Procedūra : 2018/0230(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0079/2019

Pateikti tekstai :

A8-0079/2019

Debatai :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0150

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 688kWORD 269k
14.2.2019
PE 627.916v02-00 A8-0079/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos solidarumo korpuso programos, kuriuo panaikinamas [Europos solidarumo korpuso reglamentas] ir Reglamentas (ES) Nr. 375/2014

(COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Kultūros ir švietimo komitetas

Pranešėja: Michaela Šojdrová

Nuomonės referentės (*) :

Eleni Theocharous, Vystymosi komitetas

Deirdre Clune, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

* Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos solidarumo korpuso programos, kuriuo panaikinamas [Europos solidarumo korpuso reglamentas] ir Reglamentas (ES) Nr. 375/2014

(COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0440),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 165 straipsnio 4 dalį, 166 straipsnio 4 dalį bei 214 straipsnio 5 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0264/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 6 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones (A8-0079/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Europos Sąjunga grindžiama piliečių ir valstybių narių solidarumu. Šia bendrąja vertybe grindžiami jos veiksmai ir užtikrinama vienybė, būtina kovojant su dabartinėmis ir būsimomis visuomenės problemomis, kurias jaunieji europiečiai nori padėti spręsti praktiškai parodydami solidarumą;

(1)  Europos Sąjunga grindžiama piliečių ir valstybių narių solidarumu. Šia Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje įtvirtinta bendrąja vertybe grindžiami jos veiksmai ir užtikrinama vienybė, būtina kovojant su dabartinėmis ir būsimomis visuomenės problemomis, kurias jaunieji europiečiai nori padėti spręsti praktiškai parodydami solidarumą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  atsižvelgiant į tai, kad labai padaugėjo humanitarinių krizių ir ekstremalių situacijų pasaulyje, ir siekiant labiau skatinti Sąjungos piliečių solidarumą ir didinti humanitarinės pagalbos matomumą jiems, reikia plėtoti valstybių narių ir trečiųjų valstybių, nukentėjusių nuo žmogaus sukeltų ar gaivalinių nelaimių, solidarumą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1b)  humanitarinė pagalba grindžiama nešališkumo, neutralumo ir nediskriminavimo principais, įtvirtintais tarptautinėje humanitarinėje teisėje ir Sąjungos teisėje. Humanitarinė pagalba – skubus reagavimas pagal poreikį, siekiant išsaugoti gyvybes, užkirsti kelią žmonių kančioms bei jas palengvinti, išlaikyti žmogaus orumą ir užtikrinti apsaugą pažeidžiamoms grupėms, nukentėjusioms dėl žmogaus sukeltų ar gaivalinių nelaimių. Nelaimių rizikos mažinimas ir pasirengimas nelaimėms vykdant gebėjimų ir atsparumo stiprinimo veiklą yra taip pat labai svarbūs humanitarinės pagalbos elementai;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2016 m. gruodžio 7 d. Komunikate „Europos solidarumo korpusas“18 Komisija pabrėžė, kad reikia sutvirtinti solidarumo veiklos pagrindus visoje Europoje, sudaryti daugiau geresnių galimybių jaunuoliams dalyvauti solidarumo veikloje įvairiose srityse ir remti nacionalinius ir vietos subjektus jiems stengiantis spręsti įvairius uždavinius ir įveikti krizes. Komunikatu pradėtas pirmasis Europos solidarumo korpuso etapas – pasitelkus įvairias ES programas, pagal kurias jaunuoliams visoje Sąjungoje pasiūlyta savanoriauti, stažuotis arba dirbti;

(3)  2016 m. gruodžio 7 d. Komunikate „Europos solidarumo korpusas“18 Komisija pabrėžė, kad reikia sutvirtinti solidarumo veiklos pagrindus visoje Europoje, sudaryti daugiau geresnių galimybių jaunuoliams dalyvauti solidarumo veikloje įvairiose srityse ir remti nacionalinius, regioninius ir vietos subjektus jiems stengiantis spręsti įvairius uždavinius ir įveikti krizes. Komunikatu pradėtas pirmasis Europos solidarumo korpuso etapas – pasitelkus įvairias ES programas, pagal kurias jaunuoliams visoje Sąjungoje pasiūlyta savanoriauti, stažuotis arba dirbti;

___________________

__________________

18 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos solidarumo korpusas“ (COM(2016) 0942 final).

18 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos solidarumo korpusas“ (COM(2016)0942 final).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  šiame reglamente solidarumas suprantamas kaip kiekvieno žmogaus atsakomybės už kitus žmones jausmas ir įsipareigojimas siekti bendros gerovės, pasireiškiantis konkrečiais veiksmais, už kuriuos nesitikima gauti atlygio;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  pagalba teikimas asmenims ir bendruomenėms už Sąjungos ribų, kuriuos ištiko nelaimė arba kurie yra ypač pažeidžiami nelaimių atveju ir kuriems reikalinga humanitarinė pagalba, yra grindžiamas pagrindiniais principais, t. y. neutralumo, humaniškumo, nepriklausomumo ir nešališkumo principais, ir yra svarbi solidarumo išraiška;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4c)  dalyvaujantieji savanoriai ir Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso veiklą įgyvendinančios organizacijos turėtų laikytis Europos konsensuse dėl humanitarinės pagalbos išdėstytų principų;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4d)  reikia toliau plėtoti solidarumą su krizių ir nelaimių aukomis trečiosiose valstybėse ir apskritai didinti Sąjungos piliečių informuotumą apie humanitarinę pagalbą ir savanorišką veiklą, kaip visą gyvenimą trunkančią veiklą, ir užtikrinti didesnį šios pagalbos matomumą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4e)  Sąjunga ir valstybės narės yra įsipareigojusios įgyvendinti Jungtinių Tautų (JT) Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir joje nustatytus darnaus vystymosi tikslus ES viduje ir vykdydamos išorės veiksmus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4f)  savo 2017 m. gegužės 19 d. išvadose dėl humanitarinės pagalbos ir vystymosi sąsajų įgyvendinimo Taryba pripažino, kad reikia stiprinti atsparumą geriau susiejant humanitarinę pagalbą ir vystomąjį bendradarbiavimą, taip pat toliau stiprinti humanitarinės pagalbos, vystomojo bendradarbiavimo ir konfliktų prevencijos vienas kitą papildančių požiūrių sąsajas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  jaunuoliams turėtų būti sudaromos nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, kartu įgyti naudingos asmeninės, mokymosi, socialinės, pilietinės ir profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų ir atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti. Tokia veikla taip pat turėtų būti remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumas;

(5)  jaunuoliams turėtų būti sudaromos nesunkiai prieinamos, įtraukios ir prasmingos galimybės dalyvauti solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, kartu įgyti naudingos asmeninės, mokymosi, socialinės, pilietinės ir profesinės patirties, žinių, įgūdžių ir gebėjimų ir atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti. Tokia veikla taip pat turėtų būti remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumas ir daugiakultūriai mainai;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ja turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai, padedama stiprinti bendruomenes, suteikiama galimybė jaunuoliams įgyti vertingų žinių ir gebėjimų, ji turėtų būti įperkama jaunimui ir įgyvendinama saugiomis ir sveikomis sąlygomis;

(6)  jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti kokybiška; ja turėtų būti siekiama išspręsti nepatenkintų visuomenės poreikių klausimą, stiprinti solidarumą ir padedama stiprinti bendruomenes bei demokratinį dalyvavimą. Ja turėtų būti suteikiama galimybė jaunuoliams įgyti vertingų žinių, įgūdžių ir gebėjimų. Ji turėtų būti finansiškai prieinama jaunimui ir įgyvendinama saugiomis, įtraukiomis ir sveikomis sąlygomis. Reikėtų skatinti dialogą su vietos ir regioninėmis valdžios institucijomis ir Europos tinklais, kurių specializacija yra spręsti neatidėliotinas socialines problemas, kad būtų kuo geriau nustatyti nepatenkinti visuomenės poreikiai ir užtikrinta į poreikius orientuota programa. Solidarumo veikla neturėtų daryti neigiamo poveikio esamoms darbo vietoms ar stažuotėms ir turėtų padėti sustiprinti įmonių socialinės atsakomybės įsipareigojimus, o ne juos pakeisti;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Europos solidarumo korpusas yra viena bendra vieta, per kurią galima pradėti dalyvauti solidarumo veikloje visoje Sąjungoje ir už jos ribų. Reikėtų užtikrinti nuoseklumą ir papildomumą su kitomis svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir programomis. Europos solidarumo korpusas turėtų būti grindžiamas jau įgyvendinamų programų, visų pirma Europos savanorių tarnybos19 ir ES pagalbos savanorių20, pranašumais ir sąveika. Juo taip pat turėtų būti papildomos valstybių narių pastangos remti jaunuolius ir padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją pagal Jaunimo garantiją, suteikiant jiems papildomų galimybių patekti į darbo rinką organizuojant stažuotes arba sukuriant darbo vietas su solidarumu susijusiose srityse tam tikroje valstybėje narėje arba tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip pat reikia užtikrinti papildomumą su jau veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su Europos solidarumo korpuso veikla, kaip antai Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu, EURES ir „Eurodesk“. Be to, reikėtų užtikrinti papildomumą tarp jau veikiančių susijusių sistemų, visų pirma nacionalinių solidarumo sistemų ir jaunuolių judumo sistemų, ir Europos solidarumo korpuso, ir prireikus vadovautis gerąja patirtimi;

(7)  Europos solidarumo korpusas yra viena bendra vieta, per kurią galima pradėti dalyvauti solidarumo veikloje visoje Sąjungoje ir už jos ribų. Reikėtų užtikrinti nuoseklumą ir papildomumą su kitomis svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir programomis. Europos solidarumo korpusas turėtų būti grindžiamas jau įgyvendinamų programų, visų pirma Europos savanorių tarnybos19 ir ES pagalbos savanorių20, pranašumais ir sąveika. Juo taip pat turėtų būti papildomos valstybių narių pastangos remti jaunuolius ir padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją pagal tokias programas, kaip Jaunimo garantija, suteikiant jiems papildomų galimybių patekti į darbo rinką organizuojant stažuotes arba sukuriant darbo vietas su solidarumu susijusiose srityse tam tikroje valstybėje narėje arba tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip pat reikia užtikrinti papildomumą su jau veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su Europos solidarumo korpuso veikla, kaip antai Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu, EURES ir „Eurodesk“ ir susijusiomis pilietinės visuomenės organizacijomis, įskaitant socialinius partnerius ir tinklus, atstovaujančius jaunimui ir savanoriams. Be to, reikėtų užtikrinti papildomumą tarp jau veikiančių susijusių sistemų, visų pirma tarp tokių nacionalinių solidarumo sistemų, kaip savanoriavimas, valstybės tarnyba ir jaunuolių judumo sistemos, ir Europos solidarumo korpuso, ir, kai tinkama, vadovautis gerąja patirtimi, abipusiškai stiprinti ir gerinti tokių sistemų poveikį bei savybes ir remtis gerąja patirtimi. Europos solidarumo korpusas neturėtų pakeisti nacionalinių sistemų. Visiems jaunuoliams turėtų būti užtikrinamos galimybės dalyvauti nacionalinėje solidarumo veikloje. Komisija turėtų parengti praktines gaires dėl Programos papildomumo su kitomis Sąjungos programomis bei finansavimo šaltiniais ir dėl jų sąveikos;

__________________

__________________

19 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50–73).

19 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50–73).

20 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva) (OL L 122, 2014 4 24, p. 1–17).

20 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva) (OL L 122, 2014 4 24, p. 1–17).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8a)  siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų sertifikavimas, atliktas vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 374/2014, neturėtų būti dubliuojamas pagal Programą ir įgyvendinant šį reglamentą nuo 2021 m. turėtų būti pripažįstama atitiktis;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Europos solidarumo korpusas sudaro naujų galimybių jaunuoliams savanoriauti, stažuotis arba dirbti su solidarumu susijusiose srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo projektus. Šios galimybės padeda jiems užsitikrinti asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas taip pat remia jo dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, kuriomis siekiama užtikrinti remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų patvirtinimą. Tokiu būdu bus galima prisidėti prie Europos bendradarbiavimo jaunimo srityje ir skleisti informaciją apie tokio bendradarbiavimo teigiamą poveikį;

(9)  Europos solidarumo korpusas sudaro naujų neformaliojo ir savaiminio mokymosi galimybių jaunuoliams savanoriauti, stažuotis arba dirbti su solidarumu susijusiose srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo projektus. Šios galimybės padeda jiems užsitikrinti asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas taip pat remia jo dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, kuriomis siekiama užtikrinti remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų patvirtinimą. Tokiu būdu bus galima prisidėti prie Europos bendradarbiavimo jaunimo srityje ir skleisti informaciją apie tokio bendradarbiavimo teigiamą poveikį. Be to, jis turėtų padėti stiprinti bendruomenes ir remti esamas solidarumo veiksmus įgyvendinančias organizacijas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šiomis veiklomis turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai bendruomenių naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą; tai gali būti daroma savanoriaujant, stažuojantis, dirbant, įgyvendinant projektus arba vykdant tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su švietimu ir mokymu, užimtumu, lyčių lygybe, verslumu (visų pirma, socialiniu verslumu), pilietiškumu ir demokratiniu dalyvavimu, aplinkos ir gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių prevencija, pasirengimu joms ir jų padarinių šalinimu, žemės ūkio ir kaimo plėtra, maisto ir ne maisto produktų tiekimu, sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir kultūra, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine parama ir gerove, trečiųjų šalių piliečių priėmimu ir integravimu, teritoriniu bendradarbiavimu ir sanglauda, tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Tokia solidarumo veikla turėtų apimti aiškų mokymosi ir mokymo dėmenį per atitinkamą veiklą, kuri dalyviams gali būti siūloma prieš solidarumo veiklos laikotarpį, jo metu ir po jo;

(10)  šiomis veiklomis turėtų būti teikiama Europos pridėtinė vertė ir tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai bendruomenių naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Turėtų būti įmanoma šią veiklą vykdyti šiomis formomis: savanoriaujant, stažuojantis, dirbant, įgyvendinant projektus arba vykdant tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su švietimu ir mokymu, užimtumu, lyčių lygybe, verslumu (visų pirma, socialiniu verslumu), pilietiškumu ir demokratiniu dalyvavimu, kultūrų ir religijų dialogu, socialine įtrauktimi, neįgaliųjų įtrauktimi, aplinkos ir gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių prevencija, pasirengimu joms ir jų padarinių šalinimu, žemės ūkio ir kaimo plėtra, maisto ir ne maisto produktų tiekimu, sveikata ir gerove, kultūra, įskaitant kultūros paveldą, kūrybiškumu, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine parama ir gerove, trečiųjų šalių piliečių priėmimu ir integravimu, pagrindinį dėmesį skiriant problemų, su kuriomis susiduria migrantai, įveikimui, teritoriniu bendradarbiavimu ir sanglauda, tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Tokia solidarumo veikla turėtų apimti aiškų mokymosi ir mokymo dėmenį per atitinkamą veiklą, kuri dalyviams gali būti siūloma prieš solidarumo veiklos laikotarpį, jo metu ir po jo;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  savanoriška veikla (tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų) yra puiki neformaliojo ir savaiminio mokymosi patirtis, skatinanti jaunuolių asmeninį, socialinį, mokymosi ir profesinį tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą ir galimybes įsidarbinti. Savanoriška veikla neturėtų daryti neigiamo poveikio galimam ar esamam apmokamam darbui, ar būti suvokiama kaip jo pakaitalas; Komisija ir valstybės narės, taikydamos atvirąjį koordinavimo metodą, turėtų bendradarbiauti jaunimo savanoriškos veiklos politikos srityje;

(11)  savanoriška veikla (tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų) yra puiki neformaliojo ir savaiminio mokymosi patirtis, skatinanti jaunuolių asmeninį, socialinį, mokymosi ir profesinį tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą, demokratinį dalyvavimą ir galimybes įsidarbinti. Savanoriška veikla turėtų būti grindžiama raštišku savanoriškos veiklos susitarimu ir neturėtų daryti neigiamo poveikio galimam ar esamam apmokamam darbui, ar būti suvokiama kaip jo pakaitalas. Komisija ir valstybės narės, taikydamos atvirąjį koordinavimo metodą, turėtų bendradarbiauti jaunimo savanoriškos veiklos politikos srityje;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  stažuotės ir darbas su solidarumu susijusiose srityse gali suteikti papildomų galimybių jaunuoliams patekti į darbo rinką ir kartu padėti spręsti pagrindines visuomenės problemas. Tai gali padidinti jaunuolių galimybes įsidarbinti ir jų našumą, kartu padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją, nes tai būtina norint sudaryti jiems geresnes galimybes darbo rinkoje. Pagal Europos solidarumo korpuso programą siūlomos stažuotės atitinka Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemų išdėstytus kokybės principus21. Siūlomos stažuotės ir darbas yra tarpinis etapas jaunuoliams patenkant į darbo rinką, todėl nuo jų neatsiejamas paramos teikimas pasibaigus veiklai. Tam tikri darbo rinkos dalyviai, visų pirma valstybinės ir privačios užimtumo tarnybos, socialiniai partneriai ir prekybos rūmai, sudaro palankias sąlygas stažuotėms ir darbui. Jie kaip dalyvaujančios organizacijos turėtų pateikti paraišką dėl finansavimo per kompetentingą Europos solidarumo korpuso įgyvendinančią instituciją, siekdami tarpininkauti tarp jaunųjų dalyvių ir stažuotes bei darbą solidarumo sektoriuose siūlančių darbdavių;

(12)  nesunkiai prieinamos stažuotės ir įdarbinimas turėtų būti aiškiai atskirti nuo savanoriškos veiklos tiek finansiniu, tiek organizaciniu aspektais. Stažuotės niekada neturėtų pakeisti įdarbinimo. Tačiau apmokamos stažuotės ir įdarbinimas gali paskatinti palankių sąlygų neturinčius jaunuolius ir mažiau galimybių turinčius jaunuolius dalyvauti su solidarumu susijusioje veikloje, kuri kitu atveju jiems galėtų būti neprieinama, kartu suteikiant aiškios Europos pridėtinės vertės padedant spręsti pagrindines socialines problemas ir stiprinti vietos bendruomenes. Stažuotės gali padėti jaunuoliams lengviau pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką ir padidinti jaunuolių galimybes įsidarbinti, nes tai būtina jų ilgalaikei integracijai į darbo rinką. Siūlomos stažuotės ir darbas yra tarpinis etapas jaunuoliams pereinant į darbo rinką. Europos solidarumo korpuso siūlomas stažuotes ir darbus atlyginimą visada turėtų mokėti dalyvaujanti organizacija, priimanti ar įdarbinanti dalyvį. Stažuotės turėtų būti grindžiamos raštiška stažuotės sutartimi, atitinkamai laikantis šalies, kurioje vyksta stažuotė, taikomų teisės aktų, ir atitikti 2014 m. kovo 10 d. Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemų21 išdėstytus principus. Įdarbinimas turėtų būti grindžiamas darbo sutartimi, atitinkančia dalyvaujančios šalies, kurioje įdarbinama, nacionalinius teisės aktus ir (arba) taikytinas kolektyvines sutartis. Finansinė parama dalyvaujančioms organizacijoms, siūlančioms įdarbinti, neturėtų būti teikiama ilgiau kaip dvylika mėnesių. Dalyvaujančios organizacijos turėtų pateikti paraišką dėl finansavimo per kompetentingą Europos solidarumo korpuso įgyvendinančią instituciją, siekdamos tarpininkauti tarp jaunųjų dalyvių ir stažuotes bei darbą solidarumo sektoriuose siūlančių darbdavių. Stažuotės ir įdarbinimas turėtų būti papildyti su dalyvavimu susijusiu tinkamu pasirengimu, mokymu darbo vietoje ir parama po stažuotės ar įdarbinimo. Tam tikri darbo rinkos dalyviai, visų pirma, valstybinės ir privačios užimtumo tarnybos, socialiniai partneriai ir prekybos rūmai, taip pat EURES priklausančios organizacijos, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/58921a tarpvalstybinės veiklos atveju galėtų sudaryti palankesnes sąlygas gauti stažuotę ir darbą;

__________________

__________________

21 2018 m. kovo 15 d. Tarybos rekomendacija dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinės sistemos (OL C 153, 2018 5 2, p. 1).

21 2014 m. kovo 10 d. Tarybos rekomendacija dėl stažuočių kokybės sistemos (OL C 88, 2014 3 27, p. 1).

 

21a 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (OL L 107, 2016 4 22, p. 1).

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  reikėtų dėti pastangas užtikrinti, kad stažuočių ir įdarbinimo galimybėmis galėtų pasinaudoti visi jaunuoliai, visų pirma mažiau galimybių turintys jaunuoliai, įskaitant neįgaliuosius, palankių socialinių ar kultūrinių sąlygų neturinčius jaunuolius, migrantus ir atokiose kaimo vietovėse arba atokiausiuose Sąjungos regionuose gyvenančius jaunuolius;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  jaunuolių iniciatyvumas yra svarbus visuomenės ir darbo rinkos turtas. Europos solidarumo korpusas padeda jį skatinti, suteikdamas jaunuoliams galimybę rengti ir įgyvendinti savo projektus, kuriais siekiama spręsti konkrečias problemas vietos bendruomenių labui. Tokie projektai – galimybė išbandyti idėjas ir padėti jaunuoliams patiems skatinti solidarumo veiksmus. Jie taip pat yra atspirties taškas norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje ir pirmasis žingsnis skatinant Europos solidarumo korpuso dalyvius dirbti savarankiškai arba burtis į asociacijas, nevyriausybines organizacijas ar kitas organizacijas, veikiančias solidarumo, ne pelno ir jaunimo sektoriuose;

(13)  jaunuolių iniciatyvumas yra svarbus visuomenės ir darbo rinkos turtas. Europos solidarumo korpusas padeda jį skatinti, suteikdamas jaunuoliams galimybę rengti ir įgyvendinti savo projektus, kuriais siekiama spręsti konkrečias problemas vietos bendruomenių labui. Tokie projektai – galimybė išbandyti idėjas parengti naujoviškus bendrų problemų sprendimo būdus taikant metodą „iš apačios į viršų“ ir padėti jaunuoliams patiems skatinti solidarumo veiksmus. Jie taip pat yra atspirties taškas norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje ir pirmasis žingsnis skatinant Europos solidarumo korpuso dalyvius dirbti savarankiškai ir toliau būti aktyviais piliečiais kaip savanoriams, stažuotojams arba kaip asociacijų, nevyriausybinių organizacijų ar kitų organizacijų, veikiančių solidarumo, ne pelno ir jaunimo sektoriuose, darbuotojams. Europos solidarumo korpusas iš esmės turėtų sukurti aplinką, kurioje jaunimas būtų kuo labiau motyvuojamas užsiimti solidarumo veikla ir veikti viešojo intereso labui;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13a)  savanoriai gali prisidėti stiprinant Sąjungos pajėgumus teikti poreikiais ir principais grindžiamą humanitarinę pagalbą ir prisidėti prie humanitarinio sektoriaus veiksmingumo didinimo, jei jie yra tinkamai atrenkami, apmokomi ir parengiami dirbti vietoje užtikrinant, kad jie turėtų reikiamus įgūdžius ir gebėjimus, kad galėtų kuo veiksmingiau padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos, su sąlyga, kad jiems būtų užtikrinta pakankama parama ir priežiūra toje vietoje, kur vykdoma savanoriška veikla. Todėl labai kvalifikuoti, gerai apmokyti ir patyrę ugdantieji vadovai ir (arba) mentoriai vietoje atlieka svarbų vaidmenį didinant humanitarinės pagalbos veiksmingumą, taip pat padedant savanoriams;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujantys jaunuoliai ir organizacijos turėtų jausti, kad priklauso solidarumą visoje Europoje siekiančių skatinti asmenų ir subjektų bendruomenei. Be to, dalyvaujančioms organizacijoms reikia paramos, kad jos galėtų stiprinti savo pajėgumus siūlyti kokybišką veiklą didėjančiam dalyvių skaičiui. Europos solidarumo korpusas remia tinklų kūrimo veiklą, kurios tikslas – stiprinti jaunuolių ir dalyvaujančių organizacijų dalyvavimą bendruomenės gyvenime ir Europos solidarumo korpuso dvasią, taip pat skatina keitimąsi naudingos praktikos ir patirties pavyzdžiais. Tokia veikla taip pat padedama veiksmingiau skleisti informaciją apie Europos solidarumo korpusą viešiesiems ir privatiesiems subjektams, rinkti dalyvių ir dalyvaujančių organizacijų atsiliepimus apie Europos solidarumo korpuso įgyvendinimą;

(14)  Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujantys jaunuoliai ir organizacijos turėtų jausti, kad priklauso solidarumą visoje Europoje siekiančių skatinti asmenų ir subjektų bendruomenei. Be to, dalyvaujančioms organizacijoms reikia paramos, kad jos galėtų stiprinti savo pajėgumus siūlyti kokybišką veiklą didėjančiam dalyvių skaičiui. Europos solidarumo korpusas remia tinklų kūrimo veiklą, kurios tikslas – stiprinti jaunuolių ir dalyvaujančių organizacijų dalyvavimą bendruomenės gyvenime ir Europos solidarumo korpuso dvasią, taip pat skatina keitimąsi geriausios praktikos ir patirties pavyzdžiais. Tokia veikla taip pat padedama veiksmingiau skleisti informaciją apie Europos solidarumo korpusą viešiesiems ir privatiesiems subjektams, rinkti dalyvių ir dalyvaujančių organizacijų išsamius ir prasmingus atsiliepimus apie įvairius Europos solidarumo korpuso įgyvendinimo etapus. Grįžtamojoje informacijoje turėtų būti pateikti klausimai, susiję su Programos tikslais, kad būtų galima geriau įvertinti jos įgyvendinimą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14a)  siekiant užtikrinti sėkmingą Programos įgyvendinimą, reikia didinti matomumą ir informuotumą, taip pat toliau propaguoti turimas finansavimo galimybes rengiant informavimo kampanijas (įskaitant kasmetinę Europos solidarumo korpuso informacijos dieną) ir taikant dinamiškas komunikacijos priemones, ypač didelį dėmesį skiriant socialinei žiniasklaidai, užtikrinant kuo didesnį tikslinių grupių, įskaitant ir asmenis, ir organizacijas, informuotumą;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti Europos solidarumo korpuse siūlomos veiklos ir kitokių galimybių kokybės užtikrinimui, visų pirma siūlant dalyviams mokymą, kalbinę paramą, draudimą, administracinę paramą ir paramą pasibaigus veiklai, taip pat patvirtinant per Europos solidarumo korpusą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus. Savanorių saugumui ir saugai turėtų ir toliau būti ypatingai svarbūs aspektai, savanoriai neturėtų būti dislokuojami operacijoms, kurios vykdomos per tarptautinius ir netarptautinius ginkluotus konfliktus, vykdyti;

(15)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti Europos solidarumo korpuse siūlomos veiklos ir galimybių kokybės užtikrinimui, kuris gali padėti pasiekti įtraukties tikslą, visų pirma siūlant dalyviams deramą internetinį ir neinternetinį mokymą, kalbinę paramą, tinkamą apgyvendinimą, draudimą, supaprastintas administracines procedūras bei paramą prieš prasidedant ir pasibaigus veiklai, taip pat patvirtinant per Europos solidarumo korpusą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus. Paramos priemonės turėtų būti parengtos ir teikiamos bendradarbiaujant su jaunimo organizacijomis bei kitomis ne pelno ir pilietinės visuomenės organizacijomis siekiant pasinaudoti jų praktine patirtimi šioje srityje. Dalyvių ir numatomų naudos gavėjų saugumui ir saugai turėtų ir toliau būti teikiama itin didelė svarba. Visa veikla turėtų būti vykdoma laikantis principo „nepakenk“. Dalyviai neturėtų būti dislokuojami operacijoms, kurios vykdomos per tarptautinius ir netarptautinius ginkluotus konfliktus, vykdyti ar aplinkybėmis, kurios neatitinka tarptautinių žmogaus teisių standartų. Veikloje, kurią vykdant tiesiogiai bendraujama su vaikais, derėtų vadovautis vaiko interesų principu ir, kai tikslinga, turėtų būti atliekami dalyvių asmens reputacijos patikrinimai arba imamasi kitų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti vaikų apsaugą;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  laikantis ES vaiko teisių propagavimo ir apsaugos gairių (2017 m.) ir JT neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsnio, Sąjunga ir valstybės narės turi skatinti ir remti perėjimą nuo pažeidžiamų asmenų, pvz., neįgaliųjų ir vaikų, globos įstaigų prie priežiūros šeimoje ir bendruomenėje. Atsižvelgiant į tai, Programa neturėtų būti remiamos priemonės ar iniciatyvos, kuriomis kenkiama įsipareigojimui panaikinti globos įstaigas ar bet kokias vietas, kurios būtų žalingos vaikams ar neįgaliesiems;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15b)  visuose Programos įgyvendinimo etapuose, įskaitant dalyvaujančių savanorių ir organizacijų nustatymą ir atranką, turėtų būti visapusiškai laikomasi Sąjungos lygių galimybių ir nediskriminavimo principų;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant užtikrinti Europos solidarumo korpuso veiklos poveikį asmeniniam, mokymosi, socialiniam, pilietiniam ir profesiniam dalyvių tobulėjimui, reikėtų tinkamai nustatyti ir dokumentuoti per tokią veiklą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir ypatumus, kaip rekomenduojama 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo22;

(16)  siekiant užtikrinti Europos solidarumo korpuso veiklos poveikį asmeniniam, mokymosi, socialiniam, kultūriniam, pilietiniam ir profesiniam dalyvių tobulėjimui, reikėtų tinkamai nustatyti ir dokumentuoti per tokią veiklą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir ypatumus, kaip rekomenduojama 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo22. Siekiant užtikrinti, kad registruotiems kandidatams būtų pasiūlyta tinkama solidarumo veikla, solidarumo veiklos mokymosi rezultatai kandidatams turėtų būti prieinami prieš nusprendžiant dalyvauti. Tuo tikslu turėtų būti skatinama Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis atitinkamai naudoti veiksmingas neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų pripažinimo priemones, pavyzdžiui, „Youthpass“ ir „Europass“;

__________________

__________________

22 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (OL C 398, 2012 12 22, p. 1–5).

22 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (OL C 398, 2012 12 22, p. 1–5).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16a)  nacionalinės agentūros taip pat turėtų skatinti jaunus savanorius tapti programos ambasadoriais ir dalytis savo patirtimi jaunimo tinkluose, švietimo įstaigose ir seminaruose. Buvę savanoriai ar ambasadoriai taip pat galėtų prisidėti prie būsimų kandidatų mokymo;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  kokybės ženklas turėtų užtikrinti, kad dalyvaujančios organizacijos laikytųsi Europos solidarumo korpuso principų ir reikalavimų, susijusių su jų teisėmis ir pareigomis visais solidarumo veiklos etapais. Kokybės ženklas yra būtinoji dalyvavimo sąlyga, bet jo gavimas savaime neturėtų reikšti, kad bus skirtas finansavimas pagal Europos solidarumo korpuso programą;

(17)  kokybės ženklas turėtų užtikrinti, kad dalyvaujančios organizacijos vadovaujasi Sąjungos vertybėmis principais ir tikslais ir laikosi Europos solidarumo korpuso principų ir reikalavimų, susijusių su jų teisėmis ir pareigomis, ir saugumo standartų visais solidarumo veiklos etapais, įskaitant etapą prieš pradedant veiklą ir jai pasibaigus. Kokybės ženklas yra būtinoji dalyvavimo sąlyga, bet jo gavimas savaime neturėtų reikšti, kad bus skirtas finansavimas pagal Europos solidarumo korpuso programą. Kiekvienai solidarumo veiklos rūšiai turėtų būti numatytas atskiras kokybės ženklas;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  bet kuris Europos solidarumo korpuso veikloje norintis dalyvauti subjektas turėtų gauti kokybės ženklą, jei tenkinamos atitinkamos sąlygos. Kokybės ženklo suteikimo procedūrą turėtų nuolat vykdyti Europos solidarumo korpuso programą įgyvendinančios institucijos. Suteiktą kokybės ženklą reikėtų reguliariai įvertinti iš naujo ir atšaukti, jeigu atliekant patikrinimą nustatoma, kad sąlygos, kuriomis jis buvo suteiktas, nebetenkinamos;

(18)  bet kuris Europos solidarumo korpuso veikloje norintis dalyvauti subjektas turėtų gauti kokybės ženklą, jei tenkinamos atitinkamos sąlygos. Reikėtų numatyti atskirus kokybės ženklus už savanorišką solidarumo veiklą, savanorišką veiklą, kuria remiamos humanitarinės pagalbos operacijos, ir už stažuotes bei darbą, siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios organizacijos veiksmingai laikytųsi Europos solidarumo korpuso principų ir reikalavimų, susijusių su jų teisėmis ir pareigomis, be to, tie kokybės ženklai taip pat turėtų priklausyti nuo dalyvaujančios organizacijos funkcijų. Kokybės ženklo suteikimo procedūrą turėtų nuolat vykdyti Europos solidarumo korpuso programą įgyvendinančios institucijos. Suteiktą kokybės ženklą reikėtų reguliariai įvertinti iš naujo ir atšaukti, jeigu atliekant patikrinimą nustatoma, kad sąlygos, kuriomis jis buvo suteiktas, nebetenkinamos. Administracinis procesas turėtų būti kiek įmanoma sutrumpintas, kad būtų išvengta mažesnių organizacijų atgrasymo;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  paprastai prašymai skirti dotaciją turėtų būti teikiami šalies, kurioje yra įsisteigusi dalyvaujanti organizacija, nacionalinei agentūrai. Prašymai skirti dotaciją solidarumo veiklai, kurią vykdo Europos lygmens ar tarptautinės organizacijos, savanorių grupių solidarumo veiklai Europos lygmeniu nustatytose prioritetinėse srityse ir solidarumo veiklai, kuria remiamos humanitarinės pagalbos operacijos trečiosiose šalyse, turėtų būti teikiami Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/776/ES1a įsteigtai Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

 

__________________

 

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/776/ES, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2009/336/EB (OL L 343, 2013 12 19, p. 46).

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  dalyvaujančios organizacijos gali atlikti kelias funkcijas pagal Europos solidarumo korpuso programą. Atlikdamos priimančiojo subjekto funkciją, jos vykdys veiklą, susijusią su dalyvių priėmimu, įskaitant veiklos organizavimą ir, prireikus, vadovavimą bei paramos dalyviams vykdant solidarumo veiklą teikimą. Atlikdamos paramos funkciją, jos vykdys veiklą, susijusią su dalyvių siuntimu ir parengimu prieš išvykimą, solidarumo veiklos metu ir po jos, įskaitant dalyvių mokymą ir nukreipimą į vietos organizacijas pasibaigus veiklai;

(20)  dalyvaujančios organizacijos gali atlikti kelias funkcijas pagal Europos solidarumo korpuso programą. Atlikdamos priimančiojo subjekto funkciją, jos vykdys veiklą, susijusią su dalyvių priėmimu, įskaitant veiklos organizavimą ir, prireikus, vadovavimą bei paramos dalyviams vykdant solidarumo veiklą teikimą, taip pat grįžtamosios informacijos teikimą baigus vykdyti veiklą. Atlikdamos rėmimo funkciją, jos vykdys veiklą, susijusią su dalyvių siuntimu ir parengimu prieš išvykimą, solidarumo veiklos metu ir po jos, įskaitant dalyvių mokymą ir nukreipimą į vietos organizacijas pasibaigus veiklai, kad būtų padidintos galimybės tolesnei solidarumo veiklai. Nacionalinės agentūros taip pat turėtų skatinti savanorius tapti programos ambasadoriais, dalytis asmenine patirtimi jaunimo tinkluose ir švietimo įstaigose ir taip prisidėti prie Programos rėmimo. Šiuo tikslu nacionalinės agentūros turėtų teikti paramą savanoriams;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  siekiant paremti solidarumo veiklą jaunimo tarpe, dalyvaujančios organizacijos turėtų būti viešieji ar privatieji pelno nesiekiantys ar jo siekiantys subjektai ar tarptautinės organizacijos, galintys apimti jaunimo organizacijas, religines institucijas, labdaros asociacijas, pasaulietines humanistines organizacijas, NVO ir kitus pilietinės visuomenės veikėjus. Pagal programą finansavimas turėtų būti teikiamas tik dalyvaujančių organizacijų ne pelno veiklos daliai padengti;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos išplėsti Europos solidarumo korpuso projektus; turėtų būti nustatyta konkrečių priemonių, padedančių Europos solidarumo korpuso projektų vykdytojams teikti paraiškas dotacijai gauti ar siekti sąveikos naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų fondais ir migracijos, saugumo, teisingumo ir pilietybės, sveikatos ir kultūros programomis;

(21)  turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos išplėsti Europos solidarumo korpuso projektus; Tuo pat metu potencialiems paramos gavėjams turėtų būti teikiama tiksli ir nuolat atnaujinama informacija apie tokias galimybes. Turėtų būti nustatyta konkrečių priemonių, padedančių Europos solidarumo korpuso projektų vykdytojams teikti paraiškas dotacijai gauti ar siekti sąveikos naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų fondais ir migracijos, saugumo, teisingumo ir pilietybės, sveikatos ir kultūros programomis;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  Europos solidarumo korpuso portalą reikėtų nuolat tobulinti siekiant užtikrinti galimybę nesunkiai prisijungti prie Europos solidarumo korpuso ir sukurti vieno langelio sistemą ir susidomėjusiems asmenims, ir organizacijoms, be kita ko, registruojantis, nustatant ir derinant poreikius ir galimybes, kuriant tinklus ir vykdant virtualius mainus, rengiant mokymą internetu, teikiant kalbinę paramą ir paramą pasibaigus veiklai bei atliekant kitas naudingas funkcijas, kurių gali prireikti ateityje;

(23)  Europos solidarumo korpuso portalą reikėtų nuolat tobulinti siekiant užtikrinti galimybę nesunkiai, be kliūčių ir naudotojui patogiu būdu prisijungti prie Europos solidarumo korpuso, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/2102 nustatytų standartų. Europos solidarumo korpusu sukurta vieno langelio sistema ir susidomėjusiems asmenims, ir organizacijoms, be kita ko, registruojantis, nustatant ir derinant poreikius ir galimybes, kuriant tinklus ir vykdant virtualius mainus, rengiant mokymą internetu, teikiant kalbinę paramą, paramą prieš prasidedant ir pasibaigus veiklai, grįžtamąją informaciją ir taikant vertinimo mechanizmą bei atliekant kitas naudingas funkcijas, kurių gali prireikti ateityje. Nors vieno langelio sistema suteikiamas integruotos prieigos prie įvairios veiklos pranašumas, asmenys, prisijungdami prie Europos solidarumo korpuso portalo, gali susidurti su fizinėmis, socialinėmis ir kitomis kliūtimis. Kad būtų įveiktos tokios kliūtys, dalyvaujančios organizacijos turėtų teikti pagalbą dalyviams registruojantis;

 

__________________

 

1a 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (OL L 327, 2016 12 2, p. 1).

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  Europos solidarumo korpuso portalas turėtų būti toliau plėtojamas atsižvelgiant į Europos sąveikumo sistemą23, kurioje pateikiamos konkrečios gairės, kaip sukurti sąveikias skaitmenines viešąsias paslaugas, ir diegiamas valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse pasitelkiant nacionalines sąveikumo sistemas. Jame viešojo administravimo institucijoms pateikiamos 47 konkrečios rekomendacijos, kaip gerinti savo sąveikumo užtikrinimo veiklos valdymą, megzti organizacijų tarpusavio ryšius, racionalizuoti procesus, padedančius teikti integruotas skaitmenines paslaugas, ir užtikrinti, kad esami ir nauji teisės aktai nesudarytų kliūčių sąveikumo užtikrinimo veiksmams;

(24)  Europos solidarumo korpuso portalas turėtų būti toliau plėtojamas atsižvelgiant į Europos sąveikumo sistemą23, kurioje pateikiamos konkrečios gairės, kaip sukurti sąveikias skaitmenines viešąsias paslaugas, ir diegiamas valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse pasitelkiant nacionalines sąveikumo sistemas. Jame viešojo administravimo institucijoms pateikiamos 47 konkrečios rekomendacijos, kaip gerinti savo sąveikumo užtikrinimo veiklos valdymą, megzti organizacijų tarpusavio ryšius, racionalizuoti procesus, padedančius teikti integruotas skaitmenines paslaugas, ir užtikrinti, kad esami ir nauji teisės aktai nesudarytų kliūčių sąveikumo užtikrinimo veiksmams. Be to, portalas turėtų būti sukurtas pagal Direktyvoje (ES) 2016/2102 nustatytus standartus;

_________________

_________________

23 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos sąveikumo sistema. Įgyvendinimo strategija“ , (COM(2017) 134 final).

23 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos sąveikumo sistema. Įgyvendinimo strategija“ , (COM(2017)134 final).

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  siekdama padidinti įgyvendinimo proceso skaidrumą ir programos veiksmingumą, Komisija turėtų reguliariai konsultuotis su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant dalyvaujančias organizacijas, Programos įgyvendinimo klausimais;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

24 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24b)  siekiant užtikrinti, kad Programa gerai veiktų ir Programos veiksmai būtų laiku įgyvendinami, itin svarbu, kad Programos darbo programose būtų nustatyti mechanizmai, skirti užtikrinti, kad pasiūlymai registruotiems kandidatams būtų pateikiami per pagrįstą ir santykinai nuspėjamą laikotarpį. Todėl registruotiems kandidatams periodiškai turėtų būti siunčiama informacija ir atnaujinti duomenys apie turimas vietas ir aktyviai dalyvaujančias organizacijas, siekiant skatinti juos po registracijos dalyvauti Programoje, taip pat pasiūlyti jiems galimybę tiesiogiai susisiekti su nacionaliniu ir Europos lygmenimis solidarumo srityje veikiančiais subjektais;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  atsižvelgiant į Sąjungos lygių galimybių ir nediskriminavimo principus galima teigti, kad visų visuomenės sluoksnių ir amžiaus Sąjungos piliečiai ir ilgalaikiai Sąjungos gyventojai turėtų galėti dalyvauti kaip aktyvūs piliečiai. Atsižvelgiant į konkrečius humanitarinės veiklos iššūkius, ES pagalbos savanorių iniciatyvos dalyviai turėtų būti bent 18 metų amžiaus įvairių profilių ir kartų žmonės, turintys įgūdžių, kurių gali būti naudingi norint sėkmingai vykdyti tokias humanitarines operacijas;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso remiamoje veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, visų pirma turintys nepalankiausias sąlygas. Reikėtų įgyvendinti ypatingas priemones, kuriomis būtų skatinama socialinė įtrauktis, palankių sąlygų neturinčių jaunuolių dalyvavimas, atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su daugybės kaimo vietovių ir atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų atokumu. Be to, dalyvaujančios šalys turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Europos solidarumo korpuso veikimas. Tai turėtų padėti išspręsti, jei įmanoma, ir nepažeidžiant Šengeno acquis bei Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų valstybių piliečių atvykimo ir gyvenimo, vykdant tarpvalstybinę veiklą Europos Sąjungos viduje kylančias administracines problemas, dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas, leidimus gyventi ir Europos sveikatos draudimo kortelę;

(28)  reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso remiamoje veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, visų pirma turintys mažiau galimybių, kaip išsamiau nurodyta įtraukties ir įvairovės strategijoje, parengtoje ir taikomoje įgyvendinant programą „Erasmus+“. Reikėtų įgyvendinti ypatingas priemones, pavyzdžiui, deramos formos solidarumo veiklą ir individualiai pritaikytas orientavimo priemones, kuriomis būtų skatinama socialinė įtrauktis, mažiau galimybių turinčių jaunuolių dalyvavimas, atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su daugybės kaimo vietovių ir atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų atokumu. Tuo tikslu mažiau galimybių turintys jaunuoliai, nedarant poveikio galimybei dalyvauti visą darbo dieną ir ne toje šalyje, kurioje jie gyvena, taip pat turėtų turėti galimybę dalyvauti ne visą darbo dieną arba toje šalyje, kurioje jie gyvena, ir galėtų naudotis kitomis priemonėmis, kuriomis siekiama palengvinti jų dalyvavimą Programoje. Be to, dalyvaujančios šalys turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Europos solidarumo korpuso veikimas. Tai turėtų padėti išspręsti, jei įmanoma, ir nepažeidžiant Šengeno acquis bei Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų valstybių piliečių atvykimo ir gyvenimo, vykdant tarpvalstybinę veiklą Europos Sąjungos viduje kylančias administracines problemas, dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas, leidimus gyventi ir Europos sveikatos draudimo kortelę;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28a)  ypatingas dėmesys ir parama turėtų būti teikiami priimančiųjų partnerių organizacijų trečiosiose valstybėse gebėjimams ir poreikiui integruoti savanorių veiklą atsižvelgiant į vietos aplinkybes, taip pat palengvinti savanorių sąveiką su vietos humanitarinės pagalbos teikėjais, priimančiąja bendruomene ir pilietine visuomene;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

(29)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus ir prisidės prie siekio skirti bent 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų, 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiu ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2027 m., pasiekti metinį 30 proc. tikslą. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a)  tinkama biudžeto dalis turėtų būti skirta gerosios patirties mainams tarp valstybių narių ir jaunimo tinklų plėtrai;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  vadovaujantis Komisijos komunikatu „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“31, Programoje turėtų būti atsižvelgta į ypatingą šių regionų padėtį. Bus imtasi priemonių atokiausių regionų dalyvavimui visuose veiksmuose paskatinti. Šios priemonės bus reguliariai stebimos ir vertinamos;

(35)  vadovaujantis Komisijos komunikatu „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“31, Programoje turėtų būti atsižvelgta į ypatingą šių regionų padėtį. Bus imtasi priemonių atokiausių regionų dalyvavimui visuose veiksmuose paskatinti, įskaitant didesnį viešinimą. Šios priemonės bus reguliariai stebimos ir vertinamos;

__________________

__________________

31 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetu ir Europos investicijų bankui „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“ (COM(2017) 623 final).

31 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetu ir Europos investicijų bankui „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“ (COM(2017)623 final).

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  laikydamasi Finansinio reglamento, Komisija turėtų patvirtinti darbo programas ir pranešti apie jas Europos Parlamentui ir Tarybai. Darbo programose turėtų būti nustatytos priemonės, būtinos įgyvendinimui siekiant Bendrųjų ir konkrečiųjų Programos tikslų, dotacijų gavėjų atrankos ir skyrimo kriterijai, taip pat kiti būtini elementai. Darbo programos ir jų pakeitimai turėtų būti priimami įgyvendinimo aktais laikantis nagrinėjimo procedūros;

(36)  atsižvelgiant į tai, kad Programa įgyvendinama per septynerių metų laikotarpį, reikia užtikrinti tinkamą lankstumą, kad būtų galima pritaikyti Programą prie kintančių realijų ir politinių prioritetų vykdant solidarumo veiklą. Pačiame reglamente detaliai neišdėstyta, kaip bus parengti veiksmai, taip pat iš anksto nenustatyti politiniai prioritetai ar atitinkami biudžeto prioritetai ateinantiems septyneriems metams. Vietoj to, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/10461a (Finansinio reglamento), metinėje darbo programoje turėtų būti nustatyti antriniai politiniai pasirinkimai ir prioritetai, įskaitant informaciją apie konkrečius veiksmus, kuriuos reikia įgyvendinti vykdant skirtingą veiklą. Darbo programose taip pat turėtų būti nustatytos priemonės, būtinos įgyvendinimui siekiant Bendrųjų ir konkrečiųjų Programos tikslų, dotacijų gavėjų atrankos ir skyrimo kriterijai, taip pat kiti būtini elementai. Darbo programos ir jų pakeitimai turėtų būti priimami deleguotuoju aktu. Kad būtų užtikrintas vienodas dalyvavimas rengiant deleguotuosius aktus, atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų tinkamai konsultuotis, taip pat ir su ekspertais, ir užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir deramai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

 

____________________

 

2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, ir panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su įgyvendinimo aktų pakeitimu deleguotaisiais aktais, kaip priemone priimti darbo programas. Jame nurodoma, kad šiame reglamente politika nėra aprašyta išsamiai, nes norima užtikrinti lankstumą ir galimybę išsamiai nustatyti politiką darbo programose. Jis atspindi horizontalųjį požiūrį, suderintą su kitais Kultūros ir švietimo komiteto DFP dokumentais.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  Europos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą viešinimą, reklamavimą ir informavimą apie galimybes ir pagal Programą remiamų veiksmų rezultatus sklaidą. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas socialinėms įmonėms, skatinant jas remti Europos solidarumo korpuso veiklą. Viešinimo, reklamavimo ir informacijos sklaidos veiklą reikėtų vykdyti pasitelkiant visas Programos įgyvendinimo įstaigas, prireikus padedant kitoms svarbiausioms suinteresuotosioms šalims;

(38)  Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą viešinimą, reklamavimą ir informavimą apie galimybes ir pagal Programą remiamų veiksmų rezultatus sklaidą. Programa turėtų būti reklamuojama naudojant dinamiškas komunikacijos priemones, ypatingą dėmesį skiriant socialiniams tinklams, siekiant, kad apie ją sužinotų kuo daugiau potencialių kandidatų. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas socialinėms įmonėms, skatinant jas remti Europos solidarumo korpuso veiklą. Viešinimo, reklamavimo ir informacijos sklaidos veiklą reikėtų vykdyti pasitelkiant visas Programos įgyvendinimo įstaigas, Sąjungos svetaines, Sąjungos programas, susijusias su Europos solidarumo korpusu, ir, kai aktualu, turėtų būti vykdoma padedant kitoms svarbiausioms suinteresuotosioms šalims;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  siekiant geriau įgyvendinti Programos tikslus, pageidautina, kad Komisija, valstybės narės ir nacionalinės agentūros glaudžiai bendradarbiautų su nevyriausybinėmis organizacijomis, jaunimo organizacijomis ir vietos suinteresuotosiomis šalimis, turinčiomis patirties solidarumo veiksmų srityje;

(39)  siekiant geriau įgyvendinti Programos tikslus, pageidautina, kad Komisija, valstybės narės ir nacionalinės agentūros glaudžiai bendradarbiautų su nevyriausybinėmis organizacijomis, socialinėmis įmonėmis, jaunimo organizacijomis, neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis ir vietos suinteresuotosiomis šalimis, turinčiomis patirties solidarumo veiksmų srityje, įskaitant savanoriškos veiklos infrastruktūrą ir paramos agentūras, pvz., savanorių centrus;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  siekiant veiksmingesnio visuomenės informavimo ir Komisijos iniciatyva vykdomų komunikacijos veiksmų tvirtesnio ryšio, šiuo reglamentu komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip pat turėtų būti naudojami koordinuotai komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus veiklai, jeigu ji susijusi su bendruoju šio reglamento tikslu;

(40)  siekiant veiksmingesnio visuomenės informavimo ir Komisijos iniciatyva vykdomų komunikacijos veiksmų tvirtesnio ryšio, šiuo reglamentu komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip pat turėtų būti be kliūčių naudojami koordinuotai komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus veiklai, jeigu ji susijusi su bendruoju šio reglamento tikslu;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  siekdama užtikrinti patikimą finansų valdymą ir teisinį tikrumą kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje, kiekviena nacionalinė institucija turėtų paskirti nepriklausomą audito įstaigą. Jei įmanoma ir siekiant užtikrinti kuo didesnį veiksmingumą, nepriklausoma audito įstaiga galėtų būti ta pati įstaiga, kuri yra paskirta atsakinga už [Naujojo Erasmus reglamento] III skyriuje nurodytus veiksmus;

(42)  siekdama užtikrinti patikimą finansų valdymą, išlaidų optimizavimą ir teisinį tikrumą kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje, kiekviena nacionalinė institucija turėtų paskirti nepriklausomą audito įstaigą. Jei įmanoma ir siekiant užtikrinti kuo didesnį veiksmingumą, nepriklausoma audito įstaiga galėtų būti ta pati įstaiga, kuri yra paskirta atsakinga už [Naujojo Erasmus reglamento] III skyriuje nurodytus veiksmus;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  valstybės narės turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos deramos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Programos veikimas. Be kita ko, jei įmanoma ir nepažeidžiant Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, reikia spręsti klausimus, dėl kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir leidimus gyventi. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/80132 valstybės narės raginamos nustatyti pagreitintą priėmimo tvarką;

(43)  valstybės narės turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos deramos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Programos veikimas. Be kita ko, jei įmanoma ir nepažeidžiant Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, reikia spręsti klausimus, dėl kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir leidimus gyventi, ir kitas teisines problemas, kurios galėtų užkirsti kelią jaunuoliams naudotis Programa. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/80132 valstybės narės raginamos nustatyti pagreitintą priėmimo tvarką;

_________________

_________________

32 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).

32 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201133;

Išbraukta.

_________________

 

33 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

 

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka įgyvendinimo aktų pakeitimą deleguotaisiais aktais, kaip priemone priimti darbo programas.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, ypač pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija35. Visų pirma šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi teisės į lyčių lygybę ir teisės į nediskriminavimą dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, ir skatinama taikyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius;

(48)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, ypač pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija35. Visų pirma šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi teisės į lyčių lygybę ir teisės į nediskriminavimą dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, socialinės ir ekonominės kilmės ir skatinama taikyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius;

_________________

_________________

35 ES Pagrindinių teisių chartija (OL C 326, 2012 10 26, p. 391).

35 ES Pagrindinių teisių chartija (OL C 326, 2012 10 26, p. 391).

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  solidarumo veikla – kokybiška laikina veikla, padedanti siekti Europos solidarumo korpuso tikslų; tai gali būti savanoriška veikla, stažuotės, darbas, solidarumo projektai ir tinklų kūrimo veikla įvairiose srityse, įskaitant 13 dalyje nurodytas veiklos sritis, užtikrinant Europos pridėtinę vertę ir sveikatos bei saugos taisyklių laikymąsi;

1)  solidarumo veikla – kokybiška įtrauki ir tinkamai finansuojama veikla, kuria bendruomenės ar visos visuomenės labui sprendžiamos svarbios visuomenei kylančios problemos padedanti siekti Europos solidarumo korpuso tikslų; tai gali būti savanoriška veikla, stažuotės, darbas, solidarumo projektai ir tinklų kūrimo veikla įvairiose srityse, įskaitant 13 dalyje nurodytas veiklos sritis, užtikrinant Europos pridėtinę vertę ir sveikatos bei saugos taisyklių ir tarptautinių žmogaus teisių standartų laikymąsi;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  registruotas kandidatas – 17–30 m. asmuo, užsiregistravęs Europos solidarumo korpuso portale, kad išreikštų norą dalyvauti solidarumo veikloje, tačiau dar joje nedalyvaujantis;

2)  registruotas kandidatas – 17–30 m. amžiaus asmuo, kuris teisėtai gyvena dalyvaujančioje šalyje ir kuris yra užsiregistravęs Europos solidarumo korpuso portale, kad išreikštų norą dalyvauti solidarumo veikloje, tačiau dar joje nedalyvaujantis;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  dalyvis – 18–30 m. asmuo, užsiregistravęs Europos solidarumo korpuso portale ir dalyvaujantis solidarumo veikloje pagal Europos solidarumo korpuso programą;

3)  dalyvis – 18–30 m. amžiaus asmuo, kuris teisėtai gyvena dalyvaujančioje šalyje, yra užsiregistravęs Europos solidarumo korpuso portale ir dalyvauja solidarumo veikloje pagal Europos solidarumo korpuso programą;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  mažiau galimybių turintys jaunuoliai – jaunuoliai, dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių, geografinių ar sveikatos priežasčių arba dėl negalios ar mokymosi sunkumų susiduriantys su kokiomis nors kliūtimis, kurios neleidžia jiems veiksmingai naudotis Programos teikiamomis galimybėmis;

4)  mažiau galimybių turintys jaunuoliai – asmenys, kuriems reikia papildomos paramos dėl įvairių kliūčių, kylančių dėl, pvz., negalios, sveikatos problemų, mokymosi sunkumų, kilmės iš migrantų, kultūrinių skirtumų, savo ekonominės, socialinės ir geografinės padėties, įskaitant asmenis iš marginalizuotų bendruomenių arba asmenis, kuriems gresia diskriminacija dėl bet kurios iš Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje išvardytų priežasčių;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  dalyvaujanti organizacija – vietos, regioninis ar tarptautinis viešojo ar privačiojo sektoriaus subjektas, kuriam suteiktas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas;

5)  dalyvaujanti organizacija – vietos, regioninis ar tarptautinis viešojo ar privačiojo sektoriaus pelno nesiekiantis ar pelno siekiantis subjektas, kuriam suteiktas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas ir kuris atlieka priimančiojo subjekto funkciją, rėmimo funkciją arba abi funkcijas ir užtikrina, kad šis subjektas geba įgyvendinti kokybišką solidarumo veiklą vadovaudamasis Programos tikslais;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  savanoriška veikla – solidarumo veikla, vykdoma kaip savanoriška neatlygintina veikla iki 12 mėnesių;

6)  savanoriška veikla  neprivaloma solidarumo veikla, kurią sudaro veiklos visuomenės labui vykdymas, kuria prisidedama prie visuotinės gerovės didinimo ir kurią dalyvis vykdo laisvu laiku ir laisva valia negaudamas teisės į atlygį ir kuri trunka iki 12 mėnesių;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  stažuotė solidarumo veikla nuo dviejų iki šešių mėnesių, kuri gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui ir kurią siūlo bei apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį priimanti dalyvaujanti organizacija;

7)  stažuotė – mokama solidarumo veikla dalyvaujančioje organizacijoje, vykdoma kaip trijų–šešių mėnesių trukmės darbo praktika, kuri gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, kurią siūlo bei apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį priimanti dalyvaujanti organizacija ir kuri apima mokymosi, siekiant įgyti atitinkamų įgūdžių ir patirties, dėmenį;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  darbas 2–12 mėnesių trukmės solidarumo veikla, kurią apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį įdarbinanti dalyvaujanti organizacija;

8)  darbas deramai apmokama 3–12 mėnesių trukmės solidarumo veikla, apimanti mokymosi ir mokymo dėmenį ir grindžiama rašytine sutartimi, kurią siūlo ir apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį įdarbinanti dalyvaujanti organizacija, nepakeičianti esamų įsidarbinimo galimybių ir nesiūloma vietoj jų;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9)  solidarumo projektas – ne trumpesnės kaip 12 mėnesių trukmės nemokama solidarumo veikla šalies viduje, kurią vykdo ne mažiau kaip penkių Europos solidarumo korpuso dalyvių grupė ir kuria siekiama spręsti pagrindinius uždavinius jų bendruomenėse, kartu aiškiai turinti Europos pridėtinę vertę;

9)  solidarumo projektas – ne trumpesnės kaip 12 mėnesių trukmės nemokama šalies viduje arba tarpvalstybiniu mastu atliekama solidarumo veikla, kurią vykdo ne mažiau kaip penkių Europos solidarumo korpuso dalyvių grupė ir kuria siekiama spręsti pagrindinius uždavinius jų bendruomenėse, kartu aiškiai turinti Europos pridėtinę vertę;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10)  kokybės ženklas – dalyvaujančiai organizacijai, pareiškusiai pageidavimą vykdyti solidarumo veiklą pagal Europos solidarumo korpuso programą kaip priimantis subjektas ir (arba) paramą teikiantis subjektas, suteikiamas sertifikatas;

10)  kokybės ženklas – dalyvaujančiai organizacijai, pareiškusiai pageidavimą vykdyti solidarumo veiklą pagal Europos solidarumo korpuso programą kaip priimantis subjektas ir (arba) paramą teikiantis subjektas, remiantis kintančiais reikalavimais, kurie priklauso nuo vykdomos solidarumo veiklos rūšies, suteikiamas sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad organizacija gali užtikrinti solidarumo veiklos kokybę visais jos etapais laikydamasi Programoje nustatytų principų ir tikslų;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendrasis Programos tikslas stiprinti jaunuolių ir organizacijų dalyvavimą prieinamoje ir kokybiškoje solidarumo veikloje siekiant padėti stiprinti sanglaudą, solidarumą ir demokratiją Sąjungoje ir už jos ribų, vietoje sprendžiant visuomenės ir humanitarinius uždavinius, ypatingą dėmesį skiriant socialinės sanglaudos skatinimui.

1.  Bendrasis Programos tikslas – skatinti solidarumą, kaip vertybę, visų pirma vykdant savanorišką veiklą, stiprinti jaunuolių kartos, kuri yra labiau linkusi vykdyti solidarumo veiklą, ir organizacijų dalyvavimą prieinamoje ir kokybiškoje solidarumo veikloje siekiant padėti stiprinti socialinę sanglaudą, solidarumą, demokratiją, europinę tapatybę ir aktyvų pilietiškumą Sąjungoje ir už jos ribų, remti bendruomenes bei reaguoti į vietos visuomenės ir humanitarines problemas, ypatingą dėmesį skiriant socialinės sanglaudos ir lygių galimybių skatinimui.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Konkretus Programos tikslas – suteikti jaunuoliams, įskaitant mažiau galimybių turinčius asmenis, lengvai prieinamų galimybių dalyvauti solidarumo veikloje Europoje ir užsienyje, kartu gerinant ir tinkamai patvirtinant jų gebėjimus, taip pat sudarant geresnes sąlygas jiems įsidarbinti ir patekti į darbo rinką.

2.  Konkretus Programos tikslas – suteikti jaunuoliams, įskaitant turinčius mažiau galimybių, lengvai prieinamų ir įtraukių galimybių dalyvauti solidarumo veikloje, kuria skatinami teigiami visuomenės pokyčiai Europoje ir užsienyje, kartu gerinant ir tinkamai patvirtinant jų gebėjimus asmeninio, edukacinio, socialinio, kultūrinio, pilietinio ir profesinio tobulėjimo srityje, taip pat sudarant geresnes sąlygas jiems nuolat dalyvauti kaip aktyviems piliečiams, įsidarbinti ir patekti į darbo rinką.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Dalyvių ir dalyvaujančių organizacijų teikiama grįžtamoji informacija taip pat apima Programos tikslų įgyvendinimo vertinimą.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  jaunuolių dalyvavimas solidarumo veikloje sprendžiant visuomenės uždavinius, kaip nurodyta 6 straipsnyje;

a)  jaunuolių dalyvavimas solidarumo veikloje sprendžiant visuomenės uždavinius, kaip nurodyta 6 straipsnyje, ir pastangos pasiekti darnaus vystymosi tikslus;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jaunuolių dalyvavimas vykdant su humanitarine pagalba susijusioje solidarumo veikloje (Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas), kaip nurodyta 10 straipsnyje.

b)  jaunuolių ir patirtį turinčių asmenų dalyvavimas su humanitarine pagalba susijusioje solidarumo veikloje (Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas), kaip nurodyta 10 straipsnyje, ir dalyvavimas Sąjungoje ir už jos ribų įgyvendinant veiksmus, kuriais siekiama didinti priimančiųjų organizacijų gebėjimus teikti humanitarinę pagalbą trečiosiose valstybėse, kaip nurodyta 11 straipsnyje.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Veiklos tikslai ir atitinkami veiksmų, kurie turi būti įgyvendinami vykdant veiklą pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytas kryptis, politiniai prioritetai išsamiai nustatomi metinėse darbo programose, kurios turi būti nustatytos pagal 18 straipsnį.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su įgyvendinimo aktų pakeitimu deleguotaisiais aktais, kaip priemone priimti darbo programas. Jame nurodoma, kad šiame reglamente politika nėra aprašyta išsamiai, nes norima užtikrinti lankstumą ir galimybę išsamiai nustatyti politiką darbo programose. Jis atspindi horizontalųjį požiūrį, suderintą su kitais Kultūros ir švietimo komiteto DFP dokumentais.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  stažuotės ir darbas, kaip nurodyta 8 straipsnyje;

b)  stažuotės ir darbas, kaip nurodyta 8 straipsnyje (turi būti aukštos kokybės);

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  dėl taikomo principo įtraukti jaunuolius iš įvairios aplinkos;

d)  dėl įtraukumo ir faktinių galimybių įtraukti jaunuolius iš įvairios aplinkos, įskaitant neįgalius jaunuolius;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Į metines darbo programas, priimamas pagal 18 straipsnį, įtraukiamas veiklos, kuri gali būti žalinga dalyviams, naudos gavėjams ir visuomenei arba netinkama dalyviams, kuri neatliekama pagal Programą arba kuriai vykdyti reikalingas specialus mokymas, asmens patikrinimai ar kitos priemonės, sąrašas.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  stiprinti dalyvaujančių organizacijų gebėjimus pasiūlyti kokybiškų projektų vis didesniam Europos solidarumo korpuso dalyvių skaičiui;

a)  stiprinti dalyvaujančių organizacijų gebėjimus pasiūlyti kokybiškų, lengvai prieinamų ir tinkamai finansuojamų projektų vis didesniam Europos solidarumo korpuso dalyvių skaičiui;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pritraukti naujų dalyvių – tiek jaunuolių, tiek dalyvaujančių organizacijų;

b)  pritraukti naujų dalyvių – jaunuolių, vykdant ES pagalbos savanorių iniciatyvą tam tikrą patirtį įgijusių asmenų ir dalyvaujančių organizacijų;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)   sudaryti geresnes galimybes neįgaliesiems dalyvauti visų rūšių siūlomoje veikloje;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  suteikti galimybių teikti atsiliepimus apie solidarumo veiklą ir

c)  suteikti galimybių teikti atsiliepimus apie solidarumo veiklą, taip pat skatinti Programą kaip jos ambasadoriams ir

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  priemones, skirtas solidarumo veiklos naudos gavėjams apsaugoti, įskaitant dalyvių, vykdančių solidarumo veiklą pažeidžiamų asmenų, įskaitant vaikus, grupių labui, tikslinius mokymus ir su vaikais dirbančių dalyvių asmens reputacijos patikrinimus;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  priemones, kuriomis siekiama skatinti socialinę įtrauktį ir vienodas galimybes, visų pirma jaunuolių, turinčių mažiau galimybių, dalyvavimui, pvz., deramų formų solidarumo veiklą ir individualiai pritaikytas orientavimo priemones;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac)  priemones, kuriomis siekiama užtikrinti gebėjimų stiprinimą ir administracinę paramą dalyvaujančioms organizacijoms;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  subjektų, norinčių tapti solidarumo veiklos teikėjais Europos solidarumo korpusui, kokybės ženklo sukūrimą ir palaikymą;

b)  subjektų, norinčių tapti solidarumo veiklos teikėjais Europos solidarumo korpusui, kokybės ženklų sukūrimą ir palaikymą;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  Europos solidarumo korpuso portalo ir kitų svarbių internetinių paslaugų, būtinų pagalbinių IT sistemų ir internetinių priemonių sukūrimą, palaikymą ir naujinimą.

d)  prieinamo Europos solidarumo korpuso portalo bent visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis ir kitų svarbių internetinių paslaugų, būtinų pagalbinių IT sistemų ir internetinių priemonių, kurios turi laikytis Direktyvoje (ES) 2016/2102 nustatytų prieinamumo reikalavimų, sukūrimą, palaikymą ir naujinimą.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  priemones, kuriomis socialinės įmonės skatinamos remti Programos veiklą arba leisti darbuotojams patiems dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal Programą;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  aiškios ir išsamios dalyviams ir dalyvaujančioms organizacijoms skirtos procedūros, kurioje nustatomi visi solidarumo veiklos etapai ir terminai, parengimą.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal jaunuolių dalyvavimo solidarumo veikloje sprendžiant visuomenės uždavinius kryptį įgyvendinamais veiksmais visų pirma siekiama padėti stiprinti sanglaudą, solidarumą ir demokratiją Sąjungoje ir už jos ribų, kartu sprendžiant visuomenės uždavinius, ypač stengiantis skatinti socialinę įtrauktį.

1.  Pagal jaunuolių dalyvavimo solidarumo veikloje sprendžiant visuomenės uždavinius kryptį įgyvendinamais veiksmais visų pirma siekiama padėti stiprinti sanglaudą, solidarumą, pilietiškumą ir demokratiją Sąjungoje ir už jos ribų, kartu sprendžiant visuomenės uždavinius, ypač stengiantis skatinti socialinę įtrauktį ir lygias galimybes.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  stažuotės ir darbas, kaip nurodyta 8 straipsnyje;

b)  stažuotės ir darbas, kaip nurodyta 8 straipsnyje (turi būti aukštos kokybės);

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta savanoriška veikla apima mokymosi ir mokymo dėmenį, bet nepakeičia stažuočių ar darbo, nėra prilyginama įdarbinimui ir grindžiama raštišku savanoriškos veiklos susitarimu.

1.  4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta savanoriška veikla apima svarų švietimo ir mokymosi dėmenį ir prie atitinkamos veiklos pritaikytą mokymą internetu ir ne internetu, kuris turi vykti prieš veiklai prasidedant ir jai vykstant, ja siekiama aiškaus poveikio nustatytiems bendruomenės poreikiams, ji nepakeičia stažuočių ar darbo, nėra prilyginama įdarbinimui ir yra grindžiama raštišku savanoriškos veiklos susitarimu, sudarytu pagal susijusios valstybės narės teisės aktus. Tokiu susitarimu užtikrinama tinkama teisinė, socialinė ir finansinė dalyvio apsauga.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Savanoriška veikla gali vykti kitoje nei dalyvio gyvenamoji šalis šalyje (kitoje valstybėje) arba dalyvio gyvenamojoje šalyje (šalies viduje).

2.  Savanoriška veikla paprastai vyksta kitoje nei dalyvio gyvenamoji šalis šalyje (kitoje valstybėje). Savanoriška veikla gali vykti dalyvio gyvenamojoje šalyje (šalies viduje), tačiau joje gali dalyvauti tik mažiau galimybių turintys jaunuoliai ir joje taip pat dalyvauja dalyviai, gyvenantys šalyje, kuri nėra šalis, kurioje vyksta savanoriška veikla.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta stažuotė grindžiama raštiška stažuotės sutartimi, kuri atitinka atitinkamais atvejais taikomą dalyvaujančios šalies, kurioje vyksta stažuotė, reguliavimo sistemą ir kurioje atsižvelgiama į stažuočių kokybės sistemos principus (2014/C 88/01). Stažuotės neturi pakeisti darbo.

1.  Stažuotė yra mokama ir grindžiama raštiška stažuotės sutartimi, kuri yra sudaroma stažuotės pradžioje ir atitinka atitinkamais atvejais taikomą dalyvaujančios šalies, kurioje vyksta stažuotė, reguliavimo sistemą. Stažuotės sutartyje nurodomi mokymosi tikslai, darbo sąlygos, stažuotės trukmė, atlyginimas dalyviui bei šalių teisės ir pareigos, joje atsižvelgiama į stažuočių kokybės sistemos principus (2014/C 88/01). Stažuotės neturi pakeisti darbo.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas darbas grindžiamas darbo sutartimi, atitinkančia dalyvaujančios šalies, kurioje įdarbinama, nacionalinę reguliavimo sistemą. Jei darbo sutarties trukmė viršija 12 mėnesių, finansinė parama darbą siūlančioms dalyvaujančioms organizacijoms neviršija 12 mėnesių.

2.  Darbas grindžiamas rašytine darbo sutartimi, kurioje laikomasi visų šalies, kurioje įdarbinama, nacionalinės teisės aktuose ir (arba) taikomose kolektyvinėse sutartyse nustatytų įdarbinimo nuostatų ir sąlygų. Jei darbo sutarties trukmė viršija dvylika mėnesių, finansinė parama darbą siūlančioms dalyvaujančioms organizacijoms neviršija dvylikos mėnesių.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Stažuotės ir darbas apima mokymosi ir mokymo dėmenį.

3.  Stažuotės ir darbas apima aiškų švietimo ir mokymosi dėmenį prieš solidarumo veiklą ir jos metu, siekiant padėti dalyviui įgyti atitinkamos patirties, norint ugdyti asmeniniam, mokymosi, socialiniam, pilietiniam ir profesiniam tobulėjimui naudingas kompetencijas.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Stažuotės ir darbas gali vykti kitoje nei dalyvio gyvenamoji šalis šalyje (kitoje valstybėje) arba dalyvio gyvenamojoje šalyje (šalies viduje).

4.  Stažuotės ir darbas paprastai vyksta kitoje nei dalyvio gyvenamoji šalis šalyje (kitoje valstybėje). Stažuotės ir darbas gali vykti dalyvio gyvenamojoje šalyje (šalies viduje), tačiau joje gali dalyvauti tik mažiau galimybių turintys jaunuoliai ir joje taip pat dalyvauja dalyviai, gyvenantys šalyje, kuri nėra šalis, kurioje vyksta savanoriška veikla.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Skiriamas tinkamas biudžetas tinkamų sąlygų užtikrinimui, kuris neįgaliesiems suteikia galimybę veiksmingai dalyvauti vienodomis sąlygomis su kitais, finansuoti pagal JT neįgaliųjų teisių konvencijos 27 straipsnį ir Direktyvą 2000/78/EB1a.

 

____________________

 

1a  2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000 12 2, p. 16).

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso kryptį įgyvendinamais veiksmais visų pirma siekiama padėti teikti poreikiais grindžiamą humanitarinę pagalbą, kuria siekiama išsaugoti gyvybę, užkirsti kelią žmonių kančioms ir jas palengvinti, išlaikyti žmogaus orumą ir stiprinti pažeidžiamų ar nuo nelaimės nukentėjusių bendruomenių gebėjimus ir atsparumą.

1.  Pagal Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso kryptį įgyvendinamais veiksmais visų pirma siekiama padėti teikti poreikiais grindžiamą humanitarinę pagalbą, kuria siekiama išsaugoti gyvybę, užkirsti kelią žmonių kančioms ir jas palengvinti, išlaikyti žmogaus orumą įvykus gaivalinėms ar žmogaus sukeltoms nelaimėms ir stiprinti pažeidžiamų, nestabilių ar nuo gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių nukentėjusių bendruomenių gebėjimus ir atsparumą ir palengvinti perėjimą nuo humanitarinės pagalbos prie ilgalaikio tvaraus ir įtraukaus vystymosi.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Veiksmai pagal šį skyrių vykdomi laikantis humanitarinės pagalbos principų – humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo.

2.  Veiksmai pagal šį skyrių vykdomi vadovaujantis Europos konsensusu dėl humanitarinės pagalbos ir laikantis pagrindinių humanitarinės pagalbos principų – humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo, kartu patvirtinant Sąjungos įsipareigojimą laikytis poreikiais grindžiamo požiūrio, nediskriminuojant nukentėjusių gyventojų grupių ir asmenų tokiose grupėse bei paisant tarptautinės teisės.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a.  Sąjungos humanitarinė pagalba teikiama tais atvejais, kai gali būti taikomos kitos priemonės, susijusios su vystomuoju bendradarbiavimu, krizių valdymu ir civiline sauga. Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas vykdo veiklą laikydamasis suderinamumo bei papildomumo reikalavimų ir vengia dubliavimosi su atitinkamų krypčių Sąjungos politika ir priemonėmis, visų pirma su Sąjungos humanitarinės pagalbos politika, vystomojo bendradarbiavimo politika ir Sąjungos civilinės saugos mechanizmu.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2b.  Skatinant suderintą tarptautinį reagavimą į humanitarines krizes, veiksmai pagal šį skyrių vykdomi derinant juos su veiksmais, kuriuos koordinuoja Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2c.  Europos humanitarinės pagalbos korpusas padeda stiprinti Sąjungos humanitarinės pagalbos lyčių aspektą, skatindamas tinkamą humanitarinę pagalbą, teikiamą atsižvelgiant į specialius moterų poreikius. Ypatingas dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su moterų grupėmis ir tinklais, kad moterys būtų skatinamos dalyvauti ir imtis vadovaujančio vaidmens humanitarinės pagalbos srityje ir kad būtų pasinaudota jų gebėjimais ir patirtimi siekiant prisidėti prie atkūrimo, taikos kūrimo, nelaimių rizikos mažinimo ir nuo nelaimės nukentėjusių bendruomenių atsparumo didinimo veiksmų.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2d.  Konkrečios dislokavimo sąlygos, įskaitant teises ir pareigas, dislokavimo trukmę bei vietą ir vykdytinas užduotis, nustatomos, glaudžiai konsultuojantis su priimančiosiomis organizacijomis, sutartyje, kurią sudaro siunčiančioji organizacija ir Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  solidarumo projektai;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Remiantis iš anksto atliktu poreikių trečiosiose šalyse vertinimu, šiuo reglamentu remiami veiksmai, kurių tikslas – didinti gebėjimus teikti humanitarinę pagalbą, siekiant didinti pasirengimą vietoje, gerinti reagavimą į humanitarines krizes ir užtikrinti, kad savanorių darbas turėtų veiksmingą ir tvarų poveikį vietoje, įskaitant:

 

a)   su gaivalinėmis nelaimėmis susijusios rizikos valdymą, pasirengimą joms ir reagavimą į jas, ugdomąjį vadovavimą, savanorių valdymo ir kitų svarbių sričių mokymą, skirtą priimančiųjų organizacijų darbuotojams ir savanoriams;

 

b)   keitimąsi geriausia praktika, techninę pagalbą, porines programas ir personalo bei savanorių mainus, tinklų kūrimą ir kitus susijusius veiksmus.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Komisija tvarko, prižiūri ir atnaujina ES pagalbos savanorių duomenų bazę, reglamentuoja prieigą prie jos ir jos naudojimą, be kita ko, kiek tai susiję su ES pagalbos savanorių prieinamumu ir tinkamumu, taip sudarydama sąlygas grįžtantiems savanoriams toliau dalyvauti. Asmens duomenys, surinkti toje duomenų bazėje arba jos tikslais, tvarkomi atitinkamais atvejais laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791a ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/17251b;

 

____________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

1b 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta savanoriška veikla humanitarinės pagalbos operacijoms remti apima mokymosi ir mokymo dėmenį, bet nepakeičia stažuočių ar darbo ir grindžiama raštišku savanoriškos veiklos susitarimu.

1.  Savanoriška veikla humanitarinės pagalbos operacijoms remti apima tinkamą mokymąsi ir mokymą, taip pat ir vykstantį prieš paskyrimą į veiklos vietą, susijusį su projektais, kuriuose dalyvaus nauji savanoriai, tinkamai atsižvelgiant į 10 straipsnio 2 dalyje nurodytus humanitarinės pagalbos principus ir principą „nepakenk“, bet nepakeičia stažuočių ar darbo ir grindžiama raštišku savanoriškos veiklos susitarimu.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  ES pagalbos savanorių iniciatyva skatinamas vietos savanorių iš trečiųjų šalių dalyvavimas.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Savanoriška veikla pagal šią kryptį gali būti vykdoma tik trečiosiose valstybėse,

2.  Savanoriška veikla pagal šią kryptį gali būti vykdoma tik:

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a.  Remiantis siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų ir kitų atitinkamų subjektų iš anksto atliktu poreikių trečiosiose šalyse vertinimu, Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas remia veiksmus, kuriais siekiama:

 

a)  didinti priimančiųjų organizacijų trečiosiose šalyse gebėjimus teikti humanitarinę pagalbą, siekiant didinti pasirengimą vietoje ir reaguoti į humanitarines krizes, taip pat užtikrinti veiksmingą ir tvarų Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso veiklos vietoje poveikį, tuo tikslu vykdant nelaimės rizikos valdymo, pasirengimo nelaimei ir reagavimo į ją veiklą, perėjimą nuo humanitarinės pagalbos teikimo prie tvaraus vietos lygmens vystymosi, vykdant ugdomąjį vadovavimą ir mokymą savanorių valdymo srityje;

 

b)  keistis geriausia patirtimi, teikti techninę pagalbą, vykdyti porines programas ir keistis darbuotojais ir savanoriais.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Pirmenybė teikiama rizikos, susijusios su savanorių sauga ir saugumu, lygiui įvertinti, ypač tose šalyse ar vietovėse, kurios laikomos nestabiliomis, arba kai esama tiesioginės rizikos.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  Informavimo apie Europos solidarumo korpusą kampanijos turi būti visų pirma rengiamos Sąjungos teritorijoje, kai jos susijusios su ES pagalbos savanorių iniciatyva, ir jose daugiausia dėmesio turi būti skiriama savanorių ir humanitarinės pagalbos darbuotojų darbui pagal humanitarinės pagalbos principus – žmoniškumo, nepriklausomumo, neutralumo ir nešališkumo, kuriais grindžiama jų veikla.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d.  Savanoriška veikla turi atitikti tikruosius priimančiųjų organizacijų vietos lygmeniu nustatytus poreikius ir spragas.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Savanorių kandidatų nustatymas ir atranka

 

1.   Komisija, remdamasi iš anksto atliktu poreikių trečiosiose šalyse vertinimu, bendradarbiaudama su nacionalinėmis agentūromis ir priimančiosiomis organizacijomis, nustato ir atrenka savanorius kandidatus mokymo tikslais.

 

2.   Savanoriai kandidatai nustatomi ir atrenkami pagal 14 straipsnį, laikantis nediskriminavimo, lyčių lygybės ir lygių galimybių principų.

 

3.   2 ir 15 straipsniuose nurodytos amžiaus ribos netaikomos savanoriškos veiklos humanitarinės pagalbos operacijoms pagal šį straipsnį remti atveju.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11b straipsnis

 

Savanorių kandidatų mokymas

 

1.   Remdamasi esamomis programomis ir procedūromis, Komisija parengia mokymo programą, pagal kurią savanoriai kandidatai ruošiami humanitarinės pagalbos veiklai remti ir jai papildyti.

 

2.   Savanoriai kandidatai, nustatyti ir atrinkti pagal paraiškų teikimo procedūrą, turi teisę dalyvauti mokymo programoje, kurią įgyvendina kvalifikuotos organizacijos. Individualus mokymo, kuris būtinas kiekvienam savanoriui kandidatui, pobūdis ir turinys nustatomi pasikonsultavus su patvirtinta priimančiąja organizacija, remiantis poreikiais ir atsižvelgiant į savanorio kandidato ankstesnę patirtį ir planuojamą savanoriškos veiklos atlikimo vietą.

 

3.   Į mokymo programą įtraukiamas savanorių kandidatų pasirengimo būti komandiruotiems siekiant remti ir papildyti humanitarinės pagalbos veiklą trečiosiose šalyse ir patenkinti vietos poreikius vertinimas.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 1 260 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 1 112 988 000 EUR 2018 m. kainomis [1 260 000 000EUR dabartinėmis kainomis].

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota teikiant Programai įgyvendinti skirtą techninę ir administracinę paramą, kaip antai parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas.

2.  1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota teikiant Programai įgyvendinti skirtą techninę ir administracinę paramą, kaip antai parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas. Tinkama biudžeto suma taip pat skiriama gerosios patirties mainams tarp valstybių narių ir jaunimo tinklų plėtrai.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija pagal 29 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas, kad būtų galima lanksčiai pritaikyti 12a straipsnyje nurodytą orientacinį biudžeto paskirstymą pagal veiklą. Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai atspindi naujus politinius prioritetus koreguojant paskirstymą ir neviršijant didžiausios 20 proc. ribos.

Pagrindimas

Nurodyta riba atitinka dabartiniame pasiūlyme dėl programos „Erasmus“ siūlomą ribą.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Pagal 7, 8, 9 ir 11 straipsnius vykdomai veiklai skirto biudžeto paskirstymas

 

Pagal 7, 8, 9 ir 11 straipsnius vykdomai veiklai skirto biudžeto orientacinis paskirstymas yra toks:

 

a)  savanoriškai veiklai vykdant solidarumo veiklą ir solidarumo projektus, kaip nurodyta 7 ir 9 straipsniuose: 86 %;

 

b)  stažuotėms ir darbui, kaip nurodyta 8 straipsnyje: 8 % ir

 

c)  savanoriškai veiklai humanitarinės pagalbos operacijoms remti, kaip nurodyta 11 straipsnyje: 6 %.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos formos finansavimas, visų pirma dotacijos, apdovanojimai ir viešieji pirkimai.

2.  Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos formos finansavimas, visų pirma dotacijos, apdovanojimai ir viešieji pirkimai. Siekiant supaprastinti reikalavimus naudos gavėjams, kuo labiau turėtų būti naudojamos fiksuotosios sumos, vieneto įkainiai ir finansavimas taikant fiksuotąją normą.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Trečiųjų šalių skiriami ir numatomi finansiniai įnašai į Programą, kai tik gaunama pakankamai informacijos, pateikiami abiem biudžeto valdymo institucijoms kaip metinės arba tarpinės programos įgyvendinimo ataskaitos dalis.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Į kitą šalį persikeliantiems dalyviams užtikrinama visapusiška sveikatos priežiūra (ne tik skubioji), kurią jie gauna valstybėje narėje, kurioje gyvena. Sveikatos priežiūra užtikrinama teikiant viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas valstybėje narėje, kurioje vykdoma veikla, arba, jeigu tokios paslaugos neteikiamos arba jos aiškiai neatitinka valstybės narės, kurioje jie gyvena, kokybės standartų, teikiant privačiąsias paslaugas valstybėje narėje, kurioje vykdoma veikla.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Įgyvendindamos šį reglamentą, Komisija, valstybės narės ir kitos dalyvaujančios šalys skatina socialinę įtrauktį ir vienodas prieigos sąlygas, taip pat ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių dalyvavimą.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos solidarumo korpuso veikloje gali dalyvauti bet koks viešasis ar privatusis subjektas ir tarptautinės organizacijos, gavusios Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą.

1.  Europos solidarumo korpuso veikloje gali dalyvauti bet koks viešasis ar privatusis pelno nesiekiantis ar jo siekiantis subjektas ir tarptautinės organizacijos, įskaitant jaunimo organizacijas, religines įstaigas, labdaros asociacijas, pasaulietines humanistines organizacijas, NVO ir kitus pilietinės visuomenės dalyvius, jeigu jie vykdo solidarumo veiklą, turi juridinio asmens statusą pagal šalies, kurioje jie registruoti, teisės aktus ir yra gavę Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą. Kokybės ženklas patvirtina, kad veikla gali atitikti 3 straipsnyje nustatytus tikslus ir 4 straipsnyje numatytus veiksmus.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Subjekto, norinčio tapti Europos solidarumo korpuso programoje dalyvaujančia organizacija, paraišką vertina kompetentinga Europos solidarumo korpuso programą įgyvendinanti institucija, remdamasi vienodo požiūrio principu ir šiais principais: lygių galimybių ir nediskriminavimo; darbo pakeitimo išvengimo; kokybiškos veiklos, kuri apima mokymosi dėmenį, ypatingą dėmesį teikiant asmeniniam, socialiniam bei švietimo ir profesiniam tobulėjimui; tinkamos mokymo, darbo ir savanoriškos veiklos tvarkos; saugios ir deramos aplinkos ir sąlygų; ir pelno nesiekimo principo laikantis Finansinio reglamento. Pirmiau išvardytais principais nustatoma, ar veikla atitinka Europos solidarumo korpuso programos reikalavimus.

2.  Subjekto, norinčio tapti Europos solidarumo korpuso programoje dalyvaujančia organizacija, paraišką vertina kompetentinga Europos solidarumo korpuso programą įgyvendinanti institucija, remdamasi vienodo požiūrio principu ir šiais principais: lygių galimybių ir nediskriminavimo; neapmokamo darbo vengimo; kokybiškos, lengvai prieinamos, įtraukios veiklos, kuri turi aiškią pridėtinę vertę nustatytiems bendruomenės poreikiams ir apima mokymosi dėmenį, ypatingą dėmesį teikiant asmeniniam, socialiniam bei švietimo ir profesiniam tobulėjimui; tinkamos mokymo, darbo ir savanoriškos veiklos tvarkos; saugios ir deramos aplinkos ir sąlygų ir pelno nesiekimo principo laikantis Finansinio reglamento. Pirmiau išvardytais principais nustatoma, ar veikla atitinka Europos solidarumo korpuso programos reikalavimus ir tikslus. Kokybės ženklas suteikiamas tik toms organizacijoms, kurios įsipareigoja laikytis šių principų.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atlikus vertinimą subjektui gali būti išduotas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas. Išduotas kokybės ženklas reguliariai vertinamas iš naujo ir gali būti atšauktas.

3.  Atlikus vertinimą subjektui gali būti išduotas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas. Konkretūs reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti norint gauti kokybės ženklą, yra skirtingi atsižvelgiant į solidarumo veiklos rūšį ir subjekto funkcijos. Išduotas kokybės ženklas reguliariai vertinamas iš naujo ir, jeigu ženklas yra naudojamas netinkamai arba nesilaikoma 2 dalyje išdėstytų principų ir sąlygų, jis yra atšaukiamas. Bet kuris subjektas, iš esmės keičiantis savo veiklą, apie tai praneša kompetentingai įgyvendinančiajai institucijai, kad ši iš naujo atliktų vertinimą.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Dalyvaujančios organizacijos, kurioms suteiktas kokybės ženklas, turi prieigą prie platformos, kuri skirta nesudėtingai tinkamų pareiškėjų paieškai, siekiant užtikrinti, kad procesas, vykdomas norinti dalyvauti solidarumo veikloje, būtų paprastesnis tiek dalyviams, tiek dalyvaujančioms organizacijoms.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Dalyvaujančios organizacijos sudaro geresnes galimybes populiarinti Programą, siūlydamos buvusiems dalyviams galimybę per tinklą dalytis savo patirtimi ir atlikti ambasadorių vaidmenį kitai galimai Programos dalyvių kartai.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Dalyvaujančios organizacijos atlieka kelias funkcijas pagal Europos solidarumo korpuso programą. Atlikdamos priimančiojo subjekto funkciją, jos vykdo veiklą, susijusią su pasiūlymų dalyvauti solidarumo veikloje teikimu registruotiems dalyviams, dalyvių atranka ir priėmimu, įskaitant veiklos organizavimą ir, atitinkamai, vadovavimą, paramos dalyviams visais solidarumo veiklos etapais, saugios ir tinkamos darbo aplinkos dalyviams ir grįžtamosios informacijos dalyviui įvykdžius veiklą teikimą. Kaip remiančiosios organizacijos jos atlieka veiklą, susijusią su dalyvių siuntimu, rengimu ir parama jiems prieš išvykstant, solidarumo veiklos metu ir tokiai veiklai pasibaigus, įskaitant dalyvių mokymą ir pagalbą, jiems užmezgant ryšius su vietos organizacijoms, pasibaigus veiklai. Remiančiosios organizacijos taip pat gali teikti administracinę ir logistinę paramą solidarumo projektų dalyviams.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bet koks dalyvaujančioje šalyje įsteigtas viešasis ar privatusis subjektas ir tarptautinės organizacijos gali teikti paraišką finansavimui gauti pagal Europos solidarumo korpuso programą. 7, 8 ir 11 straipsniuose nurodytos veiklos atveju dalyvaujanti organizacija įgyja kokybės ženklą kaip būtinąją sąlygą finansavimui gauti pagal Europos solidarumo korpuso programą. Įgyvendinant 9 straipsnyje nurodytus solidarumo projektus fiziniai asmenys taip pat gali teikti paraiškas dėl finansavimo neoficialių Europos solidarumo korpuso dalyvių grupių vardu.

Bet koks dalyvaujančioje šalyje įsteigtas viešasis ar privatusis subjektas ir tarptautinės organizacijos gali teikti paraišką finansavimui gauti pagal Europos solidarumo korpuso programą. 7, 8 ir 11 straipsniuose nurodytos veiklos atveju dalyvaujanti organizacija įgyja kokybės ženklą kaip būtinąją sąlygą finansavimui gauti pagal Europos solidarumo korpuso programą. Įgyvendinant 9 straipsnyje nurodytus solidarumo projektus fiziniai asmenys taip pat gali teikti paraiškas dėl finansavimo neoficialių Europos solidarumo korpuso dalyvių grupių vardu. Paprastai prašymai skirti dotaciją teikiami šalies, kurioje yra įsisteigusi organizacija, nacionalinei agentūrai. Prašymai skirti dotaciją veiklai, kurią vykdo Europos lygmens ar tarptautinės organizacijos, savanorių komandų veiklai Europos lygmeniu nustatytose prioritetinėse srityse ir veiklai, kuria remiamos humanitarinės pagalbos operacijos trečiosiose šalyse, pateikiami EACEA.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Darbo programa

Metinė darbo programa

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Antriniai politiniai pasirinkimai ir prioritetai, įskaitant informaciją apie konkrečius veiksmus, nurodytus 4–11 straipsniuose, kasmet nustatomi darbo programoje, kaip nurodyta Finansinio reglamento [110] straipsnyje. Metinėje darbo programoje taip pat pateikiama išsami informacija apie Programos įgyvendinimą. Be to, darbo programoje nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos sumos ir lėšų, skirtų nacionalinių agentūrų valdytinai veiklai įgyvendinti, paskirstymas valstybėms narėms ir Programos asocijuotosioms trečiosioms šalims. Komisijai pagal 29 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant papildyti šį reglamentą priimant metines darbo programas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su įgyvendinimo aktų pakeitimu deleguotaisiais aktais, kaip priemone priimti darbo programas. Jame nurodoma, kad Reglamente politika nėra aprašyta išsamiai, nes norima užtikrinti lankstumą ir galimybę išsamiai nustatyti politiką darbo programose. Jis atspindi horizontalųjį požiūrį, suderintą su kitais Kultūros ir švietimo komiteto DFP dokumentais.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo Programos įgyvendinimo pradžios. Taip pat pridedamas galutinis ankstesnės programos vertinimas.

2.  Programos laikotarpio vidurio peržiūra atliekama, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą. Komisija laikotarpio vidurio peržiūros ataskaitą pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. Taip pat pridedamas galutinis ankstesnės programos vertinimas.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Kai reikia, Komisija, remdamasi laikotarpio vidurio peržiūra ir valstybių narių pateiktomis įgyvendinimo ataskaitomis, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl šio reglamento dalinio keitimo. Komisija kompetentinguose Europos Parlamento komitetuose pateikia laikotarpio vidurio peržiūros ataskaitą, taip pat savo sprendimą, ar reikia iš dalies keisti šį reglamentą.

Pagrindimas

Pakeitime numatoma tinkama laikotarpio vidurio peržiūra ir peržiūros nuostata, atsižvelgiant į horizontalųjį požiūrį, suderintą su kitais Kultūros ir švietimo komiteto DFP dokumentais.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą, visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus, teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) greitai teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija vykdo su Programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais.

2.  Komisija, bendradarbiaudama su dalyvaujančių šalių nacionalinėmis valdžios institucijomis ir nacionalinėmis agentūromis bei susijusiais Sąjungos lygmens tinklais, vykdo su Programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  23 straipsnyje nurodytos nacionalinės agentūros parengia nuoseklią veiklos viešinimo ir pagal Programą remiamos veiklos rezultatų veiksmingos sklaidos ir panaudojimo strategiją ir padeda Komisijai skleisti informaciją apie Programą, įskaitant informaciją apie nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis valdomus veiksmus ir veiklą, ir apie jos rezultatus bei informuoja atitinkamas tikslines grupes apie jų šalyje vykdomus veiksmus ir veiklą.

3.  23 straipsnyje nurodytos nacionalinės agentūros parengia nuoseklią informavimo, veiksmingo viešinimo ir veiklos, kuri remiama pagal šių agentūrų valdomus Programos veiksmus, rezultatų sklaidos visiems potencialiems paramos gavėjams ir tų rezultatų panaudojimo strategiją ir padeda Komisijai skleisti informaciją apie Programą, įskaitant informaciją apie nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis valdomus veiksmus ir veiklą, ir apie jos rezultatus bei informuoja atitinkamas tikslines grupes apie jų šalyje vykdomus veiksmus ir veiklą.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Dalyvaujančios organizacijos, teikdamos ir platindamos informaciją apie Programą, naudoja pavadinimą „Europos solidarumo korpusas“.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Nacionalinė agentūra reguliariai konsultuojasi su Programos paramos gavėjais (asmenimis ir organizacijomis), siekdama surinkti iš jų gaunamą grįžtamąją informaciją apie Programą, įvertinti veiklos kokybę ir veiklos eigą, remdamasi Komisijos gairėmis, ir teikia paramą dalyviams iškilus sunkumams ir siekdama pagerinti programos įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu, remdamasi jų grįžtamąja informacija ir patirtimi.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nustatomi atitinkamos nacionalinės agentūros vidaus kontrolės standartai ir dotacijoms skirtų Sąjungos lėšų, už kurias atsako nacionalinės agentūros, valdymo taisyklės;

a)  nustatomi atitinkamos nacionalinės agentūros vidaus kontrolės standartai ir dotacijoms skirtų Sąjungos lėšų, už kurias atsako nacionalinės agentūros, valdymo taisyklės, atsižvelgiant į supaprastinimo reikalavimus ir nesukuriant papildomos naštos dalyviams ir dalyvaujančioms organizacijoms;

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  nustatomas reikalavimas rengti reguliarius nacionalinių agentūrų tinklo narių posėdžius ir mokymus, skirtus nacionalinių agentūrų tinklo nariams arba rengiamus kartu su jais, siekiant užtikrinti nuoseklų Programos įgyvendinimą visose dalyvaujančiose šalyse;

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija rengia reguliarius susitikimus dėl programos įgyvendinimo, kuriuose dalyvauja reprezentatyvus skaičius atitinkamų tinklų, atstovaujančių jaunimui bei savanoriams ir kitoms atitinkamoms pilietinės visuomenės organizacijoms, įskaitant socialinius partnerius ir su Programos veikla susijusius tinklus.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Kai Komisija metinę valdymo deklaraciją ar nepriklausomų auditorių nuomonę laiko nepriimtinomis arba jei nacionalinė agentūra netinkamai įgyvendina Komisijos pateiktas pastabas, Komisija gali imtis prevencinių ir taisomųjų priemonių, kurių reikia Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti, laikydamasi Finansinio reglamento 131 straipsnio 3 dalies c punkto.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24a straipsnis

 

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

 

Sąjungos lygmeniu EACEA atsako už visų 7 straipsnyje išvardytų Programos projektų, kuriuos pateikė Europos ar platformos organizacijos, veiksmų dotacijų etapų valdymą, už savanorių komandų veiklą Europos lygmeniu nustatytose prioritetinėse srityse ir veiklą, kuria remiamos humanitarinės pagalbos operacijos trečiosiose šalyse.

 

EACEA taip pat atsakinga už Europos lygmens ar platformos organizacijų, organizacijų, atsakingų už nacionalinių programų įgyvendinimą ar Sąjungos bendro valdymo fondų bei organizacijų, pageidaujančių vykdyti veiklą, kuria remiamos humanitarinės pagalbos operacijos, akreditavimą (t. y. kokybės ženklą).

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Asmenų ar subjektų, tarp jų ir Sąjungos institucijų ar įstaigų neįgaliotų asmenų ar subjektų, atliktais Sąjungos įnašo naudojimo auditais grindžiamas bendras užtikrinimas pagal Finansinio reglamento [127 straipsnį].

1.  Asmenų ar subjektų, tarp jų ir Sąjungos institucijų ar įstaigų neįgaliotų asmenų ar subjektų, atliktais Sąjungos įnašo naudojimo auditais grindžiamas bendras užtikrinimas pagal Finansinio reglamento [127 straipsnį] ir visose valstybėse narėse auditai atliekami pagal tuos pačius kriterijus.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nacionalinės agentūros atsako už pirminę dotacijų gavėjų joms patikėtiems Europos solidarumo korpuso programos veiksmams kontrolę. Tos kontrolės tikslas – pagrįstai patvirtinti, kad suteiktos dotacijos naudojamos numatytiems tikslams ir laikantis taikytinų Sąjungos taisyklių.

2.  Nacionalinės agentūros atsako už pirminę dotacijų gavėjų joms patikėtiems Europos solidarumo korpuso programos veiksmams kontrolę. Ta kontrolė yra proporcinga ir tinkama ir ja siekiama pagrįstai patvirtinti, kad suteiktos dotacijos naudojamos numatytiems tikslams ir laikantis taikytinų Sąjungos taisyklių.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos solidarumo korpuso veiksmai dera su svarbiomis Sąjungos lygmens politikos kryptimis, priemonėmis ir programomis, visų pirma su programa „Erasmus“ , ir veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su Europos solidarumo korpuso veikla, ir juos papildo.

1.  Europos solidarumo korpuso veiksmai dera su svarbiomis Sąjungos lygmens politikos kryptimis, priemonėmis ir programomis, visų pirma su programa „Erasmus“, Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondais) bei Teisių ir vertybių programa, ir veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su Europos solidarumo korpuso veikla, ir juos papildo.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europos solidarumo korpuso veiksmai taip pat dera su atitinkamomis dalyvaujančių šalių nacionalinio lygmens politikos kryptimis, programomis ir priemonėmis ir jas papildo. Šiuo tikslu Komisija, nacionalinės institucijos ir nacionalinės agentūros keičiasi informacija apie esamas nacionalines sistemas ir prioritetus, susijusius su solidarumu bei jaunimu ir Europos solidarumo korpuso srityje vykdomais veiksmais, siekiant remtis tam tikrais gerosios patirties pavyzdžiais, užtikrinti veiksmingumą bei efektyvumą.

2.  Europos solidarumo korpuso veiksmai nepakeičia atitinkamų dalyvaujančių šalių nacionalinio, regionų ir vietos lygmens politikos krypčių, programų ir priemonių, su jomis dera ir jas papildo. Šiuo tikslu Komisija, nacionalinės institucijos ir nacionalinės agentūros keičiasi informacija apie esamas nacionalines sistemas ir prioritetus, susijusius su solidarumu bei jaunimu ir Europos solidarumo korpuso srityje vykdomais veiksmais, siekiant remtis tam tikrais gerosios patirties pavyzdžiais, užtikrinti veiksmingumą bei efektyvumą.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Siekiant užtikrinti kuo didesnį Sąjungos finansavimo veiksmingumą ir Programos poveikį, atitinkamos valdžios institucijos visais lygmenimis siekia nuosekliai kurti visų susijusių programų sąveiką. Ši sąveika negali lemti lėšų naudojimo siekiant kitų, nei nustatytieji šiame reglamente, tikslų. Dėl bet kokios sąveikos ir papildomumo supaprastinamos paraiškų teikimo procedūros įgyvendinimo lygmeniu, kartu pateikiant atitinkamas įgyvendinimo gaires.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  11 straipsnyje nurodyti Europos solidarumo korpuso veiksmai trečiosiose valstybėse visų pirma turi atitikti ir papildyti kitas Sąjungos išorės veiksmų sritis, visų pirma humanitarinės pagalbos politiką, vystomojo bendradarbiavimo politiką, plėtros politiką, kaimynystės politiką ir Sąjungos civilinės saugos mechanizmą.

3.  11 straipsnyje nurodyti Europos solidarumo korpuso veiksmai trečiosiose valstybėse visų pirma turi atitikti ir papildyti kitas Sąjungos išorės veiksmų sritis, visų pirma humanitarinės pagalbos politiką, vystomojo bendradarbiavimo politiką, saugumo politiką, plėtros politiką, kaimynystės politiką ir Sąjungos civilinės saugos mechanizmą.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami Programos įgyvendinimo laikotarpiui.

2.  12, 18 ir 19 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami Programos įgyvendinimo laikotarpiui.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su įgyvendinimo aktų pakeitimu deleguotaisiais aktais, kaip priemone priimti darbo programas ir atitinkamus pakeitimus.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 19 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12, 18 ir 19 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su įgyvendinimo aktų pakeitimu deleguotaisiais aktais, kaip priemone priimti darbo programas ir atitinkamus pakeitimus.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 19 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 12, 18 ir 19 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su įgyvendinimo aktų pakeitimu deleguotaisiais aktais, kaip priemone priimti darbo programas ir atitinkamus pakeitimus.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Stebėsenos ir ataskaitų teikimo rodikliai:

Programa atidžiai stebima siekiant nustatyti, kokiu mastu pasiektas bendrasis tikslas ir konkretieji tikslai, taip pat siekiant stebėti jos kiekybinius ir kokybinius rezultatus ir poveikį. Tuo tikslu nustatoma minimalioji rodiklių sistema, kuria bus remiamasi rengiant būsimą išsamią Programos kiekybinių ir kokybinių rezultatų ir poveikio stebėsenos programą, ir kuri, be kita ko, apimtų išplėstą kokybinių ir kiekybinių rodiklių rinkinį:

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  mažiau galimybių turinčių asmenų procentinė dalis tarp dalyvių ir

b)  mažiau galimybių turinčių asmenų procentinė dalis tarp dalyvių;

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą turinčių organizacijų skaičius.

c)  Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą turinčių organizacijų skaičius;

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  įdarbintų dalyvių skaičius (šalies viduje ir kitose šalyse), suskirstytas pagal šalis, amžių, lytį, profesinę patirtį ir išsilavinimą;

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos c b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  solidarumo projektų dalyvių skaičius, suskirstytas pagal šalis, amžių, lytį, profesinę patirtį ir išsilavinimą;

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos c c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  organizacijų, kurių kokybės ženklas buvo atšauktas, skaičius;

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos c d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cd)  kokybės ženklą turinčių organizacijų skaičius, suskirstytas pagal šalis ir gautą finansavimą;

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos c e papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cd)  dalyvaujančių mažiau galimybių turinčių jaunuolių skaičius. Kokybinių rezultatų rodikliai (sudėtiniai rodikliai):

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos c f papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cf)  dalyvių, kurie teigia, kad pasiekė teigiamų mokymosi rezultatų, skaičius;

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos c g papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cg)  dalyvių, kurių mokymosi pasiekimai buvo pripažinti tokiu sertifikatu kaip „Youthpass“ ar kitos rūšies oficialiu jų dalyvavimo Europos solidarumo korpuse pripažinimo dokumentu, procentinė dalis;

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos c h papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ch)  bendras dalyvių pasitenkinimo veiklos kokybe lygis ir

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos c i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ci)  asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai remiamų per solidarumo veiklą, skaičius.

(1)

Not yet published in the Official Journal.

(2)

Not yet published in the Official Journal.


AIŠKINAMOJI DALIS

Naujo pasiūlymo aplinkybės ir politinis sprendimas

Europos Sąjunga grindžiama solidarumu – piliečių solidarumu, tarpvalstybiniu jos valstybių narių solidarumu ir solidarumu vykdant Sąjungos veiksmus jos viduje ir už jos ribų.

Reaguodamas į aiškų poreikį nuveikti daugiau jaunimo labui, Europos Parlamentas ir Taryba 2018 m birželio mėn. pasiekė politinį susitarimą (kuris buvo patvirtintas 2018 m. rugsėjo 11 d. plenarinėje sesijoje), kuriuo sudaromas Europos solidarumo korpusas, į kurį sujungiama keletas ES savanoriavimo ir solidarumo stažuočių ir (arba) darbų schemų, taip sukuriant vieną bendrą programą, kuri grindžiama „vieno langelio principu“ ir apima visas jaunimui prieinamas su solidarumu susijusias galimybes. Programa atveriamos naujos galimybės jaunimui, kuris gali dalyvauti kokybiškoje solidarumo veikloje vietos ir Europos lygmenimis, taip pat suteikiamos reikalingos priemonės, kad jų bendruomenėms būtų daromas teigiamas poveikis kartu įgyjant jų asmeniniam vystymuisi naudingų įgūdžių ir gebėjimų.

2018 m. birželio 11 d. Europos Komisija paskelbė naują pasiūlymą dėl Europos solidarumo korpuso (COM(2018)440 final). Naujame pasiūlyme programos veikla suderinama su DFP ciklu pasiūlant specialų biudžetą atskiroje biudžeto eilutėje. Be to, pasiūlymu taip pat praplečiama Europos solidarumo korpuso veikla, kad apimtų ir veiklą, kuria remiamos humanitarinės pagalbos operacijos, anksčiau įgyvendintos pagal ES pagalbos savanorių iniciatyvą. Atsižvelgdama į abiejų programų panašumus, Komisija mano, kad jų sujungimas bus naudingas toliau nurodytais aspektais.

•  Visi dalyviai bus įtraukti į bendrą sąrašą, todėl padidės skaidrumas ir pagerės įdarbinimo procesas.

•  Bus parengta bendra prekių ženklo kūrimo ir komunikacinė veikla. Dėl šios priežasties padidės veiklos žinomumas ir taip bus padedama skatinti programą, kuri taps pagal „vieno langelio“ principą veikiančia programa, skirta jaunimo vykdomai solidarumo veiklai.

•  Bus nustatytas bendras įgyvendinimo mechanizmas. Visos organizacijos ir projektai naudos tą pačią e. formą dėl prašymo suteikti kokybės ženklą ir skirti finansavimą. Taip organizacijoms taikomos procedūros taps paprastesnės ir bus sumažintos bendros valdymo išlaidos.

•  Palaikant bendrą priemonių ir sistemų rinkinį bus užtikrinta didelė sinergija ir sutaupyta nemažai išlaidų.

Be to, naujas pasiūlymas yra grindžiamas 2018 m. birželio mėn. pasiekto politinio susitarimo (priimto 2018 m. rugsėjo 11 d. plenarinėje sesijoje) nuostatomis, kurių didelė dalis į jį įtrauktos, taip pat, numatant didesnį biudžetą, praplečiant taikymo sritį ir pagerinant programos veikimą, juo nustatomi papildomi užmojai.

Pranešėjos nuomonė

Atsižvelgdama į dabartinio politinio susitarimo, kuriuo sudaromas Europos solidarumo korpusas, laimėjimus ir įvairias naujo pasiūlymo nuostatas, pranešėja siūlo dar kartą įtraukti tam tikras nuostatas, dėl kurių anksčiau buvo sutarta rengiant 2018–2020 m. Europos solidarumo korpusą, tačiau kurios nebuvo įtrauktos į dabartinį pasiūlymą.

Pranešėja surengė plataus masto ir įtraukias konsultacijas su pačiomis įvairiausiomis suinteresuotosiomis šalimis. Remiantis šiuo konsultacijų procesu ir išsamia dabartinės sistemos analize bei nauju pasiūlymu, bendros išvados yra tokios, kad ateityje Europos solidarumo korpusas galėtų tapti tobulesne solidarumo veiklos sistema, imantis šių veiksmų:

•  nustatant aiškesnius tikslus ir geriau prisiderinant jaunimo realijų ir poreikių, taip pat visuomenės poreikių;

•  didinant įtraukią ir prieinamą Europos solidarumo korpuso veiklą, siekiant įtraukti visus jaunus žmones kartu atsižvelgiant į jų socialinės ir ekonominės aplinkos įvairovę ir galimas kliūtis;

•  užtikrinant veiksmingą sinergiją ir veiklos papildomumą tarp Europos solidarumo korpuso, būsimos „Ersamus“ programos ir kitų susijusių programų, ir atsižvelgiant į atnaujintą ES jaunimo strategiją.

Šiomis aplinkybėmis pranešėja norėtų jūsų dėmesiui pateikti įvairius pakeitimus, kuriais siekiama pirmiau minėtų bendro pobūdžio tikslų.

Biudžeto paskirstymas pagal veiklą. Dabartiniame politiniame susitarime dėl 2018–2020 m. Europos solidarumo korpuso nurodytos orientacinės biudžeto paskirstymo pagal veiklos kryptis ribos. Pranešėja mano, kad naujame pasiūlyme taip pat turėtų būti nurodyta, kaip biudžetą ketinama paskirstyti įvairiai pagal naują Europos solidarumo korpuso programą vykdomai veiklai, ir kad paskirstymas turėtų atitikti programos tikslus ir realius lūkesčius, pagrįstus ankstesnių programų įgyvendinimu. Pranešėja mano, kad savanoriavimas turėtų būti esminis programos aspektas, tačiau paskirstymas turi būti orientacinio pobūdžio, kad būtų sudarytos sąlygos reikalingam lankstumui užtikrinti.

•  Didesnis Europos solidarumo korpuso matomumas. Siekiant tikslo, susijusio su 350 000 ir daugiau vietų per septynerių metų laikotarpį, Europos solidarumo korpusas ir jo suteikiamos galimybės turėtų būti remiamos parengiant platesnio užmojo komunikacijos ir matomumo kampaniją. Pranešėja mano, kad tai galima padaryti:

o  pasitelkiant Europos solidarumo korpuso ambasadorius (buvę dalyviai būtų skatinami dalytis savo patirtimi jaunimo tinkluose ir švietimo įstaigose, o nacionalinės agentūros turėtų suteikti jiems reikalingą paramą);

o  naudojant dinamines komunikacijos priemones, įskaitant socialinius tinklus, programai skatinti;

o  didinant viešumo ir komunikacijos strategijas, ypač atokiose vietovėse.

•  Aktyvesnis suinteresuotųjų šalių dalyvavimas per visą ciklą. Pranešėja mano, kad įgyvendinant programą reikėtų rengti reguliarias konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, ypač jaunimo tinklais ir dalyvaujančiomis organizacijomis.

•  Dėmesys įtraukties tikslui ir jo konkretizavimas. Remdamasi įrodymais ir konsultacijų rezultatais, pranešėja mano, kad programos įtraukties aspektas programoje gali būti patobulintas ir sustiprintas. Šiuo tikslu siūlomos tokios nuostatos:

o  kartu su grįžtamąja informacija turėtų būti pateikiamas įvertinimas, kaip, dalyvių manymu, turi būti pasiektas įtraukties tikslas (kartu su kitais programos tikslais);

o  šalies viduje vykdoma veikla turėtų būti susijusi tik su tais projektais, kurių pagrindinis tikslas yra įtrauktis (valstybės narės iš esmės turėtų būti atsakingos už šalies viduje vykdomos veiklos finansavimą, tačiau jeigu nacionalinių sistemų nėra, būtų nesąžininga užkirsti kelią mažiau galimybių turinčiam jaunimui, kuriems kartais trūksta alternatyvų);

o  Europos solidarumo korpuso programoje taip pat turėtų būti numatyta veikla, kuria mažiau galimybių turintis jaunimas galėtų vykdyti ne visą darbo dieną.

•  Kokybės ženklų diferencijavimas. Siekdama užtikrinti kokybiškas galimybes, pranešėja mano, kad dalyvaujančioms organizacijoms turėtų būti taikomi skirtingi reikalavimai, susiję su kokybės ženklo suteikimu, atsižvelgiant į veiklos rūšį (skirtingai veiklai reikia nevienodų gebėjimų ir paslaugų).

•  Dėmesys ilgalaikiam savanoriavimui. Savanoriavimo patirtis, įgyta dalyvaujant Europos solidarumo korpuse, turėtų paskatinti dalyvius visą gyvenimą užsiimti savanoriavimo veikla. Europos solidarumo korpusas turėtų padėti stiprinti savanoriavimo idėjos populiarumą tarp jaunų žmonių.

•  Darbas ir stažuotės. Pranešėja mano, kad visa solidarumo veikla, kuri vykdoma darbo ir stažuočių forma, turi apimti patikimą ir prasmingą mokymosi ir mokymo dėmenį (kaip nurodyta Stažuočių kokybės sistemoje). Be to, siekiant sustiprinti veiklos solidarumo aspektą, visi darbai ir stažuotės, kurios patenka į Europos solidarumo korpuso taikymo sritį, turi būti susiję tik su ne pelno užduotimis, nepaisant subjekto tipo.

•  Darbo programų priėmimas deleguotųjų aktų forma. Pranešėja mano, kad siūlomas darbo programų priėmimas įgyvendinimo aktų forma reiškia, kad Komisijai paliekama galimybė priimti papildomus politinius sprendimus. Ši galimybė turėtų būti perduota teisės aktus priimančių institucijų kompetencijai. Todėl tinkama darbo programų priėmimo forma turėtų būti deleguotasis aktas. Šis klausimas taip pat susijęs su bendromis diskusijomis dėl Europos Parlamento tikrinimo įgaliojimų.

•  Solidarumo apibrėžtis ir konkreti savanoriavimo apibrėžtis. Pranešėja mano, kad Europos solidarumo korpusas turi didelį potencialą stiprinant solidarumo idėją visoje Europoje. Stipresnis solidarumas galėtų padėti kurti tvirtesnę, vieningesnę ir atsparesnę Sąjungą. Pranešėja taip pat mano, kad solidarumo apibrėžtis galėtų būti naudojamas kaip vienijantis principas programos įgyvendinimo metu. Solidarumo idėją geriausiai atspindi savanoriavimo vykdymas. Todėl tikslesnė savanoriavimo apibrėžtis taip pat būtų vienas iš patobulinimų.

•  Didelis poveikis visuomenės poreikiams. Su Europos solidarumo korpusu susijusiose vietose sukurtos galimybės turėtų turėti didelį poveikį visuomenei stiprinant sanglaudą, solidarumą ir demokratiją Europoje ir už jos ribų. Pranešėja mano, kad poveikį visuomenei galima sustiprinti, jei veikla atitiktų konkrečius visuomenės poreikius ir humanitarinius uždavinius vietoje, ypatingą dėmesį skiriant socialinei įtraukčiai.

•  Tikslingesnė nauda dalyviams. Europos solidarumo korpusas yra vertinga dalyvių asmeninio augimo priemonė. Siekiant kuo labiau išnaudoti šį potencialą, nustatyti individualios veiklos mokymosi rezultatai turėtų būti prieinami dalyviams iš anksto, kad jie galėtų išsiaiškinti, kuri veikla geriausiai atitinka jų lūkesčius ir įgūdžius. Dalyviams taip pat reikėtų pateikti prasmingą grįžtamąją informaciją.

Pranešimo projekte neaptariama nė viena IV skyriaus (10 ir 11 straipsniai „Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas“) nuostata, nes jos patenka į išimtinę DEVE komiteto kompetencijos sritį (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis).


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (25.1.2019)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos solidarumo korpuso programos, kuriuo panaikinamas [Europos solidarumo korpuso reglamentas] ir Reglamentas (ES) Nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Nuomonės referentė (*): Eleni Theocharous

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisija pasiūlė sujungti neseniai veiklą pradėjusį Europos solidarumo korpusą, skirtą jaunimui, su ES pagalbos savanorių iniciatyva / Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusu, kuris buvo sukurtas 2014 m. ir grindžiamas SESV 14 straipsniu, sudarančiu humanitarinės pagalbos teisinį pagrindą.

ES pagalbos savanorių iniciatyva sukurta vadovaujantis Sutarties reikalavimu ir šia iniciatyva siekiama prisidėti prie poreikiais grindžiamos humanitarinės pagalbos teikimo ir pažeidžiamų ar nuo nelaimės nukentėjusių bendruomenių trečiosiose valstybėse pajėgumų ir atsparumo stiprinimo. Nors ES pagalbos savanorių iniciatyva pasižymi galimybėmis daugelyje sričių, jos pradžia buvo labai lėta, savanorių skaičius buvo daug mažesnis, nei Komisija iš pradžių planavo suburti, ir laikotarpio vidurio vertintojai pabrėžė, kad partnerių dalyvavimas humanitariniame sektoriuje nesiekė reikiamo masto. Privalomas iniciatyvoje norinčių dalyvauti organizacijų sertifikavimas grindžiamas ilga ir sudėtinga procedūra. Todėl savanorių skaičius pasiekė reikšmingą (bet vis dar pernelyg menką) lygį tik 2017 m. Dėl šios priežasties vis dar sunku įvertinti visą šios iniciatyvos potencialą ir jis akivaizdžiai lieka nepanaudotas.

Vis dėlto, atrodo, kad dauguma suinteresuotųjų šalių palankiai vertina ES pagalbos savanorių iniciatyvos sujungimą su Europos solidarumo korpusu, kurį ši iniciatyva gali papildyti visų pirma užtikrinant savanorišką veiklą už Sąjungos ribų ir didžiausią dėmesį skiriant humanitariniam aspektui. Jei bus tinkamai viešinama, ši iniciatyva galėtų būti svarbi priemonė jaunimui, besidominčiam profesine karjera humanitariniame sektoriuje, taip pat ji būtų vertinga įžanga į savanorišką ir pilietinę veiklą ir, apskritai, skatintų domėjimąsi visuotiniais humanitariniais iššūkiais.

Be to, turėtų ir toliau išlikti galimybė ne pelno humanitarinėms organizacijoms ir vyresniesiems specialistams pasinaudoti mokymo ir finansavimo galimybėmis, jei jie norėtų dalyvauti naujojoje programoje. Todėl nuomonės referentė rekomenduoja netaikyti 30 metų bendros viršutinės amžiaus ribos pagal veiklos kryptį, grindžiamą ES pagalbos savanorių iniciatyva, kad būtų sudarytos galimybės daugiau patirties turintiems asmenims savanoriškai prisidėti prie humanitarinės pagalbos teikimo, ypač dėl to, kad prieš pradedant veiksmus gali būti reikalingas specialus mokymas.

Kaip minėta pirmiau, organizacijų, norinčių dalyvauti ES pagalbos savanorių iniciatyvoje, akreditacija yra sudėtinga ir yra svarbiausia kliūtis, trukdanti sutelkti reikšmingą savanorių skaičių. Todėl bus svarbu, kad jau akredituotoms organizacijoms nereikėtų dar kartą dalyvauti panašioje procedūroje, kai įsigalios naujasis reglamentas. Be to, didelį susirūpinimą keliantis klausimas yra supaprastintos ir efektyvesnės procedūros, susijusios su dalyvaujančių organizacijų kokybės ženklo gavimu.

Mūsų komitetas taip pat privalo užtikrinti, kad nuostatomis dėl veiksmų, vykdomų pagal Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso kryptį (IV skyrius) (šios nuostatos priskiriamos išimtinei mūsų komiteto kompetencijai), būtų užtikrintas papildomumas ir suderinamumas su kita ES humanitarinės pagalbos veikla ir su Europos konsensusu dėl humanitarinės pagalbos. Ši būsimos programos kryptis turi būti įgyvendinta visapusiškai laikantis humanitarinių principų ir integruota į poreikiais grindžiamą, koordinuotą ir veiksmingą humanitarinę pagalbą.

Todėl nuomonės referentė mano, kad didžiausią potencialą turi veiksmai, kurie yra sutelkti į organizacinių ir vietos gebėjimų ugdymą, atsparumą, ir veiksmai, kuriais susiejama pagalba, atkūrimas ir vystymasis, atsižvelgiama į humanitarinės pagalbos ir vystymosi sąsają ir pasirengimą, taip pat, apskritai, siekiama didinti informuotumą ir komunikaciją humanitarinių poreikių ir principų klausimais.

Galiausiai, kalbėdami apie šio teisėkūros pasiūlymo nuostatas, kurios priklausytų bendrai mūsų komiteto ir Kultūros ir švietimo komiteto kompetencijai, manome, kad, apskritai, daugiau dėmesio turi būti skiriama darniam vystymuisi, principui „nė vieno nepalikti nuošalyje“, skurdo panaikinimui, žmogaus teisėms ir lyčių lygybei.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  atsižvelgiant į tai, kad labai padaugėjo humanitarinių krizių ir ekstremalių situacijų pasaulyje, ir siekiant labiau skatinti Sąjungos piliečių solidarumą ir didinti humanitarinės pagalbos matomumą jiems, reikia plėtoti valstybių narių ir trečiųjų valstybių, nukentėjusių nuo žmogaus sukeltų ar gaivalinių nelaimių, solidarumą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1b)  humanitarinė pagalba grindžiama nešališkumo, neutralumo ir nediskriminavimo principais, įtvirtintais tarptautinėje humanitarinėje teisėje ir Sąjungos teisėje. Humanitarinė pagalba – skubus reagavimas pagal poreikį, siekiant išsaugoti gyvybes, užkirsti kelią žmonių kančioms bei jas palengvinti ir išlaikyti žmogaus orumą, taip pat užtikrinti apsaugą pažeidžiamoms grupėms, nukentėjusioms dėl žmogaus sukeltų ar gaivalinių nelaimių. Nelaimių rizikos mažinimas ir pasirengimas nelaimėms vykdant gebėjimų ir atsparumo stiprinimo veiklą yra taip pat labai svarbūs humanitarinės pagalbos elementai;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) 2016 m. rugsėjo 14 d. pranešime apie Sąjungos padėtį pabrėžtas poreikis investuoti į jaunimą ir skelbiama Europos solidarumo korpuso idėja (toliau – Programa), siekiant visoje Europos Sąjungoje suteikti galimybių jaunuoliams prasmingai prisidėti prie visuomenės, demonstruoti solidarumą, tobulinti savo įgūdžius ir taip gauti ne tik darbo, bet ir neįkainojamos žmogiškosios patirties;

Išbraukta.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) 2016 m. gruodžio 7 d. Komunikate „Europos solidarumo korpusas“1 Komisija pabrėžė, kad reikia sutvirtinti solidarumo veiklos pagrindus visoje Europoje, sudaryti daugiau geresnių galimybių jaunuoliams dalyvauti solidarumo veikloje įvairiose srityse ir remti nacionalinius ir vietos subjektus jiems stengiantis spręsti įvairius uždavinius ir įveikti krizes. Komunikatu pradėtas pirmasis Europos solidarumo korpuso etapas – pasitelkus įvairias ES programas, pagal kurias jaunuoliams visoje Sąjungoje pasiūlyta savanoriauti, stažuotis arba dirbti;

Išbraukta.

__________________

 

1 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos solidarumo korpusas“ (COM(2016) 942 final).

 

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4a)  savanoriška veikla yra konkreti ir matoma solidarumo išraiška, kai asmenys gali skirti savo žinias, gebėjimus ir laiką visuomenei naudingai veiklai, vietos bendruomenėms ir kitiems žmonėms, nesiekdami piniginės naudos;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  pagalba asmenims ir bendruomenėms už Sąjungos ribų, kuriuos ištiko nelaimė arba kurie yra ypač pažeidžiami nelaimių atveju ir kuriems reikalinga humanitarinė pagalba, yra grindžiama pagrindiniais principais, t. y. neutralumo, humaniškumo, nepriklausomumo ir nešališkumo principais, ir yra svarbi solidarumo išraiška. Finansiniai asignavimai turėtų atspindėti šį principą ir sudaryti galimybę ne mažiau kaip 5 000 savanorių dalyvauti humanitarinės pagalbos operacijose;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4c)  dalyvaujantieji savanoriai ir Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso veiklą įgyvendinančios organizacijos turėtų laikytis Europos konsensuse dėl humanitarinės pagalbos išdėstytų principų;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4d)  reikia toliau plėtoti solidarumą su krizių ir nelaimių aukomis trečiosiose valstybėse, taip pat apskritai didinti Sąjungos piliečių informuotumą apie humanitarinę pagalbą ir savanorišką veiklą, kaip visą gyvenimą trunkančią veiklą, ir užtikrinti didesnį šios pagalbos matomumą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4e)  Sąjunga ir valstybės narės yra įsipareigojusios įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslus ES viduje ir vykdydamos išorės veiksmus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4f)  savo 2017 m. gegužės 19 d. išvadose dėl humanitarinės pagalbos ir vystymosi sąsajų įgyvendinimo Taryba pripažino, kad reikia stiprinti atsparumą geriau susiejant humanitarinę pagalbą ir vystomąjį bendradarbiavimą, taip pat toliau stiprinti humanitarinės pagalbos, vystomojo bendradarbiavimo ir konfliktų prevencijos vienas kitą papildančių požiūrių sąsajas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  jaunuoliams turėtų būti sudaromos nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, kartu įgyti naudingos asmeninės, mokymosi, socialinės, pilietinės ir profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų ir atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti. Tokia veikla taip pat turėtų būti remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumas;

(5)  jaunuoliams, įskaitant pažeidžiamus ir mažiau galimybių turinčius jaunuolius, turėtų būti sudaromos nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, kartu įgyti naudingos asmeninės, kultūrinės, mokymosi, socialinės, pilietinės ir profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų ir atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti. Tokia veikla taip pat turėtų būti remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ja turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai, padedama stiprinti bendruomenes, suteikiama galimybė jaunuoliams įgyti vertingų žinių ir gebėjimų, ji turėtų būti įperkama jaunimui ir įgyvendinama saugiomis ir sveikomis sąlygomis;

(6)  jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ja turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai, padedama stiprinti bendruomenes ir gebėjimus, suteikiama galimybė jaunuoliams įgyti vertingų žinių ir gebėjimų, ji turėtų būti įperkama jaunimui ir įgyvendinama saugiomis ir sveikomis sąlygomis, kadangi reikėtų skatinti dialogą su vietos ir regionų valdžios institucijomis ir suinteresuotosiomis šalimis siekiant užtikrinti į poreikius orientuotą programą, skatinti savanorišką veiklą šalyse partnerėse ir svariai padidinti solidarumo veiklos vertę vystymosi srityje;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8a)  siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų sertifikavimas, atliktas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 374/20141a, neturėtų būti dubliuojamas pagal naują Europos solidarumo korpuso programą ir įgyvendinant šį reglamentą nuo 2021 m. turėtų būti pripažįstama atitiktis;

 

____________________

 

1a 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva) (OL L 122, 2014 4 24, p. 1–17).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Europos solidarumo korpusas sudaro naujų galimybių jaunuoliams savanoriauti, stažuotis arba dirbti su solidarumu susijusiose srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo projektus. Šios galimybės padeda jiems užsitikrinti asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas taip pat remia jo dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, kuriomis siekiama užtikrinti remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų patvirtinimą. Tokiu būdu bus galima prisidėti prie Europos bendradarbiavimo jaunimo srityje ir skleisti informaciją apie tokio bendradarbiavimo teigiamą poveikį;

(9)  Europos solidarumo korpusas sudaro naujų galimybių jaunuoliams savanoriauti, stažuotis arba dirbti su solidarumu susijusiose srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo projektus. Šios galimybės padeda jiems užsitikrinti asmeninį, mokymosi, socialinį, kultūrinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas taip pat remia jo dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, kuriomis siekiama užtikrinti remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų patvirtinimą. Tokiu būdu bus galima prisidėti prie Europos bendradarbiavimo jaunimo srityje ir skleisti informaciją apie tokio bendradarbiavimo teigiamą poveikį;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šiomis veiklomis turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai bendruomenių naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą; tai gali būti daroma savanoriaujant, stažuojantis, dirbant, įgyvendinant projektus arba vykdant tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su švietimu ir mokymu, užimtumu, lyčių lygybe, verslumu (visų pirma, socialiniu verslumu), pilietiškumu ir demokratiniu dalyvavimu, aplinkos ir gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių prevencija, pasirengimu joms ir jų padarinių šalinimu, žemės ūkio ir kaimo plėtra, maisto ir ne maisto produktų tiekimu, sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir kultūra, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine parama ir gerove, trečiųjų šalių piliečių priėmimu ir integravimu, teritoriniu bendradarbiavimu ir sanglauda, tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Tokia solidarumo veikla turėtų apimti aiškų mokymosi ir mokymo dėmenį per atitinkamą veiklą, kuri dalyviams gali būti siūloma prieš solidarumo veiklos laikotarpį, jo metu ir po jo;

(10)  šiomis veiklomis turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai bendruomenių naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, mokymosi, socialinį, kultūrinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą; tai gali būti daroma savanoriaujant, stažuojantis, dirbant, įgyvendinant projektus arba vykdant tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su švietimu ir mokymu, užimtumu, lyčių lygybe, verslumu (visų pirma, socialiniu verslumu), žiedine ekonomika, pilietiškumu ir demokratiniu dalyvavimu, aplinkos ir gamtos apsauga, klimato politika, gaivalinių ar žmogaus sukeliamų nelaimių prevencija ir jų padarinių šalinimu, nuo nelaimių nukentėjusių pažeidžiamų grupių apsauga, atsparumu, skurdo mažinimu, apsirūpinimo maistu saugumu, žemės ūkio ir kaimo plėtra, maisto ir ne maisto produktų tiekimu, sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir kultūra, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine parama ir gerove, trečiųjų valstybių piliečių, visų pirma nelydimų vaikų, priėmimu ir integravimu, konfliktų prevencija, taika ir susitaikymu, žmogaus teisėmis, lyčių lygybe, teritoriniu bendradarbiavimu ir sanglauda, tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Tokia solidarumo veikla turėtų apimti aiškų mokymosi ir mokymo dėmenį per atitinkamą veiklą, kuri dalyviams gali būti siūloma prieš solidarumo veiklos laikotarpį, jo metu ir po jo;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  savanoriška veikla (tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų) yra puiki neformaliojo ir savaiminio mokymosi patirtis, skatinanti jaunuolių asmeninį, socialinį, mokymosi ir profesinį tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą ir galimybes įsidarbinti. Savanoriška veikla neturėtų daryti neigiamo poveikio galimam ar esamam apmokamam darbui, ar būti suvokiama kaip jo pakaitalas; Komisija ir valstybės narės, taikydamos atvirąjį koordinavimo metodą, turėtų bendradarbiauti jaunimo savanoriškos veiklos politikos srityje;

(11)  savanoriška veikla (tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų) yra puiki neformaliojo ir savaiminio mokymosi patirtis, skatinanti jaunų dalyvių asmeninį, kultūrinį, socialinį, mokymosi ir profesinį tobulėjimą, atsakomybės jausmą, aktyvų pilietiškumą ir galimybes įsidarbinti. Savanoriška veikla neturėtų daryti neigiamo poveikio galimam ar esamam apmokamam darbui, ar būti suvokiama kaip jo pakaitalas. Savanoriška veikla pagal Europos solidarumo korpuso programą taip pat turėtų būti siekiama papildyti esamas vietos, regionines ir nacionalines savanoriškos veiklos programas, jei tokios programos vykdomos. Komisija ir valstybės narės, taikydamos atvirąjį koordinavimo metodą, turėtų bendradarbiauti jaunimo savanoriškos veiklos politikos srityje;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  stažuotės ir darbas su solidarumu susijusiose srityse gali suteikti papildomų galimybių jaunuoliams patekti į darbo rinką ir kartu padėti spręsti pagrindines visuomenės problemas. Tai gali padidinti jaunuolių galimybes įsidarbinti ir jų našumą, kartu padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją, nes tai būtina norint sudaryti jiems geresnes galimybes darbo rinkoje. Pagal Europos solidarumo korpuso programą siūlomos stažuotės atitinka Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemų išdėstytus kokybės principus1. Siūlomos stažuotės ir darbas yra tarpinis etapas jaunuoliams patenkant į darbo rinką, todėl nuo jų neatsiejamas paramos teikimas pasibaigus veiklai. Tam tikri darbo rinkos dalyviai, visų pirma valstybinės ir privačios užimtumo tarnybos, socialiniai partneriai ir prekybos rūmai, sudaro palankias sąlygas stažuotėms ir darbui. Jie kaip dalyvaujančios organizacijos turėtų pateikti paraišką dėl finansavimo per kompetentingą Europos solidarumo korpuso įgyvendinančią instituciją, siekdami tarpininkauti tarp jaunųjų dalyvių ir stažuotes bei darbą solidarumo sektoriuose siūlančių darbdavių;

(12)  stažuotės ir darbas su solidarumu susijusiose srityse gali suteikti papildomų galimybių jaunuoliams, įskaitant neįgalius jaunuolius ir mažiau galimybių turinčius jaunuolius, patekti į darbo rinką ir kartu padėti spręsti pagrindines visuomenės problemas. Tai gali padidinti jaunuolių galimybes įsidarbinti ir jų našumą, kartu padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją, nes tai būtina norint sudaryti jiems geresnes galimybes darbo rinkoje, be kita ko, pelno nesiekiančiose organizacijose ir socialiniame bei humanitariniame sektoriuose. Pagal Europos solidarumo korpuso programą siūlomos stažuotės atitinka Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemų išdėstytus kokybės principus1 ir principus, išdėstytus JT neįgaliųjų teisių konvencijoje. Siūlomos stažuotės ir darbas yra tarpinis etapas jaunuoliams patenkant į darbo rinką, todėl nuo jų neatsiejamas paramos teikimas pasibaigus veiklai. Tam tikri darbo rinkos dalyviai, visų pirma valstybinės ir privačios užimtumo tarnybos, socialiniai partneriai ir prekybos rūmai, sudaro palankias sąlygas stažuotėms ir darbui. Jie kaip dalyvaujančios organizacijos turėtų pateikti paraišką dėl finansavimo per kompetentingą Europos solidarumo korpuso įgyvendinančią instituciją, siekdami tarpininkauti tarp jaunųjų dalyvių ir stažuotes bei darbą solidarumo sektoriuose siūlančių darbdavių;

__________________

__________________

1 2018 m. kovo 15 d. Tarybos rekomendacija dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinės sistemos (OL C 153, 2018 5 2, p. 1).

1 2018 m. kovo 15 d. Tarybos rekomendacija dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinės sistemos (OL C 153, 2018 5 2, p. 1).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  jaunuolių iniciatyvumas yra svarbus visuomenės ir darbo rinkos turtas. Europos solidarumo korpusas padeda jį skatinti, suteikdamas jaunuoliams galimybę rengti ir įgyvendinti savo projektus, kuriais siekiama spręsti konkrečias problemas vietos bendruomenių labui. Tokie projektai – galimybė išbandyti idėjas ir padėti jaunuoliams patiems skatinti solidarumo veiksmus. Jie taip pat yra atspirties taškas norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje ir pirmasis žingsnis skatinant Europos solidarumo korpuso dalyvius dirbti savarankiškai arba burtis į asociacijas, nevyriausybines organizacijas ar kitas organizacijas, veikiančias solidarumo, ne pelno ir jaunimo sektoriuose;

(13)  jaunuolių iniciatyvumas yra svarbus visuomenės ir darbo rinkos turtas. Europos solidarumo korpusas padeda jį skatinti, suteikdamas jaunuoliams galimybę rengti ir įgyvendinti savo projektus, kuriais siekiama spręsti konkrečias problemas vietos bendruomenių ir labiausiai skurstančių asmenų visuomenėje labui. Tokie projektai – galimybė išbandyti idėjas ir padėti jaunuoliams patiems skatinti solidarumo veiksmus. Jie taip pat yra atspirties taškas norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje ir pirmasis žingsnis skatinant Europos solidarumo korpuso dalyvius ir toliau būti aktyviais piliečiais vykdant savanorišką veiklą ar tampant asociacijų darbuotojais arba burtis į asociacijas, nevyriausybines organizacijas ar kitas organizacijas, veikiančias solidarumo, ne pelno ir jaunimo sektoriuose;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13a)  savanoriai gali prisidėti stiprinant Sąjungos pajėgumus teikti poreikiais ir principais grindžiamą humanitarinę pagalbą ir prisidėti prie humanitarinio sektoriaus veiksmingumo didinimo, jei jie yra tinkamai atrinkti, apmokyti ir parengti dislokavimui taip, kad būtų užtikrinta, kad jie turi reikiamų įgūdžių ir gebėjimų, kad galėtų kuo veiksmingiau padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos, su sąlyga, kad jiems užtikrinta pakankama parama ir priežiūra toje vietoje, kur vykdoma savanoriška veikla. Todėl labai kvalifikuotų, gerai apmokytų ir patyrusių ugdančiųjų vadovų ir (arba) mentorių vietoje vaidmuo yra itin svarbus didinant humanitarinės pagalbos veiksmingumą, taip pat padedant savanoriams;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  nacionalinės agentūros taip pat turėtų skatinti buvusius savanorius tapti Europos solidarumo korpuso programos ambasadoriais ir dalytis savo patirtimi jaunimo organizacijose, švietimo įstaigose ir seminaruose. Kaip ambasadoriai, jie dalyvautų būsimų kandidatų mokymuose ir taip prisidėtų prie programos skatinimo. Šiuo tikslu nacionalinės agentūros turėtų teikti paramą savanoriams;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14b)  siekiant užtikrinti sėkmingą Europos solidarumo korpuso veiklą, reikia didinti matomumą ir sąmoningumą, taip pat toliau skatinti turimas finansavimo galimybes rengiant informavimo kampanijas (įskaitant kasmetinę Europos solidarumo korpuso informacinę dieną) ir taikant dinamiškas komunikacijos priemones, ypatingai didelį dėmesį skiriant socialinei žiniasklaidai, užtikrinant kuo didesnį tikslinių grupių, įskaitant ir asmenis, ir organizacijas, informuotumą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti Europos solidarumo korpuse siūlomos veiklos ir kitokių galimybių kokybės užtikrinimui, visų pirma siūlant dalyviams mokymą, kalbinę paramą, draudimą, administracinę paramą ir paramą pasibaigus veiklai, taip pat patvirtinant per Europos solidarumo korpusą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus. Savanorių saugumui ir saugai turėtų ir toliau būti ypatingai svarbūs aspektai, savanoriai neturėtų būti dislokuojami operacijoms, kurios vykdomos per tarptautinius ir netarptautinius ginkluotus konfliktus, vykdyti;

(15)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti Europos solidarumo korpuse siūlomos veiklos ir kitokių galimybių kokybės užtikrinimui, visų pirma siūlant dalyviams mokymą, kalbinę paramą (internetu, jei kitų galimybių nesama), draudimą, administracinę paramą ir paramą pasibaigus veiklai, taip pat patvirtinant per Europos solidarumo korpusą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus. Tinkamas savanorių mokymas, saugumas ir sauga turėtų ir toliau būti ypatingai svarbūs aspektai, šiais klausimais reikėtų reguliariai keistis informacija ir atlikti su jais susijusį rizikos vertinimą, ir ši nuostata visų pirma taikytina Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso atveju. Savanoriai neturėtų būti dislokuojami operacijoms, kurios vykdomos per tarptautinius ir netarptautinius ginkluotus konfliktus, vykdyti. Taip pat reikėtų tinkamai atsižvelgti į vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų, kurie bendrauja su savanoriais, saugą ir interesus. Veikloje, kurią vykdant tiesiogiai bendraujama su vaikais, derėtų vadovautis vaiko interesų principu ir, jei reikia, turėtų būti atliekami asmens patikrinimai ir imamasi kitų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti vaikų apsaugą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  visuose Europos solidarumo korpuso veiklos etapuose, įskaitant dalyvaujančių savanorių ir organizacijų nustatymą ir atranką, turėtų būti visapusiškai laikomasi Sąjungos lygių galimybių ir nediskriminavimo principų;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant užtikrinti Europos solidarumo korpuso veiklos poveikį asmeniniam, mokymosi, socialiniam, pilietiniam ir profesiniam dalyvių tobulėjimui, reikėtų tinkamai nustatyti ir dokumentuoti per tokią veiklą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir ypatumus, kaip rekomenduojama 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo22;

(16)  siekiant užtikrinti Europos solidarumo korpuso veiklos poveikį asmeniniam, mokymosi, socialiniam, kultūriniam, pilietiniam ir profesiniam dalyvių tobulėjimui, reikėtų tinkamai nustatyti ir dokumentuoti per tokią veiklą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir ypatumus, kaip rekomenduojama 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo22;

_________________

_________________

22 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (OL C 398, 2012 12 22, p. 1–5).

22 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (OL C 398, 2012 12 22, p. 1–5).

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16a)  nacionalinės agentūros taip pat turėtų skatinti jaunus savanorius tapti Europos solidarumo korpuso programos ambasadoriais ir dalytis savo patirtimi jaunimo tinkluose, švietimo įstaigose ir seminaruose. Buvę savanoriai ir (arba) ambasadoriai taip pat galėtų prisidėti prie būsimų kandidatų mokymo;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  kokybės ženklas turėtų užtikrinti, kad dalyvaujančios organizacijos laikytųsi Europos solidarumo korpuso principų ir reikalavimų, susijusių su jų teisėmis ir pareigomis visais solidarumo veiklos etapais. Kokybės ženklas yra būtinoji dalyvavimo sąlyga, bet jo gavimas savaime neturėtų reikšti, kad bus skirtas finansavimas pagal Europos solidarumo korpuso programą;

(17)  kokybės ženklas turėtų užtikrinti, kad dalyvaujančios organizacijos vadovaujasi Sąjungos vertybėmis principais ir tikslais ir laikosi Europos solidarumo korpuso principų ir reikalavimų, susijusių su jų teisėmis ir pareigomis visais solidarumo veiklos etapais. Kokybės ženklas yra būtinoji dalyvavimo sąlyga, bet jo gavimas savaime neturėtų reikšti, kad bus skirtas finansavimas pagal Europos solidarumo korpuso programą;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  bet kuris Europos solidarumo korpuso veikloje norintis dalyvauti subjektas turėtų gauti kokybės ženklą, jei tenkinamos atitinkamos sąlygos. Kokybės ženklo suteikimo procedūrą turėtų nuolat vykdyti Europos solidarumo korpuso programą įgyvendinančios institucijos. Suteiktą kokybės ženklą reikėtų reguliariai įvertinti iš naujo ir atšaukti, jeigu atliekant patikrinimą nustatoma, kad sąlygos, kuriomis jis buvo suteiktas, nebetenkinamos;

(18)  bet kuris Europos solidarumo korpuso veikloje norintis dalyvauti subjektas turėtų gauti kokybės ženklą, jei tenkinamos atitinkamos sąlygos. Kokybės ženklo suteikimo procedūrą turėtų nuolat vykdyti Europos solidarumo korpuso programą įgyvendinančios institucijos atsižvelgdamos į esamas sertifikavimo sistemas. Ženklo gavimo procesas turėtų būti supaprastintas jau sertifikuotoms organizacijoms, visų pirma, pagal dabartinę ES pagalbos savanorių sistemą sertifikuotoms organizacijoms ir ECHO partnerystės pagrindų susitarimo šalims. Vykdant šį procesą, reikėtų tinkamai atsižvelgti į panašius procesus, vykdytus pagal Reglamentą (ES) Nr. 375/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/14751a, taip pat pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/961b. Suteiktą kokybės ženklą reikėtų reguliariai įvertinti iš naujo ir atšaukti, jeigu atliekant patikrinimą nustatoma, kad sąlygos, kuriomis jis buvo suteiktas, nebetenkinamos. Administracinė našta, susijusi su kokybės ženklų suteikimo procesu ir pakartotinio vertinimo procesu, turėtų būti kuo labiau sumažinta siekiant užtikrinti vienodas galimybes gauti ženklą ir išvengti mažesnių organizacijų atgrasymo nuo dalyvavimo;

 

______________________

 

1a 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1475, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES (OL L 250, 2018 10 4, p. 1).

 

1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos (OL L 163, 1996 7 2, p. 1).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20a)  siekdama didinti įgyvendinimo proceso skaidrumą ir Europos solidarumo korpuso programos veiksmingumą, Komisija turėtų reguliariai konsultuotis su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant dalyvaujančias organizacijas ir kitas susijusias pilietinės visuomenės organizacijas, be kita ko, su jaunimo tinklais ir nacionalinėmis jaunimo tarybomis, taip pat darbdaviams atstovaujančiais tinklais ir profesinėmis sąjungomis;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  Europos solidarumo korpuso portalą reikėtų nuolat tobulinti siekiant užtikrinti galimybę nesunkiai prisijungti prie Europos solidarumo korpuso ir sukurti vieno langelio sistemą ir susidomėjusiems asmenims, ir organizacijoms, be kita ko, registruojantis, nustatant ir derinant poreikius ir galimybes, kuriant tinklus ir vykdant virtualius mainus, rengiant mokymą internetu, teikiant kalbinę paramą ir paramą pasibaigus veiklai bei atliekant kitas naudingas funkcijas, kurių gali prireikti ateityje;

(23)  Europos solidarumo korpuso portalą reikėtų nuolat tobulinti siekiant užtikrinti galimybę nesunkiai prisijungti prie Europos solidarumo korpuso visiems naudotojams, vadovaujantis prieinamumo reikalavimais, išdėstytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/21021a, ir sukurti vieno langelio sistemą ir susidomėjusiems asmenims, ir organizacijoms, be kita ko, registruojantis, nustatant ir derinant poreikius ir galimybes, kuriant tinklus ir vykdant virtualius mainus, rengiant mokymą internetu, teikiant kalbinę paramą ir paramą pasibaigus veiklai (internetu, jei kitų galimybių nesama) bei atliekant kitas naudingas funkcijas, kurių gali prireikti ateityje. Kalbant apie dislokavimą humanitarinės pagalbos veiklai remti ir ilgai trunkantį laikotarpį nuo prašymo pateikimo iki savanorio dislokavimo, pasakytina, kad humanitarinės pagalbos veiklos dalyviai neturėtų patirti daugiau kliūčių nei kitų sričių dalyviai;

 

_______________________

 

1a 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (OL L 327, 2016 12 2, p. 1).

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  Europos solidarumo korpusas skirtas 18–30 m. jaunuoliams; norint dalyvauti Europos solidarumo korpuso siūlomoje veikloje, pirmiausia reikėtų užsiregistruoti Europos solidarumo korpuso portale;

(27)  Europos solidarumo korpusas visų pirma skirtas 18–35 m. jaunuoliams, nors dėl humanitarinės pagalbos trečiosiose valstybėse poreikių ir aplinkybių gali būti pagrįstas ir vyresnio nei minėto amžiaus ekspertų dalyvavimas. Norint dalyvauti Europos solidarumo korpuso siūlomoje veikloje, pirmiausia reikėtų užsiregistruoti Europos solidarumo korpuso portale. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas lyčių lygybei, t. y. vienodo moterų ir vyrų dalyvavimo skatinimui ir palankių sąlygų jiems dalyvauti sudarymui;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  atsižvelgiant į Sąjungos lygių galimybių ir nediskriminavimo principus galima teigti, kad visų visuomenės sluoksnių ir amžiaus Sąjungos piliečiai ir ilgalaikiai Sąjungos gyventojai turėtų galėti dalyvauti kaip aktyvūs piliečiai. Atsižvelgiant į konkrečius humanitarinės veiklos iššūkius, ES pagalbos savanorių iniciatyvos dalyviai turėtų būti bent 18 metų amžiaus ir gali būti įvairių profilių ir kartų, nes norint sėkmingai vykdyti tokias humanitarines operacijas svarbūs yra jų įgūdžiai;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso remiamoje veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, visų pirma turintys nepalankiausias sąlygas. Reikėtų įgyvendinti ypatingas priemones, kuriomis būtų skatinama socialinė įtrauktis, palankių sąlygų neturinčių jaunuolių dalyvavimas, atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su daugybės kaimo vietovių ir atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų atokumu. Be to, dalyvaujančios šalys turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Europos solidarumo korpuso veikimas. Tai turėtų padėti išspręsti, jei įmanoma, ir nepažeidžiant Šengeno acquis bei Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų valstybių piliečių atvykimo ir gyvenimo, vykdant tarpvalstybinę veiklą Europos Sąjungos viduje kylančias administracines problemas, dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas, leidimus gyventi ir Europos sveikatos draudimo kortelę;

(28)  reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso remiamoje veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, visų pirma turintys nepalankiausias sąlygas ir pažeidžiami jaunuoliai, įskaitant neįgalius kandidatus savanoriškam darbui dirbti. Reikėtų įgyvendinti ypatingas priemones, kuriomis būtų skatinama palankių sąlygų neturinčių jaunuolių socialinė įtrauktis, mokymai ir dalyvavimas, atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su daugybės kaimo vietovių ir atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų atokumu. Be to, dalyvaujančios šalys turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Europos solidarumo korpuso veikimas. Tai turėtų padėti išspręsti, jei įmanoma, ir nepažeidžiant Šengeno acquis bei Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų valstybių piliečių atvykimo ir gyvenimo, vykdant tarpvalstybinę veiklą Europos Sąjungos viduje kylančias administracines problemas, dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas, leidimus gyventi ir Europos sveikatos draudimo kortelę;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28a)  ypatingas dėmesys ir parama turėtų būti teikiami priimančiųjų partnerių organizacijų trečiosiose valstybėse gebėjimams ir poreikiui integruoti savanorių veiklą atsižvelgiant į vietos aplinkybes, taip pat palengvinti savanorių sąveiką su vietos humanitarinės pagalbos teikėjais, priimančiąja bendruomene ir pilietine visuomene;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  vadovaujantis Komisijos komunikatu „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“1, Programoje turėtų būti atsižvelgta į ypatingą šių regionų padėtį. Bus imtasi priemonių atokiausių regionų dalyvavimui visuose veiksmuose paskatinti. Šios priemonės bus reguliariai stebimos ir vertinamos;

(35)  vadovaujantis Komisijos komunikatu „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“1, Programoje turėtų būti atsižvelgta į ypatingą šių regionų padėtį ir poreikius, visų pirma į politinės, ekonominės ir socialinės padėties raidą, taigi į jaunimo nedarbo lygį, kad būtų galima sudaryti geresnio bendradarbiavimo sąlygas pačiu efektyviausiu ir paprasčiausiu būdu. Bus imtasi priemonių atokiausių regionų dalyvavimui visuose veiksmuose paskatinti. Šios priemonės bus reguliariai stebimos ir vertinamos;

__________________

__________________

1 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetu ir Europos investicijų bankui „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“ (COM(2017) 623 final).

1 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetu ir Europos investicijų bankui „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“ (COM(2017) 623 final).

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  siekiant geriau įgyvendinti Programos tikslus, pageidautina, kad Komisija, valstybės narės ir nacionalinės agentūros glaudžiai bendradarbiautų su nevyriausybinėmis organizacijomis, jaunimo organizacijomis ir vietos suinteresuotosiomis šalimis, turinčiomis patirties solidarumo veiksmų srityje;

(39)  siekiant geriau įgyvendinti Programos tikslus, pageidautina, kad Komisija, valstybės narės ir nacionalinės agentūros glaudžiai bendradarbiautų su nacionalinėmis vyriausybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, jaunimo organizacijomis, privačiojo sektoriaus atstovais ir vietos suinteresuotosiomis šalimis, turinčiomis patirties solidarumo veiksmų srityje, atsižvelgdamos į esamas nacionalines ir regionines savanorių programas;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  siekdama užtikrinti patikimą finansų valdymą ir teisinį tikrumą kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje, kiekviena nacionalinė institucija turėtų paskirti nepriklausomą audito įstaigą. Jei įmanoma ir siekiant užtikrinti kuo didesnį veiksmingumą, nepriklausoma audito įstaiga galėtų būti ta pati įstaiga, kuri yra paskirta atsakinga už [Naujojo Erasmus reglamento] III skyriuje nurodytus veiksmus;

(42)  siekdama užtikrinti patikimą finansų valdymą, išlaidų optimizavimą ir teisinį tikrumą kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje, kiekviena nacionalinė institucija turėtų paskirti nepriklausomą audito įstaigą. Jei įmanoma ir siekiant užtikrinti kuo didesnį veiksmingumą, nepriklausoma audito įstaiga galėtų būti ta pati įstaiga, kuri yra paskirta atsakinga už [Naujojo Erasmus reglamento] III skyriuje nurodytus veiksmus;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)   solidarumo veikla – kokybiška laikina veikla, padedanti siekti Europos solidarumo korpuso tikslų; tai gali būti savanoriška veikla, stažuotės, darbas, solidarumo projektai ir tinklų kūrimo veikla įvairiose srityse, įskaitant 13 dalyje nurodytas veiklos sritis, užtikrinant Europos pridėtinę vertę ir sveikatos bei saugos taisyklių laikymąsi;

1)   solidarumo veikla – lengvai prieinama, aukštos kokybės, įtrauki ir atitinkamai finansuojama laikina veikla, padedanti siekti Europos solidarumo korpuso tikslų; tai gali būti savanoriška veikla, stažuotės, darbas, solidarumo projektai ir tinklų kūrimo veikla įvairiose srityse, įskaitant 13 dalyje nurodytas veiklos sritis, užtikrinant Europos pridėtinę vertę ir sveikatos bei saugos taisyklių laikymąsi;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  registruotas kandidatas – 17–30 m. asmuo, užsiregistravęs Europos solidarumo korpuso portale, kad išreikštų norą dalyvauti solidarumo veikloje, tačiau dar joje nedalyvaujantis;

2)  registruotas kandidatas – asmuo, užsiregistravęs Europos solidarumo korpuso portale, kad išreikštų norą dalyvauti solidarumo veikloje, tačiau dar joje nedalyvaujantis;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  dalyvis – 18–30 m. asmuo, užsiregistravęs Europos solidarumo korpuso portale ir dalyvaujantis solidarumo veikloje pagal Europos solidarumo korpuso programą;

3)  dalyvis – asmuo, užsiregistravęs Europos solidarumo korpuso portale ir dalyvaujantis solidarumo veikloje pagal Europos solidarumo korpuso programą; kitos nei IV skyriuje nurodytos veiklos atveju dalyviai yra 18–35 metų amžiaus asmenys;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  mažiau galimybių turintys jaunuoliai – jaunuoliai, dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių, geografinių ar sveikatos priežasčių arba dėl negalios ar mokymosi sunkumų susiduriantys su kokiomis nors kliūtimis, kurios neleidžia jiems veiksmingai naudotis Programos teikiamomis galimybėmis;

4)  mažiau galimybių turintys jaunuoliai – jaunuoliai, dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių, geografinių ar sveikatos priežasčių arba mokymosi sunkumų ir negalios, įskaitant ilgalaikius fizinius, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimus, pripažintus JT neįgaliųjų teisių konvencijoje, susiduriantys su kokiomis nors kliūtimis, kurios, netaikant papildomų ir specialiai pritaikytų paramos priemonių, trukdo jiems veiksmingai naudotis Programos teikiamomis galimybėmis;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  savanoriška veikla – solidarumo veikla, vykdoma kaip savanoriška neatlygintina veikla iki 12 mėnesių;

6)  savanoriška veikla – solidarumo veikla, vykdoma kaip savanoriška neatlygintina veikla iki 12 mėnesių, kai asmenys gali skirti savo žinias, gebėjimus ir laiką visuomenei naudingai veiklai, bendruomenėms ar kitiems žmonėms, nesiekdami piniginės naudos;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  stažuotė — solidarumo veikla nuo dviejų iki šešių mėnesių, kuri gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui ir kurią siūlo bei apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį priimanti dalyvaujanti organizacija;

7)  stažuotė — mokymosi komponentą apimanti solidarumo veikla nuo dviejų iki šešių mėnesių, kuri gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui ir kurią siūlo bei apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį priimanti dalyvaujanti organizacija;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendrasis Programos tikslas – stiprinti jaunuolių ir organizacijų dalyvavimą prieinamoje ir kokybiškoje solidarumo veikloje siekiant padėti stiprinti sanglaudą, solidarumą ir demokratiją Sąjungoje ir už jos ribų, vietoje sprendžiant visuomenės ir humanitarinius uždavinius, ypatingą dėmesį skiriant socialinės sanglaudos skatinimui.

1.   Bendrasis Programos tikslas – stiprinti jaunuolių ir organizacijų dalyvavimą prieinamoje ir kokybiškoje solidarumo ir ne pelno veikloje siekiant padėti stiprinti sanglaudą, solidarumą, taiką ir demokratiją Sąjungoje ir už jos ribų, daryti pažangą siekiant darnaus vystymosi tikslų, spręsti visuomenės ir humanitarinius uždavinius vietoje, visų pirma mažinant gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių riziką, reaguoti į nepaprastąją padėtį nestabiliose šalyse ir šalyse po konfliktų ypatingą dėmesį skiriant socialinės sanglaudos skatinimui.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Konkretus Programos tikslas – suteikti jaunuoliams, įskaitant mažiau galimybių turinčius asmenis, lengvai prieinamų galimybių dalyvauti solidarumo veikloje Europoje ir užsienyje, kartu gerinant ir tinkamai patvirtinant jų gebėjimus, taip pat sudarant geresnes sąlygas jiems įsidarbinti ir patekti į darbo rinką.

2.  Konkretus Programos tikslas – suteikti jaunuoliams, įskaitant neįgalius ir mažiau galimybių turinčius asmenis, lengvai prieinamų galimybių dalyvauti solidarumo veikloje Europoje ir užsienyje, kartu gerinant ir tinkamai patvirtinant jų kultūrinį sąmoningumą, profesinius ir pilietinius gebėjimus, taip pat sudarant geresnes sąlygas jiems įsidarbinti ir patekti į darbo rinką.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  jaunuolių dalyvavimas solidarumo veikloje sprendžiant visuomenės uždavinius, kaip nurodyta 6 straipsnyje;

a)  jaunuolių dalyvavimas solidarumo veikloje sprendžiant visuomenės uždavinius ir pastangos siekiant darnaus vystymosi tikslų, kaip nurodyta 6 straipsnyje;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jaunuolių dalyvavimas vykdant su humanitarine pagalba susijusioje solidarumo veikloje (Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas), kaip nurodyta 10 straipsnyje.

b)  jaunuolių ir patirtį turinčių asmenų dalyvavimas su humanitarine pagalba susijusioje solidarumo veikloje (Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas), kaip nurodyta 10 straipsnyje, ir veiksmuose, vykdomuose Sąjungoje ir už jos ribų, kuriais siekiama didinti priimančiųjų organizacijų trečiosiose valstybėse gebėjimus teikti humanitarinę pagalbą, kaip nurodyta 11 straipsnyje.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Į metinę darbo programą, priimtą pagal 18 straipsnį, įtrauktas veiklos, kuri gali būti žalinga dalyviams, naudos gavėjams ir visuomenei arba netinkama dalyviams, kuri neatliekama pagal Programą arba kuriai vykdyti reikalingas specialus mokymas, asmens patikrinimai ar kitos priemonės, sąrašas.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  stiprinti dalyvaujančių organizacijų gebėjimus pasiūlyti kokybiškų projektų vis didesniam Europos solidarumo korpuso dalyvių skaičiui;

a)  stiprinti dalyvaujančių organizacijų ir vietos partnerių gebėjimus bendradarbiauti ir pasiūlyti kokybiškų projektų vis didesniam Europos solidarumo korpuso dalyvių skaičiui;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pritraukti naujų dalyvių – tiek jaunuolių, tiek dalyvaujančių organizacijų;

b)  pritraukti naujų dalyvių – jaunuolių, vykdant ES pagalbos savanorių iniciatyvą tam tikrą patirtį įgijusių asmenų ir dalyvaujančių organizacijų;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  Europos solidarumo korpuso portalo ir kitų svarbių internetinių paslaugų, būtinų pagalbinių IT sistemų ir internetinių priemonių sukūrimą, palaikymą ir naujinimą.

d)  Europos solidarumo korpuso portalo ir kitų svarbių internetinių paslaugų, būtinų pagalbinių IT sistemų ir internetinių priemonių sukūrimą, palaikymą ir naujinimą, vadovaujantis Direktyvoje (ES) 2016/2102 nustatytais prieinamumo reikalavimais.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso kryptį įgyvendinamais veiksmais visų pirma siekiama padėti teikti poreikiais grindžiamą humanitarinę pagalbą, kuria siekiama išsaugoti gyvybę, užkirsti kelią žmonių kančioms ir jas palengvinti, išlaikyti žmogaus orumą ir stiprinti pažeidžiamų ar nuo nelaimės nukentėjusių bendruomenių gebėjimus ir atsparumą.

1.  Pagal Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso kryptį įgyvendinamais veiksmais visų pirma siekiama padėti teikti poreikiais grindžiamą humanitarinę pagalbą, kuria siekiama išsaugoti gyvybę, užkirsti kelią žmonių kančioms ir jas palengvinti, išlaikyti žmogaus orumą įvykus gaivalinėms ar žmogaus sukeltoms nelaimėms ir stiprinti pažeidžiamų, nestabilių ar nuo gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių nukentėjusių bendruomenių gebėjimus ir atsparumą ir palengvinti perėjimą nuo humanitarinės pagalbos prie ilgalaikio tvaraus ir įtraukaus vystymosi.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Veiksmai pagal šį skyrių vykdomi laikantis humanitarinės pagalbos principų – humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo.

2.  Veiksmai pagal šį skyrių vykdomi vadovaujantis Europos konsensusu dėl humanitarinės pagalbos ir laikantis pagrindinių humanitarinės pagalbos principų – humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo, kartu patvirtinant Sąjungos įsipareigojimą laikytis poreikiais grindžiamo požiūrio, nediskriminuojant nukentėjusių gyventojų grupių ir asmenų grupėse bei paisant tarptautinės teisės.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a.  Sąjungos humanitarinė pagalba teikiama tais atvejais, kai gali būti taikomos kitos priemonės, susijusios su vystomuoju bendradarbiavimu, krizių valdymu ir civiline sauga. Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas vykdo veiklą laikydamasis suderinamumo bei papildomumo reikalavimų ir vengia dubliavimosi su atitinkamų krypčių Sąjungos politika ir priemonėmis, visų pirma su Sąjungos humanitarinės pagalbos politika, vystomojo bendradarbiavimo politika ir Sąjungos civilinės saugos mechanizmu.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2b.  Skatinant suderintą tarptautinį reagavimą į humanitarines krizes, veiksmai pagal šį skyrių turi būti vykdomi derinant juos su veiksmais, kuriuos koordinuoja Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2c.  Europos humanitarinės pagalbos korpusas padeda stiprinti Sąjungos humanitarinės pagalbos lyties aspektą, skatindamas tinkamą humanitarinę pagalbą, teikiamą atsižvelgiant į specialius moterų poreikius. Ypatingas dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su moterų grupėmis ir tinklais, kad moterys būtų skatinamos dalyvauti ir imtis vadovaujančio vaidmens humanitarinės pagalbos srityje ir kad būtų pasinaudota jų gebėjimais ir patirtimi siekiant prisidėti prie atkūrimo, taikos kūrimo, nelaimių rizikos mažinimo ir nuo nelaimės nukentėjusių bendruomenių atsparumo didinimo veiksmų;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2d.  Konkrečios dislokavimo sąlygos, įskaitant teises ir pareigas, dislokavimo trukmę bei vietą ir užduotis, nustatomos, glaudžiai konsultuojantis su priimančiosiomis organizacijomis, sutartyje, kurią sudaro siunčiančioji organizacija ir Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  solidarumo projektai, kaip nurodyta 9 straipsnyje;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Remiantis iš anksto atliktu poreikių trečiosiose šalyse vertinimu, šiuo reglamentu remiami veiksmai, kurių tikslas – didinti gebėjimus teikti humanitarinę pagalbą, siekiant didinti pasirengimą vietoje, gerinti reagavimą į humanitarines krizes ir užtikrinti, kad savanorių darbas turėtų veiksmingą ir tvarų poveikį vietoje, įskaitant:

 

a) su gaivalinėmis nelaimėmis susijusios rizikos valdymą, pasirengimą joms ir reagavimą į jas, ugdomąjį vadovavimą, savanorių valdymo ir kitų svarbių sričių mokymą, skirtą priimančiųjų organizacijų darbuotojams ir savanoriams;

 

b) keitimąsi geriausia praktika, techninę pagalbą, porines programas ir personalo bei savanorių mainus, tinklų kūrimą ir kitus susijusius veiksmus.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Komisija tvarko, prižiūri ir atnaujina ES pagalbos savanorių duomenų bazę, reglamentuoja prieigą prie jos ir jos naudojimą, be kita ko, kiek tai susiję su ES pagalbos savanorių prieinamumu ir tinkamumu, taip sudarydama sąlygas grįžtantiems savanoriams toliau dalyvauti. Asmens duomenys, surinkti šioje duomenų bazėje arba jos tikslais, tvarkomi atitinkamais atvejais laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791a ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/17251b;

 

____________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

1b 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta savanoriška veikla humanitarinės pagalbos operacijoms remti apima mokymosi ir mokymo dėmenį, bet nepakeičia stažuočių ar darbo ir grindžiama raštišku savanoriškos veiklos susitarimu.

1.  4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta savanoriška veikla humanitarinės pagalbos operacijoms remti apima tinkamą mokymąsi ir mokymą, taip pat ir vykstantį prieš paskyrimą į veiklos vietą, susijusį su projektais, kuriuose dalyvaus nauji savanoriai, tinkamai atsižvelgiant į 10 straipsnio 2 dalyje nurodytus humanitarinės pagalbos principus, įskaitant principą „nepakenk“, bet nepakeičia stažuočių ar darbo ir grindžiama raštišku savanoriškos veiklos susitarimu.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  ES pagalbos savanorių iniciatyva skatinamas vietos savanorių iš trečiųjų šalių dalyvavimas.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Savanoriška veikla pagal šią kryptį gali būti vykdoma tik trečiosiose valstybėse,

2.  Savanoriška veikla pagal šią kryptį gali būti vykdoma tik:

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a.  Remiantis siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų ir kitų atitinkamų subjektų iš anksto atliktu poreikių trečiosiose šalyse vertinimu, Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas remia veiksmus, kuriais siekiama:

 

a)  didinti priimančiųjų organizacijų trečiosiose šalyse gebėjimus teikti humanitarinę pagalbą, siekiant didinti pasirengimą vietoje ir reaguoti į humanitarines krizes, taip pat užtikrinti veiksmingą ir tvarų Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso veiklos vietoje poveikį, tuo tikslu vykdant nelaimės rizikos valdymo, pasirengimo nelaimei ir reagavimo į ją veiklą, perėjimą nuo humanitarinės pagalbos teikimo prie tvaraus vietos lygmens vystymosi, vykdant ugdomąjį vadovavimą ir mokymą savanorių valdymo srityje;

 

b)  keistis geriausia patirtimi, teikti techninę pagalbą, vykdyti porines programas ir keistis darbuotojais ir savanoriais.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Pirmenybė turi būti teikiama rizikos, susijusios su savanorių sauga ir saugumu, lygiui įvertinti, ypač tose šalyse ar vietovėse, kurios laikomos nestabiliomis, arba kai esama tiesioginės rizikos.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  Informavimo apie Europos solidarumo korpusą kampanijos turi būti visų pirma rengiamos Sąjungos teritorijoje, kai jos susijusios su ES pagalbos savanorių iniciatyva, ir jose daugiausia dėmesio turi būti skiriama savanorių ir humanitarinės pagalbos darbuotojų darbui pagal humanitarinės pagalbos principus – žmoniškumo, nepriklausomumo, neutralumo ir nešališkumo, kuriais grindžiama jų veikla.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d.  Savanoriška veikla turi atitikti tikruosius priimančiųjų organizacijų vietos lygmeniu nustatytus poreikius ir spragas.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Savanorių kandidatų nustatymas ir atranka

 

1. Komisija, remdamasi iš anksto atliktu poreikių trečiosiose šalyse vertinimu, bendradarbiaudama su nacionalinėmis agentūromis ir priimančiosiomis organizacijomis, nustato ir atrenka savanorius kandidatus mokymo tikslais.

 

2. Savanoriai kandidatai nustatomi ir atrenkami pagal 14 straipsnį, laikantis nediskriminavimo, lyčių lygybės ir lygių galimybių principų.

 

3. 2 ir 15 straipsniuose nurodytos amžiaus ribos netaikomos savanoriškos veiklos humanitarinės pagalbos operacijoms pagal šį straipsnį remti atveju.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11b straipsnis

 

Savanorių kandidatų mokymas

 

1. Remdamasi esamomis programomis ir procedūromis, Komisija parengia mokymo programą, pagal kurią savanoriai kandidatai ruošiami humanitarinės pagalbos veiklai remti ir jai papildyti.

 

2. Savanoriai kandidatai, nustatyti ir atrinkti pagal paraiškų teikimo procedūrą, turi teisę dalyvauti mokymo programoje, kurią įgyvendina kvalifikuotos organizacijos. Individualus mokymo, kuris būtinas kiekvienam savanoriui kandidatui, pobūdis ir turinys nustatomi pasikonsultavus su patvirtinta priimančiąja organizacija, remiantis poreikiais ir atsižvelgiant į savanorio kandidato ankstesnę patirtį ir planuojamą savanoriškos veiklos atlikimo vietą.

 

3. Į mokymo programą turi būti įtrauktas savanorių kandidatų pasirengimo būti komandiruotiems siekiant remti ir papildyti humanitarinės pagalbos veiklą trečiosiose šalyse ir patenkinti vietos poreikius vertinimas.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Pagal 7, 8, 9 ir 11 straipsnius vykdomai veiklai skirto biudžeto paskirstymas

 

Pagal 7, 8, 9 ir 11 straipsnius vykdomai veiklai skirto biudžeto orientacinis paskirstymas yra toks:

 

a) savanoriškai veiklai vykdant solidarumo veiklą ir solidarumo projektus, kaip nurodyta 7 ir 9 straipsniuose – 85 proc.;

 

b) stažuotėms ir darbui, kaip nurodyta 8 straipsnyje – ne mažiau kaip 7,5 proc.; 

 

c) savanoriškai veiklai humanitarinės pagalbos operacijoms remti, kaip nurodyta 11 straipsnyje – ne mažiau kaip 7,5 proc. 

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos formos finansavimas, visų pirma dotacijos, apdovanojimai ir viešieji pirkimai.

2.  Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos formos finansavimas, visų pirma dotacijos, apdovanojimai ir viešieji pirkimai. Siekiant supaprastinti reikalavimus naudos gavėjams, kuo labiau turėtų būti naudojamos fiksuotosios sumos, fiksuotieji vieneto įkainiai ir finansavimas taikant fiksuotąją normą.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17–30 metų jaunuoliai, norintys dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje, registruojasi Europos solidarumo korpuso portale. Tačiau pradėdamas savanoriauti, stažuotis, dirbti ar dalyvauti solidarumo projekte jaunuolis turi būti ne jaunesnis nei 18 metų ir ne vyresnis nei 30 metų.

1.  Teisėtai dalyvaujančiojoje šalyje gyvenantys arba Sąjungos pilietybę turintys asmenys, norintys dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje, registruojasi Europos solidarumo korpuso portale. Tačiau pradėdamas savanoriauti, stažuotis, dirbti ar dalyvauti solidarumo projekte jaunuolis turi būti ne jaunesnis nei 18 metų ir ne vyresnis nei 35 metų.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Veiksmams, vykdomiems pagal Europos savanoriškos pagalbos korpuso kryptį, kaip nurodyta IV skyriuje, viršutinė amžiaus riba netaikoma.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos solidarumo korpuso veikloje gali dalyvauti bet koks viešasis ar privatusis subjektas ir tarptautinės organizacijos, gavusios Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą.

1.  Europos solidarumo korpuso veikloje gali dalyvauti bet koks viešasis ar privatusis subjektas ir tarptautinės organizacijos, gavusios Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą. Organizacijoms, kurios jau turi pagal ES pagalbos savanorių iniciatyvą patvirtintą ženklą, ir NVO ir Komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinio direktorato (ECHO) partnerystės pagrindų susitarimo (PPS) šalims gali būti taikoma supaprastinta procedūra pagal naująją programą reikalaujamam ženklui gauti.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atlikus vertinimą subjektui gali būti išduotas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas. Išduotas kokybės ženklas reguliariai vertinamas iš naujo ir gali būti atšauktas.

3.  Atlikus vertinimą subjektui gali būti išduotas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas. Išduotas kokybės ženklas reguliariai ar dalyvių prašymu vertinamas iš naujo ir gali būti atšauktas. Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad būtų išvengta darbo dubliavimo.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Dalyvaujančios organizacijos gali atlikti šias funkcijas pagal Europos solidarumo korpuso programą:

 

a)   atlikdamos priimančiojo subjekto funkciją, jos vykdo veiklą, susijusią su dalyvių priėmimu, įskaitant veiklos organizavimą, mokymosi programų rengimą, ir prireikus vadovavimą, paramos dalyviams vykdant solidarumo veiklą ir grįžtamosios informacijos ir patvirtinančiosios pažymos dalyviui įvykdžius veiklą teikimą;

 

b)   atlikdamos remiančiojo subjekto funkciją, jos atlieka veiklą, susijusią su dalyvių siuntimu ir rengimu prieš išvykstant, solidarumo veiklos metu ir tokiai veiklai pasibaigus, įskaitant dalyvių informavimą, jų mokymosi rezultatų pripažinimą ir pagalbą jiems siekiant toliau dalyvauti savanoriškoje veikloje grįžus namo.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a.  Tinkama stebėsena ir ataskaitų teikimas apima reguliarias konsultacijas su nacionalinėmis agentūromis ir dalyvaujančiomis organizacijomis, taip pat su susijusiomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir jaunimo tinklais, siekiant pagerinti Programos įgyvendinimą.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5 a.  Komisija, siekdama užtikrinti nuoseklų Europos solidarumo korpuso įgyvendinimą visose dalyvaujančiosiose šalyse, rengia reguliarius nacionalinių agentūrų tinklo narių posėdžius ir mokymus; jie yra skirti nacionalinių agentūrų tinklo nariams arba rengiami kartu su jais. Komisija į juos kviečia jau veikiančius Sąjungos lygmens tinklus, susijusius su pagal Programą vykdoma veikla, socialinius partnerius ir tinklus, atstovaujančius jaunimui ir savanoriams. Komisija dėl Europos solidarumo korpuso įgyvendinimo nuolat konsultuojasi su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant dalyvaujančiąsias organizacijas.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europos solidarumo korpuso veiksmai taip pat dera su atitinkamomis dalyvaujančių šalių nacionalinio lygmens politikos kryptimis, programomis ir priemonėmis ir jas papildo. Šiuo tikslu Komisija, nacionalinės institucijos ir nacionalinės agentūros keičiasi informacija apie esamas nacionalines sistemas ir prioritetus, susijusius su solidarumu bei jaunimu ir Europos solidarumo korpuso srityje vykdomais veiksmais, siekiant remtis tam tikrais gerosios patirties pavyzdžiais, užtikrinti veiksmingumą bei efektyvumą.

2.  Europos solidarumo korpuso veiksmai taip pat dera su atitinkamomis dalyvaujančių šalių nacionalinio lygmens politikos kryptimis, programomis ir priemonėmis ir jas papildo, siekiant užtikrinti dalyvaujančių šalių atsakomybę. Šiuo tikslu Komisija, nacionalinės institucijos ir nacionalinės agentūros keičiasi informacija apie esamas nacionalines sistemas ir prioritetus, susijusius su solidarumu, jaunimu ir humanitariniais poreikiais ir Europos solidarumo korpuso srityje vykdomais veiksmais, siekiant remtis tam tikrais gerosios patirties pavyzdžiais, užtikrinti veiksmingumą bei efektyvumą.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  11 straipsnyje nurodyti Europos solidarumo korpuso veiksmai trečiosiose valstybėse visų pirma turi atitikti ir papildyti kitas Sąjungos išorės veiksmų sritis, visų pirma humanitarinės pagalbos politiką, vystomojo bendradarbiavimo politiką, plėtros politiką, kaimynystės politiką ir Sąjungos civilinės saugos mechanizmą.

3.  11 straipsnyje nurodyti Europos solidarumo korpuso veiksmai trečiosiose valstybėse visų pirma turi atitikti ir papildyti kitas Sąjungos išorės veiksmų sritis, visų pirma humanitarinės pagalbos politiką, vystomojo bendradarbiavimo politiką, saugumo politiką, plėtros politiką, kaimynystės politiką ir Sąjungos civilinės saugos mechanizmą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas

Nuorodos

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

2.7.2018

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Eleni Theocharous

18.7.2018

Svarstymas komitete

8.10.2018

20.11.2018

 

 

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (5.12.2018)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos solidarumo korpuso programos, kuriuo panaikinamas [Europos solidarumo korpuso reglamentas] ir Reglamentas (ES) Nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Nuomonės referentė(*): Deirdre Clune

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Europos Sąjunga grindžiama piliečių ir valstybių narių solidarumu. Šia bendrąja vertybe grindžiami jos veiksmai ir užtikrinama vienybė, būtina kovojant su dabartinėmis ir būsimomis visuomenės problemomis, kurias jaunieji europiečiai nori padėti spręsti praktiškai parodydami solidarumą;

(1)  išsivysčiusių ir demokratinių visuomenių pagrindas yra solidarumas ne tik tarp piliečių, bet ir tarp tautų bei valstybių. Ši Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje įtvirtinta bendroji vertybė turėtų būti puoselėjama, ypač atsižvelgiant į dabartines ir būsimas visuomenės problemas, kurias jaunuoliai galės ir toliau padėti spręsti praktiškai parodydami solidarumą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2016 m. rugsėjo 14 d. pranešime apie Sąjungos padėtį pabrėžtas poreikis investuoti į jaunimą ir skelbiama Europos solidarumo korpuso idėja (toliau – Programa), siekiant visoje Europos Sąjungoje suteikti galimybių jaunuoliams prasmingai prisidėti prie visuomenės, demonstruoti solidarumą, tobulinti savo įgūdžius ir taip gauti ne tik darbo, bet ir neįkainojamos žmogiškosios patirties;

(2)  2016 m. rugsėjo 14 d. pranešime apie Sąjungos padėtį pabrėžtas poreikis investuoti į jaunimą ir skelbiama Europos solidarumo korpuso idėja (toliau – Programa), siekiant visoje Europos Sąjungoje suteikti galimybių jaunuoliams prasmingai prisidėti prie visuomenės, demonstruoti solidarumą, tobulinti įgūdžius ir stiprinti ryšius per savo patirtį vykdant bendruomeninę veiklą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  jaunuoliams turėtų būti sudaromos nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, kartu įgyti naudingos asmeninės, mokymosi, socialinės, pilietinės ir profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų ir atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti. Tokia veikla taip pat turėtų būti remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumas;

(5)  jaunuoliams, įskaitant turinčius mažiau galimybių, turėtų būti sudaromos nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, kartu įgyti naudingos asmeninės, mokymosi, socialinės, pilietinės ir profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų ir atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti. Tokia veikla taip pat turėtų būti remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumas ir daugiakultūriai mainai;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ja turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai, padedama stiprinti bendruomenes, suteikiama galimybė jaunuoliams įgyti vertingų žinių ir gebėjimų, ji turėtų būti įperkama jaunimui ir įgyvendinama saugiomis ir sveikomis sąlygomis;

(6)  jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ja turėtų būti padedama siekti Europos solidarumo korpuso tikslų ir įveikti socialinius iššūkius ir stiprinti solidarumą, kartu tenkinant vietos bendruomenių reikmes. Vykdant solidarumo veiklą jaunuoliams turėtų būti suteikiama galimybė įgyti vertingų žinių ir kompetencijų jų asmeniniam, socialiniam, pilietiniam ir profesiniam tobulėjimui, jai turėtų būti būdingi aiškūs mokymosi ir mokymo aspektai, ji turėtų būti prieinama visiems jaunuoliams (visų pirma turi būti stengiamasi skatinti joje dalyvauti mažiau galimybių turinčius jaunuolius), įgyvendinama saugiomis ir sveikomis sąlygomis ir jos rezultatai turėtų būti tinkamai patvirtinami. Solidarumo veikla neturėtų daryti neigiamo poveikio esamoms darbo vietoms ar stažuotėms ir turėtų padėti sustiprinti įmonių socialinės atsakomybės įsipareigojimus, o ne juos pakeisti;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Europos solidarumo korpusas yra viena bendra vieta, per kurią galima pradėti dalyvauti solidarumo veikloje visoje Sąjungoje ir už jos ribų. Reikėtų užtikrinti nuoseklumą ir papildomumą su kitomis svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir programomis. Europos solidarumo korpusas turėtų būti grindžiamas jau įgyvendinamų programų, visų pirma Europos savanorių tarnybos ir ES pagalbos savanorių, pranašumais ir sąveika. Juo taip pat turėtų būti papildomos valstybių narių pastangos remti jaunuolius ir padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją pagal Jaunimo garantiją, suteikiant jiems papildomų galimybių patekti į darbo rinką organizuojant stažuotes arba sukuriant darbo vietas su solidarumu susijusiose srityse tam tikroje valstybėje narėje arba tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip pat reikia užtikrinti papildomumą su jau veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su Europos solidarumo korpuso veikla, kaip antai Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu, EURES ir „Eurodesk“. Be to, reikėtų užtikrinti papildomumą tarp jau veikiančių susijusių sistemų, visų pirma nacionalinių solidarumo sistemų ir jaunuolių judumo sistemų, ir Europos solidarumo korpuso, ir prireikus vadovautis gerąja patirtimi;

(7)  Europos solidarumo korpusas yra viena bendra vieta, per kurią galima pradėti dalyvauti solidarumo veikloje visoje Sąjungoje ir už jos ribų. Reikėtų užtikrinti nuoseklumą ir papildomumą su kitomis svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis, programomis ir priemonėmis. Europos solidarumo korpusas turėtų būti grindžiamas jau įgyvendinamų programų, visų pirma Europos savanorių tarnybos ir ES pagalbos savanorių, pranašumais ir sąveika. Juo taip pat turėtų būti papildomos valstybių narių pastangos remti jaunuolius ir padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją pagal tokias programas, kaip Jaunimo garantija, suteikiant jiems papildomų galimybių patekti į darbo rinką organizuojant stažuotes arba sukuriant darbo vietas su solidarumu susijusiose srityse tam tikroje valstybėje narėje arba tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip pat reikia užtikrinti papildomumą su jau veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su Europos solidarumo korpuso veikla, kaip antai Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu, EURES ir „Eurodesk“. Be to, reikėtų skatinti papildomumą ir ištikimą bendradarbiavimą tarp jau veikiančių susijusių sistemų ir Europos solidarumo korpuso, visų pirma jaunimui skirtose solidarumo, savanoriškos veiklos, pilietinės tarnybos ir judumo programose, veikiančiose nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu, taip pat atitinkamai su solidarumu ir jaunimu dalyvaujančiose šalyse susijusius prioritetus, kad būtų abipusiai sustiprintas ir praturtintas tokių programų poveikis ir remiamasi gerąja patirtimi. Europos solidarumo korpusas neturėtų pakeisti panašių nacionalinių solidarumo, savanoriškos veiklos, pilietinės tarnybos ir judumo sistemų. Visiems jaunuoliams turėtų būti užtikrinamos vienodos galimybės dalyvauti nacionalinėje solidarumo veikloje. Turėtų būti skatinamos partnerystės su Europos tinklais, kurie specializuojasi sprendžiant neatidėliotinas socialines problemas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Europos solidarumo korpusas sudaro naujų galimybių jaunuoliams savanoriauti, stažuotis arba dirbti su solidarumu susijusiose srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo projektus. Šios galimybės padeda jiems užsitikrinti asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas taip pat remia jo dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, kuriomis siekiama užtikrinti remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų patvirtinimą. Tokiu būdu bus galima prisidėti prie Europos bendradarbiavimo jaunimo srityje ir skleisti informaciją apie tokio bendradarbiavimo teigiamą poveikį;

(9)  Europos solidarumo korpusas sudaro naujų galimybių jaunuoliams savanoriauti, stažuotis arba dirbti su solidarumu susijusiose srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo projektus. Šios galimybės turėtų padėti patenkinti nepatenkintus visuomenės poreikius ir padėti stiprinti bendruomenes, taip pat padėti jiems užsitikrinti asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas taip pat remia jo dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, kuriomis siekiama užtikrinti remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų patvirtinimą. Tokiu būdu bus galima prisidėti prie Europos bendradarbiavimo jaunimo srityje ir skleisti informaciją apie tokio bendradarbiavimo teigiamą poveikį. Be to, jis turėtų padėti remti ir stiprinti esamas solidarumo veiksmus įgyvendinančias organizacijas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šiomis veiklomis turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai bendruomenių naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą; tai gali būti daroma savanoriaujant, stažuojantis, dirbant, įgyvendinant projektus arba vykdant tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su švietimu ir mokymu, užimtumu, lyčių lygybe, verslumu (visų pirma, socialiniu verslumu), pilietiškumu ir demokratiniu dalyvavimu, aplinkos ir gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių prevencija, pasirengimu joms ir jų padarinių šalinimu, žemės ūkio ir kaimo plėtra, maisto ir ne maisto produktų tiekimu, sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir kultūra, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine parama ir gerove, trečiųjų šalių piliečių priėmimu ir integravimu, teritoriniu bendradarbiavimu ir sanglauda, tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Tokia solidarumo veikla turėtų apimti aiškų mokymosi ir mokymo dėmenį per atitinkamą veiklą, kuri dalyviams gali būti siūloma prieš solidarumo veiklos laikotarpį, jo metu ir po jo;

(10)  šiomis veiklomis turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai bendruomenių naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą; tai gali būti daroma savanoriaujant, stažuojantis, dirbant, įgyvendinant projektus arba vykdant tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su švietimu ir mokymu, socialine įtrauktimi, neįgaliųjų integracija ir užimtumu, lyčių lygybe, verslumu (visų pirma, socialiniu verslumu), pilietiškumu ir demokratiniu dalyvavimu, aplinkos ir gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių prevencija, pasirengimu joms ir jų padarinių šalinimu, žemės ūkio ir kaimo plėtra, maisto ir ne maisto produktų tiekimu, sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir kultūra, paveldo apsauga, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine parama ir gerove, parama jaunimui, trečiųjų šalių piliečių priėmimu ir integravimu, teritoriniu bendradarbiavimu ir sanglauda, tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Tokia solidarumo veikla turėtų apimti aiškų mokymosi ir mokymo dėmenį per atitinkamą veiklą, kuri dalyviams gali būti siūloma prieš solidarumo veiklos laikotarpį, jo metu ir po jo;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  savanoriška veikla (tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų) yra puiki neformaliojo ir savaiminio mokymosi patirtis, skatinanti jaunuolių asmeninį, socialinį, mokymosi ir profesinį tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą ir galimybes įsidarbinti. Savanoriška veikla neturėtų daryti neigiamo poveikio galimam ar esamam apmokamam darbui, ar būti suvokiama kaip jo pakaitalas; Komisija ir valstybės narės, taikydamos atvirąjį koordinavimo metodą, turėtų bendradarbiauti jaunimo savanoriškos veiklos politikos srityje;

(11)  savanoriška veikla (tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų) yra puiki neformaliojo ir savaiminio mokymosi patirtis, skatinanti jaunuolių asmeninį, socialinį, mokymosi ir profesinį tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą, demokratinį dalyvavimą ir galimybes įsidarbinti. Savanoriška veikla turėtų būti grindžiama raštišku savanoriškos veiklos susitarimu ir neturėtų daryti neigiamo poveikio galimam ar esamam apmokamam darbui, ar būti suvokiama kaip jo pakaitalas; Komisija ir valstybės narės, taikydamos atvirąjį koordinavimo metodą, turėtų bendradarbiauti jaunimo savanoriškos veiklos politikos srityje;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  stažuotės ir darbas su solidarumu susijusiose srityse gali suteikti papildomų galimybių jaunuoliams patekti į darbo rinką ir kartu padėti spręsti pagrindines visuomenės problemas. Tai gali padidinti jaunuolių galimybes įsidarbinti ir jų našumą, kartu padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją, nes tai būtina norint sudaryti jiems geresnes galimybes darbo rinkoje. Pagal Europos solidarumo korpuso programą siūlomos stažuotės atitinka Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemų21 išdėstytus kokybės principus. Siūlomos stažuotės ir darbas yra tarpinis etapas jaunuoliams patenkant į darbo rinką, todėl nuo jų neatsiejamas paramos teikimas pasibaigus veiklai. Tam tikri darbo rinkos dalyviai, visų pirma valstybinės ir privačios užimtumo tarnybos, socialiniai partneriai ir prekybos rūmai, sudaro palankias sąlygas stažuotėms ir darbui. Jie kaip dalyvaujančios organizacijos turėtų pateikti paraišką dėl finansavimo per kompetentingą Europos solidarumo korpuso įgyvendinančią instituciją, siekdami tarpininkauti tarp jaunųjų dalyvių ir stažuotes bei darbą solidarumo sektoriuose siūlančių darbdavių;

(12)  nesunkiai prieinamos stažuotės ir įdarbinimas turėtų būti aiškiai atskirti nuo savanoriškos veiklos tiek finansiniu, tiek organizaciniu aspektais. Stažuotės niekada neturėtų pakeisti įdarbinimo. Tačiau apmokamos stažuotės ir įdarbinimas gali paskatinti palankių sąlygų neturinčius jaunuolius ir mažiau galimybių turinčius jaunuolius dalyvauti su solidarumu susijusioje veikloje, kuri kitu atveju jiems galėtų būti neprieinama, kartu suteikiant aiškios Europos pridėtinės vertės padedant spręsti pagrindines socialines problemas ir stiprinti vietos bendruomenes. Stažuotės gali padėti jaunuoliams pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją ir didinti jaunų žmonių įsidarbinamumą, nes tai būtina jų ilgalaikei integracijai į darbo rinką. Siūlomos stažuotės ir darbas yra tarpinis etapas jaunuoliams patenkant į darbo rinką. Europos solidarumo korpuso siūlomose stažuočių ir įsidarbinimo vietose atlyginimą visada turėtų mokėti dalyvaujančioji organizacija, priimanti ar įdarbinanti dalyvį. Stažuotės turėtų būti grindžiamos raštiška stažuotės sutartimi, atitinkamai laikantis šalies, kurioje vyksta stažuotė, taikomų teisės aktų ir joje turėtų būti laikomasi 2014 m. kovo 10 d. Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemos21 išdėstytų principų, už jas visada mokamas atlyginimas ir jos grindžiamos rašytine sutartimi. Įdarbinimas turėtų būti grindžiamas darbo sutartimi, atitinkančia dalyvaujančiosios šalies, kurioje įdarbinama, nacionalinius teisės aktus ir (arba) taikytinas kolektyvines sutartis. Finansinė parama dalyvaujančiosioms organizacijoms, siūlančioms įdarbinti, neturėtų būti teikiama ilgiau kaip dvylika mėnesių. Dalyvaujančios organizacijos turėtų pateikti paraišką dėl finansavimo per kompetentingą Europos solidarumo korpuso įgyvendinančią instituciją, siekdamos tarpininkauti tarp jaunųjų dalyvių ir stažuotes bei darbą solidarumo sektoriuose siūlančių darbdavių. Stažuotės ir įdarbinimas turėtų būti papildyti su dalyvavimu susijusiu tinkamu pasirengimu, mokymu darbo vietoje ir parama po stažuotės ar įdarbinimo. Tam tikri darbo rinkos dalyviai, visų pirma, valstybinės ir privačios užimtumo tarnybos, socialiniai partneriai ir prekybos rūmai, taip pat EURES priklausančios organizacijos, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/58921a tarpvalstybinės veiklos atveju galėtų sudaryti palankesnes sąlygas paskiriant į stažuotes ir įdarbinant;

__________________

__________________

21 2018 m. kovo 15 d. Tarybos rekomendacija dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinės sistemos (OL C 153, 2018 5 2, p. 1).

21 2014 m. kovo 14 d. Tarybos rekomendacija dėl stažuočių kokybės sistemos (OL C 88, 2014 3 27, p. 1).

 

21a 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (OL L 107, 2016 4 22, p. 1).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  reikėtų dėti pastangas užtikrinti, kad stažuočių ir įdarbinimo galimybėmis galėtų pasinaudoti visi jaunuoliai, visų pirma mažiau galimybių su solidarumu susijusioje veikloje dalyvauti turintys jaunuoliai, įskaitant neįgaliuosius, palankių socialinių ar kultūrinių sąlygų neturinčius jaunuolius, migrantus ir atokiose kaimo vietovėse arba atokiausiuose Sąjungos regionuose gyvenančius jaunuolius;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  jaunuolių iniciatyvumas yra svarbus visuomenės ir darbo rinkos turtas. Europos solidarumo korpusas padeda jį skatinti, suteikdamas jaunuoliams galimybę rengti ir įgyvendinti savo projektus, kuriais siekiama spręsti konkrečias problemas vietos bendruomenių labui. Tokie projektai – galimybė išbandyti idėjas ir padėti jaunuoliams patiems skatinti solidarumo veiksmus. Jie taip pat yra atspirties taškas norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje ir pirmasis žingsnis skatinant Europos solidarumo korpuso dalyvius dirbti savarankiškai arba burtis į asociacijas, nevyriausybines organizacijas ar kitas organizacijas, veikiančias solidarumo, ne pelno ir jaunimo sektoriuose;

(13)  jaunuolių iniciatyvumas ir aktyvus pilietiškumas yra svarbus visuomenės ir darbo rinkos turtas. Europos solidarumo korpusas padeda jį skatinti, suteikdamas jaunuoliams galimybę rengti ir įgyvendinti savo projektus, kuriais siekiama spręsti konkrečias problemas vietos bendruomenių labui. Tie projektai turėtų suteikti jaunuoliams galimybę kurti novatoriškus sprendimus, tvariai išbandyti idėjas ir padėti jaunuoliams patiems skatinant solidarumo veiksmus. Jie taip pat galėtų būti atspirties taškas norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje ir galėtų būti pirmasis žingsnis skatinant Europos solidarumo korpuso dalyvius dirbti socialinio verslo srityje arba savanoriškai dirbti asociacijose, nevyriausybinėse organizacijose (NVO), jaunimo organizacijose arba kitose organizacijose, veikiančiose solidarumo, ne pelno, jaunimo ir neįgalumo sektoriuose, ir steigti savo asociacijas. Parama po stažuotės ar įdarbinimo padės jaunuoliams toliau dalyvauti ir išlikti aktyviems solidarumo sektoriuje, įskaitant dalyvavimą asociacijų, kooperatyvų, socialinių įmonių, jaunimo organizacijų ir bendruomenių centrų veikloje, ir sektoriuose, padedančiuose neįgaliesiems;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujantys jaunuoliai ir organizacijos turėtų jausti, kad priklauso solidarumą visoje Europoje siekiančių skatinti asmenų ir subjektų bendruomenei. Be to, dalyvaujančioms organizacijoms reikia paramos, kad jos galėtų stiprinti savo pajėgumus siūlyti kokybišką veiklą didėjančiam dalyvių skaičiui. Europos solidarumo korpusas remia tinklų kūrimo veiklą, kurios tikslas – stiprinti jaunuolių ir dalyvaujančių organizacijų dalyvavimą bendruomenės gyvenime ir Europos solidarumo korpuso dvasią, taip pat skatina keitimąsi naudingos praktikos ir patirties pavyzdžiais. Tokia veikla taip pat padedama veiksmingiau skleisti informaciją apie Europos solidarumo korpusą viešiesiems ir privatiesiems subjektams, rinkti dalyvių ir dalyvaujančių organizacijų atsiliepimus apie Europos solidarumo korpuso įgyvendinimą;

(14)  Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujantys jaunuoliai ir organizacijos turėtų jausti, kad priklauso solidarumą visoje Europoje siekiančių skatinti asmenų ir subjektų bendruomenei. Be to, dalyvaujančioms organizacijoms reikia paramos, kad jos galėtų stiprinti savo pajėgumus siūlyti kokybišką veiklą didėjančiam dalyvių skaičiui. Europos solidarumo korpusas remia tinklų kūrimo veiklą, kurios tikslas – stiprinti jaunuolių ir dalyvaujančių organizacijų dalyvavimą bendruomenės gyvenime ir Europos solidarumo korpuso dvasią, taip pat skatina keitimąsi geriausios praktikos ir patirties pavyzdžiais. Tokia veikla taip pat padedama veiksmingiau skleisti informaciją apie Europos solidarumo korpusą viešiesiems ir privatiesiems subjektams, rinkti dalyvių ir dalyvaujančių organizacijų atsiliepimus apie Europos solidarumo korpuso įgyvendinimą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti Europos solidarumo korpuse siūlomos veiklos ir kitokių galimybių kokybės užtikrinimui, visų pirma siūlant dalyviams mokymą, kalbinę paramą, draudimą, administracinę paramą ir paramą pasibaigus veiklai, taip pat patvirtinant per Europos solidarumo korpusą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus. Savanorių saugumui ir saugai turėtų ir toliau būti ypatingai svarbūs aspektai, savanoriai neturėtų būti dislokuojami operacijoms, kurios vykdomos per tarptautinius ir netarptautinius ginkluotus konfliktus, vykdyti;

(15)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti Europos solidarumo korpuse siūlomos solidarumo veiklos ir kitokių galimybių kokybės užtikrinimui, visų pirma siūlant dalyviams mokymą internetu ir ne internetu ir kalbinę paramą taip, kad būtų laikomasi daugiakalbystės principo, draudimą, administracinę paramą ir paramą pasibaigus veiklai, taip pat patvirtinant per Europos solidarumo korpusą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus. Šios paramos priemonės turėtų būti parengtos ir teikiamos bendradarbiaujant su jaunimo organizacijomis ir kitomis ne pelno bei pilietinės visuomenės organizacijomis siekiant pasinaudoti jų praktine patirtimi šioje srityje. Įgyvendinant šias paramos priemones turėtų būti atsižvelgiama į dalyvių vykdomos veiklos aplinką ir pobūdį, atkreipiant ypatingą dėmesį į galimą riziką. Dalyvių, ypač, kai tai susiję su vaikais ir pažeidžiamose situacijose esančiais asmenimis, saugumas ir sauga turėtų ir toliau būti ypatingai svarbūs aspektai, savanoriai neturėtų būti dislokuojami operacijoms, kurios vykdomos per tarptautinius ir netarptautinius ginkluotus konfliktus, vykdyti ar įstaigose, kuriose pažeidžiami tarptautiniai žmogaus teisių standartai ar Sąjungos politika, pvz., nesilaikoma įsipareigojimo neapgyvendinti vaikų globos įstaigose ir priemonių, kuriomis draudžiama ESI fondais remti globos įstaigų išlaikymą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  kai solidarumo veikla susijusi su vaikais, tiesiogiai su vaikais turėtų dirbti tik tiesioginę atitinkamą kvalifikaciją turintys dalyviai ir prieš savo veiklą jie turėtų užbaigti vaiko apsaugos mokymus ir pereiti tikrinimo procedūras. Veiklos metu turėtų būti taikoma atitinkama apsaugos užtikrinimo politika ir procedūros vaikams ir dalyviams apsaugoti, ir, siekiant užtikrinti veiksmingą vaiko apsaugos politikos įgyvendinimą, pastarieji turi būti nuolat prižiūrimi;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant užtikrinti Europos solidarumo korpuso veiklos poveikį asmeniniam, mokymosi, socialiniam, pilietiniam ir profesiniam dalyvių tobulėjimui, reikėtų tinkamai nustatyti ir dokumentuoti per tokią veiklą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir ypatumus, kaip rekomenduojama 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo22;

(16)  siekiant užtikrinti Europos solidarumo korpuso veiklos poveikį asmeniniam, mokymosi, socialiniam, pilietiniam ir profesiniam dalyvių tobulėjimui, reikėtų tinkamai nustatyti ir dokumentuoti per tokią veiklą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir ypatumus, kaip rekomenduojama 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo22. Tuo tikslu turėtų būti skatinama Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis atitinkamais atvejais naudoti veiksmingas neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų pripažinimo priemones, pavyzdžiui, „Youthpass“ ir „Europass“;

__________________

__________________

22 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (OL C 398, 2012 12 22, p. 1–5).

22 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (OL C 398, 2012 12 22, p. 1–5).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  kokybės ženklas turėtų užtikrinti, kad dalyvaujančios organizacijos laikytųsi Europos solidarumo korpuso principų ir reikalavimų, susijusių su jų teisėmis ir pareigomis visais solidarumo veiklos etapais. Kokybės ženklas yra būtinoji dalyvavimo sąlyga, bet jo gavimas savaime neturėtų reikšti, kad bus skirtas finansavimas pagal Europos solidarumo korpuso programą;

(17)  kokybės ženklas turėtų užtikrinti, kad dalyvaujančios organizacijos laikytųsi Europos solidarumo korpuso principų ir reikalavimų. Reikėtų numatyti atskirus kokybės ženklus už savanorišką veiklą, stažuotes ir įdarbinimą, , atsižvelgiant į specifinius kiekvieno komponento ypatumus, siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančiosios organizacijos nuolat veiksmingai laikytųsi Europos solidarumo korpuso principų ir reikalavimų, susijusių su jų teisėmis ir pareigomis visuose solidarumo veiklos etapuose. Kokybės ženklas turėtų būti būtinoji dalyvavimo sąlyga, bet jo gavimas neturėtų reikšti, kad finansavimas iš Europos solidarumo korpuso bus skiriamas automatiškai. Kokybės ženklo suteikimo procedūra neturėtų lemti papildomos biurokratinės naštos, kuri atgrasytų organizacijas ir privačias įmones prisidėti prie Europos solidarumo korpuso;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  Europos solidarumo korpuso portalą reikėtų nuolat tobulinti siekiant užtikrinti galimybę nesunkiai prisijungti prie Europos solidarumo korpuso ir sukurti vieno langelio sistemą ir susidomėjusiems asmenims, ir organizacijoms, be kita ko, registruojantis, nustatant ir derinant poreikius ir galimybes, kuriant tinklus ir vykdant virtualius mainus, rengiant mokymą internetu, teikiant kalbinę paramą ir paramą pasibaigus veiklai bei atliekant kitas naudingas funkcijas, kurių gali prireikti ateityje;

(23)  Europos solidarumo korpuso portalą reikėtų nuolat tobulinti siekiant užtikrinti galimybę nesunkiai – be kliūčių neįgaliesiems – prisijungti prie Europos solidarumo korpuso ir sukurti vieno langelio sistemą ir susidomėjusiems asmenims, ir organizacijoms, be kita ko, registruojantis, nustatant ir derinant poreikius ir galimybes, kuriant tinklus ir vykdant virtualius mainus, rengiant mokymą internetu, teikiant kalbinę paramą ir paramą pasibaigus veiklai bei atliekant kitas naudingas funkcijas, kurių gali prireikti ateityje;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  kad Programa gerai veiktų ir būtų laiku įgyvendinti veiksmai, būtina užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso darbo programose būtų nustatyti mechanizmai, skirti užtikrinti, kad pasiūlymai registruotiems jaunuoliams būtų pateikiami per pagrįstą ir santykinai nuspėjamą laikotarpį. Todėl registruotiems asmenims periodiškai turėtų būti siunčiama informacija ir atnaujinti duomenys apie turimas vietas ir aktyviai dalyvaujančias organizacijas, siekiant skatinti juos po registracijos dalyvauti Europos solidarumo korpuse, taip pat pasiūlyti jiems galimybę tiesiogiai susisiekti su nacionaliniu ir Europos lygmeniu solidarumo srityje veikiančiais subjektais;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso remiamoje veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, visų pirma turintys nepalankiausias sąlygas. Reikėtų įgyvendinti ypatingas priemones, kuriomis būtų skatinama socialinė įtrauktis, palankių sąlygų neturinčių jaunuolių dalyvavimas, atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su daugybės kaimo vietovių ir atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų atokumu. Be to, dalyvaujančios šalys turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Europos solidarumo korpuso veikimas. Tai turėtų padėti išspręsti, jei įmanoma, ir nepažeidžiant Šengeno acquis bei Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų valstybių piliečių atvykimo ir gyvenimo, vykdant tarpvalstybinę veiklą Europos Sąjungos viduje kylančias administracines problemas, dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas, leidimus gyventi ir Europos sveikatos draudimo kortelę;

(28)  reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso remiamoje veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, visų pirma mažiau galimybių turintys jaunuoliai, kaip išsamiau nurodyta įtraukties ir įvairovės strategijoje, parengtoje ir taikomoje įgyvendinant jaunimui skirtą programos „Erasmus +“ dalį. Reikėtų įgyvendinti ypatingas priemones, pavyzdžiui, tinkamos formos solidarumo veiklas ir individualiai pritaikytas orientavimo priemones, kuriomis būtų skatinama socialinė įtrauktis, palankių sąlygų neturinčių jaunuolių ir neįgalių jaunuolių dalyvavimas, atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su daugybės kaimo vietovių ir atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų atokumu. Be to, dalyvaujančios šalys turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Europos solidarumo korpuso veikimas. Tai turėtų padėti išspręsti, jei įmanoma, ir nepažeidžiant Šengeno acquis bei Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų valstybių piliečių atvykimo ir gyvenimo, vykdant tarpvalstybinę veiklą Europos Sąjungos viduje kylančias administracines problemas, dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas, leidimus gyventi ir Europos sveikatos draudimo kortelę;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  siekiant geriau įgyvendinti Programos tikslus, pageidautina, kad Komisija, valstybės narės ir nacionalinės agentūros glaudžiai bendradarbiautų su nevyriausybinėmis organizacijomis, jaunimo organizacijomis ir vietos suinteresuotosiomis šalimis, turinčiomis patirties solidarumo veiksmų srityje;

(39)  siekiant geriau įgyvendinti Programos tikslus, Komisija, valstybės narės ir nacionalinės agentūros turėtų glaudžiai bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, jaunimo organizacijomis, neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis ir vietos suinteresuotosiomis šalimis, turinčiomis patirties solidarumo veiksmų srityje;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  siekiant veiksmingesnio visuomenės informavimo ir Komisijos iniciatyva vykdomų komunikacijos veiksmų tvirtesnio ryšio, šiuo reglamentu komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip pat turėtų būti naudojami koordinuotai komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus veiklai, jeigu ji susijusi su bendruoju šio reglamento tikslu;

(40)  siekiant veiksmingesnio visuomenės informavimo ir Komisijos iniciatyva vykdomų komunikacijos veiksmų tvirtesnio ryšio, šiuo reglamentu komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip pat turėtų būti be kliūčių naudojami koordinuotai komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus veiklai, jeigu ji susijusi su bendruoju šio reglamento tikslu;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  solidarumo veikla – kokybiška laikina veikla, padedanti siekti Europos solidarumo korpuso tikslų; tai gali būti savanoriška veikla, stažuotės, darbas, solidarumo projektai ir tinklų kūrimo veikla įvairiose srityse, įskaitant 13 dalyje nurodytas veiklos sritis, užtikrinant Europos pridėtinę vertę ir sveikatos bei saugos taisyklių laikymąsi;

1)  solidarumo veikla – kokybiška laikina veikla, padedanti siekti Europos solidarumo korpuso tikslų; tai gali būti savanoriška veikla, stažuotės, darbas, solidarumo projektai ir tinklų kūrimo veikla įvairiose srityse, įskaitant 13 dalyje nurodytas veiklos sritis, užtikrinant Europos pridėtinę vertę, sveikatos bei saugos taisyklių laikymąsi; ji neapima veiklos, kuria pažeidžiami tarptautiniai žmogaus teisių standartai ir Sąjungos politika, pvz., įsipareigojimas vaikų ir neįgaliųjų neapgyvendinti globos įstaigose;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  mažiau galimybių turintys jaunuoliai – jaunuoliai, dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių, geografinių ar sveikatos priežasčių arba dėl negalios ar mokymosi sunkumų susiduriantys su kokiomis nors kliūtimis, kurios neleidžia jiems veiksmingai naudotis Programos teikiamomis galimybėmis;

4)  mažiau galimybių turintys jaunuoliai – jaunuoliai, dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių, geografinių ar sveikatos priežasčių arba dėl negalios, mokymosi sunkumų, arba dėl to, kad yra užaugę globos įstaigose, susiduriantys su kokiomis nors kliūtimis, kurios neleidžia jiems veiksmingai naudotis Programos teikiamomis galimybėmis;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  dalyvaujanti organizacija – vietos, regioninis ar tarptautinis viešojo ar privačiojo sektoriaus subjektas, kuriam suteiktas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas;

5)  dalyvaujanti organizacija – vietos, regioninis ar tarptautinis viešojo ar privačiojo sektoriaus siekiantis arba nesiekiantis pelno subjektas, kuriam suteiktas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas, užtikrinantis, kad šis subjektas geba įgyvendinti solidarumo veiklą vadovaudamasis Europos solidarumo korpuso tikslais ir siūlo dalyviui savanorišką veiklą, stažuotę ar darbo vietą arba įgyvendina ir remia kitas Europos solidarumo korpuso programos veiklas;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  savanoriška veikla – solidarumo veikla, vykdoma kaip savanoriška neatlygintina veikla iki 12 mėnesių;

6)  savanoriška veikla – solidarumo veikla, vykdoma kaip savanoriška neatlygintina ne ilgesnės kaip 12 mėnesių trukmės veikla, kuri suteikia galimybę jaunuoliams dalyvauti dalyvaujančiųjų organizacijų darbe vykdant su solidarumu susijusią veiklą bendruomenių, kuriose vykdoma veikla, labui;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  stažuotė solidarumo veikla nuo dviejų iki šešių mėnesių, kuri gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui ir kurią siūlo bei apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį priimanti dalyvaujanti organizacija;

7)  stažuotė – mokama solidarumo veikla dalyvaujančioje organizacijoje, vykdoma kaip trijų–šešių mėnesių trukmės darbo praktika, kuri gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, kurią siūlo bei apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį priimanti dalyvaujanti organizacija ir kuri apima mokymąsi, siekiant įgyti atitinkamų įgūdžių ir patirties;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  darbas 2–12 mėnesių trukmės solidarumo veikla, kurią apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį įdarbinanti dalyvaujanti organizacija;

8)  darbas mokama 3–12 mėnesių trukmės solidarumo veikla, kuri apima mokymosi ir mokymo aspektą, yra grindžiama rašytine sutartimi, ją siūlo ir apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį įdarbinanti dalyvaujanti organizacija, tačiau ji nepakeičia įsidarbinimo galimybės ir nesiūloma vietoje jos;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10)  kokybės ženklas – dalyvaujančiai organizacijai, pareiškusiai pageidavimą vykdyti solidarumo veiklą pagal Europos solidarumo korpuso programą kaip priimantis subjektas ir (arba) paramą teikiantis subjektas, suteikiamas sertifikatas;

10)  kokybės ženklas – sertifikatas, suteiktas organizacijai, pareiškusiai pageidavimą vykdyti solidarumo veiklą, kaip priimančiajam subjektui ir (arba) paramą teikiančiajam subjektui, įskaitant siuntimo funkciją, kuriuo patvirtinama, kad organizacija geba užtikrinti solidarumo veiklos kokybę, laikydamasi Europos solidarumo korpuso principų ir tikslų, ir kuris suteikiamas pagal įvairius konkrečius reikalavimus atsižvelgiant į solidarumo veiklos rūšį ir organizacijos funkcijas. Savanoriškai veiklai, stažuotėms ir įdarbinimui nustatomi atskiri kokybės ženklai.

 

 

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

3 straipsnis

Programos tikslai

Programos tikslai

1.  Bendrasis Programos tikslas stiprinti jaunuolių ir organizacijų dalyvavimą prieinamoje ir kokybiškoje solidarumo veikloje siekiant padėti stiprinti sanglaudą, solidarumą ir demokratiją Sąjungoje ir už jos ribų, vietoje sprendžiant visuomenės ir humanitarinius uždavinius, ypatingą dėmesį skiriant socialinės sanglaudos skatinimui.

1.  Bendrasis Programos tikslas skatinti solidarumą, demokratiją ir sanglaudą Sąjungoje ir už jos ribų, remti bendruomenes ir vietoje spręsti visuomenės ir humanitarinius uždavinius, ypatingą dėmesį skiriant socialinės sanglaudos ir demokratinio dalyvavimo skatinimui, skatinant jaunimą ir organizacijas dalyvauti prieinamoje ir kokybiškoje solidarumo veikloje.

2.  Konkretus Programos tikslas – suteikti jaunuoliams, įskaitant mažiau galimybių turinčius asmenis, lengvai prieinamų galimybių dalyvauti solidarumo veikloje Europoje ir užsienyje, kartu gerinant ir tinkamai patvirtinant jų gebėjimus, taip pat sudarant geresnes sąlygas jiems įsidarbinti ir patekti į darbo rinką.

2.  Konkretus Programos tikslas – suteikti jaunuoliams, įskaitant mažiau galimybių turinčius asmenis, lengvai prieinamų galimybių dalyvauti solidarumo veikloje Europoje ir užsienyje, kartu gerinant ir tinkamai patvirtinant jų gebėjimus ir tobulinant jų įgūdžius, taip pat sudarant geresnes sąlygas jiems įsidarbinti ir patekti į darbo rinką.

3.  Programos tikslų siekiama tokiomis kryptimis įgyvendinamais veiksmais:

3.  Programos tikslų siekiama tokiomis kryptimis įgyvendinamais veiksmais:

a)  jaunuolių dalyvavimas solidarumo veikloje sprendžiant visuomenės uždavinius, kaip nurodyta 6 straipsnyje;

a)  solidarumo veikla sprendžiant visuomenės uždavinius, kaip nurodyta 6 straipsnyje;

b)  jaunuolių dalyvavimas vykdant su humanitarine pagalba susijusioje solidarumo veikloje (Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas), kaip nurodyta 10 straipsnyje.

b)  Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas, kaip nurodyta 10 straipsnyje.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  stažuotės ir darbas, kaip nurodyta 8 straipsnyje;

b)   kokybiškos stažuotės ir darbas, kaip nurodyta 8 straipsnyje;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  dėl taikomo principo įtraukti jaunuolius iš įvairios aplinkos;

d)  dėl įtraukumo ir faktinių galimybių įtraukti jaunuolius iš įvairios aplinkos, įskaitant neįgaliuosius;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

5 straipsnis

Bendri abiem kryptims veiksmai

Bendri abiem kryptims veiksmai

1.  4 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyta tinklų kūrimo veikla siekiama:

1.  4 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyta tinklų kūrimo veikla siekiama:

a)  stiprinti dalyvaujančių organizacijų gebėjimus pasiūlyti kokybiškų projektų vis didesniam Europos solidarumo korpuso dalyvių skaičiui;

a)  stiprinti dalyvaujančių organizacijų gebėjimus pasiūlyti aukštos kokybės projektų vis didesniam Europos solidarumo korpuso dalyvių skaičiui;

b)  pritraukti naujų dalyvių – tiek jaunuolių, tiek dalyvaujančių organizacijų;

b)  pritraukti naujų dalyvių – tiek jaunuolių, tiek dalyvaujančių organizacijų;

 

ba) sudaryti geresnes galimybes neįgaliesiems dalyvauti visų rūšių siūlomoje veikloje;

c)  suteikti galimybių teikti atsiliepimus apie solidarumo veiklą ir

c)  teikti atsiliepimus apie solidarumo veiklą ir

d)  tokia veikla prisidėti prie keitimosi patirtimi Europos solidarumo korpuse dalyvaujančių asmenų ir subjektų bendrumo jausmo stiprinimo ir taip prisidėti prie jo platesnio teigiamo poveikio.

d)  tokia veikla prisidėti prie keitimosi patirtimi Europos solidarumo korpuse dalyvaujančių asmenų ir subjektų bendrumo jausmo stiprinimo ir taip prisidėti prie jo platesnio teigiamo poveikio.

2.  4 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos kokybės ir paramos priemonės apima:

2.  4 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos kokybės ir paramos priemonės apima:

a)  priemones, kuriomis siekiama užtikrinti savanoriškos veiklos, stažuočių ar darbo vietų kokybę, įskaitant mokymą, kalbinę paramą, papildomą draudimą, paramą prieš solidarumo veiklą ar jai pasibaigus, taip pat platesnį Youthpass, kuriuo nustatomi ir apibūdinami įgyti gebėjimai, naudojimą solidarumo veikloje dalyvaujantiems asmenims ir gebėjimų stiprinimą ir administracinę paramą dalyvaujančioms organizacijoms;

a)  priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti savanoriškos veiklos, stažuočių, įdarbinimo arba solidarumo projektų kokybę bei prieigą ir lygias galimybes visiems jaunuoliams visose dalyvaujančiosiose šalyse, įskaitant mokymą internetu ir jo nenaudojant, kalbinę paramą, vaikų apsaugą ir su vaikais dirbančių dalyvių mokymus apsaugos priemonių srityje bei jų asmeninės istorijos patikrinimą, administracinio pobūdžio paramą dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms, papildomą draudimą, paramą prieš solidarumo veiklą ir, jei reikia, po jos, taip pat platesnį „Youthpass“, kuriuo nustatomi ir apibūdinami įgyti gebėjimai, naudojimą solidarumo veikloje dalyvaujantiems asmenims ir gebėjimų stiprinimą ir administracinę paramą dalyvaujančioms organizacijoms;

b)  subjektų, norinčių tapti solidarumo veiklos teikėjais Europos solidarumo korpusui, kokybės ženklo sukūrimą ir palaikymą;

b)  subjektų, norinčių teikti savanoriškos veiklos, stažuotės ar darbo vietas Europos solidarumo korpusui, atskirų kokybės ženklų sukūrimą ir palaikymą, siekiant užtikrinti Programos principų ir reikalavimų laikymąsi;

c)  Europos solidarumo korpuso išteklių centrų veiklą siekiant remti ir gerinti Europos solidarumo korpuso veiksmų įgyvendinimo kokybę ir jų rezultatų patvirtinimą;

c)  Europos solidarumo korpuso išteklių centrų veiklą siekiant remti ir gerinti Europos solidarumo korpuso veiksmų įgyvendinimo kokybę ir jų rezultatų patvirtinimą;

d)  Europos solidarumo korpuso portalo ir kitų svarbių internetinių paslaugų, būtinų pagalbinių IT sistemų ir internetinių priemonių sukūrimą, palaikymą ir naujinimą.

d)  daugiakalbio Europos solidarumo korpuso portalo ir kitų svarbių internetinių paslaugų, būtinų pagalbinių IT sistemų ir internetinių priemonių sukūrimą, palaikymą ir naujinimą.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

III skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

JAUNUOLIŲ DALYVAVIMAS SOLIDARUMO VEIKLOJE SPRENDŽIANT VISUOMENĖS UŽDAVINIUS

SOLIDARUMO VEIKLA SPRENDŽIANT VISUOMENĖS UŽDAVINIUS

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal jaunuolių dalyvavimo solidarumo veikloje sprendžiant visuomenės uždavinius kryptį įgyvendinamais veiksmais visų pirma siekiama padėti stiprinti sanglaudą, solidarumą ir demokratiją Sąjungoje ir už jos ribų, kartu sprendžiant visuomenės uždavinius, ypač stengiantis skatinti socialinę įtrauktį.

1.  Pagal solidarumo veiklos sprendžiant visuomenės uždavinius kryptį įgyvendinamais veiksmais visų pirma siekiama padėti stiprinti sanglaudą, solidarumą ir demokratiją Sąjungoje ir už jos ribų, kartu sprendžiant visuomenės uždavinius, ypač stengiantis skatinti socialinę įtrauktį.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  stažuotės ir darbas, kaip nurodyta 8 straipsnyje;

b)  kokybiškos stažuotės ir darbas, kaip nurodyta 8 straipsnyje;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta savanoriška veikla apima mokymosi ir mokymo dėmenį, bet nepakeičia stažuočių ar darbo, nėra prilyginama įdarbinimui ir grindžiama raštišku savanoriškos veiklos susitarimu.

1.  4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta savanoriška veikla suteikia jaunuoliams galimybę prisidėti prie su solidarumu susijusią veiklą vykdančių organizacijų kasdienio darbo bendruomenių, kuriose vykdoma veikla, labui, ji apima mokymosi ir mokymo dėmenį, bet nepakeičia stažuočių ar darbo, nėra prilyginama įdarbinimui ir grindžiama raštišku savanoriškos veiklos susitarimu.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

8 straipsnis

Stažuotės ir darbas

Stažuotės ir darbas

1.  4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta stažuotė grindžiama raštiška stažuotės sutartimi, kuri atitinka atitinkamais atvejais taikomą dalyvaujančios šalies, kurioje vyksta stažuotė, reguliavimo sistemą ir kurioje atsižvelgiama į stažuočių kokybės sistemos principus (2014/C 88/01). Stažuotės neturi pakeisti darbo.

1.  4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta stažuotė visada yra mokama ir grindžiama raštiška stažuotės sutartimi, kuri yra sudaroma stažuotės pradžioje ir atitinka atitinkamais atvejais taikomą dalyvaujančios šalies, kurioje vyksta stažuotė, reguliavimo sistemą, nurodant mokymosi tikslus, darbo sąlygas, stažuotės trukmę, atlyginimą dalyviui ir šalių teises ir pareigas, ir kurioje atsižvelgiama į stažuočių kokybės sistemos principus (2014/C 88/01); Stažuotės neturi pakeisti darbo.

2.  4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas darbas grindžiamas darbo sutartimi, atitinkančia dalyvaujančios šalies, kurioje įdarbinama, nacionalinę reguliavimo sistemą. Jei darbo sutarties trukmė viršija 12 mėnesių, finansinė parama darbą siūlančioms dalyvaujančioms organizacijoms neviršija 12 mėnesių.

2.  4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas darbas grindžiamas rašytine darbo sutartimi, kurioje laikomasi visų šalies, kurioje įdarbinama, nacionalinės teisės aktuose ir (arba) taikomose kolektyvinėse sutartyse nustatytų įdarbinimo nuostatų ir sąlygų. Jei darbo sutarties trukmė viršija dvylika mėnesių, finansinė parama darbą siūlančioms dalyvaujančioms organizacijoms neviršija dvylika mėnesių.

3.  Stažuotės ir darbas apima mokymosi ir mokymo dėmenį.

3.  Stažuotės ir darbas apima mokymosi ir mokymo dėmenį, siekiant padėti dalyviui įgyti atitinkamos patirties, norint ugdyti asmeniniam, mokymosi, socialiniam, pilietiniam ir profesiniam tobulėjimui naudingas kompetencijas.

4.  Stažuotės ir darbas gali vykti kitoje nei dalyvio gyvenamoji šalis šalyje (kitoje valstybėje) arba dalyvio gyvenamojoje šalyje (šalies viduje).

4.  Stažuotės ir darbas gali vykti kitoje nei dalyvio gyvenamoji šalis šalyje (kitoje valstybėje) arba dalyvio gyvenamojoje šalyje (šalies viduje).

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Finansinė parama 7 ir 8 straipsniuose nurodytai solidarumo veiklai preliminariai paskirstoma taip: 80 proc. savanoriškai veiklai ir solidarumo projektams ir 20 proc. – stažuotėms ir (arba) įdarbinimui, šalies viduje vykdomai veiklai skiriant ne daugiau kaip 20 proc.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota teikiant Programai įgyvendinti skirtą techninę ir administracinę paramą, kaip antai parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas.

2.  1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota teikiant Programai įgyvendinti skirtą techninę ir administracinę paramą, kaip antai parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas. Šią sumą galima vienodai panaudoti visoms trims Programos paprogramėms ir ji paskirstoma atsižvelgiant į įrodomus atitinkamų projektų ir veiklos poreikius.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17–30 metų jaunuoliai, norintys dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje, registruojasi Europos solidarumo korpuso portale. Tačiau pradėdamas savanoriauti, stažuotis, dirbti ar dalyvauti solidarumo projekte jaunuolis turi būti ne jaunesnis nei 18 metų ir ne vyresnis nei 30 metų.

17–30 metų jaunuoliai, norintys dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje, registruojasi Europos solidarumo korpuso portale, kuris yra prieinamas neįgaliesiems. Tačiau pradėdamas savanoriauti, stažuotis, dirbti ar dalyvauti solidarumo projekte jaunuolis turi būti ne jaunesnis nei 18 metų.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16 straipsnis

16 straipsnis

Dalyvaujančios organizacijos

Dalyvaujančios organizacijos

1.  Europos solidarumo korpuso veikloje gali dalyvauti bet koks viešasis ar privatusis subjektas ir tarptautinės organizacijos, gavusios Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą.

1.  Europos solidarumo korpuso veikloje gali dalyvauti bet koks viešasis ar privatusis subjektas ir tarptautinės organizacijos, gavusios Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą, patvirtinantį, kad jos siūlo veiklą, atitinkančią Europos solidarumo korpuso principus ir tikslus, ir šiame reglamente pateiktą solidarumo veiklos apibrėžtį atitinkančią veiklą. Vadovaujantis Reglamentu (ES, Euratomas) 2018/1046, dotacijų tikslas ar poveikis negali būti pelno gavimas.

2.  Subjekto, norinčio tapti Europos solidarumo korpuso programoje dalyvaujančia organizacija, paraišką vertina kompetentinga Europos solidarumo korpuso programą įgyvendinanti institucija, remdamasi vienodo požiūrio principu ir šiais principais: lygių galimybių ir nediskriminavimo; darbo pakeitimo išvengimo; kokybiškos veiklos, kuri apima mokymosi dėmenį, ypatingą dėmesį teikiant asmeniniam, socialiniam bei švietimo ir profesiniam tobulėjimui; tinkamos mokymo, darbo ir savanoriškos veiklos tvarkos; saugios ir derama aplinkos ir sąlygų ir pelno nesiekimo principo laikantis Finansinio reglamento. Pirmiau išvardytais principais nustatoma, ar veikla atitinka Europos solidarumo korpuso programos reikalavimus.

2.  Subjekto, norinčio tapti Europos solidarumo korpuso programoje dalyvaujančia organizacija, paraišką vertina kompetentinga Europos solidarumo korpuso programą įgyvendinanti institucija, remdamasi vienodo požiūrio principu ir šiais principais: lygių galimybių ir nediskriminavimo; darbo pakeitimo išvengimo; kokybiškos veiklos, kuri apima mokymosi dėmenį, ypatingą dėmesį teikiant asmeniniam, socialiniam bei švietimo ir profesiniam tobulėjimui; tinkamos mokymo, darbo ir savanoriškos veiklos tvarkos; saugios ir deramos aplinkos ir sąlygų, įskaitant politiką ir procedūras vaikų apsaugai veiklos metu užtikrinti; tarptautinių žmogaus teisių standartų laikymosi; įsipareigojimo neapgyvendinti vaikų ir neįgaliųjų globos įstaigose ir pelno nesiekimo principo laikantis Finansinio reglamento. Pirmiau išvardytais principais nustatoma, ar veikla atitinka Europos solidarumo korpuso programos reikalavimus. Kokybės ženklas suteikiamas tik toms organizacijoms, kurios įsipareigoja laikytis šių principų. Ar šių principų laikomasi, patikrinama pagal šio reglamento 26 ir 27 straipsnius.

3.  Atlikus vertinimą subjektui gali būti išduotas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas. Išduotas kokybės ženklas reguliariai vertinamas iš naujo ir gali būti atšauktas.

3.  Atlikus vertinimą subjektui gali būti išduotas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas. Išduotas kokybės ženklas reguliariai vertinamas iš naujo arba dalyvių prašymu gali būti vertinamas ši naujo ir gali būti atšauktas. Bet kuris subjektas, iš esmės keičiantis savo veiklą, apie tai praneša kompetentingai įgyvendinančiajai institucijai, kad ši iš naujo atliktų vertinimą. Kokybės ženklo suteikimas savanoriškai veiklai turi būti atskirtas nuo kokybės ženklo, naudojamo darbui ir stažuotėms, suteikimo.

4.  Bet kokiam subjektui, gavusiam Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą, turi būti suteikta galimybė prisijungti prie Europos solidarumo korpuso portalo priimančiojo subjekto arba paramą teikiančio subjekto funkcijai arba abiem funkcijoms vykdyti ir teikti solidarumo veiklos pasiūlymus registruotiems kandidatams.

4.  Bet kokiam subjektui, gavusiam Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą, turi būti suteikta galimybė prisijungti prie Europos solidarumo korpuso portalo priimančiojo subjekto arba paramą teikiančio subjekto funkcijai arba abiem funkcijoms vykdyti ir teikti solidarumo veiklos pasiūlymus registruotiems kandidatams.

 

4a.  Dalyvaujančiosios organizacijos, kurioms suteiktas kokybės ženklas, turi prieigą prie platformos, kuri skirta nesudėtingai tinkamų pareiškėjų paieškai, siekiant užtikrinti, kad procesas, vykdomas norinti dalyvauti solidarumo veikloje, būtų paprastesnis tiek dalyviams, tiek dalyvaujančiosioms organizacijoms.

 

4b.  Dalyvaujančiosios organizacijos sudaro geresnes galimybes populiarinti Europos solidarumo korpusą, siūlydamos buvusiems dalyviams galimybę dalintis savo patirtimi ir veikti kaip ambasadoriai kitai galimai Europos solidarumo korpuso dalyvių kartai, pasitelkiant tarpininkų tinklą.

5.  Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas savaime nereiškia, kad bus skirtas finansavimas pagal Europos solidarumo korpuso programą.

5.  Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas savaime nereiškia, kad bus skirtas finansavimas pagal Europos solidarumo korpuso programą.

6.  Finansavimas dalyvaujančios organizacijos siūlomai solidarumo veiklai ir su ja susijusioms kokybės ir paramos priemonėms gali būti skiriamas pagal Europos solidarumo korpuso programą arba iš kitų finansavimo šaltinių, nepriklausančių Sąjungos biudžetui.

6.  Finansavimas dalyvaujančios organizacijos siūlomai solidarumo veiklai ir su ja susijusioms kokybės ir paramos priemonėms gali būti skiriamas pagal Europos solidarumo korpuso programą arba iš kitų finansavimo šaltinių, nepriklausančių Sąjungos biudžetui.

7.  11 straipsnyje nurodytos veiklos srityje dalyvaujančios organizacijos pirmenybę teikia savanorių saugai ir saugumui.

7.  11 straipsnyje nurodytos veiklos srityje dalyvaujančios organizacijos pirmenybę teikia savanorių saugai ir saugumui.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  23 straipsnyje nurodytos nacionalinės agentūros parengia nuoseklią veiklos viešinimo ir pagal Programą remiamos veiklos rezultatų veiksmingos sklaidos ir panaudojimo strategiją ir padeda Komisijai skleisti informaciją apie Programą, įskaitant informaciją apie nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis valdomus veiksmus ir veiklą, ir apie jos rezultatus bei informuoja atitinkamas tikslines grupes apie jų šalyje vykdomus veiksmus ir veiklą.

3.  23 straipsnyje nurodytos nacionalinės agentūros parengia politikos priemones dėl veiksmingos sklaidos. Tokios politikos priemonės turi būti skirtos ir mažiau galimybių turintiems asmenims, be kita ko, atokiose vietovėse, ir pagal jų valdomus veiksmus remiamos veiklos rezultatų sklaidai ir panaudojimui, taip pat įtraukiant, jei tinkama, jaunimo organizacijas ir specializuotas jaunimo informavimo tarnybas.

 

Informacijos perdavimo veikla taip pat prisidedama prie komunikacijos veiklos, susijusios su Sąjungos politiniais prioritetais, jei jie yra susiję su šio reglamento bendruoju tikslu ir jei jie suteikia Sąjungai pridėtinės vertės ir matomumo.

 

Dalyvaujančiosios organizacijos informacijos apie Europos solidarumo korpusą teikimo ir sklaidos tikslais naudoja pavadinimą „Europos solidarumo korpusas“.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Komisija, siekdama užtikrinti nuoseklų Europos solidarumo korpuso įgyvendinimą visose dalyvaujančiosiose šalyse, rengia reguliarius nacionalinių agentūrų tinklo narių posėdžius ir mokymus, rengiamus su nacionalinių agentūrų tinklo nariais arba jiems skirtus. Komisija dėl Europos solidarumo korpuso įgyvendinimo nuolat konsultuojasi su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant dalyvaujančiąsias organizacijas.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Stebėsenos ir ataskaitų teikimo rodikliai:

Europos solidarumo korpusas atidžiai stebimas siekiant nustatyti, kokiu mastu pasiektas bendrasis tikslas ir konkretieji tikslai, taip pat siekiant stebėti jo kiekybinius ir kokybinius rezultatus ir poveikį. Tuo tikslu nustatoma minimalioji rodiklių sistema, kuria bus remiamasi rengiant būsimą išsamią Europos solidarumo korpuso kiekybinių ir kokybinių rezultatų ir poveikio stebėsenos programą, ir kuri, be kita ko, apimtų išplėstą kokybinių ir kiekybinių rodiklių rinkinį:

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priedas

Priedas

Stebėsenos ir ataskaitų teikimo rodikliai:

Kiekybinių rezultatų rodikliai:

a)  solidarumo veiklų dalyvių skaičius,

a)   savanoriškos veiklos dalyvių skaičius (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis), suskirstytas pagal šalis, amžių, lytį, profesinę patirtį ir išsilavinimą;

b)  mažiau galimybių turinčių asmenų procentinė dalis tarp dalyvių ir

b)   stažuočių dalyvių skaičius (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis), suskirstytas pagal šalis, amžių, lytį, profesinę patirtį ir išsilavinimą;

c)  Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą turinčių organizacijų skaičius.

c)   įdarbintų dalyvių skaičius (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis), suskirstytas pagal šalis, amžių, lytį, profesinę patirtį ir išsilavinimą;

 

ca)   solidarumo projektų dalyvių skaičius, suskirstytas pagal šalis, amžių, lytį, profesinę patirtį ir išsilavinimą;

 

cb)   kokybės ženklą turinčių organizacijų skaičius, suskirstytas pagal šalis ir gautą finansavimą;

 

cc)   dalyvaujančių mažiau galimybių turinčių jaunuolių skaičius. Kokybinių rezultatų rodikliai (sudėtiniai rodikliai):

 

cd)   dalyvių, kurie teigia, kad pasiekė teigiamų mokymosi rezultatų, skaičius;

 

ce)   dalyvių, kurių mokymosi pasiekimai buvo pripažinti tokiu sertifikatu kaip „Youthpass“ ar kitos rūšies oficialiu jų dalyvavimo Europos solidarumo korpuse pripažinimo dokumentu, procentinė dalis;

 

cf)   bendras dalyvių pasitenkinimo veiklos kokybe lygis;

 

cg)   asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai remiamų per solidarumo veiklą, skaičius.

 

Be to, atitinkamai turi būti užtikrintas suderinamumas su pagrindiniais jaunimui skirtais rodikliais, kaip nurodyta [XX naujas „Erasmus +“ reglamentas] priede.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas

Nuorodos

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

2.7.2018

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Deirdre Clune

29.6.2018

Svarstymas komitete

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Priėmimo data

3.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2

0

EFDD

Laura Agea

NI

Lampros Fountoulis

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (22.11.2018)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos solidarumo korpuso programos, kuriuo panaikinamas [Europos solidarumo korpuso reglamentas] ir Reglamentas (ES) Nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Nuomonės referentas: Tiemo Wölken

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas palankiai vertina Europos Komisijos 2018 m. birželio 11 d. pateiktą pasiūlymą įsteigti Europos solidarumo korpusą 2021–2027 m. laikotarpiui. Europos Sąjunga yra pagrįsta solidarumu – piliečių solidarumu, tarpvalstybiniu jos valstybių narių solidarumu ir solidarumu vykdant Sąjungos veiksmus jos teritorijoje ir už jos ribų. Tai bendra vertybė, labai puoselėjama visoje Europos Sąjungoje.

Europos solidarumo korpusu sukuriama iniciatyva, kuria jaunuoliams, norintiems užsiimti solidarumo veikla, suteikiama galimybė tobulinti savo įgūdžius ir tuo pačiu metu įgyvendinti savo siekius kuriant geresnę Sąjungą. Užtikrintus daugiau solidarumo Europa bus vieningesnė ir bus siekiama kurti tvirtesnę solidariai veikiančią Sąjungą.

Europos solidarumo korpusas ne tik grindžiamas jau įsteigtomis programomis, pavyzdžiui, Europos savanorių tarnyba, kuri pastaruosius 20 metų teikė galimybes jaunimui, bet taip pat yra platesnio masto, numatant naujas galimybes, didesnį matomumą ir stipresnį poveikį. Šis korpusas padės jaunuoliams visoje Sąjungoje kurti bendras vertybes ir taip sustiprins Sąjungą.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  siekiant įvykdyti Sąjungos įsipareigojimus kuriant įtraukią Europą, nepaprastai svarbu panaikinti diskriminaciją. Todėl Europos solidarumo korpuso veikla turėtų būti skatinama lyčių pusiausvyra ir ypač daug dėmesio skiriama lyčių lygybės įsipareigojimams;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Europos solidarumo korpusas sudaro naujų galimybių jaunuoliams savanoriauti, stažuotis arba dirbti su solidarumu susijusiose srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo projektus. Šios galimybės padeda jiems užsitikrinti asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas taip pat remia jo dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, kuriomis siekiama užtikrinti remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų patvirtinimą. Tokiu būdu bus galima prisidėti prie Europos bendradarbiavimo jaunimo srityje ir skleisti informaciją apie tokio bendradarbiavimo teigiamą poveikį;

(9)  Europos solidarumo korpusas sudaro naujų formaliojo ir savaiminio mokymosi galimybių jaunuoliams savanoriauti, stažuotis arba dirbti su solidarumu susijusiose srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo projektus. Šios galimybės padeda jiems užsitikrinti asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas taip pat remia jo dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, kuriomis siekiama užtikrinti remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų patvirtinimą. Tokiu būdu bus galima prisidėti prie Europos bendradarbiavimo jaunimo srityje ir skleisti informaciją apie tokio bendradarbiavimo teigiamą poveikį;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  stažuotės ir darbas su solidarumu susijusiose srityse gali suteikti papildomų galimybių jaunuoliams patekti į darbo rinką ir kartu padėti spręsti pagrindines visuomenės problemas. Tai gali padidinti jaunuolių galimybes įsidarbinti ir jų našumą, kartu padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją, nes tai būtina norint sudaryti jiems geresnes galimybes darbo rinkoje. Pagal Europos solidarumo korpuso programą siūlomos stažuotės atitinka Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemų išdėstytus kokybės principus21. Siūlomos stažuotės ir darbas yra tarpinis etapas jaunuoliams patenkant į darbo rinką, todėl nuo jų neatsiejamas paramos teikimas pasibaigus veiklai. Tam tikri darbo rinkos dalyviai, visų pirma valstybinės ir privačios užimtumo tarnybos, socialiniai partneriai ir prekybos rūmai, sudaro palankias sąlygas stažuotėms ir darbui. Jie kaip dalyvaujančios organizacijos turėtų pateikti paraišką dėl finansavimo per kompetentingą Europos solidarumo korpuso įgyvendinančią instituciją, siekdami tarpininkauti tarp jaunųjų dalyvių ir stažuotes bei darbą solidarumo sektoriuose siūlančių darbdavių;

(12)  stažuotės ir darbas su solidarumu susijusiose ne pelno srityse gali suteikti papildomų galimybių jaunuoliams patekti į darbo rinką ir kartu padėti spręsti pagrindines visuomenės problemas. Tai gali padidinti jaunuolių galimybes įsidarbinti ir jų našumą, kartu padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją, nes tai būtina norint sudaryti jiems geresnes galimybes darbo rinkoje. Pagal Europos solidarumo korpuso programą siūlomos stažuotės atitinka Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemų išdėstytus kokybės principus21. Siūlomos stažuotės ir darbas yra tarpinis etapas jaunuoliams patenkant į darbo rinką, todėl nuo jų neatsiejamas paramos teikimas pasibaigus veiklai. Tam tikri darbo rinkos dalyviai, visų pirma valstybinės ir privačios užimtumo tarnybos, socialiniai partneriai ir prekybos rūmai, sudaro palankias sąlygas stažuotėms ir darbui. Jie kaip dalyvaujančios organizacijos turėtų pateikti paraišką dėl finansavimo per kompetentingą Europos solidarumo korpuso įgyvendinančią instituciją, siekdami tarpininkauti tarp jaunųjų dalyvių ir stažuotes bei darbą solidarumo sektoriuose siūlančių darbdavių;

_________________

_________________

21 2018 m. kovo 15 d. Tarybos rekomendacija dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinės sistemos (OL C 153, 2018 5 2, p. 1).

21 2018 m. kovo 15 d. Tarybos rekomendacija dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinės sistemos (OL C 153, 2018 5 2, p. 1).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  Europos solidarumo korpusas skirtas 18–30 m. jaunuoliams; norint dalyvauti Europos solidarumo korpuso siūlomoje veikloje, pirmiausia reikėtų užsiregistruoti Europos solidarumo korpuso portale;

(27)  Europos solidarumo korpusas skirtas 18–30 m. jaunuoliams; norint dalyvauti Europos solidarumo korpuso siūlomoje veikloje, pirmiausia reikėtų užsiregistruoti Europos solidarumo korpuso portale. Humanitarinės pagalbos operacijų srityje reikėtų numatyti nukrypti leidžiančią nuostatą dėl amžiaus ribų, siekiant samdyti dalyvius, turinčius specialių profesinių įgūdžių, kurių reikia, kad tokia veikla būtų vykdoma sėkmingai;

Pagrindimas

Dabartinėje savanoriškos veiklos programoje humanitarinės pagalbos operacijų srityje – ES pagalbos savanorių iniciatyvoje – gali dalyvauti vyresni nei 18 metų amžiaus asmenys, o viršutinė amžiaus riba nenustatyta. Šia gera praktika reikėtų ir toliau vadovautis sujungus programas. Tokiu būdu būtų siekiama samdyti dalyvius, turinčius specialių profesinių įgūdžių, kurių gali prireikti, kad humanitarinės pagalbos operacijos būtų vykdomos sėkmingai.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso remiamoje veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, visų pirma turintys nepalankiausias sąlygas. Reikėtų įgyvendinti ypatingas priemones, kuriomis būtų skatinama socialinė įtrauktis, palankių sąlygų neturinčių jaunuolių dalyvavimas, atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su daugybės kaimo vietovių ir atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų atokumu. Be to, dalyvaujančios šalys turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Europos solidarumo korpuso veikimas. Tai turėtų padėti išspręsti, jei įmanoma, ir nepažeidžiant Šengeno acquis bei Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų valstybių piliečių atvykimo ir gyvenimo, vykdant tarpvalstybinę veiklą Europos Sąjungos viduje kylančias administracines problemas, dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas, leidimus gyventi ir Europos sveikatos draudimo kortelę;

(28)  reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso remiamoje veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, visų pirma turintys nepalankiausias sąlygas. Reikėtų įgyvendinti ypatingas priemones, kuriomis būtų skatinama socialinė įtrauktis, palankių sąlygų neturinčių jaunuolių dalyvavimas, atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su daugybės kaimo vietovių ir atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų atokumu. Atitinkamai, vykdant programos stebėseną pranešama apie tai, kokiu mastu programa atitinka jos siekį atspindėti Europos visuomenės įvairovę etninės kilmės, lyties, (ne)galios, socialinės kilmės ir Sąjungos geografijos aspektais. Be to, dalyvaujančios šalys turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Europos solidarumo korpuso veikimas. Tai turėtų padėti išspręsti, jei įmanoma, ir nepažeidžiant Šengeno acquis bei Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų valstybių piliečių atvykimo ir gyvenimo, vykdant tarpvalstybinę veiklą Europos Sąjungos viduje kylančias administracines problemas, dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas, leidimus gyventi ir Europos sveikatos draudimo kortelę;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

(29)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus ir prisidės prie siekio skirti bent 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų, 2021–2027 m. DFP laikotarpiu ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2027 m., pasiekti metinį 30 proc. tikslą. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant atitinkamą vertinimą ar peržiūrą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 1 260 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 1 112 988 000 EUR 2018 m. kainomis [1 260 000 000 EUR dabartinėmis kainomis].

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  Trečiųjų šalių skiriami ir numatomi finansiniai įnašai į Programą, kai tik gaunama pakankamai informacijos, pateikiami abiem biudžeto valdymo institucijoms kaip metinės arba tarpinės programos įgyvendinimo ataskaitos dalis.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17–30 metų jaunuoliai, norintys dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje, registruojasi Europos solidarumo korpuso portale. Tačiau pradėdamas savanoriauti, stažuotis, dirbti ar dalyvauti solidarumo projekte jaunuolis turi būti ne jaunesnis nei 18 metų ir ne vyresnis nei 30 metų.

17–30 metų jaunuoliai, norintys dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje, registruojasi Europos solidarumo korpuso portale. Tačiau pradėdamas savanoriauti, stažuotis, dirbti ar dalyvauti solidarumo projekte jaunuolis turi būti ne jaunesnis nei 18 metų ir ne vyresnis nei 30 metų. Humanitarinės pagalbos operacijų srityje numatoma nukrypti leidžianti nuostata dėl amžiaus ribos, siekiant samdyti dalyvius, turinčius profesinių įgūdžių, kurių reikia, kad tokios operacijos būtų vykdomos sėkmingai;

Pagrindimas

Dabartinėje savanoriškos veiklos programoje humanitarinės pagalbos operacijų srityje – ES pagalbos savanorių iniciatyvoje – gali dalyvauti vyresni nei 18 metų amžiaus asmenys, o viršutinė amžiaus riba nenustatyta. Šia gera praktika reikėtų ir toliau vadovautis sujungus programas. Tokiu būdu būtų siekiama samdyti dalyvius, turinčius specialių profesinių įgūdžių, kurių gali prireikti, kad humanitarinės pagalbos operacijos būtų vykdomos sėkmingai.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  procentinės dalys lyčių pusiausvyros, etninės kilmės, (ne)galios ir Sąjungos geografijos aspektais,

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas

Nuorodos

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

2.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Tiemo Wölken

28.6.2018

Svarstymas komitete

26.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ (21.1.2019)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos solidarumo korpuso programos, kuriuo panaikinamas [Europos solidarumo korpuso reglamentas] ir Reglamentas (ES) Nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Nuomonės referentė: Ivana Maletić

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos solidarumo korpusas – nauja ES iniciatyva, kuria skatinamas solidarumas kaip pagrindinė ES piliečių ir valstybių narių vertybė ir kuri jaunimui sudaro galimybes savo šalyje ar užsienyje vykdyti savanorišką veiklą arba dalyvauti projektuose, naudinguose bendruomenėms ir visos Europos žmonėms.

Jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ji turėtų patenkinti nepatenkintus visuomenės poreikius, padėti stiprinti bendruomenes, suteikti galimybę jaunuoliams įgyti vertingų žinių ir gebėjimų, ji turėtų būti prieinama jaunimui ir įgyvendinama saugiomis bei sveikomis sąlygomis; Nuomonės referentė ypač pabrėžė, kad jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti orientuota į nesimokančius ir nedirbančius asmenis (angl. NEET).

Savanoriška veikla (tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų) yra puiki neformaliojo ir savaiminio mokymosi patirtis, skatinanti jaunuolių asmeninį, socialinį, šviečiamąjį ir profesinį tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą ir galimybes įsidarbinti. Nuomonės referentė pabrėžė, kad turėtų būti visiškai kompensuojamos asmenų, dalyvaujančių savanoriškoje veikloje, su šia veikla susijusios išlaidos, tokios kaip apgyvendinimas, vietos transportas, kišenpinigiai, maistas, pervežimas iš jų gyvenamosios vietos į savanoriškos veiklos vietą ir grįžimas atgal.

Europos solidarumo suteikia jaunuoliams galimybę rengti ir įgyvendinti savo projektus, kuriais vietos ir regiono bendruomenių labui siekiama spręsti konkrečias jų problemas. Tokie projektai – atspirties taškas norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje ir galimybė išbandyti idėjas bei padėti jaunuoliams patiems skatinti solidarumo veiksmus. Be to, Europos solidarumo korpuso projektai yra pirmasis žingsnis skatinant Europos solidarumo korpuso dalyvius dirbti savarankiškai arba burtis į asociacijas, nevyriausybines organizacijas, socialines įmones ar kitas organizacijas, veikiančias solidarumo, ne pelno ir jaunimo sektoriuose.

Bet kuris Europos solidarumo korpuso veikloje norintis dalyvauti subjektas turėtų gauti kokybės ženklą. Nuomonės referentė pabrėžė, kad suteiktas kokybės ženklas turėtų būti vertinamas iš naujo bent kas dvejus metus ir atšauktas, jeigu atliekant patikrinimą nustatoma, jog sąlygos, kuriomis jis buvo suteiktas, nebetenkinamos.

Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą viešinimą, reklamavimą ir informavimą apie galimybes ir pagal Programą remiamų veiksmų rezultatus sklaidą. Taip ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas socialinėms įmonėms, skatinant jas remti Europos solidarumo korpuso veiklą. Siekiant geriau įgyvendinti Europos solidarumo korpuso programos tikslus, pageidautina, kad Komisija, valstybės narės ir nacionalinės agentūros glaudžiai bendradarbiautų su nevyriausybinėmis organizacijomis, socialinėmis įmonėmis, jaunimo organizacijomis ir vietos suinteresuotaisiais subjektais, turinčiais patirties solidarumo veiksmų srityje.

Šiuo pasiūlymu nustatomi keli supaprastinimai, taikomi fiziniams asmenims, organizacijoms ir institucijoms. Nuomonės referentė siūlo dar labiau supaprastinti galiojančią finansinę procedūrą, pirmenybę teikiant supaprastintą išlaidų apmokėjimą, siekiant supaprastinti reikalavimus paramos gavėjams. Nuomonės referentė pritaria pasiūlymui nustatyti nacionalinių agentūrų vidaus kontrolės standartus ir dotacijoms skirtų Sąjungos lėšų, už kurias atsako atitinkamos nacionalinės agentūros, valdymo taisykles, atsižvelgiant į supaprastinimo reikalavimus, nesukeliant papildomos naštos dalyviams ir dalyvaujančioms organizacijoms.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Europos Sąjunga grindžiama piliečių ir valstybių narių solidarumu. Šia bendrąja vertybe grindžiami jos veiksmai ir užtikrinama vienybė, būtina kovojant su dabartinėmis ir būsimomis visuomenės problemomis, kurias jaunieji europiečiai nori padėti spręsti praktiškai parodydami solidarumą;

(1)  Europos Sąjunga grindžiama bendromis vertybėmis ir piliečių ir valstybių narių bei skirtingų kartų solidarumu. Šiomis bendromis vertybėmis grindžiami jos veiksmai ir užtikrinama vienybė, būtina kovojant su dabartinėmis ir būsimomis visuomenės problemomis Europos ir tarptautiniu lygmeniu, kurias jaunieji europiečiai nori padėti spręsti praktiškai parodydami solidarumą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2016 m. gruodžio 7 d. Komunikate „Europos solidarumo korpusas“18 Komisija pabrėžė, kad reikia sutvirtinti solidarumo veiklos pagrindus visoje Europoje, sudaryti daugiau geresnių galimybių jaunuoliams dalyvauti solidarumo veikloje įvairiose srityse ir remti nacionalinius ir vietos subjektus jiems stengiantis spręsti įvairius uždavinius ir įveikti krizes. Komunikatu pradėtas pirmasis Europos solidarumo korpuso etapas – pasitelkus įvairias ES programas, pagal kurias jaunuoliams visoje Sąjungoje pasiūlyta savanoriauti, stažuotis arba dirbti;

(3)  2016 m. gruodžio 7 d. Komunikate „Europos solidarumo korpusas“18 Komisija pabrėžė, kad reikia sutvirtinti solidarumo veiklos pagrindus visoje Europoje, sudaryti daugiau geresnių galimybių jaunuoliams dalyvauti solidarumo veikloje įvairiose srityse ir remti nacionalinius, regioninius ir vietos subjektus jiems stengiantis spręsti įvairius uždavinius ir įveikti krizes. Komunikatu pradėtas pirmasis Europos solidarumo korpuso etapas – pasitelkus įvairias ES programas, pagal kurias jaunuoliams visoje Sąjungoje pasiūlyta savanoriauti, stažuotis arba dirbti;

___________________

__________________

18 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos solidarumo korpusas“ (COM(2016) 0942 final).

18 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos solidarumo korpusas“ (COM(2016)0942 final).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  jaunuoliams turėtų būti sudaromos nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, kartu įgyti naudingos asmeninės, mokymosi, socialinės, pilietinės ir profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų ir atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti. Tokia veikla taip pat turėtų būti remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumas;

(5)  jaunuoliams turėtų būti sudaromos nesunkiai prieinamos ir įtraukios galimybės dalyvauti solidarumo veikloje – tai jiems padės išreikšti įsipareigojimą dirbti bendruomenių, įskaitant vietos bendruomenes, labui, kartu įgyti naudingos asmeninės, mokymosi, socialinės, pilietinės ir profesinės patirties, žinių, įgūdžių ir gebėjimų ir atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti nacionaliniu, regioniniu, Europos ir prireikus tarpvalstybiniu ar tarptautiniu lygmenimis. Tokia veikla taip pat turėtų būti remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ja turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai, padedama stiprinti bendruomenes, suteikiama galimybė jaunuoliams įgyti vertingų žinių ir gebėjimų, ji turėtų būti įperkama jaunimui ir įgyvendinama saugiomis ir sveikomis sąlygomis;

(6)  jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti kokybiška ir visų pirma orientuota į nesimokančius ir nedirbančius asmenis (angl. NEET), t. y. ja turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai, padedama stiprinti vietos bendruomenes ir socialinę sanglaudą, suteikiama galimybė jaunuoliams įgyti vertingų žinių, įgūdžių ir gebėjimų, ji turėtų būti įperkama jaunimui ir įgyvendinama saugiomis, įtraukiomis ir sveikomis sąlygomis;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Europos solidarumo korpusas yra viena bendra vieta, per kurią galima pradėti dalyvauti solidarumo veikloje visoje Sąjungoje ir už jos ribų. Reikėtų užtikrinti nuoseklumą ir papildomumą su kitomis svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir programomis. Europos solidarumo korpusas turėtų būti grindžiamas jau įgyvendinamų programų, visų pirma Europos savanorių tarnybos19 ir ES pagalbos savanorių20, pranašumais ir sąveika. Juo taip pat turėtų būti papildomos valstybių narių pastangos remti jaunuolius ir padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją pagal Jaunimo garantiją, suteikiant jiems papildomų galimybių patekti į darbo rinką organizuojant stažuotes arba sukuriant darbo vietas su solidarumu susijusiose srityse tam tikroje valstybėje narėje arba tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip pat reikia užtikrinti papildomumą su jau veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su Europos solidarumo korpuso veikla, kaip antai Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu, EURES ir „Eurodesk“. Be to, reikėtų užtikrinti papildomumą tarp jau veikiančių susijusių sistemų, visų pirma nacionalinių solidarumo sistemų ir jaunuolių judumo sistemų, ir Europos solidarumo korpuso, ir prireikus vadovautis gerąja patirtimi;

(7)  Europos solidarumo korpusas yra viena bendra vieta, per kurią galima pradėti dalyvauti solidarumo veikloje visoje Sąjungoje ir už jos ribų. Reikėtų užtikrinti nuoseklumą ir papildomumą su kitomis svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir programomis. Europos solidarumo korpusas turėtų būti grindžiamas jau įgyvendinamų programų, visų pirma Europos savanorių tarnybos19 ir ES pagalbos savanorių20, pranašumais ir sąveika. Juo taip pat turėtų būti papildomos valstybių narių, regionų ir miestų pastangos remti jaunuolius ir padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją pagal Jaunimo garantiją, suteikiant jiems papildomų galimybių patekti į darbo rinką organizuojant stažuotes arba sukuriant darbo vietas su solidarumu susijusiose srityse tam tikroje valstybėje narėje arba tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip pat reikia užtikrinti papildomumą su jau veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su Europos solidarumo korpuso veikla, kaip antai Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu, EURES ir „Eurodesk“. Be to, reikėtų užtikrinti papildomumą tarp jau veikiančių susijusių sistemų, visų pirma nacionalinių solidarumo sistemų ir jaunuolių judumo sistemų, ir Europos solidarumo korpuso, ir prireikus vadovautis gerąja patirtimi;

_________________

_________________

19 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50–73).

19 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50–73).

20 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva) (OL L 122, 2014 4 24, p. 1–17).

20 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva) (OL L 122, 2014 4 24, p. 1–17).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Europos solidarumo korpusas sudaro naujų galimybių jaunuoliams savanoriauti, stažuotis arba dirbti su solidarumu susijusiose srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo projektus. Šios galimybės padeda jiems užsitikrinti asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas taip pat remia jo dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, kuriomis siekiama užtikrinti remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų patvirtinimą. Tokiu būdu bus galima prisidėti prie Europos bendradarbiavimo jaunimo srityje ir skleisti informaciją apie tokio bendradarbiavimo teigiamą poveikį;

(9)  Europos solidarumo korpusas sudaro naujų galimybių jaunuoliams savanoriauti, stažuotis arba dirbti su solidarumu susijusiose srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo programas ir projektus. Šios galimybės padeda jiems užsitikrinti asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas taip pat remia jo dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, kuriomis siekiama užtikrinti remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų patvirtinimą. Tokiu būdu bus galima prisidėti prie Europos bendradarbiavimo jaunimo srityje ir skleisti informaciją apie tokio bendradarbiavimo teigiamą poveikį;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šiomis veiklomis turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai bendruomenių naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą; tai gali būti daroma savanoriaujant, stažuojantis, dirbant, įgyvendinant projektus arba vykdant tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su švietimu ir mokymu, užimtumu, lyčių lygybe, verslumu (visų pirma, socialiniu verslumu), pilietiškumu ir demokratiniu dalyvavimu, aplinkos ir gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių prevencija, pasirengimu joms ir jų padarinių šalinimu, žemės ūkio ir kaimo plėtra, maisto ir ne maisto produktų tiekimu, sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir kultūra, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine parama ir gerove, trečiųjų šalių piliečių priėmimu ir integravimu, teritoriniu bendradarbiavimu ir sanglauda, tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Tokia solidarumo veikla turėtų apimti aiškų mokymosi ir mokymo dėmenį per atitinkamą veiklą, kuri dalyviams gali būti siūloma prieš solidarumo veiklos laikotarpį, jo metu ir po jo;

(10)  ši veikla turėtų būti naudinga bendruomenėms ir remiama vietos bei regioninių valdžios institucijų, kartu skatinant asmens asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą; tai gali būti daroma savanoriaujant, stažuojantis, dirbant, įgyvendinant projektus arba vykdant tinklų kūrimo veiklą, plėtojant IT ir naujas technologijas įvairiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su formaliuoju ir neformaliuoju švietimu ir savaiminiu mokymusi, kultūrų dialogu, socialine įtrauktimi ir mokymu, užimtumu, lyčių lygybe, verslumu (visų pirma, socialiniu verslumu), pilietiškumu ir demokratiniu dalyvavimu, aplinkos ir gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių prevencija, pasirengimu joms ir jų padarinių šalinimu, žemės ūkio ir kaimo plėtra, maisto ir ne maisto produktų tiekimu, sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir kultūra, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine parama ir gerove, trečiųjų šalių piliečių priėmimu ir integravimu, teritoriniu bendradarbiavimu ir sanglauda, tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Tokia solidarumo veikla turėtų apimti aiškų švietimo, mokymosi ir mokymo dėmenį per atitinkamą veiklą, kuri dalyviams gali būti siūloma prieš solidarumo veiklos laikotarpį, jo metu ir po jo;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  savanoriška veikla (tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų) yra puiki neformaliojo ir savaiminio mokymosi patirtis, skatinanti jaunuolių asmeninį, socialinį, mokymosi ir profesinį tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą ir galimybes įsidarbinti. Savanoriška veikla neturėtų daryti neigiamo poveikio galimam ar esamam apmokamam darbui, ar būti suvokiama kaip jo pakaitalas; Komisija ir valstybės narės, taikydamos atvirąjį koordinavimo metodą, turėtų bendradarbiauti jaunimo savanoriškos veiklos politikos srityje;

(11)  savanoriška veikla (tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų) yra puiki neformaliojo ir savaiminio mokymosi patirtis, skatinanti jaunuolių asmeninį, socialinį, mokymosi ir profesinį tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą, gerosios patirties mainus ir įsidarbinimo perspektyvas darbo rinkoje. Savanoriška veikla neturėtų daryti neigiamo poveikio galimam ar esamam apmokamam darbui, ar būti suvokiama kaip jo pakaitalas. Turėtų būti tinkamai kompensuojamos asmenų, dalyvaujančių savanoriškoje veikloje, su šia veikla susijusios išlaidos (įskaitant išlaidas, susijusias su apgyvendinimu, vietos transportu, kišenpinigiais, maistu, pervežimu iš jų gyvenamosios vietos į savanoriškos veiklos vietą ir grįžimu atgal). Komisija ir valstybės narės, taikydamos atvirąjį koordinavimo metodą, turėtų bendradarbiauti jaunimo savanoriškos veiklos politikos srityje;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  jaunuolių iniciatyvumas yra svarbus visuomenės ir darbo rinkos turtas. Europos solidarumo korpusas padeda jį skatinti, suteikdamas jaunuoliams galimybę rengti ir įgyvendinti savo projektus, kuriais siekiama spręsti konkrečias problemas vietos bendruomenių labui. Tokie projektai – galimybė išbandyti idėjas ir padėti jaunuoliams patiems skatinti solidarumo veiksmus. Jie taip pat yra atspirties taškas norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje ir pirmasis žingsnis skatinant Europos solidarumo korpuso dalyvius dirbti savarankiškai arba burtis į asociacijas, nevyriausybines organizacijas ar kitas organizacijas, veikiančias solidarumo, ne pelno ir jaunimo sektoriuose;

(13)  jaunuolių iniciatyvumas yra svarbus visuomenės ir darbo rinkos turtas. Europos solidarumo korpusas padeda jį skatinti, suteikdamas jaunuoliams galimybę rengti ir įgyvendinti savo projektus, kuriais siekiama spręsti konkrečias problemas vietos ir regioninių bendruomenių labui, prireikus atsižvelgiant į specifinius vietos, regiono ir tarpvalstybinius veiksnius. Tokie projektai – galimybė kurti novatoriškus sprendimus siekiant išspręsti pagrindinius iššūkius ir padėti jaunuoliams patiems skatinti solidarumo veiksmus. Jie taip pat yra atspirties taškas norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje ir pirmasis žingsnis skatinant Europos solidarumo korpuso dalyvius dirbti savarankiškai arba burtis į asociacijas, nevyriausybines organizacijas, socialines įmones ar kitas organizacijas, veikiančias solidarumo, ne pelno ir jaunimo sektoriuose;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti Europos solidarumo korpuse siūlomos veiklos ir kitokių galimybių kokybės užtikrinimui, visų pirma siūlant dalyviams mokymą, kalbinę paramą, draudimą, administracinę paramą ir paramą pasibaigus veiklai, taip pat patvirtinant per Europos solidarumo korpusą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus. Savanorių saugumui ir saugai turėtų ir toliau būti ypatingai svarbūs aspektai, savanoriai neturėtų būti dislokuojami operacijoms, kurios vykdomos per tarptautinius ir netarptautinius ginkluotus konfliktus, vykdyti;

(15)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti Europos solidarumo korpuse siūlomos veiklos ir kitokių galimybių kokybės užtikrinimui, visų pirma siūlant dalyviams mokymą, kalbinę paramą, galimybę naudotis asmeninės paramos paslaugomis, draudimą, administracinę paramą ir paramą prieš prasidedant ir pasibaigus veiklai, taip pat patvirtinant per Europos solidarumo korpusą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus. Savanorių saugumui ir saugai turėtų ir toliau būti ypatingai svarbūs aspektai, savanoriai neturėtų būti dislokuojami operacijoms, kurios vykdomos per tarptautinius ir netarptautinius ginkluotus konfliktus, vykdyti;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  kokybės ženklas turėtų užtikrinti, kad dalyvaujančios organizacijos laikytųsi Europos solidarumo korpuso principų ir reikalavimų, susijusių su jų teisėmis ir pareigomis visais solidarumo veiklos etapais. Kokybės ženklas yra būtinoji dalyvavimo sąlyga, bet jo gavimas savaime neturėtų reikšti, kad bus skirtas finansavimas pagal Europos solidarumo korpuso programą;

(17)  kokybės ženklas turėtų užtikrinti, kad dalyvaujančios organizacijos nuolat veiksmingai laikytųsi Europos solidarumo korpuso principų ir reikalavimų, susijusių su jų teisėmis ir pareigomis visais solidarumo veiklos etapais, įskaitant pasiruošimo etapą ir etapą po veiklos vykdymo. Kokybės ženklas yra būtinoji dalyvavimo sąlyga, bet jo gavimas savaime neturėtų reikšti, kad bus skirtas finansavimas pagal Europos solidarumo korpuso programą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  bet kuris Europos solidarumo korpuso veikloje norintis dalyvauti subjektas turėtų gauti kokybės ženklą, jei tenkinamos atitinkamos sąlygos. Kokybės ženklo suteikimo procedūrą turėtų nuolat vykdyti Europos solidarumo korpuso programą įgyvendinančios institucijos. Suteiktą kokybės ženklą reikėtų reguliariai įvertinti iš naujo ir atšaukti, jeigu atliekant patikrinimą nustatoma, kad sąlygos, kuriomis jis buvo suteiktas, nebetenkinamos;

(18)  bet kuris Europos solidarumo korpuso veikloje norintis dalyvauti subjektas turėtų gauti kokybės ženklą, jei tenkinamos atitinkamos sąlygos. Kokybės ženklo suteikimo procedūrą turėtų nuolat vykdyti Europos solidarumo korpuso programą įgyvendinančios institucijos. Suteiktą kokybės ženklą reikėtų vertinti iš naujo bent kas ketverius metus ir atšaukti, jeigu atliekant patikrinimą nustatoma, kad sąlygos, kuriomis jis buvo suteiktas, nebetenkinamos.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos išplėsti Europos solidarumo korpuso projektus; turėtų būti nustatyta konkrečių priemonių, padedančių Europos solidarumo korpuso projektų vykdytojams teikti paraiškas dotacijai gauti ar siekti sąveikos naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų fondais ir migracijos, saugumo, teisingumo ir pilietybės, sveikatos ir kultūros programomis;

(21)  turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos išplėsti Europos solidarumo korpuso projektus. Tuo pat metu potencialiems paramos gavėjams turėtų būti teikiama tiksli ir nuolat atnaujinama informacija apie tokias galimybes. Turėtų būti nustatyta konkrečių priemonių, padedančių Europos solidarumo korpuso projektų vykdytojams teikti paraiškas dotacijai gauti ar siekti sąveikos naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų fondais ir migracijos, saugumo, teisingumo ir pilietybės, sveikatos ir kultūros programomis;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  Europos solidarumo korpuso portalą reikėtų nuolat tobulinti siekiant užtikrinti galimybę nesunkiai prisijungti prie Europos solidarumo korpuso ir sukurti vieno langelio sistemą ir susidomėjusiems asmenims, ir organizacijoms, be kita ko, registruojantis, nustatant ir derinant poreikius ir galimybes, kuriant tinklus ir vykdant virtualius mainus, rengiant mokymą internetu, teikiant kalbinę paramą ir paramą pasibaigus veiklai bei atliekant kitas naudingas funkcijas, kurių gali prireikti ateityje;

(23)  Europos solidarumo korpuso portalą reikėtų nuolat tobulinti siekiant užtikrinti galimybę nesunkiai ir patogiu naudotojui būdu prisijungti prie Europos solidarumo korpuso ir sukurti vieno langelio sistemą ir susidomėjusiems asmenims, ir organizacijoms, be kita ko, registruojantis, nustatant ir derinant poreikius ir galimybes, kuriant tinklus ir vykdant virtualius mainus, rengiant mokymą internetu, teikiant kalbinę paramą ir paramą pasibaigus veiklai bei atliekant kitas naudingas funkcijas, kurių gali prireikti ateityje;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso remiamoje veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, visų pirma turintys nepalankiausias sąlygas. Reikėtų įgyvendinti ypatingas priemones, kuriomis būtų skatinama socialinė įtrauktis, palankių sąlygų neturinčių jaunuolių dalyvavimas, atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su daugybės kaimo vietovių ir atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų atokumu. Be to, dalyvaujančios šalys turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Europos solidarumo korpuso veikimas. Tai turėtų padėti išspręsti, jei įmanoma, ir nepažeidžiant Šengeno acquis bei Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų valstybių piliečių atvykimo ir gyvenimo, vykdant tarpvalstybinę veiklą Europos Sąjungos viduje kylančias administracines problemas, dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas, leidimus gyventi ir Europos sveikatos draudimo kortelę;

(28)  reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso remiamoje veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, visų pirma turintys nepalankiausias sąlygas. Reikėtų įgyvendinti ypatingas priemones, kuriomis būtų skatinama socialinė įtrauktis, palankių sąlygų neturinčių jaunuolių dalyvavimas, atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su daugybės kaimo vietovių ir atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų atokumu. Taigi, vykdant Programos stebėseną teikiamos ataskaitos apie tai, kokia apimtimi dalyvavimas atitinka siekius atspindėti visuomenės įvairovę mažumų grupių, negalios (ar jos nebuvimo), socialiniu ar finansiniu požiūriu nepalankios padėties ir dalyvių regioninės kilmės atžvilgiu. Be to, dalyvaujančios šalys turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Europos solidarumo korpuso veikimas. Tai turėtų padėti išspręsti, jei įmanoma, ir nepažeidžiant Šengeno acquis bei Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų valstybių piliečių atvykimo ir gyvenimo, vykdant tarpvalstybinę veiklą Europos Sąjungos viduje kylančias administracines problemas, dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas, leidimus gyventi ir Europos sveikatos draudimo kortelę;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  Europos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą viešinimą, reklamavimą ir informavimą apie galimybes ir pagal Programą remiamų veiksmų rezultatus sklaidą. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas socialinėms įmonėms, skatinant jas remti Europos solidarumo korpuso veiklą. Viešinimo, reklamavimo ir informacijos sklaidos veiklą reikėtų vykdyti pasitelkiant visas Programos įgyvendinimo įstaigas, prireikus padedant kitoms svarbiausioms suinteresuotosioms šalims;

(38)  Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą viešinimą, reklamavimą ir informavimą apie galimybes ir pagal Programą remiamų veiksmų rezultatus sklaidą. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas socialinėms įmonėms, skatinant jas remti Europos solidarumo korpuso veiklą. Viešinimo, reklamavimo ir informacijos sklaidos veiklą reikėtų vykdyti pasitelkiant visas Programos įgyvendinimo įstaigas, prireikus padedant kitoms svarbiausioms suinteresuotosioms šalims;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  siekiant geriau įgyvendinti Programos tikslus, pageidautina, kad Komisija, valstybės narės ir nacionalinės agentūros glaudžiai bendradarbiautų su nevyriausybinėmis organizacijomis, jaunimo organizacijomis ir vietos suinteresuotosiomis šalimis, turinčiomis patirties solidarumo veiksmų srityje;

(39)  siekiant geriau įgyvendinti Programos tikslus, pageidautina, kad Komisija, valstybės narės ir nacionalinės agentūros glaudžiai bendradarbiautų su nevyriausybinėmis organizacijomis, socialinėmis įmonėmis, jaunimo organizacijomis ir vietos suinteresuotosiomis šalimis, turinčiomis patirties solidarumo veiksmų srityje, įskaitant savanoriškos veiklos infrastruktūrą ir paramos agentūras, pvz., savanorių centrus;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  siekiant užtikrinti efektyvų ir veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą, Programa turėtų kuo labiau išnaudoti galiojančius valdymo mechanizmus. Tad Programos įgyvendinimas turėtų būti patikėtas egzistuojančioms struktūroms, t. y. Komisijai ir nacionalinėms agentūroms, paskirtoms valdyti [Naujojo Erasmus reglamento III skyriuje] nurodytus veiksmus; Komisija dėl Europos solidarumo korpuso įgyvendinimo turėtų nuolat konsultuotis su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant dalyvaujančias organizacijas;

(41)  siekiant užtikrinti efektyvų ir veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą, Programa turėtų kuo labiau išnaudoti galiojančius valdymo mechanizmus. Tad Programos įgyvendinimas turėtų būti patikėtas egzistuojančioms struktūroms, t. y. Komisijai ir nacionalinėms agentūroms, paskirtoms valdyti [Naujojo Erasmus reglamento III skyriuje] nurodytus veiksmus; Komisija dėl Europos solidarumo korpuso įgyvendinimo turėtų nuolat konsultuotis su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant dalyvaujančias organizacijas, ir aktyviai įtraukti jas į sprendimų priėmimo procesą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)   savanoris – tai Europos solidarumo korpuso portale užsiregistravęs asmuo, kuris laisva valia vykdo visuomenei naudingą veiklą; 

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9)  solidarumo projektas – ne trumpesnės kaip 12 mėnesių trukmės nemokama solidarumo veikla šalies viduje, kurią vykdo ne mažiau kaip penkių Europos solidarumo korpuso dalyvių grupė ir kuria siekiama spręsti pagrindinius uždavinius jų bendruomenėse, kartu aiškiai turinti Europos pridėtinę vertę;

9)  solidarumo projektas – ne trumpesnės kaip 12 mėnesių trukmės nemokama solidarumo veikla šalies viduje ar tarpvalstybiniu lygmeniu, kurią vykdo ne mažiau kaip penkių Europos solidarumo korpuso dalyvių grupė arba dalyvaujanti organizacija ir kuria siekiama spręsti pagrindinius uždavinius jų bendruomenėse, kartu aiškiai turinti Europos pridėtinę vertę;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Konkretus Programos tikslas – suteikti jaunuoliams, įskaitant mažiau galimybių turinčius asmenis, lengvai prieinamų galimybių dalyvauti solidarumo veikloje Europoje ir užsienyje, kartu gerinant ir tinkamai patvirtinant jų gebėjimus, taip pat sudarant geresnes sąlygas jiems įsidarbinti ir patekti į darbo rinką.

2.  Konkretus Programos tikslas – suteikti jaunuoliams, įskaitant mažiau galimybių turinčius asmenis, lengvai prieinamų ir įtraukių galimybių dalyvauti solidarumo veikloje Europoje ir užsienyje, ypatingą dėmesį skiriant šalims kandidatėms ir potencialioms kandidatėms, kartu gerinant ir tinkamai patvirtinant jų žinias ir gebėjimus, taip pat sudarant geresnes sąlygas jiems įsidarbinti.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  dėl taikomo principo įtraukti jaunuolius iš įvairios aplinkos;

d)  dėl taikomo įtraukaus principo įtraukti jaunuolius iš įvairios ir palankių sąlygų neturinčios aplinkos, įskaitant tuos, kurių visaverčiam dalyvavimui Programoje kyla kliūčių;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  priemones, kuriomis siekiama užtikrinti savanoriškos veiklos, stažuočių ar darbo vietų kokybę, įskaitant mokymą, kalbinę paramą, papildomą draudimą, paramą prieš solidarumo veiklą ar jai pasibaigus, taip pat platesnį Youthpass, kuriuo nustatomi ir apibūdinami įgyti gebėjimai, naudojimą solidarumo veikloje dalyvaujantiems asmenims ir gebėjimų stiprinimą ir administracinę paramą dalyvaujančioms organizacijoms;

a)  priemones, kuriomis siekiama užtikrinti savanoriškos veiklos, stažuočių ar darbo vietų kokybę ir prieinamumą, įskaitant mokymą, kalbinę paramą, papildomą draudimą, paramą prieš solidarumo veiklą ar jai pasibaigus, taip pat platesnį Youthpass, kuriuo nustatomi ir apibūdinami įgyti gebėjimai, naudojimą solidarumo veikloje dalyvaujantiems asmenims ir gebėjimų stiprinimą ir administracinę paramą dalyvaujančioms organizacijoms;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  priemones, kuriomis siekiama skatinti socialinę įtrauktį ir lygias galimybes;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta savanoriška veikla apima mokymosi ir mokymo dėmenį, bet nepakeičia stažuočių ar darbo, nėra prilyginama įdarbinimui ir grindžiama raštišku savanoriškos veiklos susitarimu.

1.  4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta savanoriška veikla orientuojama į nustatytus bendruomenės poreikius ir turi turėti aiškų poveikį šiems poreikiams, apima mokymosi ir mokymo dėmenį, bet nepakeičia stažuočių ar darbo, nėra prilyginama įdarbinimui ir grindžiama raštišku savanoriškos veiklos susitarimu. Tokiu susitarimu užtikrinama tinkama dalyvio teisinė ir socialinė apsauga. Tinkamai kompensuojamos asmenų, dalyvaujančių savanoriškoje veikloje, su šia veikla susijusios išlaidos.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pirmenybė suteikiama supaprastintam išlaidų apmokėjimui, siekiant supaprastinti reikalavimus paramos gavėjams.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Įgyvendindamos šį reglamentą, Komisija, valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios šalys skatina socialinę įtrauktį ir vienodas prieigos sąlygas, taip pat ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių dalyvavimą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atlikus vertinimą subjektui gali būti išduotas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas. Išduotas kokybės ženklas reguliariai vertinamas iš naujo ir gali būti atšauktas.

3.  Atlikus vertinimą subjektui gali būti išduotas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas. Išduotas kokybės ženklas bent kas ketverius metus vertinamas iš naujo ir netinkamo naudojimo atveju gali būti atšauktas.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo Programos įgyvendinimo pradžios. Taip pat pridedamas galutinis ankstesnės programos vertinimas.

2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo Programos įgyvendinimo pradžios. Prie šio tarpinio vertinimo pridedamas galutinis ankstesnės programos vertinimas.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą, visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus, teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) greitai teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija vykdo su Programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais.

2.  Komisija vykdo su Programa, jos tiksline auditorija, trukme ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  23 straipsnyje nurodytos nacionalinės agentūros parengia nuoseklią veiklos viešinimo ir pagal Programą remiamos veiklos rezultatų veiksmingos sklaidos ir panaudojimo strategiją ir padeda Komisijai skleisti informaciją apie Programą, įskaitant informaciją apie nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis valdomus veiksmus ir veiklą, ir apie jos rezultatus bei informuoja atitinkamas tikslines grupes apie jų šalyje vykdomus veiksmus ir veiklą.

3.  23 straipsnyje nurodytos nacionalinės agentūros parengia nuoseklią informavimo, veiksmingo viešinimo ir veiklos, kuri remiama pagal šių agentūrų valdomus Programos veiksmus, rezultatų sklaidos visiems potencialiems paramos gavėjams ir tų rezultatų panaudojimo strategiją ir padeda Komisijai skleisti informaciją apie Programą, įskaitant informaciją apie nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis valdomus veiksmus ir veiklą, ir apie jos rezultatus bei informuoja atitinkamas tikslines grupes apie jų šalyje vykdomus veiksmus ir veiklą.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nustatomi atitinkamos nacionalinės agentūros vidaus kontrolės standartai ir dotacijoms skirtų Sąjungos lėšų, už kurias atsako nacionalinės agentūros, valdymo taisyklės;

a)  nustatomi atitinkamos nacionalinės agentūros vidaus kontrolės standartai ir dotacijoms skirtų Sąjungos lėšų, už kurias atsako nacionalinės agentūros, valdymo taisyklės, atsižvelgiant į supaprastinimo reikalavimus ir nesukuriant papildomos naštos dalyviams ir dalyvaujančioms organizacijoms.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Asmenų ar subjektų, tarp jų ir Sąjungos institucijų ar įstaigų neįgaliotų asmenų ar subjektų, atliktais Sąjungos įnašo naudojimo auditais grindžiamas bendras užtikrinimas pagal Finansinio reglamento [127 straipsnį].

1.  Asmenų ar subjektų, tarp jų ir Sąjungos institucijų ar įstaigų neįgaliotų asmenų ar subjektų, atliktais Sąjungos įnašo naudojimo auditais grindžiamas bendras užtikrinimas pagal Finansinio reglamento [127 straipsnį] ir visose valstybėse narėse jie vykdomi pagal tuos pačius kriterijus.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nacionalinės agentūros atsako už pirminę dotacijų gavėjų joms patikėtiems Europos solidarumo korpuso programos veiksmams kontrolę. Tos kontrolės tikslas – pagrįstai patvirtinti, kad suteiktos dotacijos naudojamos numatytiems tikslams ir laikantis taikytinų Sąjungos taisyklių.

2.  Nacionalinės agentūros atsako už pirminę dotacijų gavėjų joms patikėtiems Europos solidarumo korpuso programos veiksmams kontrolę. Ta kontrolė turi būti proporcinga ir tinkama ir ja siekiama pagrįstai patvirtinti, kad suteiktos dotacijos naudojamos numatytiems tikslams ir laikantis taikytinų Sąjungos taisyklių.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija imasi tinkamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad vykdant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus būtų saugomi Sąjungos finansiniai interesai.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  mažiau galimybių turinčių asmenų procentinė dalis tarp dalyvių ir

b)  mažiau galimybių turinčių asmenų procentinė dalis tarp dalyvių;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  lyčių pusiausvyros, mažumų grupių, negalios (ar jos nebuvimo) ir dalyvių regioninės kilmės procentinės dalys.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas

Nuorodos

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

2.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Ivana Maletić

20.6.2018

Svarstymas komitete

21.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

17.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

1

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

28

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

5

0

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas

Nuorodos

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

11.6.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

EMPL

2.7.2018

ENVI

2.7.2018

 

REGI

2.7.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Michaela Šojdrová

1.6.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

10.10.2018

 

 

 

Priėmimo data

4.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

Pateikimo data

15.2.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

14

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

1

0

ECR

Rupert Matthews

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. kovo 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika