mar thoradh ar an measúnú féadfar lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhronnadh ar an eintiteas. Déanfar an lipéad a fuarthas a athmheasúnú go tréimhsiúil agus féadfar é a chúlghairm.

3.  Mar thoradh ar an measúnú féadfar lipéad cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhronnadh ar an eintiteas. Déanfar an lipéad a gheofar a athmheasúnú gach ceithre bhliain ar a laghad agus féadfar é a chúlghairm i gcás a mhí-úsáide.

Leasú    29

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfar meastóireacht eatramhach ar an gClár a luaithe agus a bheidh faisnéis leordhóthanach ar fáil ar chur chun feidhme an Chláir, ach tráth nach déanaí ná ceithre bliana ó thosach chur chun feidhme an Chláir. Beidh ag gabháil leis freisin meastóireacht deiridh ar an gclár a tháinig roimhe.

2.  Déanfar meastóireacht eatramhach ar an gClár a luaithe agus a bheidh faisnéis leordhóthanach ar fáil ar chur chun feidhme an Chláir, ach tráth nach déanaí ná ceithre bliana ó thosach chur chun feidhme an Chláir. Beidh ag gabháil leis meastóireacht deiridh ar an gclár a tháinig roimhe.

Leasú    30

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú) trí fhaisnéis spriocdhírithe atá comhleanúnach, éifeachtach agus comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an pobal.

1.  Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón Aontas aitheantas dá fhoinse agus áiritheoidh siad infheictheacht an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á gcur chun cinn) trí fhaisnéis spriocdhírithe atá comhleanúnach, éifeachtach agus comhréireach a sholáthar go pras do shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an pobal.

Leasú    31

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 21 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Cuirfidh an Coimisiún chun feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis an gClár, agus a bhaineann le gníomhaíochtaí agus torthaí an Chláir. Leis na hacmhainní airgeadais arna leithdháileadh ar an gClár, rannchuideofar le cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin leis na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3.

2.  Cuirfidh an Coimisiún chun feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis an gClár, a spriocphobal, a ré agus a ghníomhaíochtaí agus torthaí. Leis na hacmhainní airgeadais arna leithdháileadh ar an gClár, rannchuideofar le cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin leis na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3.

Leasú    32

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 21 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Ceapfaidh na gníomhaireachtaí náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 23 straitéis chomhsheasmhach maidir leis an bhfor-rochtain éifeachtach mar aon le scaipeadh agus saothrú thorthaí na ngníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht faoi na bearta a ndéanann siad bainistiú orthu laistigh den Chlár, agus cuideoidh siad leis an gCoimisiún i dtaca leis an gcúram ginearálta um fhaisnéis faoin gClár a scaipeadh, lena n-áirítear faisnéis faoi bhearta agus gníomhaíochtaí arna mbainistiú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, agus trí spriocghrúpaí ábhartha a chur ar an eolas faoi na bearta agus na gníomhaíochtaí arna ndéanamh ina dtír.

3.  Ceapfaidh na gníomhaireachtaí náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 23 straitéis chomhsheasmhach maidir le faisnéis agus an bhfor-rochtain éifeachtach, mar aon le scaipeadh do gach tairbhí féideartha agus saothrú thorthaí na ngníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht faoi na bearta a ndéanann siad bainistiú orthu laistigh den Chlár, agus cuideoidh siad leis an gCoimisiún i dtaca leis an gcúram ginearálta um fhaisnéis faoin gClár a scaipeadh, lena n-áirítear faisnéis faoi bhearta agus gníomhaíochtaí arna mbainistiú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, agus trí spriocghrúpaí ábhartha a chur ar an eolas faoi na bearta agus na gníomhaíochtaí arna ndéanamh ina dtír.

Leasú    33

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 24 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  leagfar síos na caighdeáin rialaithe inmheánaigh le haghaidh na gníomhaireachta náisiúnta lena mbaineann agus na rialacha maidir le bainistiú chistí an Aontais chun tacaíocht deontais ó na gníomhaireachtaí náisiúnta a thabhairt;

(a)  leagfar síos na caighdeáin rialaithe inmheánaigh le haghaidh na gníomhaireachta náisiúnta lena mbaineann agus na rialacha maidir le bainistiú chistí an Aontais chun tacaíocht deontais ó na gníomhaireachtaí náisiúnta a thabhairt, agus na ceanglais maidir le simpliú á gcur san áireamh agus gan ualach breise a bheith á fhorchur ar na rannpháirtithe agus na heagraíochtaí rannpháirteacha.

Leasú    34

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Iniúchtaí ar úsáid na ranníocaíochta ón Aontas arna ndéanamh ag daoine nó eintitis, lena n-áirítear daoine nó eintitis seachas iad sin ar thug institiúidí nó comhlachtaí de chuid an Aontais sainordú dóibh, sin a bheidh mar bhonn leis an gcinnteacht fhoriomlán de bhun [Airteagal 127] den Rialachán Airgeadais.

1.  Iniúchtaí ar úsáid na ranníocaíochta ón Aontas arna ndéanamh ag daoine nó eintiteas, lena n-áirítear daoine nó eintitis cé is moite dóibh sin ar thug institiúidí nó comhlachtaí de chuid an Aontais sainordú dóibh, sin é a bheidh mar bhonn leis an gcinnteacht fhoriomlán de bhun Airteagal [127] den Rialachán Airgeadais agus déanfar iad i gcomhréir leis na critéir chéanna i ngach Ballstát.

Leasú    35

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 26 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Beidh na príomhrialuithe a dhéanfar ar thairbhithe deontais de chúram ar na gníomhaireachtaí náisiúnta i gcás na ngníomhaíochtaí sin den Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a chuirtear de chúram orthu. A bhuí leis na rialuithe sin beidh cinnteacht réasúnach ann go mbainfear úsáid as na deontais arna ndámhachtain de réir mar a bhí beartaithe agus i gcomhréir leis na rialacha de chuid an Aontais is infheidhme.

2.  Beidh na príomhrialuithe a dhéanfar ar thairbhithe deontais de chúram ar na gníomhaireachtaí náisiúnta i gcás na ngníomhaíochtaí sin den Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach a chuirtear de chúram orthu. Rialuithe comhréireacha agus leormhaithea a bheidh sna rialuithe sin agus, mar thoradh orthu, beidh cinnteacht réasúnach ann go mbainfear úsáid as na deontais arna ndámhachtain de réir mar a bhí beartaithe agus i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme de chuid an Aontais.

Leasú    36

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 28 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí lena n-áiritheofar, agus gníomhaíochta arna maoiniú faoin Rialachán seo á gcur chun feidhme, go ndéanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint.

Leasú    37

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  céatadán na rannpháirtithe ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu; agus

(b)  céatadán na rannpháirtithe ar lú iad na deiseanna a bhíonn acu;

Leasú    38

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba)  céatadáin ó thaobh cothromaíocht inscne, grúpaí mionlaigh, (mhí)chumais, agus thionscnamh réigiúnach na rannpháirtithe de.

AN NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú

Tagairtí

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

CULT

2.7.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

REGI

2.7.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Ivana Maletić

20.6.2018

Pléite sa choiste

21.11.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

17.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

28

1

5

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Damiano Zoffoli

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

28

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

5

0

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Eochair:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a bhunú

Tagairtí

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Dáta tíolactha chun PE

11.6.2018

 

 

 

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

CULT

2.7.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

EMPL

2.7.2018

ENVI

2.7.2018

 

REGI

2.7.2018

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Coistí comhlachaithe

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Michaela Šojdrová

1.6.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

10.10.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

4.2.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

14

1

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

Dáta don chur síos

15.2.2019


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

14

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

1

0

ECR

Rupert Matthews

Eochair:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 4 Márta 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais