IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014

14.2.2019 - (COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)) - ***I

Odbor za kulturu i obrazovanje
Izvjestiteljica: Michaela Šojdrová
Izvjestiteljice za mišljenja (*):
Eleni Theocharous, Odbor za razvoj
Deirdre Clune, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
* Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika


Postupak : 2018/0230(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0079/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0079/2019
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0440),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 165. stavak 4., članak 166. stavak 4. i članak 214. stavak 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0264/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 6. prosinca 2018.[2],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za kulturu i obrazovanje te mišljenja Odbora za razvoj, Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za proračune i Odbora za regionalni razvoj (A8-0079/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Europska unija izgrađena je na solidarnosti među građanima i među državama članicama. Te zajedničke vrijednosti usmjeravaju njezino djelovanje i pružaju nužno jedinstvo za suočavanje s trenutačnim i budućim društvenim izazovima, a u tome su mladi Europljani voljni pomoći iskazivanjem solidarnosti u praksi.

(1)  Europska unija izgrađena je na solidarnosti među građanima i među državama članicama. Te zajedničke vrijednosti, utjelovljene u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji, usmjeravaju njezino djelovanje i pružaju nužno jedinstvo za suočavanje s trenutačnim i budućim društvenim izazovima, a u tome su mladi Europljani voljni pomoći iskazivanjem solidarnosti u praksi.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  S obzirom na znatan porast broja humanitarnih kriza i hitnih situacija u svijetu te nastojanje da se osnaži promicanje solidarnosti i vidljivost humanitarne pomoći građanima Unije, treba poticati solidarnost između država članica i s trećim zemljama pogođenima krizama prouzrokovanim ljudskim djelovanjem ili prirodnim katastrofama.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1b)  Humanitarna pomoć temelji se na načelima nepristranosti, neutralnosti i nediskriminacije, koja su ugrađena u međunarodno humanitarno pravo i pravo Unije. Humanitarnom pomoći pruža se hitan odgovor temeljen na potrebama i usmjeren na očuvanje života, sprečavanje i olakšavanje ljudske patnje, očuvanje ljudskog dostojanstva i pružanje zaštite ranjivim skupinama koje su pogođene katastrofama prouzročenim ljudskim djelovanjem ili prirodnim katastrofama. Smanjenje rizika od katastrofa i pripravnost postignuti aktivnostima izgradnje kapaciteta i otpornosti također su ključni elementi humanitarne pomoći.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Komisija je u svojoj Komunikaciji „Europske snage solidarnosti” od 7. prosinca 2016.18 naglasila potrebu da se osnaže temelji za aktivnosti solidarnosti diljem Europe, da se mladima pruže brojnije i bolje mogućnosti za aktivnosti solidarnosti u različitim područjima te da se nacionalnim i lokalnim subjektima pruži podrška u njihovim nastojanjima da se suoče s raznim izazovima i krizama. Komunikacijom je pokrenuta prva faza Europskih snaga solidarnosti u kojoj su pokrenuti različiti programi Unije kako bi se mladima diljem Unije ponudile mogućnosti volontiranja, pripravništva ili zaposlenja.

(3)  Komisija je u svojoj komunikaciji „Europske snage solidarnosti” od 7. prosinca 2016.18 naglasila potrebu da se osnaže temelji za aktivnosti solidarnosti diljem Europe, da se mladima pruže brojnije i bolje mogućnosti za aktivnosti solidarnosti u različitim područjima te da se nacionalnim, regionalnim i lokalnim subjektima pruži podrška u njihovim nastojanjima da se suoče s raznim izazovima i krizama. Komunikacijom je pokrenuta prva faza Europskih snaga solidarnosti u kojoj su pokrenuti različiti programi Unije kako bi se mladima diljem Unije ponudile mogućnosti volontiranja, pripravništva ili zaposlenja.

___________________

___________________

18 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europske snage solidarnosti”, (COM(2016)0942 final).

18 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europske snage solidarnosti”, (COM(2016)0942 final).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  U kontekstu ove Uredbe solidarnost se shvaća kao osjećaj odgovornosti svake osobe prema svima ostalima da se posveti općem dobru, koji se izražava kroz konkretna djelovanja bez očekivanja povratne usluge.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b)  Pomoć ljudima i zajednicama izvan Unije koji su suočeni s katastrofama ili su osobito osjetljivi na katastrofe i potrebna im je humanitarna pomoć je važan oblik solidarnosti koji se zasniva na temeljnim načelima neutralnosti, humanosti, neovisnosti i nepristranosti.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4c)  Volonteri koji sudjeluju i organizacije koje djeluju u Europskom volonterskom tijelu za humanitarnu pomoć trebali bi se pridržavati načela sadržanih u Europskom konsenzusu o humanitarnoj pomoći.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4d)  Postoji potreba za daljnjim poticanjem solidarnosti sa žrtvama kriza i katastrofa u trećim zemljama te za općenitim podizanjem razine osviještenosti o humanitarnoj pomoći i volontiranju i njihove vidljivosti općenito kao cjeloživotne aktivnosti među građanima Unije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4e)  Unija i države članice obvezale su se na provedbu UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. i njegovih ciljeva održivog razvoja preko unutarnjih i vanjskih djelovanja.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4f)  U svojim je zaključcima od 19. svibnja 2017. o stavljanju u funkciju humanitarno-razvojne poveznice Vijeće uvidjelo potrebu za jačanjem otpornosti boljim povezivanjem humanitarne pomoći i razvojne suradnje te dodatnim jačanjem operativnih veza između komplementarnih pristupa humanitarne pomoći, razvojne suradnje i sprečavanja sukoba.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Mladima bi trebalo pružiti lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti kojima bi mogli izraziti svoj angažman u korist zajednica uz stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za svoj osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi povećali svoju zapošljivost. Tim bi se aktivnostima trebala podupirati i mobilnost mladih volontera, pripravnika i radnika.

(5)  Mladima bi trebalo pružiti lako dostupne, uključive i smislene mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti kojima bi mogli izraziti svoj angažman u korist zajednica uz stjecanje korisnog iskustva, znanja, vještina i kompetencija za svoj osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi povećali svoju zapošljivost. Tim bi se aktivnostima trebalo i podupirati mobilnost mladih volontera, pripravnika i radnika te podržati multikulturnu razmjenu.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne u smislu da bi trebale odgovoriti na nezadovoljene potrebe društva, doprinijeti jačanju zajednica, mladima ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja i kompetencija, trebale bi biti financijski pristupačne mladima te se provoditi u sigurnim i zdravim uvjetima.

(6)  Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne; trebale bi biti usredotočene na zadovoljavanje društvenih potreba, povećanje solidarnosti i doprinos jačanju zajednica i demokratskom sudjelovanju. Trebale bi mladima ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja , vještina i kompetencija. Trebale bi biti financijski pristupačne mladima te se provoditi u sigurnim, uključivim i zdravim uvjetima. Dijalog s lokalnim i regionalnim tijelima i europskim mrežama specijaliziranima za goruće društvene probleme trebao bi se poticati kako bi se najbolje utvrdile nezadovoljene društvene potrebe i osigurao program usredotočen na te potrebe. Aktivnosti solidarnosti ne bi smjele negativno utjecati na postojeća zaposlenja ili pripravništva te bi trebale doprinositi jačanju obveza društveno odgovornog poslovanja poduzeća, bez da ih zamjenjuje.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Europske snage solidarnosti jedinstvena su ulazna točka za aktivnosti solidarnosti diljem Unije i izvan nje. Potrebno je osigurati usklađenost i komplementarnost s drugim relevantnim politikama i programima Unije. Europske snage solidarnosti temelje se na prednostima i sinergijama prethodnih i postojećih programa, posebice Europske volonterske službe19 i Volontera za humanitarnu pomoć EU-a20. Europske snage solidarnosti nadopunjuju nastojanja država članica da podrže mlade i olakšaju njihov prelazak iz obrazovnog sustava na tržište rada u okviru Garancije za mlade tako što im osiguravaju dodatne mogućnosti za ulazak na tržište rada u obliku pripravništva ili poslova u područjima povezanima sa solidarnošću u njihovim državama članicama ili izvan njih. Osigurana je i komplementarnost s postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, EURES i mreža Eurodesk. Osim toga, trebalo bi osigurati i komplementarnost Europskih snaga solidarnosti s postojećim povezanim programima, posebice programima nacionalne solidarnosti i programima mobilnosti za mlade, oslanjajući se na dobre prakse gdje je primjereno.

(7)  Europske snage solidarnosti jedinstvena su ulazna točka za aktivnosti solidarnosti diljem Unije i izvan nje. Potrebno je osigurati usklađenost i komplementarnost s drugim relevantnim politikama i programima Unije. Europske snage solidarnosti temelje se na prednostima i sinergijama prethodnih i postojećih programa, posebice Europske volonterske službe19 i Volontera za humanitarnu pomoć EU-a20. Europske snage solidarnosti nadopunjuju nastojanja država članica da podrže mlade i olakšaju njihov prelazak iz obrazovnog sustava na tržište rada u okviru programa kao što je Garancije za mlade tako što im osiguravaju dodatne mogućnosti za ulazak na tržište rada u obliku pripravništva ili poslova u područjima povezanima sa solidarnošću u njihovim državama članicama ili izvan njih. Osigurana je i komplementarnost s postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, EURES, mreža Eurodesk i relevantne organizacije civilnog društva, uključujući socijalne partnere i mreže koje predstavljaju mlade i volontere. Nadalje, trebalo bi osigurati i komplementarnost postojećih povezanih programa, posebice programa nacionalne solidarnosti i programa mobilnosti za mlade, i Europskih snaga solidarnosti, oslanjajući se prema potrebni na dobre prakse, kako bi se uzajamno poboljšali i obogatili utjecaj i kvalitete takvih programa i nadogradilo postojeća dobra praksa. Europske snage solidarnosti ne bi trebale zamijeniti nacionalne sustave. Svim mladima trebalo bi zajamčiti jednak pristup nacionalnim aktivnostima solidarnosti. Komisija bi trebala osmisliti praktične smjernice o komplementarnosti programa i drugih programa Unije, izvorima financiranja i sinergijama među njima.

__________________

__________________

19 Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.–73.).

19 Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.–73.).

20 Uredba (EU) br. 375/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć (inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a) (SL L 122, 24.4.2014., str. 1.–17.).

20 Uredba (EU) br. 375/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć (inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a) (SL L 122, 24.4.2014., str. 1.–17.).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8a)  Ovjera organizacija pošiljateljica i primateljica koja se provodi u skladu s Uredbom (EU) br. 375/2014 Europskog parlamenta i Vijeća1a ne bi se smjela duplicirati u skladu s Programom, a kada se ta Uredba bude primjenjivala od 2021. trebala bi se priznati ekvivalentnost.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Europske snage solidarnosti otvaraju mladima nove mogućnosti za volontiranje, pripravništvo i rad u područjima povezanima sa solidarnošću te za osmišljavanje i izradu projekata u području solidarnosti na vlastitu inicijativu. Te mogućnosti doprinose poboljšanju njihova osobnog, obrazovnog, društvenog, građanskog i profesionalnog razvoja. Europske snage solidarnosti podupiru i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti i za promicanje vrednovanja ishoda učenja. Time će se doprinijeti i europskoj suradnji koja je relevantna za mlade te boljoj informiranosti o njezinu pozitivnom učinku.

(9)  Europske snage solidarnosti otvaraju mladima nove neformalne i informalne mogućnosti učenja za volontiranje, pripravništvo i rad u područjima povezanima sa solidarnošću te za osmišljavanje i izradu projekata u području solidarnosti na vlastitu inicijativu. Te mogućnosti doprinose poboljšanju njihova osobnog, obrazovnog, društvenog, građanskog i profesionalnog razvoja. Europske snage solidarnosti podupiru i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti i za promicanje vrednovanja ishoda učenja. Time će se doprinijeti i europskoj suradnji koja je relevantna za mlade te boljoj informiranosti o njezinu pozitivnom učinku. Trebale bi doprinositi i jačanju zajednica i podržavanju postojećih organizacija koje provode aktivnosti solidarnosti.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Od tih bi aktivnosti zajednica trebala imati korist te bi se tim aktivnostima istodobno trebao poticati osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj pojedinca, koji može biti u obliku volontiranja, pripravništva i rada, projekata ili aktivnosti umrežavanja, oblikovanih prema različitim područjima, kao što su obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje, ravnopravnost spolova, poduzetništvo, posebice socijalno poduzetništvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, klimatska politika, sprečavanje katastrofa, pripravnost i obnova, poljoprivreda i ruralni razvoj, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, zdravlje i dobrobit, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj i sport, socijalna pomoć i skrb, prihvat i integracija državljana trećih zemalja, teritorijalna suradnja i kohezija te prekogranična suradnja. Takve bi aktivnosti solidarnosti trebale uključivati izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja putem odgovarajućih aktivnosti koje se mogu ponuditi sudionicima prije, tijekom i nakon aktivnosti solidarnosti.

(10)  Te bi aktivnosti trebale imati jasnu europsku dodanu vrijednost, zajednica bi trebala imati korist od njih te bi se tim aktivnostima istodobno trebao poticati osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj pojedinca Te aktivnosti trebale bi biti moguće u obliku volontiranja, pripravništva i rada, projekata ili aktivnosti umrežavanja, oblikovanih za različita područja, kao što su obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje, ravnopravnost spolova, poduzetništvo, posebice socijalno poduzetništvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, međukulturni i međureligijski dijalog, socijalna uključenost, uključenost osoba s invaliditetom, okoliš i zaštita prirode, klimatska politika, sprečavanje katastrofa, pripravnost i obnova, poljoprivreda i ruralni razvoj, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, sigurnost hrane, zdravlje i dobrobit, kultura, uključujući kulturno nasljeđe, kreativnost, tjelesni odgoj i sport, socijalna pomoć i skrb, prihvat i integracija državljana trećih zemalja, uz usredotočenje na rješavanje izazova s kojima se suočavaju migranti, teritorijalna suradnja i kohezija te prekogranična suradnja. Takve bi aktivnosti solidarnosti trebale uključivati izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja putem odgovarajućih aktivnosti koje se mogu ponuditi sudionicima prije, tijekom i nakon aktivnosti solidarnosti.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Volonterske aktivnosti (unutar i izvan Unije) čine bogato iskustvo u neformalnom i informalnom kontekstu učenja u kojem se osnažuje osobni, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj mladih te aktivno građanstvo i zapošljivost. Volonterske aktivnosti ne bi trebale negativno utjecati na potencijalno ili postojeće plaćeno zaposlenje niti bi ih trebalo shvatiti kao zamjenu za takvo zaposlenje. Komisija i države članice trebale bi surađivati u vezi s volonterskim politikama u području mladih putem otvorene metode koordinacije.

(11)  Volonterske aktivnosti (unutar i izvan Unije) čine bogato iskustvo u neformalnom i informalnom kontekstu učenja u kojem se osnažuju osobni, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj mladih, aktivno građanstvo, demokratsko sudjelovanje i zapošljivost. Volontiranje bi se trebalo temeljiti na pisanom ugovoru o volontiranju, a volonterske aktivnosti ne bi trebale negativno utjecati na potencijalno ili postojeće plaćeno zaposlenje niti bi ih trebalo shvatiti kao zamjenu za takvo zaposlenje. Komisija i države članice trebale bi surađivati u vezi s volonterskim politikama u području mladih putem otvorene metode koordinacije.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Pripravništva i poslovi u područjima povezanima sa solidarnošću mogu mladima pružiti dodatne mogućnosti za ulazak na tržište rada te istodobno doprinositi rješavanju ključnih društvenih izazova. To može doprinijeti poticanju zapošljivosti i produktivnosti mladih uz istodobno olakšavanje njihova prelaska iz obrazovnog sustava na tržište rada, što je ključno za poboljšanje njihovih izgleda na tržištu rada. Za pripravničke aktivnosti ponuđene u okviru Europskih snaga solidarnosti vrijede načela kvalitete navedena u Preporuci Vijeća o uspostavi kvalitativnog okvira za pripravništvo21. Ponuđena pripravništva i poslovi predstavljaju odskočnu dasku za mlade pri ulasku na tržište rada te su popraćeni odgovarajućom potporom nakon završene aktivnosti. Relevantni subjekti na tržištu rada, posebice javne i privatne službe za zapošljavanje, socijalni partneri i gospodarske komore, olakšavaju pripravničke i radne aktivnosti, a naknade za njih isplaćuju organizacije sudionice. Organizacije sudionice trebale bi se prijaviti za financiranje preko nadležnog provedbenog tijela Europskih snaga solidarnosti radi posredovanja između mladih sudionika i poslodavaca koji nude pripravničke i radne aktivnosti u sektorima povezanima sa solidarnošću.

(12)  Lako dostupna pripravništva i zaposlenja trebalo bi jasno odvojiti od volontiranja, i s financijskog i s organizacijskog gledišta. Pripravništvo nikada ne bi trebalo zamijeniti zaposlenje. Plaćeno pripravništvo i radna mjesta mogu, međutim, mladima u nepovoljnom položaju i mladima koji imaju manje mogućnosti predstavljati poticaj za sudjelovanje u aktivnostima povezanima sa solidarnošću kojima inače ne bi imali pristup, uz jasnu europsku dodanu vrijednost s obzirom na to da na taj način doprinose rješavanju ključnih nezadovoljenih društvenih izazova i jačanju lokalnih zajednica. Pripravništvo može mladim ljudima olakšati prelazak iz obrazovanja u radni odnos i potaknuti njihovu zapošljivost, što je ključno za postizanje njihovog održivog uključivanja na tržište rada. Ponuđena pripravništva i poslovi predstavljaju odskočnu dasku za mlade pri ulasku na tržište rada. Plaću za pripravništvo i zaposlenja koja se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti uvijek bi trebala osigurati organizacija sudionica koja je domaćin ili poslodavac sudioniku. Stažiranje bi se trebalo temeljiti na pisanom ugovoru o stažiranju u skladu s primjenjivim regulatornim okvirom zemlje u kojoj se stažiranje odvija, prema potrebi, te bi se njime u obzir trebala uzimati načela iznesena u Preporuci Vijeća od 10. ožujka 2014. o uspostavi kvalitativnog okvira za pripravništvo21. Zaposlenja bi se trebala temeljiti na ugovoru o radu u skladu s nacionalnim pravom ili primjenjivim kolektivnim ugovorima, ili s oboje, zemlje sudionice u kojoj se odvija zaposlenje. Financijska potpora organizacijama sudionicama koje nude zaposlenje ne bi trebala trajati dulje od 12 mjeseci. Organizacije sudionice trebale bi se prijaviti za financiranje preko nadležnog provedbenog tijela Europskih snaga solidarnosti radi posredovanja između mladih sudionika i poslodavaca koji nude pripravničke i radne aktivnosti u sektorima povezanima sa solidarnošću. Pripravnička i radna mjesta trebala bi biti popraćena odgovarajućom pripremom, obukom tijekom rada i potporom nakon angažmana u vezi sa sudjelovanjem sudionika. Pripravništva i zapošljavanja mogli bi olakšati relevantni akteri na tržištu rada, osobito javne i privatne službe za zapošljavanje, socijalni partneri i gospodarske komore, kao i organizacije članice EURES-a, u skladu s Uredbom (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća21a u slučaju prekograničnih aktivnosti.

__________________

__________________

21 Preporuka Vijeća od 15. ožujka 2018. o europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja (SL 153, 2.5.2018., str. 1.).

21 Preporuka Vijeća od 10. ožujka 2014. o kvalitativnom okviru za pripravništvo (SL 88, 27.3.2014., str. 1.).

 

21a Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (SL L 107, 22.4.2016., str. 1.).

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Trebalo bi uložiti napore kako bi se osiguralo otvaranje pripravničkih i radnih mjesta svim mladima, posebno mladima koji imaju manje mogućnosti na raspolaganju, uključujući mlade osobe s invaliditetom, mlade u socijalno ili kulturno nepovoljnom položaju, migrante i stanovnike izoliranih ruralnih područja i najudaljenijih regija Unije.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Poduzetnost mladih važan je doprinos za društvo i za tržište rada. Europske snage solidarnosti doprinose poticanju tog aspekta pružajući mladima priliku da osmisle i provedu vlastite projekte usmjerene na rješavanje specifičnih izazova u korist svojih lokalnih zajednica. Ti su projekti prilika za iskušavanje ideja i potporu mladima da sami budu pokretači aktivnosti u području solidarnosti. Služe i kao odskočna daska za daljnje sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti te su prvi korak u poticanju sudionika Europskih snaga solidarnosti da postanu samozaposlene osobe ili osnuju udruge, nevladine organizacije ili druga tijela koja djeluju u neprofitnim sektorima te sektorima povezanima sa solidarnošću i mladima.

(13)  Poduzetnost mladih važan je doprinos za društvo i za tržište rada. Europske snage solidarnosti doprinose poticanju tog aspekta pružajući mladima priliku da osmisle i provedu vlastite projekte usmjerene na rješavanje specifičnih izazova u korist svojih lokalnih zajednica. Ti su projekti prilika za iskušavanje ideja za razvoj inovativnih rješenja za zajedničke izazove primjenom pristupa odozdo prema gore i potporu mladima da sami budu pokretači aktivnosti u području solidarnosti. Služe i kao odskočna daska za daljnje sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti te su prvi korak u poticanju sudionika Europskih snaga solidarnosti da postanu samozaposlene osobe i nastave biti aktivni građani kao volonteri, pripravnici ili zaposlenici u udrugama, nevladinim organizacijama ili drugim tijelima koja djeluju u neprofitnim sektorima te sektorima povezanima sa solidarnošću i mladima. Programom bi se u suštini trebalo stvoriti ozračje u kojem su mladi sve više motivirani sudjelovati u aktivnostima solidarnosti i služiti javnom interesu.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13a)  Volonteri mogu doprinijeti jačanju kapaciteta Unije za pružanje humanitarne pomoći koja se temelji na potrebama i načelima i doprinijeti jačanju djelotvornosti humanitarnog sektora ako su prikladno odabrani, osposobljeni i pripremljeni za djelovanje kako bi se osiguralo da imaju potrebne vještine i kompetencije za najučinkovitije pružanje pomoći ljudima u nevolji te ako mogu računati na dostatnu potporu i nadzor na licu mjesta. Stoga je uloga visokokvalificiranih, visokoosposobljenih i iskusnih trenera/mentora na terenu od ključne važnosti za pružanje doprinosa učinkovitosti humanitarnog odgovora, kao i za pružanje podrške volonterima.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Mladi i organizacije koje sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti trebali bi osjećati da pripadaju zajednici pojedinaca i subjekata predanih jačanju solidarnosti diljem Europe. Istodobno, organizacijama sudionicama treba potpora kako bi povećale svoje kapacitete za pružanje kvalitetnih aktivnosti sve većem broju sudionika. Europske snage solidarnosti podržavaju aktivnosti umrežavanja usmjerene na jačanje angažmana mladih i organizacija sudionica u toj zajednici, na poticanje duha Europskih snaga solidarnosti te na poticanje razmjene korisnih praksi i iskustava. Te aktivnosti doprinose i podizanju svijesti o Europskim snagama solidarnosti među javnim i privatnim subjektima te prikupljanju povratnih informacija od sudionika i organizacija sudionica o provedbi Europskih snaga solidarnosti.

(14)  Mladi i organizacije koje sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti trebali bi osjećati da pripadaju zajednici pojedinaca i subjekata predanih jačanju solidarnosti diljem Europe. Istodobno, organizacijama sudionicama treba potpora kako bi povećale svoje kapacitete za pružanje kvalitetnih aktivnosti sve većem broju sudionika. Europske snage solidarnosti podržavaju aktivnosti umrežavanja usmjerene na jačanje angažmana mladih i organizacija sudionica u toj zajednici, na poticanje duha Europskih snaga solidarnosti te na poticanje razmjene najboljih praksi i iskustava. Te aktivnosti doprinose i podizanju svijesti o Europskim snagama solidarnosti među javnim i privatnim subjektima te prikupljanju složenih i smislenih povratnih informacija od sudionika i organizacija sudionica o različitim fazama provedbe Europskih snaga solidarnosti. Povratne informacije trebale bi uključivati pitanja o ciljevima Programa kako bi se bolje ocijenilo njihovo ostvarenje.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14a)  Osiguranje uspješne provedbe Programa iziskuje veću vidljivost i osviještenost te daljnje promicanje dostupnih mogućnosti financiranja u okviru informativnih kampanji, među ostalim na godišnji informativni dan Europskih snaga solidarnosti, te dinamičnih sredstava komunikacije uz snažan naglasak na društvenim medijima, čime se jamči najviša moguća razina osviještenosti među ciljnim skupinama, i pojedincima i organizacijama.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju kvalitete tih aktivnosti i drugih mogućnosti koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti, posebice tako da se sudionicima ponudi osposobljavanje, jezična potpora, osiguranje, administrativna potpora i potpora nakon aktivnosti te vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih na temelju iskustva u Europskim snagama solidarnosti. Sigurnost i zaštita volontera i dalje su od presudne važnosti te se volontere ne bi trebalo upućivati na zadatke koji se provode u areni međunarodnih i nemeđunarodnih oružanih sukoba.

(15)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju kvalitete tih aktivnosti i drugih mogućnosti koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti, uz postizanje cilja uključivosti tim aktivnostima i mogućnostima, posebice tako da se sudionicima ponudi prikladno osposobljavanje na internetu i izvan njega, jezična potpora, primjeren smještaj, osiguranje, pojednostavljeni administrativni postupci i potpora prije i nakon aktivnosti te vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih na temelju iskustva u Europskim snagama solidarnosti. Te mjere potpore treba osmisliti i provoditi u suradnji s organizacijama mladih i drugim neprofitnim organizacijama te organizacijama civilnog društva kako bi se iskoristilo njihovo stručno znanje stečeno u tom području. Sigurnost i zaštita sudionika, kao i relevantnih korisnika, i dalje su od presudne važnosti. Sve aktivnosti trebale bi biti u skladu s načelom nečinjenja štete. Sudionike ne bi trebalo upućivati na zadatke koji se provode na poprištima međunarodnih i nemeđunarodnih oružanih sukoba ili u objekte u kojima se krše međunarodne norme za ljudska prava. Aktivnosti u kojima se izravno dolazi u dodir s djecom trebale bi se voditi načelom najboljeg interesa djeteta te bi, tamo gdje je to prikladno, trebale biti podložne pozadinskim provjerama ili drugim mjerama radi osiguravanja zaštite djece.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  U skladu sa Smjernicama EU-a za promicanje i zaštitu prava djeteta iz 2017. i člankom 9. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, Unija i države članice obvezne su promicati i podržavati tranziciju ranjivih osoba, kao što su osobe s invaliditetom i djeca, iz institucionalne skrbi u obiteljsku skrb i skrb u zajednici. U tom kontekstu Programom se ne bi trebali podupirati mjere ili inicijative kojima se ometa ispunjavanje obveze da se prekine institucionalizacija djece i mjere kojima se europskim strukturnim i investicijskim fondovima zabranjuje da održavaju stambene institucije

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15b)  Unijina načela jednakih mogućnosti i nediskriminacije trebala bi se potpuno poštovati u svim fazama provedbe Programa, osobito za identifikaciju i odabir volontera i organizacija sudionika.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se zajamčio učinak aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti na osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj sudionika, znanje, vještine i kompetencije koje nastaju kao rezultat aktivnosti trebalo bi pravilno utvrditi i dokumentirati u skladu s nacionalnim okolnostima i specifičnostima, kako je preporučeno u Preporuci Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja22.

(16)  Kako bi se zajamčio učinak aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti na osobni, obrazovni, društveni, kulturni, građanski i profesionalni razvoj sudionika, znanje, vještine i kompetencije koje nastaju kao rezultat aktivnosti trebalo bi pravilno utvrditi i dokumentirati u skladu s nacionalnim okolnostima i specifičnostima, kako je preporučeno u Preporuci Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja22. Kako bi se zajamčilo da se registriranim kandidatima pružaju odgovarajuće aktivnosti, ishodi učenja aktivnosti trebali bi im biti dostupni prije nego što oni odaberu sudjelovati. U tu svrhu, trebalo bi na razini Unije i nacionalnoj razini prema potrebi poticati korištenje djelotvornih instrumenata za priznavanje neformalnog i informalnog učenja, kao što su Youthpass i Europass.

__________________

__________________

22 Preporuka Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (SL C 398, 22.12.2012., str. 1.–5.).

22 Preporuka Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (SL C 398, 22.12.2012., str. 1.–5.).

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16a)  Nacionalne agencije također bi trebale poticati mlade volontere da postanu ambasadori Programa kako bi podijelili svoja iskustva u okviru mreža mladih, obrazovnih ustanova i radionica. Bivši volonteri/ambasadori također bi mogli doprinijeti osposobljavanju budućih kandidata.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Oznaka kvalitete trebala bi osigurati usklađenost organizacija sudionica s načelima i zahtjevima Europskih snaga solidarnosti u pogledu njihovih prava i odgovornosti tijekom svih faza iskustva u aktivnostima solidarnosti. Dobivanje oznake kvalitete preduvjet je za sudjelovanje, ali ne bi trebalo podrazumijevati dobivanje financijskih sredstava u okviru Europskih snaga solidarnosti.

(17)  Oznaka kvalitete trebala bi osigurati usklađenost organizacija sudionica s vrijednostima, načelima i ciljevima Unije, kao i s načelima i zahtjevima Europskih snaga solidarnosti u pogledu njihovih prava, odgovornosti i sigurnosnih standarda tijekom svih faza iskustva u aktivnostima solidarnosti, uključujući faze prije i poslije aktivnosti. Dobivanje oznake kvalitete preduvjet je za sudjelovanje, ali ne bi trebalo podrazumijevati dobivanje financijskih sredstava u okviru Europskih snaga solidarnosti. Oznake kvalitete trebaju se razlikovati s obzirom na vrstu aktivnosti solidarnosti.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Svaki subjekt koji želi sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti trebao bi dobiti oznaku kvalitete uz uvjet da su ispunjeni odgovarajući uvjeti. Postupak za dodjelu oznake kvalitete trebala bi kontinuirano provoditi provedbena tijela Europskih snaga solidarnosti. Dodijeljenu oznaku kvalitete trebalo bi povremeno iznova ocijeniti te se ona može opozvati ako je u okviru provjera koje treba izvršiti utvrđeno da više nisu ispunjeni uvjeti na osnovi kojih je dodijeljena.

(18)  Svaki subjekt koji želi sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti trebao bi dobiti oznaku kvalitete uz uvjet da su ispunjeni odgovarajući uvjeti. Kako bi se osigurala učinkovita usklađenost organizacija sudionica s načelima i zahtjevima Europskih snaga solidarnosti u pogledu njihovih prava i obveza, trebalo bi uspostaviti zasebne oznake kvalitete za volontiranje u aktivnostima solidarnosti, volontiranje kojim se podupiru aktivnosti humanitarne pomoći, pripravništva i zaposlenja, što bi trebalo ovisiti o funkciji organizacije sudionice. Postupak za dodjelu oznake kvalitete trebala bi kontinuirano provoditi provedbena tijela Europskih snaga solidarnosti. Dodijeljenu oznaku kvalitete trebalo bi redovito iznova ocjenjivati te bi je trebalo opozvati ako je u okviru provjera koje treba izvršiti utvrđeno da više nisu ispunjeni uvjeti na osnovi kojih je dodijeljena. Administrativno opterećenje trebalo bi smanjiti na najmanju moguću mjeru kako bi se izbjeglo obeshrabrivanje sudjelovanja manjih organizacija.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  U pravilu bi se zahtjev za bespovratna sredstva trebao podnositi nacionalnoj agenciji države u kojoj se nalazi sjedište organizacije sudionice. Zahtjevi za bespovratna sredstva za aktivnosti solidarnosti koje organiziraju europske ili međunarodne organizacije, aktivnosti solidarnosti koje provode timovi za volontiranje u prioritetnim područjima utvrđenima na europskoj razini i aktivnosti solidarnosti u svrhu potpore operacijama humanitarne pomoći u trećim zemljama dostavljaju se Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) koja je osnovana Provedbenom odlukom Komisije 2013/776/EU1a.

 

__________________

 

1a Provedbena odluka Komisije 2013/776/EU od 18. prosinca 2013. o osnivanju „Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu” i o stavljanju izvan snage Odluke 2009/336/EZ (SL L 343, 19.12.2013., str. 46.).

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Organizacije sudionice mogu izvršavati nekoliko funkcija u okviru Europskih snaga solidarnosti. U funkciji domaćina provodit će aktivnosti povezane s primanjem sudionika, uključujući organizaciju aktivnosti, savjetovanje i pružanje potpore sudionicima tijekom aktivnosti solidarnosti, prema potrebi. U funkciji pružatelja potpore provodit će aktivnosti povezane sa slanjem i pripremom sudionika prije odlaska, tijekom i nakon aktivnosti solidarnosti, uključujući osposobljavanje i usmjeravanje sudionika na lokalne organizacije nakon aktivnosti.

(20)  Organizacije sudionice mogu izvršavati nekoliko funkcija u okviru Europskih snaga solidarnosti. U funkciji domaćina provodit će aktivnosti povezane s primanjem sudionika, uključujući organizaciju aktivnosti, savjetovanje i pružanje potpore sudionicima tijekom aktivnosti solidarnosti, kao i povratne informacije nakon aktivnosti, prema potrebi. U funkciji pružatelja potpore provodit će aktivnosti povezane sa slanjem i pripremom sudionika prije odlaska, tijekom i nakon aktivnosti solidarnosti, uključujući osposobljavanje i usmjeravanje sudionika na lokalne organizacije nakon aktivnosti kako bi se stvorilo više mogućnosti za daljnja iskustva u aktivnostima solidarnosti. Nacionalne agencije također bi trebale poticati volontere da postanu ambasadori Programa i dijele osobna iskustva putem mreža za mlade i obrazovnih ustanova, doprinoseći time promicanju Programa. U tu svrhu nacionalne agencije trebale bi pružati potporu volonterima.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Kako bi se podržalo sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti organizacije sudionice trebale bi biti javni ili privatni subjekti ili međunarodne organizacije, profitne ili neprofitne, i mogu obuhvaćati organizacije mladih, vjerske institucije i dobrotvorne udruge, sekularne humanističke organizacije, nevladine organizacije ili druge dionike iz civilnog društva. Programom bi se trebalo osiguravati financiranje samo za neprofitne aktivnosti organizacija sudionica.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Trebalo bi olakšati proširenje projekata Europskih snaga solidarnosti. Kako bi se pomoglo nositeljima projekata Europskih snaga solidarnosti da se prijave za bespovratna sredstva ili razvijaju sinergije s pomoću potpore europskih strukturnih i investicijskih fondova i programa povezanih s migracijama, sigurnosti, pravosuđem i građanstvom te zdravljem i kulturom, trebalo bi provesti posebne mjere.

(21)  Trebalo bi olakšati proširenje projekata Europskih snaga solidarnosti. Istodobno se potencijalnim korisnicima trebaju pružati točne i stalno ažurirane informacije u vezi s tim prilikama. Kako bi se pomoglo nositeljima projekata Europskih snaga solidarnosti da se prijave za bespovratna sredstva ili razvijaju sinergije s pomoću potpore europskih strukturnih i investicijskih fondova i programa povezanih s migracijama, sigurnosti, pravosuđem i građanstvom te zdravljem i kulturom, trebalo bi provesti posebne mjere.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Portal Europskih snaga solidarnosti trebao bi se neprestano razvijati kako bi se osigurao jednostavan pristup Europskim snagama solidarnosti i kako bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka za zainteresirane pojedince i organizacije u pogledu, među ostalim, registracije, identifikacije, usklađivanja profila i mogućnosti, mrežnih i virtualnih razmjena, osposobljavanja putem interneta, jezične potpore i potpore nakon završetka aktivnosti te drugih korisnih funkcija koje bi se mogle pojaviti u budućnosti.

(23)  Portal Europskih snaga solidarnosti trebao bi se neprestano razvijati kako bi se osigurao pristup Europskim snagama solidarnosti koji je jednostavan, bez prepreka i prilagođen korisnicima, u skladu sa standardima uspostavljenima Direktivom (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Portal Europskih snaga solidarnosti osigurava jedinstvenu kontaktnu točku za zainteresirane pojedince i organizacije u pogledu, među ostalim, registracije, identifikacije, usklađivanja profila i mogućnosti, mrežnih i virtualnih razmjena, osposobljavanja putem interneta, jezične potpore i potpore prije i nakon završetka aktivnosti, mehanizma za evaluaciju i povratne informacije te drugih korisnih funkcija koje bi se mogle pojaviti u budućnosti. Iako jedinstvena kontaktna točka pruža integrirani pristup različitim aktivnostima, pojedinci pri pristupanju Portalu mogu naići na fizičke, društvene ili druge prepreke kad pristupaju portalu Europskih snaga solidarnosti. Kako bi se nadvladale takve prepreke organizacije sudionice trebaju sudionicima pružiti podršku prilikom registracije.

 

__________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1).

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Trebalo bi dodatno razviti portal Europskih snaga solidarnosti uzimajući u obzir Europski okvir za interoperabilnost23, kojim se daju konkretne smjernice o uspostavi interoperabilnih digitalnih javnih usluga i koji je proveden u državama članicama i drugim članicama Europskoga gospodarskog prostora putem nacionalnih okvira za interoperabilnost. Tim se okvirom javnim upravama nudi 47 konkretnih preporuka o tome kako poboljšati upravljanje aktivnostima u području interoperabilnosti, uspostaviti međuorganizacijske odnose, pojednostavniti postupke za podupiranje usluga koje su u potpunosti digitalne te osigurati da se postojećim i novim zakonodavstvom ne ugrožava rad na ostvarenju interoperabilnosti.

(24)  Trebalo bi dodatno razviti portal Europskih snaga solidarnosti uzimajući u obzir Europski okvir za interoperabilnost23, kojim se daju konkretne smjernice o uspostavi interoperabilnih digitalnih javnih usluga i koji je proveden u državama članicama i drugim članicama Europskoga gospodarskog prostora u sklopu nacionalnih okvira za interoperabilnost. Tim se okvirom javnim upravama nudi 47 konkretnih preporuka o tome kako poboljšati upravljanje aktivnostima u području interoperabilnosti, uspostaviti međuorganizacijske odnose, pojednostavniti postupke za podupiranje usluga koje su u potpunosti digitalne te osigurati da se postojećim i novim zakonodavstvom ne ugrožava rad na ostvarenju interoperabilnosti. Nadalje, portal bi trebalo izraditi u skladu sa standardima utvrđenima Direktivom (EU) 2016/2102.

_________________

_________________

23 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europski okvir za interoperabilnost – strategija provedbe” (COM(2017) 134 final).

23 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europski okvir za interoperabilnost – strategija provedbe” (COM(2017) 134 final).

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a)  Kako bi se poboljšala transparentnost provedbenog postupka i povećala učinkovitost Programa, Komisija bi se o provedbi Europskih snaga solidarnosti trebala redovito savjetovati s ključnim dionicima, uključujući organizacije sudionice.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24b)  Za dobro funkcioniranje programa i pravovremeno provođenje mjera ključno je uvođenje mehanizama u okviru radnih programa Europskih snaga solidarnosti kako bi se zajamčilo da se prijavljenim kandidatima ponude izlože u razumnom i relativno predvidljivom vremenskom roku. Stoga bi se periodične informacije i ažurirane informacije o raspoloživim angažmanima i aktivno uključenim organizacijama sudionicama trebale slati registriranim osobama kako bi se potaknuo njihov angažman u Programu nakon registracije, istovremeno im nudeći mogućnost da izravno stupe u kontakt s uključenim dionicima u području solidarnosti na nacionalnoj i europskoj razini.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  Unijina načela jednakih mogućnosti i zabrana diskriminacije ukazuju na to da bi građani Unije i oni s dugotrajnim boravištem u Uniji, bez obzira na svoju struku i dob, trebali moći sudjelovati u aktivnom građanstvu. S obzirom na posebne izazove u humanitarnom kontekstu, sudionici inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a moraju imati najmanje 18 godina i mogu biti različitih profila i generacija, čije su kompetencije relevantne za uspješnu provedbu predmetnih humanitarnih operacija.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti dostupne svim mladim osobama, posebno onima u najnepovoljnijem položaju. Trebalo bi donijeti posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti i sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju te kako bi se uzela u obzir ograničenja zbog udaljenosti brojnih ruralnih područja i najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja Unije. Slično tomu, zemlje sudionice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju Europskih snaga solidarnosti. Ako je moguće, i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, time bi se trebali riješiti administrativni problemi koji otežavaju dobivanje viza i boravišnih dozvola te izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja u slučaju prekograničnih aktivnosti unutar Europske unije.

(28)  Posebnu pozornost treba posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti dostupne svima mladima, osobito mladima s manje mogućnosti, kako je detaljnije opisano u strategiji za uključenost i raznovrsnost koja je razvijena i primijenjena u okviru programa Erasmus+ u području mladih. Trebalo bi donijeti posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti i sudjelovanja mladih koji imaju manje mogućnosti, kao što su prikladni formati aktivnosti solidarnosti i personalizirane smjernice, te u obzir uzeti ograničenja zbog udaljenosti brojnih ruralnih područja i najudaljenijih regija te prekomorskih zemalja i područja Unije. U tu svrhu mladima koji imaju manje mogućnosti trebalo bi biti omogućeno sudjelovanje na nepuno radno vrijeme ili u državi boravišta te bi trebali imati koristi od ostalih mjera za olakšavanje njihovog sudjelovanja u Programu, ne dovodeći u pitanje mogućnost njihovog sudjelovanja na puno radno vrijeme ili u državi koja nije njihova država boravišta. Slično tomu, zemlje sudionice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju Europskih snaga solidarnosti. Time bi se trebali riješiti, kad je to moguće i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, administrativni problemi koji otežavaju dobivanje viza i boravišnih dozvola te izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja u slučaju prekograničnih aktivnosti unutar Europske unije.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28a)  Treba pružiti posebnu pozornost i potporu kapacitetu partnerskih organizacija primateljica u trećim zemljama i potrebi da se aktivnosti volontera integriraju u lokalni kontekst i da se olakša interakcija volontera s lokalnim humanitarnim dionicima, zajednicom primateljicom i civilnim društvom.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Odražavajući važnost rješavanja pitanja klimatskih promjena u skladu s preuzetim obvezama Unije u cilju provedbe Pariškog sporazuma i postizanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim će se Programom doprinijeti integriranju klimatske politike i ostvarenju općeg cilja od 25 % proračunskih rashoda Unije za podupiranje klimatskih ciljeva. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno ocijeniti u kontekstu relevantnih evaluacija i revizije.

(29)  Odražavajući važnost rješavanja pitanja klimatskih promjena u skladu s preuzetim obvezama Unije u cilju provedbe Pariškog sporazuma i postizanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim će se Programom doprinijeti integriranju klimatske politike i ostvarenju općeg cilja od najmanje 25 % proračunskih rashoda Unije za podupiranje klimatskih ciljeva tijekom VFO-a u razdoblju 2021. – 2027. te godišnjeg cilja od 30 % što je prije moguće, a najkasnije do 2027. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno ocijeniti u kontekstu relevantnih evaluacija i revizije.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30a)  Odgovarajući dio proračuna trebao bi se namijeniti za razmjenu najboljih praksi među državama članicama i razvoj mreža za mlade.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  U skladu s Komunikacijom Komisije „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a”31 u Programu bi se trebala uzeti u obzir posebna situacija tih regija. Poduzet će se mjere za povećanje sudjelovanja najudaljenijih regija u svim aktivnostima. Te će se mjere redovito pratiti i ocjenjivati.

(35)  U skladu s Komunikacijom Komisije „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a”31 u Programu bi se trebala uzeti u obzir posebna situacija tih regija. Poduzet će se mjere za povećanje sudjelovanja najudaljenijih regija u svim aktivnostima, uključujući pojačano oglašavanje. Te će se mjere redovito pratiti i ocjenjivati.

__________________

__________________

31 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a” (COM(2017) 623 final).

31 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a” (COM(2017) 623 final).

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  U skladu s Financijskom uredbom Komisija bi trebala donijeti programe rada i o tome obavijestiti Europski parlament i Vijeće. U programu rada trebale bi se utvrditi mjere potrebne za njihovu provedbu u skladu s općim i posebnim ciljevima Programa, kriteriji za odabir i dodjelu bespovratnih sredstava te svi drugi potrebni elementi. Programi rada i sve njihove izmjene trebali bi se donijeti provedbenim aktima u skladu s postupkom ispitivanja.

(36)  S obzirom na to da se Program treba provoditi tijekom razdoblja od sedam godina, važno je osigurati odgovarajuću fleksibilnost kako bi se omogućila njegova prilagodba promjenjivim okolnostima i političkim prioritetima za provođenje aktivnosti solidarnosti. Ovom Uredbom kao takvom ne utvrđuje se detaljno kako bi se mjere trebale osmisliti i njome se ne dovode u pitanje politički prioriteti ili pripadajući proračunski prioriteti za sljedećih sedam godina. Umjesto toga, sekundarni izbori politika i prioriteti, uključujući detalje posebnih mjera, koji se trebaju provesti različitim aktivnostima, trebali bi biti utvrđeni godišnjim programom rada u skladu s Uredbom EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća1a (Financijska uredba). U programu rada trebale bi se utvrditi mjere potrebne za njihovu provedbu u skladu s općim i posebnim ciljevima Programa, kriteriji za odabir i dodjelu bespovratnih sredstava te svi drugi potrebni elementi. Radni programi i sve njihove izmjene trebali bi se donijeti s pomoću delegiranih akata. Kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Komisija bi kod pripreme i sastavljanja delegiranih akata trebala obaviti prikladna savjetovanja tijekom pripremnog rada, među ostalim i na stručnoj razini, i osigurati istovremenu, pravodobnu i odgovarajuću dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

 

____________________

 

1a Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018.).

Obrazloženje

Ovaj amandman odnosi se na zamjenu provedbenih akata delegiranim aktima kao sredstvom donošenja programa rada. Njime se ustvrđuje da Uredba sadrži ograničene pojedinosti o politici radi jamčenja fleksibilnosti i da će se detaljni odabiri politike donositi kroz programe rada. U amandmanu se odražava horizontalni pristup usklađen s ostalim spisima VFO-a Odbora za kulturu i obrazovanje.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Trebalo bi na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini osigurati odgovarajuće informiranje, promidžbu i širenje informacija o mogućnostima i rezultatima aktivnosti koje se podupiru u okviru Programa. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti socijalnim poduzećima potičući ih da pruže potporu aktivnostima u okviru Europskih snaga solidarnosti. Aktivnosti informiranja, promidžbe i širenja informacija trebale bi se oslanjati na sva provedbena tijela Programa, uključujući, prema potrebi, uz potporu drugih ključnih dionika.

(38)  Trebalo bi na europskoj, regionalnoj nacionalnoj i lokalnoj razini osigurati odgovarajuće informiranje, promidžbu i širenje informacija o mogućnostima i rezultatima aktivnosti koje se podupiru u okviru Programa. Program bi se trebao promicati dinamičkim sredstvima komunikacije, s posebnim naglaskom na društvenim medijima, kako bi se doprlo do većeg broja mogućih kandidata. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti socijalnim poduzećima potičući ih da pruže potporu aktivnostima u okviru Europskih snaga solidarnosti. Aktivnosti informiranja, promidžbe i širenja informacija trebale bi se oslanjati na sva provedbena tijela Programa, mrežne stranice Unije povezane s Europskim snagama solidarnosti i trebale bi, prema potrebi, uključivati potporu drugih ključnih dionika.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Kako bi se uspješnije ostvarili ciljevi Programa, Komisija, države članice i nacionalne agencije trebale bi, po mogućnosti, u partnerstvu blisko surađivati s nevladinim organizacijama, organizacijama mladih i lokalnim dionicima sa stručnim znanjem u području aktivnosti solidarnosti.

(39)  Kako bi se uspješnije ostvarili ciljevi Programa, Komisija, države članice i nacionalne agencije trebale bi u partnerstvu blisko surađivati s nevladinim organizacijama, socijalnim poduzećima, organizacijama mladih, organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom i lokalnim dionicima sa stručnim znanjem u području aktivnosti solidarnosti, uključujući agencije koje imaju volontersku infrastrukturu i podršku, kao što su volonterski centri.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Kako bi se osigurala veća učinkovitost u komuniciranju sa širom javnosti te veće sinergije između komunikacijskih aktivnosti na inicijativu Komisije, sredstva dodijeljena za komunikacijske aktivnosti u skladu s ovom Uredbom trebala bi doprinijeti i financiranju institucijskog priopćavanja političkih prioriteta Unije, ako su oni povezani s općim ciljem ove Uredbe.

(40)  Kako bi se osigurala veća učinkovitost u komuniciranju sa širom javnosti te veće sinergije između komunikacijskih aktivnosti na inicijativu Komisije, sredstva dodijeljena za komunikacijske aktivnosti u skladu s ovom Uredbom trebala bi bez prepreka doprinijeti i financiranju institucijskog priopćavanja političkih prioriteta Unije, ako su oni povezani s općim ciljem ove Uredbe.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje i pravna sigurnost u svakoj zemlji sudionici, svako nacionalno tijelo trebalo bi imenovati neovisno revizorsko tijelo. Ako je izvedivo, i kako bi se učinkovitost povećala na najveću moguću mjeru, neovisno revizorsko tijelo moglo bi biti isto kao ono imenovano za mjere iz poglavlja III. [nove Uredbe o programu Erasmus].

(42)  Kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje, optimizacija troškova i pravna sigurnost u svakoj zemlji sudionici, svako nacionalno tijelo trebalo bi imenovati neovisno revizorsko tijelo. Ako je izvedivo, i kako bi se učinkovitost povećala na najveću moguću mjeru, neovisno revizorsko tijelo moglo bi biti isto kao ono imenovano za mjere iz poglavlja III. [nove Uredbe o programu Erasmus].

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Države članice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere kako bi otklonile pravne i administrativne prepreke za pravilno funkcioniranje Programa. Ako je moguće, i ne dovodeći u pitanje pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, to uključuje rješavanje problema koji otežavaju dobivanje viza i boravišnih dozvola. U skladu s Direktivom (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća32 države članice potiču se da uspostave ubrzane postupke prihvata.

(43)  Države članice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere kako bi otklonile pravne i administrativne prepreke za pravilno funkcioniranje Programa. Ako je moguće, i ne dovodeći u pitanje pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, to uključuje rješavanje problema koji otežavaju dobivanje viza i boravišnih dozvola i drugih pravnih poteškoća koje bi mladima mogle onemogućiti pristup Programu. U skladu s Direktivom (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća32 države članice potiču se da uspostave ubrzane postupke prihvata.

_________________

_________________

32 Direktiva (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21.5.2016., str. 21.).

32 Direktiva (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21.5.2016., str. 21.).

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća33.

Briše se.

_________________

 

33 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

 

Obrazloženje

Ovaj amandman odnosi se na zamjenu provedbenih akata delegiranim aktima kao sredstvom donošenja programa rada.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima35. Konkretno, ovom se Uredbom nastoji osigurati potpuno poštovanje prava na ravnopravnost muškaraca i žena te prava na nediskriminaciju na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije te promicati primjena članaka 21. i 23. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(48)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima35. Konkretno, ovom se Uredbom nastoji osigurati potpuno poštovanje prava na ravnopravnost muškaraca i žena te prava na nediskriminaciju na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije ili društvenog ili financijskog položaja te promicati primjena članaka 21. i 23. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

_________________

_________________

35 Povelja Europske unije o temeljnim pravima (SL C 326, 26.10.2012., str. 391.).

35 Povelja Europske unije o temeljnim pravima (SL C 326, 26.10.2012., str. 391.).

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „aktivnost solidarnosti” znači visokokvalitetna privremena aktivnost kojom se doprinosi ciljevima Europskih snaga solidarnosti, a može obuhvaćati volontiranje, pripravništvo, zaposlenje, projekte u području solidarnosti i aktivnosti umrežavanja u različitim područjima, uključujući one iz točke 13., uz ostvarivanje europske dodane vrijednosti te usklađenosti sa zdravstvenim i sigurnosnim propisima;

(1)  „aktivnost solidarnosti” znači visokokvalitetna, uključiva i adekvatno financirana aktivnost kojom se rješavaju važni društveni izazovi na korist svekolike zajednice ili društva, doprinosi ciljevima Europskih snaga solidarnosti, a može obuhvaćati volontiranje, pripravništvo, zaposlenje, projekte u području solidarnosti i aktivnosti umrežavanja u različitim područjima, uključujući one iz točke 13., uz ostvarivanje europske dodane vrijednosti te usklađenosti sa zdravstvenim i sigurnosnim propisima međunarodnim standardima ljudskih prava;

 

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „registrirani kandidat” znači osoba u dobi od 17 do 30 godina koja se registrirala na portalu Europskih snaga solidarnosti i tako izrazila interes da se uključi u aktivnost solidarnosti, ali još ne sudjeluje u takvoj aktivnosti;

(2)  „registrirani kandidat” znači osoba u dobi od 17 do 30, koji zakonito boravi u zemlji sudionici, godina koja se registrirala na portalu Europskih snaga solidarnosti i tako izrazila interes da se uključi u aktivnost solidarnosti, ali još ne sudjeluje u takvoj aktivnosti;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „sudionik” znači osoba u dobi od 18 do 30 godina koja se registrirala na portalu Europskih snaga solidarnosti i sudjeluje u aktivnosti solidarnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti;

(3)  „sudionik” znači osoba u dobi od 18 do 30 godina, koja zakonito boravi u zemlji sudionici, koja se registrirala na portalu Europskih snaga solidarnosti i koja sudjeluje u aktivnosti solidarnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „mladi s manje mogućnosti” znači osobe koje nailaze na prepreke koje im onemogućuju pristup mogućnostima u okviru Programa zbog gospodarskih, socijalnih, kulturnih, geografskih ili zdravstvenih razloga, ili zbog razloga kao što su invaliditet i poteškoće u učenju;

(4)  „mladi s manje mogućnosti” znači osobe kojima je potrebna dodatna potpora zbog različitih prepreka, primjerice invaliditeta, zdravstvenih problema, poteškoća u učenju, migrantskog podrijetla, kulturnih razlika, financijske, socijalne i geografske situacije, uključujući osobe iz marginaliziranih zajednice ili osobe kojima prijeti diskriminacija na temelju bilo koje osnove iz članka 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „organizacija sudionica” znači svaki javni ili privatni subjekt, bilo lokalni, regionalni, nacionalni ili međunarodni, kojem je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti;

(5)  „organizacija sudionica” znači svaki javni ili privatni subjekt, bilo profitni ili neprofitni, lokalni, regionalni, nacionalni ili međunarodni, kojem je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti, u funkciji domaćina, u potpornoj funkciji, ili u objema funkcijama, kojom se jamči da je taj subjekt sposoban provoditi visokokvalitetne aktivnosti solidarnosti u skladu s ciljevima Programa;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „volontiranje” znači aktivnost solidarnosti koja se odvija kao dobrovoljna neplaćena aktivnost u trajanju do 12 mjeseci;

(6)  „volontiranje” znači izborna aktivnost solidarnosti koja se sastoji od izvođenja aktivnosti u javnu korist koja doprinosi ostvarenju javne dobrobiti, koju sudionik poduzima u svoje slobodno vrijeme i svojom slobodnom voljom, bez naknade, u trajanju do 12 mjeseci;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „pripravništvo” znači aktivnost solidarnosti u trajanju od dva mjeseca do šest mjeseci koja se može produljiti jednom i ukupno trajati najviše 12 mjeseci te koju nudi i plaća organizacija sudionica koja je domaćin sudioniku Europskih snaga solidarnosti;

(7)  „pripravništvo” znači plaćena aktivnost solidarnosti koja ima oblik prakse na radu u okviru organizacije sudionice u trajanju od tri mjeseca do šest mjeseci koja se može produljiti jednom i ukupno trajati najviše 12 mjeseci, koju nudi i plaća organizacija sudionica koja je domaćin sudioniku Europskih snaga solidarnosti te koja ima komponentu učenja u cilju stjecanja relevantnih vještina i iskustva;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „zaposlenje” znači aktivnost solidarnosti u trajanju od dva mjeseca do 12 mjeseci koju plaća organizacija sudionica koja zapošljava sudionika Europskih snaga solidarnosti;

(8)  „zaposlenje” znači pristojno plaćena aktivnost solidarnosti u trajanju od 3 mjeseca do 12 mjeseci, što uključuje komponentu učenja i osposobljavanja, temelji se na pisanom sporazumu te je nudi i plaća organizacija sudionica koja zapošljava sudionika Europskih snaga solidarnosti, a ne zamjenjuje postojeće mogućnosti zapošljavanja;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „projekt u području solidarnosti” znači neplaćena aktivnost solidarnosti u nekoj zemlji u trajanju do 12 mjeseci koju provode skupine od najmanje pet sudionika Europskih snaga solidarnosti radi rješavanja ključnih izazova u vlastitim zajednicama i u kojoj se jasno očituje europska dodana vrijednost;

(9)  „projekt u području solidarnosti” znači neplaćena aktivnost solidarnosti u nekoj zemlji ili prekogranična aktivnost u trajanju do 12 mjeseci koju provode skupine od najmanje pet sudionika Europskih snaga solidarnosti radi rješavanja ključnih izazova u vlastitim zajednicama i u kojoj se jasno očituje europska dodana vrijednost;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „oznaka kvalitete” znači certifikat dodijeljen organizaciji sudionici koja je voljna osigurati aktivnosti solidarnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, u ulozi domaćina i/ili pružanjem potpore;

(10)  „oznaka kvalitete” znači certifikat dodijeljen, na temelju različitih posebnih zahtjeva ovisno o vrsti aktivnosti solidarnosti koja se pruža, organizaciji sudionici koja je voljna osigurati aktivnosti solidarnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, u ulozi domaćina i/ili pružanjem potpore, kojom se potvrđuje da organizacija može zajamčiti kvalitetu aktivnosti solidarnosti tijekom svih faza iskustva solidarnosti, u skladu s načelima i ciljevima ovog Programa;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj Programa povećati sudjelovanje mladih i organizacija u dostupnim i visokokvalitetnim aktivnostima solidarnosti kao sredstvu za doprinos jačanju kohezije, solidarnosti i demokracije u Uniji i u inozemstvu, istodobno odgovarajući na društvene i humanitarne izazove na terenu, uz posebno zalaganje u području promicanja socijalne uključenosti.

1.  Opći je cilj Programa promicati solidarnost kao vrijednost, uglavnom kroz volontiranje, povećati sudjelovanje generacije mladih koji su skloniji sudjelovati u aktivnostima solidarnosti i organizacija u dostupnim i visokokvalitetnim aktivnostima solidarnosti kao sredstvu za doprinos jačanju kohezije, solidarnosti, demokracije, europskog identiteta i aktivnog građanstva u Uniji i u inozemstvu, podržati zajednice i odgovoriti na društvene i humanitarne izazove na terenu, uz posebno zalaganje u području promicanja socijalne uključenosti i jednakih prilika.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Posebni je cilj Programa pružiti mladima, uključujući one s manje mogućnosti, lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti u Europi i u inozemstvu uz istodobno unapređenje i odgovarajuće vrednovanje njihovih kompetencija te olakšavanje njihove zapošljivosti i prelaska na tržište rada.

2.  Posebni je cilj Programa pružiti mladima, uključujući one s manje mogućnosti, lako dostupne i uključive mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti koje potiču pozitivne društvene promjene u Europi i u inozemstvu uz istodobno unapređenje i odgovarajuće vrednovanje njihovih kompetencija za osobni, obrazovni, društveni, kulturni, građanski i profesionalni razvoj te olakšavanje njihovog stalnog angažmana kao aktivnih građana, zapošljivosti i prelaska na tržište rada.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Povratne informacije koje sudionici i organizacije sudionice pružaju također uključuju ocjenu ispunjenosti ciljeva Programa.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti usmjerenima na društvene izazove kako je navedeno u članku 6.;

(a)  sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti usmjerenima na društvene izazove kako je navedeno u članku 6. i naporima za postizanje ciljeva održivog razvoja;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti povezanima s humanitarnom pomoći (Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć) kako je navedeno u članku 10.

(b)  sudjelovanje mladih i osoba sa stručnim znanjem u aktivnostima solidarnosti povezanima s humanitarnom pomoći (Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć) kako je navedeno u članku 10. te djelovanja unutar i izvan Unije usmjerena na izgradnju kapaciteta organizacija primateljica za pružanje humanitarne pomoći u trećim zemljama, kako je navedeno u članku 11.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Operativni ciljevi i odgovarajući prioriteti politike djelovanja koja će se provoditi putem aktivnosti u okviru potprograma iz stavka 3. ovog članka detaljno se navode u godišnjim programima rada koji se donose u skladu s člankom 18.

Obrazloženje

Ovaj amandman odnosi se na zamjenu provedbenih akata delegiranim aktima kao sredstvom donošenja programa rada. Njime se ustvrđuje da Uredba sadrži ograničene pojedinosti o politici radi jamčenja fleksibilnosti i da će se detaljni odabiri politike donositi kroz programe rada. U amandmanu se odražava horizontalni pristup usklađen s ostalim spisima VFO-a odbora CULT.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pripravništvo i zaposlenje, kako je navedeno u članku 8.;

(b)  pripravništvo i zaposlenje, kako je navedeno u članku 8., koji moraju biti visoke kvalitete;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  njihova pristupa prema kojem treba uključiti mlade različitog podrijetla;

(d)  njihove uključivosti i efektivne sposobnosti uključivanja mladih različitog podrijetla, uključujući mlade osobe s invaliditetom;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Godišnji programi rada doneseni u skladu s člankom 18. obuhvaćaju popis aktivnosti koje mogu biti štetne za sudionike, korisnike i društvo ili neprikladne za sudionike, a koje se neće provesti u okviru programa ili koje podliježu posebnoj obuci, pozadinskim provjerama ili drugim mjerama.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  jačanje kapaciteta organizacija sudionica za ponudu kvalitetnih projekata sve većem broju sudionika Europskih snaga solidarnosti;

(a)  jačanje kapaciteta organizacija sudionica za ponudu visokokvalitetnih, lako dostupnih i dostatno financiranih projekata sve većem broju sudionika Europskih snaga solidarnosti;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  privlačenje novih sudionika, i mladih osoba i organizacija sudionica;

(b)  privlačenje novih sudionika, i mladih osoba i osoba s određenim iskustvom u okviru inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a te organizacija sudionica;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)   olakšavanje pristupa osoba s invaliditetom svim ponuđenim aktivnostima;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pružanje prilika za davanje povratnih informacija o aktivnostima solidarnosti; i

(c)  pružanje prilika za davanje povratnih informacija o aktivnostima solidarnosti, kao i za promicanje Programa u ulozi ambasadora; i

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  mjere za zaštitu korisnika aktivnosti solidarnosti, uključujući ciljano osposobljavanje sudionika koji provode aktivnosti solidarnosti u korist ranjivih skupina, uključujući djecu, i provjera sudionika koji rade s djecom;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  mjere usmjerene na promicanje socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti, osobito za sudjelovanje mladih s manje mogućnosti, kao što su odgovarajući oblici aktivnosti solidarnosti i personalizirane potpore;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka ac (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ac)  mjere usmjerene na osiguravanje izgradnje kapaciteta i administrativne potpore za organizacije sudionice;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  razvoj i održavanje oznake kvalitete za subjekte koji su spremni pružati aktivnosti solidarnosti za Europske snage solidarnosti;

(b)  razvoj i održavanje oznaka kvalitete za subjekte koji su spremni pružati aktivnosti solidarnosti za Europske snage solidarnosti;

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  uspostava, održavanje i ažuriranje portala Europskih snaga solidarnosti te drugih relevantnih internetskih usluga i potrebnih sustava informatičke potpore i internetskih alata.

(d)  uspostava, održavanje i ažuriranje pristupačnog portala Europskih snaga solidarnosti barem na svim službenim jezicima Unije te drugih relevantnih internetskih usluga i potrebnih sustava informatičke potpore i internetskih alata, u skladu sa zahtjevima pristupačnosti iz Direktive (EU) 2016/2102.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  mjere za poticanje socijalnih poduzeća da podupiru aktivnosti programa ili da omoguće zaposlenicima uključivanje u volonterske aktivnosti u okviru Programa;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  razvoj jasnog i detaljnog postupka upućenog sudionicima i organizacijama sudionicama, utvrđivanje koraka i vremenskih rokova za sve faze aktivnosti solidarnosti;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Aktivnosti koje se provode u okviru potprograma „sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti usmjerenima na društvene izazove” osobito doprinose jačanju kohezije, solidarnosti i demokracije u Uniji i u inozemstvu te istodobno odgovaraju na društvene izazove, uz posebno zalaganje u području promicanja socijalne uključenosti.

1.  Aktivnosti koje se provode u okviru potprograma „sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti usmjerenima na društvene izazove” osobito doprinose jačanju kohezije, solidarnosti, građanstva i demokracije u Uniji i u inozemstvu te istodobno odgovaraju na društvene izazove, uz posebno zalaganje u području promicanja socijalne uključenosti i jednakih prilika.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pripravništvo i zaposlenje, kako je navedeno u članku 8.;

(b)  pripravništvo i zaposlenje, kako je navedeno u članku 8., koji moraju biti visoke kvalitete;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Volontiranje, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (a), uključuje element učenja i osposobljavanja, ne zamjenjuje pripravništvo ili zaposlenje, ne smije se izjednačiti s radnim odnosom te se temelji na pisanom ugovoru o volontiranju.

1.  Volontiranje, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (b), uključuje dobro obrazovanje i dimenziju učenja, osposobljavanje putem interneta i izvan njega prilagođeno dotičnoj aktivnosti koja se održava prije i tijekom aktivnosti, teži javnom učinku na prepoznate potrebe zajednice i ne zamjenjuje pripravništvo ili zaposlenje, ne smije se izjednačiti s radnim odnosom te se temelji na pisanom ugovoru o volontiranju u skladu s relevantnim nacionalnim pravom. Takvim se ugovorom osigurava odgovarajuća pravna, socijalna i financijska zaštita sudionika.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Volontiranje se može odvijati u zemlji koja nije zemlja boravišta sudionika (prekogranično) ili u zemlji boravišta sudionika (unutar zemlje).

2.  Volontiranje se u pravilu odvija u zemlji koja nije zemlja boravišta sudionika (prekogranično). Volontiranje se može odvijati u zemlji boravišta sudionika (unutar zemlje), ali je otvoreno samo za sudjelovanje mladih koji imaju manje mogućnosti i uključuje sudjelovanje sudionika koji borave u zemlji koja nije zemlja u kojoj se aktivnost odvija.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pripravništvo, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (b), temelji se na pisanom ugovoru o pripravništvu u skladu s primjenjivim regulatornim okvirom zemlje u kojoj se pripravništvo odvija, kako je primjereno, i uzimajući u obzir načela kvalitativnog okvira za pripravništvo (2014/C 88/01). Pripravništvo ne zamjenjuje zaposlenje.

1.  Pripravništvo se plaća i temelji se na pisanom ugovoru o pripravništvu zaključenom na početku pripravništva u skladu s primjenjivim regulatornim okvirom zemlje u kojoj se pripravništvo odvija, kako je primjereno. U ugovoru o stažiranju navode se obrazovni ciljevi, uvjeti rada i trajanje pripravništva, naknada koju sudionik prima te prava i obveze ugovornih strana te se uzimaju u obzir načela kvalitativnog okvira za pripravništvo (2014/C 88/01). Pripravništvo ne zamjenjuje zaposlenje.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zaposlenje, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (b), temelji se na ugovoru o radu u skladu s nacionalnim regulatornim okvirom zemlje sudionice u kojoj se obavlja rad. Financijska potpora organizacijama sudionicama koje nude zaposlenje ne može trajati dulje od 12 mjeseci ako je ugovor o radu sklopljen na dulje od 12 mjeseci.

2.  Zaposlenje se temelji na pisanom ugovoru o radu kojim se poštuju svi uvjeti rada definirani nacionalnim pravom i/ili primjenjivim kolektivnim ugovorima zemlje u kojoj se odvija zaposlenje; Financijska potpora organizacijama sudionicama koje nude zaposlenje ne može trajati dulje od dvanaest mjeseci ako je ugovor o radu sklopljen na dulje od dvanaest mjeseci.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pripravništvo i zaposlenje uključuju element učenja i osposobljavanja.

3.  Pripravništvo i zaposlenje uključuju solidan element obrazovanja i učenja prije i tijekom aktivnosti kako bi sudionik stekao relevantno iskustvo u cilju razvijanja kompetencija korisnih za svoj osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pripravništvo i zaposlenje mogu se odvijati u zemlji koja nije zemlja boravišta sudionika (prekogranično) ili u zemlji boravišta sudionika (unutar zemlje).

4.  Pripravništvo i zaposlenje u pravilu se odvijaju u zemlji koja nije zemlja boravišta sudionika (prekogranično). Pripravništvo i zaposlenje može se odvijati u zemlji boravišta sudionika (unutar zemlje), ali je otvoreno samo za sudjelovanje mladih koji imaju manje mogućnosti i uključuje sudjelovanje sudionika koji borave u zemlji koja nije zemlja u kojoj se aktivnost odvija.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Potrebno je dodijeliti odgovarajući proračun za financiranje troškova razumne prilagodbe, čime se omogućuje učinkovito sudjelovanje osoba s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi s drugima u skladu s člankom 27. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom te Direktivom Vijeća 2000/78/EZ1a.

 

____________________

 

1a  Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (SL L 303, 2.12.2000., str. 16.).

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Aktivnosti koje se provode u okviru potprograma „Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć” osobito doprinose pružanju humanitarne pomoći na osnovi potreba, usmjerene na očuvanje života, sprečavanje ili olakšavanje ljudske patnje i očuvanje ljudskog dostojanstva te jačanju kapaciteta i otpornosti ugroženih zajednica ili zajednica pogođenih katastrofom.

1.  Aktivnosti koje se provode u okviru potprograma „Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć” osobito doprinose pružanju humanitarne pomoći na osnovi potreba, usmjerene na očuvanje života, sprečavanje ili olakšavanje ljudske patnje i očuvanje ljudskog dostojanstva u kontekstu prirodnih katastrofa ili katastrofa prouzrokovanih ljudskim djelovanjem te jačanju kapaciteta i otpornosti ugroženih zajednica, ranjivih, krhkih zajednica ili zajednica pogođenih prirodnim katastrofama ili katastrofama prouzrokovanima ljudskim djelovanjem, kao i olakšavanju prelaska s pružanja humanitarnog odgovora na dugoročni održivi i uključivi razvoj.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Mjere u okviru ovog poglavlja provode se u skladu s načelima humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti humanitarne pomoći.

2.  Mjere u okviru ovog poglavlja provode se u skladu s Europskim konsenzusom o humanitarnoj pomoći, promičući temeljna načela humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti humanitarne pomoći te pritom potvrđujući čvrstu predanost Unije pristupu utemeljenom na potrebama, bez diskriminacije između ili unutar pogođenog stanovništva te uz poštovanje međunarodnog prava.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2a.  Humanitarna pomoć Unije isporučuje se u situacijama kada bi mogli djelovati i drugi instrumenti povezani s razvojnom suradnjom, upravljanjem krizom i civilnom zaštitom. Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć djeluje na usklađen i komplementaran način te izbjegava preklapanja s relevantnim politikama i instrumentima Unije, osobito s politikom humanitarne pomoći i politikom razvojne suradnje Unije te s Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2b.  Prilikom promicanja usklađenog međunarodnog odgovora na humanitarne krize djelovanja u okviru ovog poglavlja u skladu su s onima koje koordinira Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2c.  Europsko tijelo za humanitarnu pomoć doprinosi jačanju rodne perspektive u humanitarnoj pomoći Unije i promiče pružanje prikladnih humanitarnih odgovora na specifične potrebe žena. Posebna bi se pozornost trebala posvetiti suradnji sa ženskim grupama i mrežama kako bi se promicalo sudjelovanje i vodstvo žena u humanitarnoj pomoći te iskoristile njihove sposobnosti i stručnost za doprinos obnovi, izgradnji mira, smanjenju rizika od katastrofa te otpornosti pogođenih zajednica.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2d.  Posebni uvjeti slanja utvrđuju se, na temelju bliskog savjetovanja s organizacijama primateljicama, u ugovoru između organizacije pošiljateljice i Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć, koji uključuje prava i obveze, trajanje i mjesto slanja te zadaće koje se trebaju obaviti.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  projekti solidarnosti;

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Na temelju prethodno provedene procjene potreba u trećim zemljama, cilj je ove uredbe poduprijeti mjere za jačanje kapaciteta humanitarne pomoći radi povećanja pripremljenosti na lokalnoj razini, rješavanja humanitarnih kriza i osiguravanja učinkovitosti i održivosti rada volontera na terenu, osobito:

 

(a)   upravljanje rizicima od katastrofa, priprema i odgovor na katastrofe, mentoriranje, osposobljavanje u pogledu upravljanja volonterima i druga relevantna područja za osoblje i volontere organizacija primateljica;

 

(b)   razmjena najboljih praksi, tehnička pomoć, programi bratimljenja i razmjene članova osoblja i volontera, stvaranje mreža i drugih odgovarajućih mjera.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Komisija nastavlja održavati i ažurirati bazu podataka volontera za humanitarnu pomoć EU-a, uređuje pristup bazi i njezinu uporabu, također u pogledu dostupnosti i spremnosti dobrovoljaca humanitarne pomoći EU-a, omogućujući neprekidno sudjelovanje dobrovoljcima koji se vraćaju. Obrada osobnih podataka koji se prikupljaju u toj bazi podataka ili za nju provodi se prema potrebama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a i Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća1b.

 

____________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

 

1b Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Volontiranje u svrhu potpore operacijama humanitarne pomoći, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (a), uključuje element učenja i osposobljavanja, ne zamjenjuje pripravništvo ili zaposlenje te se temelji na pisanom ugovoru o volontiranju.

1.  Volontiranje u svrhu potpore operacijama humanitarne pomoći uključuje element učenja i osposobljavanja, uključujući ono prije provedbe, povezano s projektima u kojima će sudjelovati mladi volonteri, uz dužno isticanje načela humanitarne pomoći iz članka 10. stavka 2. i „načelo nečinjenja štete”, i ono ne zamjenjuje pripravništvo ili zaposlenje te se temelji na pisanom ugovoru o volontiranju.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  U okviru inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a daje se prednost lokalnim volonterima trećih zemalja.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Volontiranje u okviru tog potprograma može se odvijati samo u trećim zemljama:

2.  Volontiranje u okviru tog potprograma može se odvijati samo:

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2a.  Na temelju prethodne procjene potreba u trećim zemljama koju provode organizacije pošiljateljice i primateljice i drugi relevantni akteri, Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć pruža potporu djelovanjima čiji je cilj:

 

(a)  jačanje kapaciteta organizacija primateljica za pružanje humanitarne pomoći u trećim zemljama kako bi se povećala lokalna pripravnost i poboljšao odgovor na humanitarne krize te kako bi se osigurao djelotvoran i održiv učinak rada Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć na terenu preko upravljanja rizicima od katastrofa, pripravnosti i pružanja odgovora, prelaska s pružanja humanitarnog odgovora na održiv lokalni razvoj, mentorstva i osposobljavanja u području rukovođenja volonterima;

 

(b)  razmjena najboljih praksi, tehničke pomoći i twinning programi te razmjena osoblja i volontera.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Procjena razine rizika kojoj su izložene sigurnost i zaštita volontera jest prioritet, osobito u zemljama ili područjima koja se smatraju nestabilnima ili u kojima postoji neposredna prijetnja.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2c.  Komunikacijske kampanje o Europskim snagama solidarnosti koje pripadaju inicijativi Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a provode se prije svega na području Unije te se odnose na rad koji obavljaju volonteri i humanitarni djelatnici na temelju načela humanosti, neovisnosti, neutralnosti i nepristranosti kojima se vode u svojem djelovanju.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2d.  Volonterstvo popunjava praznine i stvarne potrebe koje su organizacije primateljice utvrdile na lokalnoj razini.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Identifikacija i odabir kandidata volontera

 

1.   Na temelju prethodno provedene procjene potreba u trećim zemljama Komisija određuje i odabire kandidate volontere koji se pozivaju na sudjelovanje i usavršavanje u suradnji s nacionalnim agencijama i organizacijama primateljicama.

 

2.   Kandidati volonteri utvrđuju se i odabiru u skladu s člankom 14., uz poštovanje načela nediskriminacije, ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti.

 

3.   Dobna ograničenja iz članaka 2. i 15. ne primjenjuju se na volontiranje u svrhu potpore operacijama humanitarne pomoći u okviru ovog članka.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 11.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.b

 

Osposobljavanje kandidata za volontere

 

1.   Na temelju postojećih programa i procedura, Komisija utvrđuje program osposobljavanja čija je svrha priprema kandidata za volontere za potporu aktivnostima humanitarne pomoći i njihovu nadopunu.

 

2.   Kandidati za volontere koji su utvrđeni i odabrani u skladu s postupkom kandidiranja mogu sudjelovati u programu osposobljavanja koji provode kvalificirana tijela. Opseg i sadržaj osposobljavanja koje mora pohađati svaki kandidat za volontera utvrđuju se u savjetovanju s certificiranom organizacijom primateljicom, na temelju potreba i s obzirom na prethodno iskustvo kandidata za volontera i na planirano mjesto volonterske aktivnosti.

 

3.   Program osposobljavanja obuhvaća procjenu stupnja pripremljenosti kandidata za volontera koji će biti raspoređeni za potporu aktivnostima humanitarne pomoći i njihovu nadopunu u trećim zemljama te koji će predstavljati odgovor na potrebe na licu mjesta.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 1 260 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 1 112 988 000 EUR u cijenama iz 2018. [1 260 000 000 EUR u tekućim cijenama].

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne sustave informacijske tehnologije.

2.  Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne sustave informacijske tehnologije. Odgovarajući iznos proračuna također se namjenjuje za razmjenu najboljih praksi među državama članicama i razvoj mreža za mlade.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 29. radi izmjene ove Uredbe kako bi se omogućila fleksibilnost i prilagodba okvirne proračunske raščlambe prema djelatnostima iz članka 12.a. Delegirani akti doneseni u skladu s ovim člankom moraju odražavati nove političke prioritete prilagođavanjem raščlambe prema najvećoj dopuštenoj marži od 20 %.

Obrazloženje

Navedena marža odgovara marži predloženoj u aktualnom prijedlogu o programu Erasmus.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Raščlamba proračuna namijenjenog aktivnostima iz članaka 7., 8., 9. i 11.

 

Proračun namijenjen za aktivnosti iz članaka 7., 8., 9. i 11. okvirno je raščlanjen kako slijedi:

 

(a)  za volontiranje u aktivnostima solidarnosti i projektima solidarnosti, kako je utvrđeno u člancima 7. i 9.: 86 %;

 

(b)  za pripravništvo i zaposlenje, kako je utvrđeno u članku 8.: 8 %; i

 

(c)  za volontiranje u svrhu potpore operacijama humanitarne pomoći, kako je utvrđeno u članku 11.: 6 %.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, posebice u obliku bespovratnih sredstava, nagrada i javne nabave.

2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, posebice u obliku bespovratnih sredstava, nagrada i javne nabave. Kako bi se pojednostavnili zahtjevi za korisnike, u najvećoj mogućoj mjeri koriste se jednokratni iznosi, jedinični troškovi i paušalno financiranje.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  O financijskom doprinosu koji su za Program pružile treće zemlje i koji se očekuje od trećih zemalja izvješćuju se, nakon što budu dostupni dostatni podaci, obje strane proračunskog tijela kao dio godišnjeg ili privremenog izvješćivanja u okviru Programa.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Sudionicima koji odlaze u drugu zemlju jamči se puna zdravstvena skrb koju uživaju u državi članici u kojoj borave, ne samo u području hitne zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita pruža se putem usluga javnog zdravstva države članice u kojoj se obavlja djelatnost i, ako takve usluge ne postoje ili u slučaju očitog nepoštovanja standarda kvalitete države članice boravišta, putem usluga privatnog zdravstva u državi članici u kojoj se obavlja djelatnost.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b. Pri provedbi ove Uredbe Komisija, države članice i druge zemlje sudionice promiču socijalnu uključenost i jednake uvjete u pogledu pristupa, među ostalim u pogledu sudjelovanja mladih s manje mogućnosti.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europske snage solidarnosti otvorene su za sudjelovanje javnih ili privatnih subjekata i međunarodnih organizacija, uz uvjet da im je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti.

1.  Europske snage solidarnosti otvorene su za sudjelovanje javnih ili privatnih subjekata, bilo profitnih ili neprofitnih, i međunarodnih organizacija, uključujući organizacije mladih, vjerske institucije, dobrotvorne udruge, sekularne humanističke organizacije, nevladine organizacije ili druge dionike iz civilnog društva, pod uvjetom da nude aktivnosti solidarnosti, da imaju pravnu osobnost u skladu s pravom zemlje u kojoj su registrirani i da im je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti. Oznakom kvalitete potvrđuje se da su aktivnosti u skladu s ciljevima iz članka 3. te osiguravaju mjere iz članka 4.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zahtjev subjekta da postane organizacija sudionica Europskih snaga solidarnosti procjenjuje nadležno provedbeno tijelo Europskih snaga solidarnosti na temelju načela jednakog postupanja; jednakih mogućnosti i nediskriminacije; izbjegavanja situacije da su sudionici zamjena za stalno zaposlene radnike; pružanja visokokvalitetnih aktivnosti s dimenzijom učenja i naglaskom na osobni, socio-obrazovni i stručni razvoj; primjerenih mehanizama osposobljavanja, rada i volontiranja; sigurnog okruženja i pristojnih uvjeta; i načela zabrane ostvarivanja dobiti u skladu s Financijskom uredbom. Navedenim se načelima potvrđuje jesu li aktivnosti određenog subjekta u skladu sa zahtjevima Europskih snaga solidarnosti.

2.  Zahtjev subjekta da postane organizacija sudionica Europskih snaga solidarnosti procjenjuje nadležno provedbeno tijelo Europskih snaga solidarnosti na temelju načela jednakog postupanja; jednakih mogućnosti i nediskriminacije; izbjegavanja situacije da su sudionici zamjena za stalno zaposlene radnike; pružanja visokokvalitetnih, lako dostupnih i uključivih aktivnosti s jasnom dodanom vrijednosti za utvrđene potrebe zajednice, s dimenzijom učenja i naglaskom na osobni, socio-obrazovni razvoj; primjerenih mehanizama osposobljavanja, rada i volontiranja; sigurnog okruženja i pristojnih uvjeta; i načela zabrane ostvarivanja dobiti u skladu s Financijskom uredbom. Navedenim se načelima potvrđuje jesu li aktivnosti određenog subjekta u skladu sa zahtjevima i ciljevima Europskih snaga solidarnosti. Oznaka kvalitete dodjeljuje se samo organizacijama koje se obvežu na poštovanje tih načela.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kao rezultat procjene subjektu može biti dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti. Stečena oznaka periodično se ponovno procjenjuje te se može i opozvati.

3.  Kao rezultat procjene subjektu može biti dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti. Posebni zahtjevi koje treba ispuniti kako bi se dobila oznaka kvalitete razlikuju se ovisno o vrsti aktivnosti solidarnosti i funkciji subjekta. Stečena oznaka periodično se ponovno procjenjuje te se, u slučaju zloupotrebe oznake ili nepridržavanja načela utvrđenih u stavku 2., opoziva. Svaki subjekt koji značajno promijeni svoje aktivnosti o tome obavještava nadležno provedbeno tijelo zbog ponovne ocjene.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Organizacije sudionice kojima je dodijeljena oznaka kvalitete imaju pristup platformi za jednostavno pretraživanje prikladnih kandidata kako bi postupak za sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti bio jednostavniji i za sudionike i za organizacije sudionice.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.  Organizacije sudionice olakšavaju promicanje Programa tako da bivšim sudionicima s pomoću mreže omogućuju da podijele svoje iskustvo i djeluju kao ambasadori potencijalnoj budućoj generaciji sudionika u Programu.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Organizacije sudionice izvršavaju nekoliko funkcija u okviru Europskih snaga solidarnosti. U funkciji domaćina provode aktivnosti povezane s davanjem ponuda za aktivnosti solidarnosti registriranim sudionicima, odabirom i primanjem sudionika, uključujući organizaciju aktivnosti, pružanjem smjernica i potpore sudionicima tijekom svih faza aktivnosti solidarnosti, osiguravanjem sigurnog i prikladnog radnog okruženja za sudionike te po potrebi pružanjem povratnih informacija nakon aktivnosti. U potpornoj funkciji provode aktivnosti povezane s upućivanjem i pripremom sudionika te potporom njima prije njihova polaska te tijekom i nakon aktivnosti solidarnosti, uključujući osposobljavanje sudionika i njihovo usmjeravanje u lokalne organizacije nakon završetka aktivnosti. Organizacije u potpornoj funkciji mogu pružati i administrativnu i logističku potporu sudionicima u projektima solidarnosti.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaki javni ili privatni subjekt s poslovnim nastanom u zemlji sudionici te međunarodne organizacije mogu se prijaviti za financiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti. U slučaju aktivnosti iz članaka 7., 8. i 11. organizacija sudionica mora steći oznaku kvalitete kao preduvjet za financiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti. Kad je riječ o projektima u području solidarnosti iz članka 9., i fizičke osobe mogu se prijaviti za financiranje u ime neformalnih skupina sudionika Europskih snaga solidarnosti.

Svaki javni ili privatni subjekt s poslovnim nastanom u zemlji sudionici te međunarodne organizacije mogu se prijaviti za financiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti. U slučaju aktivnosti iz članaka 7., 8. i 11. organizacija sudionica mora steći oznaku kvalitete kao preduvjet za financiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti. Kad je riječ o projektima u području solidarnosti iz članka 9., i fizičke osobe mogu se prijaviti za financiranje u ime neformalnih skupina sudionika Europskih snaga solidarnosti. U pravilu se zahtjev za bespovratna sredstva podnosi nacionalnoj agenciji države u kojoj se nalazi sjedište organizacije. Zahtjevi za bespovratna sredstva za aktivnosti koje organiziraju europske ili međunarodne organizacije, aktivnosti timova za volontiranje u prioritetnim područjima utvrđenima na europskoj razini i aktivnosti u svrhu potpore operacijama humanitarne pomoći u trećim zemljama dostavljaju se Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 18. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program rada

Godišnji program rada

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Sekundarni odabiri politike i prioriteti, uključujući pojedinosti posebnih mjera navedenih u člancima od 4. do 11. određuju se godišnje s pomoću programa rada iz članka 110. Financijske uredbe. U godišnjem programu rada navode se i pojedinosti o provedbi Programa. Usto, u programu rada navodi se iznos dodijeljen svakoj mjeri i raspodjela sredstava među državama članicama i trećim zemljama pridruženima Programu za mjere kojima treba upravljati nacionalna agencija. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 29. radi dopune ove Uredbe donošenjem godišnjih programa rada.

Obrazloženje

Ovaj amandman odnosi se na zamjenu provedbenih akata delegiranim aktima kao sredstvom donošenja programa rada. Njime se ustvrđuje da Uredba sadrži ograničene pojedinosti o politici radi jamčenja fleksibilnosti i da će se detaljni odabiri politike donositi kroz programe rada. U amandmanu se odražava horizontalni pristup usklađen s ostalim spisima VFO-a odbora CULT.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa. Njoj se prilaže i konačna evaluacija prethodnog programa.

2.  Evaluacija Programa na sredini razdoblja provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi. Komisija evaluaciju na sredini razdoblja dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija najkasnije do 30. lipnja 2024.. Njoj se prilaže i konačna evaluacija prethodnog programa.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Prema potrebi i na temelju evaluacije na sredini razdoblja i izvješća o provedbi koje podnose države članice Komisija podnosi zakonodavne prijedloge za izmjenu ove Uredbe. Komisija se pojavljuje pred nadležnim odborima Europskog parlamenta kako bi izvijestila o evaluaciji na sredini razdoblja, među ostalim i u pogledu njezine odluke o tome je li potrebna izmjena ove Uredbe.

Obrazloženje

Time se predviđa odgovarajuća evaluacija na sredini razdoblja i klauzula o reviziji, čime se odražava horizontalni pristup koji je usklađen s ostalim spisima VFO-a u okviru odbora CULT.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije, posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata, pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju njihovo porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije, posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata, bez odgode pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, mjera i rezultata. Financijska sredstva dodijeljena Programu doprinose i institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.

2.  Komisija u suradnji s nacionalnim tijelima i nacionalnim agencijama u zemljama sudionicama i relevantnim mrežama na razini Unije provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, mjera i rezultata. Financijska sredstva dodijeljena Programu doprinose i institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nacionalne agencije iz članka 23. razrađuju dosljednu strategiju u pogledu učinkovitog informiranja te širenja i iskorištavanja rezultata aktivnosti koje se podupiru mjerama kojima upravljaju u okviru Programa, pomažu Komisiji u općoj zadaći širenja informacija u pogledu Programa, uključujući informacije u pogledu mjera i aktivnosti kojima se upravlja na nacionalnoj razini i na razini Unije, i njegovih rezultata te izvješćuju odgovarajuće ciljne skupine o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u njihovoj zemlji.

3.  Nacionalne agencije iz članka 23. razrađuju dosljednu strategiju u pogledu informacija i učinkovitog informiranja te širenja svim potencijalnim korisnicima i iskorištavanja rezultata aktivnosti koje se podupiru mjerama kojima upravljaju u okviru Programa, pomažu Komisiji u općoj zadaći širenja informacija u pogledu Programa, uključujući informacije u pogledu mjera i aktivnosti kojima se upravlja na nacionalnoj razini i na razini Unije, i njegovih rezultata te izvješćuju odgovarajuće ciljne skupine o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u njihovoj zemlji.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Organizacije sudionice koriste se zaštićenim imenom „Europske snage solidarnosti” u svrhu komunikacije i širenja informacija u pogledu Programa.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Nacionalna agencija redovito se savjetuje s korisnicima Programa (pojedinci i organizacije) kako bi od njih prikupila povratne informacije o Programu, ocijenila kvalitetu i razvoj aktivnosti na temelju smjernica Komisije i pruža potporu sudionicima u slučaju poteškoća te kako bi se poboljšala provedba Programa na nacionalnoj razini na temelju njihovih povratnih informacija i stručnog znanja.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u kojem se određuju standardi unutarnje kontrole za predmetnu nacionalnu agenciju i pravila prema kojima nacionalna agencija upravlja sredstvima Unije koja se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava;

(a)  u kojem se određuju standardi unutarnje kontrole za predmetnu nacionalnu agenciju i pravila prema kojima nacionalna agencija upravlja sredstvima Unije koja se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava, uzimajući u obzir zahtjeve za pojednostavnjenje i ne namećući dodatna opterećenja pojedinačnim sudionicima i organizacijama koje sudjeluju;

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  koji uključuje zahtjev za organiziranje redovitih sastanaka i osposobljavanja s mrežom nacionalnih agencija i za nju, kako bi se osigurala dosljedna provedba Programa u svim zemljama sudionicama;

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Komisija organizira redovne sastanke o provedbi Programa s reprezentativnim brojem i vrstama mreža koje predstavljaju mlade ljude i volontere te ostale relevantne organizacije civilnog društva, uključujući socijalne partnere i mreže važne za aktivnosti Programa.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Ako Komisija ne može prihvatiti godišnju izjavu o upravljanju ili neovisno revizorsko mišljenje o toj izjavi, ili u slučaju da nacionalna agencija ne provede zapažanja Komisije na zadovoljavajući način, Komisija može provesti bilo koje mjere predostrožnosti ili korektivne mjere koje su potrebne za očuvanje financijskih interesa Unije u skladu s člankom 131. stavkom 3. točkom (c) Financijske uredbe.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 24.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 24.a

 

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu

 

Na razini Unije Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) odgovorna je za upravljanje svim fazama dodjele bespovratnih sredstava za projektne aktivnosti Programa iz članka 7. koje podnose europske organizacije ili organizacije platforme, za aktivnosti timova za volontiranje u prioritetnim područjima utvrđenima na europskoj razini i aktivnosti u svrhu potpore operacijama humanitarne pomoći u trećim zemljama.

 

EACEA je odgovorna i za akreditaciju (tj. oznaku kvalitete) i praćenje organizacija diljem Europe ili organizacija platformi, organizacija zaduženih za provedbu nacionalnih programa ili fondova Unije s podijeljenim upravljanjem i organizacija koje žele obavljati aktivnosti potpore operacijama humanitarne pomoći.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Revizije uporabe doprinosa Unije koje provode osobe ili subjekti, među ostalim i oni koje nisu ovlastile institucije ili tijela Unije, osnova su za opće jamstvo u skladu s [člankom 127.] Financijske uredbe.

1.  Revizije uporabe doprinosa Unije koje provode osobe ili subjekti, među ostalim i oni koje nisu ovlastile institucije ili tijela Unije, osnova su za opće jamstvo u skladu s člankom [127.] Financijske uredbe te se u svim državama članicama provode u skladu s jednakim kriterijima.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nacionalne agencije nadležne su za primarne kontrole korisnika bespovratnih sredstava za djelovanja Europskih snaga solidarnosti koje su im povjerene. Tim se kontrolama pruža razumno jamstvo da se dodijeljena bespovratna sredstva upotrebljavaju za ono za što su bila namijenjena te u skladu s primjenjivim pravilima Unije.

2.  Nacionalne agencije nadležne su za primarne kontrole korisnika bespovratnih sredstava za djelovanja Europskih snaga solidarnosti koje su im povjerene. Te su kontrole razmjerne i primjerene te se njima pruža razumno jamstvo da se dodijeljena bespovratna sredstva upotrebljavaju za ono za što su bila namijenjena te u skladu s primjenjivim pravilima Unije.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Djelovanje Europskih snaga solidarnosti mora biti usklađeno i komplementarno s odgovarajućim politikama, instrumentima i programima na razini Unije, osobito s programom Erasmus, kao i s postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti Europskih snaga solidarnosti.

1.  Djelovanje Europskih snaga solidarnosti mora biti usklađeno i komplementarno s odgovarajućim politikama, instrumentima i programima na razini Unije, osobito s programom Erasmus, europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF) i programom Prava i vrijednosti, kao i s postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Djelovanje Europskih snaga solidarnosti mora biti usklađeno i komplementarno i s odgovarajućim politikama, programima i instrumentima na nacionalnoj razini u zemljama sudionicama. U tu svrhu Komisija, nacionalna tijela i nacionalne agencije razmjenjuju informacije o postojećim nacionalnim programima i prioritetima u vezi sa solidarnošću i mladima s jedne strane te djelovanjima u okviru Europskih snaga solidarnosti s druge strane, s ciljem nadogradnje na odgovarajuće dobre prakse te postizanja učinkovitosti i djelotvornosti.

2.  Djelovanje Europskih snaga solidarnosti ne zamjenjuje odgovarajuće politike, programe i instrumente na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u zemljama sudionicama, te mora biti usklađeno i komplementarno s njima. U tu svrhu Komisija, nacionalna tijela i nacionalne agencije razmjenjuju informacije o postojećim nacionalnim programima i prioritetima u vezi sa solidarnošću i mladima s jedne strane te djelovanjima u okviru Europskih snaga solidarnosti s druge strane, s ciljem nadogradnje na odgovarajuće dobre prakse te postizanja učinkovitosti i djelotvornosti.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Kako bi se povećala učinkovitost financiranja Unije i učinak Programa, nadležna tijela na dosljedan način na svim razinama nastoje ostvariti sinergije u svim relevantnim programima. Takve sinergije ne smiju dovesti do toga da se sredstva koriste za ostvarivanje ciljeva osim onih utvrđenih u ovoj Uredbi. Sve sinergije i komplementarnost dovode do pojednostavljenih postupaka podnošenja zahtjeva na razini provedbe popraćenih relevantnim provedbenim smjernicama.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Djelovanje Europskih snaga solidarnosti u trećim zemljama iz članka 11. osobito mora biti usklađeno i komplementarno s drugim područjima vanjskog djelovanja Unije, a to se posebno odnosi na politiku humanitarne pomoći, politiku razvojne suradnje, politiku proširenja, politiku susjedstva i Mehanizam Unije za civilnu zaštitu.

3.  Djelovanje Europskih snaga solidarnosti u trećim zemljama iz članka 11. osobito mora biti usklađeno i komplementarno s drugim područjima vanjskog djelovanja Unije, a to se posebno odnosi na politiku humanitarne pomoći, politiku razvojne suradnje, politiku sigurnosti, politiku proširenja, politiku susjedstva i Mehanizam Unije za civilnu zaštitu.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 19. dodjeljuje se Komisiji za razdoblje trajanja Programa.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 12., 18. i 19. dodjeljuje se Komisiji za razdoblje trajanja Programa.

Obrazloženje

Ovaj amandman odnosi se na zamjenu provedbenih akata delegiranim aktima kao sredstvom donošenja programa rada i odgovarajućih izmjena.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 19. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 12., 18. i 19. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Obrazloženje

Ovaj amandman odnosi se na zamjenu provedbenih akata delegiranim aktima kao sredstvom donošenja programa rada i odgovarajućih izmjena.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 19. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članaka 12., 18. i 19. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Ovaj amandman odnosi se na zamjenu provedbenih akata delegiranim aktima kao sredstvom donošenja programa rada i odgovarajućih izmjena.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Prilog – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pokazatelji za praćenje i izvješćivanje:

Program se pomno prati kako bi se utvrdilo do koje su mjere ostvareni opći cilj i posebni ciljevi te kako bi se pratilo njegovo ostvarenje, rezultati i učinci. U tu se svrhu utvrđuje minimalni okvir pokazatelja kako bi služio kao temelj za budući detaljan program praćenja ostvarenja, rezultata i učinka Programa, uključujući i prošireni niz kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja:

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  postotak sudionika iz sredina s manje mogućnosti; i

(b)  postotak sudionika iz sredina s manje mogućnosti;

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  broj organizacija koje imaju oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti.

(c)  broj organizacija koje imaju oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti;

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  broj sudionika zaposlenja (unutar zemlje i prekogranično), raščlanjen po zemlji, dobi, spolu, radnom iskustvu i razini obrazovanja;

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  broj sudionika projekata solidarnosti, raščlanjen po zemlji, dobi, spolu, radnom iskustvu i razini obrazovanja;

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)  broj organizacija kojima je ukinuta oznaka kvalitete;

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka cd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cd)  broj organizacija koje nose oznaku kvalitete, raščlanjen po zemlji i primljenim financijskim sredstvima;

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka ce (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ce)  broj mladih sudionika s manje mogućnosti. Pokazatelji rezultata (kompozitni pokazatelji);

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka cf (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cf)  broj sudionika koji su prijavili pozitivne ishode učenja;

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka cg (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cg)  postotak sudionika čiji su ishodi učenja priznati dodjelom certifikata kao što je Youthpass ili nekom drugom vrstom formalnog priznanja njihova sudjelovanja u Europskim snagama solidarnosti;

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka ch (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ch)  ukupna stopa zadovoljstva sudionika u vezi s kvalitetom aktivnosti; i

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka ci (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ci)  broj ljudi kojima se izravno ili neizravno pruža potpora putem aktivnosti solidarnosti.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.
  • [2]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

OBRAZLOŽENJE

Kontekst i odabrane politike novog prijedloga

Europska unija temelji se na solidarnosti: solidarnosti između njezinih građana, prekograničnoj solidarnosti između njezinih država članica i solidarnosti u njezinu djelovanju unutar i izvan Unije.

U odgovoru na jasan zahtjev da se učini više za mlade, Europski parlament i Vijeće postigli su politički sporazum u lipnju 2018. (usvojen na plenarnoj sjednici od 11. rujna 2018.) kojim se uspostavljaju Europske snage solidarnosti koje objedinjuju nekoliko programa EU-a za pripravništvo i zapošljavanje povezano s aktivnostima volontiranja i solidarnosti u jedan program koji djeluje kao „jedinstvena kontaktna točka” za sve prilike za mlade povezane sa solidarnošću. Programom se otvaraju nove prilike za sudjelovanje mladih u kvalitetnim aktivnostima solidarnosti na lokalnoj i europskoj razini te im se pružaju potrebni alati za ostvarenje pozitivnog učinka na njihove zajednice dok istodobno stječu korisna stručna znanja i sposobnosti za svoj budući osobni razvoj.

Dana 11. lipnja 2018. Europska komisija objavila je novi prijedlog za Europske snage solidarnosti (COM(2018) 440 final). U novom prijedlogu aktivnosti programa usklađuju se s ciklusom VFO-a tako što se predlaže namijenjeni proračun u vlastitoj proračunskoj liniji. Osim toga, prijedlogom se također povećava opseg aktivnosti Europskih snaga solidarnosti kako bi uključivale one aktivnosti kojima se podupiru operacije humanitarne pomoći, a koje su se prethodno provodile u okviru inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a. S obzirom na sličnosti između tih dvaju programa Komisija smatra da će se njihovim objedinjavanjem ostvariti sljedeće prednosti:

•  Svi sudionici bili bi na istom popisu, što će poboljšati transparentnost i brzinu postupka zapošljavanja.

•  Razvit će se jedinstveni naziv i aktivnosti informiranja. Time će se povećati doseg aktivnosti za promicanje programa te će program postati „jedinstvena kontaktna točka” za aktivnosti solidarnosti koje provode mladi;

•  Uvest će se jedinstven mehanizam za provedbu. Sve organizacije i projekti koristit će isti e-obrazac za podnošenje zahtjeva za oznaku kvalitete i financiranje. Time će se pojednostavniti postupci za organizacije i smanjiti ukupni troškovi upravljanja;

•  Održavanje jedinstvenog skupa alata i sustava dovest će do znatnih sinergija i ušteda.

Nadalje, novi prijedlog u velikoj mjeri uključuje i nadovezuje se na elemente političkog sporazuma postignutog u lipnju 2018. (usvojen na plenarnoj sjednici od 11. rujna 2018.) i istodobno uvodi nove ambicije povećanjem proračuna, proširenjem opsega i poboljšanjem funkcioniranja programa.

Stajalište izvjestiteljice

S obzirom na ostvarenja trenutačnog političkog sporazuma o uspostavi Europskih snaga solidarnosti te uzimajući u obzir različite elemente novog prijedloga, izvjestiteljica predlaže ponovno uvođenje određenih prethodno dogovorenih elemenata u program Europskih snaga solidarnosti za razdoblje 2018. – 2020. koji nisu uvršteni u trenutačni prijedlog.

Izvjestiteljica je organizirala iscrpno i uključivo savjetovanje s mnoštvom različitih dionika. Na temelju tog postupka savjetovanja i detaljne analize trenutačnog okvira i novog prijedloga, opći je zaključak da bi buduće Europske snage solidarnosti mogle biti poboljšan okvir za aktivnosti solidarnosti s pomoću sljedećeg:

•  uspostave jasnih ciljeva i bolje povezanosti sa stvarnim prilikama i potrebama mladih, kao i s potrebama društva;

•  poboljšanja uključivosti i dostupnosti aktivnosti Europskih snaga solidarnosti kako bi se doprlo do svih mladih, uzimajući u obzir raznolikost njihova društveno-gospodarskog okružja i moguće prepreke;

•  osiguranja djelotvornih sinergija i operativne usklađenosti između Europskih snaga solidarnosti i budućeg programa Erasmus te drugih relevantnih programa, kao i u kontekstu obnovljene Strategije EU-a za mlade;

U tom kontekstu izvjestiteljica želi skrenuti pozornost na niz izmjena kojima se nastoje ostvariti prethodno navedeni opći ciljevi.

Raščlamba proračuna u skladu s aktivnostima – Trenutačni politički sporazum o Europskim snagama solidarnosti za razdoblje 2018. – 2020. uključuje okvirne pragove za raščlambu proračuna prema tematskim područjima. Izvjestiteljica smatra da bi u novom prijedlogu također trebalo naznačiti kako će se proračun raspodijeliti između različitih aktivnosti obuhvaćenih novim Europskim snagama solidarnosti i da bi ta raščlamba trebala odgovarati ciljevima programa i realnim očekivanjima na temelju provedbe prethodnih programa. Mišljenje je izvjestiteljice da bi volontiranje trebalo predstavljati jezgru programa, ali da raščlamba mora ostati okvirna kako bi se omogućila potrebna fleksibilnost.

•  Veća vidljivost Europskih snaga solidarnosti – Kako bi se ostvarila ambicija od preko 350 000 angažmana tijekom razdoblja od sedam godina, Europske snage solidarnosti i prilike koje nude trebali bi imati potporu ambicioznije komunikacijske kampanje, odnosno kampanje vidljivosti. Izvjestiteljica smatra da se to može ostvariti primjenom sljedećeg:

o  angažmanom ambasadora Europskih snaga solidarnosti (bivši sudionici poticali bi se na dijeljenje svojih iskustava putem mreža za mlade i obrazovnih ustanova, dok bi im nacionalne agencije trebale pružati relevantnu potporu);

o  uporabom dinamičkih sredstava komunikacije, uključujući društvene medije, za promicanje programa;

o  povećanjem oglašavanja i komunikacijskih strategija, osobito u udaljenim područjima.

•  Veća uključenost dionika tijekom cijelog ciklusa – Izvjestiteljica smatra da je tijekom provedbe programa potrebno redovito se savjetovati s dionicima, osobito mrežama za mlade i organizacijama sudionicama.

•  Naglasak na cilju uključenosti i njegovom ostvarenju – na temelju dokaza i rezultata savjetovanja, izvjestiteljica smatra da je moguće poboljšati i pojačati one dijelove programa koji se odnose na uključenost. S time u vezi predlažu se sljedeći elementi:

o  Povratne informacije trebale bi uključivati ocjenu razmišljanja sudionika o tome kako ostvariti cilj uključenosti (zajedno s drugim ciljevima Programa);

o  Aktivnosti unutar zemlje trebale bi biti ograničene na projekte kojima je dominantan cilj uključenost (u osnovi države članice bi trebale biti odgovorne za financiranje aktivnosti unutar zemlje, ali u slučaju da nacionalni programi nisu dostupni bilo bi nepravedno diskvalificirati mlade s manje prilika kojima ponekad nedostaju alternativne opcije);

o  Program Europskih snaga solidarnosti trebao bi mladima s manje prilika pružati mogućnost sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti u kraćem vremenu.

•  Razlikovanje oznaka kvalitete – Kako bi se osigurala visoka kvaliteta prilika, izvjestiteljica smatra da bi organizacije sudionice trebale podlijegati drukčijim zahtjevima za dodjeljivanje oznake kvalitete u skladu s vrstom aktivnosti (različite aktivnosti iziskuju različite sposobnosti i usluge);

•  Usredotočenost na dugoročno volontiranje – iskustvo volontiranja u okviru Europskih snaga solidarnosti trebalo bi poticati sudionike na cjeloživotni angažman u aktivnostima solidarnosti. Europskim snagama solidarnosti trebao bi se jačati razvoj volonterskog duha među mladima.

•  Radna mjesta i pripravništvo – Izvjestiteljica smatra da sve aktivnosti solidarnosti u obliku radnog mjesta ili pripravništva moraju uključivati element izraženog i smislenog učenja i osposobljavanja (kao što je navedeno u kvalitativnom okviru za pripravništvo). Nadalje, i kako bi se pojačala dimenzija solidarnosti aktivnosti, sva radna mjesta i pripravništva u okviru Europskih snaga solidarnosti isključivo obuhvaćaju neprofitne zadaće, neovisno o vrsti subjekta.

•  Programi rada usvojeni kao delegirani akti – Izvjestiteljica smatra da predloženo usvajanje programa rada provedbenim aktima daje Komisiji priliku za donošenje sekundarnih političkih odluka. Ta sposobnost trebala bi biti u nadležnosti suzakonodavaca. Stoga bi odgovarajući instrument za usvajanje programa rada trebao biti delegirani akt. Ovo je pitanje također povezano s općom raspravom o nadzornim ovlastima Europskog parlamenta.

•  Definicija solidarnosti i specificirana definicija volontiranja – Izvjestiteljica smatra da Europske snage solidarnosti imaju velik potencijal za jačanje duha solidarnosti diljem Europe. Jača solidarnost mogla bi doprinijeti izgradnji snažne, ujedinjene i otporne Unije. Izvjestiteljica također smatra da bi definicija „solidarnosti” mogla poslužiti kao načelo ujedinjenja u provedbi programa. Čin volontiranja najbolje predstavlja duh solidarnosti. Stoga bi i preciznija definicija volontiranja predstavljala poboljšanje.

•  Snažan učinak na potrebe društva – Prilike stvorene angažmanom u aktivnostima solidarnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti trebale bi imati snažniji učinak na društvo, jačajući koheziju, solidarnost i demokraciju u Europi i izvan nje. Izvjestiteljica smatra da se učinak na društvo može pojačati bude li se aktivnostima odgovaralo na konkretne potrebe društva i humanitarne izazove na terenu, s posebnom usredotočenošću na promicanje socijalne uključenosti.

•  Bolje usmjerene koristi za sudionike – Europske snage solidarnosti vrijedan su alat za osobni rast sudionika. Kako bi se taj potencijal što više povećao, utvrđeni ishodi učenja pojedinih aktivnosti trebali bi se unaprijed staviti na raspolaganje sudionicima kako bi sudionik mogao pronaći aktivnosti koje najbolje odgovaraju njegovim očekivanjima i vještinama. Sudionicima također treba pružiti smislene povratne informacije.

Ovim nacrtom izvješća ne razmatra se ni jedna odredba iz Poglavlja IV. (članci 10. i 11. – Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć) jer su te odredbe u isključivoj nadležnosti odbora DEVE (članak 54. Poslovnika).

MIŠLJENJE Odbora za razvoj (25.1.2019)

upućeno Odboru za kulturu i obrazovanje

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje (*): Eleni Theocharous

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europska komisija predložila je spajanje nedavno pokrenutih Europskih snaga solidarnosti za mlade s inicijativom Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a / Europskim volonterskim tijelom za humanitarnu pomoć, koje je uspostavljeno 2014. i temelji se na članku 214. UFEU-a, čime je osigurana pravna osnova za humanitarnu pomoć.

Stvaranje inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a uvjet je iz Ugovora, a cilj mu je doprinijeti pružanju humanitarne pomoći koja se temelji na potrebama i jačanju kapaciteta i otpornosti zajednica u trećim zemljama koje su ugrožene ili pogođene katastrofama. Unatoč svojem potencijalu u mnogim pogledima, inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a imala je vrlo spor početak te je dosegnula broj volontera daleko ispod onog kojem se Komisija isprva nadala, a ocjenjivači na sredini razdoblja provedbe napomenuli su da partneri u humanitarnom sektoru nisu bili dovoljno pristupačni u suradnji. Obvezna ovjera organizacija zainteresiranih za sudjelovanje u inicijativi temelji se na dugotrajnom i napornom postupku. Zbog toga je broj volontera tek 2017. dosegnuo značajnu (ali još uvijek prenisku) razinu. Stoga je jasno da još uvijek nije iskorišten sav potencijal te inicijative, a teško ga je i procijeniti.

Međutim, čini se da većina dionika pozdravlja spajanje inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a s Europskim snagama solidarnosti, koje može dopuniti, osobito pružanjem iskustva volontiranja izvan Unije s naglaskom na humanitarnom djelovanju. Uz pravilnu promidžbu trebala bi osigurati važnu odskočnu dasku za mlade koji su zainteresirani za profesionalnu karijeru u humanitarnom sektoru i biti dragocjen prvi korak u volontiranju i građanskom angažmanu, kao i poticati općenito zanimanje za globalne humanitarne izazove.

Osim toga, trebalo bi i dalje biti moguće da neprofitne humanitarne organizacije i viši stručnjaci koriste mogućnosti osposobljavanja i financiranja ako žele sudjelovati u novom programu. Izvjestiteljica stoga preporučuje da se gornja dobna granica od 30 godina ne primjenjuje u potprogramu koji se temelji na inicijativi Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a kako bi se iskusnijim pojedincima omogućilo da dobrovoljno doprinose humanitarnoj pomoći, osobito zato što će možda trebati posebno osposobljavanje prije početka rada.

Kako je prethodno navedeno, akreditacija organizacija za sudjelovanje u inicijativi Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a složena je i pokazala se velikom preprekom dosezanju značajnog broja volontera. Stoga će biti važno da organizacije koje su ranije već dobile akreditaciju više neće morati prolaziti kroz sličan proces nakon što nova uredba stupi na snagu. Usto, ključno je pitanje pojednostavnjenih i neopterećujućih postupaka za novu oznaku kvalitete za organizacije sudionice.

Nadalje, naš Odbor mora zajamčiti da se odredbama o djelovanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć (poglavlje IV.), za koje imamo isključivu nadležnost, osigurava komplementarnost i dosljednost s drugim aktivnostima EU-a u području humanitarne pomoći i s Europskim konsenzusom o humanitarnoj pomoći. Taj potprogram budućeg programa mora se provoditi u potpunosti poštujući humanitarna načela i biti dio djelotvorne i koordinirane humanitarne pomoći koja se temelji na potrebama.

U tom pogledu izvjestiteljica za mišljenje vidi najveći potencijal u djelovanjima usredotočenim na izgradnju organizacijskih i lokalnih kapaciteta te otpornost i u djelovanjima kojima se povezuje pomoć, obnova i razvoj, uzimaju u obzir humanitarno-razvojna poveznica, smanjenje rizika od katastrofa i pripravnost te općenito podizanje razine osviještenosti i komunikacija o humanitarnim potrebama i načelima.

Naposljetku, u pogledu odredbi za koje naš Odbor dijeli nadležnost u vezi s ovim zakonodavnim prijedlogom s Odborom za kulturu, smatramo da treba staviti veći naglasak na održivi razvoj, načelo „ne zanemarimo nikoga”, iskorjenjivanje siromaštva, ljudska prava i rodnu ravnopravnost.

AMANDMANI

Odbor za razvoj poziva Odbor za kulturu i obrazovanje da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  S obzirom na znatan porast broja humanitarnih kriza i hitnih situacija u svijetu, treba poticati solidarnost između država članica i s trećim zemljama pogođenima krizama prouzročenim ljudskim djelovanjem ili prirodnim katastrofama, uz nastojanje da se osnaži promicanje solidarnosti i vidljivost humanitarne pomoći među građanima Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1.b)  Humanitarna pomoć temelji se na načelima nepristranosti, neutralnosti i nediskriminacije, koja su ugrađena u međunarodno humanitarno pravo i pravo Unije. Humanitarnom pomoći pruža se hitan odgovor temeljen na potrebama i usmjeren na očuvanje života, sprečavanje i olakšavanje ljudske patnje i očuvanje ljudskog dostojanstva, kao i pružanje zaštite ranjivim skupinama koje su pogođene prirodnim katastrofama ili katastrofama prouzročenim ljudskim djelovanjem. Smanjenje rizika od katastrofa i pripravnost postignuti aktivnostima izgradnje kapaciteta i otpornosti također su ključni elementi humanitarne pomoći.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) U govoru o stanju Unije od 14. rujna 2016. naglašena je potreba ulaganja u mlade i najavljeno je osnivanje Europskih snaga solidarnosti („Program”) u cilju stvaranja mogućnosti da mladi diljem Unije smisleno doprinesu društvu, pokažu solidarnost i razviju svoje vještine, dobivajući time ne samo zaposlenje nego i neprocjenjivo životno iskustvo.

Briše se.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Komisija je u svojoj Komunikaciji „Europske snage solidarnosti” od 7. prosinca 2016.1 naglasila potrebu da se osnaže temelji za aktivnosti solidarnosti diljem Europe, da se mladima pruže brojnije i bolje mogućnosti za aktivnosti solidarnosti u različitim područjima te da se nacionalnim i lokalnim subjektima pruži podrška u njihovim nastojanjima da se suoče s raznim izazovima i krizama. Komunikacijom je pokrenuta prva faza Europskih snaga solidarnosti u kojoj su pokrenuti različiti programi Unije kako bi se mladima diljem Unije ponudile mogućnosti volontiranja, pripravništva ili zaposlenja.

Briše se.

__________________

 

1 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europske snage solidarnosti” (COM(2016) 942 final).

 

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4.a)  Volontiranje je konkretan i vidljiv izraz solidarnosti kojim pojedinci stavljaju svoje znanje, vještine i vrijeme na raspolaganje društvu, lokalnoj zajednici ili drugim ljudima bez financijske motivacije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  Važan oblik solidarnosti je pomoć ljudima i zajednicama izvan Unije koji su suočeni s katastrofama ili su osobito osjetljivi na katastrofe i potrebna im je humanitarna pomoć, na temelju temeljnih načela neutralnosti, humanosti, neovisnosti i nepristranosti. Dodjeljivanje financijskih sredstava trebalo bi odražavati to načelo i omogućiti sudjelovanje najmanje 5 000 dobrovoljaca za potporu operacijama humanitarne pomoći.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.c)  Volonteri koji sudjeluju u Europskom volonterskom tijelu za humanitarnu pomoć i organizacije koje ih vode trebali bi se pridržavati načela sadržanih u Europskom konsenzusu o humanitarnoj pomoći.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4.d)  Postoji potreba za daljnjim razvojem solidarnosti sa žrtvama kriza i katastrofa u trećim zemljama, kao i za podizanjem razine osviještenosti i vidljivosti humanitarne pomoći i volontiranja općenito kao cjeloživotne aktivnosti među građanima Unije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4.e)  Unija i države članice obvezale su se na provedbu Programa održivog razvoja do 2030. i ciljeva održivog razvoja preko unutarnjih i vanjskih djelovanja.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4.f)  U svojim je zaključcima od 19. svibnja 2017. o stavljanju u funkciju humanitarno-razvojne poveznice Vijeće uvidjelo potrebu za jačanjem otpornosti boljim povezivanjem humanitarne pomoći i razvojne suradnje te dodatnim jačanjem operativnih veza između komplementarnih pristupa humanitarne pomoći, razvojne suradnje i sprečavanja sukoba.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Mladima bi trebalo pružiti lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti kojima bi mogli izraziti svoj angažman u korist zajednica uz stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za svoj osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi povećali svoju zapošljivost. Tim bi se aktivnostima trebala podupirati i mobilnost mladih volontera, pripravnika i radnika.

(5)  Mladima, uključujući one u ranjivom položaju i s manje mogućnosti, trebalo bi pružiti lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti kojima bi mogli izraziti svoj angažman u korist zajednica uz stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za svoj osobni, kulturni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi povećali svoju zapošljivost. Tim bi se aktivnostima trebala podupirati i mobilnost mladih volontera, pripravnika i radnika.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne u smislu da bi trebale odgovoriti na nezadovoljene potrebe društva, doprinijeti jačanju zajednica, mladima ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja i kompetencija, trebale bi biti financijski pristupačne mladima te se provoditi u sigurnim i zdravim uvjetima.

(6)  Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne u smislu da bi trebale odgovoriti na nezadovoljene potrebe društva, doprinijeti jačanju zajednica i izgradnji kapaciteta, mladima ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja i kompetencija, trebale bi biti financijski pristupačne mladima te se provoditi u sigurnim i zdravim uvjetima, dok bi dijalog s lokalnim i regionalnim tijelima i dionicima trebalo poticati kako bi se osigurao program usmjeren prema ispunjavanju potreba i zagovaralo volonterstvo u partnerskim zemljama te aktivnostima solidarnosti dala velika razvojna vrijednost.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8.a)  Ovjera organizacija pošiljateljica i primateljica koja se provodi u skladu s Uredbom (EU) br. 375/2014 Europskog parlamenta i Vijeća1a ne bi se smjela duplicirati u skladu s novim programom Europskih snaga solidarnosti, a kada se ta Uredba bude primjenjivala nakon 2021. trebala bi se priznati ekvivalentnost.

 

____________________

 

1a Uredba (EU) br. 375/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć (inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a) (SL L 122, 24.4.2014., str. 1.).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Europske snage solidarnosti otvaraju mladima nove mogućnosti za volontiranje, pripravništvo i rad u područjima povezanima sa solidarnošću te za osmišljavanje i izradu projekata u području solidarnosti na vlastitu inicijativu. Te mogućnosti doprinose poboljšanju njihova osobnog, obrazovnog, društvenog, građanskog i profesionalnog razvoja. Europske snage solidarnosti podupiru i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti i za promicanje vrednovanja ishoda učenja. Time će se doprinijeti i europskoj suradnji koja je relevantna za mlade te boljoj informiranosti o njezinu pozitivnom učinku.

(9)  Europske snage solidarnosti otvaraju mladima nove mogućnosti za volontiranje, pripravništvo i rad u područjima povezanima sa solidarnošću te za osmišljavanje i izradu projekata u području solidarnosti na vlastitu inicijativu. Te mogućnosti doprinose poboljšanju njihova osobnog, obrazovnog, društvenog, kulturnog, građanskog i profesionalnog razvoja. Europske snage solidarnosti podupiru i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti i za promicanje vrednovanja ishoda učenja. Time će se doprinijeti i europskoj suradnji koja je relevantna za mlade te boljoj informiranosti o njezinu pozitivnom učinku.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Od tih bi aktivnosti zajednica trebala imati korist te bi se tim aktivnostima istodobno trebao poticati osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj pojedinca, koji može biti u obliku volontiranja, pripravništva i rada, projekata ili aktivnosti umrežavanja, oblikovanih prema različitim područjima, kao što su obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje, ravnopravnost spolova, poduzetništvo, posebice socijalno poduzetništvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, klimatska politika, sprečavanje katastrofa, pripravnost i obnova, poljoprivreda i ruralni razvoj, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, zdravlje i dobrobit, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj i sport, socijalna pomoć i skrb, prihvat i integracija državljana trećih zemalja, teritorijalna suradnja i kohezija te prekogranična suradnja. Takve bi aktivnosti solidarnosti trebale uključivati izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja putem odgovarajućih aktivnosti koje se mogu ponuditi sudionicima prije, tijekom i nakon aktivnosti solidarnosti.

(10)  Od tih bi aktivnosti zajednica trebala imati korist te bi se tim aktivnostima istodobno trebao poticati osobni, obrazovni, društveni, kulturni, građanski i profesionalni razvoj pojedinca, koji može biti u obliku volontiranja, pripravništva i rada, projekata ili aktivnosti umrežavanja, oblikovanih prema različitim područjima, kao što su obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje, ravnopravnost spolova, poduzetništvo, posebice socijalno poduzetništvo, kružno gospodarstvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, klimatska politika, sprečavanje i obnova nakon prirodnih katastrofa i katastrofa prouzročenih ljudskim djelovanjem, zaštita ranjivih skupina pogođenih katastrofama, otpornost, smanjenje siromaštva, sigurnost opskrbe hranom, poljoprivreda i ruralni razvoj, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, zdravlje i dobrobit, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj i sport, socijalna pomoć i skrb, prihvat i integracija državljana trećih zemalja, a posebno djece bez pratnje, sprečavanje sukoba, mir i pomirenje, ljudska prava, rodna ravnopravnost, teritorijalna suradnja i kohezija te prekogranična suradnja. Takve bi aktivnosti solidarnosti trebale uključivati izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja putem odgovarajućih aktivnosti koje se mogu ponuditi sudionicima prije, tijekom i nakon aktivnosti solidarnosti.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Volonterske aktivnosti (unutar i izvan Unije) čine bogato iskustvo u neformalnom i informalnom kontekstu učenja u kojem se osnažuje osobni, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj mladih te aktivno građanstvo i zapošljivost. Volonterske aktivnosti ne bi trebale negativno utjecati na potencijalno ili postojeće plaćeno zaposlenje niti bi ih trebalo shvatiti kao zamjenu za takvo zaposlenje. Komisija i države članice trebale bi surađivati u vezi s volonterskim politikama u području mladih putem otvorene metode koordinacije.

(11)  Volonterske aktivnosti (unutar i izvan Unije) čine bogato iskustvo u neformalnom i informalnom kontekstu učenja u kojem se osnažuje osobni, kulturni, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj mladih sudionika, njihov osjećaj odgovornosti te aktivno građanstvo i zapošljivost. Volonterske aktivnosti ne bi trebale negativno utjecati na potencijalno ili postojeće plaćeno zaposlenje niti bi ih trebalo shvatiti kao zamjenu za takvo zaposlenje. Volonterske aktivnosti unutar programa Europskih snaga solidarnosti također bi trebale nastojati dopunjavati postojeće lokalne, regionalne i nacionalne volonterske programe ako oni postoje. Komisija i države članice trebale bi surađivati u vezi s volonterskim politikama u području mladih putem otvorene metode koordinacije.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Pripravništva i poslovi u područjima povezanima sa solidarnošću mogu mladima pružiti dodatne mogućnosti za ulazak na tržište rada te istodobno doprinositi rješavanju ključnih društvenih izazova. To može doprinijeti poticanju zapošljivosti i produktivnosti mladih uz istodobno olakšavanje njihova prelaska iz obrazovnog sustava na tržište rada, što je ključno za poboljšanje njihovih izgleda na tržištu rada. Za pripravničke aktivnosti ponuđene u okviru Europskih snaga solidarnosti vrijede načela kvalitete navedena u Preporuci Vijeća o uspostavi kvalitativnog okvira za pripravništvo1. Ponuđena pripravništva i poslovi predstavljaju odskočnu dasku za mlade pri ulasku na tržište rada te su popraćeni odgovarajućom potporom nakon završene aktivnosti. Relevantni subjekti na tržištu rada, posebice javne i privatne službe za zapošljavanje, socijalni partneri i gospodarske komore, olakšavaju pripravničke i radne aktivnosti, a naknade za njih isplaćuju organizacije sudionice. Organizacije sudionice trebale bi se prijaviti za financiranje preko nadležnog provedbenog tijela Europskih snaga solidarnosti radi posredovanja između mladih sudionika i poslodavaca koji nude pripravničke i radne aktivnosti u sektorima povezanima sa solidarnošću.

(12)  Pripravništva i poslovi u područjima povezanima sa solidarnošću mogu mladima, među ostalim mladima s invaliditetom i onima s manje mogućnosti, pružiti dodatne mogućnosti za ulazak na tržište rada te istodobno doprinositi rješavanju ključnih društvenih izazova. To može doprinijeti poticanju zapošljivosti i produktivnosti mladih uz istodobno olakšavanje njihova prelaska iz obrazovnog sustava na tržište rada, što je ključno za poboljšanje njihovih izgleda na tržištu rada, među ostalim u neprofitnim organizacijama te u socijalnom i humanitarnom sektoru. Za pripravničke aktivnosti ponuđene u okviru Europskih snaga solidarnosti vrijede načela kvalitete navedena u Preporuci Vijeća o uspostavi kvalitativnog okvira za pripravništvo1 i načela utvrđena Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Ponuđena pripravništva i poslovi predstavljaju odskočnu dasku za mlade pri ulasku na tržište rada te su popraćeni odgovarajućom potporom nakon završene aktivnosti. Relevantni subjekti na tržištu rada, posebice javne i privatne službe za zapošljavanje, socijalni partneri i gospodarske komore, olakšavaju pripravničke i radne aktivnosti, a naknade za njih isplaćuju organizacije sudionice. Organizacije sudionice trebale bi se prijaviti za financiranje preko nadležnog provedbenog tijela Europskih snaga solidarnosti radi posredovanja između mladih sudionika i poslodavaca koji nude pripravničke i radne aktivnosti u sektorima povezanima sa solidarnošću.

__________________

__________________

1 Preporuka Vijeća od 15. ožujka 2018. o europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja (SL C 153, 2.5.2018., str. 1.).

1 Preporuka Vijeća od 15. ožujka 2018. o europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja (SL C 153, 2.5.2018., str. 1.).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Poduzetnost mladih važan je doprinos za društvo i za tržište rada. Europske snage solidarnosti doprinose poticanju tog aspekta pružajući mladima priliku da osmisle i provedu vlastite projekte usmjerene na rješavanje specifičnih izazova u korist svojih lokalnih zajednica. Ti su projekti prilika za iskušavanje ideja i potporu mladima da sami budu pokretači aktivnosti u području solidarnosti. Služe i kao odskočna daska za daljnje sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti te su prvi korak u poticanju sudionika Europskih snaga solidarnosti da postanu samozaposlene osobe ili osnuju udruge, nevladine organizacije ili druga tijela koja djeluju u neprofitnim sektorima te sektorima povezanima sa solidarnošću i mladima.

(13)  Poduzetnost mladih važan je doprinos za društvo i za tržište rada. Europske snage solidarnosti doprinose poticanju tog aspekta pružajući mladima priliku da osmisle i provedu vlastite projekte usmjerene na rješavanje specifičnih izazova u korist svojih lokalnih zajednica, ali i potrebitog stanovništva. Ti su projekti prilika za iskušavanje ideja i potporu mladima da sami budu pokretači aktivnosti u području solidarnosti. Služe i kao odskočna daska za daljnje sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti te su prvi korak u poticanju sudionika Europskih snaga solidarnosti da nastave biti aktivni građani kao volonteri ili kao zaposlenici u udrugama ili da osnuju udruge, nevladine organizacije ili druga tijela koja djeluju u neprofitnim sektorima te sektorima povezanima sa solidarnošću i mladima.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13.a)  Volonteri mogu doprinijeti jačanju kapaciteta Unije za pružanje humanitarne pomoći koja se temelji na potrebama i načelima i doprinijeti jačanju djelotvornosti humanitarnog sektora ako su prikladno odabrani, osposobljeni i pripremljeni za djelovanje kako bi se osiguralo da imaju potrebne vještine i kompetencije za najučinkovitije pružanje pomoći ljudima u nevolji te ako mogu računati na dostatnu potporu i nadzor na licu mjesta. Stoga je uloga visokokvalificiranih, visokoosposobljenih i iskusnih trenera/mentora na terenu od ključne važnosti za pružanje doprinosa učinkovitosti humanitarnog odgovora, kao i za pružanje podrške volonterima.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a)  Nacionalne agencije trebale bi poticati bivše sudionike da postanu ambasadori Europskih snaga solidarnosti kako bi dijelili svoje iskustvo posredstvom organizacija mladih, u obrazovnim ustanovama i posredstvom radionica. Kao ambasadori sudjelovali bi u osposobljavanju budućih kandidata i time doprinijeli promicanju programa. U tu svrhu nacionalne agencije trebale bi pružati potporu volonterima.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14.b)  Osiguranje uspješne provedbe Europskih snaga solidarnosti iziskuje veću vidljivost i osviještenost te daljnje promicanje dostupnih mogućnosti financiranja preko informativnih kampanji (uključujući godišnji informativni dan Europskih snaga solidarnosti) te dinamičnih sredstava komunikacije uz snažan naglasak na društvenim medijima, čime će se zajamčiti najviša moguća razina osviještenosti među ciljnim skupinama, i pojedincima i organizacijama.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju kvalitete tih aktivnosti i drugih mogućnosti koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti, posebice tako da se sudionicima ponudi osposobljavanje, jezična potpora, osiguranje, administrativna potpora i potpora nakon aktivnosti te vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih na temelju iskustva u Europskim snagama solidarnosti. Sigurnost i zaštita volontera i dalje su od presudne važnosti te se volontere ne bi trebalo upućivati na zadatke koji se provode u areni međunarodnih i nemeđunarodnih oružanih sukoba.

(15)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju kvalitete tih aktivnosti i drugih mogućnosti koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti, posebice tako da se sudionicima ponudi osposobljavanje, jezična potpora (na internetu, ako drukčija nije moguća), osiguranje, administrativna potpora i potpora nakon aktivnosti te vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih na temelju iskustva u Europskim snagama solidarnosti. Odgovarajuće osposobljavanje, sigurnost i zaštita volontera i dalje su od presudne važnosti i o njima bi se trebale redovito razmjenjivati informacije i provoditi procjena rizika, osobito u pogledu Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć. Volontere ne bi trebalo upućivati na zadatke koji se provode u areni međunarodnih i nemeđunarodnih oružanih sukoba. Dužnu pozornost trebalo bi posvetiti i sigurnosti i interesima djece i drugih ugroženih osoba u kontaktu s volonterima. Aktivnosti u kojima se izravno dolazi u dodir s djecom trebale bi se voditi načelom „najboljih interesa djeteta” te bi, tamo gdje je to prikladno, trebale biti podložne pozadinskim provjerama ili drugim mjerama radi osiguravanja zaštite djece.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Unijina načela jednakih mogućnosti i nediskriminacije trebala bi se potpuno poštovati u svim fazama provedbe Europskih snaga solidarnosti, osobito za identifikaciju i odabir volontera i organizacija sudionika.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se zajamčio učinak aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti na osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj sudionika, znanje, vještine i kompetencije koje nastaju kao rezultat aktivnosti trebalo bi pravilno utvrditi i dokumentirati u skladu s nacionalnim okolnostima i specifičnostima, kako je preporučeno u Preporuci Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja22.

(16)  Kako bi se zajamčio učinak aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti na osobni, obrazovni, društveni, kulturni, građanski i profesionalni razvoj sudionika, znanje, vještine i kompetencije koje nastaju kao rezultat aktivnosti trebalo bi pravilno utvrditi i dokumentirati u skladu s nacionalnim okolnostima i specifičnostima, kako je preporučeno u Preporuci Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja22.

_________________

_________________

22 Preporuka Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (SL C 398, 22.12.2012., str. 1.–5.).

22 Preporuka Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (SL C 398, 22.12.2012., str. 1.–5.).

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16.a)  Nacionalne agencije također bi trebale poticati mlade volontere da postanu ambasadori programa Europskih snaga solidarnosti kako bi podijelili svoja iskustva u okviru mreža mladih, obrazovnih ustanova i radionica. Bivši volonteri/ambasadori također bi mogli doprinijeti osposobljavanju budućih kandidata.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Oznaka kvalitete trebala bi osigurati usklađenost organizacija sudionica s načelima i zahtjevima Europskih snaga solidarnosti u pogledu njihovih prava i odgovornosti tijekom svih faza iskustva u aktivnostima solidarnosti. Dobivanje oznake kvalitete preduvjet je za sudjelovanje, ali ne bi trebalo podrazumijevati dobivanje financijskih sredstava u okviru Europskih snaga solidarnosti.

(17)  Oznaka kvalitete trebala bi osigurati usklađenost organizacija sudionica s vrijednostima, načelima i ciljevima Unije, kao i s načelima i zahtjevima Europskih snaga solidarnosti u pogledu njihovih prava, sigurnosti i odgovornosti tijekom svih faza iskustva u aktivnostima solidarnosti. Dobivanje oznake kvalitete preduvjet je za sudjelovanje, ali ne bi trebalo podrazumijevati dobivanje financijskih sredstava u okviru Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Svaki subjekt koji želi sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti trebao bi dobiti oznaku kvalitete uz uvjet da su ispunjeni odgovarajući uvjeti. Postupak za dodjelu oznake kvalitete trebala bi kontinuirano provoditi provedbena tijela Europskih snaga solidarnosti. Dodijeljenu oznaku kvalitete trebalo bi povremeno iznova ocijeniti te se ona može opozvati ako je u okviru provjera koje treba izvršiti utvrđeno da više nisu ispunjeni uvjeti na osnovi kojih je dodijeljena.

(18)  Svaki subjekt koji želi sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti trebao bi dobiti oznaku kvalitete uz uvjet da su ispunjeni odgovarajući uvjeti. Postupak za dodjelu oznake kvalitete trebala bi kontinuirano provoditi provedbena tijela Europskih snaga solidarnosti u dosljednosti s postojećim programima za certificiranje. Postupak stjecanja oznake trebao bi biti pojednostavljen za organizacije koje su već certificirane, osobito u okviru aktualnog programa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a i za nositelje okvirnih sporazuma o partnerstvu ECHO. U tom bi se postupku trebali uzeti u obzir slični postupci provedeni u skladu s Uredbom (EU) br. 375/2014, Uredbom (EU) 2018/1475 Europskog parlamenta i Vijeća1a i Uredbom Vijeća (EZ) br. 1257/961b. Dodijeljenu oznaku kvalitete trebalo bi povremeno iznova ocijeniti te se ona može opozvati ako je u okviru provjera koje treba izvršiti utvrđeno da više nisu ispunjeni uvjeti na osnovi kojih je dodijeljena. I u okviru dodjele oznake kvalitete i u okviru njezina ponovnog ocjenjivanja administrativno opterećenje treba smanjiti na najmanju moguću mjeru kako bi se zajamčio jednak pristup i izbjeglo obeshrabrivanje sudjelovanja manjih organizacija.

 

______________________

 

1a Uredba (EU) 2018/1475 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni Uredbe (EU) br. 1288/2013, Uredbe (EU) br. 1293/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU (SL L 250, 4.10.2018., str. 1.).

 

1b Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći (SL L 163, 2.7.1996., str. 1.).

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20.a)  Kako bi se povećala transparentnost postupka provedbe i djelotvornost programa Europskih snaga solidarnosti, Komisija bi se trebala redovito savjetovati s ključnim dionicima, uključujući organizacije sudionice i druge relevantne organizacije civilnog društva, uključujući mreže mladih i nacionalna vijeća mladih, kao i mreže koje zastupaju poslodavce i sindikate.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Portal Europskih snaga solidarnosti trebao bi se neprestano razvijati kako bi se osigurao jednostavan pristup Europskim snagama solidarnosti i kako bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka za zainteresirane pojedince i organizacije u pogledu, među ostalim, registracije, identifikacije, usklađivanja profila i mogućnosti, mrežnih i virtualnih razmjena, osposobljavanja putem interneta, jezične potpore i potpore nakon završetka aktivnosti te drugih korisnih funkcija koje bi se mogle pojaviti u budućnosti.

(23)  Portal Europskih snaga solidarnosti trebao bi se neprestano razvijati kako bi se osigurao jednostavan pristup Europskim snagama solidarnosti za sve korisnike, u skladu sa zahtjevima pristupačnosti iz Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća1a i kako bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka za zainteresirane pojedince i organizacije u pogledu, među ostalim, registracije, identifikacije, usklađivanja profila i mogućnosti, mrežnih i virtualnih razmjena, osposobljavanja putem interneta, jezične potpore i potpore nakon završetka aktivnosti (na internetu, ako drukčija nije moguća) te drugih korisnih funkcija koje bi se mogle pojaviti u budućnosti. Kad je riječ o raspoređivanju volontera kojim se podupiru aktivnosti humanitarne pomoći i dugom vremenu koje prođe od prijave do raspoređivanja volontera, sudionici u aktivnostima humanitarne pomoći ne bi se trebali suočavati s dodatnim preprekama u odnosu na sudionike u drugim područjima.

 

_______________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1).

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Europske snage solidarnosti usmjerene su na mlade osobe u dobi od 18 do 30 godina, a za sudjelovanje u aktivnostima koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti trebala bi biti potrebna prethodna prijava na portalu Europskih snaga solidarnosti.

(27)  Europske snage solidarnosti ponajprije su usmjerene na mlade osobe u dobi od 18 do 35 godina, s time da potrebe i okolnosti humanitarne pomoći u trećim zemljama mogu opravdati sudjelovanje stručnjaka starijih od te dobi. Za sudjelovanje u aktivnostima koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti trebala bi biti potrebna prethodna prijava na portalu Europskih snaga solidarnosti. Treba posvetiti posebnu pozornost ravnopravnosti spolova u smislu promicanja i olakšavanja jednakog sudjelovanja žena i muškaraca.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27.a)  Unijina načela jednakih mogućnosti i zabrana diskriminacije upućuju na to da bi građani Unije i oni s dugotrajnim boravištem u Uniji, bez obzira na svoju struku i dob, trebali moći sudjelovati u aktivnom građanstvu. S obzirom na posebne izazove u humanitarnom kontekstu, sudionici inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a moraju imati najmanje 18 godina i mogu biti različitih profila i generacija, čije su kompetencije relevantne za uspješnu provedbu predmetnih humanitarnih operacija.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti dostupne svim mladim osobama, posebno onima u najnepovoljnijem položaju. Trebalo bi donijeti posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti i sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju te kako bi se uzela u obzir ograničenja zbog udaljenosti brojnih ruralnih područja i najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja Unije. Slično tomu, zemlje sudionice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju Europskih snaga solidarnosti. Ako je moguće, i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, time bi se trebali riješiti administrativni problemi koji otežavaju dobivanje viza i boravišnih dozvola te izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja u slučaju prekograničnih aktivnosti unutar Europske unije.

(28)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti dostupne svim mladim osobama, posebno onima u najnepovoljnijem položaju i ugroženima, uključujući kandidate za volontiranje s invaliditetom. Trebalo bi donijeti posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti, stručnog usavršavanja i sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju te kako bi se uzela u obzir ograničenja zbog udaljenosti brojnih ruralnih područja i najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja Unije. Slično tomu, zemlje sudionice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju Europskih snaga solidarnosti. Ako je moguće, i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, time bi se trebali riješiti administrativni problemi koji otežavaju dobivanje viza i boravišnih dozvola te izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja u slučaju prekograničnih aktivnosti unutar Europske unije.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28.a)  Treba pružiti posebnu pozornost i potporu kapacitetu partnerskih organizacija primateljica u trećim zemljama i potrebi da se aktivnosti volontera integriraju u lokalni kontekst i da se olakša interakcija volontera s lokalnim humanitarnim dionicima, zajednicom primateljicom i civilnim društvom.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  U skladu s Komunikacijom Komisije „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a”1 u Programu bi se trebala uzeti u obzir posebna situacija tih regija. Poduzet će se mjere za povećanje sudjelovanja najudaljenijih regija u svim aktivnostima. Te će se mjere redovito pratiti i ocjenjivati.

(35)  U skladu s Komunikacijom Komisije „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a”1 u Programu bi se trebala uzeti u obzir posebna situacija i potrebe tih regija, osobito razvoj političke, gospodarske i socijalne situacije, a posebno stopa nezaposlenosti mladih kako bi se omogućila bolja suradnja na najdjelotvorniji i najjednostavniji način. Poduzet će se mjere za povećanje sudjelovanja najudaljenijih regija u svim aktivnostima. Te će se mjere redovito pratiti i ocjenjivati.

__________________

__________________

1 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a” (COM(2017) 623 final).

1 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a” (COM(2017) 623 final).

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Kako bi se uspješnije ostvarili ciljevi Programa, Komisija, države članice i nacionalne agencije trebale bi, po mogućnosti, u partnerstvu blisko surađivati s nevladinim organizacijama, organizacijama mladih i lokalnim dionicima sa stručnim znanjem u području aktivnosti solidarnosti.

(39)  Kako bi se uspješnije ostvarili ciljevi Programa, Komisija, države članice i nacionalne agencije trebale bi, po mogućnosti, u partnerstvu blisko surađivati s nacionalnim tijelima, nevladinim organizacijama, organizacijama mladih, privatnim sektorom i lokalnim dionicima sa stručnim znanjem u području aktivnosti solidarnosti, u skladu s postojećim nacionalnim i regionalnim volonterskim programima.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje i pravna sigurnost u svakoj zemlji sudionici, svako nacionalno tijelo trebalo bi imenovati neovisno revizorsko tijelo. Ako je izvedivo, i kako bi se učinkovitost povećala na najveću moguću mjeru, neovisno revizorsko tijelo moglo bi biti isto kao ono imenovano za mjere iz poglavlja III. [nove Uredbe o programu Erasmus].

(42)  Kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje, optimizacija troškova i pravna sigurnost u svakoj zemlji sudionici, svako nacionalno tijelo trebalo bi imenovati neovisno revizorsko tijelo. Ako je izvedivo, i kako bi se učinkovitost povećala na najveću moguću mjeru, neovisno revizorsko tijelo moglo bi biti isto kao ono imenovano za mjere iz poglavlja III. [nove Uredbe o programu Erasmus].

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)   „aktivnost solidarnosti” znači visokokvalitetna privremena aktivnost kojom se doprinosi ciljevima Europskih snaga solidarnosti, a može obuhvaćati volontiranje, pripravništvo, zaposlenje, projekte u području solidarnosti i aktivnosti umrežavanja u različitim područjima, uključujući one iz točke 13., uz ostvarivanje europske dodane vrijednosti te usklađenosti sa zdravstvenim i sigurnosnim propisima;

(1)   „aktivnost solidarnosti” znači lako dostupna, visokokvalitetna, uključiva i dostatno financirana privremena aktivnost kojom se doprinosi ciljevima Europskih snaga solidarnosti, a može obuhvaćati volontiranje, pripravništvo, zaposlenje, projekte u području solidarnosti i aktivnosti umrežavanja u različitim područjima, uključujući one iz točke 13., uz ostvarivanje europske dodane vrijednosti te usklađenosti sa zdravstvenim i sigurnosnim propisima;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „registrirani kandidat” znači osoba u dobi od 17 do 30 godina koja se registrirala na portalu Europskih snaga solidarnosti i tako izrazila interes da se uključi u aktivnost solidarnosti, ali još ne sudjeluje u takvoj aktivnosti;

(2)  „registrirani kandidat” znači osoba koja se registrirala na portalu Europskih snaga solidarnosti i tako izrazila interes da se uključi u aktivnost solidarnosti, ali još ne sudjeluje u takvoj aktivnosti;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „sudionik” znači osoba u dobi od 18 do 30 godina koja se registrirala na portalu Europskih snaga solidarnosti i sudjeluje u aktivnosti solidarnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti;

(3)  „sudionik” znači osoba koja se registrirala na portalu Europskih snaga solidarnosti i sudjeluje u aktivnosti solidarnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti; za aktivnosti na koje se ne upućuje u poglavlju IV., sudionici su pojedinci u dobi između 18 i 35 godina;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „mladi s manje mogućnosti” znači osobe koje nailaze na prepreke koje im onemogućuju pristup mogućnostima u okviru Programa zbog gospodarskih, socijalnih, kulturnih, geografskih ili zdravstvenih razloga, ili zbog razloga kao što su invaliditet i poteškoće u učenju;

(4)  „mladi s manje mogućnosti” znači osobe koje nailaze na prepreke koje im, u nedostatku dodatne i posebno prilagođene potpore, onemogućuju stvaran pristup mogućnostima u okviru Programa zbog gospodarskih, socijalnih, kulturnih, geografskih ili zdravstvenih razloga, ili zbog razloga kao što su poteškoće u učenju i invaliditet, uključujući dugoročna fizička, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, što je prepoznato u Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „volontiranje” znači aktivnost solidarnosti koja se odvija kao dobrovoljna neplaćena aktivnost u trajanju do 12 mjeseci;

(6)  „volontiranje” znači aktivnost solidarnosti koja se odvija kao dobrovoljna neplaćena aktivnost u trajanju do 12 mjeseci i omogućuje pojedincima da svoje znanje, vještine i vrijeme daju na raspolaganje društvu, zajednici ili drugim ljudima bez financijske motivacije;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „pripravništvo” znači aktivnost solidarnosti u trajanju od dva mjeseca do šest mjeseci koja se može produljiti jednom i ukupno trajati najviše 12 mjeseci te koju nudi i plaća organizacija sudionica koja je domaćin sudioniku Europskih snaga solidarnosti;

(7)  „pripravništvo” znači aktivnost solidarnosti u trajanju od dva mjeseca do šest mjeseci koja se može produljiti jednom i ukupno trajati najviše 12 mjeseci te koju nudi i plaća organizacija sudionica koja je domaćin sudioniku Europskih snaga solidarnosti i koja sadrži komponentu učenja;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj Programa povećati sudjelovanje mladih i organizacija u dostupnim i visokokvalitetnim aktivnostima solidarnosti kao sredstvu za doprinos jačanju kohezije, solidarnosti i demokracije u Uniji i u inozemstvu, istodobno odgovarajući na društvene i humanitarne izazove na terenu, uz posebno zalaganje u području promicanja socijalne uključenosti.

1.   Opći je cilj Programa povećati sudjelovanje mladih i organizacija u dostupnim i visokokvalitetnim aktivnostima solidarnosti i neprofitnim aktivnostima kao sredstvu za doprinos jačanju kohezije, solidarnosti, mira i demokracije u Uniji i u inozemstvu, napredovanju u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, istodobno odgovarajući na društvene i humanitarne izazove na terenu, osobito u pogledu smanjenja rizika od prirodnih katastrofa i katastrofa prouzročenih ljudskim djelovanjem, hitnih situacija u nestabilnim zemljama i zemljama u kojima su nedavno okončani sukobi, uz posebno zalaganje u području promicanja socijalne uključenosti.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Posebni je cilj Programa pružiti mladima, uključujući one s manje mogućnosti, lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti u Europi i u inozemstvu uz istodobno unapređenje i odgovarajuće vrednovanje njihovih kompetencija te olakšavanje njihove zapošljivosti i prelaska na tržište rada.

2.  Posebni je cilj Programa pružiti mladima, uključujući osobe s invaliditetom i one s manje mogućnosti, lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti u Europi i u inozemstvu uz istodobno unapređenje i odgovarajuće vrednovanje njihove međukulturne osviještenosti i njihovih profesionalnih i građanskih kompetencija te olakšavanje njihove zapošljivosti i prelaska na tržište rada.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti usmjerenima na društvene izazove kako je navedeno u članku 6.;

(a)  sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti usmjerenima na društvene izazove i napore oko ostvarivanja ciljeva održivog razvoja kako je navedeno u članku 6.;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti povezanima s humanitarnom pomoći (Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć) kako je navedeno u članku 10.

(b)  sudjelovanje mladih i osoba sa stručnim znanjem u aktivnostima solidarnosti povezanima s humanitarnom pomoći (Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć) kako je navedeno u članku 10. te djelovanja unutar i izvan Unije usmjerena na izgradnju kapaciteta organizacija primateljica za pružanje humanitarne pomoći u trećim zemljama, kako je navedeno u članku 11.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Godišnji program rada donesen u skladu s člankom 18. obuhvaća popis aktivnosti koje mogu biti štetne za sudionike, korisnike i društvo ili neprikladne za sudionike, a koje se neće provesti u okviru programa ili koje podliježu posebnoj obuci, pozadinskim provjerama ili drugim mjerama.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  jačanje kapaciteta organizacija sudionica za ponudu kvalitetnih projekata sve većem broju sudionika Europskih snaga solidarnosti;

(a)  jačanje kapaciteta organizacija sudionica i njihovih lokalnih partnera za suradnju i ponudu kvalitetnih projekata sve većem broju sudionika Europskih snaga solidarnosti;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  privlačenje novih sudionika, i mladih osoba i organizacija sudionica;

(b)  privlačenje novih sudionika, i mladih osoba i osoba s određenim iskustvom u okviru inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a te organizacija sudionica;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  uspostava, održavanje i ažuriranje portala Europskih snaga solidarnosti te drugih relevantnih internetskih usluga i potrebnih sustava informatičke potpore i internetskih alata.

(d)  uspostava, održavanje i ažuriranje portala Europskih snaga solidarnosti te drugih relevantnih internetskih usluga i potrebnih sustava informatičke potpore i internetskih alata, u skladu sa zahtjevima pristupačnosti iz Direktive (EU) 2016/2102.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Aktivnosti koje se provode u okviru potprograma „Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć” osobito doprinose pružanju humanitarne pomoći na osnovi potreba, usmjerene na očuvanje života, sprečavanje ili olakšavanje ljudske patnje i očuvanje ljudskog dostojanstva te jačanju kapaciteta i otpornosti ugroženih zajednica ili zajednica pogođenih katastrofom.

1.  Aktivnosti koje se provode u okviru potprograma „Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć” osobito doprinose pružanju humanitarne pomoći na osnovi potreba, usmjerene na očuvanje života, sprečavanje ili olakšavanje ljudske patnje i očuvanje ljudskog dostojanstva u kontekstu prirodnih katastrofa ili katastrofa prouzročenih ljudskim djelovanjem te jačanju kapaciteta i otpornosti ugroženih ili nestabilnih zajednica ili zajednica pogođenih prirodnom katastrofom ili katastrofom prouzročenom ljudskim djelovanjem, i kako bi se olakšao prelazak s humanitarnog odgovora na dugoročni održivi i uključivi razvoj.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Mjere u okviru ovog poglavlja provode se u skladu s načelima humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti humanitarne pomoći.

2.  Mjere u okviru ovog poglavlja provode se u skladu s Europskim konsenzusom o humanitarnoj pomoći, promičući temeljna načela humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti humanitarne pomoći te pritom potvrđujući čvrstu predanost Unije pristupu utemeljenom na potrebama, bez diskriminacije između ili unutar pogođenog stanovništva te uz poštovanje međunarodnog prava.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.a  Humanitarna pomoć Unije isporučuje se u situacijama kada mogu djelovati i drugi instrumenti povezani s razvojnom suradnjom, upravljanjem krizom i civilnom zaštitom. Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć djeluje na usklađen i komplementaran način te izbjegava preklapanja s relevantnim politikama i instrumentima Unije, osobito s politikom humanitarne pomoći i politikom razvojne suradnje Unije te s Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.b  Prilikom promicanja usklađenog međunarodnog odgovora na humanitarne krize djelovanja u okviru ovog poglavlja u skladu su s onima koje koordinira Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.c  Europsko tijelo za humanitarnu pomoć doprinosi jačanju rodne perspektive u humanitarnoj pomoći Unije i promiče pružanje prikladnih humanitarnih odgovora na specifične potrebe žena. Posebna bi se pozornost trebala posvetiti suradnji sa ženskim grupama i mrežama kako bi se promicalo sudjelovanje i vodstvo žena u humanitarnoj pomoći te iskoristile njihove sposobnosti i stručnost za doprinos obnovi, izgradnji mira, smanjenju rizika od katastrofa te otpornosti pogođenih zajednica.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.d  Posebni uvjeti slanja utvrđuju se, na temelju bliskog savjetovanja s organizacijama primateljicama, u ugovoru između organizacija pošiljateljica i Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć, koji uključuje prava i obveze, trajanje i mjesto slanja te zadaće.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  projekti u području solidarnosti, kako je navedeno u članku 9.;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Na temelju prethodno provedene procjene potreba u trećim zemljama, cilj je ove Uredbe poduprijeti mjere za jačanje kapaciteta humanitarne pomoći radi povećanja pripremljenosti na lokalnoj razini, rješavanja humanitarnih kriza i osiguravanja učinkovitosti i održivosti rada volontera na terenu, uključujući:

 

(a) upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa, pripravnost i odgovor na katastrofe, mentoriranje, osposobljavanje u pogledu upravljanja volonterima i druga relevantna područja za osoblje i volontere organizacija primateljica;

 

(b) razmjenu najboljih praksi, tehničku pomoć, programe bratimljenja i razmjene članova osoblja i volontera, stvaranje mreža i druge odgovarajuće mjere.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Komisija nastavlja, održava i ažurira bazu podataka Volontera za humanitarnu pomoć EU-a, uređuje pristup bazi i njezinu uporabu, također u pogledu dostupnosti i prikladnosti volontera za humanitarnu pomoć EU-a, omogućujući neprekidno sudjelovanje trajnih volontera. Obrada osobnih podataka koji se prikupljaju u toj bazi podataka ili za nju provodi se prema potrebama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a i Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća1b.

 

____________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

 

1b Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Volontiranje u svrhu potpore operacijama humanitarne pomoći, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (a), uključuje element učenja i osposobljavanja, ne zamjenjuje pripravništvo ili zaposlenje te se temelji na pisanom ugovoru o volontiranju.

1.  Volontiranje u svrhu potpore operacijama humanitarne pomoći, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (a), uključuje odgovarajuće učenje i osposobljavanje, uključujući ono prije provedbe, povezano s projektima u kojima će sudjelovati mladi volonteri, uz dužno isticanje načela humanitarne pomoći iz članka 10. stavka 2., uključujući „načelo nečinjenja štete”, i ono ne zamjenjuje pripravništvo ili zaposlenje te se temelji na pisanom ugovoru o volontiranju.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U okviru inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a daje se prednost lokalnim volonterima trećih zemalja.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Volontiranje u okviru tog potprograma može se odvijati samo u trećim zemljama:

2.  Volontiranje u okviru tog potprograma može se odvijati samo:

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.a  Na temelju prethodne procjene potreba u trećim zemljama koju provode organizacije pošiljateljice i primateljice i drugi relevantni akteri, Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć pruža potporu djelovanjima čiji je cilj:

 

(a)  jačanje kapaciteta organizacija primateljica za pružanje humanitarne pomoći u trećim zemljama kako bi se povećala lokalna pripravnost i poboljšao odgovor na humanitarne krize te kako bi se osigurao djelotvoran i održiv učinak rada Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć na terenu preko upravljanja rizicima od katastrofa, pripravnosti i pružanja odgovora, prelaska s pružanja humanitarnog odgovora na održiv lokalni razvoj, mentorstva i osposobljavanja u području rukovođenja volonterima;

 

(b)  razmjena najboljih praksi, tehničke pomoći i twinning programi te razmjena osoblja i volontera.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Procjena razine rizika kojoj su izložene sigurnost i zaštita volontera jest prioritet, osobito u zemljama ili područjima koja se smatraju nestabilnima ili u kojima postoji neposredna prijetnja.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.c  Komunikacijske kampanje o Europskim snagama solidarnosti koje pripadaju inicijativi Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a provode se prije svega na području Unije te se odnose na rad koji obavljaju volonteri i humanitarni djelatnici na temelju načela humanosti, neovisnosti, neutralnosti i nepristranosti kojima se vode u svojem djelovanju.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.d  Volonterstvo popunjava praznine i stvarne potrebe koje su organizacije primateljice utvrdile na lokalnoj razini.

Amendment    67

Prijedlog uredbe

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Identifikacija i odabir kandidata za volontere

 

1. Na temelju prethodno provedene procjene potreba u trećim zemljama Komisija određuje i odabire kandidate volontere za usavršavanje u suradnji s nacionalnim agencijama i organizacijama primateljicama.

 

2. Kandidati volonteri utvrđuju se i odabiru u skladu s člankom 14., uz poštovanje načela nediskriminacije, ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti.

 

3. Dobna ograničenja iz članaka 2. i 15. ne primjenjuju se na volontiranje u svrhu potpore operacijama humanitarne pomoći u okviru ovog članka.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 11.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.b

 

Osposobljavanje kandidata za volontere

 

1. Na temelju postojećih programa i procedura, Komisija utvrđuje program osposobljavanja čija je svrha priprema kandidata za volontere za potporu i dopuna aktivnosti humanitarne pomoći.

 

2. Kandidati za volontere koji su utvrđeni i odabrani u skladu s postupkom prijave mogu sudjelovati u programu osposobljavanja koji provode kvalificirane organizacije. Opseg i sadržaj osposobljavanja koje mora pohađati svaki kandidat utvrđuju se u savjetovanju s certificiranom organizacijom primateljicom, na temelju potreba i s obzirom na prethodno iskustvo kandidata za volontera i na planirano mjesto volontiranja.

 

3. Program osposobljavanja obuhvaća procjenu stupnja pripravnosti kandidata volontera za raspoređivanje za potporu i kao dopuna aktivnostima humanitarne pomoći u trećim zemljama te kako bi se odgovorilo na potrebe na licu mjesta.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Raščlamba proračuna namijenjenog za aktivnosti iz članaka 7., 8., 9. i 11.

 

Proračun namijenjen za aktivnosti iz članaka 7., 8., 9. i 11. okvirno je raščlanjen kako slijedi:

 

(a) za volontiranje u aktivnostima solidarnosti i projektima solidarnosti, kako je utvrđeno u člancima 7. i 9.: 85 %;

 

(b) za pripravništvo i zaposlenje, kako je utvrđeno u članku 8.: najmanje 7,5 %; 

 

(c) za volontiranje u svrhu potpore operacijama humanitarne pomoći, kako je utvrđeno u članku 11.: najmanje 7,5 %. 

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, posebice u obliku bespovratnih sredstava, nagrada i javne nabave.

2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, posebice u obliku bespovratnih sredstava, nagrada i javne nabave. Kako bi se pojednostavnili zahtjevi za korisnike, u najvećoj mogućoj mjeri koriste se jednokratni iznosi, jedinični troškovi i financiranje uz primjenu paušalne stope.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mladi u dobi od 17 do 30 godina koji su voljni sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti dužni su registrirati se na portalu Europskih snaga solidarnosti. Međutim, u trenutku početka volontiranja, pripravništva, rada ili projekta u području solidarnosti mlada osoba mora imati najmanje 18 godina, a najviše 30.

1.  Osobe koje zakonito borave u zemlji sudionici ili imaju državljanstvo Unije i koje su voljne sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti dužne su registrirati se na portalu Europskih snaga solidarnosti. U trenutku početka volontiranja mlada osoba mora imati najmanje 18 godina, a najviše 35.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Za mjere u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć, kako je navedeno u poglavlju IV., gornja se dobna granica ne primjenjuje.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europske snage solidarnosti otvorene su za sudjelovanje javnih ili privatnih subjekata i međunarodnih organizacija, uz uvjet da im je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti.

1.  Europske snage solidarnosti otvorene su za sudjelovanje javnih ili privatnih subjekata i međunarodnih organizacija, uz uvjet da im je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti. Na organizacije koje već imaju certificiranu oznaku u okviru inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a i stranke okvirnog sporazuma (FPA) između nevladinih organizacija i Glavne uprave za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći (ECHO) Europske komisije mogao bi se primijeniti jednostavan postupak za dobivanje oznake koja je potrebna za novi program.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kao rezultat procjene subjektu može biti dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti. Stečena oznaka periodično se ponovno procjenjuje te se može i opozvati.

3.  Kao rezultat procjene subjektu može biti dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti. Stečena oznaka periodično se ili na zahtjev sudionika ponovno procjenjuje te se može i opozvati. Posebna pozornost posvećuje se izbjegavanju udvostručavanja napora.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Organizacije sudionice mogu izvršavati sljedeće funkcije u okviru Europskih snaga solidarnosti:

 

(a)   u funkciji domaćina – provedba aktivnosti povezanih s primanjem sudionika, uključujući organizaciju aktivnosti, izradu programa za učenje, pružanje smjernica i potpore sudionicima tijekom aktivnosti solidarnosti, kao i povratnih informacija i priznanja sudioniku nakon aktivnosti, prema potrebi;

 

(b)   u funkciji potpore – provedba aktivnosti povezanih s upućivanjem i pripremom sudionika prije njihova polaska te tijekom i nakon aktivnosti solidarnosti, uključujući informiranje sudionika, priznavanje njihovih ishoda učenja i olakšavanje daljnjeg volontiranja kod kuće.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.a  Prikladno praćenje i izvješćivanje uključuje redovito savjetovanje s nacionalnim agencijama i organizacijama sudionicama, kao i s relevantnim organizacijama civilnog društva i mrežama mladih, u cilju provedbe mogućih poboljšanja u provedbi Programa.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Komisija organizira redovite sastanke i osposobljavanja s mrežom nacionalnih agencija i za nju, kako bi osigurala dosljednu provedbu Europskih snaga solidarnosti u svim zemljama sudionicama. Komisija također poziva postojeće mreže na razini Unije, relevantne za aktivnosti u okviru Programa, socijalne partnere i mreže koje zastupaju mlade i volontere. Komisija se redovito savjetuje s ključnim dionicima, uključujući organizacije sudionice, o provedbi Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Djelovanje Europskih snaga solidarnosti mora biti usklađeno i komplementarno i s odgovarajućim politikama, programima i instrumentima na nacionalnoj razini u zemljama sudionicama. U tu svrhu Komisija, nacionalna tijela i nacionalne agencije razmjenjuju informacije o postojećim nacionalnim programima i prioritetima u vezi sa solidarnošću i mladima s jedne strane te djelovanjima u okviru Europskih snaga solidarnosti s druge strane, s ciljem nadogradnje na odgovarajuće dobre prakse te postizanja učinkovitosti i djelotvornosti.

2.  Djelovanje Europskih snaga solidarnosti mora biti usklađeno i komplementarno i s odgovarajućim politikama, programima i instrumentima na nacionalnoj razini u zemljama sudionicama kako bi se osigurao osjećaj odgovornosti zemalja sudionica. U tu svrhu Komisija, nacionalna tijela i nacionalne agencije razmjenjuju informacije o postojećim nacionalnim programima i prioritetima u vezi sa solidarnošću, mladima i humanitarnim potrebama s jedne strane te djelovanjima u okviru Europskih snaga solidarnosti s druge strane, s ciljem nadogradnje na odgovarajuće dobre prakse te postizanja učinkovitosti i djelotvornosti.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Djelovanje Europskih snaga solidarnosti u trećim zemljama iz članka 11. osobito mora biti usklađeno i komplementarno s drugim područjima vanjskog djelovanja Unije, a to se posebno odnosi na politiku humanitarne pomoći, politiku razvojne suradnje, politiku proširenja, politiku susjedstva i Mehanizam Unije za civilnu zaštitu.

3.  Djelovanje Europskih snaga solidarnosti u trećim zemljama iz članka 11. osobito mora biti usklađeno i komplementarno s drugim područjima vanjskog djelovanja Unije, a to se posebno odnosi na politiku humanitarne pomoći, politiku razvojne suradnje, politiku sigurnosti, politiku proširenja, politiku susjedstva i Mehanizam Unije za civilnu zaštitu.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa Europskih snaga solidarnosti

Referentni dokumenti

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

2.7.2018

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Eleni Theocharous

18.7.2018

Razmatranje u odboru

8.10.2018

20.11.2018

 

 

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (5.12.2018)

upućeno Odboru za kulturu i obrazovanje

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje(*): Deirdre Clune

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za kulturu i obrazovanje da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Europska unija izgrađena je na solidarnosti među građanima i među državama članicama. Te zajedničke vrijednosti usmjeravaju njezino djelovanje i pružaju nužno jedinstvo za suočavanje s trenutačnim i budućim društvenim izazovima, a u tome su mladi Europljani voljni pomoći iskazivanjem solidarnosti u praksi.

(1)  Solidarnost, ne samo među građanima, već i među narodima i državama temelj je razvijenih i demokratskih društava. Potrebno je poticati te zajedničke vrijednosti iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji, posebno u pogledu aktualnih i budućih društvenih izazova pri čijem će rješavanju mladi moći nastaviti pomagati iskazivanjem solidarnosti u praksi.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U govoru o stanju Unije od 14. rujna 2016. naglašena je potreba ulaganja u mlade i najavljeno je osnivanje Europskih snaga solidarnosti („Program”) u cilju stvaranja mogućnosti da mladi diljem Unije smisleno doprinesu društvu, pokažu solidarnost i razviju svoje vještine, dobivajući time ne samo zaposlenje nego i neprocjenjivo životno iskustvo.

(2)  U govoru o stanju Unije od 14. rujna 2016. naglašena je potreba ulaganja u mlade i najavljeno je osnivanje Europskih snaga solidarnosti („Program”) u cilju omogućavanja mladima diljem Unije da znatno doprinesu društvu, pokažu solidarnost i razviju vještine i odnose na osnovi njihova praktičnog iskustva u aktivnostima utemeljenima na zajednici.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Mladima bi trebalo pružiti lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti kojima bi mogli izraziti svoj angažman u korist zajednica uz stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za svoj osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi povećali svoju zapošljivost. Tim bi se aktivnostima trebala podupirati i mobilnost mladih volontera, pripravnika i radnika.

(5)  Mladima, uključujući mlade s manje mogućnosti, bi trebalo pružiti lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti kojima bi mogli izraziti svoj angažman u korist zajednica uz stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za svoj osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi povećali svoju zapošljivost. Tim bi se aktivnostima trebala podupirati i mobilnost mladih volontera, pripravnika i radnika te podržati multikulturna razmjena.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne u smislu da bi trebale odgovoriti na nezadovoljene potrebe društva, doprinijeti jačanju zajednica, mladima ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja i kompetencija, trebale bi biti financijski pristupačne mladima te se provoditi u sigurnim i zdravim uvjetima.

(6)  Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne u smislu da bi trebale doprinositi postizanju ciljeva Europskih snaga solidarnosti i pomagati u prevladavanju društvenih izazova i jačanju solidarnosti, te istovremeno odgovarati na potrebe lokalnih zajednica. Aktivnosti solidarnosti mladima bi trebale ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja i kompetencija za osobni, društveni, građanski i profesionalni razvoj, uključivati čvrstu dimenziju učenja i osposobljavanja, biti dostupne svim mladima, uz posebne napore da se promiče sudjelovanje mladih koji imaju manje mogućnosti, provesti u sigurnim i zdravim uvjetima te biti primjereno potvrđeni. Aktivnosti solidarnosti ne bi smjele negativno utjecati na postojeća zaposlenja ili pripravništva te bi trebale doprinositi jačanju obveza društveno odgovornog poslovanja poduzeća, bez da ih zamjenjuje.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Europske snage solidarnosti jedinstvena su ulazna točka za aktivnosti solidarnosti diljem Unije i izvan nje. Potrebno je osigurati usklađenost i komplementarnost s drugim relevantnim politikama i programima Unije. Europske snage solidarnosti temelje se na prednostima i sinergijama prethodnih i postojećih programa, posebice Europske volonterske službe i Volontera za humanitarnu pomoć EU-a. Europske snage solidarnosti nadopunjuju nastojanja država članica da podrže mlade i olakšaju njihov prelazak iz obrazovnog sustava na tržište rada u okviru Garancije za mlade tako što im osiguravaju dodatne mogućnosti za ulazak na tržište rada u obliku pripravništva ili poslova u područjima povezanima sa solidarnošću u njihovim državama članicama ili izvan njih. Osigurana je i komplementarnost s postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, EURES i mreža Eurodesk. Osim toga, trebalo bi osigurati i komplementarnost Europskih snaga solidarnosti s postojećim povezanim programima, posebice programima nacionalne solidarnosti i programima mobilnosti za mlade, oslanjajući se na dobre prakse gdje je primjereno.

(7)  Europske snage solidarnosti jedinstvena su ulazna točka za aktivnosti solidarnosti diljem Unije i izvan nje. Potrebno je osigurati usklađenost i komplementarnost s drugim relevantnim politikama, programima i instrumentima Unije. Europske snage solidarnosti temelje se na prednostima i sinergijama prethodnih i postojećih programa, posebice Europske volonterske službe i Volontera za humanitarnu pomoć EU-a. Europske snage solidarnosti nadopunjuju nastojanja država članica da podrže mlade i olakšaju njihov prelazak iz obrazovnog sustava na tržište rada u okviru programa kao što je Garancije za mlade tako što im osiguravaju dodatne mogućnosti za ulazak na tržište rada u obliku pripravništva ili poslova u područjima povezanima sa solidarnošću u njihovim državama članicama ili izvan njih. Osigurana je i komplementarnost s postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, EURES i mreža Eurodesk. Osim toga, trebalo bi poticati komplementarnost i lojalnu suradnju između postojećih povezanih programa i Europskih snaga solidarnosti, osobito kad je riječ o programima za mlade u području solidarnosti, volontiranja, civilne službe i mobilnosti, koji djeluju na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, kao i o prioritetima povezanim sa solidarnošću i mladima u zemljama sudionicama, prema potrebi, radi uzajamnog jačanja i obogaćivanja utjecaja i kvaliteta takvih programa i nadograđivanja na primjere dobre prakse. Europske snage solidarnosti ne bi trebale zamijeniti slične nacionalne programe u području solidarnosti, volontiranja, civilne službe i mobilnosti. Svim mladima trebalo bi zajamčiti jednak pristup nacionalnim aktivnostima solidarnosti. Trebalo bi poticati partnerstva s europskim mrežama specijaliziranima za hitne socijalne probleme.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Europske snage solidarnosti otvaraju mladima nove mogućnosti za volontiranje, pripravništvo i rad u područjima povezanima sa solidarnošću te za osmišljavanje i izradu projekata u području solidarnosti na vlastitu inicijativu. Te mogućnosti doprinose poboljšanju njihova osobnog, obrazovnog, društvenog, građanskog i profesionalnog razvoja. Europske snage solidarnosti podupiru i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti i za promicanje vrednovanja ishoda učenja. Time će se doprinijeti i europskoj suradnji koja je relevantna za mlade te boljoj informiranosti o njezinu pozitivnom učinku.

(9)  Europske snage solidarnosti otvaraju mladima nove mogućnosti za volontiranje, pripravništvo i rad u područjima povezanima sa solidarnošću te za osmišljavanje i izradu projekata u području solidarnosti na vlastitu inicijativu. Te bi mogućnosti trebale pomoći u zadovoljavanju neispunjenih potreba društva te doprinijeti jačanju zajednica i poboljšanju osobnog, obrazovnog, socijalnog, građanskog i profesionalnog razvoja mladih. Europske snage solidarnosti podupiru i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti i za promicanje vrednovanja ishoda učenja. Time će se doprinijeti i europskoj suradnji koja je relevantna za mlade te boljoj informiranosti o njezinu pozitivnom učinku. Trebale bi doprinositi i podržavanju i jačanju postojećih organizacija koje provode djelovanja solidarnosti.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Od tih bi aktivnosti zajednica trebala imati korist te bi se tim aktivnostima istodobno trebao poticati osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj pojedinca, koji može biti u obliku volontiranja, pripravništva i rada, projekata ili aktivnosti umrežavanja, oblikovanih prema različitim područjima, kao što su obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje, ravnopravnost spolova, poduzetništvo, posebice socijalno poduzetništvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, klimatska politika, sprečavanje katastrofa, pripravnost i obnova, poljoprivreda i ruralni razvoj, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, zdravlje i dobrobit, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj i sport, socijalna pomoć i skrb, prihvat i integracija državljana trećih zemalja, teritorijalna suradnja i kohezija te prekogranična suradnja. Takve bi aktivnosti solidarnosti trebale uključivati izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja putem odgovarajućih aktivnosti koje se mogu ponuditi sudionicima prije, tijekom i nakon aktivnosti solidarnosti.

(10)  Od tih bi aktivnosti zajednica trebala imati korist te bi se tim aktivnostima istodobno trebao poticati osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj pojedinca, koji može biti u obliku volontiranja, pripravništva i rada, projekata ili aktivnosti umrežavanja, oblikovanih prema različitim područjima, kao što su obrazovanje i osposobljavanje, socijalna uključenost i integracija osoba s invaliditetom, zapošljavanje, ravnopravnost spolova, poduzetništvo, posebice socijalno poduzetništvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, klimatska politika, sprečavanje katastrofa, pripravnost i obnova, poljoprivreda i ruralni razvoj, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, zdravlje i dobrobit, kreativnost i kultura, zaštita baštine, tjelesni odgoj i sport, socijalna pomoć i skrb, potpora mladima, prihvat i integracija državljana trećih zemalja, teritorijalna suradnja i kohezija te prekogranična suradnja. Takve bi aktivnosti solidarnosti trebale uključivati izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja putem odgovarajućih aktivnosti koje se mogu ponuditi sudionicima prije, tijekom i nakon aktivnosti solidarnosti.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Volonterske aktivnosti (unutar i izvan Unije) čine bogato iskustvo u neformalnom i informalnom kontekstu učenja u kojem se osnažuje osobni, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj mladih te aktivno građanstvo i zapošljivost. Volonterske aktivnosti ne bi trebale negativno utjecati na potencijalno ili postojeće plaćeno zaposlenje niti bi ih trebalo shvatiti kao zamjenu za takvo zaposlenje. Komisija i države članice trebale bi surađivati u vezi s volonterskim politikama u području mladih putem otvorene metode koordinacije.

(11)  Volonterske aktivnosti (unutar i izvan Unije) čine bogato iskustvo u neformalnom i informalnom kontekstu učenja u kojem se osnažuju osobni, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj mladih, aktivno građanstvo, demokratsko sudjelovanje i zapošljivost. Volontiranje se treba temeljiti na pisanom ugovoru o volontiranju, a volonterske aktivnosti ne bi trebale negativno utjecati na potencijalno ili postojeće plaćeno zaposlenje niti bi ih trebalo shvatiti kao zamjenu za takvo zaposlenje. Komisija i države članice trebale bi surađivati u vezi s volonterskim politikama u području mladih putem otvorene metode koordinacije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Pripravništva i poslovi u područjima povezanima sa solidarnošću mogu mladima pružiti dodatne mogućnosti za ulazak na tržište rada te istodobno doprinositi rješavanju ključnih društvenih izazova. To može doprinijeti poticanju zapošljivosti i produktivnosti mladih uz istodobno olakšavanje njihova prelaska iz obrazovnog sustava na tržište rada, što je ključno za poboljšanje njihovih izgleda na tržištu rada. Za pripravničke aktivnosti ponuđene u okviru Europskih snaga solidarnosti vrijede načela kvalitete navedena u Preporuci Vijeća o uspostavi kvalitativnog okvira za pripravništvo21. Ponuđena pripravništva i poslovi predstavljaju odskočnu dasku za mlade pri ulasku na tržište rada te su popraćeni odgovarajućom potporom nakon završene aktivnosti. Relevantni subjekti na tržištu rada, posebice javne i privatne službe za zapošljavanje, socijalni partneri i gospodarske komore, olakšavaju pripravničke i radne aktivnosti, a naknade za njih isplaćuju organizacije sudionice. Organizacije sudionice trebale bi se prijaviti za financiranje preko nadležnog provedbenog tijela Europskih snaga solidarnosti radi posredovanja između mladih sudionika i poslodavaca koji nude pripravničke i radne aktivnosti u sektorima povezanima sa solidarnošću.

(12)  Lako dostupna pripravništva i zaposlenja trebalo bi jasno odvojiti od volontiranja, i s financijskog i s organizacijskog gledišta. Pripravništvo nikada ne bi trebalo voditi do zamjene za zaposlenje. Plaćeno pripravništvo i radna mjesta mogu, međutim, mladima u nepovoljnom položaju i mladima koji imaju manje mogućnosti predstavljati poticaj za sudjelovanje u aktivnostima povezanima sa solidarnošću kojima inače ne bi imali pristup, uz jasnu europsku dodanu vrijednost s obzirom na to da na taj način doprinose rješavanju ključnih nezadovoljenih društvenih izazova i jačanju lokalnih zajednica. Pripravništvo može mladim ljudima olakšati prelazak iz obrazovanja u radni odnos i potaknuti njihovu zapošljivost, što je ključno za njihovo održivo uključivanje na tržište rada. Ponuđena pripravništva i poslovi predstavljaju odskočnu dasku za mlade pri ulasku na tržište rada. Plaću za pripravništvo i zaposlenja koja se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti uvijek bi trebala osigurati organizacija sudionica koja je domaćin ili poslodavac sudioniku. Pripravništvo bi se trebalo temeljiti na pisanom ugovoru o pripravništvu u skladu s primjenjivim pravom zemlje u kojoj se pripravništvo odvija, prema potrebi, njime bi se u obzir trebala uzimati načela iznesena u Preporuci Vijeća od 10. ožujka 2014. o uspostavi kvalitativnog okvira za pripravništvo21 te bi uvijek trebalo biti plaćeno i utemeljeno na pisanom ugovoru. Zaposlenja bi se trebala temeljiti na ugovoru o radu u skladu s nacionalnim pravom ili primjenjivim kolektivnim ugovorima, ili s oboje, zemlje sudionice u kojoj se odvija zaposlenje. Financijska potpora organizacijama sudionicama koja nude zaposlenje ne bi trebala trajati dulje od 12 mjeseci. Organizacije sudionice trebale bi se prijaviti za financiranje preko nadležnog provedbenog tijela Europskih snaga solidarnosti radi posredovanja između mladih sudionika i poslodavaca koji nude pripravničke i radne aktivnosti u sektorima povezanima sa solidarnošću. Financijska potpora organizacijama sudionicama koja nude zaposlenje ne bi trebala trajati dulje od 12 mjeseci. Pripravništva i zaposlenja trebala bi biti popraćena odgovarajućom pripremom, osposobljavanjem tijekom zaposlenja i potporom nakon angažmana u vezi sa sudjelovanjem sudionika. relevantni akteri na tržištu rada mogli bi olakšati pripravništvo i zaposlenje, osobito javne i privatne službe za zapošljavanje, socijalni partneri i gospodarske komore, kao i organizacije članice EURES-a, u skladu s Uredbom (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća21a u slučaju prekograničnih aktivnosti.

__________________

__________________

21 Preporuka Vijeća od 15. ožujka 2018. o europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja (SL C 153, 2.5.2018., str. 1.).

21 Preporuka Vijeća od 14. ožujka 2014. o kvalitativnom okviru za pripravništvo (SL C 88, 27.3.2014., str. 1.).

 

21a Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (SL L 107, 22.4.2016., str. 1.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Potrebno je uložiti napore kako bi se osiguralo otvaranje pripravničkih i radnih mjesta svim mladima, posebno mladima koji imaju manje mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima povezanima sa solidarnošću, uključujući mlade osobe s invaliditetom, mlade u socijalno ili kulturno nepovoljnom položaju, migrante i stanovnike izoliranih ruralnih područja i najudaljenijih regija Unije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Poduzetnost mladih važan je doprinos za društvo i za tržište rada. Europske snage solidarnosti doprinose poticanju tog aspekta pružajući mladima priliku da osmisle i provedu vlastite projekte usmjerene na rješavanje specifičnih izazova u korist svojih lokalnih zajednica. Ti su projekti prilika za iskušavanje ideja i potporu mladima da sami budu pokretači aktivnosti u području solidarnosti. Služe i kao odskočna daska za daljnje sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti te su prvi korak u poticanju sudionika Europskih snaga solidarnosti da postanu samozaposlene osobe ili osnuju udruge, nevladine organizacije ili druga tijela koja djeluju u neprofitnim sektorima te sektorima povezanima sa solidarnošću i mladima.

(13)  Poduzetnost mladih i njihovo aktivno građanstvo važan su doprinos za društvo i za tržište rada. Europske snage solidarnosti doprinose poticanju tog aspekta pružajući mladima priliku da osmisle i provedu vlastite projekte usmjerene na rješavanje specifičnih izazova u korist svojih lokalnih zajednica. Ti bi projekti trebali biti prilika mladima da osmisle inovativna rješenja i iskušaju ideje na održiv način kako bi se mladi podržali da sami budu pokretači aktivnosti solidarnosti. Mogli bi poslužiti i kao odskočna daska za daljnje sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti te bi mogli biti prvi korak u poticanju sudionika Europskih snaga solidarnosti da se počnu baviti socijalnim poduzetništvom ili da sudjeluju kao volonteri u udrugama, nevladinim organizacijama, organizacijama mladih ili drugim tijelima koja djeluju u neprofitnom sektoru i sektorima povezanima sa solidarnošću, mladima i invaliditetom te da osnuju svoje vlastite udruge. Potporom nakon angažmana nastojat će se pružiti potpora mladim ljudima da ostanu angažirani i aktivni u sektoru solidarnosti, među ostalim sudjelovanjem u udrugama, zadrugama, socijalnim poduzećima, organizacijama mladih te društvenim centrima, kao i u sektoru koji pruža potporu osobama s invaliditetom.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Mladi i organizacije koje sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti trebali bi osjećati da pripadaju zajednici pojedinaca i subjekata predanih jačanju solidarnosti diljem Europe. Istodobno, organizacijama sudionicama treba potpora kako bi povećale svoje kapacitete za pružanje kvalitetnih aktivnosti sve većem broju sudionika. Europske snage solidarnosti podržavaju aktivnosti umrežavanja usmjerene na jačanje angažmana mladih i organizacija sudionica u toj zajednici, na poticanje duha Europskih snaga solidarnosti te na poticanje razmjene korisnih praksi i iskustava. Te aktivnosti doprinose i podizanju svijesti o Europskim snagama solidarnosti među javnim i privatnim subjektima te prikupljanju povratnih informacija od sudionika i organizacija sudionica o provedbi Europskih snaga solidarnosti.

(14)  Mladi i organizacije koje sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti trebali bi osjećati da pripadaju zajednici pojedinaca i subjekata predanih jačanju solidarnosti diljem Europe. Istodobno, organizacijama sudionicama treba potpora kako bi povećale svoje kapacitete za pružanje kvalitetnih aktivnosti sve većem broju sudionika. Europske snage solidarnosti podržavaju aktivnosti umrežavanja usmjerene na jačanje angažmana mladih i organizacija sudionica u toj zajednici, na poticanje duha Europskih snaga solidarnosti te na poticanje razmjene najboljih praksi i iskustava. Te aktivnosti doprinose i podizanju svijesti o Europskim snagama solidarnosti među javnim i privatnim subjektima te prikupljanju povratnih informacija od sudionika i organizacija sudionica o provedbi Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju kvalitete tih aktivnosti i drugih mogućnosti koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti, posebice tako da se sudionicima ponudi osposobljavanje, jezična potpora, osiguranje, administrativna potpora i potpora nakon aktivnosti te vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih na temelju iskustva u Europskim snagama solidarnosti. Sigurnost i zaštita volontera i dalje su od presudne važnosti te se volontere ne bi trebalo upućivati na zadatke koji se provode u areni međunarodnih i nemeđunarodnih oružanih sukoba.

(15)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju kvalitete tih aktivnosti solidarnosti i drugih mogućnosti koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti, posebice tako da se sudionicima ponude osposobljavanje i jezična potpora na internetu i izvan njega na način kojim se poštuje načelo višejezičnosti, osiguranje, administrativna potpora i potpora nakon aktivnosti te vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih na temelju iskustva u Europskim snagama solidarnosti. Te mjere potpore treba razvijati i pružati u suradnji s organizacijama mladih i drugim neprofitnim organizacijama te organizacijama civilnog društva kako bi se iskoristilo njihovo stručno znanje stečeno u tom području. Tim mjerama potpore u obzir bi se trebali uzeti i okruženje te priroda aktivnosti koje provode sudionici, uz posvećivanje posebne pozornosti svim potencijalnim rizicima. Sigurnost i zaštita sudionika, posebno kada je riječ o djeci i osobama u osjetljivim situacijama, i dalje su od presudne važnosti te se volontere ne bi trebalo upućivati na zadatke koji se provode u areni međunarodnih i nemeđunarodnih oružanih sukoba, kao ni u objekte kojima se krše međunarodne norme o ljudskim pravima ili politike Unije, kao što su obveza da se prekine institucionalizacija djece i mjere kojima se europskim strukturnim i investicijskim fondovima zabranjuje da održavaju stambene institucije.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  U slučaju aktivnosti u području solidarnosti koje uključuju djecu, samo sudionici koji imaju izričito relevantne kvalifikacije trebali bi imati izravan kontakt s djecom, te bi trebali završiti osposobljavanje u području zaštite djece i postupke provjere prije njihove aktivnosti. Tijekom aktivnosti trebale bi postojati odgovarajuće politike i postupci za zaštitu djece i sudionika, a sudionici bi trebali biti pod stalnim nadzorom kako bi se osiguralo da se politike zaštite djece učinkovito provode.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se zajamčio učinak aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti na osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj sudionika, znanje, vještine i kompetencije koje nastaju kao rezultat aktivnosti trebalo bi pravilno utvrditi i dokumentirati u skladu s nacionalnim okolnostima i specifičnostima, kako je preporučeno u Preporuci Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja22.

(16)  Kako bi se zajamčio učinak aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti na osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj sudionika, znanje, vještine i kompetencije koje nastaju kao rezultat aktivnosti trebalo bi pravilno utvrditi i dokumentirati u skladu s nacionalnim okolnostima i specifičnostima, kako je preporučeno u Preporuci Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja22. U tu svrhu, trebalo bi prema potrebi poticati korištenje djelotvornih instrumenata za priznavanje neformalnog i informalnog učenja, na razini Unije i nacionalnoj razini, kao što su Youthpass i Europass.

__________________

__________________

22 Preporuka Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (SL C 398, 22.12.2012., str. 1.–5.).

22 Preporuka Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (SL C 398, 22.12.2012., str. 1.–5.).

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Oznaka kvalitete trebala bi osigurati usklađenost organizacija sudionica s načelima i zahtjevima Europskih snaga solidarnosti u pogledu njihovih prava i odgovornosti tijekom svih faza iskustva u aktivnostima solidarnosti. Dobivanje oznake kvalitete preduvjet je za sudjelovanje, ali ne bi trebalo podrazumijevati dobivanje financijskih sredstava u okviru Europskih snaga solidarnosti.

(17)  Oznaka kvalitete trebala bi osigurati usklađenost organizacija sudionica s načelima i zahtjevima Europskih snaga solidarnosti. Trebalo bi uspostaviti zasebne oznake kvalitete za volontiranje i za pripravništva i zaposlenja, uzimajući u obzir posebna obilježja svake komponente, kako bi se osigurala učinkovita i trajna usklađenost organizacija sudionica s načelima i zahtjevima Europskih snaga solidarnosti u pogledu njihovih prava i odgovornosti tijekom svih faza iskustva u aktivnostima solidarnosti. Dobivanje oznake kvalitete trebalo bi biti preduvjet za sudjelovanje, ali ne bi trebalo automatski voditi do financiranja u okviru Europskih snaga solidarnosti. Postupak koji rezultira dodjeljivanjem oznake kvalitete ne bi trebao stvarati dodatno birokratsko opterećenje koje bi odvratilo organizacije i privatna poduzeća od doprinosa Europskim snagama solidarnosti.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Portal Europskih snaga solidarnosti trebao bi se neprestano razvijati kako bi se osigurao jednostavan pristup Europskim snagama solidarnosti i kako bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka za zainteresirane pojedince i organizacije u pogledu, među ostalim, registracije, identifikacije, usklađivanja profila i mogućnosti, mrežnih i virtualnih razmjena, osposobljavanja putem interneta, jezične potpore i potpore nakon završetka aktivnosti te drugih korisnih funkcija koje bi se mogle pojaviti u budućnosti.

(23)  Portal Europskih snaga solidarnosti trebao bi se neprestano razvijati kako bi se osigurao jednostavan pristup, koji treba biti bez prepreka za osobe s invaliditetom, Europskim snagama solidarnosti i kako bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka za zainteresirane pojedince i organizacije u pogledu, među ostalim, registracije, identifikacije, usklađivanja profila i mogućnosti, mrežnih i virtualnih razmjena, osposobljavanja putem interneta, jezične potpore i potpore nakon završetka aktivnosti te drugih korisnih funkcija koje bi se mogle pojaviti u budućnosti.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a)  Od ključne je važnosti za dobro funkcioniranje programa i pravovremeno provođenje mjera i mehanizama u okviru radnih programa Europskih snaga solidarnosti kako bi se zajamčilo da se ponude daje prijavljenim mladim ljudima u razumnom i relativno predvidljivom vremenskom roku. Periodične informacije i najnovije informacije o dostupnim angažmanima i aktivno uključenim organizacijama sudionicama trebale bi se stoga slati registriranim osobama kako bi se potaknuo njihov angažman u Europskim snagama solidarnosti nakon registracije, istovremeno im nudeći mogućnost da izravno stupe u kontakt s uključenim dionicima u području solidarnosti na nacionalnoj i europskoj razini.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti dostupne svim mladim osobama, posebno onima u najnepovoljnijem položaju. Trebalo bi donijeti posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti i sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju te kako bi se uzela u obzir ograničenja zbog udaljenosti brojnih ruralnih područja i najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja Unije. Slično tomu, zemlje sudionice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju Europskih snaga solidarnosti. Ako je moguće, i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, time bi se trebali riješiti administrativni problemi koji otežavaju dobivanje viza i boravišnih dozvola te izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja u slučaju prekograničnih aktivnosti unutar Europske unije.

(28)  Posebnu pozornost treba posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti dostupne svima mladima, osobito mladima s manje mogućnosti, kako je detaljnije opisano u strategiji za uključenost i raznovrsnost koja je razvijena i primijenjena u okviru programa Erasmus+ u području mladih. Trebalo bi donijeti posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti i sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju te mladih s invaliditetom, kao što su prikladni formati aktivnosti solidarnosti i personalizirane smjernice, te u obzir uzeti ograničenja zbog udaljenosti brojnih ruralnih područja i najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja Unije. Slično tomu, zemlje sudionice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju Europskih snaga solidarnosti. Ako je moguće, i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, time bi se trebali riješiti administrativni problemi koji otežavaju dobivanje viza i boravišnih dozvola te izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja u slučaju prekograničnih aktivnosti unutar Europske unije.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Kako bi se uspješnije ostvarili ciljevi Programa, Komisija, države članice i nacionalne agencije trebale bi, po mogućnosti, u partnerstvu blisko surađivati s nevladinim organizacijama, organizacijama mladih i lokalnim dionicima sa stručnim znanjem u području aktivnosti solidarnosti.

(39)  Kako bi se uspješnije ostvarili ciljevi Programa, Komisija, države članice i nacionalne agencije trebale bi u partnerstvu blisko surađivati s nevladinim organizacijama, organizacijama mladih, organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom i lokalnim dionicima sa stručnim znanjem u području aktivnosti solidarnosti.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Kako bi se osigurala veća učinkovitost u komuniciranju sa širom javnosti te veće sinergije između komunikacijskih aktivnosti na inicijativu Komisije, sredstva dodijeljena za komunikacijske aktivnosti u skladu s ovom Uredbom trebala bi doprinijeti i financiranju institucijskog priopćavanja političkih prioriteta Unije, ako su oni povezani s općim ciljem ove Uredbe.

(40)  Kako bi se osigurala veća učinkovitost u komuniciranju sa širom javnosti te veće sinergije između komunikacijskih aktivnosti na inicijativu Komisije, sredstva dodijeljena za komunikacijske aktivnosti u skladu s ovom Uredbom trebala bi bez prepreka doprinijeti i financiranju institucijskog priopćavanja političkih prioriteta Unije, ako su oni povezani s općim ciljem ove Uredbe.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „aktivnost solidarnosti” znači visokokvalitetna privremena aktivnost kojom se doprinosi ciljevima Europskih snaga solidarnosti, a može obuhvaćati volontiranje, pripravništvo, zaposlenje, projekte u području solidarnosti i aktivnosti umrežavanja u različitim područjima, uključujući one iz točke 13., uz ostvarivanje europske dodane vrijednosti te usklađenosti sa zdravstvenim i sigurnosnim propisima;

(1)  „aktivnost solidarnosti” znači visokokvalitetna privremena aktivnost kojom se doprinosi ciljevima Europskih snaga solidarnosti, a može obuhvaćati volontiranje, pripravništvo, zaposlenje, projekte u području solidarnosti i aktivnosti umrežavanja u različitim područjima, uključujući one iz točke 13., uz ostvarivanje europske dodane vrijednosti te usklađenosti sa zdravstvenim i sigurnosnim propisima. Te aktivnosti ne uključuju aktivnosti koje su suprotne međunarodnim normama o ljudskim pravima i politikama Unije, kao što su obveza zaustavljanja institucionalizacije djece i osoba s invaliditetom;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „mladi s manje mogućnosti” znači osobe koje nailaze na prepreke koje im onemogućuju pristup mogućnostima u okviru Programa zbog gospodarskih, socijalnih, kulturnih, geografskih ili zdravstvenih razloga, ili zbog razloga kao što su invaliditet i poteškoće u učenju;

(4)  „mladi s manje mogućnosti” znači osobe koje nailaze na prepreke koje im onemogućuju pristup mogućnostima u okviru Programa zbog gospodarskih, socijalnih, kulturnih, geografskih ili zdravstvenih razloga, ili zbog razloga kao što su invaliditet, poteškoće u učenju ili odrastanje pod institucionaliziranom skrbi;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „organizacija sudionica” znači svaki javni ili privatni subjekt, bilo lokalni, regionalni, nacionalni ili međunarodni, kojem je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti;

(5)  „organizacija sudionica” znači svaki javni ili privatni subjekt, bez obzira jesu li lokalni, regionalni, nacionalni ili međunarodni, profitni ili neprofitni, kojem je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti, kojom se osigurava da je taj subjekt sposoban provoditi aktivnosti solidarnosti u skladu s ciljevima Europskih snaga solidarnosti, te koji sudioniku nudi mogućnost volontiranja, pripravništva ili zaposlenja ili provodi i podupire druge aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „volontiranje” znači aktivnost solidarnosti koja se odvija kao dobrovoljna neplaćena aktivnost u trajanju do 12 mjeseci;

(6)  „volontiranje” znači aktivnost solidarnosti koja ima oblik dobrovoljne neplaćene aktivnosti u trajanju do 12 mjeseci, a kojom se mladima pruža prilika da doprinesu radu organizacija sudionica u aktivnostima povezanima sa solidarnošću u korist zajednica u kojima se te aktivnosti odvijaju;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „pripravništvo” znači aktivnost solidarnosti u trajanju od dva mjeseca do šest mjeseci koja se može produljiti jednom i ukupno trajati najviše 12 mjeseci te koju nudi i plaća organizacija sudionica koja je domaćin sudioniku Europskih snaga solidarnosti;

(7)  „pripravništvo” znači plaćena aktivnost solidarnosti koja ima oblik prakse na radu u okviru organizacije sudionice u trajanju od tri mjeseca do šest mjeseci koja se može produljiti jednom i ukupno trajati najviše 12 mjeseci, koju nudi i plaća organizacija sudionica koja je domaćin sudioniku Europskih snaga solidarnosti te koja ima komponentu učenja u cilju stjecanja relevantnih vještina i iskustva;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „zaposlenje” znači aktivnost solidarnosti u trajanju od dva mjeseca do 12 mjeseci koju plaća organizacija sudionica koja zapošljava sudionika Europskih snaga solidarnosti;

(8)  „zaposlenje” znači plaćena aktivnost solidarnosti u trajanju od 3 mjeseca do 12 mjeseci, što uključuje komponentu učenja i osposobljavanja, temelji se na pisanom sporazumu te je nudi i plaća organizacija sudionica koja zapošljava sudionika Europskih snaga solidarnosti, a ne zamjenjuje postojeće mogućnosti zapošljavanja;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „oznaka kvalitete” znači certifikat dodijeljen organizaciji sudionici koja je voljna osigurati aktivnosti solidarnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, u ulozi domaćina i/ili pružanjem potpore;

(10)  „oznaka kvalitete” znači certifikat dodijeljen organizaciji koja je voljna pružiti aktivnosti solidarnosti, bilo u funkciji domaćina ili u potpornoj funkciji, među ostalim i u funkciji pošiljatelja, ili oboje, kojom se jamči da organizacija može osigurati kvalitetu aktivnosti solidarnosti u skladu s načelima i ciljevima Europskih snaga solidarnosti, te koja se dodjeljuje u skladu s različitim posebnim zahtjevima ovisno o vrsti aktivnosti solidarnosti i funkciji organizacije; uspostavit će se zasebne oznake kvalitete za volontiranje i za pripravništva i zaposlenja;

 

 

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Ciljevi Programa

Ciljevi Programa

1.  Opći je cilj Programa povećati sudjelovanje mladih i organizacija u dostupnim i visokokvalitetnim aktivnostima solidarnosti kao sredstvu za doprinos jačanju kohezije, solidarnosti i demokracije u Uniji i u inozemstvu, istodobno odgovarajući na društvene i humanitarne izazove na terenu, uz posebno zalaganje u području promicanja socijalne uključenosti.

1.  Opći je cilj Programa promicati solidarnost, demokraciju i koheziju u Uniji i inozemstvu, podržati zajednice i odgovoriti na društvene i humanitarne izazove na terenu, uz posebne napore u pogledu promicanja socijalne uključenosti i demokratskog sudjelovanja jačanjem angažiranosti mladih ljudi i organizacija u pristupačnim i visokokvalitetnim aktivnostima solidarnosti.

2.  Posebni je cilj Programa pružiti mladima, uključujući one s manje mogućnosti, lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti u Europi i u inozemstvu uz istodobno unapređenje i odgovarajuće vrednovanje njihovih kompetencija te olakšavanje njihove zapošljivosti i prelaska na tržište rada.

2.  Posebni je cilj Programa pružiti mladima, uključujući one s manje mogućnosti, lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti u Europi i u inozemstvu uz istodobno unapređenje i odgovarajuće vrednovanje njihovih kompetencija, razvoj njihovih vještina te olakšavanje njihove zapošljivosti i prelaska na tržište rada.

3.  Ciljevi Programa provode se u okviru sljedećih potprograma:

3.  Ciljevi Programa provode se u okviru sljedećih potprograma:

(a)  sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti usmjerenima na društvene izazove kako je navedeno u članku 6.;

(a)  aktivnosti solidarnosti usmjerene na društvene izazove kako je navedeno u članku 6.;

(b)  sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti povezanima s humanitarnom pomoći (Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć) kako je navedeno u članku 10.

(b)  Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć kako je navedeno u članku 10.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pripravništvo i zaposlenje, kako je navedeno u članku 8.;

(b)   visokokvalitetno pripravništvo i zaposlenje, kako je navedeno u članku 8.;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  njihova pristupa prema kojem treba uključiti mlade različitog podrijetla;

(d)  njihove uključivosti i efektivne sposobnosti uključivanja mladih iz različitih sredina, uključujući mlade s invaliditetom;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Mjere zajedničke za oba potprograma

Mjere zajedničke za oba potprograma

1.  Aktivnosti umrežavanja, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (d), usmjerene su na sljedeće:

1.  Aktivnosti umrežavanja, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (d), usmjerene su na sljedeće:

(a)  jačanje kapaciteta organizacija sudionica za ponudu kvalitetnih projekata sve većem broju sudionika Europskih snaga solidarnosti;

(a)  jačanje kapaciteta organizacija sudionica za ponudu visokokvalitetnih projekata sve većem broju sudionika Europskih snaga solidarnosti;

(b)  privlačenje novih sudionika, i mladih osoba i organizacija sudionica;

(b)  privlačenje novih sudionika, i mladih osoba i organizacija sudionica;

 

(ba) olakšavanje pristupa osoba s invaliditetom svim ponuđenim aktivnostima;

(c)  pružanje prilika za davanje povratnih informacija o aktivnostima solidarnosti; i

(c)  pružanje povratnih informacija o aktivnostima solidarnosti; i

(d)  razmjenu iskustava i doprinos jačanju osjećaja pripadnosti među pojedincima i subjektima koji sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti čime se podupire njihov širi pozitivan učinak.

(d)  razmjenu iskustava i doprinos jačanju osjećaja pripadnosti među pojedincima i subjektima koji sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti čime se podupire njihov širi pozitivan učinak.

2.  Mjere u pogledu kvalitete i potpore, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (e), obuhvaćaju:

2.  Mjere u pogledu kvalitete i potpore, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (e), obuhvaćaju:

(a)  mjere usmjerene na osiguranje kvalitete volontiranja, pripravništva ili zaposlenja, uključujući osposobljavanje, jezičnu potporu, dopunsko osiguranje, potporu prije ili poslije aktivnosti solidarnosti, daljnju upotrebu alata Youthpass u kojem se utvrđuju i dokumentiraju kompetencije koje su sudionici stekli tijekom aktivnosti solidarnosti, izgradnju kapaciteta te administrativnu potporu za organizacije sudionice;

(a)  mjere usmjerene na osiguranje kvalitete i pristupačnosti volontiranja, pripravništva, zaposlenja ili projekata solidarnosti i jednakih prilika za sve mlade diljem zemalja sudionica, uključujući osposobljavanje i jezičnu potporu na internetu i izvan njega, zaštitu djece, osposobljavanje o zaštiti, sigurnosne provjere sudionika koji rade s djecom, administrativnu potporu za sudionike i zemlje sudionice, dopunsko osiguranje, potporu prije i, po potrebi, poslije aktivnosti solidarnosti, daljnju upotrebu alata Youthpass za utvrđivanje i dokumentiranje kompetencija koje su sudionici stekli tijekom aktivnosti solidarnosti, izgradnju kapaciteta te administrativnu potporu za organizacije sudionice;

(b)  razvoj i održavanje oznake kvalitete za subjekte koji su spremni pružati aktivnosti solidarnosti za Europske snage solidarnosti;

(b)  razvoj i održavanje odvojenih oznaka kvalitete za subjekte koji su spremni pružiti volontiranje, pripravništvo ili zaposlenje za Europske snage solidarnosti kako bi se osigurala usklađenost s načelima i zahtjevima programa;

(c)  aktivnosti resursnih centara Europskih snaga solidarnosti za potporu i poboljšanje kvalitete provedbe mjera Europskih snaga solidarnosti i poboljšanje vrednovanja njihovih rezultata;

(c)  aktivnosti resursnih centara Europskih snaga solidarnosti za potporu i poboljšanje kvalitete provedbe mjera Europskih snaga solidarnosti i poboljšanje vrednovanja njihovih rezultata;

(d)  uspostava, održavanje i ažuriranje portala Europskih snaga solidarnosti te drugih relevantnih internetskih usluga i potrebnih sustava informatičke potpore i internetskih alata.

(d)  uspostava, održavanje i ažuriranje višejezičnog portala Europskih snaga solidarnosti te drugih relevantnih internetskih usluga i potrebnih sustava informatičke potpore i internetskih alata.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

POGLAVLJE III. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

SUDJELOVANJE MLADIH U AKTIVNOSTIMA SOLIDARNOSTI USMJERENIMA NA DRUŠTVENE IZAZOVE

AKTIVNOSTI SOLIDARNOSTI USMJERENE NA DRUŠTVENE IZAZOVE

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Aktivnosti koje se provode u okviru potprograma „sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti usmjerenima na društvene izazove” osobito doprinose jačanju kohezije, solidarnosti i demokracije u Uniji i u inozemstvu te istodobno odgovaraju na društvene izazove, uz posebno zalaganje u području promicanja socijalne uključenosti.

1.  Aktivnosti koje se provode u okviru potprograma „aktivnosti solidarnosti usmjerene na društvene izazove” osobito doprinose jačanju kohezije, solidarnosti i demokracije u Uniji i u inozemstvu te istodobno odgovaraju na društvene izazove, uz posebno zalaganje u području promicanja socijalne uključenosti.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pripravništvo i zaposlenje, kako je navedeno u članku 8.;

(b)  visokokvalitetno pripravništvo i zaposlenje, kako je navedeno u članku 8.;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Volontiranje, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (a), uključuje element učenja i osposobljavanja, ne zamjenjuje pripravništvo ili zaposlenje, ne smije se izjednačiti s radnim odnosom te se temelji na pisanom ugovoru o volontiranju.

1.  Volontiranje, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (a), mladima pruža priliku da doprinesu svakodnevnom radu organizacija u aktivnostima solidarnosti u krajnju korist zajednica u okviru kojim se aktivnosti provode, uključuje element učenja i osposobljavanja, ne zamjenjuje pripravništvo ili zaposlenje, ne smije se izjednačiti s radnim odnosom te se temelji na pisanom ugovoru o volontiranju.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Članak 8.

Pripravništvo i zaposlenje

Pripravništvo i zaposlenje

1.  Pripravništvo, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (b), temelji se na pisanom ugovoru o pripravništvu u skladu s primjenjivim regulatornim okvirom zemlje u kojoj se pripravništvo odvija, kako je primjereno, i uzimajući u obzir načela kvalitativnog okvira za pripravništvo (2014/C 88/01). Pripravništvo ne zamjenjuje zaposlenje.

1.  Pripravništvo, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (b), uvijek je plaćeno i temelji se na pisanom ugovoru o pripravništvu sklopljenom na početku pripravništva u skladu s primjenjivim regulatornim okvirom zemlje u kojoj se pripravništvo obavlja, u kojem se po potrebi navode obrazovni ciljevi, radni uvjeti i trajanje pripravništva, naknada sudioniku te prava i obveze stranaka te se uzimaju u obzir načela iz kvalitativnog okvira za pripravništvo (2014/C 88/01). Pripravništvo ne zamjenjuje zaposlenje.

2.  Zaposlenje, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (b), temelji se na ugovoru o radu u skladu s nacionalnim regulatornim okvirom zemlje sudionice u kojoj se obavlja rad. Financijska potpora organizacijama sudionicama koje nude zaposlenje ne može trajati dulje od 12 mjeseci ako je ugovor o radu sklopljen na dulje od 12 mjeseci.

2.  Zaposlenje, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (b), temelji se na pisanom ugovoru o radu kojim se poštuju svi uvjeti rada definirani nacionalnim pravom i/ili primjenjivim kolektivnim ugovorima zemlje u kojoj se odvija zaposlenje; Financijska potpora organizacijama sudionicama koje nude zaposlenje ne može trajati dulje od 12 mjeseci ako je ugovor o radu sklopljen na dulje od 12 mjeseci.

3.  Pripravništvo i zaposlenje uključuju element učenja i osposobljavanja.

3.  Pripravništvo i zaposlenje uključuju element učenja i osposobljavanja kako bi sudionik stekao relevantno iskustvo u cilju razvijanja kompetencija korisnih za svoj osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj.

4.  Pripravništvo i zaposlenje mogu se odvijati u zemlji koja nije zemlja boravišta sudionika (prekogranično) ili u zemlji boravišta sudionika (unutar zemlje).

4.  Pripravništvo i zaposlenje mogu se odvijati u zemlji koja nije zemlja boravišta sudionika (prekogranično) ili u zemlji boravišta sudionika (unutar zemlje).

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Financijska potpora za aktivnosti solidarnosti iz članaka 7. i 8. dodjeljuje se okvirno u iznosu od 80 % za volontiranje i projekte solidarnosti te 20°% ili za pripravništvo ili zaposlenje ili oboje, uz maksimalan iznos od 20 % za aktivnosti unutar zemlje.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne sustave informacijske tehnologije.

2.  Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne sustave informacijske tehnologije. Taj se iznos također stavlja na raspolaganje za sva tri potprograma tog programa i distribuira se u skladu s dokazivim potrebama relevantnih projekata i aktivnosti.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mladi u dobi od 17 do 30 godina koji su voljni sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti dužni su registrirati se na portalu Europskih snaga solidarnosti. Međutim, u trenutku početka volontiranja, pripravništva, rada ili projekta u području solidarnosti mlada osoba mora imati najmanje 18 godina, a najviše 30.

Mladi u dobi od 17 do 30 godina koje su voljni sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti dužni su se registrirati na portalu Europskih snaga solidarnosti, koji je dostupan osobama s invaliditetom. Međutim, u trenutku početka volontiranja, pripravništva, rada ili projekta u području solidarnosti mlada osoba mora imati najmanje 18 godina.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 16.

Članak 16.

Organizacije sudionice

Organizacije sudionice

1.  Europske snage solidarnosti otvorene su za sudjelovanje javnih ili privatnih subjekata i međunarodnih organizacija, uz uvjet da im je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti.

1.  Europske snage solidarnosti otvorene su za sudjelovanje javnih ili privatnih subjekata i međunarodnih organizacija, uz uvjet da im je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti, kako bi se potvrdilo da nude aktivnosti koje su u skladu s načelima i ciljevima Europskih snaga solidarnosti i u potpunosti odgovaraju definiciji aktivnosti solidarnosti u okviru ove Uredbe. U skladu s Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046, bespovratna sredstva nemaju ni svrhu ni učinak ostvarivanja dobiti.

2.  Zahtjev subjekta da postane organizacija sudionica Europskih snaga solidarnosti procjenjuje nadležno provedbeno tijelo Europskih snaga solidarnosti na temelju načela jednakog postupanja; jednakih mogućnosti i nediskriminacije; izbjegavanja situacije da su sudionici zamjena za stalno zaposlene radnike; pružanja visokokvalitetnih aktivnosti s dimenzijom učenja i naglaskom na osobni, socio-obrazovni i stručni razvoj; primjerenih mehanizama osposobljavanja, rada i volontiranja; sigurnog okruženja i pristojnih uvjeta; i načela zabrane ostvarivanja dobiti u skladu s Financijskom uredbom. Navedenim se načelima potvrđuje jesu li aktivnosti određenog subjekta u skladu sa zahtjevima Europskih snaga solidarnosti.

2.  Zahtjev subjekta da postane organizacija sudionica Europskih snaga solidarnosti procjenjuje nadležno provedbeno tijelo Europskih snaga solidarnosti na temelju načela jednakog postupanja; jednakih mogućnosti i nediskriminacije; izbjegavanja situacije da su sudionici zamjena za stalno zaposlene radnike; pružanja visokokvalitetnih aktivnosti s dimenzijom učenja i naglaskom na osobni, socio-obrazovni i stručni razvoj; primjerenih mehanizama osposobljavanja, rada i volontiranja; sigurnog okruženja i pristojnih uvjeta, uključujući politike i postupke kojima se osigurava zaštita djece tijekom aktivnosti; poštovanje međunarodnih normi o ljudskim pravima; predanost zaustavljanju institucionalizacije djece i osoba s invaliditetom te poštovanje načela zabrane ostvarivanja dobiti u skladu s Financijskom uredbom. Navedenim se načelima potvrđuje jesu li aktivnosti određenog subjekta u skladu sa zahtjevima Europskih snaga solidarnosti. Oznaka kvalitete dodjeljuje se samo organizacijama koje se obvežu na poštovanje tih načela. Poštovanje načela kontrolirat će se u skladu s člancima 26. i 27 ove Uredbe.

3.  Kao rezultat procjene subjektu može biti dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti. Stečena oznaka periodično se ponovno procjenjuje te se može i opozvati.

3.  Kao rezultat procjene subjektu može biti dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti. Stečena oznaka ocjenjuje se redovito ili se može ponovno ocijeniti na zahtjev sudionika te se može i opozvati. Svaki subjekt koji značajno promijeni svoje aktivnosti o tome obavještava nadležno provedbeno tijelo zbog ponovne ocjene. Postupak dodjele oznake kvalitete za volontiranje razlikuje se od postupka koji se koristi u okviru zaposlenja i pripravništva.

4.  Svakom subjektu koji je dobio oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti omogućuje se pristup portalu Europskih snaga solidarnosti kao domaćinu i/ili u ulozi pružanja potpore ili u obje uloge te će moći davati ponude registriranim kandidatima za aktivnosti solidarnosti.

4.  Svakom subjektu koji je dobio oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti omogućuje se pristup portalu Europskih snaga solidarnosti kao domaćinu i/ili u ulozi pružanja potpore ili u obje uloge te će moći davati ponude registriranim kandidatima za aktivnosti solidarnosti.

 

4a.  Organizacije sudionice kojima je dodijeljena oznaka kvalitete imaju pristup platformi za jednostavno pretraživanje prikladnih kandidata kako bi postupak za sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti bio jednostavniji i za sudionike i za organizacije sudionice.

 

4b.  Organizacije sudionice olakšavaju promicanje Europskih snaga solidarnosti pružanjem mogućnosti bivšim sudionicima da podjele svoje iskustvo i djeluju kao ambasadori potencijalnoj budućoj generaciji sudionika u Europskim snagama solidarnosti preko facilitiranja mreže.

5.  Oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti ne znači automatsko financiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti.

5.  Oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti ne znači automatsko financiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti.

6.  Aktivnosti solidarnosti i s njima povezane mjere u pogledu kvalitete i potpore koje nudi organizacija sudionica mogu se financirati u okviru Europskih snaga solidarnosti ili iz drugih izvora financiranja koji ne ovise o proračunu Unije.

6.  Aktivnosti solidarnosti i s njima povezane mjere u pogledu kvalitete i potpore koje nudi organizacija sudionica mogu se financirati u okviru Europskih snaga solidarnosti ili iz drugih izvora financiranja koji ne ovise o proračunu Unije.

7.  Za organizacije koje sudjeluju u aktivnostima navedenima u članku 11. prioritet su sigurnost i zaštita volontera.

7.  Za organizacije koje sudjeluju u aktivnostima navedenima u članku 11. prioritet su sigurnost i zaštita volontera.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nacionalne agencije iz članka 23. razrađuju dosljednu strategiju u pogledu učinkovitog informiranja te širenja i iskorištavanja rezultata aktivnosti koje se podupiru mjerama kojima upravljaju u okviru Programa, pomažu Komisiji u općoj zadaći širenja informacija u pogledu Programa, uključujući informacije u pogledu mjera i aktivnosti kojima se upravlja na nacionalnoj razini i na razini Unije, i njegovih rezultata te izvješćuju odgovarajuće ciljne skupine o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u njihovoj zemlji.

3.  Nacionalne agencije iz članka 23. razvijaju politike u pogledu učinkovitog informiranja. Takve politike također su usmjerene na mlade s manje mogućnosti, uključujući one u udaljenim područjima, te širenja i iskorištavanja rezultata aktivnosti podupiranih u okviru mjera kojima upravljaju, uz sudjelovanje organizacija mladih i specijaliziranih službi za informiranje mladih, prema potrebi.

 

Komunikacijske aktivnosti pridonose i komunikaciji o političkim prioritetima Unije ako su povezane s općim ciljem ove Uredbe te ako Uniji donose dodanu vrijednost i vidljivost.

 

Organizacije sudionice koriste se zaštićenim imenom „Europske snage solidarnosti” u svrhu komunikacije i širenja informacija u pogledu Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Komisija organizira redovite sastanke i osposobljavanja s mrežom nacionalnih agencija i za nju, kako bi osigurala dosljednu provedbu Europskih snaga solidarnosti u svim zemljama sudionicama. Komisija se redovito savjetuje s ključnim dionicima, uključujući organizacijama sudionicama, o provedbi Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Prilog – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pokazatelji za praćenje i izvješćivanje:

Europske snage solidarnosti pomno se prati kako bi se utvrdilo do koje su mjere ostvareni opći cilj i posebni ciljevi te kako bi se pratila njihova ostvarenja, rezultati i učinci. U tu se svrhu utvrđuje minimalni okvir pokazatelja kako bi služio kao temelj za budući detaljan program praćenja ostvarenja, rezultata i učinaka Europskih snaga solidarnosti, uključujući i prošireni niz kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja:

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Prilog

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prilog

Prilog

Pokazatelji za praćenje i izvješćivanje:

Pokazatelji ostvarenja

(a)  broj sudionika u aktivnostima solidarnosti;

(a)   broj sudionika volontiranja (unutar zemlje i prekogranično), raščlanjen po zemlji, dobi, spolu, radnom iskustvu i razini obrazovanja;

(b)  postotak sudionika iz sredina s manje mogućnosti i

(b)   broj sudionika pripravništva (unutar zemlje i prekogranično), raščlanjen po zemlji, dobi, spolu, radnom iskustvu i razini obrazovanja;

(c)  broj organizacija koje imaju oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti.

(c)   broj sudionika zaposlenja (unutar zemlje i prekogranično), raščlanjen po zemlji, dobi, spolu, radnom iskustvu i razini obrazovanja;

 

(ca)   broj sudionika projekata solidarnosti, raščlanjen po zemlji, dobi, spolu, radnom iskustvu i razini obrazovanja;

 

(cb)   broj organizacija koje nose oznaku kvalitete, raščlanjen po zemlji i primljenim financijskim sredstvima;

 

(cc)   broj sudionika koji su mladih s manje mogućnosti. Pokazatelji rezultata (kompozitni pokazatelji);

 

(cd)   broj sudionika koji su prijavili pozitivne ishode učenja;

 

(ce)   postotak sudionika čiji su ishodi učenja priznati dodjelom certifikata kao što je Youthpass ili nekom drugom vrstom formalnog priznanja njihova sudjelovanja u Europskim snagama solidarnosti;

 

(cf)   ukupna stopa zadovoljstva sudionika u pogledu kvalitete aktivnosti;

 

(cg)   broj ljudi kojima se izravno ili neizravno pruža potpora putem aktivnosti solidarnosti.

 

Usto se, prema potrebi, osigurava usklađenost s ključnim pokazateljima za mlade iz Priloga [XX uz novu Uredbu o Erasmus+].

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa Europskih snaga solidarnosti

Referentni dokumenti

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

2.7.2018

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Deirdre Clune

29.6.2018

Razmatranje u odboru

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2

0

EFDD

Laura Agea

NI

Lampros Fountoulis

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za proračune (22.11.2018)

upućeno Odboru za kulturu i obrazovanje

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Tiemo Wölken

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog uspostave Europskih snaga solidarnosti za razdoblje 2021. – 2027., koji je Europska komisija iznijela 11. lipnja 2018. Europska unija izgrađena je na solidarnosti: solidarnosti između njezinih građana, prekograničnoj solidarnosti između njezinih država članica i solidarnosti u njezinu djelovanju unutar i izvan Unije. To je vrlo snažna zajednička vrijednost u Europskoj uniji.

Mladim ljudima koji žele sudjelovati u aktivnostima solidarnosti Europske snage solidarnosti daju mogućnost razvoja vlastitih vještina i istodobnog djelovanja u skladu sa svojim težnjama za boljom Unijom. Više solidarnosti omogućit će ujedinjenu Europu i potaknuti je na jačanje Unije koja surađuje na solidaran način.

Europske snage solidarnosti oslanjaju se na etablirane programe kao što je Europska volonterska služba, koja pruža mogućnosti mladim ljudima posljednjih 20 godina, no djeluju i šire pružanjem novih prilika, veće vidljivosti i većeg učinka. Pomoći će mladima u stvaranju zajedničkih vrijednosti diljem Unije i tako je ojačati.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za kulturu i obrazovanje da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Suzbijanje diskriminacije ključno je za ispunjavanje obveza EU-a u cilju uključive Europe; stoga bi Europske snage solidarnosti trebale promicati rodnu ravnotežu i staviti snažan naglasak na obveze u pogledu rodne ravnopravnosti.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Europske snage solidarnosti otvaraju mladima nove mogućnosti za volontiranje, pripravništvo i rad u područjima povezanima sa solidarnošću te za osmišljavanje i izradu projekata u području solidarnosti na vlastitu inicijativu. Te mogućnosti doprinose poboljšanju njihova osobnog, obrazovnog, društvenog, građanskog i profesionalnog razvoja. Europske snage solidarnosti podupiru i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti i za promicanje vrednovanja ishoda učenja. Time će se doprinijeti i europskoj suradnji koja je relevantna za mlade te boljoj informiranosti o njezinu pozitivnom učinku.

(9)  Europske snage solidarnosti otvaraju mladima nove mogućnosti formalnog i informalnog učenja za volontiranje, pripravništvo i rad u područjima povezanima sa solidarnošću te za osmišljavanje i izradu projekata u području solidarnosti na vlastitu inicijativu. Te mogućnosti doprinose poboljšanju njihova osobnog, obrazovnog, društvenog, građanskog i profesionalnog razvoja. Europske snage solidarnosti podupiru i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti i za promicanje vrednovanja ishoda učenja. Time će se doprinijeti i europskoj suradnji koja je relevantna za mlade te boljoj informiranosti o njezinu pozitivnom učinku.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Pripravništva i poslovi u područjima povezanima sa solidarnošću mogu mladima pružiti dodatne mogućnosti za ulazak na tržište rada te istodobno doprinositi rješavanju ključnih društvenih izazova. To može doprinijeti poticanju zapošljivosti i produktivnosti mladih uz istodobno olakšavanje njihova prelaska iz obrazovnog sustava na tržište rada, što je ključno za poboljšanje njihovih izgleda na tržištu rada. Za pripravničke aktivnosti ponuđene u okviru Europskih snaga solidarnosti vrijede načela kvalitete navedena u Preporuci Vijeća o uspostavi kvalitativnog okvira za pripravništvo21. Ponuđena pripravništva i poslovi predstavljaju odskočnu dasku za mlade pri ulasku na tržište rada te su popraćeni odgovarajućom potporom nakon završene aktivnosti. Relevantni subjekti na tržištu rada, posebice javne i privatne službe za zapošljavanje, socijalni partneri i gospodarske komore, olakšavaju pripravničke i radne aktivnosti, a naknade za njih isplaćuju organizacije sudionice. Organizacije sudionice trebale bi se prijaviti za financiranje preko nadležnog provedbenog tijela Europskih snaga solidarnosti radi posredovanja između mladih sudionika i poslodavaca koji nude pripravničke i radne aktivnosti u sektorima povezanima sa solidarnošću.

(12)  Pripravništva i poslovi u područjima povezanima sa solidarnošću u neprofitnom kontekstu mogu mladima pružiti dodatne mogućnosti za ulazak na tržište rada te istodobno doprinositi rješavanju ključnih društvenih izazova. To može doprinijeti poticanju zapošljivosti i produktivnosti mladih uz istodobno olakšavanje njihova prelaska iz obrazovnog sustava na tržište rada, što je ključno za poboljšanje njihovih izgleda na tržištu rada. Za pripravničke aktivnosti ponuđene u okviru Europskih snaga solidarnosti vrijede načela kvalitete navedena u Preporuci Vijeća o uspostavi kvalitativnog okvira za pripravništvo21. Ponuđena pripravništva i poslovi predstavljaju odskočnu dasku za mlade pri ulasku na tržište rada te su popraćeni odgovarajućom potporom nakon završene aktivnosti. Relevantni subjekti na tržištu rada, posebice javne i privatne službe za zapošljavanje, socijalni partneri i gospodarske komore, olakšavaju pripravničke i radne aktivnosti, a naknade za njih isplaćuju organizacije sudionice. Organizacije sudionice trebale bi se prijaviti za financiranje preko nadležnog provedbenog tijela Europskih snaga solidarnosti radi posredovanja između mladih sudionika i poslodavaca koji nude pripravničke i radne aktivnosti u sektorima povezanima sa solidarnošću.

_________________

_________________

21 Preporuka Vijeća od 15. ožujka 2018. o europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja (SL C 153, 2.5.2018., str. 1.).

21 Preporuka Vijeća od 15. ožujka 2018. o europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja (SL C 153, 2.5.2018., str. 1.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Europske snage solidarnosti usmjerene su na mlade osobe u dobi od 18 do 30 godina, a za sudjelovanje u aktivnostima koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti trebala bi biti potrebna prethodna prijava na portalu Europskih snaga solidarnosti.

(27)  Europske snage solidarnosti usmjerene su na mlade osobe u dobi od 18 do 30 godina, a za sudjelovanje u aktivnostima koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti trebala bi biti potrebna prethodna prijava na portalu Europskih snaga solidarnosti. Za aktivnosti humanitarne pomoći, trebala bi se uvesti iznimka na dobno ograničenje u cilju regrutiranja sudionika s posebnim stručnim vještinama koje su potrebne za uspješno izvršenje takvih aktivnosti.

Obrazloženje

Aktualni program volontiranja u aktivnostima humanitarne pomoći, program Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a, otvoren je za sudionike iznad 18 godina i bez gornje dobne granice. Ta dobra praksa trebala bi se nastaviti i nakon spajanja programa. To bi trebalo učiniti u svrhu regrutiranja sudionika s posebnim stručnim vještinama koje bi mogle biti potrebne za uspješno izvršenje aktivnosti humanitarne pomoći.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti dostupne svim mladim osobama, posebno onima u najnepovoljnijem položaju. Trebalo bi donijeti posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti i sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju te kako bi se uzela u obzir ograničenja zbog udaljenosti brojnih ruralnih područja i najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja Unije. Slično tomu, zemlje sudionice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju Europskih snaga solidarnosti. Ako je moguće, i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, time bi se trebali riješiti administrativni problemi koji otežavaju dobivanje viza i boravišnih dozvola te izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja u slučaju prekograničnih aktivnosti unutar Europske unije.

(28)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti dostupne svim mladim osobama, posebno onima u najnepovoljnijem položaju. Trebalo bi donijeti posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti i sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju te kako bi se uzela u obzir ograničenja zbog udaljenosti brojnih ruralnih područja i najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja Unije. U skladu s time, praćenje Programa obuhvaća izvještavanje o tome u kojoj mjeri Program zadovoljava nastojanje da se odrazi raznolikost sastava europskog društva u smislu etničke pripadnosti, spola, sposobnosti, društvenog porijekla i zemljopisnog položaja u Uniji. Slično tomu, zemlje sudionice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju Europskih snaga solidarnosti. Ako je moguće, i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, time bi se trebali riješiti administrativni problemi koji otežavaju dobivanje viza i boravišnih dozvola te izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja u slučaju prekograničnih aktivnosti unutar Europske unije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Odražavajući važnost rješavanja pitanja klimatskih promjena u skladu s preuzetim obvezama Unije u cilju provedbe Pariškog sporazuma i postizanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim će se Programom doprinijeti integriranju klimatske politike i ostvarenju općeg cilja od 25 % proračunskih rashoda Unije za podupiranje klimatskih ciljeva. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno ocijeniti u kontekstu relevantnih evaluacija i revizije.

(29)  Odražavajući važnost rješavanja pitanja klimatskih promjena u skladu s preuzetim obvezama Unije u cilju provedbe Pariškog sporazuma i postizanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim će se Programom doprinijeti integriranju klimatske politike i ostvarenju općeg cilja od najmanje 25 % proračunskih rashoda Unije za podupiranje klimatskih ciljeva tijekom VFO-a u razdoblju 2021. – 2027. te godišnjeg cilja od 30 % što je prije moguće, a najkasnije do 2027. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno ocijeniti u kontekstu relevantnih evaluacija i revizije.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 1 260 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 1 112 988 000 EUR u cijenama iz 2018. [1 260 000 000 EUR u tekućim cijenama].

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  O financijskom doprinosu koji su za Program pružile treće zemlje i koji se očekuje od trećih zemalja izvješćuju se, nakon što budu dostupni dostatni podaci, obje strane proračunskog tijela kao dio godišnjeg ili privremenog izvješćivanja u okviru Programa.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mladi u dobi od 17 do 30 godina koji su voljni sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti dužni su registrirati se na portalu Europskih snaga solidarnosti. Međutim, u trenutku početka volontiranja, pripravništva, rada ili projekta u području solidarnosti mlada osoba mora imati najmanje 18 godina, a najviše 30.

Mladi u dobi od 17 do 30 godina koji su voljni sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti dužni su registrirati se na portalu Europskih snaga solidarnosti. Međutim, u trenutku početka volontiranja, pripravništva, rada ili projekta u području solidarnosti mlada osoba mora imati najmanje 18 godina, a najviše 30. Za aktivnosti humanitarne pomoći, uvodi se iznimka na dobno ograničenje u cilju regrutiranja sudionika sa stručnim vještinama koje su potrebne za uspješno izvršenje takvih aktivnosti.

Obrazloženje

Aktualni program volontiranja u aktivnostima humanitarne pomoći, program Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a, otvoren je za sudionike iznad 18 godina i bez gornje dobne granice. Ta dobra praksa trebala bi se nastaviti i nakon spajanja programa. To bi trebalo učiniti u svrhu regrutiranja sudionika s posebnim stručnim vještinama koje bi mogle biti potrebne za uspješno izvršenje aktivnosti humanitarne pomoći.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  postoci rodne ravnoteže, etničke pripadnosti, invaliditeta i geografije Unije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa Europskih snaga solidarnosti

Referentni dokumenti

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

2.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Tiemo Wölken

28.6.2018

Razmatranje u odboru

26.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj (21.1.2019)

upućeno Odboru za kulturu i obrazovanje

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Ivana Maletić

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europske snage solidarnosti nova su inicijativa EU-a kojom se među građanima i državama članicama solidarnost promiče kao temeljna vrijednost EU-a te se stvaraju prilike za mlade koji žele volontirati ili raditi na projektima u vlastitoj zemlji ili inozemstvu koji doprinose zajednicama i ljudima diljem Europe.

Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne u smislu da bi trebale odgovoriti na nezadovoljene potrebe društva, doprinijeti jačanju zajednica, mladima ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja i kompetencija, trebale bi biti financijski pristupačne mladima te se provoditi u sigurnim i zdravim uvjetima. Izvjestiteljica posebno ističe da te aktivnosti trebaju biti usmjerene na mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET).

Volonterske aktivnosti (unutar i izvan Unije) čine bogato iskustvo u neformalnom i informalnom kontekstu učenja u kojem se osnažuje osobni, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj mladih te aktivno građanstvo i zapošljivost. Izvjestiteljica ističe da volonterima treba u cijelosti nadoknaditi troškove povezane s volonterskom aktivnosti, primjerice smještaj, lokalni prijevoz, džeparac, hranu te povratnu kartu od mjesta prebivališta do mjesta odvijanja volonterske aktivnosti.

Europske snage solidarnosti pružaju mladima priliku da osmisle i provedu vlastite projekte usmjerene na nošenje s konkretnim izazovima u korist svojih lokalnih i regionalnih zajednica. Ti su projekti odskočna daska za daljnje sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti te prilika za iskušavanje ideja i podupiranje mladih u tome da sami budu pokretači takvih aktivnosti. Osim toga, Europske snage solidarnosti prvi su korak prema poticanju sudionika Europskih snaga solidarnosti da postanu samozaposlene osobe ili osnuju udruge, nevladine organizacije, socijalna poduzeća ili druga tijela koja djeluju u neprofitnim sektorima te sektorima povezanima sa solidarnošću i mladima.

Svaki subjekt koji želi sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti trebao bi dobiti oznaku kvalitete kao preduvjet za sudjelovanje. Izvjestiteljica je istaknula da dodijeljenu oznaku kvalitete treba ponovno ocjenjivati barem svake dvije godine te je se može oduzeti ako se u okviru provjera koje treba izvršiti utvrdi da se više ne ispunjavaju uvjeti koji su doveli do njezine dodjele.

Trebalo bi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini osigurati odgovarajuće informiranje, promidžbu i širenje informacija o mogućnostima i rezultatima aktivnosti koje se podupiru u okviru Programa. U tom bi kontekstu posebnu pozornost trebalo posvetiti socijalnim poduzećima i poticati ih da pruže potporu aktivnostima u okviru Europskih snaga solidarnosti. Kako bi se uspješnije ostvarili ciljevi programa Europskih snaga solidarnosti, Komisija, države članice i nacionalne agencije trebale bi, po mogućnosti, u partnerstvu blisko surađivati s nevladinim organizacijama, socijalnim poduzećima, organizacijama mladih i lokalnim dionicima sa stručnim znanjem u području solidarnih aktivnosti.

Tim se prijedlogom pokušava pojednostavniti više postupaka za pojedince i organizacije, kao i na institucijskoj razini. Izvjestiteljica predlaže daljnje pojednostavnjenje postojećeg financijskog postupka davanjem prednosti pojednostavnjenim mogućnostima financiranja kako bi zahtjevi za korisnike bili manje složeni. Izvjestiteljica se slaže s prijedlogom utvrđivanja standarde unutarnje kontrole za nacionalne agencije i pravila upravljanja sredstvima Unije za dodjelu bespovratnih sredstava od strane nacionalnih agencija, uzimajući u obzir zahtjeve za pojednostavnjenje i ne namećući dodatna opterećenja pojedinačnim sudionicima i organizacijama koje sudjeluju.

AMANDMANI

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kulturu i obrazovanje da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Europska unija izgrađena je na solidarnosti među građanima i među državama članicama. Te zajedničke vrijednosti usmjeravaju njezino djelovanje i pružaju nužno jedinstvo za suočavanje s trenutačnim i budućim društvenim izazovima, a u tome su mladi Europljani voljni pomoći iskazivanjem solidarnosti u praksi.

(1)  Europska unija se temelji na zajedničkim vrijednostima i solidarnosti među svojim građanima i državama članicama, kao i među generacijama. Te zajedničke vrijednosti usmjeravaju njezino djelovanje i pružaju nužno jedinstvo za suočavanje s trenutačnim i budućim društvenim izazovima na europskoj i međunarodnoj razini, a u tome su mladi Europljani voljni pomoći iskazivanjem solidarnosti u praksi.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Komisija je u svojoj Komunikaciji „Europske snage solidarnosti” od 7. prosinca 2016.18 naglasila potrebu da se osnaže temelji za aktivnosti solidarnosti diljem Europe, da se mladima pruže brojnije i bolje mogućnosti za aktivnosti solidarnosti u različitim područjima te da se nacionalnim i lokalnim subjektima pruži podrška u njihovim nastojanjima da se suoče s raznim izazovima i krizama. Komunikacijom je pokrenuta prva faza Europskih snaga solidarnosti u kojoj su pokrenuti različiti programi Unije kako bi se mladima diljem Unije ponudile mogućnosti volontiranja, pripravništva ili zaposlenja.

(3)  Komisija je u svojoj Komunikaciji „Europske snage solidarnosti” od 7. prosinca 2016.18 naglasila potrebu da se osnaže temelji za aktivnosti solidarnosti diljem Europe, da se mladima pruže brojnije i bolje mogućnosti za aktivnosti solidarnosti u različitim područjima te da se nacionalnim, regionalnim i lokalnim subjektima pruži podrška u njihovim nastojanjima da se suoče s raznim izazovima i krizama. Komunikacijom je pokrenuta prva faza Europskih snaga solidarnosti u kojoj su pokrenuti različiti programi Unije kako bi se mladima diljem Unije ponudile mogućnosti volontiranja, pripravništva ili zaposlenja.

___________________

__________________

18 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europske snage solidarnosti”, (COM(2016)0942 final).

18 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europske snage solidarnosti”, (COM(2016)0942 final).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Mladima bi trebalo pružiti lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti kojima bi mogli izraziti svoj angažman u korist zajednica uz stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za svoj osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi povećali svoju zapošljivost. Tim bi se aktivnostima trebala podupirati i mobilnost mladih volontera, pripravnika i radnika.

(5)  Mladima bi trebalo pružiti lako dostupne i uključive mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti kojima će moći izraziti svoj angažman u korist zajednica, među ostalim i lokalnih, uz stjecanje korisnog iskustva, znanja, vještina i kompetencija za svoj osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi povećali svoju zapošljivost na nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini te, prema potrebi, na prekograničnoj ili međunarodnoj razini. Tim bi se aktivnostima trebala podupirati i mobilnost mladih volontera, pripravnika i radnika.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne u smislu da bi trebale odgovoriti na nezadovoljene potrebe društva, doprinijeti jačanju zajednica, mladima ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja i kompetencija, trebale bi biti financijski pristupačne mladima te se provoditi u sigurnim i zdravim uvjetima.

(6)  Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne i usmjerene na mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET), u smislu da bi trebale odgovoriti na nezadovoljene potrebe društva, doprinijeti jačanju lokalnih zajednica i socijalne kohezije, mladima ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja, vještina i kompetencija, trebale bi biti financijski pristupačne mladima te se provoditi u sigurnim, uključivim i zdravim uvjetima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Europske snage solidarnosti jedinstvena su ulazna točka za aktivnosti solidarnosti diljem Unije i izvan nje. Potrebno je osigurati usklađenost i komplementarnost s drugim relevantnim politikama i programima Unije. Europske snage solidarnosti temelje se na prednostima i sinergijama prethodnih i postojećih programa, posebice Europske volonterske službe19 i Volontera za humanitarnu pomoć EU-a20. Europske snage solidarnosti nadopunjuju nastojanja država članica da podrže mlade i olakšaju njihov prelazak iz obrazovnog sustava na tržište rada u okviru Garancije za mlade tako što im osiguravaju dodatne mogućnosti za ulazak na tržište rada u obliku pripravništva ili poslova u područjima povezanima sa solidarnošću u njihovim državama članicama ili izvan njih. Osigurana je i komplementarnost s postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, EURES i mreža Eurodesk. Osim toga, trebalo bi osigurati i komplementarnost Europskih snaga solidarnosti s postojećim povezanim programima, posebice programima nacionalne solidarnosti i programima mobilnosti za mlade, oslanjajući se na dobre prakse gdje je primjereno.

(7)  Europske snage solidarnosti jedinstvena su ulazna točka za aktivnosti solidarnosti diljem Unije i izvan nje. Potrebno je osigurati usklađenost i komplementarnost s drugim relevantnim politikama i programima Unije. Europske snage solidarnosti temelje se na prednostima i sinergijama prethodnih i postojećih programa, posebice Europske volonterske službe19 i Volontera za humanitarnu pomoć EU-a20. Europske snage solidarnosti nadopunjuju nastojanja država članica, regija i gradova da podrže mlade i olakšaju njihov prelazak iz obrazovnog sustava na tržište rada u okviru Garancije za mlade tako što im osiguravaju dodatne mogućnosti za ulazak na tržište rada u obliku pripravništva ili poslova u područjima povezanima sa solidarnošću u njihovim državama članicama ili izvan njih. Osigurana je i komplementarnost s postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, EURES i mreža Eurodesk. Osim toga, trebalo bi osigurati i komplementarnost Europskih snaga solidarnosti s postojećim povezanim programima, posebice programima nacionalne solidarnosti i programima mobilnosti za mlade, oslanjajući se na dobre prakse gdje je primjereno.

_________________

_________________

19 Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.–73.).

19 Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.–73.).

20 Uredba (EU) br. 375/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć (inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a) (SL L 122, 24.4.2014., str. 1.–17.).

20 Uredba (EU) br. 375/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć (inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a) (SL L 122, 24.4.2014., str. 1.–17.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Europske snage solidarnosti otvaraju mladima nove mogućnosti za volontiranje, pripravništvo i rad u područjima povezanima sa solidarnošću te za osmišljavanje i izradu projekata u području solidarnosti na vlastitu inicijativu. Te mogućnosti doprinose poboljšanju njihova osobnog, obrazovnog, društvenog, građanskog i profesionalnog razvoja. Europske snage solidarnosti podupiru i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti i za promicanje vrednovanja ishoda učenja. Time će se doprinijeti i europskoj suradnji koja je relevantna za mlade te boljoj informiranosti o njezinu pozitivnom učinku.

(9)  Europske snage solidarnosti otvaraju mladima nove mogućnosti za volontiranje, pripravništvo i rad u područjima povezanima sa solidarnošću te za osmišljavanje i izradu programa i projekata u području solidarnosti na vlastitu inicijativu. Te mogućnosti doprinose poboljšanju njihova osobnog, obrazovnog, društvenog, građanskog i profesionalnog razvoja. Europske snage solidarnosti podupiru i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti i za promicanje vrednovanja ishoda učenja. Time će se doprinijeti i europskoj suradnji koja je relevantna za mlade te boljoj informiranosti o njezinu pozitivnom učinku.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Od tih bi aktivnosti zajednica trebala imati korist te bi se tim aktivnostima istodobno trebao poticati osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj pojedinca, koji može biti u obliku volontiranja, pripravništva i rada, projekata ili aktivnosti umrežavanja, oblikovanih prema različitim područjima, kao što su obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje, ravnopravnost spolova, poduzetništvo, posebice socijalno poduzetništvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, klimatska politika, sprečavanje katastrofa, pripravnost i obnova, poljoprivreda i ruralni razvoj, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, zdravlje i dobrobit, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj i sport, socijalna pomoć i skrb, prihvat i integracija državljana trećih zemalja, teritorijalna suradnja i kohezija te prekogranična suradnja. Takve bi aktivnosti solidarnosti trebale uključivati izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja putem odgovarajućih aktivnosti koje se mogu ponuditi sudionicima prije, tijekom i nakon aktivnosti solidarnosti.

(10)  Od tih bi aktivnosti zajednica trebala imati korist i trebale bi ih podržavati lokalna i regionalna tijela te bi se tim aktivnostima istodobno trebao poticati osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj pojedinca, koji može biti u obliku volontiranja, pripravništva i rada, projekata ili aktivnosti umrežavanja, IT-a i novih tehnologija, oblikovanih prema različitim područjima, kao što su formalno i neformalno obrazovanje, informalno učenje, međukulturni dijalog, socijalna uključenost i osposobljavanje, zapošljavanje, ravnopravnost spolova, poduzetništvo, posebice socijalno poduzetništvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, klimatska politika, sprečavanje katastrofa, pripravnost i obnova, poljoprivreda i ruralni razvoj, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, zdravlje i dobrobit, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj i sport, socijalna pomoć i skrb, prihvat i integracija državljana trećih zemalja, teritorijalna suradnja i kohezija te prekogranična suradnja. Takve bi aktivnosti solidarnosti trebale uključivati izraženu dimenziju obrazovanja te učenja i osposobljavanja putem odgovarajućih aktivnosti koje se mogu ponuditi sudionicima prije, tijekom i nakon aktivnosti solidarnosti.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Volonterske aktivnosti (unutar i izvan Unije) čine bogato iskustvo u neformalnom i informalnom kontekstu učenja u kojem se osnažuje osobni, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj mladih te aktivno građanstvo i zapošljivost. Volonterske aktivnosti ne bi trebale negativno utjecati na potencijalno ili postojeće plaćeno zaposlenje niti bi ih trebalo shvatiti kao zamjenu za takvo zaposlenje. Komisija i države članice trebale bi surađivati u vezi s volonterskim politikama u području mladih putem otvorene metode koordinacije.

(11)  Volonterske aktivnosti (unutar i izvan Unije) čine bogato iskustvo u neformalnom i informalnom kontekstu učenja u kojem se osnažuje osobni, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj mladih te aktivno građanstvo, razmjena dobrih praksi, te perspektive zapošljivosti na tržištu rada. Volonterske aktivnosti ne bi trebale negativno utjecati na potencijalno ili postojeće plaćeno zaposlenje niti bi ih trebalo shvatiti kao zamjenu za takvo zaposlenje. Sudionicima u volonterskim aktivnostima treba adekvatno nadoknaditi troškove povezane s volonterskom aktivnosti, uključujući smještaj, lokalni prijevoz, džeparac, hranu te povratnu kartu od mjesta prebivališta do mjesta odvijanja volonterske aktivnosti. Komisija i države članice trebale bi surađivati u vezi s volonterskim politikama u području mladih putem otvorene metode koordinacije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Poduzetnost mladih važan je doprinos za društvo i za tržište rada. Europske snage solidarnosti doprinose poticanju tog aspekta pružajući mladima priliku da osmisle i provedu vlastite projekte usmjerene na rješavanje specifičnih izazova u korist svojih lokalnih zajednica. Ti su projekti prilika za iskušavanje ideja i potporu mladima da sami budu pokretači aktivnosti u području solidarnosti. Služe i kao odskočna daska za daljnje sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti te su prvi korak u poticanju sudionika Europskih snaga solidarnosti da postanu samozaposlene osobe ili osnuju udruge, nevladine organizacije ili druga tijela koja djeluju u neprofitnim sektorima te sektorima povezanima sa solidarnošću i mladima.

(13)  Poduzetnost mladih važan je doprinos za društvo i za tržište rada. Europske snage solidarnosti doprinose poticanju tog aspekta pružajući mladima priliku da osmisle i provedu vlastite projekte usmjerene na rješavanje specifičnih izazova u korist svojih lokalnih i regionalnih zajednica, uzimajući u obzir, gdje je to potrebno, specifične lokalne, regionalne i prekogranične čimbenike. Ti bi projekti trebali biti prilika za razvijanje inovativnih rješenja za ključne izazove i potpora mladima da sami budu pokretači aktivnosti u području solidarnosti. Služe i kao odskočna daska za daljnje sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti te su prvi korak u poticanju sudionika Europskih snaga solidarnosti da postanu samozaposlene osobe ili osnuju udruge, nevladine organizacije, socijalna poduzeća ili druga tijela koja djeluju u neprofitnim sektorima te sektorima povezanima sa solidarnošću i mladima.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju kvalitete tih aktivnosti i drugih mogućnosti koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti, posebice tako da se sudionicima ponudi osposobljavanje, jezična potpora, osiguranje, administrativna potpora i potpora nakon aktivnosti te vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih na temelju iskustva u Europskim snagama solidarnosti. Sigurnost i zaštita volontera i dalje su od presudne važnosti te se volontere ne bi trebalo upućivati na zadatke koji se provode u areni međunarodnih i nemeđunarodnih oružanih sukoba.

(15)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju kvalitete tih aktivnosti i drugih mogućnosti koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti, posebice tako da se sudionicima ponudi osposobljavanje, jezična potpora, pristup službi za osobnu potporu, osiguranje, administrativna potpora i potpora prije i nakon aktivnosti te vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih na temelju iskustva u Europskim snagama solidarnosti. Sigurnost i zaštita volontera i dalje su od presudne važnosti te se volontere ne bi trebalo upućivati na zadatke koji se provode u areni međunarodnih i nemeđunarodnih oružanih sukoba.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Oznaka kvalitete trebala bi osigurati usklađenost organizacija sudionica s načelima i zahtjevima Europskih snaga solidarnosti u pogledu njihovih prava i odgovornosti tijekom svih faza iskustva u aktivnostima solidarnosti. Dobivanje oznake kvalitete preduvjet je za sudjelovanje, ali ne bi trebalo podrazumijevati dobivanje financijskih sredstava u okviru Europskih snaga solidarnosti.

(17)  Oznaka kvalitete trebala bi osigurati efektivnu i kontinuiranu usklađenost organizacija sudionica s načelima i zahtjevima Europskih snaga solidarnosti u pogledu njihovih prava i odgovornosti tijekom svih faza iskustva u aktivnostima solidarnosti, uključujući fazu pripreme i fazu praćenja. Dobivanje oznake kvalitete preduvjet je za sudjelovanje, ali ne bi trebalo podrazumijevati dobivanje financijskih sredstava u okviru Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Svaki subjekt koji želi sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti trebao bi dobiti oznaku kvalitete uz uvjet da su ispunjeni odgovarajući uvjeti. Postupak za dodjelu oznake kvalitete trebala bi kontinuirano provoditi provedbena tijela Europskih snaga solidarnosti. Dodijeljenu oznaku kvalitete trebalo bi povremeno iznova ocijeniti te se ona može opozvati ako je u okviru provjera koje treba izvršiti utvrđeno da više nisu ispunjeni uvjeti na osnovi kojih je dodijeljena.

(18)  Svaki subjekt koji želi sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti trebao bi dobiti oznaku kvalitete uz uvjet da su ispunjeni odgovarajući uvjeti. Postupak za dodjelu oznake kvalitete trebala bi kontinuirano provoditi provedbena tijela Europskih snaga solidarnosti. Dodijeljenu oznaku kvalitete trebalo bi ponovno ocjenjivati barem svake četiri godine te se ona može opozvati ako je u okviru provjera koje treba izvršiti utvrđeno da više nisu ispunjeni uvjeti na osnovi kojih je dodijeljena.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Trebalo bi olakšati proširenje projekata Europskih snaga solidarnosti. Kako bi se pomoglo nositeljima projekata Europskih snaga solidarnosti da se prijave za bespovratna sredstva ili razvijaju sinergije s pomoću potpore europskih strukturnih i investicijskih fondova i programa povezanih s migracijama, sigurnosti, pravosuđem i građanstvom te zdravljem i kulturom, trebalo bi provesti posebne mjere.

(21)  Trebalo bi olakšati proširenje projekata Europskih snaga solidarnosti. Istodobno se potencijalnim korisnicima trebaju pružati točne i stalno ažurirane informacije u vezi s tim prilikama. Kako bi se pomoglo nositeljima projekata Europskih snaga solidarnosti da se prijave za bespovratna sredstva ili razvijaju sinergije s pomoću potpore europskih strukturnih i investicijskih fondova i programa povezanih s migracijama, sigurnosti, pravosuđem i građanstvom te zdravljem i kulturom, trebalo bi provesti posebne mjere.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Portal Europskih snaga solidarnosti trebao bi se neprestano razvijati kako bi se osigurao jednostavan pristup Europskim snagama solidarnosti i kako bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka za zainteresirane pojedince i organizacije u pogledu, među ostalim, registracije, identifikacije, usklađivanja profila i mogućnosti, mrežnih i virtualnih razmjena, osposobljavanja putem interneta, jezične potpore i potpore nakon završetka aktivnosti te drugih korisnih funkcija koje bi se mogle pojaviti u budućnosti.

(23)  Portal Europskih snaga solidarnosti trebao bi se neprestano razvijati kako bi se osigurao jednostavan i korisnicima prilagođen pristup Europskim snagama solidarnosti i kako bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka za zainteresirane pojedince i organizacije u pogledu, među ostalim, registracije, identifikacije, usklađivanja profila i mogućnosti, mrežnih i virtualnih razmjena, osposobljavanja putem interneta, jezične potpore i potpore nakon završetka aktivnosti te drugih korisnih funkcija koje bi se mogle pojaviti u budućnosti.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti dostupne svim mladim osobama, posebno onima u najnepovoljnijem položaju. Trebalo bi donijeti posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti i sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju te kako bi se uzela u obzir ograničenja zbog udaljenosti brojnih ruralnih područja i najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja Unije. Slično tomu, zemlje sudionice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju Europskih snaga solidarnosti. Ako je moguće, i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, time bi se trebali riješiti administrativni problemi koji otežavaju dobivanje viza i boravišnih dozvola te izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja u slučaju prekograničnih aktivnosti unutar Europske unije.

(28)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti dostupne svim mladim osobama, posebno onima u najnepovoljnijem položaju. Trebalo bi donijeti posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti i sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju te kako bi se uzela u obzir ograničenja zbog udaljenosti brojnih ruralnih područja i najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja Unije. U skladu s time, praćenje Programa obuhvaća izvještavanje o tome u kojoj mjeri sudjelovanje zadovoljava nastojanje da se odrazi raznolikost sastava društva u smislu manjinskih skupina, invaliditeta, socijalne/financijske nepogodnosti i regionalnog porijekla sudionika. Slično tomu, zemlje sudionice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju Europskih snaga solidarnosti. Ako je moguće, i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, time bi se trebali riješiti administrativni problemi koji otežavaju dobivanje viza i boravišnih dozvola te izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja u slučaju prekograničnih aktivnosti unutar Europske unije.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Trebalo bi na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini osigurati odgovarajuće informiranje, promidžbu i širenje informacija o mogućnostima i rezultatima aktivnosti koje se podupiru u okviru Programa. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti socijalnim poduzećima potičući ih da pruže potporu aktivnostima u okviru Europskih snaga solidarnosti. Aktivnosti informiranja, promidžbe i širenja informacija trebale bi se oslanjati na sva provedbena tijela Programa, uključujući, prema potrebi, uz potporu drugih ključnih dionika.

(38)  Trebalo bi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini osigurati odgovarajuće informiranje, promidžbu i širenje informacija o mogućnostima i rezultatima aktivnosti koje se podupiru u okviru Programa. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti socijalnim poduzećima potičući ih da pruže potporu aktivnostima u okviru Europskih snaga solidarnosti. Aktivnosti informiranja, promidžbe i širenja informacija trebale bi se oslanjati na sva provedbena tijela Programa, uključujući, prema potrebi, uz potporu drugih ključnih dionika.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Kako bi se uspješnije ostvarili ciljevi Programa, Komisija, države članice i nacionalne agencije trebale bi, po mogućnosti, u partnerstvu blisko surađivati s nevladinim organizacijama, organizacijama mladih i lokalnim dionicima sa stručnim znanjem u području aktivnosti solidarnosti.

(39)  Kako bi se uspješnije ostvarili ciljevi Programa, Komisija, države članice i nacionalne agencije trebale bi, po mogućnosti, u partnerstvu blisko surađivati s nevladinim organizacijama, socijalnim poduzećima, organizacijama mladih i lokalnim dionicima sa stručnim znanjem u području aktivnosti solidarnosti, uključujući agencije koje imaju volontersku infrastrukturu i podršku, kao što su volonterski centri.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba ove Uredbe, Programom bi se trebali u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti postojeći mehanizmi upravljanja. Provedbu Programa stoga bi trebalo povjeriti postojećim strukturama, odnosno Komisiji i nacionalnim agencijama imenovanima za upravljanje mjerama iz poglavlja III. [nove Uredbe o programu Erasmus]. Komisija bi se o provedbi Europskih snaga solidarnosti trebala redovito savjetovati s ključnim dionicima, uključujući organizacije sudionice.

(41)  Kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba ove Uredbe, Programom bi se trebali u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti postojeći mehanizmi upravljanja. Provedbu Programa stoga bi trebalo povjeriti postojećim strukturama, odnosno Komisiji i nacionalnim agencijama imenovanima za upravljanje mjerama iz poglavlja III. [nove Uredbe o programu Erasmus]. Komisija bi se o provedbi Europskih snaga solidarnosti trebala redovito savjetovati s ključnim dionicima, uključujući organizacije sudionice, te ih aktivno uključiti u postupak donošenja odluka.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)   „volonter” znači osoba koja se registrirala na portalu Europskih snaga solidarnosti i koja slobodnom voljom sudjeluje u aktivnostima od kojih društvo ima koristi; 

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „projekt u području solidarnosti” znači neplaćena aktivnost solidarnosti u nekoj zemlji u trajanju do 12 mjeseci koju provode skupine od najmanje pet sudionika Europskih snaga solidarnosti radi rješavanja ključnih izazova u vlastitim zajednicama i u kojoj se jasno očituje europska dodana vrijednost;

(9)  „projekt u području solidarnosti” znači neplaćena aktivnost solidarnosti na nacionalnoj ili prekograničnoj razini u trajanju do 12 mjeseci koju provode skupine od najmanje pet sudionika Europskih snaga solidarnosti ili organizacija koja sudjeluje u projektu, radi rješavanja ključnih izazova u vlastitim zajednicama i u kojoj se jasno očituje europska dodana vrijednost;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Posebni je cilj Programa pružiti mladima, uključujući one s manje mogućnosti, lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti u Europi i u inozemstvu uz istodobno unapređenje i odgovarajuće vrednovanje njihovih kompetencija te olakšavanje njihove zapošljivosti i prelaska na tržište rada.

2.  Posebni je cilj Programa pružiti mladima, uključujući one s manje mogućnosti, lako dostupne i uključive mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti u Europi i u inozemstvu, s naglaskom na zemlje kandidatkinje i potencijalne zemlje kandidatkinje, uz istodobno unapređenje i odgovarajuće vrednovanje njihova znanja i kompetencija te olakšavanje njihove zapošljivosti.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  njihova pristupa prema kojem treba uključiti mlade različitog podrijetla;

(d)  njihova uključiva pristupa prema kojem treba uključiti mlade različitog i nepovoljnog podrijetla, uključujući one koji se suočavaju s preprekama za potpuno sudjelovanje u Programu;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mjere usmjerene na osiguranje kvalitete volontiranja, pripravništva ili zaposlenja, uključujući osposobljavanje, jezičnu potporu, dopunsko osiguranje, potporu prije ili poslije aktivnosti solidarnosti, daljnju upotrebu alata Youthpass u kojem se utvrđuju i dokumentiraju kompetencije koje su sudionici stekli tijekom aktivnosti solidarnosti, izgradnju kapaciteta te administrativnu potporu za organizacije sudionice;

(a)  mjere usmjerene na osiguranje kvalitete i dostupnosti volontiranja, pripravništva ili zaposlenja, uključujući osposobljavanje, jezičnu potporu, dopunsko osiguranje, potporu prije ili poslije aktivnosti solidarnosti, daljnju upotrebu alata Youthpass u kojem se utvrđuju i dokumentiraju kompetencije koje su sudionici stekli tijekom aktivnosti solidarnosti, izgradnju kapaciteta te administrativnu potporu za organizacije sudionice;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  mjere usmjerene na promicanje socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Volontiranje, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (a), uključuje element učenja i osposobljavanja, ne zamjenjuje pripravništvo ili zaposlenje, ne smije se izjednačiti s radnim odnosom te se temelji na pisanom ugovoru o volontiranju.

1.  Volontiranje, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (a), usredotočeno je i ima utjecaj na utvrđene potrebe zajednice, uključuje element učenja i osposobljavanja, ne zamjenjuje pripravništvo ili zaposlenje, ne smije se izjednačiti s radnim odnosom te se temelji na pisanom ugovoru o volontiranju. Takvim se ugovorom osigurava odgovarajuća pravna i socijalna zaštita sudionika. Sudionicima u volonterskim aktivnostima adekvatno se nadoknađuju troškovi povezani s volonterskom aktivnosti.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Daje se prednost pojednostavnjenim mogućnostima financiranja kako bi zahtjevi za korisnike bili manje složeni.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Pri provedbi ove Uredbe Komisija, države članice i druge zemlje sudionice promiču socijalnu uključenost i jednake uvjete u pogledu pristupa, među ostalim u pogledu sudjelovanja mladih s manje mogućnosti.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kao rezultat procjene subjektu može biti dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti. Stečena oznaka periodično se ponovno procjenjuje te se može i opozvati.

3.  Kao rezultat procjene subjektu može biti dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti. Stečena oznaka ocjenjuje se barem svake četiri godine te se u slučaju zlouporabe može i opozvati.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa. Njoj se prilaže i konačna evaluacija prethodnog programa.

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa. Njoj se prilaže konačna evaluacija prethodnog programa.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije, posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata, pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju njihovo porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije, posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata, bez odgode pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, mjera i rezultata. Financijska sredstva dodijeljena Programu doprinose i institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.

2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, njegove ciljane publike, trajanja te mjera i rezultata. Financijska sredstva dodijeljena Programu doprinose i institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nacionalne agencije iz članka 23. razrađuju dosljednu strategiju u pogledu učinkovitog informiranja te širenja i iskorištavanja rezultata aktivnosti koje se podupiru mjerama kojima upravljaju u okviru Programa, pomažu Komisiji u općoj zadaći širenja informacija u pogledu Programa, uključujući informacije u pogledu mjera i aktivnosti kojima se upravlja na nacionalnoj razini i na razini Unije, i njegovih rezultata te izvješćuju odgovarajuće ciljne skupine o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u njihovoj zemlji.

3.  Nacionalne agencije iz članka 23. razrađuju dosljednu strategiju u pogledu informacija i učinkovitog informiranja te širenja svim potencijalnim korisnicima i iskorištavanja rezultata aktivnosti koje se podupiru mjerama kojima upravljaju u okviru Programa, pomažu Komisiji u općoj zadaći širenja informacija u pogledu Programa, uključujući informacije u pogledu mjera i aktivnosti kojima se upravlja na nacionalnoj razini i na razini Unije, i njegovih rezultata te izvješćuju odgovarajuće ciljne skupine o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u njihovoj zemlji.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u kojem se određuju standardi unutarnje kontrole za predmetnu nacionalnu agenciju i pravila prema kojima nacionalna agencija upravlja sredstvima Unije koja se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava;

(a)  u kojem se određuju standardi unutarnje kontrole za predmetnu nacionalnu agenciju i pravila prema kojima nacionalna agencija upravlja sredstvima Unije koja se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava, uzimajući u obzir zahtjeve za pojednostavnjenje i ne namećući dodatna opterećenja pojedinačnim sudionicima i organizacijama koje sudjeluju.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Revizije uporabe doprinosa Unije koje provode osobe ili subjekti, među ostalim i oni koje nisu ovlastile institucije ili tijela Unije, osnova su za opće jamstvo u skladu s [člankom 127.] Financijske uredbe.

1.  Revizije uporabe doprinosa Unije koje provode osobe ili subjekti, među ostalim i oni koje nisu ovlastile institucije ili tijela Unije, osnova su za opće jamstvo u skladu s člankom [127.] Financijske uredbe te se u svim državama članicama provode u skladu s jednakim kriterijima.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nacionalne agencije nadležne su za primarne kontrole korisnika bespovratnih sredstava za djelovanja Europskih snaga solidarnosti koje su im povjerene. Tim se kontrolama pruža razumno jamstvo da se dodijeljena bespovratna sredstva upotrebljavaju za ono za što su bila namijenjena te u skladu s primjenjivim pravilima Unije.

2.  Nacionalne agencije nadležne su za primarne kontrole korisnika bespovratnih sredstava za djelovanja Europskih snaga solidarnosti koje su im povjerene. Te su kontrole razmjerne i primjerene te se njima u razumnoj mjeri jamči da se dodijeljena bespovratna sredstva koriste za ono za što su bila namijenjena i u skladu s primjenjivim pravilima Unije.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija poduzima odgovarajuće mjere kojima osigurava da su, prilikom provedbe mjera financiranih u okviru ove Uredbe, financijski interesi Unije zaštićeni.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  postotak sudionika iz sredina s manje mogućnosti i

(b)  postotak sudionika iz sredina s manje mogućnosti

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  postotci rodne ravnoteže, manjinskih skupina, invaliditeta i regionalnog porijekla sudionika.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa Europskih snaga solidarnosti

Referentni dokumenti

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

2.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Ivana Maletić

20.6.2018

Razmatranje u odboru

21.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

17.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

1

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

28

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

5

0

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava programa Europskih snaga solidarnosti

Referentni dokumenti

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Datum podnošenja EP-u

11.6.2018

 

 

 

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

EMPL

2.7.2018

ENVI

2.7.2018

 

REGI

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

Datum odluke

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Pridruženi odbori

Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

 

 

Izvjestitelji

Datum imenovanja

Michaela Šojdrová

1.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

4.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

14

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

Datum podnošenja

15.2.2019

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

14

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

1

0

ECR

Rupert Matthews

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 4. ožujka 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti