Procedure : 2018/0230(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0079/2019

Ingediende teksten :

A8-0079/2019

Debatten :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Stemmingen :

PV 12/03/2019 - 9.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0150

VERSLAG     ***I
PDF 643kWORD 276k
14.2.2019
PE 627.916v02-00 A8-0079/2019

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014

(COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Commissie cultuur en onderwijs

Rapporteur: Michaela Šojdrová

Rapporteurs voor advies (*):Eleni Theocharous, Commissie ontwikkelingssamenwerking

Deirdre Clune, Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

(*)  Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
 ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014

(COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0440),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 165, lid 4, artikel 166, lid 4, en artikel 214, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0264/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 2018(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 6 december 2018(2),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Begrotingscommissie en de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0079/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De Europese Unie is gebouwd op solidariteit tussen burgers en tussen lidstaten. Deze gemeenschappelijke waarde geeft richting aan haar handelingen en zorgt voor de eenheid die nodig is om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Jonge Europeanen willen daarbij helpen door hun solidariteit in de praktijk te brengen.

(1)  De Europese Unie is gebouwd op solidariteit tussen burgers en tussen lidstaten. Deze in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie verankerde gemeenschappelijke waarde geeft richting aan haar handelingen en zorgt voor de eenheid die nodig is om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Jonge Europeanen willen daarbij helpen door hun solidariteit in de praktijk te brengen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Rekening houdend met de forse toename van het aantal humanitaire crises en noodsituaties in de wereld, moet de solidariteit tussen de lidstaten worden bevorderd, evenals de solidariteit met derde landen die getroffen zijn door natuurrampen of door de mens veroorzaakte crises, mede om de solidariteit en de zichtbaarheid van de humanitaire hulp bij de burgers van de Unie te bevorderen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 ter)  Humanitaire hulp is gebaseerd op de beginselen van onpartijdigheid, neutraliteit en non-discriminatie, die zijn verankerd in het internationaal humanitair recht en het recht van de Unie. Humanitaire hulp omvat op behoeften gebaseerde noodhulp die gericht is op het redden van levens, het voorkomen en verlichten van menselijk leed, het behoud van de menselijke waardigheid en het bieden van bescherming aan kwetsbare groepen die het slachtoffer zijn van door de mens of de natuur veroorzaakte crises of natuurrampen. Vermindering van het risico op rampen en versterking van de rampenparaatheid door middel van de opbouw van capaciteit en veerkracht vormen eveneens essentiële elementen van humanitaire hulp.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  In haar mededeling "Een Europees Solidariteitskorps" van 7 december 201618 benadrukte de Commissie dat het nodig is de basis voor solidair werk in heel Europa te versterken, jongeren meer en betere mogelijkheden te bieden voor solidariteitsactiviteiten op een groot aantal gebieden, en nationale en lokale actoren te ondersteunen bij het aanpakken van verscheidene uitdagingen en crises. Met de mededeling nam een eerste fase van het Europees Solidariteitskorps een aanvang. Daarbij werden verschillende programma's van de Unie ingeschakeld om jongeren in de hele Unie mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk, stages of banen.

(3)  In haar mededeling "Een Europees Solidariteitskorps" van 7 december 201618 benadrukte de Commissie dat het nodig is de basis voor solidair werk in heel Europa te versterken, jongeren meer en betere mogelijkheden te bieden voor solidariteitsactiviteiten op een groot aantal gebieden, en nationale, regionale en lokale actoren te ondersteunen bij het aanpakken van verscheidene uitdagingen en crises. Met de mededeling nam een eerste fase van het Europees Solidariteitskorps een aanvang. Daarbij werden verschillende programma's van de Unie ingeschakeld om jongeren in de hele Unie mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk, stages of banen.

___________________

__________________

18 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een Europees Solidariteitskorps (COM(2016) 942 final).

18 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een Europees Solidariteitskorps (COM(2016) 942 final).

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  In het kader van deze verordening wordt solidariteit opgevat als een gevoel van verantwoordelijkheid van en voor iedereen om zich in te zetten voor het algemeen belang, dat wordt geuit door middel van concrete activiteiten zonder hiervoor een tegenprestatie te verwachten.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter)  Het geven van hulp aan mensen en gemeenschappen buiten de Unie die worden geconfronteerd met rampen of die bijzonder kwetsbaar zijn voor rampen en behoefte hebben aan humanitaire hulp, op basis van de grondbeginselen van neutraliteit, humaniteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, is een belangrijke uiting van solidariteit.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quater)  De deelnemende vrijwilligers en de organisaties die acties verrichten in het kader van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening moeten zich houden aan de beginselen die zijn vermeld in de Europese consensus over humanitaire hulp.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4 quinquies)  Verdere ontwikkeling van de solidariteit met slachtoffers van crises en rampen in derde landen is noodzakelijk en humanitaire hulp en vrijwilligerswerk in het algemeen als activiteit die een leven lang uitgeoefend kan worden moeten beter onder de aandacht worden gebracht en zichtbaarder worden gemaakt voor de burgers van de Unie.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4 sexies)  De Unie en de lidstaten hebben zich ertoe verbonden de VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de daaraan verbonden duurzameontwikkelingsdoelstellingen ten uitvoer te leggen, zowel bij intern als bij extern optreden.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 septies)  In zijn conclusies van 19 mei 2017 over het operationeel maken van de koppeling tussen humanitaire bijstand en ontwikkelingshulp, erkende de Raad dat de veerkracht moet worden versterkt door humanitaire bijstand en ontwikkelingssamenwerking beter aan elkaar te koppelen, en door de operationele verbanden tussen de complementaire benaderingen van humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking en conflictpreventie verder te versterken.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Jongeren moeten laagdrempelige kansen krijgen om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hun de mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij de gemeenschappen uit te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en vaardigheden en competenties te verwerven voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger, waardoor hun inzetbaarheid verbetert. Die activiteiten moeten ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers ondersteunen.

(5)  Jongeren moeten laagdrempelige, inclusieve en zinvolle kansen krijgen om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hun de mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij de gemeenschappen uit te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring en kennis op te doen en vaardigheden en competenties te verwerven voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger, waardoor hun inzetbaarheid verbetert. Die activiteiten moeten ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers ondersteunen, evenals multiculturele uitwisseling.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen aan onvervulde behoeften van de samenleving, bijdragen tot de versterking van gemeenschappen, jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis en competenties te verwerven, financieel toegankelijk zijn voor jongeren en worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden.

(6)  De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn. Zij moeten tot doel hebben de problemen van de samenleving aan te pakken, de solidariteit te bevorderen en bij te dragen tot de versterking van gemeenschappen en de democratische participatie. Zij moeten jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis, vaardigheden en competenties te verwerven. Zij moeten financieel toegankelijk zijn voor jongeren en worden uitgevoerd in veilige, inclusieve en gezonde omstandigheden. De dialoog met lokale en regionale overheden en Europese netwerken die gespecialiseerd zijn in urgente sociale problemen moet worden aangemoedigd om goed te kunnen bepalen aan welke maatschappelijke behoeften niet tegemoet wordt gekomen en te garanderen dat het programma op behoeften is georiënteerd. De solidariteitsactiviteiten mogen geen negatieve invloed hebben op bestaande banen of stages, moeten bijdragen aan het versterken van de toezeggingen van bedrijven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en mogen deze toezeggingen niet vervangen.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Het Europees Solidariteitskorps biedt één contactpunt voor solidariteitsactiviteiten in de hele Unie en daarbuiten. Er moet worden gezorgd voor samenhang en complementariteit met andere relevante beleidsterreinen en programma's van de Unie. Het Europees Solidariteitskorps bouwt voort op de sterke punten en synergieën van de programma's die eraan voorafgingen en bestaande programma's, met name het Europees vrijwilligerswerk19 en de EU-vrijwilligers voor humanitaire hulp20. Het vormt ook een aanvulling op de inspanningen van de lidstaten om jongeren te ondersteunen en de overgang van school naar werk te vergemakkelijken in het kader van de jongerengarantie door hun extra kansen te bieden om de arbeidsmarkt te betreden in de vorm van een stage of een baan op solidariteitsgerelateerde gebieden in hun eigen of een andere lidstaat. Daarnaast wordt gezorgd voor complementariteit met bestaande EU-netwerken die betrekking hebben op de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, zoals het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-netwerk. Bovendien moet worden gezorgd voor complementariteit tussen bestaande regelingen (in het bijzonder nationale solidariteitsregelingen en mobiliteitsprogramma's voor jongeren) en het Europees Solidariteitskorps door in voorkomend geval voort te bouwen op goede praktijken.

(7)  Het Europees Solidariteitskorps biedt één contactpunt voor solidariteitsactiviteiten in de hele Unie en daarbuiten. Er moet worden gezorgd voor samenhang en complementariteit met andere relevante beleidsterreinen en programma's van de Unie. Het Europees Solidariteitskorps bouwt voort op de sterke punten en synergieën van de programma's die eraan voorafgingen en bestaande programma's, met name het Europees vrijwilligerswerk19 en de EU-vrijwilligers voor humanitaire hulp20. Het vormt ook een aanvulling op de inspanningen van de lidstaten om jongeren te ondersteunen en de overgang van school naar werk te vergemakkelijken in het kader van regelingen zoals de jongerengarantie door hun extra kansen te bieden om de arbeidsmarkt te betreden in de vorm van een stage of een baan op solidariteitsgerelateerde gebieden in hun eigen of een andere lidstaat. Daarnaast wordt gezorgd voor complementariteit met bestaande EU-netwerken die betrekking hebben op de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, zoals het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-netwerk en relevante maatschappelijke organisaties, waaronder sociale partners en netwerken die jonge mensen en vrijwilligers vertegenwoordigen. Bovendien moet worden gezorgd voor complementariteit tussen bestaande regelingen, in het bijzonder nationale solidariteitsregelingen zoals vrijwilligerswerk, maatschappelijke dienstverlening en mobiliteitsprogramma's voor jongeren) en het Europees Solidariteitskorps door in voorkomend geval voort te bouwen op goede praktijken, om de doeltreffendheid en de kwaliteit van dergelijke regelingen te versterken en te verrijken en voort te bouwen op goede praktijken. Het Europees Solidariteitskorps mag niet in de plaats komen van nationale regelingen. Er moet voor worden gezorgd dat alle jongeren toegang hebben tot nationale solidariteitsactiviteiten. De Commissie moet praktische richtsnoeren opstellen over de wijze waarop het programma andere programma’s van de Unie kan aanvullen, over het vinden van financieringsbronnen en over synergieën tussen de verschillende programma’s.

__________________

__________________

19 Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van "Erasmus+": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50).

19 Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van "Erasmus+": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50).

20 Verordening (EU) nr. 375/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 tot oprichting van het Europese vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening ("EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp") (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 1).

20 Verordening (EU) nr. 375/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 tot oprichting van het Europese vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening ("EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp") (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 1).

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8 bis)  Certificering van uitzendende en gastorganisaties in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 375/2014 moet in het kader van het programma niet worden gedupliceerd en de gelijkwaardigheid ervan moet worden erkend bij de tenuitvoerlegging van deze verordening vanaf 2021.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren nieuwe mogelijkheden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief solidariteitsprojecten te bedenken en te ontwikkelen. Die mogelijkheden dragen bij aan hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en aan hun ontwikkeling als burger. Het Europees Solidariteitskorps ondersteunt ook netwerkactiviteiten voor de deelnemende personen en organisaties, naast maatregelen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage leveren aan Europese samenwerking gericht op jongeren en de positieve effecten ervan onder de aandacht brengen.

(9)  Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren nieuwe niet-formele en informele leermogelijkheden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief solidariteitsprojecten te bedenken en te ontwikkelen. Die mogelijkheden dragen bij aan hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en aan hun ontwikkeling als burger. Het Europees Solidariteitskorps ondersteunt ook netwerkactiviteiten voor de deelnemende personen en organisaties, naast maatregelen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage leveren aan Europese samenwerking gericht op jongeren en de positieve effecten ervan onder de aandacht brengen. Het moet ook bijdragen aan de versterking van gemeenschappen en de ondersteuning van bestaande organisaties die solidariteitsacties uitvoeren.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Die activiteiten moeten ten goede komen aan gemeenschappen en tegelijkertijd bijdragen aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van een jongere en aan zijn ontwikkeling als burger, waarbij de activiteiten de vorm kunnen aannemen van vrijwilligerswerk, stages en banen, projecten of netwerkactiviteiten die zijn ontwikkeld met betrekking tot verschillende gebieden zoals onderwijs en opleiding, werkgelegenheid, gendergelijkheid, ondernemerschap (in het bijzonder sociaal ondernemerschap), burgerschap en democratische participatie, milieu en natuurbescherming, klimaatactie, rampenpreventie -paraatheid en hersteloperaties, landbouw en plattelandsontwikkeling, het verstrekken van levensmiddelen en non-foodartikelen, gezondheid en welzijn, creativiteit en cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, sociale bijstand en welzijnszorg, de opvang en integratie van onderdanen van derde landen, territoriale samenwerking en cohesie, en grensoverschrijdende samenwerking. Dergelijke solidariteitsactiviteiten omvatten een solide leer- en opleidingsbasis, die wordt gelegd via zinvolle activiteiten die vóór, tijdens en na de solidariteitsactiviteit aan de deelnemers kunnen worden aangeboden.

(10)  Die activiteiten moeten een duidelijke Europese toegevoegde waarde hebben en ten goede komen aan gemeenschappen en tegelijkertijd bijdragen aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van jongeren en aan hun ontwikkeling als burger. Die moeten de vorm kunnen aannemen van vrijwilligerswerk, stages en banen, projecten of netwerkactiviteiten die zijn ontwikkeld met betrekking tot verschillende gebieden zoals onderwijs en opleiding, werkgelegenheid, gendergelijkheid, ondernemerschap (in het bijzonder sociaal ondernemerschap), burgerschap en democratische participatie, interculturele en interreligieuze dialoog, sociale inclusie, inclusie van mensen met een handicap, milieu en natuurbescherming, klimaatactie, rampenpreventie -paraatheid en hersteloperaties, landbouw en plattelandsontwikkeling, het verstrekken van levensmiddelen en non-foodartikelen, gezondheid en welzijn, cultuur, met inbegrip van cultureel erfgoed, creativiteit, lichamelijke opvoeding en sport, sociale bijstand en welzijnszorg, de opvang en integratie van onderdanen van derde landen, met nadruk op het aanpakken van de uitdagingen waar migranten mee te maken hebben, territoriale samenwerking en cohesie, en grensoverschrijdende samenwerking. Dergelijke solidariteitsactiviteiten omvatten een solide leer- en opleidingsbasis, die wordt gelegd via zinvolle activiteiten die vóór, tijdens en na de solidariteitsactiviteit aan de deelnemers kunnen worden aangeboden.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Vrijwilligersactiviteiten (zowel binnen als buiten de Unie) vormen een rijke ervaring in een niet-formele en informele leeromgeving, die bijdraagt tot de persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkeling van de jongeren en die hun actieve burgerschap en inzetbaarheid vergroot. Vrijwilligersactiviteiten mogen geen negatieve gevolgen hebben voor potentiële of bestaande banen of als vervanging daarvan worden beschouwd. De Commissie en de lidstaten moeten via de open coördinatiemethode samenwerken bij beleid inzake vrijwilligerswerk voor jongeren.

(11)  Vrijwilligersactiviteiten (zowel binnen als buiten de Unie) vormen een rijke ervaring in een niet-formele en informele leeromgeving, die bijdraagt tot de persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkeling van de jongeren en die hun actieve burgerschap, democratische participatie en inzetbaarheid vergroot. Vrijwilligerswerk moet gebaseerd zijn op een schriftelijke overeenkomst voor vrijwilligerswerk en vrijwilligersactiviteiten mogen geen negatieve gevolgen hebben voor potentiële of bestaande banen of als vervanging daarvan worden beschouwd. De Commissie en de lidstaten moeten via de open coördinatiemethode samenwerken bij beleid inzake vrijwilligerswerk voor jongeren.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Stages en banen op solidariteitsgerelateerde gebieden kunnen jongeren extra kansen bieden om op de arbeidsmarkt te komen terwijl zij helpen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de inzetbaarheid en de productiviteit van jongeren helpen bevorderen en hun overgang van school naar werk vergemakkelijken, wat essentieel is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De stageactiviteiten die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, moeten voldoen aan de kwaliteitsbeginselen van de Aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stages21. De aangeboden stages en banen fungeren voor jongeren als een springplank om de arbeidsmarkt te betreden, en worden daarom gecombineerd met adequate ondersteuning na afloop van de activiteit. De stages en banen worden gefaciliteerd door relevante arbeidsmarktactoren, met name openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners en kamers van koophandel, en worden door de deelnemende organisatie vergoed. Als deelnemende organisaties moeten zij financiering aanvragen via het bevoegde uitvoeringsorgaan van het Europees Solidariteitskorps voor de bemiddeling tussen de deelnemende jongeren en de werkgevers die stages en banen in solidariteitsgerelateerde sectoren aanbieden.

(12)  Gemakkelijk toegankelijke stages en banen moeten zowel vanuit financieel als organisatorisch oogpunt duidelijk worden onderscheiden van vrijwilligerswerk. Stages mogen nooit in de plaats komen van banen. Betaalde stages en banen kunnen echter een stimulans vormen voor achtergestelde en kansarme jongeren om deel te nemen aan solidariteitsgerelateerde activiteiten waartoe zij anders wellicht geen toegang zouden hebben, en bieden tegelijkertijd een duidelijke Europese meerwaarde bij het aanpakken van onopgeloste maatschappelijke uitdagingen en versterken van lokale gemeenschappen. Stages kunnen voor jongeren de overgang van school naar werk vergemakkelijken, en kunnen hun inzetbaarheid vergroten, wat essentieel is om hun duurzame integratie op de arbeidsmarkt te verwezenlijken. De aangeboden stages en banen fungeren voor jongeren als een springplank om de arbeidsmarkt te betreden. Stages en banen die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, moeten altijd worden betaald door de deelnemende organisatie die de deelnemer een stageplaats of een baan aanbiedt. Stages moeten stoelen op een schriftelijke stage-overeenkomst overeenkomstig het toepasselijke regelgevingskader van het land waar de stage plaatsvindt, indien van toepassing, en moeten voldoen aan de beginselen van de Aanbeveling van de Raad van 10 maart 2014 inzake een kwaliteitskader voor stages21.Banen moeten stoelen op een arbeidsovereenkomst overeenkomstig de nationale wetgeving of de toepasselijke collectieve overeenkomsten, of beide, van het deelnemende land waar de baan wordt uitgeoefend. Financiële steun aan deelnemende organisaties die een baan aanbieden, mag niet langer dan twaalf maanden worden geboden. De deelnemende organisaties moeten financiering aanvragen via het bevoegde uitvoeringsorgaan van het Europees Solidariteitskorps voor de bemiddeling tussen de deelnemende jongeren en de werkgevers die stages en banen in solidariteitsgerelateerde sectoren aanbieden. Stages en banen moeten gepaard gaan met adequate voorbereiding, opleiding op de werkplek en ondersteuning na plaatsing, in functie van de deelname van de deelnemer. De stages en banen moeten worden gefaciliteerd door relevante arbeidsmarktactoren, met name openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners en kamers van koophandel, alsook organisaties die lid zijn van EURES, overeenkomstig Verordening (EU) 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad21 bis in het geval van grensoverschrijdende activiteiten.

__________________

__________________

21 Aanbeveling van de Raad van 15 maart 2018 voor een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen (PB C 153 van 2.5.2018, blz. 1).

21 Aanbeveling van de Raad van 10 maart 2014 inzake een kwaliteitskader voor stages (PB C 88 van 27.3.2014, blz. 1).

 

21 bis Verordening (EU) 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2016 inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013 (PB L 107 van 22.4.2016, blz. 1).

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  Er moet voor worden gezorgd dat stages en banen beschikbaar zijn voor deelname door alle jongeren, en met name aan jongeren die minder kansen hebben, met inbegrip van jongeren met een beperking, sociaal of cultureel achtergestelde jongeren, jonge migranten en jongeren die in geïsoleerde plattelandsgebieden of in de ultraperifere gebieden van de Unie wonen.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  De zin voor initiatief van jongeren is een belangrijke troef voor de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het Europees Solidariteitskorps helpt dit aspect bevorderen door jongeren de kans te bieden hun eigen projecten voor het aanpakken van specifieke uitdagingen ten bate van hun lokale gemeenschappen te bedenken en uit te voeren. Die projecten zijn een gelegenheid om ideeën uit te proberen en helpen jongeren om zelf de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij dienen ook als springplank naar verdere betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten en zijn een eerste stap om de deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps aan te moedigen als zelfstandige in de solidariteitsgerelateerde, non-profit- en jeugdsector aan de slag te gaan of verenigingen, ngo's of andere organisaties in die sectoren op te zetten.

(13)  De zin voor initiatief van jongeren is een belangrijke troef voor de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het Europees Solidariteitskorps helpt dit aspect bevorderen door jongeren de kans te bieden hun eigen projecten voor het aanpakken van specifieke uitdagingen ten bate van hun lokale gemeenschappen te bedenken en uit te voeren. Die projecten zijn een gelegenheid om ideeën uit te proberen voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor veelvoorkomende uitdagingen door middel van een bottom-upbenadering en jongeren te helpen om zelf de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij dienen ook als springplank naar verdere betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten en zijn een eerste stap om de deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps aan te moedigen als zelfstandige in de solidariteitsgerelateerde, non-profit- en jeugdsector aan de slag te gaan en actieve burgers te blijven als vrijwilliger, stagiair of werknemer bij verenigingen, ngo's of andere organisaties in die sectoren. Het Europees Solidariteitskorps is voornamelijk bedoeld om een omgeving te scheppen waarin jongeren steeds meer worden gemotiveerd om zich bezig te houden met solidariteitsactiviteiten en het openbaar belang te dienen.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13 bis)  Vrijwilligers kunnen bijdragen aan vergroting van de capaciteit van de Unie om op behoeften gebaseerde en principiële humanitaire hulp te leveren en bijdragen aan de totstandbrenging van een effectievere humanitaire sector op voorwaarde dat zij op de juiste wijze worden geselecteerd, opgeleid en voorbereid om te worden ingezet, zodat zij over de nodige vaardigheden en competenties beschikken om mensen zo goed mogelijk te helpen, en zij op de plaats waar zij hun vrijwilligerswerk verrichten de juiste ondersteuning of begeleiding ontvangen. Daarom spelen hooggekwalificeerde, goed opgeleide en ervaren coaches/mentoren ter plaatse een belangrijke rol doordat zij de doeltreffendheid van de humanitaire respons helpen verbeteren en vrijwilligers helpen ondersteunen.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Jongeren en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps moeten voelen dat zij deel uitmaken van een gemeenschap van personen en entiteiten die zich inzetten voor meer solidariteit in heel Europa. Tegelijkertijd hebben de deelnemende organisaties behoefte aan ondersteuning om hun capaciteit te versterken zodat zij hoogwaardige activiteiten kunnen aanbieden aan een toenemend aantal deelnemers. Het Europees Solidariteitskorps ondersteunt netwerkactiviteiten om de betrokkenheid van de jongeren en de deelnemende organisaties bij deze gemeenschap te verstevigen, het teamgevoel binnen het Europees Solidariteitskorps te bevorderen en de uitwisseling van nuttige ervaringen en praktijken aan te moedigen. Die activiteiten dragen ook bij tot een grotere bekendheid van het Europees Solidariteitskorps onder openbare en particuliere actoren en tot het verzamelen van feedback van deelnemers en deelnemende organisaties over de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps.

(14)  Jongeren en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps moeten voelen dat zij deel uitmaken van een gemeenschap van personen en entiteiten die zich inzetten voor meer solidariteit in heel Europa. Tegelijkertijd hebben de deelnemende organisaties behoefte aan ondersteuning om hun capaciteit te versterken zodat zij hoogwaardige activiteiten kunnen aanbieden aan een toenemend aantal deelnemers. Het Europees Solidariteitskorps ondersteunt netwerkactiviteiten om de betrokkenheid van de jongeren en de deelnemende organisaties bij deze gemeenschap te verstevigen, het teamgevoel binnen het Europees Solidariteitskorps te bevorderen en de uitwisseling van beste ervaringen en praktijken aan te moedigen. Die activiteiten dragen ook bij tot een grotere bekendheid van het Europees Solidariteitskorps onder openbare en particuliere actoren en tot het verzamelen van gedetailleerde en zinvolle feedback van deelnemers en deelnemende organisaties over verschillende stadia van de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps. De feedback moet vragen bevatten met betrekking tot de doelstellingen van het programma om de verwezenlijking ervan beter te evalueren.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 bis)  Om het programma tot een succes te maken moeten de zichtbaarheid ervan en de kennis erover worden vergroot en moeten de beschikbare financieringsmogelijkheden verder worden bevorderd, door middel van informatiecampagnes (met inbegrip van een jaarlijkse informatiedag over het Europees Solidariteitskorps) en dynamische communicatiemaatregelen met de nadruk op social media, om zo de doelgroep, zowel individuen als organisaties, optimaal te informeren.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de activiteiten en de andere mogelijkheden die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden. Dat kan met name door te voorzien in opleiding, taalondersteuning, verzekering, administratieve ondersteuning en ondersteuning na afloop van de activiteit en in de validatie van de kennis, vaardigheden en competenties die de deelnemers hebben opgedaan door hun ervaring bij het Europees Solidariteitskorps. De beveiliging en veiligheid van de vrijwilligers blijven van het grootste belang en vrijwilligers mogen niet worden ingezet bij operaties die plaatsvinden in gebieden waar zich internationale en niet-internationale gewapende conflicten afspelen.

(15)  Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van en de doelstelling van inclusiviteit die moet worden bereikt door middel van de activiteiten en de mogelijkheden die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden. Dat kan met name door te voorzien in passende online of offline opleiding, taalondersteuning, passende accommodatie, verzekering, eenvoudige administratieve procedures en ondersteuning voorafgaand aan en na afloop van de activiteit en in de validatie van de kennis, vaardigheden en competenties die de deelnemers hebben opgedaan door hun ervaring bij het Europees Solidariteitskorps. Ondersteuningsmaatregelen moeten worden opgezet in samenwerking met jeugdorganisaties en andere non-profit- en maatschappelijke organisaties, zodat gebruik kan worden gemaakt van hun deskundigheid op dit gebied. De beveiliging en veiligheid van de deelnemers en van de beoogde begunstigden blijven van het grootste belang. Alle activiteiten moeten in overeenstemming zijn met het "berokken geen schade"-beginsel. Deelnemers mogen niet worden ingezet bij operaties die plaatsvinden in gebieden waar zich internationale en niet-internationale gewapende conflicten afspelen, of bij faciliteiten die niet in overeenstemming zijn met de internationale mensenrechtennormen. Activiteiten waarmee direct contact met kinderen is gemoeid, moeten worden geleid door het beginsel dat rekening moet worden gehouden met de belangen van het kind en in voorkomend geval onderzoek van de antecedenten van deelnemers inhouden of het nemen van andere maatregelen met het oog op het waarborgen van de bescherming van de kinderen.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  Overeenkomstig de EU-richtsnoeren voor de bevordering en bescherming van de rechten van het kind (2017) en artikel 9 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap moeten de Unie en de lidstaten de overgang van de opname in instellingen van kwetsbare personen, zoals personen met een handicap en kinderen, naar gezins- en gemeenschapszorg bevorderen en ondersteunen. In die context mag het programma geen maatregelen of initiatieven ondersteunen die in de weg staan van het streven om een einde te maken aan de opname in instellingen of enige plaatsing die schadelijk zou zijn voor kinderen of personen met een handicap.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 ter)  De beginselen inzake gelijke kansen en niet-discriminatie van de Unie moeten volledig worden geëerbiedigd in alle uitvoeringsstadia van het programma, met name bij de identificatie en selectie van vrijwilligers en organisaties.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Om ervoor te zorgen dat de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps daadwerkelijk een impact hebben op de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemers en op hun ontwikkeling als burger, moeten de kennis, vaardigheden en competenties die het leerresultaat van de activiteit zijn, duidelijk in kaart worden gebracht en gedocumenteerd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de nationale omstandigheden en bijzonderheden, zoals aanbevolen in de Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren22.

(16)  Om ervoor te zorgen dat de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps daadwerkelijk een impact hebben op de persoonlijke, educatieve, sociale culturele en professionele ontwikkeling van de deelnemers en op hun ontwikkeling als burger, moeten de kennis, vaardigheden en competenties die het leerresultaat van de activiteit zijn, duidelijk in kaart worden gebracht en gedocumenteerd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de nationale omstandigheden en bijzonderheden, zoals aanbevolen in de Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren22. Om ervoor te zorgen dat geregistreerde kandidaten passende solidariteitsactiviteiten krijgen aangeboden, dienen de leerdoelstellingen van solidariteitsactiviteiten aan hen bekend te worden gemaakt alvorens ze besluiten deel te nemen. Hiertoe moet, in voorkomend geval, het gebruik van effectieve instrumenten op het niveau van de Unie en de lidstaten voor de erkenning van niet-formeel en informeel leren, zoals Youthpass en Europass, worden gestimuleerd.

__________________

__________________

22 Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren (PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1).

22 Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren (PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1).

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16 bis)  Daarnaast moeten nationale agentschappen vrijwilligers aanmoedigen om ambassadeurs voor de programma's te worden en in die rol persoonlijke ervaringen te delen via jeugdnetwerken, onderwijsinstellingen en workshops. Voormalige vrijwilligers/ambassadeurs kunnen eveneens een bijdrage leveren aan de opleiding van toekomstige kandidaten.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Met behulp van een kwaliteitskeurmerk moet worden gewaarborgd dat de deelnemende organisaties, wat hun rechten en verantwoordelijkheden gedurende alle fasen van de solidariteitservaring betreft, voldoen aan de beginselen en vereisten van het Europees Solidariteitskorps. Het behalen van het kwaliteitskeurmerk is een voorwaarde voor deelname, maar mag niet automatisch leiden tot financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps.

(17)  Met behulp van een kwaliteitskeurmerk moet worden gewaarborgd dat de deelnemende organisaties, wat betreft hun rechten en plichten en veiligheidsnormen, gedurende alle fasen van de solidariteitservaring, met inbegrip van de fases voorafgaand aan en na afloop van de activiteit, voldoen aan de waarden, beginselen en doelstellingen van de Unie, evenals aan de beginselen en vereisten van het Europees Solidariteitskorps. Het behalen van het kwaliteitskeurmerk is een voorwaarde voor deelname, maar mag niet automatisch leiden tot financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps. Kwaliteitskeurmerken moeten worden gedifferentieerd op basis van soort solidariteitsactiviteit.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Elke entiteit die wil deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps moet een kwaliteitskeurmerk ontvangen als aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Het proces waarmee het kwaliteitskeurmerk wordt toegekend, moet ononderbroken door de uitvoerende organen van het Europees Solidariteitskorps worden uitgevoerd. Het toegekende kwaliteitskeurmerk moet op gezette tijden opnieuw worden beoordeeld en kan worden ingetrokken als bij een controle wordt vastgesteld dat niet langer aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan.

(18)  Elke entiteit die wil deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps moet een kwaliteitskeurmerk ontvangen als aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Om ervoor te zorgen dat de deelnemende organisaties daadwerkelijk voldoen aan de beginselen en vereisten van het Europees Solidariteitskorps met betrekking tot hun rechten en plichten, moeten afzonderlijke kwaliteitslabels worden ingevoerd voor vrijwilligerswerk in het kader van solidariteitsactiviteiten, vrijwilligerswerk ter ondersteuning van humanitaire hulpoperaties, en voor stages en banen, en moeten deze ook variëren naar gelang van de functie van de deelnemende organisatie. Het proces waarmee het kwaliteitskeurmerk wordt toegekend, moet ononderbroken door de uitvoerende organen van het Europees Solidariteitskorps worden uitgevoerd. Het toegekende kwaliteitskeurmerk moet regelmatig opnieuw worden beoordeeld en moet worden ingetrokken als bij een controle wordt vastgesteld dat niet langer aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan. Het administratieve proces moet tot een minimum worden beperkt om te voorkomen dat kleinere organisaties worden afgeschrikt.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  Als algemene regel geldt dat subsidieaanvragen moeten worden ingediend bij het nationale agentschap van het land waar de deelnemende organisatie is gevestigd. Subsidieaanvragen voor solidariteitsactiviteiten georganiseerd door Europese of internationale organisaties, solidariteitsactiviteiten van vrijwilligersteams op prioritaire gebieden die op Europees niveau zijn vastgesteld, en solidariteitsactiviteiten ter ondersteuning van humanitaire hulpacties in derde landen moeten worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA), opgericht bij Uitvoeringsbesluit 2013/776/EU1 bis van de Commissie.

 

__________________

 

1 bis Uitvoeringsbesluit 2013/776/EU van de Commissie van 18 december 2013 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur en tot intrekking van Besluit 2009/336/EG (PB L 343 van 19.12.2013, blz. 46).

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Deelnemende organisaties kunnen in het kader van het Europees Solidariteitskorps meerdere functies vervullen. In een functie als gastheer zijn zij actief bij het ontvangen van de deelnemers; hieronder vallen zaken als de organisatie van activiteiten en het verstrekken van voorlichting en ondersteuning van de deelnemers tijdens de activiteit, voor zover van toepassing. In een ondersteunende functie zijn zij actief bij het uitzenden en voorbereiden van de deelnemers vóór hun vertrek en tijdens en na de solidariteitsactiviteit; onder deze functie vallen zaken als opleiding en het begeleiden van deelnemers naar lokale organisaties na afloop van de activiteit.

(20)  Deelnemende organisaties kunnen in het kader van het Europees Solidariteitskorps meerdere functies vervullen. In een functie als gastheer zijn zij actief bij het ontvangen van de deelnemers; hieronder vallen zaken als de organisatie van activiteiten en het verstrekken van voorlichting en ondersteuning van de deelnemers tijdens de activiteit alsmede feedback na de activiteit, voor zover van toepassing. In een ondersteunende functie zijn zij actief bij het uitzenden en voorbereiden van de deelnemers vóór hun vertrek en tijdens en na de solidariteitsactiviteit; onder deze functie vallen zaken als opleiding en het begeleiden van deelnemers naar lokale organisaties na afloop van de activiteit, teneinde de kansen te vergroten en ervaringen op het gebied van solidariteit te bevorderen. Verder moeten nationale agentschappen vrijwilligers worden aangemoedigd om ambassadeurs voor het programma te worden en persoonlijke ervaringen te delen via jeugdnetwerken en educatieve instellingen, en zodoende bij te dragen tot de bevordering van het programma. Hiertoe moeten nationale agentschappen de vrijwilligers voorzien van ondersteuning.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  Ter ondersteuning van solidariteitsactiviteiten van jongeren moeten de deelnemende organisaties publieke of particuliere organisaties of internationale organisaties zonder winstoogmerk of met winstoogmerk zijn, waaronder jongerenorganisaties, religieuze instellingen en liefdadigheidsorganisaties, seculiere humanistische organisaties, NGO's of andere actoren uit het maatschappelijk middenveld. Onder het programma mag uitsluitend financiële steun worden verleend voor de activiteiten zonder winstoogmerk van de deelnemende organisaties.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Schaalvergroting van het Europees Solidariteitskorps moet worden vergemakkelijkt. Er moeten specifieke maatregelen worden genomen om de initiatiefnemers van projecten in het kader van het Europees Solidariteitskorps te helpen om subsidies aan te vragen of om synergieën tot stand te brengen door middel van ondersteuning van de Europese structuur- en investeringsfondsen en de programma's op het gebied van migratie, veiligheid, justitie en burgerschap, gezondheid en cultuur.

(21)  Schaalvergroting van het Europees Solidariteitskorps moet worden vergemakkelijkt. Tegelijkertijd moeten potentiële begunstigden worden voorzien van nauwkeurige en voortdurend geactualiseerde informatie over deze mogelijkheden. Er moeten specifieke maatregelen worden genomen om de initiatiefnemers van projecten in het kader van het Europees Solidariteitskorps te helpen om subsidies aan te vragen of om synergieën tot stand te brengen door middel van ondersteuning van de Europese structuur- en investeringsfondsen en de programma's op het gebied van migratie, veiligheid, justitie en burgerschap, gezondheid en cultuur.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  De portaalsite van het Europees Solidariteitskorps moet voortdurend verder worden ontwikkeld om het Europees Solidariteitskorps goed toegankelijk te houden en te zorgen voor een centraal contactpunt, zowel voor geïnteresseerde personen als organisaties, onder meer in verband met inschrijving, identificatie en afstemming van profielen en mogelijkheden, netwerkactiviteiten en virtuele uitwisselingen, online opleiding, taalondersteuning en ondersteuning na afloop van de activiteit, en eventuele andere nuttige functies die in de toekomst kunnen worden toegevoegd.

(23)  De portaalsite van het Europees Solidariteitskorps moet voortdurend verder worden ontwikkeld om een gemakkelijke, onbelemmerde en gebruikersvriendelijke toegang tot het Europees Solidariteitskorps te waarborgen, in overeenstemming met de normen van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad1 bis. Het Europees Solidariteitskorps biedt een centraal contactpunt, zowel voor geïnteresseerde personen als organisaties, onder meer in verband met inschrijving, identificatie en afstemming van profielen en mogelijkheden, netwerkactiviteiten en virtuele uitwisselingen, online opleiding, taalondersteuning en ondersteuning voorafgaand aan en na afloop van de activiteit, een mechanisme voor feedback en evaluatie en eventuele andere nuttige functies die in de toekomst kunnen worden toegevoegd. Hoewel een centraal contactpunt het voordeel biedt van geïntegreerde toegang tot verschillende activiteiten, ondervinden personen mogelijk fysieke, sociale en andere belemmeringen bij de toegang tot de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps. Om dergelijke belemmeringen weg te nemen, moeten de deelnemende organisaties de deelnemers ondersteuning verlenen bij de registratie.

 

__________________

 

1 bis Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 327 van 2.12.2016, blz. 1).

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  De portaalsite van het Europees Solidariteitskorps moet verder worden ontwikkeld in overeenstemming met het Europees interoperabiliteitskader23, dat specifieke richtsnoeren bevat over het opzetten van interoperabele digitale openbare diensten en dat in de lidstaten en andere leden van de Europese Economische Ruimte via nationale interoperabiliteitskaders in praktijk wordt gebracht. Het kader geeft overheidsdiensten 47 concrete aanbevelingen met betrekking tot het verbeteren van de governance van hun interoperabiliteitsactiviteiten, het opzetten van organisatieoverschrijdende verbanden, het stroomlijnen van processen ter ondersteuning van digitale eind-tot-einddiensten en het waarborgen dat bestaande en nieuwe wetgeving geen afbreuk doet aan de interoperabiliteitsinspanningen.

(24)  De portaalsite van het Europees Solidariteitskorps moet verder worden ontwikkeld in overeenstemming met het Europees interoperabiliteitskader23, dat specifieke richtsnoeren bevat over het opzetten van interoperabele digitale openbare diensten en dat in de lidstaten en andere leden van de Europese Economische Ruimte via nationale interoperabiliteitskaders in praktijk wordt gebracht. Het kader geeft overheidsdiensten 47 concrete aanbevelingen met betrekking tot het verbeteren van de governance van hun interoperabiliteitsactiviteiten, het opzetten van organisatieoverschrijdende verbanden, het stroomlijnen van processen ter ondersteuning van digitale eind-tot-einddiensten en het waarborgen dat bestaande en nieuwe wetgeving geen afbreuk doet aan de interoperabiliteitsinspanningen. Daarnaast moet het portaal worden opgezet volgens de normen van Richtlijn (EU) 2016/2102.

_________________

_________________

23 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Europees interoperabiliteitskader – Implementatiestrategie (COM(2017) 134 final).

23 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Europees interoperabiliteitskader – Implementatiestrategie (COM(2017) 134 final).

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 bis)  Teneinde de transparantie van het tenuitvoerleggingsproces en de effectiviteit van het programma te vergroten, moet de Commissie regelmatig overleggen met de belangrijkste belanghebbenden, met inbegrip van deelnemende organisaties, over de tenuitvoerlegging van het programma.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 24 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 ter)  Om de goede werking van het programma en de tijdige uitvoering van de acties van het programma te waarborgen is het van wezenlijk belang dat er in het kader van de werkprogramma's van het programma mechanismen worden ingesteld die ervoor zorgen dat er binnen een redelijk en betrekkelijk voorspelbaar tijdsbestek plaatsen worden aangeboden aan ingeschreven kandidaten. Daarom moeten ingeschreven kandidaten op regelmatige basis informatie en updates toegestuurd krijgen over beschikbare plaatsen en actief betrokken deelnemende organisaties, zodat hun betrokkenheid bij het programma na hun inschrijving wordt gestimuleerd en ze tegelijk de kans krijgen om rechtstreeks contact op te nemen met de actoren die op nationaal en Europees niveau actief zijn op solidariteitsgerelateerde gebieden.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis)  Op grond van de beginselen van de Unie inzake gelijke kansen en non-discriminatie moeten burgers van de Unie en onderdanen van andere landen die langdurig in de EU verblijven, van alle leeftijden en achtergronden, actief als burger kunnen optreden. Met het oog op de specifieke uitdagingen in de humanitaire context, moeten de deelnemers aan het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp ten minste achttien jaar oud zijn. Het kan gaan om personen met allerlei verschillende profielen en uit verschillende generaties, die over competenties beschikken die relevant zijn om dergelijke humanitaire operaties succesvol te kunnen uitvoeren.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  In het bijzonder moet erop worden gelet dat de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten toegankelijk zijn voor alle jongeren, met name voor de meest kansarme. Er moeten bijzondere maatregelen worden getroffen om de sociale inclusie en de deelname van kansarme jongeren te bevorderen, en ook om rekening te houden met de problemen in verband met de afgelegenheid van een aantal plattelandsgebieden, van de ultraperifere gebieden van de Unie en de landen en gebieden overzee. De deelnemende landen moeten er ook naar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het Europees Solidariteitskorps weg te nemen. Dit moet — indien mogelijk en onverminderd het Schengenacquis en het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen — de administratieve kwesties oplossen die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen, en bij de afgifte van een Europese ziekteverzekeringskaart in het geval van grensoverschrijdende activiteiten binnen de Europese Unie.

(28)  In het bijzonder moet erop worden gelet dat de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten toegankelijk zijn voor alle jongeren en vooral voor degenen met minder kansen, zoals nader omschreven in de inclusie- en diversiteitsstrategie die is ontwikkeld en toegepast in het kader van het Erasmus+-programma. Er moeten bijzondere maatregelen, zoals solidariteitsactiviteiten en persoonlijke advisering met passende formaten, worden getroffen om de sociale inclusie en de deelname van kansarme jongeren te bevorderen, en ook om rekening te houden met de problemen in verband met de afgelegenheid van een aantal plattelandsgebieden, van de ultraperifere gebieden van de Unie en de landen en gebieden overzee. Daartoe moeten kansarme jongeren, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om voltijds en in een ander land dan het land van de woonplaats te participeren, ook deeltijds of in het land van verblijf kunnen deelnemen, en moeten zij kunnen profiteren van andere maatregelen om hun deelname aan het programma te vergemakkelijken. De deelnemende landen moeten er ook naar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het Europees Solidariteitskorps weg te nemen. Dit moet — indien mogelijk en onverminderd het Schengenacquis en het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen — de administratieve kwesties oplossen die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen, en bij de afgifte van een Europese ziekteverzekeringskaart in het geval van grensoverschrijdende activiteiten binnen de Europese Unie.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28 bis)  Er is speciale aandacht en ondersteuning nodig voor de capaciteit van ontvangende partnerorganisaties in derde landen, terwijl tevens aandacht moet worden besteed aan de noodzaak om de activiteiten van vrijwilligers binnen de lokale context te verankeren en de interactie van vrijwilligers met lokale humanitaire actoren, de ontvangende gemeenschap en het maatschappelijk middenveld te bevorderen.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Wegens het belang van de strijd tegen klimaatverandering overeenkomstig de verbintenissen van de Unie tot uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en tot verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zal dit programma bijdragen aan de verdere integratie van klimaatactie in beleid en aan het algemene streven dat 25 % van de uitgaven op de begroting van de Unie klimaatdoelstellingen ondersteunen. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma zal worden vastgesteld welke acties in dit opzicht relevant zijn, en dit zal opnieuw worden beoordeeld in het kader van de desbetreffende evaluatie- en beoordelingsprocessen.

(29)  Wegens het belang van de strijd tegen klimaatverandering overeenkomstig de verbintenissen van de Unie tot uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en tot verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zal dit programma bijdragen aan de verdere integratie van klimaatactie in beleid en aan het algemene streven dat gedurende de periode 2021-2027 van het meerjarig financieel kader ten minste 25 % van de uitgaven op de begroting van de Unie klimaatdoelstellingen ondersteunen, en dat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in 2027, een streefcijfer van 30 % per jaar wordt gehaald. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma zal worden vastgesteld welke acties in dit opzicht relevant zijn, en dit zal opnieuw worden beoordeeld in het kader van de desbetreffende evaluatie- en beoordelingsprocessen.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(30 bis)  Een passend deel van het budget dient te worden uitgetrokken voor de uitwisseling van beste praktijken door de lidstaten en de ontwikkeling van jeugdnetwerken.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  Overeenkomstig de mededeling van de Commissie "Een nieuw en sterker strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU"31 moet het programma rekening houden met de specifieke situatie van die gebieden. Er zullen maatregelen worden genomen om de deelname van de ultraperifere gebieden aan alle acties te vergroten. Die maatregelen zullen regelmatig worden gemonitord en geëvalueerd.

(35)  Overeenkomstig de mededeling van de Commissie "Een nieuw en sterker strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU"31 moet het programma rekening houden met de specifieke situatie van die gebieden. Er zullen maatregelen worden genomen om de deelname van de ultraperifere gebieden aan alle acties te vergroten, met inbegrip van meer publiciteit. Die maatregelen zullen regelmatig worden gemonitord en geëvalueerd.

__________________

__________________

31 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's en de Europese Investeringsbank – Een nieuw en sterker strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU (COM(2017) 623 final).

31 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's en de Europese Investeringsbank – Een nieuw en sterker strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU (COM(2017) 623 final).

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36)  Overeenkomstig het Financieel Reglement moet de Commissie werkprogramma's vaststellen en het Europees Parlement en de Raad daarvan in kennis stellen. Het werkprogramma moet de nodige maatregelen bevatten voor de uitvoering ervan in overeenstemming met de algemene en specifieke doelstellingen van het programma, de selectie- en gunningscriteria voor subsidies en alle andere noodzakelijke elementen. De werkprogramma's en de wijzigingen daarvan moeten door middel van uitvoeringshandelingen overeenkomstig de onderzoeksprocedure worden vastgesteld.

(36)  Aangezien het programma over een periode van zeven jaar wordt uitgevoerd, moet voldoende flexibiliteit worden ingebouwd om het programma in staat te stellen zich aan te passen aan de veranderende realiteit en de politieke prioriteiten voor de uitvoering van solidariteitsactiviteiten. Als zodanig geeft deze verordening niet in detail aan op welke wijze de acties zullen worden opgezet en loopt zij niet vooruit op politieke prioriteiten of respectieve begrotingsprioriteiten voor de komende zeven jaar. In plaats daarvan moeten de secundaire beleidskeuzes en prioriteiten, met inbegrip van bijzonderheden over specifieke acties, die via de verschillende activiteiten moeten worden uitgevoerd, worden vastgesteld via een jaarlijks werkprogramma in overeenstemming met Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad1a (het Financieel Reglement). Het werkprogramma moet ook de nodige maatregelen bevatten voor de uitvoering ervan in overeenstemming met de algemene en specifieke doelstellingen van het programma, de selectie- en gunningscriteria voor subsidies en alle andere noodzakelijke elementen. De werkprogramma's en de wijzigingen daarvan moeten door middel van gedelegeerde handelingen worden vastgesteld. Om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen moet de Commissie bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passende raadplegingen houden, onder meer op deskundigenniveau, en ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.

 

____________________

 

1 bis Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de vervanging van uitvoeringshandelingen door gedelegeerde handelingen als middel voor de vaststelling van werkprogramma’s. Bedoeld om duidelijk te maken dat de verordening weinig beleidsdetails bevat om de flexibiliteit te waarborgen en dat de gedetailleerde beleidskeuzes worden vastgesteld de werkprogramma's. Het weerspiegelt een horizontale aanpak die is afgestemd op andere MFK-dossiers van CULT.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)  Er moet op Europees, nationaal en lokaal niveau worden gezorgd voor passende voorlichting, bekendmaking en verspreiding van de mogelijkheden en resultaten van de door het programma ondersteunde acties. Sociale ondernemingen moeten speciale aandacht krijgen en worden aangemoedigd om de activiteiten van het Europees Solidariteitskorps te ondersteunen. De activiteiten inzake outreach, bekendmaking en verspreiding moeten uitgaan van de uitvoeringsorganen van het programma, in voorkomend geval met de steun van andere centrale belanghebbenden.

(38)  Er moet op Europees, regionaal, nationaal en lokaal niveau worden gezorgd voor passende voorlichting, bekendmaking en verspreiding van de mogelijkheden en resultaten van de door het programma ondersteunde acties. Het programma moet worden gepromoot door middel van dynamische communicatiemiddelen, met bijzondere aandacht voor sociale media, om een groter aantal potentiële kandidaten te bereiken. Sociale ondernemingen moeten speciale aandacht krijgen en worden aangemoedigd om de activiteiten van het Europees Solidariteitskorps te ondersteunen. De activiteiten inzake outreach, bekendmaking en verspreiding moeten uitgaan van de uitvoeringsorganen van het programma, de websites van de Unie, en de programma's van de Unie die verband houden met het Europees Solidariteitskorps, en moeten, in voorkomend geval de steun van andere centrale belanghebbenden omvatten.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  Om de doelstellingen van het programma beter te kunnen verwezenlijken, is het wenselijk dat de Commissie, de lidstaten en de nationale agentschappen nauw samenwerken, in partnerschap met niet-gouvernementele organisaties, jeugdorganisaties en lokale belanghebbenden die ervaring hebben met solidariteitsacties.

(39)  Om de doelstellingen van het programma beter te kunnen verwezenlijken, dienen de Commissie, de lidstaten en de nationale agentschappen nauw samen te werken, in partnerschap met niet-gouvernementele organisaties, sociale ondernemingen, jeugdorganisaties, organisaties die mensen met een handicap vertegenwoordigen, en lokale belanghebbenden die ervaring hebben met solidariteitsacties, met inbegrip van vrijwilligersinfrastructuur en ondersteunende instanties, zoals vrijwilligerscentra.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  Om te zorgen voor een efficiëntere communicatie met het brede publiek en een sterkere synergie tussen de op initiatief van de Commissie ondernomen communicatieactiviteiten, moeten de bij deze verordening voor communicatie toegewezen middelen ook worden gebruikt voor institutionele communicatie betreffende de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover deze verband houden met de algemene doelstellingen van deze verordening.

(40)  Om te zorgen voor een efficiëntere communicatie met het brede publiek en een sterkere synergie tussen de op initiatief van de Commissie ondernomen communicatieactiviteiten, moeten de bij deze verordening voor communicatie toegewezen middelen ook worden gebruikt voor onbelemmerde en toegankelijke institutionele communicatie betreffende de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover deze verband houden met de algemene doelstellingen van deze verordening.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42)  Om te zorgen voor een gezond financieel beheer en rechtszekerheid in elk deelnemend land, moet elke nationale autoriteit een onafhankelijk auditorgaan aanwijzen. Waar mogelijk en om de efficiëntie te vergroten, kan het onafhankelijke auditorgaan hetzelfde zijn als het orgaan dat is aangewezen voor de in Hoofdstuk III van [nieuwe Erasmusverordening] bedoelde acties.

(42)  Om te zorgen voor een gezond financieel beheer, kostenoptimalisering en rechtszekerheid in elk deelnemend land, moet elke nationale autoriteit een onafhankelijk auditorgaan aanwijzen. Waar mogelijk en om de efficiëntie te vergroten, kan het onafhankelijke auditorgaan hetzelfde zijn als het orgaan dat is aangewezen voor de in Hoofdstuk III van [nieuwe Erasmusverordening] bedoelde acties.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43)  De lidstaten moeten ernaar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het programma weg te nemen. Dat houdt in dat, waar mogelijk en onverminderd het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen, kwesties die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen moeten worden opgelost. Overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad32 worden de lidstaten aangemoedigd verkorte toelatingsprocedures in te voeren.

(43)  De lidstaten moeten ernaar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het programma weg te nemen. Dat houdt in dat, waar mogelijk en onverminderd het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen, kwesties die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen en andere wettelijke problemen die toegang van jongeren tot het programma zouden kunnen verhinderen, moeten worden opgelost. Overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad32 worden de lidstaten aangemoedigd verkorte toelatingsprocedures in te voeren.

_________________

_________________

32 Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (PB L 132 van 21.5.2016, blz. 21).

32 Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (PB L 132 van 21.5.2016, blz. 21).

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(45)  Om ervoor te zorgen dat deze verordening volgens eenvormige voorwaarden wordt uitgevoerd, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad33.

Schrappen

_________________

 

33 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011. tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

 

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de vervanging van uitvoeringshandelingen door gedelegeerde handelingen als middel voor de vaststelling van werkprogramma’s.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(48)  Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie35. Deze verordening beoogt met name de volledige eerbiediging te waarborgen van het recht op gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het recht op non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, en de toepassing van de artikelen 21 en 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie te bevorderen.

(48)  Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie35. Deze verordening beoogt met name de volledige eerbiediging te waarborgen van het recht op gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het recht op non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of socio-economische achtergrond, en de toepassing van de artikelen 21 en 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie te bevorderen.

_________________

_________________

35 EU-Handvest van de grondrechten (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 391).

35 EU-Handvest van de grondrechten (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 391).

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  "solidariteitsactiviteit": een tijdelijke activiteit van hoge kwaliteit die bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps en die de vorm kan hebben van vrijwilligerswerk, stages, banen, solidariteitsprojecten en netwerkactiviteiten op verschillende gebieden, waaronder die bedoeld in lid 13, waarbij de Europese meerwaarde en de naleving van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden gewaarborgd;

(1)  "solidariteitsactiviteit": een inclusieve en naar behoren gefinancierde activiteit van hoge kwaliteit die belangrijke sociale uitdagingen aanpakt ten behoeve van een gemeenschap of van de maatschappij als geheel, bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps en die de vorm kan hebben van vrijwilligerswerk, stages, banen, solidariteitsprojecten en netwerkactiviteiten op verschillende gebieden, waaronder die bedoeld in lid 13, waarbij de Europese meerwaarde en de naleving van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en de internationale mensenrechtennormen worden gewaarborgd;

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  "ingeschreven kandidaat": een persoon van 17 tot 30 jaar oud die zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps heeft ingeschreven om blijk te geven van zijn belangstelling om mee te doen aan een solidariteitsactiviteit, maar nog niet aan zo'n activiteit deelneemt;

(2)  "ingeschreven kandidaat": een persoon van 17 tot 30 jaar oud die legaal verblijft in een deelnemend land en die zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps heeft ingeschreven om blijk te geven van zijn belangstelling om mee te doen aan een solidariteitsactiviteit, maar nog niet aan zo'n activiteit deelneemt;

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  "deelnemer": een persoon van 18 tot 30 jaar oud die zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps heeft ingeschreven en deelneemt aan een solidariteitsactiviteit van het Europees Solidariteitskorps;

(3)  "deelnemer": een persoon van 18 tot 30 jaar oud die legaal verblijft in een deelnemend land en die zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps heeft ingeschreven en deelneemt aan een solidariteitsactiviteit van het Europees Solidariteitskorps;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  "kansarme jongeren": jongeren die kampen met bepaalde belemmeringen die hen er om economische, sociale, culturele, geografische of gezondheidsredenen of redenen zoals een handicap en leerproblemen van weerhouden daadwerkelijk toegang te krijgen tot mogelijkheden in het kader van het programma;

(4)  "kansarme jongeren": personen die aanvullende ondersteuning nodig hebben als gevolg van uiteenlopende belemmeringen zoals een handicap, gezondheidsproblemen, leerproblemen, migratieachtergrond, culturele verschillen, economische, sociale en geografische belemmeringen, inclusief personen uit gemarginaliseerde gemeenschappen of personen die het risico lopen te worden gediscrimineerd op grond van een van de redenen als bedoeld in artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  "deelnemende organisatie": een publieke of private entiteit, ongeacht of deze zich op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau bevindt, die het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps heeft gekregen;

(5)  "deelnemende organisatie": een publieke of private entiteit met of zonder winstoogmerk, ongeacht of deze zich op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau bevindt, die het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps heeft gekregen, en die een organiserende functie, een ondersteunende functie of beide functies heeft, met dien verstande dat de entiteit in staat is hoogwaardige solidariteitsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met de doelstellingen van het programma;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  "vrijwilligerswerk": een solidariteitsactiviteit die als onbetaalde vrijwilligersactiviteit wordt uitgevoerd voor een periode van ten hoogste twaalf maanden;

(6)  "vrijwilligerswerk": een optionele solidariteitsactiviteit die bestaat uit de uitvoering van een activiteit die ten goede komt aan het publiek en bijdraagt tot verhoging van het openbaar welzijn, die door een deelnemer wordt uitgevoerd in zijn of haar vrije tijd en uit vrije wil, zonder recht op vergoeding, voor een periode van ten hoogste twaalf maanden;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  "stage": een solidariteitsactiviteit voor een periode van twee tot en met zes maanden, eenmalig te verlengen met maximaal twaalf maanden, die wordt aangeboden en betaald door de deelnemende organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps ontvangt;

(7)  "stage": een betaalde solidariteitsactiviteit in de vorm van praktijkwerk in een deelnemende organisatie voor een periode van drie tot en met zes maanden, eenmalig te verlengen met maximaal twaalf maanden, die wordt aangeboden en betaald door de deelnemende organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps ontvangt, en die een leercomponent omvat waarmee relevante vaardigheden en ervaring kunnen worden opgedaan;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  "baan": een solidariteitsactiviteit voor een periode van twee tot en met twaalf maanden, betaald door de deelnemende organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps in dienst heeft genomen;

(8)  "baan": een behoorlijk betaalde solidariteitsactiviteit voor een periode van drie tot en met twaalf maanden die een leercomponent omvat, gebaseerd is op een schriftelijke overeenkomst en aangeboden en betaald wordt door de deelnemende organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps in dienst heeft genomen, en die niet in de plaats komt van een bestaande arbeidsmogelijkheid;

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  "solidariteitsproject": een onbetaalde solidariteitsactiviteit die in eigen land voor een periode van twee tot twaalf maanden wordt uitgevoerd door groepen van ten minste vijf deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps en die erop gericht is belangrijke uitdagingen in hun gemeenschappen aan te pakken en een duidelijke Europese meerwaarde te bieden;

(9)  "solidariteitsproject": een onbetaalde solidariteitsactiviteit die in eigen land of in het buitenland voor een periode van twee tot twaalf maanden wordt uitgevoerd door groepen van ten minste vijf deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps en die erop gericht is belangrijke uitdagingen in hun gemeenschappen aan te pakken en een duidelijke Europese meerwaarde te bieden;

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  "kwaliteitskeurmerk": de certificering die wordt toegekend aan een deelnemende organisatie die in het kader van het Europees Solidariteitskorps solidariteitsactiviteiten wil aanbieden in de rol van gastheer en/of in een ondersteunende functie;

(10)  "kwaliteitskeurmerk": de certificering die, op basis van diverse specifieke vereisten afhankelijk van het type solidariteitsactiviteit dat wordt aangeboden, wordt toegekend aan een deelnemende organisatie die in het kader van het Europees Solidariteitskorps solidariteitsactiviteiten wil aanbieden in de rol van gastheer en/of in een ondersteunende functie, en waarmee wordt verklaard dat de organisatie in staat is toe te zien op de kwaliteit van de solidariteitsactiviteiten tijdens alle fasen van de solidariteitservaring overeenkomstig de beginselen en doelstellingen van het programma;

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De algemene doelstelling van het programma is het vergroten van de inzet van jongeren en organisaties bij toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige solidariteitsactiviteiten, als middel om bij te dragen aan de versterking van de cohesie, de solidariteit en de democratie in de Unie en daarbuiten en daarbij concrete maatschappelijke en humanitaire uitdagingen aan te pakken, met een bijzondere inspanning voor het bevorderen van sociale inclusie.

1.  De algemene doelstelling van het programma is het bevorderen van solidariteit als waarde, voornamelijk door vrijwilligerswerk, vergroten van de inzet van een generatie jongeren die meer geneigd is deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten en organisaties bij toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige solidariteitsactiviteiten, als middel om bij te dragen aan de versterking van de sociale cohesie, de solidariteit, de democratie en de Europese identiteit en het actief burgerschap in de Unie en daarbuiten, het ondersteunen van gemeenschappen en het aanpakken van maatschappelijke en humanitaire uitdagingen, met een bijzondere inspanning voor het bevorderen van sociale inclusie en gelijke kansen.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De specifieke doelstelling van het programma is jongeren, onder wie ook kansarme jongeren, laagdrempelige mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten in Europa en daarbuiten, en daarbij hun competenties te verbeteren en naar behoren te valideren en hun inzetbaarheid en de overgang naar de arbeidsmarkt te bevorderen.

2.  De specifieke doelstelling van het programma is jongeren, onder wie ook kansarme jongeren, laagdrempelige en inclusieve mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten, leidend tot positieve maatschappelijke veranderingen, in Europa en daarbuiten, en daarbij hun competenties op het gebied van persoonlijke, educatieve, sociale, culturele, civiele en professionele ontwikkeling te verbeteren en naar behoren te valideren, en hun voortdurende betrokkenheid als actieve burgers, hun inzetbaarheid en de overgang naar de arbeidsmarkt te bevorderen.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 3  lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Feedback die wordt gegeven door deelnemers en deelnemende organisaties omvat ook een evaluatie van de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  deelname van jongeren aan solidariteitsactiviteiten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals bedoeld in artikel 6;

a)  deelname van jongeren aan solidariteitsactiviteiten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals bedoeld in artikel 6 en inspanningen om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te verwezenlijken;

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  deelname van jongeren aan solidariteitsactiviteiten die verband houden met humanitaire hulp (Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening), zoals bedoeld in artikel 10.

b)  deelname van jongeren en deskundigen aan solidariteitsactiviteiten die verband houden met humanitaire hulp (Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening), zoals bedoeld in artikel 10 en acties binnen en buiten de Unie die gericht zijn op de capaciteitsopbouw van gastorganisaties voor humanitaire hulp in derde landen als bedoeld in artikel 11.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De operationele doelstellingen en de overeenkomstige beleidsprioriteiten van de acties die worden uitgevoerd door middel van de activiteiten in het kader van de in lid 3 van dit artikel bedoelde onderdelen, worden in detail beschreven in de overeenkomstig artikel 18 vast te stellen jaarlijkse werkprogramma’s.

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de vervanging van uitvoeringshandelingen door gedelegeerde handelingen als middel voor de vaststelling van werkprogramma’s. Bedoeld om duidelijk te maken dat de verordening weinig beleidsdetails bevat om de flexibiliteit te waarborgen en dat de gedetailleerde beleidskeuzes worden vastgesteld de werkprogramma's. Het weerspiegelt een horizontale aanpak die is afgestemd op andere MFK-dossiers van CULT.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  stages en banen, als bedoeld in artikel 8;

b)  kwalitatief hoogwaardige stages en banen, als bedoeld in artikel 8;

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de manier waarop ze jongeren met verschillende achtergronden erbij betrekken;

d)  het feit dat ze inclusief zijn en erin slagen om jongeren met verschillende achtergronden erbij te betrekken, waaronder jongeren met een beperking;

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De jaarlijkse werkprogramma's die worden goedgekeurd op grond van artikel 18 bevatten een lijst met activiteiten die potentieel schadelijk zijn voor deelnemers, begunstigden en de maatschappij of niet gepast zijn voor deelnemers, en die niet mogen worden uitgevoerd in het kader van het programma of die moeten worden voorafgegaan door speciale opleidingen, antecedentenonderzoeken of andere maatregelen.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de capaciteit van de deelnemende organisaties te versterken om projecten van goede kwaliteit aan te bieden aan een toenemend aantal deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps;

a)  de capaciteit van de deelnemende organisaties te versterken om laagdrempelige en naar behoren gefinancierde projecten van hoge kwaliteit aan te bieden aan een toenemend aantal deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps;

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  nieuwkomers aan te trekken, zowel jongeren als deelnemende organisaties;

b)  nieuwkomers aan te trekken, zowel jongeren als mensen met een zekere ervaring ten aanzien van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp, en deelnemende organisaties;

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)   de toegang voor personen met een handicap tot alle aangeboden activiteiten te faciliteren;

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  gelegenheid te bieden tot het geven van feedback over solidariteitsactiviteiten; en

c)  gelegenheid te bieden tot het geven van feedback over solidariteitsactiviteiten en het programma als ambassadeur te promoten; en

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  maatregelen ter bescherming van de begunstigden van solidariteitsactiviteiten, met inbegrip van de gerichte opleiding van deelnemers die solidariteitsactiviteiten uitvoeren ten behoeve van kwetsbare groepen, waaronder kinderen, en achtergrondcontroles van deelnemers die met kinderen werken;

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a ter)  maatregelen die erop gericht zijn sociale inclusie en gelijke kansen te bevorderen, met name met betrekking tot de deelname van kansarme jongeren, onder meer in de vorm van solidariteitsactiviteiten en persoonlijke advisering met passende formaten;

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a quater)  maatregelen voor capaciteitsopbouw en administratieve ondersteuning van de deelnemende organisaties;

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het ontwikkelen en onderhouden van een kwaliteitskeurmerk voor entiteiten die solidariteitsactiviteiten voor het Europees Solidariteitskorps willen aanbieden;

b)  het ontwikkelen en onderhouden van de kwaliteitskeurmerken voor entiteiten die solidariteitsactiviteiten voor het Europees Solidariteitskorps willen aanbieden;

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  het opzetten, onderhouden en bijwerken van de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en andere relevante onlinediensten, alsook de nodige ondersteunende computersystemen en webinstrumenten.

d)  het opzetten, onderhouden en bijwerken van een toegankelijke portaalsite van het Europees Solidariteitskorps in tenminste alle officiële talen van de Unie en andere relevante onlinediensten, alsook de nodige ondersteunende computersystemen en webinstrumenten, die zullen voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Richtlijn (EU) 2016/2102.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  maatregelen om sociale ondernemingen aan te moedigen om programma-activiteiten te ondersteunen of om werknemers in staat te stellen deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten in het kader van het programma;

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d ter)  de ontwikkeling van een duidelijke en gedetailleerde procedure voor deelnemers en deelnemende organisaties, waarbij de stappen en tijdschema's voor alle fasen van de solidariteitsactiviteiten worden vastgesteld;

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Acties in het kader van het onderdeel "Deelname van jongeren aan solidariteitsactiviteiten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken" dragen met name bij tot de versterking van de cohesie, solidariteit en democratie in de Unie en daarbuiten en spelen in op maatschappelijke uitdagingen, met speciale aandacht voor het bevorderen van sociale inclusie.

1.  Acties in het kader van het onderdeel "Deelname van jongeren aan solidariteitsactiviteiten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken" dragen met name bij tot de versterking van de cohesie, solidariteit, burgerschap en democratie in de Unie en daarbuiten en spelen in op maatschappelijke uitdagingen, met speciale aandacht voor het bevorderen van sociale inclusie en gelijke kansen.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  stages en banen, als bedoeld in artikel 8;

b)  kwalitatief hoogwaardige stages en banen, als bedoeld in artikel 8;

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Vrijwilligerswerk als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a), omvat een leer- en opleidingscomponent, komt niet in de plaats van stages of banen, mag niet worden gelijkgesteld aan een baan en is gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst voor vrijwilligerswerk.

1.  Vrijwilligerswerk als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), omvat een degelijke onderwijs- en leerdimensie en online- en offline-opleiding op maat van de activiteit in kwestie, die vóór en tijdens de activiteit plaatsvindt, streeft naar een duidelijk effect op de vastgestelde behoeften van de gemeenschap, komt niet in de plaats van stages of banen, wordt niet gelijkgesteld aan een baan en is gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst voor vrijwilligerswerk overeenkomstig de relevante nationale wetgeving. Een dergelijke overeenkomst voorziet in toereikende wettelijke, sociale en financiële bescherming van de deelnemer.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Vrijwilligerswerk kan plaatsvinden in een ander land dan het land van verblijf van de deelnemer (grensoverschrijdend) of in het land van verblijf van de deelnemer (in eigen land).

2.  Vrijwilligerswerk vindt als regel plaats in een ander land dan het land van verblijf van de deelnemer (grensoverschrijdend). Vrijwilligerswerk kan plaatsvinden in het land van verblijf van de deelnemer (in eigen land), maar staat alleen open voor deelname van kansarme jongeren en omvat de deelname van deelnemers die in een ander land wonen dan het land waar de activiteit plaatsvindt.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een stage als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), is gebaseerd op een schriftelijke stageovereenkomst die, voor zover van toepassing, voldoet aan het toepasselijke regelgevingskader van het land waar de stage plaatsvindt en die de beginselen van het kwaliteitskader voor stages volgt (PB C 2014/88, blz. 1). Stages komen niet in de plaats van banen.

1.  Een stage is betaald en is gebaseerd op een schriftelijke stageovereenkomst gesloten aan het begin van de stage, overeenkomstig het toepasselijke regelgevingskader van het land waar de stage plaatsvindt. In de stageovereenkomst worden de onderwijsdoelstellingen, de arbeidsvoorwaarden en de duur van de stage, de beloning die de deelnemer ontvangt en de rechten en plichten van de partijen vermeld en wordt rekening gehouden met de beginselen van het kwaliteitskader voor stages (PB C 2014/88, blz. 1). Stages komen niet in de plaats van banen.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een baan als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), is gebaseerd op een arbeidsovereenkomst die voldoet aan het nationale regelgevingskader van het deelnemende land waar de baan wordt vervuld. Wanneer de duur van de arbeidsovereenkomst meer dan twaalf maanden bedraagt, bestrijkt de financiële steun aan de deelnemende organisaties die de banen aanbieden niet meer dan twaalf maanden.

2.  Een baan is gebaseerd op een schriftelijke arbeidsovereenkomst die voldoet aan alle arbeidsvoorwaarden als vastgelegd in het nationale recht en/of de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten van het land waarin de arbeid wordt verricht. De financiële ondersteuning van deelnemende organisaties die de deelnemer in dienst nemen wordt in gevallen waarin de arbeidsovereenkomst voor meer dan twaalf maanden geldt, toegekend voor maximaal twaalf maanden.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Stages en banen omvatten een leer- en opleidingscomponent.

3.  Stages en banen omvatten een degelijke onderwijs en leercomponent voor en tijdens de activiteit, om de deelnemer te helpen nuttige ervaring op te doen met het oog op de ontwikkeling van competenties die nuttig zijn voor diens persoonlijke, educatieve, sociale, burgerschaps- en professionele ontwikkeling.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Stages en banen kunnen plaatsvinden in een ander land dan het land van verblijf van de deelnemer (grensoverschrijdend) of in het land van verblijf van de deelnemer (in eigen land).

4.  Stages en banen vinden in de regel plaats in een ander land dan het land van verblijf van de deelnemer (grensoverschrijdend). Stages en banen kunnen plaatsvinden in het land van verblijf van de deelnemer (in eigen land), maar staan alleen open voor deelname van kansarme jongeren en omvatten de deelname van deelnemers die in een ander land wonen dan het land waar de activiteit plaatsvindt.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Er wordt een gepast budget uitgetrokken voor de financiering van redelijke aanpassingen die het mogelijk maken dat personen met een handicap op doeltreffende wijze en op voet van gelijkheid met anderen kunnen deelnemen, overeenkomstig artikel 27 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en Richtlijn 2000/78/EG van de Raad1 bis.

 

____________________

 

1 bis.  Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16).

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Acties in het kader van het onderdeel "Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening" dragen in het bijzonder bij tot het verstrekken van op behoeften gebaseerde humanitaire hulp die gericht is op het redden van levens, het voorkomen en verlichten van menselijk leed en het behoud van de menselijke waardigheid, en aan de versterking van de capaciteit en de weerbaarheid van kwetsbare of door rampen getroffen gemeenschappen.

1.  Acties in het kader van het onderdeel "Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening" dragen in het bijzonder bij tot het verstrekken van op behoeften gebaseerde humanitaire hulp die gericht is op het redden van levens, het voorkomen en verlichten van menselijk leed en het behoud van de menselijke waardigheid, in de context van natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen, en tot de versterking van de capaciteit en de weerbaarheid van kwetsbare of door natuurrampen dan wel door mensen veroorzaakte rampen getroffen gemeenschappen, en vergemakkelijken daarnaast de overgang van de humanitaire respons naar duurzame en inclusieve ontwikkeling op de langere termijn.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De acties in het kader van dit hoofdstuk worden uitgevoerd met inachtneming van de fundamentele beginselen van humanitaire hulp: menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

2.  Acties in het kader van dit hoofdstuk worden uitgevoerd met inachtneming van de Europese consensus betreffende humanitaire hulp, waarin de fundamentele beginselen van humanitaire hulp worden bevorderd: menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid worden bevorderd. Bovendien wordt hierin de vastberaden inzet van de Unie bekrachtigd voor een op behoeften gebaseerde benadering, zonder discriminatie tussen of binnen getroffen volkeren en met inachtneming van het internationaal recht.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis.  De humanitaire hulp van de Unie wordt verleend in situaties waarin ook instrumenten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, crisisbeheer en civiele bescherming kunnen worden ingezet. Het werk van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening moet samenhang en complementariteit vertonen en overlap met de desbetreffende Uniebeleidslijnen en -instrumenten moet worden voorkomen, in het bijzonder met het humanitaire beleid en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie en het Uniemechanisme voor civiele bescherming.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 ter.  Met het oog op het bevorderen van een samenhangend internationaal antwoord op humanitaire crises, zijn de acties uit hoofde van dit hoofdstuk in overeenstemming met de acties die worden gecoördineerd door het Bureau van de Verenigde Naties voor de coördinatie van humanitaire zaken.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 quater.  Het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening draagt bij tot versterking van het genderperspectief in de humanitaire hulp van de Unie, waarbij adequate humanitaire antwoorden op specifieke behoeften van vrouwen worden bevorderd. Er wordt speciale aandacht besteed aan samenwerking met vrouwengroepen en -netwerken teneinde de participatie in en het leiderschap van vrouwen bij humanitaire hulp te bevorderen en hun capaciteiten en ervaring in te zetten om een bijdrage te leveren aan herstel, vredesopbouw, vermindering van het risico op rampen en versterking van de veerkracht van getroffen gemeenschappen.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 quinquies.  De specifieke voorwaarden voor inzet worden, in nauw overleg met de gastorganisatie, opgenomen in een overeenkomst tussen de uitzendende organisatie en het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening, met inbegrip van de rechten en plichten, de duur en locatie van inzet en de uit te voeren taken.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  solidariteitsprojecten;

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Het doel van deze verordening bestaat erin om, op basis van een voorafgaande beoordeling van de behoeften in derde landen, acties te ondersteunen die de capaciteit voor humanitaire hulpverlening versterken teneinde de paraatheid op lokaal niveau om te reageren op humanitaire crises te verbeteren en de doeltreffendheid en duurzaamheid van het vrijwilligerswerk op het terrein te garanderen, met name:

 

a)   risicobeheersing van, paraatheid bij en respons op rampen, coaching, opleiding op het gebied van het beheer van vrijwilligers, en andere terreinen die relevant zijn voor medewerkers en vrijwilligers van gastorganisaties;

 

b)   uitwisseling van beste praktijken, technische bijstand, twinningprogramma's en uitwisseling van medewerkers en vrijwilligers, oprichting van netwerken en andere passende acties.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  De Commissie houdt een databank bij van EU-vrijwilligers voor humanitaire hulp, met onder meer informatie over hun beschikbaarheid en geschiktheid, houdt deze up-to-date en reguleert de toegang ertoe en het gebruik ervan, zodat vrijwilligers die terugkeren constant kunnen worden ingezet. De verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld in of voor die databank vindt, in voorkomend geval, plaats in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1 bis en Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad1 ter.

 

____________________

 

1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

 

1 ter Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Vrijwilligerswerk ter ondersteuning van humanitaire operaties als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a), omvat een leer- en opleidingscomponent, komt niet in de plaats van stages of banen en is gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst voor vrijwilligerswerk.

1.  Vrijwilligerswerk ter ondersteuning van humanitaire operaties omvat adequate leer- en opleidingsmogelijkheden, onder meer voorafgaand aan de plaatsing, in verband met de projecten waar de jonge vrijwilligers bij zullen worden betrokken, met de nodige nadruk op de in artikel 10, lid 2, bedoelde beginselen van humanitaire hulp, waaronder het beginsel "geen schade berokkenen", en komt niet in de plaats van stages of banen en is gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst voor vrijwilligerswerk.

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp moet de deelname van plaatselijke vrijwilligers uit derde landen bevorderen.

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Vrijwilligerswerk in het kader van dit onderdeel mag alleen plaatsvinden in derde landen:

2.  Vrijwilligerswerk in het kader van dit onderdeel mag alleen plaatsvinden in:

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis.  Op basis van een voorafgaande beoordeling van de behoeften in derde landen door uitzendende en gastorganisaties en andere relevante actoren, ondersteunt het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening acties die zijn gericht op:

 

a)  versterking van de capaciteit van gastorganisaties voor humanitaire hulp in derde landen teneinde de plaatselijke paraatheid voor en respons op humanitaire crises te vergroten en ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening ter plaatse doeltreffend zijn en duurzame effecten hebben, door middel van risicobeheersing bij, voorbereiding voor en respons op rampen, de overgang van humanitaire respons naar duurzame, plaatselijke ontwikkeling, begeleiding en opleiding in het beheer van vrijwilligerswerk;

 

b)  uitwisseling van beste praktijken, technische bijstand, jumelageprogramma's en uitwisseling van medewerkers en vrijwilligers.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Er wordt prioriteit gegeven aan de risicoanalyse betreffende de beveiliging en veiligheid van vrijwilligers, met name in landen of regio's die instabiel worden geacht of waar onmiddellijk gevaar bestaat.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater.  De communicatiecampagnes betreffende het Europees Solidariteitskorps moeten voornamelijk op het grondgebied van de Unie worden gevoerd wanneer zij het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp betreffen en handelen over de werkzaamheden die de vrijwilligers en humanitaire helpers verrichten op basis van de humanitaire beginselen menselijkheid, onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid die dienen als leidende beginselen voor hun werkzaamheden.

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quinquies.  Het vrijwilligerswerk komt tegemoet aan de reële tekorten en behoeften die door de gastorganisaties ter plaatse zijn vastgesteld.

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 11 bis

 

Identificatie en selectie van kandidaat-vrijwilligers

 

1.   Op basis van een voorafgaande beoordeling van de behoeften in derde landen identificeert en selecteert de Commissie in overleg met de nationale agentschappen en de gastorganisaties de kandidaat-vrijwilligers die wensen deel te nemen en een opleiding wensen te volgen.

 

2.   Kandidaat-vrijwilligers worden geïdentificeerd en geselecteerd volgens artikel 14 met naleving van de beginselen inzake non-discriminatie, gendergelijkheid en gelijke kansen.

 

3.   De in de artikelen 2 en 15 genoemde leeftijdsgrenzen zijn niet van toepassing op vrijwilligerswerk ter ondersteuning van humanitaire operaties uit hoofde van dit artikel.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 11 ter

 

Opleiding van kandidaat-vrijwilligers

 

1.   De Commissie stelt op basis van bestaande programma's en procedures het opleidingsprogramma vast aan de hand waarvan kandidaat-vrijwilligers worden voorbereid op de ondersteuning en uitvoering van humanitaire hulpoperaties.

 

2.   Kandidaat-vrijwilligers die zijn geïdentificeerd en geselecteerd volgens de kandidaatstellingsprocedure kunnen deelnemen aan het door gekwalificeerde organisaties uitgevoerde opleidingsprogramma. De omvang en inhoud van de opleiding die elke kandidaat-vrijwilliger moet volgen, worden bepaald in overleg met de gecertificeerde gastorganisatie, op basis van de behoeften en rekening houdend met de ervaring van de kandidaat-vrijwilliger en de plaats waar deze zal worden ingezet.

 

3.   Tijdens het opleidingsprogramma wordt beoordeeld of de kandidaat-vrijwilliger klaar is om te worden ingezet ter ondersteuning van en aanvulling op humanitaire hulpoperaties in derde landen, en om in de lokale behoeften te voorzien.

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma voor de periode 2021-2027 bedragen 1 260 000 000 EUR in lopende prijzen.

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma voor de periode 2021-2027 bedragen 1 112 988 000 EUR in prijzen van 2018 [1 260 000 000 EUR in lopende prijzen].

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het in lid 1 bedoelde bedrag kan worden gebruikt voor technische en administratieve bijstand voor het uitvoeren van het programma, zoals werkzaamheden op het gebied van voorbereiding, monitoring, controle, audit en evaluatie, daaronder begrepen institutionele informatietechnologiesystemen.

2.  Het in lid 1 bedoelde bedrag kan worden gebruikt voor technische en administratieve bijstand voor het uitvoeren van het programma, zoals werkzaamheden op het gebied van voorbereiding, monitoring, controle, audit en evaluatie, daaronder begrepen institutionele informatietechnologiesystemen. Verder wordt een adequaat deel van het budget uitgetrokken voor de uitwisseling van aanbevolen werkwijzen door de lidstaten en de ontwikkeling van jeugdnetwerken.

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 12  lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 29 gedelegeerde handelingen vast tot wijziging van deze verordening om flexibiliteit en aanpassing van de indicatieve verdeling van de begroting over de in artikel 12 bis bedoelde activiteiten mogelijk te maken. De overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen weerspiegelen de nieuwe beleidsprioriteiten door de verdeling aan te passen met inachtneming van een maximummarge van 20 %.

Motivering

De aangegeven marge komt overeen met de in het huidige Erasmus-voorstel voorgestelde marge.

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 bis

 

Specificatie van het budget uitgetrokken voor activiteiten in het kader van artikel 7, 8, 9 en 11

 

De indicatieve specificatie van het budget uitgetrokken voor activiteiten in het kader van de artikelen 7, 8, 9 en 11 is als volgt:

 

a)  voor vrijwillige deelname aan solidariteitsactiviteiten en solidariteitsprojecten, zoals bepaald in artikel 7 en 9: 86 %;

 

b)  voor stages en banen, zoals bepaald in artikel 8: 8 %; en

 

c)  voor vrijwilligerswerk ter ondersteuning van humanitaire operaties, zoals bepaald in artikel 11: 6 %.

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In het kader van het programma kan financiering worden verstrekt in een van de vormen als vastgesteld in het Financieel Reglement, met name subsidies, prijzen en aanbestedingen.

2.  In het kader van het programma kan financiering worden verstrekt in een van de vormen als vastgesteld in het Financieel Reglement, met name subsidies, prijzen en aanbestedingen. Om de vereisten waaraan de begunstigden moeten voldoen te vereenvoudigen, moet zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van forfaitaire bedragen, op kosten per eenheid gebaseerde subsidies en vaste subsidiebedragen.

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  In het kader van de jaarlijkse en/of de tussentijdse verslaglegging over het programma wordt, zodra voldoende informatie beschikbaar is, aan beide takken van de begrotingsautoriteit aangegeven welke financiële bijdragen derde landen aan het programma leveren of zouden moeten leveren.

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Deelnemers die naar een ander land verhuizen, moeten verzekerd zijn van de volledige gezondheidszorg die zij in hun lidstaat van verblijf genieten, en niet louter dringende gezondheidszorg. De gezondheidszorg wordt verleend via de openbare gezondheidszorg van de lidstaat waar de activiteit wordt uitgeoefend en, indien dergelijke diensten ontbreken of in het geval van een duidelijk geval van niet-naleving van de kwaliteitsnormen van de lidstaat van verblijf, door middel van particuliere gezondheidszorg in de lidstaat waar de activiteit wordt uitgeoefend.

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter. Bij de uitvoering van deze verordening bevorderen de Commissie, de lidstaten en de andere deelnemende landen sociale inclusie en gelijke toegangsvoorwaarden, waaronder deelname van kansarme jongeren.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het Europees Solidariteitskorps staat open voor deelname van publieke en private entiteiten en internationale organisaties, op voorwaarde dat zij een kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben ontvangen.

1.  Het Europees Solidariteitskorps staat open voor deelname van publieke en private entiteiten, al dan niet non-profit, en internationale organisaties, waaronder jeugdorganisaties, religieuze instellingen, liefdadigheidsinstellingen, seculiere humanistische organisaties, ngo's of andere actoren uit het maatschappelijk middenveld, op voorwaarde dat zij solidariteitsactiviteiten aanbieden, een rechtspersoonlijkheid bezitten overeenkomstig het recht van het land waar zij geregistreerd staan, en een kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben ontvangen. Het kwaliteitskeurmerk bevestigt dat de activiteiten kunnen beantwoorden aan de doelstellingen van artikel 3 en de in artikel 4 bedoelde acties kunnen uitvoeren.

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een aanvraag van een entiteit voor deelname aan het Europees Solidariteitskorps wordt door de bevoegde uitvoerende instantie van het Europees Solidariteitskorps beoordeeld op basis van de beginselen van gelijke behandeling; gelijke kansen en non-discriminatie; vermijding van vervanging van werkgelegenheid; verstrekking van kwalitatief hoogwaardige activiteiten met een leerdimensie die gericht is op persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkeling; passende regelingen voor opleiding, werk en vrijwilligerswerk; veilige en geschikte omgevingsvoorwaarden en omstandigheden; en het winstverbod in overeenstemming met het Financieel Reglement. Op grond van de genoemde beginselen wordt duidelijk of haar activiteiten aan de vereisten van het Europees Solidariteitskorps voldoen.

2.  Een aanvraag van een entiteit voor deelname aan het Europees Solidariteitskorps wordt door de bevoegde uitvoerende instantie van het Europees Solidariteitskorps beoordeeld op basis van de beginselen van gelijke behandeling; gelijke kansen en non-discriminatie; vermijding van vervanging van werkgelegenheid; verstrekking van kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige en inclusieve activiteiten met een duidelijke toegevoegde waarde met het oog op de behoeften van de samenleving en een leerdimensie die gericht is op persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkeling; passende regelingen voor opleiding, werk en vrijwilligerswerk; veilige en geschikte omgevingsvoorwaarden en omstandigheden; en het winstverbod in overeenstemming met het Financieel Reglement. Op grond van de genoemde beginselen wordt duidelijk of haar activiteiten aan de vereisten en doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps voldoen. Het kwaliteitskeurmerk wordt uitsluitend toegekend aan organisaties die zich ervoor inzetten deze beginselen te volgen.

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Op grond van die beoordeling kan het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps aan de entiteit worden toegekend. Het toegekende kwaliteitskeurmerk wordt op gezette tijden opnieuw beoordeeld en kan worden ingetrokken.

3.  Op grond van die beoordeling kan het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps aan de entiteit worden toegekend. De specifieke eisen waaraan moet worden voldaan om een kwaliteitskeurmerk te verkrijgen, variëren naar gelang van het soort solidariteitsactiviteit en de functie van de entiteit. Het toegekende kwaliteitskeurmerk wordt op gezette tijden opnieuw beoordeeld en wordt ingetrokken bij misbruik van het keurmerk of wanneer niet is voldaan aan de in lid 2 bedoelde vereisten en voorwaarden. Een entiteit die haar activiteiten ingrijpend verandert, stelt de bevoegde uitvoerende instantie daarvan in kennis met het oog op een nieuwe beoordeling.

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Deelnemende organisaties die een kwaliteitskeurmerk hebben verkregen, hebben toegang tot een platform voor het vinden van passende kandidaten, zodat het zowel voor deelnemers als voor deelnemende organisaties eenvoudiger wordt om zich in te zetten voor solidariteitsactiviteiten.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 ter.  Deelnemende organisaties dragen bij aan het promoten van het programma door voormalige deelnemers de mogelijkheid te bieden hun ervaringen te delen en als ambassadeurs op te treden voor de potentiële volgende generatie deelnemers door middel van een netwerk.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Deelnemende organisaties vervullen meerdere functies in het kader van het Europees Solidariteitskorps. In een functie als gastheer voeren zij activiteiten uit in verband met het doen van aanbiedingen voor solidariteitsactiviteiten aan geregistreerde deelnemers, het selecteren en ontvangen van de deelnemers, met inbegrip van de organisatie van activiteiten, het bieden van begeleiding en ondersteuning aan de deelnemers tijdens alle fasen van de solidariteitsactiviteit, het bieden van een veilige en geschikte werkomgeving voor de deelnemers en het geven van feedback aan de deelnemer na afloop van de activiteit, waar nodig. In een ondersteunende functie verrichten zij activiteiten in verband met het uitzenden, voorbereiden en ondersteunen van de deelnemers vóór hun vertrek, en gedurende en na de solidariteitsactiviteit, inclusief door de deelnemers op te leiden en ze naar lokale organisaties te begeleiden na de activiteit. Organisaties in een ondersteunende functie kunnen ook administratieve en logistieke ondersteuning bieden aan deelnemers aan solidariteitsprojecten.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Publieke of private entiteiten die zijn gevestigd in een deelnemend land en internationale organisaties kunnen een aanvraag indienen voor financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps. In het geval van activiteiten als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 11 moet de deelnemende organisatie eerst het kwaliteitskeurmerk behalen voor zij financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps kan verkrijgen. In het geval van solidariteitsprojecten als bedoeld in artikel 9 kunnen ook natuurlijke personen een aanvraag voor financiering indienen namens informele groepen van deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps.

Publieke of private entiteiten die zijn gevestigd in een deelnemend land en internationale organisaties kunnen een aanvraag indienen voor financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps. In het geval van activiteiten als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 11 moet de deelnemende organisatie eerst het kwaliteitskeurmerk behalen voor zij financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps kan verkrijgen. In het geval van solidariteitsprojecten als bedoeld in artikel 9 kunnen ook natuurlijke personen een aanvraag voor financiering indienen namens informele groepen van deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps. Als algemene regel geldt dat de subsidieaanvraag moet worden ingediend bij het nationale agentschap van het land waar de organisatie is gevestigd. Subsidieaanvragen voor activiteiten georganiseerd door Europese of internationale organisaties, activiteiten van vrijwilligersteams op prioritaire gebieden die op Europees niveau zijn vastgesteld, en activiteiten ter ondersteuning van humanitaire hulpacties in derde landen moeten worden ingediend bij het EACEA.

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Werkprogramma

Jaarlijks werkprogramma

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De secundaire beleidskeuzes en -prioriteiten, waaronder de details van de specifieke acties beschreven in de artikelen 4 tot en met 11, worden jaarlijks vastgesteld door middel van een werkprogramma als bedoeld in artikel [110] van het Financieel Reglement. Ook wordt in het jaarlijks werkprogramma de tenuitvoerlegging van het programma nader gespecificeerd. Bovendien bevat het werkprogramma een indicatie van het voor elke actie toegewezen bedrag en van de verdeling van de middelen tussen de lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen voor de acties die worden beheerd door het nationale agentschap. De Commissie is bevoegd ter aanvulling op deze verordening overeenkomstig artikel 29 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vaststelling van de jaarlijkse werkprogramma's.

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de vervanging van uitvoeringshandelingen door gedelegeerde handelingen als middel voor de vaststelling van werkprogramma’s. Bedoeld om duidelijk te maken dat de verordening weinig beleidsdetails bevat om de flexibiliteit te waarborgen en dat de gedetailleerde beleidskeuzes worden vastgesteld de werkprogramma's. Het weerspiegelt een horizontale aanpak die is afgestemd op andere MFK-dossiers van CULT.

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De tussentijdse evaluatie van het programma wordt uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van het programma beschikbaar is, doch uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering van het programma is begonnen. Deze gaat vergezeld van een eindevaluatie van het vorige programma.

2.  De tussentijdse evaluatie van het programma wordt uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van het programma beschikbaar is. De Commissie legt de tussentijdse evaluatie uiterlijk op 30 juni 2024 voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. De evaluatie gaat vergezeld van een eindevaluatie van het vorige programma.

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De Commissie dient, waar nodig en op basis van de door de lidstaten ingediende tussentijdse evaluatie- en uitvoeringsverslagen, wetgevingsvoorstellen tot wijziging van deze verordening in. De Commissie verschijnt voor de bevoegde commissies van het Europees Parlement om verslag uit te brengen over de tussentijdse evaluatie, ook met betrekking tot haar besluit of wijziging van deze verordening noodzakelijk is.

Motivering

Dit amendement voorziet in een passende clausule voor tussentijdse evaluatie en herziening, die een horizontale aanpak weerspiegelt die is afgestemd op andere MFK-dossiers van CULT.

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie (met name wanneer zij bekendheid geven aan de acties en de resultaten ervan) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.

1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie (met name wanneer zij bekendheid geven aan de acties en de resultaten ervan) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, snel, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie voert informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot het programma, de acties en de resultaten ervan. De aan het programma toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij verband houden met de in artikel 3 bedoelde doelstellingen.

2.  De Commissie voert, in samenwerking met nationale autoriteiten en nationale agentschappen in deelnemende landen, en met relevante netwerken op Unieniveau, informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot het programma, de acties en de resultaten ervan. De aan het programma toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij verband houden met de in artikel 3 bedoelde doelstellingen.

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De in artikel 23 bedoelde nationale agentschappen ontwikkelen een consistente strategie voor een doeltreffende outreach en voor de verspreiding en benutting van de resultaten van activiteiten die worden gesteund in verband met de door hen in het kader van het programma beheerde acties, staan de Commissie bij in de uitvoering van haar algemene taak van voorlichting over het programma, met inbegrip van informatie over de op nationaal en Unieniveau beheerde acties en activiteiten en de resultaten ervan, en informeren relevante doelgroepen over de acties die in hun land zijn ondernomen.

3.  De in artikel 23 bedoelde nationale agentschappen ontwikkelen een consistente strategie voor informatie en een doeltreffende outreach, en voor de verspreiding aan alle mogelijke begunstigden en benutting van de resultaten van activiteiten die worden gesteund in verband met de door hen in het kader van het programma beheerde acties, staan de Commissie bij in de uitvoering van haar algemene taak van voorlichting over het programma, met inbegrip van informatie over de op nationaal en Unieniveau beheerde acties en activiteiten en de resultaten ervan, en informeren relevante doelgroepen over de acties die in hun land zijn ondernomen.

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Deelnemende organisaties gebruiken de merknaam "Europees Solidariteitskorps" ten behoeve van communicatie en verspreiding van informatie met betrekking tot het programma.

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Het nationale agentschap raadpleegt regelmatig de begunstigden van het programma (personen en organisaties) om hun feedback op het programma te verzamelen, de kwaliteit en de ontwikkeling van de activiteit te beoordelen op basis van de richtsnoeren van de Commissie en de deelnemers te ondersteunen in geval van moeilijkheden en om de uitvoering van het programma op nationaal niveau te verbeteren op basis van hun feedback en expertise.

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  nadere bepalingen inzake de interne controlenormen voor het betrokken nationale agentschap en de voorschriften voor het beheer van financiële middelen van de Unie door nationale agentschappen voor het verlenen van subsidies;

a)  nadere bepalingen inzake de interne controlenormen voor het betrokken nationale agentschap en de voorschriften voor het beheer van financiële middelen van de Unie door nationale agentschappen voor het verlenen van subsidies, met inachtneming van de voorschriften inzake vereenvoudiging en zonder bijkomende lasten te creëren voor deelnemers en deelnemende organisaties;

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  het vereiste om regelmatig bijeenkomsten met en opleidingen voor het netwerk van nationale agentschappen te organiseren om te zorgen voor een coherente uitvoering van het Europees Solidariteitskorps in alle deelnemende landen;

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De Commissie organiseert regelmatig bijeenkomsten over de uitvoering van het programma met een representatief aantal diverse soorten netwerken die jongeren en vrijwilligers en andere relevante maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen, met inbegrip van sociale partners en netwerken die relevant zijn voor de activiteiten van het programma.

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Indien de Commissie de jaarlijkse beheersverklaring of de onafhankelijke auditverklaring daarover niet kan aanvaarden of indien het nationale agentschap geen bevredigend gevolg geeft aan de opmerkingen van de Commissie, kan de Commissie voorzorgs- of correctieve maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de financiële belangen van de Unie te waarborgen overeenkomstig artikel 131, lid 3, onder c), van het Financieel Reglement.

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 24 bis

 

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur

 

Op het niveau van de Unie is het EACEA verantwoordelijk voor het beheer van alle fasen van de subsidie voor de in artikel 7 genoemde projectacties van het programma, zoals ingediend door Europese of platformorganisaties, voor activiteiten van vrijwilligersteams op prioritaire gebieden die op Europees niveau zijn vastgesteld en voor activiteiten ter ondersteuning van humanitaire hulpacties in derde landen.

 

Het EACEA is ook verantwoordelijk voor de accreditatie (d.w.z. het kwaliteitskeurmerk) en voor de monitoring van pan-Europese organisaties of platformorganisaties, organisaties die belast zijn met de uitvoering van nationale regelingen of fondsen onder gedeeld beheer van de Unie en organisaties die activiteiten ter ondersteuning van humanitaire hulpoperaties wensen uit te voeren.

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Audits naar het gebruik van de bijdrage van de Unie uitgevoerd door personen of entiteiten, daaronder begrepen andere personen of entiteiten dan die welke door de instellingen of organen van de Unie zijn gemachtigd, vormen de basis van de algemene zekerheid in de zin van [artikel 127] van het Financieel Reglement.

1.  Audits naar het gebruik van de bijdrage van de Unie uitgevoerd door personen of entiteiten, daaronder begrepen andere personen of entiteiten dan die welke door de instellingen of organen van de Unie zijn gemachtigd, vormen de basis van de algemene zekerheid in de zin van artikel [127] van het Financieel Reglement en worden in alle lidstaten overeenkomstig dezelfde criteria uitgevoerd.

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het nationale agentschap is verantwoordelijk voor de primaire controle van de begunstigden van subsidies voor de acties van het Europees Solidariteitskorps die aan hen worden toevertrouwd. Die controles bieden een redelijke zekerheid dat de verleende subsidies worden besteed voor de doeleinden waarvoor zij bestemd zijn en in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften van de Unie.

2.  Het nationale agentschap is verantwoordelijk voor de primaire controle van de begunstigden van subsidies voor de acties van het Europees Solidariteitskorps die aan hen worden toevertrouwd. Die controles zijn evenredig en adequaat en bieden een redelijke zekerheid dat de verleende subsidies worden besteed voor de doeleinden waarvoor zij bestemd zijn en in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften van de Unie.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De acties van het Europees Solidariteitskorps zijn consistent en complementair met de relevante beleidslijnen, instrumenten en programma's op het niveau van de Unie, in het bijzonder het Erasmusprogramma, en met bestaande netwerken op het niveau van de Unie die relevant zijn voor de activiteiten van het Europees Solidariteitskorps.

1.  De acties van het Europees Solidariteitskorps zijn consistent en complementair met de relevante beleidslijnen, instrumenten en programma's op het niveau van de Unie, in het bijzonder het Erasmusprogramma, de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) en het programma Rechten en waarden, en met bestaande netwerken op het niveau van de Unie die relevant zijn voor de activiteiten van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De acties van het Europees Solidariteitskorps zijn tevens consistent en complementair met de relevante beleidslijnen, programma's en instrumenten op nationaal niveau in de deelnemende landen. Daartoe wisselen de Commissie, de nationale autoriteiten en de nationale agentschappen informatie uit over bestaande regelingen en prioriteiten in verband met solidariteit en jeugd enerzijds en acties in het kader van het Europees Solidariteitskorps anderzijds, teneinde voort te bouwen op relevante goede praktijken en efficiëntie en doeltreffendheid te verwezenlijken.

2.  De acties van het Europees Solidariteitskorps zijn geen vervanging voor en zijn consistent en complementair met de relevante beleidslijnen, programma's en instrumenten op nationaal, regionaal en lokaal niveau in de deelnemende landen. Daartoe wisselen de Commissie, de nationale autoriteiten en de nationale agentschappen informatie uit over bestaande regelingen en prioriteiten in verband met solidariteit en jeugd enerzijds en acties in het kader van het Europees Solidariteitskorps anderzijds, teneinde voort te bouwen op relevante goede praktijken en efficiëntie en doeltreffendheid te verwezenlijken.

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Om ervoor te zorgen dat de financiering door de Unie en het effect van het programma zo groot mogelijk zijn, streven de betrokken autoriteiten op alle niveaus op coherente wijze naar synergieën tussen alle relevante programma's. Deze synergieën mogen er niet toe leiden dat middelen worden gebruikt om andere doelstellingen na te streven dan die welke in deze verordening zijn vastgesteld. Als synergieën verwezenlijkt worden en de programma's elkaar kunnen aanvullen moet dit leiden tot vereenvoudigde aanvraagprocedures op het niveau van de uitvoering van de programma's, waarvoor passende uitvoeringsrichtsnoeren opgesteld moeten worden.

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De acties van het Europees Solidariteitskorps in derde landen als bedoeld in artikel 11 zijn met name consistent en complementair met andere gebieden van het extern optreden van de Unie, in het bijzonder het beleid voor humanitaire hulp, het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, het uitbreidingsbeleid, het nabuurschapsbeleid en het Uniemechanisme voor civiele bescherming.

3.  De acties van het Europees Solidariteitskorps in derde landen als bedoeld in artikel 11 zijn met name consistent en complementair met andere gebieden van het extern optreden van de Unie, in het bijzonder het beleid voor humanitaire hulp, het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, het veiligheidsbeleid, het uitbreidingsbeleid, het nabuurschapsbeleid en het Uniemechanisme voor civiele bescherming.

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 19 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor de duur van het programma.

2.  De in artikelen 12, 18 en 19, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor de looptijd van het programma.

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de vervanging van uitvoeringshandelingen door gedelegeerde handelingen als middel voor de vaststelling van werkprogramma’s, en op de daarmee verband houdende wijzigingen.

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 19 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 12, 18 en 19 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de vervanging van uitvoeringshandelingen door gedelegeerde handelingen als middel voor de vaststelling van werkprogramma’s, en op de daarmee verband houdende wijzigingen.

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig artikel 19 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig de artikelen 12, 18 en 19 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de vervanging van uitvoeringshandelingen door gedelegeerde handelingen als middel voor de vaststelling van werkprogramma’s, en op de daarmee verband houdende wijzigingen.

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Bijlage – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indicatoren voor monitoring en verslaglegging:

Het programma wordt nauwlettend gemonitord om te meten in hoeverre de algemene en specifieke doelstellingen zijn bereikt en om de output, resultaten en effecten ervan te monitoren. Daartoe wordt een minimumkader van indicatoren vastgesteld dat als uitgangspunt moet worden genomen voor een toekomstig gedetailleerd programma voor het monitoren van de output, resultaten en effecten van het programma, inclusief een uitgebreide reeks kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren:

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het percentage deelnemers met een kansarme achtergrond; en

b)  het percentage deelnemers met een kansarme achtergrond;

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het aantal organisaties met een kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps.

c)  het aantal organisaties met een kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps;

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  het aantal deelnemers aan banen (in eigen land en in het buitenland), uitgesplitst naar land, leeftijd, gender, professionele achtergrond en opleiding;

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c ter)  het aantal deelnemers aan solidariteitsprojecten, uitgesplitst naar land, leeftijd, gender, professionele achtergrond en opleiding;

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c quater)  het aantal organisaties waarvan het kwaliteitskeurmerk is ingetrokken;

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – letter c quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c quinquies)  het aantal organisaties die het kwaliteitskeurmerk hebben, uitgesplitst naar land en ontvangen financiering;

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – letter c sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c sexies)  het aantal deelnemende kansarme jongeren. Resultaatindicatoren (samengestelde indicatoren);

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – letter c septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c septies)  het aantal deelnemers met positieve leerresultaten;

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – letter c octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c octies)  het percentage deelnemers waarvan de positieve leerresultaten zijn erkend door middel van een getuigschrift zoals Youthpass of een ander soort formele erkenning van hun deelname aan het Europees Solidariteitskorps;

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – letter c nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c nonies)  de algehele tevredenheid van de deelnemers met betrekking tot de kwaliteit van de activiteiten; en

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – letter c decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c decies)  het aantal personen dat direct of indirect is ondersteund door middel van solidariteitsactiviteiten.

(1)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

(2)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.


TOELICHTING

Context en beleidskeuzen van het nieuwe voorstel

De Europese Unie is gebouwd op solidariteit: solidariteit tussen de burgers, solidariteit over de grenzen tussen de lidstaten en solidariteit in haar optreden binnen en buiten de Unie.

Als reactie op de duidelijke behoefte om meer de doen voor jongeren hebben het Europees Parlement en de Raad in juni 2018 een politieke overeenkomst gesloten (die is aangenomen tijdens de voltallige vergadering op 11 september 2018) om een Europees Solidariteitskorps op te richten waarin meerdere regelingen voor vrijwilligerswerk, stages en banen van de EU op het gebied van solidariteit worden samengevoegd tot één programma dat fungeert als een "alles-in-één-programma" voor alle solidariteitsgerelateerde mogelijkheden voor jongeren. Dit programma biedt nieuwe mogelijkheden voor jongeren om deel te nemen aan hoogwaardige solidariteitsactiviteiten op lokaal en Europees niveau en hun van de nodige hulpmiddelen te voorzien om hun gemeenschap positief te beïnvloeden en tegelijkertijd nuttige kennis en vaardigheden op te doen voor hun toekomstige persoonlijke ontwikkeling.

Op 11 juni 2018 heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel voor een Europees Solidariteitskorps gepubliceerd (COM (2018) 440 final). In het nieuwe voorstel worden de activiteiten van het programma afgestemd op de MFK-cyclus door een vaste begroting voor te stellen binnen een eigen begrotingsonderdeel. Verder bevat het voorstel een uitbreiding van de reikwijdte van de activiteiten van het Europees Solidariteitskorps. Voortaan behoren hiertoe ook activiteiten ter ondersteuning van operaties voor het verlenen van humanitaire hulp, die voorheen werden uitgevoerd door middel van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp. Gelet op de overeenkomsten tussen de twee programma's, gelooft de Commissie dat het samenvoegen ervan de volgende voordelen met zich mee zal brengen:

•  alle deelnemers vallen onder een gemeenschappelijk programma, waardoor de transparantie en de snelheid van het wervingsproces wordt verhoogd;

•  de branding- en communicatieactiviteiten kunnen worden geharmoniseerd. Dit verhoogt de reikwijdte van de activiteiten voor de bevordering van het programma, waardoor het een "alles-in-één-programma" wordt voor solidariteitsactiviteiten van jongeren;

•  introductie van een enkelvoudig tenuitvoerleggingsmechanisme. Alle organisaties en projecten maken gebruik van hetzelfde e-formulier voor het aanvragen van het kwaliteitskeurmerk en financiering. Dit vereenvoudigt de procedures voor organisatie en verlaagt de algemene beheerkosten;

•  aanmerkelijke synergie en kostenbesparingen door gebruik van een enkele set hulpmiddelen en systemen.

Bovendien is het nieuwe voorstel gebaseerd op de politieke overeenkomst die werd bereikt in juni 2018 (aangenomen tijdens de voltallige vergadering op 11 september 2018) en waarvan de elementen voor een groot deel in het voorstel zijn opgenomen, maar is de ambitie verhoogd door het verhogen van de begroting, het vergroten van de reikwijdte en het verbeteren van de werking van het programma.

Standpunt van de rapporteur

Met het oog op de resultaten van de huidige politieke overeenkomst voor het oprichten van een Europees Solidariteitskorps en rekening houdend met de diverse elementen van het nieuwe voorstel, stelt de rapporteur voor bepaalde elementen die eerder zijn overeengekomen met betrekking tot het Europees Solidariteitskorps 2018-2020 die niet zijn opgenomen in het huidige voorstel te herintroduceren.

De rapporteur heeft uitgebreid en op inclusieve wijze overleg gevoerd met een grote verscheidenheid aan belanghebbenden. Op basis van dit overlegproces en een grondige analyse van het huidige kader en het nieuwe voorstel is de algemene conclusie dat het toekomstige Europees Solidariteitskorps een verbeterd kader voor solidariteitsactiviteiten zou kunnen zijn door:

•  duidelijkere doelstellingen te stellen en te zorgen voor betere aansluiting op de realiteit en behoeften van jonge mensen en op de behoeften van de gemeenschap;

•  de inclusiviteit en toegankelijkheid van de activiteiten van het Europees Solidariteitskorps te verbeteren om alle jongeren aan te spreken, rekening houdend met de diversiteit van hun sociaal-economische omgeving en potentiële obstakels;

•  te zorgen voor effectieve synergie en operationele compatibiliteit tussen het Europees Solidariteitskorps, het toekomstige Erasmusprogramma en andere relevante programma's, en in de context van de vernieuwde Jeugdstrategie van de EU;

In deze context wil de rapporteur graag de aandacht vestigen op een aantal wijzigingen die zijn gericht op het verwezenlijken van de bovengenoemde algemene doelstellingen.

Herverdeling van het budget op basis van de activiteiten – De huidige politieke overeenkomst inzake het Europees Solidariteitskorps 2018-2020 bevat indicatieve drempelwaarden voor de herverdeling van het budget per onderdeel. De rapporteur is van mening dat het nieuwe voorstel ook moet aangeven hoe het budget zal worden verdeeld over de verschillende activiteiten binnen de reikwijdte van het nieuwe Europees Solidariteitskorps en dat de herverdeling moet overeenkomen met de doelstellingen van het programma en realistische verwachtingen gebaseerd op de tenuitvoerlegging van eerdere programma's. De rapporteur is van mening dat vrijwilligerswerk de essentie van het programma is, maar dat de herverdeling indicatief moet zijn om ruimte te bieden voor de benodigde flexibiliteit.

•  Hogere zichtbaarheid van Europees Solidariteitskorps – Om de doelstelling van meer dan 350 000 plaatsen in een periode van zeven jaar te realiseren, dienen het Europees Solidariteitskorps en de mogelijkheden die erdoor worden geboden te worden ondersteund door een meer ambitieuze communicatie- en zichtbaarheidscampagne. De rapporteur gelooft dat dit kan worden bereikt door middel van:

o  ambassadeurs voor het Europees Solidariteitskorps (voormalige deelnemers wordt aangemoedigd hun ervaringen te delen via jeugdnetwerken en onderwijsinstellingen, waarbij nationale agentschappen hen van relevante ondersteuning dienen te voorzien);

o  gebruik van dynamische communicatiemiddelen, met inbegrip van sociale media, om het programma onder de aandacht te brengen;

o  versterking van publiciteits- en communicatiestrategieën, met name in afgelegen gebieden.

•  Grotere betrokkenheid van belanghebbenden binnen de volledige cyclus – De rapporteur is van mening dat belanghebbenden, met name jeugdnetwerken en deelnemende organisaties, regelmatig moeten worden geraadpleegd tijdens de tenuitvoerlegging van het programma.

•  Nadruk op de integratiedoelstelling en de concretisering ervan– Op basis van aanwijzingen en resultaten van raadplegingen is de rapporteur van mening dat het integratieaspect van het programma kan worden verbeterd en binnen het gehele programma kan worden versterkt. In dit opzicht worden de volgende elementen aanbevolen:

o  feedback moet een beoordeling omvatten van in hoeverre de deelnemer vindt dat is voldaan aan de integratiedoelstelling (naast de andere doelstellingen van het programma);

o  activiteiten in eigen land dienen beperkt te zijn tot activiteiten met hoofdzakelijk een integratiedoelstelling (lidstaten zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de financiering van activiteiten in eigen land, maar indien geen nationale regelingen beschikbaar zijn, zou het onrechtvaardig zijn kansarme jongeren die soms geen alternatief hebben uit te sluiten);

o  het Europees Solidariteitskorps dient tevens solidariteitsactiviteiten op deeltijdbasis te organiseren voor kansarme jongeren.

•  Differentiëring van kwaliteitskeurmerken – De rapporteur is van mening dat deelnemende organisaties moeten worden onderworpen aan gedifferentieerde vereisten voor de verlening van een kwaliteitskeurmerk dat afhankelijk is van het type activiteit (verschillende activiteiten vereisen verschillende capaciteit en diensten) om een hoge kwaliteit van mogelijkheden te waarborgen.

•  Focus op vrijwilligerswerk voor langere duur – Het vrijwilligerswerk in het kader van het Europees Solidariteitskorps moet erop zijn gericht deelnemers aan te moedigen hun leven lang deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Het Europees Solidariteitskorps moet de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen bij jongeren vergroten.

•  Banen en stages – De rapporteur is van mening dat alle solidariteitsactiviteiten in de vorm van banen en stages een solide en betekenisvolle leer- en opleidingscomponent moeten bevatten (zoals bepaald in het kwaliteitskader voor stages). Verder dienen alle banen en stageplekken binnen het kader van het Europees Solidariteitskorps uitsluitend werkzaamheden zonder winstoogmerk te betreffen, ongeacht het type entiteit, ook om de solidariteitsdimensie van de activiteiten te benadrukken.

•  Werkprogramma's aangenomen als gedelegeerde handelingen – De rapporteur is van mening dat de voorgestelde aanname van het werkprogramma door middel van uitvoeringshandelingen de Commissie de ruimte biedt voor het maken van secundaire politieke keuzes. Deze mogelijkheid zou moeten vallen binnen de bevoegdheden van de medewetgevers. Het juiste instrument voor de aanname van de werkprogramma's zou derhalve een gedelegeerde handeling zijn. Deze kwestiet houdt tevens verband met de algemene discussie over de toezichthoudende bevoegdheden van het Europees Parlement.

•  Definitie van solidariteit en gespecificeerde definitie van vrijwilligerswerk – De rapporteur is van mening dat het Europees Solidariteitskorps veel potentie heeft wat betreft het versterken van de solidariteitsgeest in heel Europa. Sterkere solidariteit zou kunnen bijdragen tot een sterke, verenigde en veerkrachtige Unie. De rapporteur is ook van mening dat een definitie van "solidariteit" zou kunnen fungeren als een harmoniserend principe in de tenuitvoerlegging van het programma. De solidariteitsgeest wordt het best weerspiegeld door vrijwilligerswerk. Daarom zou een nauwkeurigere definitie van vrijwilligerswerk ook een verbetering zijn.

•  Sterke impact op de behoeften van de gemeenschap – De mogelijkheden die worden geschapen door de solidariteitsplekken in het kader van het Europees Solidariteitskorps moeten de behoeften van de gemeenschap op significante wijze tegemoetkomen en moeten de samenhang, solidariteit en democratie binnen Europa en daarbuiten versterken. De rapporteur is van mening dat de gemeenschap beter kan worden gediend als de activiteiten worden afgestemd op concrete behoeften van de gemeenschap en humanitaire uitdagingen in de praktijk, met bijzondere aandacht voor het bevorderen van sociale integratie.

•  Meer doelgerichte voordelen voor deelnemers – Het Europees Solidariteitskorps is een waardevol hulpmiddel voor de persoonlijke groei van de deelnemers. Om optimaal gebruik te maken van dit potentieel, moeten de vastgestelde leerresultaten van afzonderlijke activiteiten vooraf aan de deelnemer worden aangegeven, zodat de deelnemer activiteiten kan kiezen die het beste aansluiten bij zijn of haar verwachtingen en vaardigheden. Deelnemers moeten ook nuttige feedback ontvangen.

In dit ontwerpverslag wordt niet ingegaan op het bepaalde in hoofdstuk IV ("Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening" – artikelen 10 en 11), aangezien deze bepalingen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de commissie Duurzame ontwikkeling (artikel 54 van het Reglement).


ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (25.1.2019)

aan de Commissie cultuur en onderwijs

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rapporteur voor advies (*): Eleni Theocharous

(*) Medeverantwoordelijke commissie – artikel 54 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het recent opgerichte Europees Solidariteitskorps voor jongeren te laten fuseren met het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp / Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening, dat in 2014 werd opgezet en is gebaseerd op artikel 214 VWEU, de rechtsbasis voor humanitaire hulp.

De lancering van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp is een in het Verdrag opgenomen eis en is bedoeld om bij te dragen aan de verstrekking van op behoeften gebaseerde humanitaire hulp en om de capaciteit en veerkracht van kwetsbare of door rampen getroffen gemeenschappen in derde landen te vergroten. Ondanks de grote potentie kende het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp een trage start. Er meldden zich veel minder vrijwilligers dan de Commissie aanvankelijk had gehoopt, en bij de tussentijdse evaluatie werd vastgesteld dat er nog onvoldoende sprake was van betrokkenheid van partners binnen de humanitaire sector. De verplichte certificering van organisaties die aan het initiatief willen deelnemen kent een lange, ingewikkelde procedure. Als gevolg hiervan werd pas in 2017 een aanzienlijk (maar nog altijd te laag) aantal vrijwilligers bereikt. Het blijft dan ook moeilijk om het initiatief te evalueren, al is wel duidelijk dat het potentieel nog niet ten volle wordt benut.

Niettemin lijken de meeste belanghebbenden verheugd te zijn over het samengaan van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp met het Europees Solidariteitskorps. Het kan hierop een aanvulling vormen, met name vanwege de ervaring op het gebied van humanitair vrijwilligerswerk buiten de Unie. Indien het naar behoren wordt gestimuleerd kan het een belangrijk opstapje vormen voor jonge mensen die geïnteresseerd zijn in een professionele carrière in de humanitaire sector en een waardevolle manier om in aanraking te komen met vrijwilligerswerk en maatschappelijk betrokken te raken. Meer in het algemeen kan het bovendien de betrokkenheid bij mondiale humanitaire uitdagingen vergroten.

Indien zij aan het nieuwe programma willen deelnemen moet het voor humanitaire non-profitorganisaties en senior professionals mogelijk blijven om gebruik te maken van opleidings- en trainingsmogelijkheden. Uw rapporteur beveelt dan ook aan om de algemene maximumleeftijd van 30 jaar niet toe te passen op de onderdelen die voortbouwen op het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp, zodat personen met meer ervaring kunnen bijdragen aan humanitaire hulpverlening op vrijwillige basis, met name aangezien zij wellicht specifieke trainingen moeten volgen alvorens zij kunnen worden ingezet.

Zoals reeds vermeld, is de accreditatieprocedure voor organisaties die aan het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp willen deelnemen, omslachtig en zij is een belangrijke belemmering gebleken voor het bereiken van aanzienlijke aantallen vrijwilligers. Het is daarom van belang dat organisaties die reeds geaccrediteerd zijn, niet nogmaals een soortgelijke procedure hoeven te doorlopen wanneer de nieuwe verordening van kracht wordt. Daarnaast zijn vereenvoudigde en sobere procedures voor het kwaliteitskeurmerk voor deelnemende organisaties een cruciaal punt van zorg.

Onze commissie moet er eveneens voor zorgen dat de bepalingen inzake acties uit hoofde van het Europese vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (hoofdstuk IV) waar wij de exclusieve bevoegdheid voor hebben, een aanvulling vormen op en consistent zijn met andere humanitaire hulpactiviteiten van de EU en met de Europese consensus over humanitaire hulp. Dit onderdeel van het toekomstige programma moet worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de humanitaire beginselen en worden opgenomen in een op behoeften gebaseerde, gecoördineerde en doeltreffende strategie voor humanitaire hulp.

In dit opzicht ziet uw rapporteur het meeste potentieel in acties die gericht zijn op organisatorische en lokale capaciteitsopbouw, het vergroten van de veerkracht en acties in verband met noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling. Daarbij moet met name aandacht worden besteed aan de koppeling tussen het humanitaire en het ontwikkelingsaspect, rampenrisicovermindering en rampenparaatheid, en meer in het algemeen aan bewustmaking en communicatie over humanitaire behoeften en beginselen.

Wat betreft de bepalingen tot slot waarvoor onze commissie de bevoegdheid deelt met de Commissie cultuur en onderwijs, zijn wij van mening dat over het algemeen meer nadruk moet worden gelegd op duurzame ontwikkeling, het beginsel dat niemand aan zijn lot mag worden overgelaten, armoedebestrijding, mensenrechten en gendergelijkheid.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Rekening houdend met de forse toename van humanitaire crises en noodsituaties in de wereld, moet de solidariteit tussen de lidstaten worden bevorderd, evenals de solidariteit met derde landen die getroffen zijn door natuurrampen of door de mens veroorzaakte crises, met de bedoeling de solidariteit en de zichtbaarheid van de humanitaire hulp bij de burgers van de Unie te bevorderen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 ter)  Humanitaire hulp is gebaseerd op de beginselen van onpartijdigheid, neutraliteit en non-discriminatie, en is verankerd in het internationaal humanitair recht en het recht van de Unie. Humanitaire hulp omvat op behoeften gebaseerde noodhulp die gericht is op het redden van levens, het voorkomen en verlichten van menselijk leed en het behoud van de menselijke waardigheid, alsook op het bieden van bescherming aan kwetsbare groepen die het slachtoffer zijn van door de mens of de natuur veroorzaakte crises of natuurrampen. Vermindering van het risico op rampen en versterking van de rampenparaatheid door middel van de opbouw van capaciteit en veerkracht vormen eveneens essentiële elementen van humanitaire hulp.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) In de toespraak over de Staat van de Unie van 14 september 2016 werd benadrukt dat Europa moet investeren in jongeren en werd de oprichting aangekondigd van een Europees Solidariteitskorps ("het programma"), dat voor jongeren in de hele Unie mogelijkheden moet scheppen om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving, solidariteit te tonen en hun vaardigheden te ontwikkelen, waardoor zij niet alleen aan het werk kunnen, maar ook uiterst waardevolle persoonlijke ervaring opdoen.

Schrappen

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) In haar mededeling "Een Europees Solidariteitskorps" van 7 december 20161 benadrukte de Commissie dat het nodig is de basis voor solidair werk in heel Europa te versterken, jongeren meer en betere mogelijkheden te bieden voor solidariteitsactiviteiten op een groot aantal gebieden, en nationale en lokale actoren te ondersteunen bij het aanpakken van verscheidene uitdagingen en crises. Met de mededeling nam een eerste fase van het Europees Solidariteitskorps een aanvang. Daarbij werden verschillende programma's van de Unie ingeschakeld om jongeren in de hele Unie mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk, stages of banen.

Schrappen

__________________

 

1 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een Europees Solidariteitskorps (COM(2016) 942 final).

 

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4 bis)  Vrijwilligerswerk is een concrete en zichtbare manier om uitdrukking te geven aan de solidariteit tussen individuele personen, die hun kennis, vaardigheden en tijd ten dienste stellen van de samenleving, lokale gemeenschappen en medemensen, zonder geldelijke motivatie.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter)  Bijstand aan mensen en gemeenschappen buiten de Unie die worden geconfronteerd met rampen of die bijzonder kwetsbaar zijn voor rampen en behoefte hebben aan humanitaire hulp, op basis van de grondbeginselen van neutraliteit, humaniteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, is een belangrijke uiting van solidariteit. Financiële toewijzingen moeten een afspiegeling vormen van dit beginsel en de ondersteuning van humanitaire operaties door ten minste 5 000 vrijwilligers mogelijk maken.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quater)  De vrijwillige deelnemers en de organisaties die acties verrichten in het kader van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening moeten zich houden aan de beginselen die zijn vermeld in de Europese consensus over humanitaire hulp.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4 quinquies)  Verdere ontwikkeling van de solidariteit met slachtoffers van crises en rampen in derde landen is noodzakelijk en humanitaire hulp en vrijwilligerswerk in het algemeen moeten beter onder de aandacht worden gebracht en zichtbaarder worden gemaakt voor de burgers van de Unie, en dan met name het levenslange karakter ervan.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4 sexies)  De Unie en de lidstaten hebben zich ertoe verbonden de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen ten uitvoer te leggen, zowel bij intern als bij extern optreden.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4 septies)  In zijn conclusies van 19 mei 2017 over het operationeel maken van de koppeling tussen humanitaire bijstand en ontwikkelingshulp, erkent de Raad dat de veerkracht moet worden versterkt door humanitaire bijstand en ontwikkelingssamenwerking beter aan elkaar te koppelen, en door de operationele verbanden tussen de complementaire benaderingen van humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking en conflictpreventie verder te versterken.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Jongeren moeten laagdrempelige kansen krijgen om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hun de mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij de gemeenschappen uit te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en vaardigheden en competenties te verwerven voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger, waardoor hun inzetbaarheid verbetert. Die activiteiten moeten ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers ondersteunen.

(5)  Jongeren, met inbegrip van kwetsbare, kansarme jongeren, moeten laagdrempelige kansen krijgen om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hun de mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij de gemeenschappen uit te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en vaardigheden en competenties te verwerven voor hun persoonlijke, culturele, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger, waardoor hun inzetbaarheid verbetert. Die activiteiten moeten ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers ondersteunen.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen aan onvervulde behoeften van de samenleving, bijdragen tot de versterking van gemeenschappen, jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis en competenties te verwerven, financieel toegankelijk zijn voor jongeren en worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden.

(6)  De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen aan onvervulde behoeften van de samenleving en bijdragen tot de versterking van lokale gemeenschappen en de capaciteitsopbouw, jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis en competenties te verwerven, financieel toegankelijk zijn voor jongeren en worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden. Tegelijkertijd moet de dialoog met lokale en regionale autoriteiten en met belanghebbenden worden aangemoedigd, om te zorgen voor een op de behoeften georiënteerd programma en het vrijwilligerswerk in partnerlanden te bevorderen, en aldus de solidariteitsactiviteit een grote ontwikkelingswaarde te geven.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8 bis)  Certificering van uitzendende en gastorganisaties in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 375/2014 van het Europees Parlement en de Raad1 bis moet in het kader van het nieuwe Europees Solidariteitskorps-programma niet worden overgedaan en de gelijkwaardigheid ervan moet worden erkend wanneer onderhavige verordening vanaf 2021 van kracht wordt.

 

____________________

 

1 bis Verordening (EU) nr. 375/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 tot oprichting van het Europese vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening ("EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp") (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 1).

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren nieuwe mogelijkheden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief solidariteitsprojecten te bedenken en te ontwikkelen. Die mogelijkheden dragen bij aan hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en aan hun ontwikkeling als burger. Het Europees Solidariteitskorps ondersteunt ook netwerkactiviteiten voor de deelnemende personen en organisaties, naast maatregelen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage leveren aan Europese samenwerking gericht op jongeren en de positieve effecten ervan onder de aandacht brengen.

(9)  Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren nieuwe mogelijkheden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief solidariteitsprojecten te bedenken en te ontwikkelen. Die mogelijkheden dragen bij aan hun persoonlijke, educatieve, sociale, culturele en professionele ontwikkeling en aan hun ontwikkeling als burger. Het Europees Solidariteitskorps ondersteunt ook netwerkactiviteiten voor de deelnemende personen en organisaties, naast maatregelen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage leveren aan Europese samenwerking gericht op jongeren en de positieve effecten ervan onder de aandacht brengen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Die activiteiten moeten ten goede komen aan gemeenschappen en tegelijkertijd bijdragen aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van een jongere en aan zijn ontwikkeling als burger, waarbij de activiteiten de vorm kunnen aannemen van vrijwilligerswerk, stages en banen, projecten of netwerkactiviteiten die zijn ontwikkeld met betrekking tot verschillende gebieden zoals onderwijs en opleiding, werkgelegenheid, gendergelijkheid, ondernemerschap (in het bijzonder sociaal ondernemerschap), burgerschap en democratische participatie, milieu en natuurbescherming, klimaatactie, rampenpreventie -paraatheid en hersteloperaties, landbouw en plattelandsontwikkeling, het verstrekken van levensmiddelen en non-foodartikelen, gezondheid en welzijn, creativiteit en cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, sociale bijstand en welzijnszorg, de opvang en integratie van onderdanen van derde landen, territoriale samenwerking en cohesie, en grensoverschrijdende samenwerking. Dergelijke solidariteitsactiviteiten omvatten een solide leer- en opleidingsbasis, die wordt gelegd via zinvolle activiteiten die vóór, tijdens en na de solidariteitsactiviteit aan de deelnemers kunnen worden aangeboden.

10)  Die activiteiten moeten ten goede komen aan gemeenschappen en tegelijkertijd bijdragen aan de persoonlijke, educatieve, sociale, culturele en professionele ontwikkeling van een jongere en aan zijn ontwikkeling als burger, waarbij de activiteiten de vorm kunnen aannemen van vrijwilligerswerk, stages en banen, projecten of netwerkactiviteiten die zijn ontwikkeld met betrekking tot verschillende gebieden zoals onderwijs en opleiding, werkgelegenheid, gendergelijkheid, ondernemerschap (in het bijzonder sociaal ondernemerschap), burgerschap en democratische participatie, milieu en natuurbescherming, klimaatactie, preventie en herstel van door de natuur of door de mens veroorzaakte rampen, bescherming van kwetsbare groepen die door rampen zijn getroffen, veerkracht, armoedebestrijding, voedselzekerheid, landbouw en plattelandsontwikkeling, het verstrekken van levensmiddelen en non-foodartikelen, gezondheid en welzijn, creativiteit en cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, sociale bijstand en welzijnszorg, de opvang en integratie van onderdanen van derde landen, met name niet-begeleide minderjarigen, conflictpreventie, vrede en verzoening, mensenrechten, gendergelijkheid, territoriale samenwerking en cohesie, en grensoverschrijdende samenwerking. Dergelijke solidariteitsactiviteiten omvatten een solide leer- en opleidingsbasis, die wordt gelegd via zinvolle activiteiten die vóór, tijdens en na de solidariteitsactiviteit aan de deelnemers kunnen worden aangeboden.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Vrijwilligersactiviteiten (zowel binnen als buiten de Unie) vormen een rijke ervaring in een niet-formele en informele leeromgeving, die bijdraagt tot de persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkeling van de jongeren en die hun actieve burgerschap en inzetbaarheid vergroot. Vrijwilligersactiviteiten mogen geen negatieve gevolgen hebben voor potentiële of bestaande banen of als vervanging daarvan worden beschouwd. De Commissie en de lidstaten moeten via de open coördinatiemethode samenwerken bij beleid inzake vrijwilligerswerk voor jongeren.

(11)  Vrijwilligersactiviteiten (zowel binnen als buiten de Unie) vormen een rijke ervaring in een niet-formele en informele leeromgeving, die bijdraagt tot de persoonlijke, culturele, sociaal-educatieve en professionele ontwikkeling van de deelnemende jongeren en die hun verantwoordelijkheidsgevoel, hun actieve burgerschap en inzetbaarheid vergroot. Vrijwilligersactiviteiten mogen geen negatieve gevolgen hebben voor potentiële of bestaande banen of als vervanging daarvan worden beschouwd. Er moet eveneens worden geprobeerd om vrijwilligersactiviteiten binnen het Europees Solidariteitskorps-programma te laten aansluiten op bestaande lokale, regionale en nationale vrijwilligersregelingen, wanneer er van dergelijke regelingen sprake is. De Commissie en de lidstaten moeten via de open coördinatiemethode samenwerken bij beleid inzake vrijwilligerswerk voor jongeren.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Stages en banen op solidariteitsgerelateerde gebieden kunnen jongeren extra kansen bieden om op de arbeidsmarkt te komen terwijl zij helpen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de inzetbaarheid en de productiviteit van jongeren helpen bevorderen en hun overgang van school naar werk vergemakkelijken, wat essentieel is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De stageactiviteiten die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, moeten voldoen aan de kwaliteitsbeginselen van de Aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stages1. De aangeboden stages en banen fungeren voor jongeren als een springplank om de arbeidsmarkt te betreden, en worden daarom gecombineerd met adequate ondersteuning na afloop van de activiteit. De stages en banen worden gefaciliteerd door relevante arbeidsmarktactoren, met name openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners en kamers van koophandel, en worden door de deelnemende organisatie vergoed. Als deelnemende organisaties moeten zij financiering aanvragen via het bevoegde uitvoeringsorgaan van het Europees Solidariteitskorps voor de bemiddeling tussen de deelnemende jongeren en de werkgevers die stages en banen in solidariteitsgerelateerde sectoren aanbieden.

(12)  Stages en banen op solidariteitsgerelateerde gebieden kunnen jongeren, met inbegrip van jongeren met een handicap en kansarme jongeren, extra kansen bieden om op de arbeidsmarkt te komen terwijl zij helpen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de inzetbaarheid en de productiviteit van jongeren helpen bevorderen en hun overgang van school naar werk vergemakkelijken, wat essentieel is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, onder meer binnen non-profitorganisaties en in de sociale en humanitaire sector. De stageactiviteiten die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, moeten voldoen aan de kwaliteitsbeginselen van de Aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stages1 en aan de in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap vastgelegde beginselen. De aangeboden stages en banen fungeren voor jongeren als een springplank om de arbeidsmarkt te betreden, en worden daarom gecombineerd met adequate ondersteuning na afloop van de activiteit. De stages en banen worden gefaciliteerd door relevante arbeidsmarktactoren, met name openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners en kamers van koophandel, en worden door de deelnemende organisatie vergoed. Als deelnemende organisaties moeten zij financiering aanvragen via het bevoegde uitvoeringsorgaan van het Europees Solidariteitskorps voor de bemiddeling tussen de deelnemende jongeren en de werkgevers die stages en banen in solidariteitsgerelateerde sectoren aanbieden.

__________________

__________________

1 Aanbeveling van de Raad van 15 maart 2018 voor een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen (PB C 153 van 2.5.2018, blz. 1).

1 Aanbeveling van de Raad van 15 maart 2018 voor een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen (PB C 153 van 2.5.2018, blz. 1).

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  De zin voor initiatief van jongeren is een belangrijke troef voor de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het Europees Solidariteitskorps helpt dit aspect bevorderen door jongeren de kans te bieden hun eigen projecten voor het aanpakken van specifieke uitdagingen ten bate van hun lokale gemeenschappen te bedenken en uit te voeren. Die projecten zijn een gelegenheid om ideeën uit te proberen en helpen jongeren om zelf de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij dienen ook als springplank naar verdere betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten en zijn een eerste stap om de deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps aan te moedigen als zelfstandige in de solidariteitsgerelateerde, non-profit- en jeugdsector aan de slag te gaan of verenigingen, ngo's of andere organisaties in die sectoren op te zetten.

(13)  De zin voor initiatief van jongeren is een belangrijke troef voor de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het Europees Solidariteitskorps helpt dit aspect bevorderen door jongeren de kans te bieden hun eigen projecten voor het aanpakken van specifieke uitdagingen ten bate van hun lokale gemeenschappen en van kansarmen te bedenken en uit te voeren. Die projecten zijn een gelegenheid om ideeën uit te proberen en helpen jongeren om zelf de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij dienen ook als springplank naar verdere betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten en zijn een eerste stap om de deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps aan te moedigen zich actief als vrijwilligers of als werknemers te blijven inzetten bij verenigingen in de solidariteitsgerelateerde, non-profit- en jeugdsector of verenigingen, ngo's of andere organisaties in die sectoren op te zetten.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13 bis)  Vrijwilligers kunnen bijdragen aan vergroting van de capaciteit van de Unie om op behoeften gebaseerde en principiële humanitaire hulp te leveren en bijdragen aan de totstandbrenging van een effectievere humanitaire sector op voorwaarde dat zij op de juiste wijze worden geselecteerd, opgeleid en voorbereid om te worden ingezet, zodat zij over de nodige vaardigheden en competenties beschikken om mensen zo goed mogelijk te helpen, en zij op de plaats waar zij hun vrijwilligerswerk verrichten de juiste ondersteuning of begeleiding ontvangen. De rol van hooggekwalificeerde, goed opgeleide en ervaren coaches/mentoren ter plaatse is daarom van cruciaal belang, aangezien zij de doeltreffendheid van de humanitaire respons helpen verbeteren en vrijwilligers helpen ondersteunen.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis)  Nationale agentschappen moeten voormalige deelnemers aanmoedigen om ambassadeurs voor het Europees Solidariteitskorps te worden en in die rol persoonlijke ervaringen te delen via jeugdorganisaties, onderwijsinstellingen en workshops. Als ambassadeur nemen zij deel aan de opleiding van toekomstige kandidaten en dragen zij aldus bij tot de bevordering van het programma. Hiertoe moeten nationale agentschappen de vrijwilligers voorzien van ondersteuning.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 ter)  Om het Europees Solidariteitskorps tot een succes te maken moeten de zichtbaarheid ervan en de kennis erover worden vergroot en moeten de beschikbare financieringsmogelijkheden verder worden bevorderd, door middel van informatiecampagnes (met inbegrip van een jaarlijkse informatiedag over het Europees Solidariteitskorps) en dynamische communicatiemaatregelen met de nadruk op social media, om zo de doelgroep, zowel individuen als organisaties, optimaal te informeren.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de activiteiten en de andere mogelijkheden die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden. Dat kan met name door te voorzien in opleiding, taalondersteuning, verzekering, administratieve ondersteuning en ondersteuning na afloop van de activiteit en in de validatie van de kennis, vaardigheden en competenties die de deelnemers hebben opgedaan door hun ervaring bij het Europees Solidariteitskorps. De beveiliging en veiligheid van de vrijwilligers blijven van het grootste belang en vrijwilligers mogen niet worden ingezet bij operaties die plaatsvinden in gebieden waar zich internationale en niet-internationale gewapende conflicten afspelen.

(15)  Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de activiteiten en de andere mogelijkheden die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden. Dat kan met name door te voorzien in opleiding, taalondersteuning (online, wanneer er geen andere mogelijkheden zijn), verzekering, administratieve ondersteuning en ondersteuning na afloop van de activiteit en in de validatie van de kennis, vaardigheden en competenties die de deelnemers hebben opgedaan door hun ervaring bij het Europees Solidariteitskorps. Een passende opleiding, de beveiliging en veiligheid van de vrijwilligers blijven van het grootste belang en daarover moet regelmatig informatie worden uitgewisseld en een risicobeoordeling worden opgesteld, met name wat betreft het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening. Vrijwilligers mogen niet worden ingezet bij operaties die plaatsvinden in gebieden waar zich internationale en niet-internationale gewapende conflicten afspelen. Er moet eveneens terdege rekening worden gehouden met de veiligheid en de belangen van kinderen en andere kwetsbare personen waar de vrijwilligers mee in contact komen. Activiteiten waarmee direct contact met kinderen is gemoeid, moeten worden geleid door het beginsel dat rekening moet worden gehouden met "de belangen van het kind" en in voorkomend geval onderhevig zijn aan antecedentenonderzoeken en andere maatregelen met het oog op het waarborgen van de bescherming van de kinderen.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  De beginselen inzake gelijke kansen en niet-discriminatie van de Unie moeten volledig worden geëerbiedigd in alle uitvoeringsstadia van het Europees Solidariteitskorps, met name bij de identificatie en selectie van vrijwilligers en deelnemende organisaties.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Om ervoor te zorgen dat de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps daadwerkelijk een impact hebben op de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemers en op hun ontwikkeling als burger, moeten de kennis, vaardigheden en competenties die het leerresultaat van de activiteit zijn, duidelijk in kaart worden gebracht en gedocumenteerd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de nationale omstandigheden en bijzonderheden, zoals aanbevolen in de Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren22.

(16)  Om ervoor te zorgen dat de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps daadwerkelijk een impact hebben op de persoonlijke, educatieve, sociale, culturele en professionele ontwikkeling van de deelnemers en op hun ontwikkeling als burger, moeten de kennis, vaardigheden en competenties die het leerresultaat van de activiteit zijn, duidelijk in kaart worden gebracht en gedocumenteerd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de nationale omstandigheden en bijzonderheden, zoals aanbevolen in de Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren22.

_________________

_________________

22 Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren (PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1).

22 Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren (PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1).

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16 bis)  Daarnaast moeten nationale agentschappen vrijwilligers aanmoedigen om ambassadeurs voor het Europees Solidariteitskorps-programma te worden en in die rol persoonlijke ervaringen te delen via jeugdnetwerken, onderwijsinstellingen en workshops. Voormalige vrijwilligers/ambassadeurs kunnen eveneens een bijdrage leveren aan de opleiding van toekomstige kandidaten.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Met behulp van een kwaliteitskeurmerk moet worden gewaarborgd dat de deelnemende organisaties, wat hun rechten en verantwoordelijkheden gedurende alle fasen van de solidariteitservaring betreft, voldoen aan de beginselen en vereisten van het Europees Solidariteitskorps. Het behalen van het kwaliteitskeurmerk is een voorwaarde voor deelname, maar mag niet automatisch leiden tot financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps.

(17)  Met behulp van een kwaliteitskeurmerk moet worden gewaarborgd dat de deelnemende organisaties, wat hun rechten, veiligheid en verantwoordelijkheden gedurende alle fasen van de solidariteitservaring betreft, voldoen aan de waarden, beginselen en doelstellingen van de Unie, evenals aan de beginselen en vereisten van het Europees Solidariteitskorps. Het behalen van het kwaliteitskeurmerk is een voorwaarde voor deelname, maar mag niet automatisch leiden tot financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Elke entiteit die wil deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps moet een kwaliteitskeurmerk ontvangen als aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Het proces waarmee het kwaliteitskeurmerk wordt toegekend, moet ononderbroken door de uitvoerende organen van het Europees Solidariteitskorps worden uitgevoerd. Het toegekende kwaliteitskeurmerk moet op gezette tijden opnieuw worden beoordeeld en kan worden ingetrokken als bij een controle wordt vastgesteld dat niet langer aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan.

(18)  Elke entiteit die wil deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps moet een kwaliteitskeurmerk ontvangen als aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Het proces waarmee het kwaliteitskeurmerk wordt toegekend, moet ononderbroken door de uitvoerende organen van het Europees Solidariteitskorps worden uitgevoerd, in overeenstemming met de bestaande certificeringsregelingen. Het proces aan de hand waarvan het kwaliteitskeurmerk wordt verworven, moet worden vereenvoudigd voor organisaties die reeds gecertificeerd zijn, met name in het kader van het huidige EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp en voor houders van ECHO-kaderpartnerschapsovereenkomsten. Bij dit proces moet terdege rekening worden gehouden met soortgelijke processen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 375/2014 en Verordening (EU) 2018/1475 van het Europees Parlement en de Raad1 bis evenals Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad1 ter. Het toegekende kwaliteitskeurmerk moet op gezette tijden opnieuw worden beoordeeld en kan worden ingetrokken als bij een controle wordt vastgesteld dat niet langer aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan. Zowel bij de toekenning van een kwaliteitskeurmerk als bij de herbeoordeling ervan moeten de administratieve lasten tot een minimum worden beperkt om gelijke toegang tot kwaliteitskeurmerken te waarborgen en te vermijden dat kleinere organisaties worden ontmoedigd om deel te nemen.

 

______________________

 

1bisVerordening (EU) 2018/1475 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1288/2013, Verordening (EU) nr. 1293/2013 en Besluit nr. 1313/2013/EU (PB L 250 van 4.10.2018, blz. 1).

 

1 ter Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1).

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20 bis)  Teneinde de transparantie van het tenuitvoerleggingsproces en de effectiviteit van het Europees Solidariteitskorps-programma te vergroten, moet de Commissie regelmatig overleggen met de belangrijkste belanghebbenden, met inbegrip van deelnemende organisaties, en andere relevante maatschappelijke organisaties, zoals jeugdnetwerken en nationale jeugdraden, evenals netwerken die werkgevers en vakbonden vertegenwoordigen.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  De portaalsite van het Europees Solidariteitskorps moet voortdurend verder worden ontwikkeld om het Europees Solidariteitskorps goed toegankelijk te houden en te zorgen voor een centraal contactpunt, zowel voor geïnteresseerde personen als organisaties, onder meer in verband met inschrijving, identificatie en afstemming van profielen en mogelijkheden, netwerkactiviteiten en virtuele uitwisselingen, online opleiding, taalondersteuning en ondersteuning na afloop van de activiteit, en eventuele andere nuttige functies die in de toekomst kunnen worden toegevoegd.

(23)  De portaalsite van het Europees Solidariteitskorps moet voortdurend verder worden ontwikkeld om het Europees Solidariteitskorps goed toegankelijk te houden voor alle gebruikers, in overeenstemming met de toegankelijkheidseisen van Richtlijn (EU) 2016/2012 van het Europees Parlement en de Raad1 bis, en te zorgen voor een centraal contactpunt, zowel voor geïnteresseerde personen als organisaties, onder meer in verband met inschrijving, identificatie en afstemming van profielen en mogelijkheden, netwerkactiviteiten en virtuele uitwisselingen, online opleiding, taalondersteuning en ondersteuning na afloop van de activiteit (online, indien er geen andere mogelijkheden zijn), en eventuele andere nuttige functies die in de toekomst kunnen worden toegevoegd. Wat betreft de inzet bij humanitaire hulpacties en de lange periode tussen de inschrijving van vrijwilligers en hun vertrek, moet ervoor worden gezorgd dat de deelnemers aan humanitaire hulpacties niet met aanvullende belemmeringen worden geconfronteerd in vergelijking met deelnemers aan acties op andere terreinen.

 

_______________________

 

1bis Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 327 van 2.12.2016, blz. 1).

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Het Europees Solidariteitskorps richt zich op jongeren in de leeftijd van 1830 jaar, en een inschrijving op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps moet een voorwaarde zijn om te kunnen deelnemen aan de door het Europees Solidariteitskorps aangeboden activiteiten.

(27)  Het Europees Solidariteitskorps richt zich hoofdzakelijk op jongeren in de leeftijd van 18-35 jaar, maar de behoeften en context van humanitaire hulp in derde landen kunnen een reden zijn voor de deelname van deskundigen die ouder zijn. Een inschrijving op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps moet een voorwaarde zijn om te kunnen deelnemen aan de door het Europees Solidariteitskorps aangeboden activiteiten. Er moet speciale aandacht worden besteed aan gendergelijkheid door de gelijke deelname van vrouwen en mannen te bevorderen.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis)  Op grond van de beginselen van de Unie inzake gelijke kansen en non-discriminatie moeten burgers van de Unie en onderdanen van andere landen die langdurig in de EU verblijven, van alle leeftijden en achtergronden, actief als burger kunnen optreden. Met het oog op de specifieke uitdagingen in de humanitaire context, moeten de deelnemers aan het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp ten minste achttien jaar oud zijn. Het kan gaan om personen met allerlei verschillende profielen en uit verschillende generaties, die over competenties beschikken die relevant zijn om dergelijke humanitaire operaties succesvol te kunnen uitvoeren.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  In het bijzonder moet erop worden gelet dat de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten toegankelijk zijn voor alle jongeren, met name voor de meest kansarme. Er moeten bijzondere maatregelen worden getroffen om de sociale inclusie en de deelname van kansarme jongeren te bevorderen, en ook om rekening te houden met de problemen in verband met de afgelegenheid van een aantal plattelandsgebieden, van de ultraperifere gebieden van de Unie en de landen en gebieden overzee. De deelnemende landen moeten er ook naar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het Europees Solidariteitskorps weg te nemen. Dit moet – indien mogelijk en onverminderd het Schengenacquis en het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen – de administratieve kwesties oplossen die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen, en bij de afgifte van een Europese ziekteverzekeringskaart in het geval van grensoverschrijdende activiteiten binnen de Europese Unie.

(28)  In het bijzonder moet erop worden gelet dat de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten toegankelijk zijn voor alle jongeren, met name voor de meest kansarme en kwetsbare, met inbegrip van kandidaat-vrijwilligers met een beperking. Er moeten bijzondere maatregelen worden getroffen om de sociale inclusie, de opleiding en de deelname van kansarme jongeren te bevorderen, en ook om rekening te houden met de problemen in verband met de afgelegenheid van een aantal plattelandsgebieden, van de ultraperifere gebieden van de Unie en de landen en gebieden overzee. De deelnemende landen moeten er ook naar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het Europees Solidariteitskorps weg te nemen. Dit moet – indien mogelijk en onverminderd het Schengenacquis en het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen – de administratieve kwesties oplossen die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen, en bij de afgifte van een Europese ziekteverzekeringskaart in het geval van grensoverschrijdende activiteiten binnen de Europese Unie.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28 bis)  Er is speciale aandacht en ondersteuning nodig voor de capaciteit van ontvangende partnerorganisaties in derde landen, terwijl tevens aandacht moet worden besteed aan de noodzaak om de activiteiten van vrijwilligers binnen de lokale context te verankeren en de interactie van vrijwilligers met lokale humanitaire actoren, de ontvangende gemeenschap en het maatschappelijk middenveld te bevorderen.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  Overeenkomstig de mededeling van de Commissie "Een nieuw en sterker strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU"1 moet het programma rekening houden met de specifieke situatie van die gebieden. Er zullen maatregelen worden genomen om de deelname van de ultraperifere gebieden aan alle acties te vergroten. Die maatregelen zullen regelmatig worden gemonitord en geëvalueerd.

(35)  Overeenkomstig de mededeling van de Commissie "Een nieuw en sterker strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU"1 moet het programma rekening houden met de specifieke situatie en behoeften van die gebieden, in het bijzonder de ontwikkeling van de politieke, economische en sociale situatie, met name het percentage jeugdwerkloosheid, om betere samenwerking op de meest doeltreffende en eenvoudige manier mogelijk te maken. Er zullen maatregelen worden genomen om de deelname van de ultraperifere gebieden aan alle acties te vergroten. Die maatregelen zullen regelmatig worden gemonitord en geëvalueerd.

__________________

__________________

1 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's en de Europese Investeringsbank — Een nieuw en sterker strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU (COM(2017) 623 final).

1 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's en de Europese Investeringsbank — Een nieuw en sterker strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU (COM(2017) 623 final).

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  Om de doelstellingen van het programma beter te kunnen verwezenlijken, is het wenselijk dat de Commissie, de lidstaten en de nationale agentschappen nauw samenwerken, in partnerschap met niet-gouvernementele organisaties, jeugdorganisaties en lokale belanghebbenden die erkende ervaring hebben met solidariteitsacties.

(39)  Om de doelstellingen van het programma beter te kunnen verwezenlijken, is het wenselijk dat de Commissie, de lidstaten en de nationale agentschappen nauw samenwerken, in partnerschap met de nationale autoriteiten, niet-gouvernementele organisaties, jeugdorganisaties, de particuliere sector en lokale belanghebbenden die ervaring hebben met solidariteitsacties, in overeenstemming met de bestaande nationale en regionale vrijwilligersprogramma's.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42)  Om te zorgen voor een gezond financieel beheer en rechtszekerheid in elk deelnemend land, moet elke nationale autoriteit een onafhankelijk auditorgaan aanwijzen. Waar mogelijk en om de efficiëntie te vergroten, kan het onafhankelijke auditorgaan hetzelfde zijn als het orgaan dat is aangewezen voor de in Hoofdstuk III van [nieuwe Erasmusverordening] bedoelde acties.

(42)  Om te zorgen voor een gezond financieel beheer, kostenoptimalisering en rechtszekerheid in elk deelnemend land, moet elke nationale autoriteit een onafhankelijk auditorgaan aanwijzen. Waar mogelijk en om de efficiëntie te vergroten, kan het onafhankelijke auditorgaan hetzelfde zijn als het orgaan dat is aangewezen voor de in Hoofdstuk III van [nieuwe Erasmusverordening] bedoelde acties.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1)   "solidariteitsactiviteit": een tijdelijke activiteit van hoge kwaliteit die bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps en die de vorm kan hebben van vrijwilligerswerk, stages, banen, solidariteitsprojecten en netwerkactiviteiten op verschillende gebieden, waaronder die bedoeld in lid 13, waarbij de Europese meerwaarde en de naleving van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden gewaarborgd;

1)   "solidariteitsactiviteit": een gemakkelijk toegankelijke, inclusieve en naar behoren gefinancierde, tijdelijke activiteit van hoge kwaliteit die bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps en die de vorm kan hebben van vrijwilligerswerk, stages, banen, solidariteitsprojecten en netwerkactiviteiten op verschillende gebieden, waaronder die bedoeld in lid 13, waarbij de Europese meerwaarde en de naleving van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden gewaarborgd;

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2)  "ingeschreven kandidaat": een persoon van 17 tot 30 jaar oud die zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps heeft ingeschreven om blijk te geven van zijn belangstelling om mee te doen aan een solidariteitsactiviteit, maar nog niet aan zo'n activiteit deelneemt;

2)  "ingeschreven kandidaat": een persoon die zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps heeft ingeschreven om blijk te geven van zijn belangstelling om mee te doen aan een solidariteitsactiviteit, maar nog niet aan zo'n activiteit deelneemt;

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3)  "deelnemer": een persoon van 18 tot 30 jaar oud die zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps heeft ingeschreven en deelneemt aan een solidariteitsactiviteit van het Europees Solidariteitskorps;

3)  "deelnemer": een persoon die zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps heeft ingeschreven en deelneemt aan solidariteitsactiviteiten van het Europees Solidariteitskorps; voor activiteiten die niet worden genoemd in hoofdstuk IV, zijn deelnemers personen van 18 tot 35 jaar oud;

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4)  "kansarme jongeren": jongeren die kampen met bepaalde belemmeringen die hen er om economische, sociale, culturele, geografische of gezondheidsredenen of redenen zoals een handicap en leerproblemen van weerhouden daadwerkelijk toegang te krijgen tot mogelijkheden in het kader van het programma;

4)  "kansarme jongeren": jongeren die kampen met bepaalde belemmeringen die hen er, bij het ontbreken van aanvullende en gerichte hulp, om economische, sociale, culturele, geografische of gezondheidsredenen of redenen zoals leerproblemen en een handicap, met inbegrip van langdurige fysieke, geestelijke, intellectuele of zintuigelijke beperkingen als erkend in VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, van weerhouden daadwerkelijk toegang te krijgen tot mogelijkheden in het kader van het programma;

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6)  "vrijwilligerswerk": een solidariteitsactiviteit die als onbetaalde vrijwilligersactiviteit wordt uitgevoerd voor een periode van ten hoogste twaalf maanden;

6)  "vrijwilligerswerk": een solidariteitsactiviteit die als onbetaalde vrijwilligersactiviteit wordt uitgevoerd voor een periode van ten hoogste twaalf maanden, die personen in staat stelt hun kennis, vaardigheden en tijd ten dienste te stellen van de samenleving, lokale gemeenschappen en medemensen, zonder geldelijke motivatie;

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7)  "stage": een solidariteitsactiviteit voor een periode van twee tot en met zes maanden, eenmalig te verlengen met maximaal twaalf maanden, die wordt aangeboden en betaald door de deelnemende organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps ontvangt;

7)  "stage": een solidariteitsactiviteit voor een periode van twee tot en met zes maanden, eenmalig te verlengen met maximaal twaalf maanden, die een leercomponent omvat en wordt aangeboden en betaald door de deelnemende organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps ontvangt;

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De algemene doelstelling van het programma is het vergroten van de inzet van jongeren en organisaties bij toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige solidariteitsactiviteiten, als middel om bij te dragen aan de versterking van de cohesie, de solidariteit en de democratie in de Unie en daarbuiten en daarbij concrete maatschappelijke en humanitaire uitdagingen aan te pakken, met een bijzondere inspanning voor het bevorderen van sociale inclusie.

1.   De algemene doelstelling van het programma is het vergroten van de inzet van jongeren en organisaties bij toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige solidariteits- en non-profitactiviteiten, als middel om bij te dragen aan de versterking van de cohesie, de solidariteit, vrede en de democratie in de Unie en daarbuiten en daarbij vooruitgang te boeken ten aanzien van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen door concrete maatschappelijke en humanitaire uitdagingen aan te pakken, met name door de risico's op door de natuur en de mens veroorzaakte rampen te verminderen, en noodsituaties in kwetsbare en postconlictlanden aan te pakken, met een bijzondere inspanning voor het bevorderen van sociale inclusie.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De specifieke doelstelling van het programma is jongeren, onder wie ook kansarme jongeren, laagdrempelige mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten in Europa en daarbuiten, en daarbij hun competenties te verbeteren en naar behoren te valideren en hun inzetbaarheid en de overgang naar de arbeidsmarkt te bevorderen.

2.  De specifieke doelstelling van het programma is jongeren, onder wie ook jongeren met een handicap en kansarme jongeren, laagdrempelige mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten in Europa en daarbuiten, en daarbij hun interculturele bewustzijn en hun professionele en burgerlijke competenties te verbeteren en naar behoren te valideren en hun inzetbaarheid en de overgang naar de arbeidsmarkt te bevorderen.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  deelname van jongeren aan solidariteitsactiviteiten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals bedoeld in artikel 6;

a)  deelname van jongeren aan solidariteitsactiviteiten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen te realiseren, zoals bedoeld in artikel 6;

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  deelname van jongeren aan solidariteitsactiviteiten die verband houden met humanitaire hulp (Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening), zoals bedoeld in artikel 10.

b)  deelname van jongeren en deskundigen aan solidariteitsactiviteiten die verband houden met humanitaire hulp (Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening), zoals bedoeld in artikel 10 en acties binnen en buiten de Unie die gericht zijn op de capaciteitsopbouw van gastorganisaties voor humanitaire hulp in derde landen als bedoeld in artikel 11.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Het jaarlijkse werkprogramma dat wordt goedgekeurd op grond van artikel 18 bevat een lijst met activiteiten die potentieel schadelijk zijn voor deelnemers, begunstigden en de maatschappij of niet gepast zijn voor deelnemers, en die niet mogen worden uitgevoerd in het kader van het programma of die moeten worden voorafgegaan door speciale opleidingen, antecedentenonderzoeken of andere maatregelen.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de capaciteit van de deelnemende organisaties te versterken om projecten van goede kwaliteit aan te bieden aan een toenemend aantal deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps;

a)  de capaciteit van de deelnemende organisaties en hun lokale partners te versterken om samen te werken en projecten van goede kwaliteit aan te bieden aan een toenemend aantal deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps;

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  nieuwkomers aan te trekken, zowel jongeren als deelnemende organisaties;

b)  nieuwkomers aan te trekken, zowel jongeren als mensen met een zekere ervaring ten aanzien van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp, en deelnemende organisaties;

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  het opzetten, onderhouden en bijwerken van de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en andere relevante onlinediensten, alsook de nodige ondersteunende computersystemen en webinstrumenten.

d)  het opzetten, onderhouden en bijwerken van de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en andere relevante onlinediensten, alsook de nodige ondersteunende computersystemen en webinstrumenten, in overeenstemming met de toegankelijkheidseisen van Richtlijn (EU) 2016/2102.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Acties in het kader van het onderdeel "Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening" dragen in het bijzonder bij tot het verstrekken van op behoeften gebaseerde humanitaire hulp die gericht is op het redden van levens, het voorkomen en verlichten van menselijk leed en het behoud van de menselijke waardigheid, en aan de versterking van de capaciteit en de weerbaarheid van kwetsbare of door rampen getroffen gemeenschappen.

1.  Acties in het kader van het onderdeel "Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening" dragen in het bijzonder bij tot het verstrekken van op behoeften gebaseerde humanitaire hulp die gericht is op het redden van levens, het voorkomen en verlichten van menselijk leed en het behoud van de menselijke waardigheid bij door de natuur of de mens veroorzaakte rampen, en aan de versterking van de capaciteit en de weerbaarheid van gemeenschappen die kwetsbaar of fragiel zijn of die zijn getroffen door door de mensen of de natuur veroorzaakte rampen, en vergemakkelijken daarnaast de overgang van de humanitaire respons naar duurzame en inclusieve ontwikkeling op de langere termijn.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De acties in het kader van dit hoofdstuk worden uitgevoerd met inachtneming van de fundamentele beginselen van humanitaire hulp: menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

2.  Acties in het kader van dit hoofdstuk worden uitgevoerd met inachtneming van de Europese consensus betreffende humanitaire hulp, waarin de fundamentele beginselen van humanitaire hulp worden bevorderd: menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid worden bevorderd. Bovendien wordt hierin de inzet van de Unie bekrachtigd voor een op behoeften gebaseerde benadering, zonder discriminatie tussen of binnen getroffen volkeren en met inachtneming van het internationaal recht.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis.  De humanitaire hulp van de Unie wordt verleend in situaties waarin ook instrumenten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, crisisbeheer en civiele bescherming kunnen worden ingezet. Het werk van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening moet samenhang en complementariteit vertonen en overlap met de desbetreffende Uniebeleidslijnen en -instrumenten moet worden voorkomen, in het bijzonder met het humanitaire beleid en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie en het Uniemechanisme voor civiele bescherming.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 ter.  Met het oog op het bevorderen van een samenhangend internationaal antwoord op humanitaire crises, zijn de acties uit hoofde van dit hoofdstuk in overeenstemming met de acties die worden gecoördineerd door het Bureau van de Verenigde Naties voor de coördinatie van humanitaire zaken.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 quater.  Het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening draagt bij tot versterking van het genderperspectief in de humanitaire hulp van de Unie, waarbij adequate humanitaire antwoorden op specifieke behoeften van vrouwen worden bevorderd. Er wordt speciale aandacht besteed aan samenwerking met vrouwengroepen en -netwerken teneinde de participatie in en het leiderschap van vrouwen bij humanitaire hulp te bevorderen en hun capaciteiten en ervaring in te zetten om een bijdrage te leveren aan herstel, vredesopbouw, vermindering van het risico op rampen en versterking van de veerkracht van getroffen gemeenschappen.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 quinquies.  De specifieke voorwaarden voor inzet worden, in nauw overleg met de gastorganisatie, opgenomen in een contract tussen de uitzendende organisaties en het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening, met inbegrip van de rechten en plichten, de duur en locatie van inzet en de uit te voeren taken.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  solidariteitsprojecten, als bedoeld in artikel 9;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Het doel van deze verordening bestaat erin om, op basis van een voorafgaande beoordeling van de behoeften in derde landen, acties te ondersteunen die de capaciteit voor humanitaire hulpverlening versterken teneinde de paraatheid op lokaal niveau om te reageren op humanitaire crises te verbeteren en de doeltreffendheid en duurzaamheid van het vrijwilligerswerk op het terrein te garanderen, met name:

 

a) risicobeheersing van, paraatheid bij en respons op rampen, coaching, opleiding op het gebied van het beheer van vrijwilligers, en andere terreinen die relevant zijn voor medewerkers en vrijwilligers van gastorganisaties;

 

b) uitwisseling van goede praktijken, technische bijstand, twinningprogramma's en uitwisseling van medewerkers en vrijwilligers, oprichting van netwerken en andere passende acties.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  De Commissie houdt een databank bij van EU-vrijwilligers voor humanitaire hulp, met onder meer informatie over hun beschikbaarheid en geschiktheid, houdt deze up-to-date en reguleert de toegang ertoe en het gebruik ervan, zodat vrijwilligers die terugkeren constant kunnen worden ingezet. De verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld in of voor deze databank vindt, in voorkomend geval, plaats in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1 bis en Verordening (2018)/1725 van het Europees Parlement en de Raad1 ter.

 

____________________

 

1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

 

1 ter Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Vrijwilligerswerk ter ondersteuning van humanitaire operaties als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a), omvat een leer- en opleidingscomponent, komt niet in de plaats van stages of banen en is gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst voor vrijwilligerswerk.

1.  Vrijwilligerswerk ter ondersteuning van humanitaire operaties als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a), omvat adequate leer- en opleidingsmogelijkheden, onder meer voorafgaand aan de plaatsing, in verband met de projecten waar de jonge vrijwilligers bij zullen worden betrokken, met de nodige nadruk op de in artikel 10, lid 2, bedoelde beginselen van humanitaire hulp, waaronder het beginsel "geen schade berokkenen", en het komt niet in de plaats van stages of banen en is gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst voor vrijwilligerswerk.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp moet de deelname van plaatselijke vrijwilligers uit derde landen bevorderen;

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Vrijwilligerswerk in het kader van dit onderdeel mag alleen plaatsvinden in derde landen:

2.  Vrijwilligerswerk in het kader van dit onderdeel mag alleen plaatsvinden in:

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis.  Op basis van een voorafgaande beoordeling van de behoeften in derde landen door uitzendende en gastorganisaties en andere relevante actoren, ondersteunt het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening acties die zijn gericht op:

 

a)  versterking van de capaciteit van gastorganisaties voor humanitaire hulp in derde landen teneinde de plaatselijke paraatheid voor en respons op humanitaire crises te vergroten en ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening ter plaatse doeltreffend zijn en duurzame effecten hebben, door middel van risicobeheersing bij, voorbereiding voor en respons op rampen, de overgang van humanitaire respons naar duurzame, plaatselijke ontwikkeling, begeleiding en opleiding in het beheer van vrijwilligerswerk;

 

b)  uitwisseling van optimale werkwijzen, technische bijstand, jumelageprogramma's en uitwisseling van medewerkers en vrijwilligers.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Er wordt voorrang gegeven aan de risicoanalyse betreffende de beveiliging en veiligheid van vrijwilligers, met name in landen of regio's die instabiel worden geacht of waar onmiddellijk gevaar bestaat.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater.  De communicatiecampagnes betreffende het Europees Solidariteitskorps moeten voornamelijk op het grondgebied van de EU worden gevoerd wanneer zij het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp betreffen en handelen over de werkzaamheden die de vrijwilligers en humanitaire helpers verrichten op basis van de humanitaire beginselen menselijkheid, onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid die dienen als leidende beginselen voor hun werkzaamheden.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quinquies.  Het vrijwilligerswerk komt tegemoet aan de reële tekorten en behoeften die door de gastorganisaties ter plaatse zijn vastgesteld.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 11 bis

 

Identificatie en selectie van kandidaat-vrijwilligers

 

1. Op basis van een voorafgaande beoordeling van de behoeften in derde landen identificeert en selecteert de Commissie in overleg met de nationale agentschappen en de gastorganisaties de kandidaat-vrijwilligers die wensen deel te nemen en een opleiding wensen te volgen.

 

2. Kandidaat-vrijwilligers worden geïdentificeerd en geselecteerd volgens artikel 14 met naleving van de beginselen inzake non-discriminatie, gendergelijkheid en gelijke kansen.

 

3. De in de artikelen 2 en 15 genoemde leeftijdsgrenzen zijn niet van toepassing op vrijwilligerswerk ter ondersteuning van humanitaire operaties uit hoofde van dit artikel.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 11 ter

 

Opleiding van kandidaat-vrijwilligers

 

1. De Commissie stelt op basis van bestaande programma's en procedures het opleidingsprogramma vast aan de hand waarvan kandidaat-vrijwilligers worden voorbereid op de ondersteuning en uitvoering van humanitaire hulpoperaties.

 

2. Kandidaat-vrijwilligers die zijn geïdentificeerd en geselecteerd volgens de kandidaatstellingsprocedure kunnen deelnemen aan het door gekwalificeerde organisaties uitgevoerde opleidingsprogramma. De omvang en inhoud van de opleiding die elke kandidaat-vrijwilliger moet volgen, worden bepaald in overleg met de gecertificeerde gastorganisatie, op basis van de behoeften en rekening houdend met de ervaring van de kandidaat-vrijwilliger en de plaats waar deze zal worden ingezet.

 

3. Tijdens het opleidingsprogramma wordt beoordeeld of de kandidaat-vrijwilliger klaar is om te worden ingezet ter ondersteuning van en aanvulling op humanitaire hulpoperaties in derde landen, en om in de lokale behoeften te voorzien.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 bis

 

Specificatie van het budget uitgetrokken voor activiteiten in het kader van de artikelen 7, 8, 9 en 11

 

De indicatieve specificatie van het budget uitgetrokken voor activiteiten in het kader van de artikelen 7, 8, 9 en 11 is als volgt:

 

a) voor vrijwillige deelname aan solidariteitsactiviteiten en solidariteitsprojecten, als bedoeld in de artikelen 7 en 9: 85 %;

 

b) voor stages en -banen, als bedoeld in artikel 8: minimaal 7,5 %; 

 

c) voor vrijwilligerswerk ter ondersteuning van humanitaire operaties, als bedoeld in artikel 11: minimaal 7,5 %. 

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In het kader van het programma kan financiering worden verstrekt in een van de vormen als vastgesteld in het Financieel Reglement, met name subsidies, prijzen en aanbestedingen.

2.  In het kader van het programma kan financiering worden verstrekt in een van de vormen als vastgesteld in het Financieel Reglement, met name subsidies, prijzen en aanbestedingen. Om de vereisten waaraan de begunstigden moeten voldoen te vereenvoudigen, moet zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van forfaitaire bedragen, op kosten per eenheid gebaseerde subsidies en vaste subsidiebedragen.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Jongeren tussen 17 en 30 jaar die aan het Europees Solidariteitskorps willen deelnemen, schrijven zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps daarvoor in. Op het moment waarop het vrijwilligerswerk, de stage, de baan of het solidariteitsproject begint, moet een jongere echter de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet ouder zijn dan 30 jaar.

1.  Personen die legaal in een deelnemend land wonen of onderdaan van de Unie zijn en aan het Europees Solidariteitskorps willen deelnemen, schrijven zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps daarvoor in. Op het moment waarop het vrijwilligerswerk begint, moet een jongere de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet ouder zijn dan 35 jaar.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Voor acties uit hoofde van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening, als bedoeld in hoofdstuk IV, gelden de maximale leeftijdsgrenzen niet.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het Europees Solidariteitskorps staat open voor deelname van publieke en private entiteiten en internationale organisaties, op voorwaarde dat zij een kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben ontvangen.

1.  Het Europees Solidariteitskorps staat open voor deelname van publieke en private entiteiten en internationale organisaties, op voorwaarde dat zij een kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben ontvangen. Organisaties die reeds beschikken over een keurmerk in het kader van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp en ondertekenaars van een kader-partnerschapsovereenkomst tussen ngo's en het directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) van de Commissie, mogen een vereenvoudigde procedure doorlopen voor het verkrijgen van het voor het nieuwe programma vereiste keurmerk.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Op grond van die beoordeling kan het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps aan de entiteit worden toegekend. Het toegekende kwaliteitskeurmerk wordt op gezette tijden opnieuw beoordeeld en kan worden ingetrokken.

3.  Op grond van die beoordeling kan het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps aan de entiteit worden toegekend. Het toegekende kwaliteitskeurmerk wordt op gezette tijden of op verzoek van deelnemers opnieuw beoordeeld en kan worden ingetrokken. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het voorkomen van dubbel werk.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Deelnemende organisaties kunnen in het kader van het Europees Solidariteitskorps de volgende functies vervullen:

 

a)   in een functie als gastheer zijn zij actief bij het ontvangen van de deelnemers, met inbegrip van het organiseren van activiteiten, het ontwikkelen van onderwijsprogramma's, het bieden van richtsnoeren en ondersteuning aan deelnemers tijdens de solidariteitsactiviteit, en het geven van feedback en erkenning aan de deelnemer na de activiteit, voor zover van toepassing;

 

b)   in een ondersteunende functie verrichten ze activiteiten in verband met het uitzenden en het voorbereiden van deelnemers vóór vertrek, en gedurende en na de solidariteitsactiviteit, terwijl zij leerresultaten erkennen en verder vrijwilligerswerk na terugkeer bevorderen.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis.  Met het oog op de mogelijke verbetering van de uitvoering van het Programma omvatten adequate monitoring en verslaglegging onder meer geregeld overleg met nationale agentschappen en deelnemende organisaties, alsook met relevante maatschappelijke organisaties en jeugdnetwerken.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De Commissie organiseert regelmatig bijeenkomsten met en opleidingen voor het netwerk van nationale agentschappen om zorg te dragen voor een coherente uitvoering van het Europees Solidariteitskorps in alle deelnemende landen. De Commissie nodigt hiervoor ook bestaande netwerken op Unieniveau uit die relevant zijn voor de activiteiten in het kader van het programma, evenals sociale partners en netwerken die jongeren en vrijwilligers vertegenwoordigen. De Commissie raadpleegt regelmatig de belangrijkste belanghebbende partijen, waaronder de deelnemende organisaties, over de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De acties van het Europees Solidariteitskorps zijn tevens consistent en complementair met de relevante beleidslijnen, programma's en instrumenten op nationaal niveau in de deelnemende landen. Daartoe wisselen de Commissie, de nationale autoriteiten en de nationale agentschappen informatie uit over bestaande regelingen en prioriteiten in verband met solidariteit en jeugd enerzijds en acties in het kader van het Europees Solidariteitskorps anderzijds, teneinde voort te bouwen op relevante goede praktijken en efficiëntie en doeltreffendheid te verwezenlijken.

2.  De acties van het Europees Solidariteitskorps zijn tevens consistent en complementair met de relevante beleidslijnen, programma's en instrumenten op nationaal niveau in de deelnemende landen, en wel zodanig dat zij het verantwoordelijkheidsgevoel van de deelnemende landen garanderen. Daartoe wisselen de Commissie, de nationale autoriteiten en de nationale agentschappen informatie uit over bestaande regelingen en prioriteiten in verband met solidariteit en jeugd en humanitaire behoeften enerzijds en acties in het kader van het Europees Solidariteitskorps anderzijds, teneinde voort te bouwen op relevante goede praktijken en efficiëntie en doeltreffendheid te verwezenlijken.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De acties van het Europees Solidariteitskorps in derde landen als bedoeld in artikel 11 zijn met name consistent en complementair met andere gebieden van het extern optreden van de Unie, in het bijzonder het beleid voor humanitaire hulp, het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, het uitbreidingsbeleid, het nabuurschapsbeleid en het Uniemechanisme voor civiele bescherming.

3.  De acties van het Europees Solidariteitskorps in derde landen als bedoeld in artikel 11 zijn met name consistent en complementair met andere gebieden van het extern optreden van de Unie, in het bijzonder het beleid voor humanitaire hulp, het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, het veiligheidsbeleid, het uitbreidingsbeleid, het nabuurschapsbeleid en het Uniemechanisme voor civiele bescherming.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van het programma “Europees Solidariteitskorps”

Document- en procedurenummers

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

CULT

2.7.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

DEVE

2.7.2018

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

5.7.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Eleni Theocharous

18.7.2018

Behandeling in de commissie

8.10.2018

20.11.2018

 

 

Datum goedkeuring

22.1.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (5.12.2018)

aan de Commissie cultuur en onderwijs

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rapporteur voor advies (*): Deirdre Clune

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De Europese Unie is gebouwd op solidariteit tussen burgers en tussen lidstaten. Deze gemeenschappelijke waarde geeft richting aan haar handelingen en zorgt voor de eenheid die nodig is om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Jonge Europeanen willen daarbij helpen door hun solidariteit in de praktijk te brengen.

(1)  Solidariteit, niet alleen tussen burgers, maar ook tussen volkeren en landen, vormt de basis voor een ontwikkelde en democratische samenleving. Deze gemeenschappelijke waarde, die is neergelegd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, moet vooral met het oog op de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen worden bevorderd. Jongeren zullen daarbij ook in de toekomst kunnen helpen door hun solidariteit in de praktijk te brengen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  In de toespraak over de Staat van de Unie van 14 september 2016 werd benadrukt dat Europa moet investeren in jongeren en werd de oprichting aangekondigd van een Europees Solidariteitskorps ("het programma"), dat voor jongeren in de hele Unie mogelijkheden moet scheppen om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving, solidariteit te tonen en hun vaardigheden te ontwikkelen, waardoor zij niet alleen aan het werk kunnen, maar ook uiterst waardevolle persoonlijke ervaring opdoen.

(2)  In de toespraak over de Staat van de Unie van 14 september 2016 werd benadrukt dat Europa moet investeren in jongeren en werd de oprichting aangekondigd van een Europees Solidariteitskorps ("het programma"), dat jongeren in de hele Unie in staat moet stellen om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving, solidariteit te tonen, vaardigheden te ontwikkelen en betrekkingen aan te knopen op basis van hun praktijkervaring in het kader van gemeenschapsgerichte activiteiten.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Jongeren moeten laagdrempelige kansen krijgen om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hun de mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij de gemeenschappen uit te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en vaardigheden en competenties te verwerven voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger, waardoor hun inzetbaarheid verbetert. Die activiteiten moeten ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers ondersteunen.

(5)  Jongeren, ook kansarme jongeren, moeten laagdrempelige kansen krijgen om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hun de mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij de gemeenschappen uit te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en vaardigheden en competenties te verwerven voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger, waardoor hun inzetbaarheid verbetert. Zulke activiteiten moeten ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers ondersteunen, evenals multiculturele uitwisseling.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen aan onvervulde behoeften van de samenleving, bijdragen tot de versterking van gemeenschappen, jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis en competenties te verwerven, financieel toegankelijk zijn voor jongeren en worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden.

(6)  De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn: zij moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps, sociale uitdagingen helpen overwinnen en de solidariteit vergroten, alsook tegemoetkomen aan de behoeften van lokale gemeenschappen. Solidariteitsactiviteiten moeten jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis en competenties voor persoonlijke, sociale, burgerschaps- en professionele ontwikkeling te verwerven, inclusief een robuuste onderwijs- en opleidingsdimensie, moeten toegankelijk zijn voor alle jongeren, waarbij met name wordt gestreefd naar deelname van kansarme jongeren, moeten worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden, en naar behoren worden gevalideerd. De solidariteitsactiviteiten mogen geen negatieve invloed hebben op bestaande banen of stages, moeten bijdragen aan het versterken van de toezeggingen van bedrijven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en mogen deze toezeggingen niet vervangen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Het Europees Solidariteitskorps biedt één contactpunt voor solidariteitsactiviteiten in de hele Unie en daarbuiten. Er moet worden gezorgd voor samenhang en complementariteit met andere relevante beleidsterreinen en programma's van de Unie. Het Europees Solidariteitskorps bouwt voort op de sterke punten en synergieën van de programma's die eraan voorafgingen en bestaande programma's, met name het Europees vrijwilligerswerk en de EU-vrijwilligers voor humanitaire hulp. Het vormt ook een aanvulling op de inspanningen van de lidstaten om jongeren te ondersteunen en de overgang van school naar werk te vergemakkelijken in het kader van de jongerengarantie door hun extra kansen te bieden om de arbeidsmarkt te betreden in de vorm van een stage of een baan op solidariteitsgerelateerde gebieden in hun eigen of een andere lidstaat. Daarnaast wordt gezorgd voor complementariteit met bestaande EU-netwerken die betrekking hebben op de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, zoals het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-netwerk. Bovendien moet worden gezorgd voor complementariteit tussen bestaande regelingen (in het bijzonder nationale solidariteitsregelingen en mobiliteitsprogramma's voor jongeren) en het Europees Solidariteitskorps door in voorkomend geval voort te bouwen op goede praktijken.

(7)  Het Europees Solidariteitskorps biedt één contactpunt voor solidariteitsactiviteiten in de hele Unie en daarbuiten. Er moet worden gezorgd voor samenhang en complementariteit met andere relevante beleidsterreinen, programma's en instrumenten van de Unie. Het Europees Solidariteitskorps bouwt voort op de sterke punten en synergieën van de programma's die eraan voorafgingen en bestaande programma's, met name het Europees vrijwilligerswerk en de EU-vrijwilligers voor humanitaire hulp. Het vormt ook een aanvulling op de inspanningen van de lidstaten om jongeren te ondersteunen en de overgang van school naar werk te vergemakkelijken in het kader van regelingen zoals de jongerengarantie door hun extra kansen te bieden om de arbeidsmarkt te betreden in de vorm van een stage of een baan op solidariteitsgerelateerde gebieden in hun eigen of een andere lidstaat. Daarnaast wordt gezorgd voor complementariteit met bestaande EU-netwerken die betrekking hebben op de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, zoals het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-netwerk. Er moet eveneens worden gewerkt aan bevordering van complementariteit en loyale samenwerking tussen de bestaande regelingen en het Europees Solidariteitskorps, in het bijzonder middels regelingen voor solidariteitswerk, vrijwilligerswerk, burgerdienst en mobiliteitsprogramma's voor jongeren op nationaal, regionaal of lokaal niveau, alsook - in voorkomend geval - voor aansluiting op de prioriteiten in verband met solidariteit en jeugd in de deelnemende landen, teneinde de impact en de sterke punten van dergelijke regelingen wederzijds te versterken en voort te bouwen op goede praktijken. Het Europees Solidariteitskorps mag niet in de plaats komen van gelijkaardige nationale regelingen voor solidariteitswerk, vrijwilligerswerk, burgerdienst en mobiliteit. Er moet voor gelijke toegang van alle jongeren tot nationale solidariteitsactiviteiten worden gezorgd. Partnerschappen met Europese netwerken die gespecialiseerd zijn in prangende maatschappelijke problemen moeten worden gestimuleerd.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren nieuwe mogelijkheden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief solidariteitsprojecten te bedenken en te ontwikkelen. Die mogelijkheden dragen bij aan hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en aan hun ontwikkeling als burger. Het Europees Solidariteitskorps ondersteunt ook netwerkactiviteiten voor de deelnemende personen en organisaties, naast maatregelen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage leveren aan Europese samenwerking gericht op jongeren en de positieve effecten ervan onder de aandacht brengen.

(9)  Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren nieuwe mogelijkheden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief solidariteitsprojecten te bedenken en te ontwikkelen. Deze mogelijkheden moeten helpen tegemoet te komen aan onvervulde behoeften van de samenleving en bijdragen tot de versterking van gemeenschappen, en tegelijk ook bijdragen aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van jongeren en aan hun ontwikkeling als burger. Het Europees Solidariteitskorps ondersteunt ook netwerkactiviteiten voor de deelnemende personen en organisaties, naast maatregelen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage leveren aan Europese samenwerking gericht op jongeren en de positieve effecten ervan onder de aandacht brengen. Het moet ook bijdragen aan de ondersteuning en versterking van bestaande organisaties die solidariteitsacties uitvoeren.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Die activiteiten moeten ten goede komen aan gemeenschappen en tegelijkertijd bijdragen aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van een jongere en aan zijn ontwikkeling als burger, waarbij de activiteiten de vorm kunnen aannemen van vrijwilligerswerk, stages en banen, projecten of netwerkactiviteiten die zijn ontwikkeld met betrekking tot verschillende gebieden zoals onderwijs en opleiding, werkgelegenheid, gendergelijkheid, ondernemerschap (in het bijzonder sociaal ondernemerschap), burgerschap en democratische participatie, milieu en natuurbescherming, klimaatactie, rampenpreventie -paraatheid en hersteloperaties, landbouw en plattelandsontwikkeling, het verstrekken van levensmiddelen en non-foodartikelen, gezondheid en welzijn, creativiteit en cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, sociale bijstand en welzijnszorg, de opvang en integratie van onderdanen van derde landen, territoriale samenwerking en cohesie, en grensoverschrijdende samenwerking. Dergelijke solidariteitsactiviteiten omvatten een solide leer- en opleidingsbasis, die wordt gelegd via zinvolle activiteiten die vóór, tijdens en na de solidariteitsactiviteit aan de deelnemers kunnen worden aangeboden.

(10)  Die activiteiten moeten ten goede komen aan gemeenschappen en tegelijkertijd bijdragen aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van een jongere en aan zijn ontwikkeling als burger, waarbij de activiteiten de vorm kunnen aannemen van vrijwilligerswerk, stages en banen, projecten of netwerkactiviteiten die zijn ontwikkeld met betrekking tot verschillende gebieden zoals onderwijs en opleiding, sociale inclusie en integratie van personen met een beperking, werkgelegenheid, gendergelijkheid, ondernemerschap (in het bijzonder sociaal ondernemerschap), burgerschap en democratische participatie, milieu en natuurbescherming, klimaatactie, rampenpreventie -paraatheid en hersteloperaties, landbouw en plattelandsontwikkeling, het verstrekken van levensmiddelen en non-foodartikelen, gezondheid en welzijn, creativiteit en cultuur, de bescherming van cultureel erfgoed, lichamelijke opvoeding en sport, sociale bijstand en welzijnszorg, hulp aan jongeren, de opvang en integratie van onderdanen van derde landen, territoriale samenwerking en cohesie, en grensoverschrijdende samenwerking. Dergelijke solidariteitsactiviteiten omvatten een solide leer- en opleidingsbasis, die wordt gelegd via zinvolle activiteiten die vóór, tijdens en na de solidariteitsactiviteit aan de deelnemers kunnen worden aangeboden.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Vrijwilligersactiviteiten (zowel binnen als buiten de Unie) vormen een rijke ervaring in een niet-formele en informele leeromgeving, die bijdraagt tot de persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkeling van de jongeren en die hun actieve burgerschap en inzetbaarheid vergroot. Vrijwilligersactiviteiten mogen geen negatieve gevolgen hebben voor potentiële of bestaande banen of als vervanging daarvan worden beschouwd. De Commissie en de lidstaten moeten via de open coördinatiemethode samenwerken bij beleid inzake vrijwilligerswerk voor jongeren.

(11)  Vrijwilligersactiviteiten (zowel binnen als buiten de Unie) vormen een rijke ervaring in een niet-formele en informele leeromgeving, die bijdraagt tot de persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkeling van de jongeren en die hun actieve burgerschap, democratische participatie en inzetbaarheid vergroot. Vrijwilligerswerk moet gebaseerd zijn op een schriftelijke overeenkomst voor vrijwilligerswerk en vrijwilligersactiviteiten mogen geen negatieve gevolgen hebben voor potentiële of bestaande banen of als vervanging daarvan worden beschouwd. De Commissie en de lidstaten moeten via de open coördinatiemethode samenwerken bij beleid inzake vrijwilligerswerk voor jongeren.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Stages en banen op solidariteitsgerelateerde gebieden kunnen jongeren extra kansen bieden om op de arbeidsmarkt te komen terwijl zij helpen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de inzetbaarheid en de productiviteit van jongeren helpen bevorderen en hun overgang van school naar werk vergemakkelijken, wat essentieel is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De stageactiviteiten die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, moeten voldoen aan de kwaliteitsbeginselen van de Aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stages21. De aangeboden stages en banen fungeren voor jongeren als een springplank om de arbeidsmarkt te betreden, en worden daarom gecombineerd met adequate ondersteuning na afloop van de activiteit. De stages en banen worden gefaciliteerd door relevante arbeidsmarktactoren, met name openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners en kamers van koophandel, en worden door de deelnemende organisatie vergoed. Als deelnemende organisaties moeten zij financiering aanvragen via het bevoegde uitvoeringsorgaan van het Europees Solidariteitskorps voor de bemiddeling tussen de deelnemende jongeren en de werkgevers die stages en banen in solidariteitsgerelateerde sectoren aanbieden.

(12)  Gemakkelijk toegankelijke stages en banen moeten zowel vanuit financieel als organisatorisch oogpunt duidelijk worden onderscheiden van vrijwilligerswerk. Stages mogen nooit in de plaats komen van banen. Betaalde stages en banen kunnen echter een stimulans vormen voor achtergestelde en kansarme jongeren om deel te nemen aan solidariteitsgerelateerde activiteiten waartoe zij anders wellicht geen toegang zouden hebben, en bieden tegelijkertijd een duidelijke Europese meerwaarde bij het aanpakken van onopgeloste maatschappelijke uitdagingen en versterken van lokale gemeenschappen. Stages kunnen voor jongeren de overgang van school naar werk vergemakkelijken, en kunnen hun inzetbaarheid vergroten, wat essentieel is om hun duurzame integratie op de arbeidsmarkt te verwezenlijken. De aangeboden stages en banen fungeren voor jongeren als een springplank om de arbeidsmarkt te betreden. Stages en banen die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, moeten altijd worden betaald door de deelnemende organisatie die de deelnemer een stageplaats of een baan aanbiedt. Stages moeten stoelen op een schriftelijke stage-overeenkomst overeenkomstig de wetgeving van het land waar de stage plaatsvindt, indien van toepassing, en moeten voldoen aan de beginselen van de Aanbeveling van de Raad van 10 maart 2014 inzake een kwaliteitskader voor stages, altijd betaald worden en gebaseerd zijn op een schriftelijke overeenkomst21. Banen moeten stoelen op een arbeidsovereenkomst overeenkomstig de nationale wetgeving of de toepasselijke collectieve overeenkomsten, of beide, van het deelnemende land waar de baan wordt uitgeoefend. Financiële steun aan deelnemende organisaties die een baan aanbieden, mag niet langer dan twaalf maanden worden geboden. De deelnemende organisaties moeten financiering aanvragen via het bevoegde uitvoeringsorgaan van het Europees Solidariteitskorps voor de bemiddeling tussen de deelnemende jongeren en de werkgevers die stages en banen in solidariteitsgerelateerde sectoren aanbieden. Stages en banen moeten gepaard gaan met adequate voorbereiding, opleiding op de werkplek en ondersteuning na plaatsing, in functie van de deelname van de deelnemer. De stages en banen moeten worden gefaciliteerd door relevante arbeidsmarktactoren, met name openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners en kamers van koophandel, alsook organisaties die lid zijn van EURES, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad in het geval van grensoverschrijdende activiteiten.

__________________

__________________

21 Aanbeveling van de Raad van 15 maart 2018 voor een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen (PB C 153 van 2.5.2018, blz. 1).

21 Aanbeveling van de Raad van 14 maart 2014 inzake een kwaliteitskader voor stages (PB C 88 van 27.3.2014, blz. 1).

 

21 bis Verordening (EU) nr. 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2016 inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013 (PB L 107 van 22.4.2016, blz. 1).

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  Er moet voor worden gezorgd dat stages en banen beschikbaar worden gesteld aan alle jongeren, en met name aan jongeren die minder kansen hebben om aan solidariteitsgerelateerde activiteiten deel te nemen, met inbegrip van jongeren met een beperking, sociaal of cultureel achtergestelde jongeren, jonge migranten en jongeren die in geïsoleerde plattelandsgebieden of in de ultraperifere gebieden van de Unie wonen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  De zin voor initiatief van jongeren is een belangrijke troef voor de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het Europees Solidariteitskorps helpt dit aspect bevorderen door jongeren de kans te bieden hun eigen projecten voor het aanpakken van specifieke uitdagingen ten bate van hun lokale gemeenschappen te bedenken en uit te voeren. Die projecten zijn een gelegenheid om ideeën uit te proberen en helpen jongeren om zelf de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij dienen ook als springplank naar verdere betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten en zijn een eerste stap om de deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps aan te moedigen als zelfstandige in de solidariteitsgerelateerde, non-profit- en jeugdsector aan de slag te gaan of verenigingen, ngo's of andere organisaties in die sectoren op te zetten.

(13)  De zin voor initiatief van jongeren en hun actieve burgerschap zijn belangrijke troeven voor de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het Europees Solidariteitskorps helpt dit aspect bevorderen door jongeren de kans te bieden hun eigen projecten voor het aanpakken van specifieke uitdagingen ten bate van hun lokale gemeenschappen te bedenken en uit te voeren. Dergelijke projecten moeten een gelegenheid zijn voor jongeren om innovatieve oplossingen te bedenken en op duurzame wijze ideeën uit te proberen, om hen te helpen de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij kunnen ook dienen als springplank naar verdere betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten en kunnen een eerste stap zijn in het stimuleren van deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps om de stap te zetten naar sociaal ondernemerschap of een rol als vrijwilliger in verenigingen, niet-gouvernementele organisaties (ngo's), jeugdorganisaties of andere organisaties die actief zijn in solidariteitsgerelateerde, non-profit-, jeugd- en gehandicaptensectoren, en hun eigen verenigingen op te zetten. Ondersteuning na plaatsing is erop gericht jongeren te ondersteunen om betrokken bij en actief in de solidariteitssector te blijven, onder meer door middel van engagement in verenigingen, coöperaties, sociale ondernemingen, jongerenorganisaties en gemeenschapscentra alsmede de sector die personen met een beperking ondersteunt.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Jongeren en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps moeten voelen dat zij deel uitmaken van een gemeenschap van personen en entiteiten die zich inzetten voor meer solidariteit in heel Europa. Tegelijkertijd hebben de deelnemende organisaties behoefte aan ondersteuning om hun capaciteit te versterken zodat zij hoogwaardige activiteiten kunnen aanbieden aan een toenemend aantal deelnemers. Het Europees Solidariteitskorps ondersteunt netwerkactiviteiten om de betrokkenheid van de jongeren en de deelnemende organisaties bij deze gemeenschap te verstevigen, het teamgevoel binnen het Europees Solidariteitskorps te bevorderen en de uitwisseling van nuttige ervaringen en praktijken aan te moedigen. Die activiteiten dragen ook bij tot een grotere bekendheid van het Europees Solidariteitskorps onder openbare en particuliere actoren en tot het verzamelen van feedback van deelnemers en deelnemende organisaties over de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps.

(14)  Jongeren en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps moeten voelen dat zij deel uitmaken van een gemeenschap van personen en entiteiten die zich inzetten voor meer solidariteit in heel Europa. Tegelijkertijd hebben de deelnemende organisaties behoefte aan ondersteuning om hun capaciteit te versterken zodat zij hoogwaardige activiteiten kunnen aanbieden aan een toenemend aantal deelnemers. Het Europees Solidariteitskorps ondersteunt netwerkactiviteiten om de betrokkenheid van de jongeren en de deelnemende organisaties bij deze gemeenschap te verstevigen, het teamgevoel binnen het Europees Solidariteitskorps te bevorderen en de uitwisseling van beste ervaringen en praktijken aan te moedigen. Die activiteiten dragen ook bij tot een grotere bekendheid van het Europees Solidariteitskorps onder openbare en particuliere actoren en tot het verzamelen van feedback van deelnemers en deelnemende organisaties over de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de activiteiten en de andere mogelijkheden die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden. Dat kan met name door te voorzien in opleiding, taalondersteuning, verzekering, administratieve ondersteuning en ondersteuning na afloop van de activiteit en in de validatie van de kennis, vaardigheden en competenties die de deelnemers hebben opgedaan door hun ervaring bij het Europees Solidariteitskorps. De beveiliging en veiligheid van de vrijwilligers blijven van het grootste belang en vrijwilligers mogen niet worden ingezet bij operaties die plaatsvinden in gebieden waar zich internationale en niet-internationale gewapende conflicten afspelen.

(15)  Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van solidariteitsactiviteiten en de andere mogelijkheden die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden. Dat kan met name door deelnemers online- en offline-opleiding en taalondersteuning te bieden op een wijze die het beginsel van meertaligheid respecteert, alsmede verzekering, administratieve ondersteuning en ondersteuning na afloop van de activiteit en in de validatie van de kennis, vaardigheden en competenties die de deelnemers hebben opgedaan door hun ervaring bij het Europees Solidariteitskorps. Deze ondersteuningsmaatregelen moeten worden opgezet in samenwerking met jeugdorganisaties en andere non-profit- en maatschappelijke organisaties, zodat gebruik kan worden gemaakt van hun deskundigheid in het veld. De ondersteuningsmaatregelen moeten rekening houden met de omgeving en de aard van de door de deelnemers verrichte activiteiten, met bijzondere aandacht voor mogelijke risico's. De beveiliging en veiligheid van de deelnemers blijven, met name in het geval van kinderen en personen in kwetsbare situaties, van het grootste belang en vrijwilligers mogen niet worden ingezet bij operaties die plaatsvinden in gebieden waar zich internationale en niet-internationale gewapende conflicten afspelen, noch in voorzieningen die niet voldoen aan de internationale mensenrechtennormen of het beleid van de Unie, zoals het streven om kinderen niet meer in instellingen te plaatsen en de maatregelen overeenkomstig welke de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) niet mogen worden aangewend voor de instandhouding van residentiële instellingen.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  Deelnemers mogen enkel worden ingezet bij solidariteitsactiviteiten waarbij zij direct contact hebben met kinderen indien zij over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken en nadat zij een scholing op het gebied van kinderbescherming hebben voltooid en doorlichtingsprocedures hebben doorlopen. Tijdens deze activiteiten moeten passende beleidsmaatregelen en procedures ter bescherming van de kinderen en de deelnemers worden gehanteerd en moeten de deze laatsten voortdurend onder toezicht staan, zodat kan worden gewaarborgd dat de maatregelen ter bescherming van de kinderen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Om ervoor te zorgen dat de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps daadwerkelijk een impact hebben op de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemers en op hun ontwikkeling als burger, moeten de kennis, vaardigheden en competenties die het leerresultaat van de activiteit zijn, duidelijk in kaart worden gebracht en gedocumenteerd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de nationale omstandigheden en bijzonderheden, zoals aanbevolen in de Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren22.

(16)  Om ervoor te zorgen dat de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps daadwerkelijk een impact hebben op de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemers en op hun ontwikkeling als burger, moeten de kennis, vaardigheden en competenties die het leerresultaat van de activiteit zijn, duidelijk in kaart worden gebracht en gedocumenteerd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de nationale omstandigheden en bijzonderheden, zoals aanbevolen in de Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren22. Hiertoe moet, in voorkomend geval, het gebruik van effectieve instrumenten op het niveau van de Unie en de lidstaten voor de erkenning van niet-formeel en informeel leren, zoals Youthpass en Europass, worden gestimuleerd.

__________________

__________________

22 Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren (PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1).

22 Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren (PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1).

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Met behulp van een kwaliteitskeurmerk moet worden gewaarborgd dat de deelnemende organisaties, wat hun rechten en verantwoordelijkheden gedurende alle fasen van de solidariteitservaring betreft, voldoen aan de beginselen en vereisten van het Europees Solidariteitskorps. Het behalen van het kwaliteitskeurmerk is een voorwaarde voor deelname, maar mag niet automatisch leiden tot financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps.

(17)  Met behulp van een kwaliteitskeurmerk moet worden gewaarborgd dat de deelnemende organisaties voldoen aan de beginselen en vereisten van het Europees Solidariteitskorps. Er moeten aparte kwaliteitskeurmerken worden ingevoerd voor vrijwilligerswerk en voor stages en banen, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van elk component, om ervoor te zorgen dat de deelnemende organisaties daadwerkelijk en blijvend voldoen aan de beginselen en vereisten van het Europees Solidariteitskorps, wat hun rechten en verantwoordelijkheden gedurende alle fasen van de solidariteitservaring betreft. Het behalen van het kwaliteitskeurmerk zou een voorwaarde moeten zijn voor deelname, maar mag niet automatisch leiden tot financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps. De procedure voor de toekenning van een kwaliteitskeurmerk mag geen bijkomende bureaucratie meebrengen die organisaties en particuliere ondernemingen ervan zou weerhouden om bij te dragen aan het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  De portaalsite van het Europees Solidariteitskorps moet voortdurend verder worden ontwikkeld om het Europees Solidariteitskorps goed toegankelijk te houden en te zorgen voor een centraal contactpunt, zowel voor geïnteresseerde personen als organisaties, onder meer in verband met inschrijving, identificatie en afstemming van profielen en mogelijkheden, netwerkactiviteiten en virtuele uitwisselingen, online opleiding, taalondersteuning en ondersteuning na afloop van de activiteit, en eventuele andere nuttige functies die in de toekomst kunnen worden toegevoegd.

(23)  De portaalsite van het Europees Solidariteitskorps moet voortdurend verder worden ontwikkeld om het Europees Solidariteitskorps goed toegankelijk te houden en ook voor personen met een handicap goed toegankelijk te zijn, en te zorgen voor een centraal contactpunt, zowel voor geïnteresseerde personen als organisaties, onder meer in verband met inschrijving, identificatie en afstemming van profielen en mogelijkheden, netwerkactiviteiten en virtuele uitwisselingen, online opleiding, taalondersteuning en ondersteuning na afloop van de activiteit, en eventuele andere nuttige functies die in de toekomst kunnen worden toegevoegd.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 bis)  Het is van essentieel belang voor de goede werking van het programma en de tijdige uitvoering van de acties dat er in het kader van de werkprogramma's van het Europees Solidariteitskorps mechanismen worden ingesteld die ervoor zorgen dat er binnen een redelijk en betrekkelijk voorspelbaar tijdsbestek plaatsen worden aangeboden aan ingeschreven jongeren. Daarom moeten ingeschreven jongeren op regelmatige basis informatie en updates toegestuurd krijgen over beschikbare plaatsen en actief betrokken deelnemende organisaties, zodat hun betrokkenheid bij het Europees Solidariteitskorps na hun inschrijving wordt gestimuleerd en ze tegelijk de kans krijgen om rechtstreeks contact op te nemen met de actoren die op nationaal en Europees niveau actief zijn op solidariteitsgerelateerde gebieden.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  In het bijzonder moet erop worden gelet dat de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten toegankelijk zijn voor alle jongeren, met name voor de meest kansarme. Er moeten bijzondere maatregelen worden getroffen om de sociale inclusie en de deelname van kansarme jongeren te bevorderen, en ook om rekening te houden met de problemen in verband met de afgelegenheid van een aantal plattelandsgebieden, van de ultraperifere gebieden van de Unie en de landen en gebieden overzee. De deelnemende landen moeten er ook naar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het Europees Solidariteitskorps weg te nemen. Dit moet — indien mogelijk en onverminderd het Schengenacquis en het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen — de administratieve kwesties oplossen die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen, en bij de afgifte van een Europese ziekteverzekeringskaart in het geval van grensoverschrijdende activiteiten binnen de Europese Unie.

(28)  In het bijzonder moet erop worden gelet dat de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten toegankelijk zijn voor alle jongeren en vooral voor degenen met minder kansen, zoals nader omschreven in de inclusie- en diversiteitsstrategie die is ontwikkeld en toegepast in het kader van het Erasmus+-programma op jeugdgebied. Er moeten bijzondere maatregelen, zoals solidariteitsactiviteiten en persoonlijke advisering met passende formaten, worden getroffen om de sociale inclusie en de deelname van kansarme jongeren en jongeren met een beperking te bevorderen, en ook om rekening te houden met de problemen in verband met de afgelegenheid van een aantal plattelandsgebieden, van de ultraperifere gebieden van de Unie en de landen en gebieden overzee. De deelnemende landen moeten er ook naar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het Europees Solidariteitskorps weg te nemen. Dit moet — indien mogelijk en onverminderd het Schengenacquis en het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen — de administratieve kwesties oplossen die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen, en bij de afgifte van een Europese ziekteverzekeringskaart in het geval van grensoverschrijdende activiteiten binnen de Europese Unie.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  Om de doelstellingen van het programma beter te kunnen verwezenlijken, is het wenselijk dat de Commissie, de lidstaten en de nationale agentschappen nauw samenwerken, in partnerschap met niet-gouvernementele organisaties, jeugdorganisaties en lokale belanghebbenden die ervaring hebben met solidariteitsacties.

(39)  Om de doelstellingen van het programma beter te kunnen verwezenlijken dienen de Commissie, de lidstaten en de nationale agentschappen nauw samen te werken, in partnerschap met niet-gouvernementele organisaties, jeugdorganisaties, organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen en lokale belanghebbenden die ervaring hebben met solidariteitsacties.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  Om te zorgen voor een efficiëntere communicatie met het brede publiek en een sterkere synergie tussen de op initiatief van de Commissie ondernomen communicatieactiviteiten, moeten de bij deze verordening voor communicatie toegewezen middelen ook worden gebruikt voor institutionele communicatie betreffende de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover deze verband houden met de algemene doelstellingen van deze verordening.

(40)  Om te zorgen voor een efficiëntere communicatie met het brede publiek en een sterkere synergie tussen de op initiatief van de Commissie ondernomen communicatieactiviteiten, moeten de bij deze verordening voor communicatie toegewezen middelen ook worden gebruikt voor toegankelijke institutionele communicatie betreffende de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover deze verband houden met de algemene doelstellingen van deze verordening.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1)  "solidariteitsactiviteit": een tijdelijke activiteit van hoge kwaliteit die bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps en die de vorm kan hebben van vrijwilligerswerk, stages, banen, solidariteitsprojecten en netwerkactiviteiten op verschillende gebieden, waaronder die bedoeld in lid 13, waarbij de Europese meerwaarde en de naleving van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden gewaarborgd;

1)  "solidariteitsactiviteit": een tijdelijke activiteit van hoge kwaliteit die bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps en die de vorm kan hebben van vrijwilligerswerk, stages, banen, solidariteitsprojecten en netwerkactiviteiten op verschillende gebieden, waaronder die bedoeld in lid 13, waarbij de Europese meerwaarde en de naleving van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden gewaarborgd, en die geen activiteiten omvat die in strijd zijn met internationale mensenrechtennormen en het beleid van de Unie, zoals het streven om kinderen en personen met een beperking niet meer in instellingen te plaatsen;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4)  "kansarme jongeren": jongeren die kampen met bepaalde belemmeringen die hen er om economische, sociale, culturele, geografische of gezondheidsredenen of redenen zoals een handicap en leerproblemen van weerhouden daadwerkelijk toegang te krijgen tot mogelijkheden in het kader van het programma;

4)  "kansarme jongeren": jongeren die kampen met bepaalde belemmeringen die hen er om economische, sociale, culturele, geografische of gezondheidsredenen, of redenen zoals een handicap of leerproblemen, of omdat zij zijn opgegroeid in een zorginstelling, van weerhouden daadwerkelijk toegang te krijgen tot mogelijkheden in het kader van het programma;

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5)  "deelnemende organisatie": een publieke of private entiteit, ongeacht of deze zich op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau bevindt, die het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps heeft gekregen;

5)  "deelnemende organisatie": een publieke of private entiteit, ongeacht of deze zich op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau bevindt en of het gaat om een organisatie met dan wel zonder winstoogmerk, die het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps heeft gekregen, hetgeen waarborgt dat de desbetreffende entiteit in staat is de solidariteitsactiviteiten overeenkomstig de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps uit te voeren, en die een deelnemer vrijwilligerswerk, een stage of een baan aanbiedt of andere activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps uitvoert en ondersteunt;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6)  "vrijwilligerswerk": een solidariteitsactiviteit die als onbetaalde vrijwilligersactiviteit wordt uitgevoerd voor een periode van ten hoogste twaalf maanden;

6)  "vrijwilligerswerk": een solidariteitsactiviteit in de vorm van een onbetaalde vrijwilligersactiviteit die wordt uitgevoerd voor een periode van ten hoogste twaalf maanden en die jongeren de kans biedt bij te dragen aan de werkzaamheden van deelnemende organisaties voor solidariteitsactiviteiten ten bate van de gemeenschappen waarin de activiteiten worden verricht;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7)  "stage": een solidariteitsactiviteit voor een periode van twee tot en met zes maanden, eenmalig te verlengen met maximaal twaalf maanden, die wordt aangeboden en betaald door de deelnemende organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps ontvangt;

7)  "stage": een betaalde solidariteitsactiviteit in de vorm van praktijkwerk in een deelnemende organisatie voor een periode van drie tot en met zes maanden, eenmalig te verlengen met maximaal twaalf maanden, die wordt aangeboden en betaald door de deelnemende organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps ontvangt, en die een leercomponent omvat waarmee relevante vaardigheden en ervaring kunnen worden opgedaan;

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8)  "baan": een solidariteitsactiviteit voor een periode van twee tot en met twaalf maanden, betaald door de deelnemende organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps in dienst heeft genomen;

8)  "baan": een betaalde solidariteitsactiviteit voor een periode van drie tot en met twaalf maanden die een leercomponent omvat, gebaseerd is op een schriftelijke overeenkomst en aangeboden en betaald wordt door de deelnemende organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps in dienst heeft genomen, en die niet in de plaats komt van een bestaande gelegenheid tot werk;

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10)  "kwaliteitskeurmerk": de certificering die wordt toegekend aan een deelnemende organisatie die in het kader van het Europees Solidariteitskorps solidariteitsactiviteiten wil aanbieden in de rol van gastheer en/of in een ondersteunende functie;

10)  "kwaliteitskeurmerk": de certificering die wordt toegekend aan een organisatie die solidariteitsactiviteiten wil aanbieden, in de rol van gastheer en/of in een ondersteunende, waaronder uitzendende, functie, die certificeert dat de organisatie de kwaliteit kan waarborgen van de solidariteitsactiviteiten overeenkomstig de beginselen en de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps, en die wordt toegekend volgens variërende specifieke voorschriften die afhankelijk zijn van de soort solidariteitsactiviteit en de functie van de organisatie; er worden aparte kwaliteitskeurmerken ingevoerd voor vrijwilligerswerk en voor stages en banen;

 

 

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 3

Artikel 3

Doelstellingen van het programma

Doelstellingen van het programma

1.  De algemene doelstelling van het programma is het vergroten van de inzet van jongeren en organisaties bij toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige solidariteitsactiviteiten, als middel om bij te dragen aan de versterking van de cohesie, de solidariteit en de democratie in de Unie en daarbuiten en daarbij concrete maatschappelijke en humanitaire uitdagingen aan te pakken, met een bijzondere inspanning voor het bevorderen van sociale inclusie.

1.  De algemene doelstelling van het programma is solidariteit, democratie en cohesie in de Unie en daarbuiten te bevorderen, gemeenschappen te ondersteunen en te reageren op concrete maatschappelijke en humanitaire uitdagingen, met een bijzondere inspanning voor het bevorderen van sociale inclusie en democratische participatie, door de inzet van jongeren en organisaties bij toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige solidariteitsactiviteiten te vergroten.

2.  De specifieke doelstelling van het programma is jongeren, onder wie ook kansarme jongeren, laagdrempelige mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten in Europa en daarbuiten, en daarbij hun competenties te verbeteren en naar behoren te valideren en hun inzetbaarheid en de overgang naar de arbeidsmarkt te bevorderen.

2.  De specifieke doelstelling van het programma is jongeren, onder wie ook kansarme jongeren, laagdrempelige mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten in Europa en daarbuiten, en daarbij hun competenties te verbeteren en naar behoren te valideren en hun vaardigheden te ontwikkelen, en hun inzetbaarheid en de overgang naar de arbeidsmarkt te bevorderen.

3.  De doelstellingen van het programma worden gerealiseerd binnen de volgende onderdelen:

3.  De doelstellingen van het programma worden gerealiseerd binnen de volgende onderdelen:

a)  deelname van jongeren aan solidariteitsactiviteiten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals bedoeld in artikel 6;

a)  solidariteitsactiviteiten waarmee maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt, als bedoeld in artikel 6;

b)  deelname van jongeren aan solidariteitsactiviteiten die verband houden met humanitaire hulp (Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening), zoals bedoeld in artikel 10.

b)  Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening, als bedoeld in artikel 10.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  stages en banen, als bedoeld in artikel 8;

b)   stages en banen van hoge kwaliteit, als bedoeld in artikel 8;

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de manier waarop ze jongeren met verschillende achtergronden erbij betrekken;

d)  het feit dat ze inclusief zijn en erin slagen om jongeren met verschillende achtergronden erbij te betrekken, waaronder jongeren met een beperking;

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 5

Artikel 5

Acties die gemeenschappelijk zijn aan beide onderdelen

Acties die gemeenschappelijk zijn aan beide onderdelen

1.  Met netwerkactiviteiten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder d), wordt beoogd:

1.  Met netwerkactiviteiten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder d), wordt beoogd:

a)  de capaciteit van de deelnemende organisaties te versterken om projecten van goede kwaliteit aan te bieden aan een toenemend aantal deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps;

a)  de capaciteit van de deelnemende organisaties te versterken om projecten van hoge kwaliteit aan te bieden aan een toenemend aantal deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps;

b)  nieuwkomers aan te trekken, zowel jongeren als deelnemende organisaties;

b)  nieuwkomers aan te trekken, zowel jongeren als deelnemende organisaties;

 

b bis) de toegankelijkheid voor personen met een handicap tot alle aangeboden activiteiten te faciliteren;

c)  gelegenheid te bieden tot het geven van feedback over solidariteitsactiviteiten; en

c)  feedback te bieden over solidariteitsactiviteiten; en

d)  bij te dragen aan de uitwisseling van ervaringen en de versterking van een gevoel van saamhorigheid onder de personen en entiteiten die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps en daarmee de bredere positieve invloed van het korps te ondersteunen.

d)  bij te dragen aan de uitwisseling van ervaringen en de versterking van een gevoel van saamhorigheid onder de personen en entiteiten die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps en daarmee de bredere positieve invloed van het korps te ondersteunen.

2.  Onder de kwaliteits- en ondersteuningsmaatregelen als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder e), vallen:

2.  Onder de kwaliteits- en ondersteuningsmaatregelen als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder e), vallen:

a)  maatregelen die erop gericht zijn de kwaliteit van vrijwilligerswerk, stages of banen te waarborgen, met inbegrip van opleiding, taalondersteuning, aanvullende verzekering, ondersteuning voorafgaand aan of na de solidariteitsactiviteit, het verdere gebruik van Youthpass waarmee de tijdens de solidariteitsactiviteiten verworven competenties in kaart worden gebracht en worden gedocumenteerd, capaciteitsopbouw en administratieve ondersteuning voor deelnemende organisaties;

a)  maatregelen die erop gericht zijn de kwaliteit en de toegankelijkheid van vrijwilligerswerk, stages, banen of solidariteitsprojecten en gelijke kansen voor alle jongeren in alle deelnemende landen te waarborgen, met inbegrip van online en offline opleiding, taalondersteuning, scholing inzake bescherming van kinderen voor en achtergrondonderzoek naar deelnemers die met kinderen werken, administratieve ondersteuning voor deelnemers en deelnemende organisaties, aanvullende verzekering, ondersteuning voorafgaand aan en, indien noodzakelijk, na de solidariteitsactiviteit, alsook van het verdere gebruik van Youthpass, waarmee de tijdens de solidariteitsactiviteiten verworven competenties in kaart worden gebracht en worden gedocumenteerd, capaciteitsopbouw en administratieve ondersteuning voor deelnemende organisaties;

b)  het ontwikkelen en onderhouden van een kwaliteitskeurmerk voor entiteiten die solidariteitsactiviteiten voor het Europees Solidariteitskorps willen aanbieden;

b)  het ontwikkelen en onderhouden van afzonderlijke kwaliteitskeurmerken voor entiteiten die respectievelijk vrijwilligerswerk, stages of banen voor het Europees Solidariteitskorps willen aanbieden om ervoor te zorgen dat de beginselen en vereisten van het programma worden nageleefd;

c)  de activiteiten van kenniscentra van het Europees Solidariteitskorps om de kwaliteit van de uitvoering van de acties van het Europees Solidariteitskorps te ondersteunen en te verbeteren en de validatie van de resultaten ervan te versterken;

c)  de activiteiten van kenniscentra van het Europees Solidariteitskorps om de kwaliteit van de uitvoering van de acties van het Europees Solidariteitskorps te ondersteunen en te verbeteren en de validatie van de resultaten ervan te versterken;

d)  het opzetten, onderhouden en bijwerken van de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en andere relevante onlinediensten, alsook de nodige ondersteunende computersystemen en webinstrumenten.

d)  het opzetten, onderhouden en bijwerken van de meertalige portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en andere relevante onlinediensten, alsook de nodige ondersteunende computersystemen en webinstrumenten.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

HOOFDSTUK III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

DEELNAME VAN JONGEREN AAN SOLIDARITEITSACTIVITEITEN OM MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN AAN TE PAKKEN

SOLIDARITEITSACTIVITEITEN WAARMEE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN WORDEN AANGEPAKT

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Acties in het kader van het onderdeel "Deelname van jongeren aan solidariteitsactiviteiten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken" dragen met name bij tot de versterking van de cohesie, solidariteit en democratie in de Unie en daarbuiten en spelen in op maatschappelijke uitdagingen, met speciale aandacht voor het bevorderen van sociale inclusie.

1.  Acties in het kader van het onderdeel "Solidariteitsactiviteiten waarmee maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt" dragen met name bij tot de versterking van de cohesie, solidariteit en democratie in de Unie en daarbuiten en spelen in op maatschappelijke uitdagingen, met speciale aandacht voor het bevorderen van sociale inclusie.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  stages en banen, als bedoeld in artikel 8;

b)  stages en banen van hoge kwaliteit, als bedoeld in artikel 8;

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Vrijwilligerswerk als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a), omvat een leer- en opleidingscomponent, komt niet in de plaats van stages of banen, mag niet worden gelijkgesteld aan een baan en is gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst voor vrijwilligerswerk.

1.  Vrijwilligerswerk als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a), biedt jongeren de gelegenheid om bij te dragen aan het dagelijks werk van organisaties op het gebied van solidariteitsactiviteiten ten bate van de gemeenschappen waarin de activiteiten worden verricht, omvat een leer- en opleidingscomponent, komt niet in de plaats van stages of banen, mag niet worden gelijkgesteld aan een baan en is gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst voor vrijwilligerswerk.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 8

Artikel 8

Stages en banen

Stages en banen

1.  Een stage als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), is gebaseerd op een schriftelijke stageovereenkomst die, voor zover van toepassing, voldoet aan het toepasselijke regelgevingskader van het land waar de stage plaatsvindt en die de beginselen van het kwaliteitskader voor stages volgt (PB C 2014/88, blz. 1). Stages komen niet in de plaats van banen.

1.  1. Een stage als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), wordt altijd betaald en is gebaseerd op een schriftelijke stageovereenkomst die aan het begin van de stage wordt gesloten overeenkomstig de toepasselijke regelgeving van het land waarin de stage plaatsvindt, voor zover van toepassing, met vermelding van de onderwijsdoelstellingen, de arbeidsvoorwaarden, de duur van de stage, de vergoeding die de deelnemer ontvangt en de rechten en plichten van alle partijen, met inachtneming van de beginselen van het kwaliteitskader voor stages (PB C 88 van 27.3.2014, blz. 1). Stages komen niet in de plaats van banen.

2.  Een baan als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), is gebaseerd op een arbeidsovereenkomst die voldoet aan het nationale regelgevingskader van het deelnemende land waar de baan wordt vervuld. Wanneer de duur van de arbeidsovereenkomst meer dan twaalf maanden bedraagt, bestrijkt de financiële steun aan de deelnemende organisaties die de banen aanbieden niet meer dan twaalf maanden.

2.  Een baan als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), is gebaseerd op een schriftelijke arbeidsovereenkomst die voldoet aan alle arbeidsvoorwaarden als gedefinieerd in het nationale recht en/of de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten van het land waarin de arbeid wordt verricht. De financiële ondersteuning van deelnemende organisaties die de deelnemer in dienst nemen wordt in gevallen waarin de arbeidsovereenkomst voor meer dan twaalf maanden geldt, toegekend voor maximaal twaalf maanden.

3.  Stages en banen omvatten een leer- en opleidingscomponent.

3.  Stages en banen omvatten een leer- en opleidingscomponent om de deelnemer te helpen nuttige ervaring op te doen met het oog op de ontwikkeling van competenties die nuttig zijn voor diens persoonlijke, educatieve, sociale, burgerschaps- en professionele ontwikkeling.

4.  Stages en banen kunnen plaatsvinden in een ander land dan het land van verblijf van de deelnemer (grensoverschrijdend) of in het land van verblijf van de deelnemer (in eigen land).

4.  Stages en banen kunnen plaatsvinden in een ander land dan het land van verblijf van de deelnemer (grensoverschrijdend) of in het land van verblijf van de deelnemer (in eigen land).

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De financiële ondersteuning voor de in artikel 7 en artikel 8 bedoelde solidariteitsactiviteiten bedraagt indicatief 80 % voor vrijwilligers- en solidariteitsprojecten, en 20 % voor stages of banen, dan wel beide, met een maximum van 20 % voor activiteiten in eigen land.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het in lid 1 bedoelde bedrag kan worden gebruikt voor technische en administratieve bijstand voor het uitvoeren van het programma, zoals werkzaamheden op het gebied van voorbereiding, monitoring, controle, audit en evaluatie, daaronder begrepen institutionele informatietechnologiesystemen.

2.  Het in lid 1 bedoelde bedrag kan worden gebruikt voor technische en administratieve bijstand voor het uitvoeren van het programma, zoals werkzaamheden op het gebied van voorbereiding, monitoring, controle, audit en evaluatie, daaronder begrepen institutionele informatietechnologiesystemen. Dit bedrag is voor alle drie onderdelen van het programma in gelijke mate beschikbaar en wordt verdeeld aan de hand van de aantoonbare behoeften van de desbetreffende projecten en activiteiten.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Jongeren tussen 17 en 30 jaar die aan het Europees Solidariteitskorps willen deelnemen, schrijven zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps daarvoor in. Op het moment waarop het vrijwilligerswerk, de stage, de baan of het solidariteitsproject begint, moet een jongere echter de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet ouder zijn dan 30 jaar.

Jongeren tussen 17 en 30 jaar die aan het Europees Solidariteitskorps willen deelnemen, schrijven zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps daarvoor in; deze portaalsite is ook toegankelijk voor personen met een handicap. Op het moment waarop het vrijwilligerswerk, de stage, de baan of het solidariteitsproject begint, moet een jongere echter de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 16

Artikel 16

Deelnemende organisaties

Deelnemende organisaties

1.  Het Europees Solidariteitskorps staat open voor deelname van publieke en private entiteiten en internationale organisaties, op voorwaarde dat zij een kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben ontvangen.

1.  Het Europees Solidariteitskorps staat open voor deelname van publieke en private entiteiten of internationale organisaties, op voorwaarde dat zij een kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben gekregen om te staven dat zij activiteiten aanbieden die aansluiten met de beginselen en doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps en volledig overeenkomen met de in deze verordening vastgestelde definitie van "solidariteitsactiviteit". Overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad zijn de subsidies niet bedoeld voor het maken van winst.

2.  Een aanvraag van een entiteit voor deelname aan het Europees Solidariteitskorps wordt door de bevoegde uitvoerende instantie van het Europees Solidariteitskorps beoordeeld op basis van de beginselen van gelijke behandeling; gelijke kansen en non-discriminatie; vermijding van vervanging van werkgelegenheid; verstrekking van kwalitatief hoogwaardige activiteiten met een leerdimensie die gericht is op persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkeling; passende regelingen voor opleiding, werk en vrijwilligerswerk; veilige en geschikte omgevingsvoorwaarden en omstandigheden; en het winstverbod in overeenstemming met het Financieel Reglement. Op grond van de genoemde beginselen wordt duidelijk of haar activiteiten aan de vereisten van het Europees Solidariteitskorps voldoen.

2.  Een aanvraag van een entiteit voor deelname aan het Europees Solidariteitskorps wordt door de bevoegde uitvoerende instantie van het Europees Solidariteitskorps beoordeeld op basis van de beginselen van gelijke behandeling; gelijke kansen en non-discriminatie; vermijding van vervanging van werkgelegenheid; verstrekking van kwalitatief hoogwaardige activiteiten met een leerdimensie die gericht is op persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkeling; passende regelingen voor opleiding, werk en vrijwilligerswerk; veilige en geschikte omgevingsvoorwaarden en omstandigheden, met inbegrip van beleidsmaatregelen en procedures ter bescherming van kinderen tijdens de activiteit; eerbiediging van internationale mensenrechtennormen; de toezegging om kinderen en personen met een beperking niet meer in instellingen te plaatsen, en het winstverbod in overeenstemming met het Financieel Reglement. Op grond van de genoemde beginselen wordt duidelijk of haar activiteiten aan de vereisten van het Europees Solidariteitskorps voldoen. Het kwaliteitskeurmerk wordt uitsluitend toegekend aan organisaties die beloven zich aan deze beginselen te houden. Dit wordt gecontroleerd overeenkomstig de artikelen 26 en 27 van onderhavige verordening.

3.  Op grond van die beoordeling kan het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps aan de entiteit worden toegekend. Het toegekende kwaliteitskeurmerk wordt op gezette tijden opnieuw beoordeeld en kan worden ingetrokken.

3.  Op grond van die beoordeling kan het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps aan de entiteit worden toegekend. Het toegekende kwaliteitskeurmerk wordt op gezette tijden of op verzoek van deelnemers opnieuw beoordeeld en kan worden ingetrokken. Een entiteit die haar activiteiten ingrijpend verandert, stelt de bevoegde uitvoerende instantie daarvan in kennis met het oog op een nieuwe beoordeling. De procedure voor de toekenning van het kwaliteitskeurmerk voor vrijwilligerswerk wordt onderscheiden van de procedure voor de toekenning van het kwaliteitskeurmerk voor banen en stages.

4.  Elke entiteit die het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps heeft ontvangen, krijgt in de rol van gastheer of in een ondersteunende functie (of beide) toegang tot de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en kan solidariteitsactiviteiten aanbieden aan ingeschreven kandidaten.

4.  Elke entiteit die het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps heeft ontvangen, krijgt in de rol van gastheer of in een ondersteunende functie (of beide) toegang tot de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en kan solidariteitsactiviteiten aanbieden aan ingeschreven kandidaten.

 

4 bis.  Deelnemende organisaties die een kwaliteitskeurmerk hebben verkregen, hebben toegang tot een platform voor het vinden van passende kandidaten, zodat het zowel voor deelnemers als voor deelnemende organisaties eenvoudiger wordt om zich in te zetten voor solidariteitsactiviteiten.

 

4 ter.  Deelnemende organisaties faciliteren het promoten van het Europees Solidariteitskorps door voormalige deelnemers de mogelijkheid te bieden hun ervaringen te delen en als ambassadeurs op te treden voor de potentiële volgende generatie deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps door middel van een netwerk.

5.  Het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps leidt niet automatisch tot financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps.

5.  Het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps leidt niet automatisch tot financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps.

6.  De solidariteitsactiviteiten en daarmee gepaard gaande kwaliteits- en ondersteuningsmaatregelen die door een deelnemende organisatie worden aangeboden, kunnen in aanmerking komen voor subsidies uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps of uit andere financieringsbronnen die losstaan van de begroting van de Unie.

6.  De solidariteitsactiviteiten en daarmee gepaard gaande kwaliteits- en ondersteuningsmaatregelen die door een deelnemende organisatie worden aangeboden, kunnen in aanmerking komen voor subsidies uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps of uit andere financieringsbronnen die losstaan van de begroting van de Unie.

7.  Voor organisaties die in het kader van activiteiten als bedoeld in artikel 11 deelnemen, zijn de veiligheid en beveiliging van de vrijwilligers een prioriteit.

7.  Voor organisaties die in het kader van activiteiten als bedoeld in artikel 11 deelnemen, zijn de veiligheid en beveiliging van de vrijwilligers een prioriteit.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De in artikel 23 bedoelde nationale agentschappen ontwikkelen een consistente strategie voor een doeltreffende outreach en voor de verspreiding en benutting van de resultaten van activiteiten die worden gesteund in verband met de door hen in het kader van het programma beheerde acties, staan de Commissie bij in de uitvoering van haar algemene taak van voorlichting over het programma, met inbegrip van informatie over de op nationaal en Unieniveau beheerde acties en activiteiten en de resultaten ervan, en informeren relevante doelgroepen over de acties die in hun land zijn ondernomen.

3.  De in artikel 23 bedoelde nationale agentschappen ontwikkelen beleid met betrekking tot doeltreffende voorlichting. Dit beleid is tevens gericht op kansarme jongeren, onder meer in perifere gebieden, en de verspreiding en benutting van de resultaten van activiteiten die worden ondersteund in verband met de door hen beheerde acties, met, in voorkomend geval, jongerenorganisaties en gespecialiseerde jeugdvoorlichtingsdiensten.

 

In het kader van communicatieactiviteiten wordt tevens de communicatie betreffende de beleidsprioriteiten van de Unie ondersteund, op voorwaarde dat zij betrekking hebben op de algemene doelstellingen van deze verordening en dat zij voor de Unie een meerwaarde en een grotere zichtbaarheid opleveren.

 

Deelnemende organisaties gebruiken de merknaam "Europees Solidariteitskorps" ten behoeve van communicatie en verspreiding van informatie met betrekking tot het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De Commissie organiseert regelmatig bijeenkomsten met en opleidingen voor het netwerk van nationale agentschappen om zorg te dragen voor een coherente uitvoering van het Europees Solidariteitskorps in alle deelnemende landen. De Commissie raadpleegt regelmatig de belangrijkste belanghebbende partijen, waaronder de deelnemende organisaties, over de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Bijlage – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indicatoren voor monitoring en verslaglegging:

Het Europees Solidariteitskorps wordt nauwlettend gevolgd om te meten in hoeverre de algemene en specifieke doelstellingen zijn bereikt en om toezicht uit te oefenen op de output, resultaten en effecten ervan. Daartoe wordt een minimumkader van indicatoren vastgesteld dat als uitgangspunt moet worden genomen voor een toekomstig gedetailleerd programma voor het uitoefenen van toezicht op de output, resultaten en effecten van het Europees Solidariteitskorps, inclusief een uitgebreide reeks kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren:

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Bijlage

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bijlage

Bijlage

Indicatoren voor monitoring en verslaglegging:

Outputindicatoren

a)  het aantal deelnemers aan solidariteitsactiviteiten;

a)   het aantal deelnemers aan vrijwilligerswerk (in eigen land en in het buitenland), uitgesplitst naar land, leeftijd en gender, professionele achtergrond en opleiding;

b)  het percentage deelnemers met een kansarme achtergrond; en

b)   het aantal deelnemers aan stages (in eigen land en in het buitenland), uitgesplitst naar land, leeftijd, gender, professionele achtergrond en opleiding;

c)  het aantal organisaties met een kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps.

c)   het aantal deelnemers aan banen (in eigen land en in het buitenland), uitgesplitst naar land, leeftijd, gender, professionele achtergrond en opleiding;

 

c bis)   het aantal deelnemers aan solidariteitsprojecten, uitgesplitst naar land, leeftijd, gender, professionele achtergrond en opleiding;

 

c ter)   het aantal organisaties die het kwaliteitskeurmerk hebben, uitgesplitst naar land en ontvangen financiering;

 

c quater)   het aantal kansarme deelnemende jongeren. Resultaatindicatoren (samengestelde indicatoren)

 

c quinquies)   het aantal deelnemers met positieve leerresultaten;

 

c sexies)   het percentage deelnemers waarvan de positieve leerresultaten zijn erkend door middel van een getuigschrift zoals Youthpass of een ander soort formele erkenning van hun deelname aan het Europees Solidariteitskorps;

 

c septies)   de algehele tevredenheid van de deelnemers met betrekking tot de kwaliteit van de activiteiten;

 

c octies)   het aantal personen dat direct of indirect is ondersteund door middel van solidariteitsactiviteiten.

 

In voorkomend geval wordt bovendien gezorgd voor samenhang met belangrijke indicatoren voor "Jeugd", zoals bedoeld in bijlage [XX bij de nieuwe Erasmus+-verordening].

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van het programma “Europees Solidariteitskorps”

Document- en procedurenummers

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

CULT

2.7.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

EMPL

2.7.2018

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

5.7.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Deirdre Clune

29.6.2018

Behandeling in de commissie

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Datum goedkeuring

3.12.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

3

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2

0

EFDD

Laura Agea

NI

Lampros Fountoulis

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Begrotingscommissie (22.11.2018)

aan de Commissie cultuur en onderwijs

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rapporteur voor advies: Tiemo Wölken

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is ingenomen met het op 11 juni 2018 door de Europese Commissie ingediende voorstel om een Europees Solidariteitskorps (ESK) op te richten voor de periode 2021-2027. De Europese Unie is gebouwd op solidariteit: solidariteit tussen de burgers, solidariteit over de grenzen tussen de lidstaten en solidariteit in haar optreden binnen en buiten de Unie. Solidariteit is een gedeelde waarde die in de Europese Unie sterk voelbaar is.

Het ESK is een initiatief waarmee jongeren die willen deelnemen aan solidariteitsactiviteiten de mogelijkheid krijgen om hun vaardigheden te ontwikkelen, terwijl ze zich inzetten voor een betere Unie. Meer solidariteit zal Europa bijeenhouden en het continent bijsturen in de richting van een sterkere Unie die solidair samenwerkt.

Het ESK borduurt niet alleen voort op bestaande programma's zoals het Europees vrijwilligerswerk dat jongeren de afgelopen twintig jaar allerlei mogelijkheden heeft geboden, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden aan, creëert meer zichtbaarheid en sorteert meer effect. Met het ESK kunnen jongeren gemeenschappelijke waarden creëren in de hele Unie en zo de Unie sterker maken.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  De uitbanning van discriminatie is essentieel voor het nakomen van de verbintenissen van de Unie ten aanzien van een inclusief Europa; daarom moet het Europees Solidariteitskorps genderevenwicht bevorderen en sterk de nadruk leggen op verbintenissen op het gebied van gendergelijkheid.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren nieuwe mogelijkheden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief solidariteitsprojecten te bedenken en te ontwikkelen. Die mogelijkheden dragen bij aan hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en aan hun ontwikkeling als burger. Het Europees Solidariteitskorps ondersteunt ook netwerkactiviteiten voor de deelnemende personen en organisaties, naast maatregelen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage leveren aan Europese samenwerking gericht op jongeren en de positieve effecten ervan onder de aandacht brengen.

(9)  Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren nieuwe formele en informele leermogelijkheden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief solidariteitsprojecten te bedenken en te ontwikkelen. Die mogelijkheden dragen bij aan hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en aan hun ontwikkeling als burger. Het Europees Solidariteitskorps ondersteunt ook netwerkactiviteiten voor de deelnemende personen en organisaties, naast maatregelen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage leveren aan Europese samenwerking gericht op jongeren en de positieve effecten ervan onder de aandacht brengen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Stages en banen op solidariteitsgerelateerde gebieden kunnen jongeren extra kansen bieden om op de arbeidsmarkt te komen terwijl zij helpen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de inzetbaarheid en de productiviteit van jongeren helpen bevorderen en hun overgang van school naar werk vergemakkelijken, wat essentieel is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De stageactiviteiten die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, moeten voldoen aan de kwaliteitsbeginselen van de Aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stages21. De aangeboden stages en banen fungeren voor jongeren als een springplank om de arbeidsmarkt te betreden, en worden daarom gecombineerd met adequate ondersteuning na afloop van de activiteit. De stages en banen worden gefaciliteerd door relevante arbeidsmarktactoren, met name openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners en kamers van koophandel, en worden door de deelnemende organisatie vergoed. Als deelnemende organisaties moeten zij financiering aanvragen via het bevoegde uitvoeringsorgaan van het Europees Solidariteitskorps voor de bemiddeling tussen de deelnemende jongeren en de werkgevers die stages en banen in solidariteitsgerelateerde sectoren aanbieden.

(12)  Stages en banen op solidariteitsgerelateerde gebieden in een non-profitcontext kunnen jongeren extra kansen bieden om op de arbeidsmarkt te komen terwijl zij helpen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de inzetbaarheid en de productiviteit van jongeren helpen bevorderen en hun overgang van school naar werk vergemakkelijken, wat essentieel is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De stageactiviteiten die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, moeten voldoen aan de kwaliteitsbeginselen van de Aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stages21. De aangeboden stages en banen fungeren voor jongeren als een springplank om de arbeidsmarkt te betreden, en worden daarom gecombineerd met adequate ondersteuning na afloop van de activiteit. De stages en banen worden gefaciliteerd door relevante arbeidsmarktactoren, met name openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners en kamers van koophandel, en worden door de deelnemende organisatie vergoed. Als deelnemende organisaties moeten zij financiering aanvragen via het bevoegde uitvoeringsorgaan van het Europees Solidariteitskorps voor de bemiddeling tussen de deelnemende jongeren en de werkgevers die stages en banen in solidariteitsgerelateerde sectoren aanbieden.

_________________

_________________

21 Aanbeveling van de Raad van 15 maart 2018 voor een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen (PB C 153 van 2.5.2018, blz. 1).

21 Aanbeveling van de Raad van 15 maart 2018 voor een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen (PB C 153 van 2.5.2018, blz. 1).

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Het Europees Solidariteitskorps richt zich op jongeren in de leeftijd van 18-30 jaar, en een inschrijving op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps moet een voorwaarde zijn om te kunnen deelnemen aan de door het Europees Solidariteitskorps aangeboden activiteiten.

(27)  Het Europees Solidariteitskorps richt zich op jongeren in de leeftijd van 18-30 jaar, en een inschrijving op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps moet een voorwaarde zijn om te kunnen deelnemen aan de door het Europees Solidariteitskorps aangeboden activiteiten. De leeftijdsgrens moet niet gelden voor humanitaire hulpoperaties, aangezien voor de succesvolle uitvoering van deze taken personen met specifieke professionele vaardigheden nodig zijn.

Motivering

Het huidige vrijwilligersprogramma voor humanitaire hulpoperaties, het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp, kent geen maximale leeftijdsgrens: iedereen boven de 18 jaar kan hieraan meedoen. Deze optimale werkwijze moet ook na het samenvoegen van de programma's worden voortgezet. Op deze manier kunnen deelnemers worden gevonden met specifieke professionele vaardigheden, die nodig kunnen zijn voor de succesvolle uitvoering van de humanitaire hulpoperaties.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  In het bijzonder moet erop worden gelet dat de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten toegankelijk zijn voor alle jongeren, met name voor de meest kansarme. Er moeten bijzondere maatregelen worden getroffen om de sociale inclusie en de deelname van kansarme jongeren te bevorderen, en ook om rekening te houden met de problemen in verband met de afgelegenheid van een aantal plattelandsgebieden, van de ultraperifere gebieden van de Unie en de landen en gebieden overzee. De deelnemende landen moeten er ook naar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het Europees Solidariteitskorps weg te nemen. Dit moet – indien mogelijk en onverminderd het Schengenacquis en het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen – de administratieve kwesties oplossen die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen, en bij de afgifte van een Europese ziekteverzekeringskaart in het geval van grensoverschrijdende activiteiten binnen de Europese Unie.

(28)  In het bijzonder moet erop worden gelet dat de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten toegankelijk zijn voor alle jongeren, met name voor de meest kansarme. Er moeten bijzondere maatregelen worden getroffen om de sociale inclusie en de deelname van kansarme jongeren te bevorderen, en ook om rekening te houden met de problemen in verband met de afgelegenheid van een aantal plattelandsgebieden, van de ultraperifere gebieden van de Unie en de landen en gebieden overzee. Hiertoe wordt bij de monitoring van het programma verslag gedaan van de mate waarin het programma voldoet aan zijn doelstelling een correcte afspiegeling te zijn van de diverse Europese samenleving met betrekking tot etnische afkomst, geslacht, handicaps, sociale achtergrond en geografische spreiding. De deelnemende landen moeten er ook naar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het Europees Solidariteitskorps weg te nemen. Dit moet – indien mogelijk en onverminderd het Schengenacquis en het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen – de administratieve kwesties oplossen die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen, en bij de afgifte van een Europese ziekteverzekeringskaart in het geval van grensoverschrijdende activiteiten binnen de Europese Unie.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Wegens het belang van de strijd tegen klimaatverandering overeenkomstig de verbintenissen van de Unie tot uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en tot verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zal dit programma bijdragen aan de verdere integratie van klimaatactie in beleid en aan het algemene streven dat 25 % van de uitgaven op de begroting van de Unie klimaatdoelstellingen ondersteunen. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma zal worden vastgesteld welke acties in dit opzicht relevant zijn, en dit zal opnieuw worden beoordeeld in het kader van de desbetreffende evaluatie- en beoordelingsprocessen.

(29)  Wegens het belang van de strijd tegen klimaatverandering overeenkomstig de verbintenissen van de Unie tot uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en tot verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zal dit programma bijdragen aan de verdere integratie van klimaatactie in beleid en aan het algemene streven dat gedurende de MFK-periode 2021-2027 ten minste 25 % van de uitgaven op de begroting van de Unie klimaatdoelstellingen ondersteunen, en dat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in 2027, een streefcijfer van 30 % per jaar wordt gehaald. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma zal worden vastgesteld welke acties in dit opzicht relevant zijn, en dit zal opnieuw worden beoordeeld in het kader van de desbetreffende evaluatie- en beoordelingsprocessen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma voor de periode 2021-2027 bedragen 1 260 000 000 EUR in lopende prijzen.

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma over de periode 2021-2027 bedragen 1 112 988 000 EUR in prijzen van 2018 [1 260 000 000 EUR in lopende prijzen].

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  In het kader van de jaarlijkse en/of de tussentijdse verslaglegging over het programma wordt, zodra voldoende informatie beschikbaar is, aan beide takken van de begrotingsautoriteit aangegeven welke financiële bijdragen derde landen aan het programma leveren of zouden moeten leveren.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Jongeren tussen 17 en 30 jaar die aan het Europees Solidariteitskorps willen deelnemen, schrijven zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps daarvoor in. Op het moment waarop het vrijwilligerswerk, de stage, de baan of het solidariteitsproject begint, moet een jongere echter de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet ouder zijn dan 30 jaar.

Jongeren tussen 17 en 30 jaar die aan het Europees Solidariteitskorps willen deelnemen, schrijven zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps daarvoor in. Op het moment waarop het vrijwilligerswerk, de stage, de baan of het solidariteitsproject begint, moet een jongere echter de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet ouder zijn dan 30 jaar. De leeftijdsgrens moet niet gelden voor humanitaire hulpoperaties, aangezien voor de succesvolle uitvoering van deze operaties personen met professionele vaardigheden nodig zijn.

Motivering

Het huidige vrijwilligersprogramma voor humanitaire hulpoperaties, het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp, kent geen maximale leeftijdsgrens: iedereen boven de 18 jaar kan hieraan meedoen. Deze optimale werkwijze moet ook na het samenvoegen van de programma's worden voortgezet. Op deze manier kunnen deelnemers worden gevonden met specifieke professionele vaardigheden, die nodig kunnen zijn voor de succesvolle uitvoering van de humanitaire hulpoperaties.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  het percentage deelnemers naargelang geslacht, etnische afkomst, handicaps en geografische spreiding.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps"

Document- en procedurenummers

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

CULT

2.7.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

2.7.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Tiemo Wölken

28.6.2018

Behandeling in de commissie

26.9.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

21.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling (21.1.2019)

aan de Commissie cultuur en onderwijs

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rapporteur voor advies: Ivana Maletić

BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Solidariteitskorps is het nieuwe EU-initiatief ter bevordering van solidariteit als een basiswaarde van de EU onder haar burgers en onder haar lidstaten. Het biedt jongeren de kans vrijwilligerswerk te doen of mee te werken aan projecten in eigen land of in het buitenland ten dienste van gemeenschappen en mensen in heel Europa.

De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen aan onvervulde behoeften van de samenleving, bijdragen tot de versterking van gemeenschappen, jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis, vaardigheden en competenties te verwerven, financieel toegankelijk zijn voor jongeren en worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden. De rapporteur legt er vooral de klemtoon op dat de aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten met name gericht moeten zijn op jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en geen baan hebben (NEET-jongeren).

Vrijwilligersactiviteiten, zowel binnen als buiten de Unie, vormen een rijke ervaring in een niet-formele en informele leeromgeving, die bijdraagt tot de persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkeling van de jongeren en die hun actieve burgerschap en inzetbaarheid vergroot. De rapporteur benadrukt dat de deelnemers aan vrijwilligersactiviteiten volledig moeten worden vergoed voor hun kosten in verband met het vrijwilligerswerk, zoals verblijf, plaatselijk vervoer, zakgeld, maaltijden, vervoer van hun woonplaats naar de plaats van de vrijwilligersactiviteit en terug.

Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren de kans hun eigen projecten te bedenken en uit te voeren om specifieke uitdagingen ten bate van hun lokale en regionale gemeenschappen aan te pakken. Die projecten vormen een springplank naar verdere betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten, zijn een gelegenheid om ideeën uit te proberen en helpen jongeren om zelf de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Voorts zijn projecten in het kader van het Europees Solidariteitskorps een eerste stap om de deelnemers aan te moedigen als zelfstandige in de solidariteitsgerelateerde, non-profit- en jeugdsector aan de slag te gaan of verenigingen, ngo's, sociale ondernemingen of andere organisaties in die sectoren op te zetten.

Elke entiteit die aan het Europees Solidariteitskorps wil deelnemen, moet een kwaliteitskeurmerk ontvangen om te kunnen deelnemen. De rapporteur benadrukt dat het toegekende kwaliteitskeurmerk ten minste om de twee jaar opnieuw moet worden beoordeeld en kan worden ingetrokken als bij een controle wordt vastgesteld dat niet langer aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan.

Er moet op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau worden gezorgd voor passende voorlichting, bekendmaking en verspreiding van de mogelijkheden en resultaten van de door het programma ondersteunde acties. Op die manier moeten sociale ondernemingen speciale aandacht krijgen en worden aangemoedigd om de activiteiten van het Europees Solidariteitskorps te ondersteunen. Om de doelstellingen van het programma "Europees Solidariteitskorps" beter te kunnen verwezenlijken, is het wenselijk dat de Commissie, de lidstaten en de nationale agentschappen nauw samenwerken, in partnerschap met niet-gouvernementele organisaties, sociale ondernemingen, jeugdorganisaties en lokale belanghebbenden die ervaring hebben met solidariteitsacties.

In dit voorstel zijn verschillende vereenvoudigingen aangebracht voor personen en organisaties en op institutioneel vlak. Daarnaast stelt de rapporteur vereenvoudigingen van de bestaande financiële procedure voor door de voorkeur te geven aan de vereenvoudigde kostenoptie, om de vereisten waaraan de begunstigden moeten voldoen te vereenvoudigen. De rapporteur gaat akkoord met de voorgestelde vaststelling van nadere bepalingen inzake de interne controlenormen voor het betrokken nationale agentschap en de voorschriften voor het beheer van financiële middelen van de Unie door nationale agentschappen voor het verlenen van subsidies, mits inachtneming van de voorschriften inzake vereenvoudiging en zonder bijkomende lasten te creëren voor deelnemers en deelnemende organisaties.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De Europese Unie is gebouwd op solidariteit tussen burgers en tussen lidstaten. Deze gemeenschappelijke waarde geeft richting aan haar handelingen en zorgt voor de eenheid die nodig is om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Jonge Europeanen willen daarbij helpen door hun solidariteit in de praktijk te brengen.

(1)  De Europese Unie is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en solidariteit onder burgers en lidstaten, alsook tussen generaties. Deze gemeenschappelijke waarden geven richting aan haar handelingen en zorgen voor de eenheid die nodig is om op Europees en internationaal niveau het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Jonge Europeanen willen daarbij helpen door hun solidariteit in de praktijk te brengen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  In haar mededeling "Een Europees Solidariteitskorps" van 7 december 201618 benadrukte de Commissie dat het nodig is de basis voor solidair werk in heel Europa te versterken, jongeren meer en betere mogelijkheden te bieden voor solidariteitsactiviteiten op een groot aantal gebieden, en nationale en lokale actoren te ondersteunen bij het aanpakken van verscheidene uitdagingen en crises. Met de mededeling nam een eerste fase van het Europees Solidariteitskorps een aanvang. Daarbij werden verschillende programma's van de Unie ingeschakeld om jongeren in de hele Unie mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk, stages of banen.

(3)  In haar mededeling "Een Europees Solidariteitskorps" van 7 december 201618 benadrukte de Commissie dat het nodig is de basis voor solidair werk in heel Europa te versterken, jongeren meer en betere mogelijkheden te bieden voor solidariteitsactiviteiten op een groot aantal gebieden, en nationale, regionale en lokale actoren te ondersteunen bij het aanpakken van verscheidene uitdagingen en crises. Met de mededeling nam een eerste fase van het Europees Solidariteitskorps een aanvang. Daarbij werden verschillende programma's van de Unie ingeschakeld om jongeren in de hele Unie mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk, stages of banen.

___________________

__________________

18 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een Europees Solidariteitskorps (COM(2016) 942 final).

18 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een Europees Solidariteitskorps (COM(2016) 942 final).

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Jongeren moeten laagdrempelige kansen krijgen om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hun de mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij de gemeenschappen uit te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en vaardigheden en competenties te verwerven voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger, waardoor hun inzetbaarheid verbetert. Die activiteiten moeten ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers ondersteunen.

(5)  Jongeren moeten laagdrempelige en inclusieve kansen krijgen om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die bieden hun de mogelijkheid hun betrokkenheid bij de gemeenschappen, waaronder lokale gemeenschappen, uit te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en kennis, vaardigheden en competenties te verwerven voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger, waardoor hun inzetbaarheid op nationaal, regionaal, Europees en, in voorkomend geval, grensoverschrijdend en internationaal niveau verbetert. Die activiteiten moeten ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers ondersteunen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen aan onvervulde behoeften van de samenleving, bijdragen tot de versterking van gemeenschappen, jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis en competenties te verwerven, financieel toegankelijk zijn voor jongeren en worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden.

(6)  De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn en met name gericht zijn op jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en geen baan hebben (NEET-jongeren): zij moeten tegemoetkomen aan onvervulde behoeften van de samenleving, bijdragen tot de versterking van lokale gemeenschappen en de sociale cohesie, jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis, vaardigheden en competenties te verwerven, financieel toegankelijk zijn voor jongeren en worden uitgevoerd in veilige, inclusieve en gezonde omstandigheden.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Het Europees Solidariteitskorps biedt één contactpunt voor solidariteitsactiviteiten in de hele Unie en daarbuiten. Er moet worden gezorgd voor samenhang en complementariteit met andere relevante beleidsterreinen en programma's van de Unie. Het Europees Solidariteitskorps bouwt voort op de sterke punten en synergieën van de programma's die eraan voorafgingen en bestaande programma's, met name het Europees vrijwilligerswerk19 en de EU-vrijwilligers voor humanitaire hulp20. Het vormt ook een aanvulling op de inspanningen van de lidstaten om jongeren te ondersteunen en de overgang van school naar werk te vergemakkelijken in het kader van de jongerengarantie door hun extra kansen te bieden om de arbeidsmarkt te betreden in de vorm van een stage of een baan op solidariteitsgerelateerde gebieden in hun eigen of een andere lidstaat. Daarnaast wordt gezorgd voor complementariteit met bestaande EU-netwerken die betrekking hebben op de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, zoals het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-netwerk. Bovendien moet worden gezorgd voor complementariteit tussen bestaande regelingen (in het bijzonder nationale solidariteitsregelingen en mobiliteitsprogramma's voor jongeren) en het Europees Solidariteitskorps door in voorkomend geval voort te bouwen op goede praktijken.

(7)  Het Europees Solidariteitskorps biedt één contactpunt voor solidariteitsactiviteiten in de hele Unie en daarbuiten. Er moet worden gezorgd voor samenhang en complementariteit met andere relevante beleidsterreinen en programma's van de Unie. Het Europees Solidariteitskorps bouwt voort op de sterke punten en synergieën van de programma's die eraan voorafgingen en bestaande programma's, met name het Europees vrijwilligerswerk19 en de EU-vrijwilligers voor humanitaire hulp20. Het vormt ook een aanvulling op de inspanningen van de lidstaten, regio's en steden om jongeren te ondersteunen en de overgang van school naar werk te vergemakkelijken in het kader van de jongerengarantie door hun extra kansen te bieden om de arbeidsmarkt te betreden in de vorm van een stage of een baan op solidariteitsgerelateerde gebieden in hun eigen of een andere lidstaat. Daarnaast wordt gezorgd voor complementariteit met bestaande EU-netwerken die betrekking hebben op de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, zoals het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-netwerk. Bovendien moet worden gezorgd voor complementariteit tussen bestaande regelingen (in het bijzonder nationale solidariteitsregelingen en mobiliteitsprogramma's voor jongeren) en het Europees Solidariteitskorps door in voorkomend geval voort te bouwen op goede praktijken.

_________________

_________________

19 Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van "Erasmus+": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50).

19 Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van "Erasmus+": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50).

20 Verordening (EU) nr. 375/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 tot oprichting van het Europese vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening ("EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp") (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 1).

20 Verordening (EU) nr. 375/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 tot oprichting van het Europese vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening ("EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp") (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 1).

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren nieuwe mogelijkheden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief solidariteitsprojecten te bedenken en te ontwikkelen. Die mogelijkheden dragen bij aan hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en aan hun ontwikkeling als burger. Het Europees Solidariteitskorps ondersteunt ook netwerkactiviteiten voor de deelnemende personen en organisaties, naast maatregelen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage leveren aan Europese samenwerking gericht op jongeren en de positieve effecten ervan onder de aandacht brengen.

(9)  Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren nieuwe mogelijkheden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief solidariteitsprogramma's en -projecten te bedenken en te ontwikkelen. Die mogelijkheden dragen bij aan hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en aan hun ontwikkeling als burger. Het Europees Solidariteitskorps ondersteunt ook netwerkactiviteiten voor de deelnemende personen en organisaties, naast maatregelen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren. Zo zal het ook een bijdrage leveren aan Europese samenwerking gericht op jongeren en de positieve effecten ervan onder de aandacht brengen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Die activiteiten moeten ten goede komen aan gemeenschappen en tegelijkertijd bijdragen aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van een jongere en aan zijn ontwikkeling als burger, waarbij de activiteiten de vorm kunnen aannemen van vrijwilligerswerk, stages en banen, projecten of netwerkactiviteiten die zijn ontwikkeld met betrekking tot verschillende gebieden zoals onderwijs en opleiding, werkgelegenheid, gendergelijkheid, ondernemerschap (in het bijzonder sociaal ondernemerschap), burgerschap en democratische participatie, milieu en natuurbescherming, klimaatactie, rampenpreventie -paraatheid en hersteloperaties, landbouw en plattelandsontwikkeling, het verstrekken van levensmiddelen en non-foodartikelen, gezondheid en welzijn, creativiteit en cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, sociale bijstand en welzijnszorg, de opvang en integratie van onderdanen van derde landen, territoriale samenwerking en cohesie, en grensoverschrijdende samenwerking. Dergelijke solidariteitsactiviteiten omvatten een solide leer- en opleidingsbasis, die wordt gelegd via zinvolle activiteiten die vóór, tijdens en na de solidariteitsactiviteit aan de deelnemers kunnen worden aangeboden.

(10)  Die activiteiten moeten ten goede komen aan gemeenschappen, worden ondersteund door de lokale en regionale autoriteiten, en tegelijkertijd bijdragen aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van een jongere en aan zijn ontwikkeling als burger, waarbij de activiteiten de vorm kunnen aannemen van vrijwilligerswerk, stages en banen, projecten of netwerkactiviteiten, IT en nieuwe technologieën die zijn ontwikkeld met betrekking tot verschillende gebieden zoals formeel en niet-formeel onderwijs en informeel leren, interculturele dialoog, sociale inclusie en opleiding, werkgelegenheid, gendergelijkheid, ondernemerschap (in het bijzonder sociaal ondernemerschap), burgerschap en democratische participatie, milieu en natuurbescherming, klimaatactie, rampenpreventie -paraatheid en hersteloperaties, landbouw en plattelandsontwikkeling, het verstrekken van levensmiddelen en non-foodartikelen, gezondheid en welzijn, creativiteit en cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, sociale bijstand en welzijnszorg, de opvang en integratie van onderdanen van derde landen, territoriale samenwerking en cohesie, en grensoverschrijdende samenwerking. Dergelijke solidariteitsactiviteiten omvatten een solide onderwijs-, leer- en opleidingsbasis, die wordt gelegd via zinvolle activiteiten die vóór, tijdens en na de solidariteitsactiviteit aan de deelnemers kunnen worden aangeboden.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Vrijwilligersactiviteiten (zowel binnen als buiten de Unie) vormen een rijke ervaring in een niet-formele en informele leeromgeving, die bijdraagt tot de persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkeling van de jongeren en die hun actieve burgerschap en inzetbaarheid vergroot. Vrijwilligersactiviteiten mogen geen negatieve gevolgen hebben voor potentiële of bestaande banen of als vervanging daarvan worden beschouwd. De Commissie en de lidstaten moeten via de open coördinatiemethode samenwerken bij beleid inzake vrijwilligerswerk voor jongeren.

(11)  Vrijwilligersactiviteiten (zowel binnen als buiten de Unie) vormen een rijke ervaring in een niet-formele en informele leeromgeving, die bijdraagt tot de persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkeling van de jongeren en die hun actieve burgerschap, de uitwisseling van goede praktijken, en de vooruitzichten op inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroot. Vrijwilligersactiviteiten mogen geen negatieve gevolgen hebben voor potentiële of bestaande banen of als vervanging daarvan worden beschouwd. Deelnemers aan vrijwilligersactiviteiten moeten een passende vergoeding ontvangen voor hun kosten in verband met de vrijwilligersactiviteit, waaronder verblijf, plaatselijk vervoer, zakgeld, maaltijden, vervoer van hun woonplaats naar de plaats van de vrijwilligersactiviteit en terug. De Commissie en de lidstaten moeten via de open coördinatiemethode samenwerken bij beleid inzake vrijwilligerswerk voor jongeren.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  De zin voor initiatief van jongeren is een belangrijke troef voor de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het Europees Solidariteitskorps helpt dit aspect bevorderen door jongeren de kans te bieden hun eigen projecten voor het aanpakken van specifieke uitdagingen ten bate van hun lokale gemeenschappen te bedenken en uit te voeren. Die projecten zijn een gelegenheid om ideeën uit te proberen en helpen jongeren om zelf de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij dienen ook als springplank naar verdere betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten en zijn een eerste stap om de deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps aan te moedigen als zelfstandige in de solidariteitsgerelateerde, non-profit- en jeugdsector aan de slag te gaan of verenigingen, ngo's of andere organisaties in die sectoren op te zetten.

(13)  De zin voor initiatief van jongeren is een belangrijke troef voor de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het Europees Solidariteitskorps helpt dit aspect bevorderen door jongeren de kans te bieden hun eigen projecten voor het aanpakken van specifieke uitdagingen ten bate van hun lokale en regionale gemeenschappen te bedenken en uit te voeren, in voorkomend geval rekening houdend met specifieke lokale, regionale en grensoverschrijdende factoren. Die projecten zijn een gelegenheid om innovatieve oplossingen voor belangrijke uitdagingen te ontwikkelen en helpen jongeren om zelf de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij dienen ook als springplank naar verdere betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten en zijn een eerste stap om de deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps aan te moedigen als zelfstandige in de solidariteitsgerelateerde, non-profit- en jeugdsector aan de slag te gaan of verenigingen, ngo's, sociale ondernemingen of andere organisaties in die sectoren op te zetten.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de activiteiten en de andere mogelijkheden die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden. Dat kan met name door te voorzien in opleiding, taalondersteuning, verzekering, administratieve ondersteuning en ondersteuning na afloop van de activiteit en in de validatie van de kennis, vaardigheden en competenties die de deelnemers hebben opgedaan door hun ervaring bij het Europees Solidariteitskorps. De beveiliging en veiligheid van de vrijwilligers blijven van het grootste belang en vrijwilligers mogen niet worden ingezet bij operaties die plaatsvinden in gebieden waar zich internationale en niet-internationale gewapende conflicten afspelen.

(15)  Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de activiteiten en de andere mogelijkheden die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden. Dat kan met name door te voorzien in opleiding, taalondersteuning, toegang tot persoonlijke ondersteuningsdiensten, verzekering, administratieve ondersteuning en ondersteuning voor aanvang en na afloop van de activiteit en in de validatie van de kennis, vaardigheden en competenties die de deelnemers hebben opgedaan door hun ervaring bij het Europees Solidariteitskorps. De beveiliging en veiligheid van de vrijwilligers blijven van het grootste belang en vrijwilligers mogen niet worden ingezet bij operaties die plaatsvinden in gebieden waar zich internationale en niet-internationale gewapende conflicten afspelen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Met behulp van een kwaliteitskeurmerk moet worden gewaarborgd dat de deelnemende organisaties, wat hun rechten en verantwoordelijkheden gedurende alle fasen van de solidariteitservaring betreft, voldoen aan de beginselen en vereisten van het Europees Solidariteitskorps. Het behalen van het kwaliteitskeurmerk is een voorwaarde voor deelname, maar mag niet automatisch leiden tot financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps.

(17)  Met behulp van een kwaliteitskeurmerk moet worden gewaarborgd dat de deelnemende organisaties, wat hun rechten en verantwoordelijkheden gedurende alle fasen van de solidariteitservaring betreft, daadwerkelijk en blijvend voldoen aan de beginselen en vereisten van het Europees Solidariteitskorps, met inbegrip van de voorbereidings- en de follow-upfase. Het behalen van het kwaliteitskeurmerk is een voorwaarde voor deelname, maar mag niet automatisch leiden tot financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Elke entiteit die wil deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps moet een kwaliteitskeurmerk ontvangen als aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Het proces waarmee het kwaliteitskeurmerk wordt toegekend, moet ononderbroken door de uitvoerende organen van het Europees Solidariteitskorps worden uitgevoerd. Het toegekende kwaliteitskeurmerk moet op gezette tijden opnieuw worden beoordeeld en kan worden ingetrokken als bij een controle wordt vastgesteld dat niet langer aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan.

(18)  Elke entiteit die wil deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps moet een kwaliteitskeurmerk ontvangen als aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Het proces waarmee het kwaliteitskeurmerk wordt toegekend, moet ononderbroken door de uitvoerende organen van het Europees Solidariteitskorps worden uitgevoerd. Het toegekende kwaliteitskeurmerk moet ten minste om de vier jaar opnieuw worden beoordeeld en kan worden ingetrokken als bij een controle wordt vastgesteld dat niet langer aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Schaalvergroting van het Europees Solidariteitskorps moet worden vergemakkelijkt. Er moeten specifieke maatregelen worden genomen om de initiatiefnemers van projecten in het kader van het Europees Solidariteitskorps te helpen om subsidies aan te vragen of om synergieën tot stand te brengen door middel van ondersteuning van de Europese structuur- en investeringsfondsen en de programma's op het gebied van migratie, veiligheid, justitie en burgerschap, gezondheid en cultuur.

(21)  Schaalvergroting van het Europees Solidariteitskorps moet worden vergemakkelijkt. Tegelijkertijd moeten potentiële begunstigden worden voorzien van nauwkeurige en voortdurend geactualiseerde informatie over deze mogelijkheden. Er moeten specifieke maatregelen worden genomen om de initiatiefnemers van projecten in het kader van het Europees Solidariteitskorps te helpen om subsidies aan te vragen of om synergieën tot stand te brengen door middel van ondersteuning van de Europese structuur- en investeringsfondsen en de programma's op het gebied van migratie, veiligheid, justitie en burgerschap, gezondheid en cultuur.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  De portaalsite van het Europees Solidariteitskorps moet voortdurend verder worden ontwikkeld om het Europees Solidariteitskorps goed toegankelijk te houden en te zorgen voor een centraal contactpunt, zowel voor geïnteresseerde personen als organisaties, onder meer in verband met inschrijving, identificatie en afstemming van profielen en mogelijkheden, netwerkactiviteiten en virtuele uitwisselingen, online opleiding, taalondersteuning en ondersteuning na afloop van de activiteit, en eventuele andere nuttige functies die in de toekomst kunnen worden toegevoegd.

(23)  De portaalsite van het Europees Solidariteitskorps moet voortdurend verder worden ontwikkeld om het Europees Solidariteitskorps goed en op gebruiksvriendelijke wijze toegankelijk te houden en te zorgen voor een centraal contactpunt, zowel voor geïnteresseerde personen als organisaties, onder meer in verband met inschrijving, identificatie en afstemming van profielen en mogelijkheden, netwerkactiviteiten en virtuele uitwisselingen, online opleiding, taalondersteuning en ondersteuning na afloop van de activiteit, en eventuele andere nuttige functies die in de toekomst kunnen worden toegevoegd.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  In het bijzonder moet erop worden gelet dat de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten toegankelijk zijn voor alle jongeren, met name voor de meest kansarme. Er moeten bijzondere maatregelen worden getroffen om de sociale inclusie en de deelname van kansarme jongeren te bevorderen, en ook om rekening te houden met de problemen in verband met de afgelegenheid van een aantal plattelandsgebieden, van de ultraperifere gebieden van de Unie en de landen en gebieden overzee. De deelnemende landen moeten er ook naar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het Europees Solidariteitskorps weg te nemen. Dit moet – indien mogelijk en onverminderd het Schengenacquis en het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen – de administratieve kwesties oplossen die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen, en bij de afgifte van een Europese ziekteverzekeringskaart in het geval van grensoverschrijdende activiteiten binnen de Europese Unie.

(28)  In het bijzonder moet erop worden gelet dat de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten toegankelijk zijn voor alle jongeren, met name voor de meest kansarme. Er moeten bijzondere maatregelen worden getroffen om de sociale inclusie en de deelname van kansarme jongeren te bevorderen, en ook om rekening te houden met de problemen in verband met de afgelegenheid van een aantal plattelandsgebieden, van de ultraperifere gebieden van de Unie en de landen en gebieden overzee. Hiertoe wordt bij de monitoring van het programma verslag gedaan van de mate waarin de deelname voldoet aan de doelstelling een correcte afspiegeling te zijn van de diversiteit van de samenleving met betrekking tot minderheidsgroepen, handicaps, sociale/economische achterstand en de regionale herkomst van de deelnemers. De deelnemende landen moeten er ook naar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het Europees Solidariteitskorps weg te nemen. Dit moet – indien mogelijk en onverminderd het Schengenacquis en het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen – de administratieve kwesties oplossen die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen, en bij de afgifte van een Europese ziekteverzekeringskaart in het geval van grensoverschrijdende activiteiten binnen de Europese Unie.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)  Er moet worden gezorgd voor een passende outreach, en passende bekendmaking en verspreiding van de mogelijkheden en resultaten van de door het programma ondersteunde acties op Europees, nationaal en lokaal niveau. Sociale ondernemingen moeten speciale aandacht krijgen en worden aangemoedigd om de activiteiten van het Europees Solidariteitskorps te ondersteunen. De activiteiten inzake outreach, bekendmaking en verspreiding moeten uitgaan van de uitvoeringsorganen van het programma, in voorkomend geval met de steun van andere centrale belanghebbenden.

(38)  Er moet worden gezorgd voor een passende outreach, en passende bekendmaking en verspreiding van de mogelijkheden en resultaten van de door het programma ondersteunde acties op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Sociale ondernemingen moeten speciale aandacht krijgen en worden aangemoedigd om de activiteiten van het Europees Solidariteitskorps te ondersteunen. De activiteiten inzake outreach, bekendmaking en verspreiding moeten uitgaan van de uitvoeringsorganen van het programma, in voorkomend geval met de steun van andere centrale belanghebbenden.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  Om de doelstellingen van het programma beter te kunnen verwezenlijken, is het wenselijk dat de Commissie, de lidstaten en de nationale agentschappen nauw samenwerken, in partnerschap met niet-gouvernementele organisaties, jeugdorganisaties en lokale belanghebbenden die ervaring hebben met solidariteitsacties.

(39)  Om de doelstellingen van het programma beter te kunnen verwezenlijken, is het wenselijk dat de Commissie, de lidstaten en de nationale agentschappen nauw samenwerken, in partnerschap met niet-gouvernementele organisaties, sociale ondernemingen, jeugdorganisaties en lokale belanghebbenden die ervaring hebben met solidariteitsacties, met inbegrip van vrijwilligersinfrastructuur en ondersteunende instanties, zoals vrijwilligerscentra.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41)  Om een efficiënte en doeltreffende uitvoering van deze verordening te waarborgen, moet het programma maximaal gebruikmaken van reeds bestaande beheersregelingen. De uitvoering van het programma moet daarom worden toevertrouwd aan bestaande structuren, namelijk de Commissie en de nationale agentschappen die zijn aangewezen voor het beheer van de acties als bedoeld in hoofdstuk III van [nieuwe Erasmusverordening]. De Commissie moet regelmatig overleg plegen met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder deelnemende organisaties, over de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps.

(41)  Om een efficiënte en doeltreffende uitvoering van deze verordening te waarborgen, moet het programma maximaal gebruikmaken van reeds bestaande beheersregelingen. De uitvoering van het programma moet daarom worden toevertrouwd aan bestaande structuren, namelijk de Commissie en de nationale agentschappen die zijn aangewezen voor het beheer van de acties als bedoeld in hoofdstuk III van [nieuwe Erasmusverordening]. De Commissie moet regelmatig overleg plegen met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder deelnemende organisaties, over de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps, en hen actief bij het besluitvormingsproces betrekken.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis)  "vrijwilliger": iemand die zich heeft geregistreerd op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en uit vrije wil activiteiten verricht ten behoeve van de maatschappij;

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  "solidariteitsproject": een onbetaalde solidariteitsactiviteit die in eigen land voor een periode van twee tot twaalf maanden wordt uitgevoerd door groepen van ten minste vijf deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps en die erop gericht is belangrijke uitdagingen in hun gemeenschappen aan te pakken en een duidelijke Europese meerwaarde te bieden;

(9)  "solidariteitsproject": een onbetaalde solidariteitsactiviteit die in eigen land of in het buitenland voor een periode van maximaal twaalf maanden wordt uitgevoerd door groepen van ten minste vijf deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps of door een deelnemende organisatie en die erop gericht is belangrijke uitdagingen in hun gemeenschappen aan te pakken en een duidelijke Europese meerwaarde te bieden;

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De specifieke doelstelling van het programma is jongeren, onder wie ook kansarme jongeren, laagdrempelige mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten in Europa en daarbuiten, en daarbij hun competenties te verbeteren en naar behoren te valideren en hun inzetbaarheid en de overgang naar de arbeidsmarkt te bevorderen.

2.  De specifieke doelstelling van het programma is jongeren, onder wie ook kansarme jongeren, laagdrempelige en inclusieve mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten in Europa en daarbuiten, met de klemtoon op kandidaat- en potentiële kandidaat-lidstaten, en daarbij hun kennis en competenties te verbeteren en naar behoren te valideren en hun inzetbaarheid te bevorderen.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de manier waarop ze jongeren met verschillende achtergronden erbij betrekken;

d)  de inclusieve manier waarop ze jongeren met verschillende en kansarme achtergronden erbij betrekken, met inbegrip van jongeren die te kampen hebben met belemmeringen om volledig aan het programma deel te nemen;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  maatregelen die erop gericht zijn de kwaliteit van vrijwilligerswerk, stages of banen te waarborgen, met inbegrip van opleiding, taalondersteuning, aanvullende verzekering, ondersteuning voorafgaand aan of na de solidariteitsactiviteit, het verdere gebruik van Youthpass waarmee de tijdens de solidariteitsactiviteiten verworven competenties in kaart worden gebracht en worden gedocumenteerd, capaciteitsopbouw en administratieve ondersteuning voor deelnemende organisaties;

a)  maatregelen die erop gericht zijn de kwaliteit en toegankelijkheid van vrijwilligerswerk, stages of banen te waarborgen, met inbegrip van opleiding, taalondersteuning, aanvullende verzekering, ondersteuning voorafgaand aan of na de solidariteitsactiviteit, het verdere gebruik van Youthpass waarmee de tijdens de solidariteitsactiviteiten verworven competenties in kaart worden gebracht en worden gedocumenteerd, capaciteitsopbouw en administratieve ondersteuning voor deelnemende organisaties;

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  maatregelen die erop gericht zijn sociale inclusie en gelijke kansen te bevorderen;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Vrijwilligerswerk als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a), omvat een leer- en opleidingscomponent, komt niet in de plaats van stages of banen, mag niet worden gelijkgesteld aan een baan en is gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst voor vrijwilligerswerk.

1.  Vrijwilligerswerk als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a), is gericht en van invloed op geconstateerde behoeften van de samenleving, omvat een leer- en opleidingscomponent, komt niet in de plaats van stages of banen, mag niet worden gelijkgesteld aan een baan en is gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst voor vrijwilligerswerk. Een dergelijke overeenkomst voorziet in toereikende juridische en sociale bescherming van de deelnemer. Deelnemers aan vrijwilligersactiviteiten ontvangen een passende vergoeding voor hun kosten in verband met de vrijwilligersactiviteit.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Om de vereisten waaraan de begunstigden moeten voldoen te vereenvoudigen, krijgt de vereenvoudigde kostenoptie de voorkeur.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Bij de uitvoering van deze verordening bevorderen de Commissie, de lidstaten en de andere deelnemende landen sociale inclusie en gelijke toegangsvoorwaarden, waaronder deelname van kansarme jongeren.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Op grond van die beoordeling kan het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps aan de entiteit worden toegekend. Het toegekende kwaliteitskeurmerk wordt op gezette tijden opnieuw beoordeeld en kan worden ingetrokken.

3.  Op grond van die beoordeling kan het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps aan de entiteit worden toegekend. Het toegekende kwaliteitskeurmerk wordt ten minste om de vier jaar opnieuw beoordeeld en kan bij misbruik worden ingetrokken.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De tussentijdse evaluatie van het programma wordt uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van het programma beschikbaar is, doch uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering van het programma is begonnen. Deze gaat vergezeld van een eindevaluatie van het vorige programma.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie (met name wanneer zij bekendheid geven aan de acties en de resultaten ervan) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.

1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie (met name wanneer zij bekendheid geven aan de acties en de resultaten ervan) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, snel, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie voert informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot het programma, de acties en de resultaten ervan. De aan het programma toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij verband houden met de in artikel 3 bedoelde doelstellingen.

2.  De Commissie voert informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot het programma, het doelpubliek, de duur, de acties en de resultaten ervan. De aan het programma toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij verband houden met de in artikel 3 bedoelde doelstellingen.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De in artikel 23 bedoelde nationale agentschappen ontwikkelen een consistente strategie voor een doeltreffende outreach en voor de verspreiding en benutting van de resultaten van activiteiten die worden gesteund in verband met de door hen in het kader van het programma beheerde acties, staan de Commissie bij in de uitvoering van haar algemene taak van voorlichting over het programma, met inbegrip van informatie over de op nationaal en Unieniveau beheerde acties en activiteiten en de resultaten ervan, en informeren relevante doelgroepen over de acties die in hun land zijn ondernomen.

3.  De in artikel 23 bedoelde nationale agentschappen ontwikkelen een consistente strategie voor informatie en een doeltreffende outreach, en voor de verspreiding aan alle mogelijke begunstigden en benutting van de resultaten van activiteiten die worden gesteund in verband met de door hen in het kader van het programma beheerde acties, staan de Commissie bij in de uitvoering van haar algemene taak van voorlichting over het programma, met inbegrip van informatie over de op nationaal en Unieniveau beheerde acties en activiteiten en de resultaten ervan, en informeren relevante doelgroepen over de acties die in hun land zijn ondernomen.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  nadere bepalingen inzake de interne controlenormen voor het betrokken nationale agentschap en de voorschriften voor het beheer van financiële middelen van de Unie door nationale agentschappen voor het verlenen van subsidies;

a)  nadere bepalingen inzake de interne controlenormen voor het betrokken nationale agentschap en de voorschriften voor het beheer van financiële middelen van de Unie door nationale agentschappen voor het verlenen van subsidies, met inachtneming van de voorschriften inzake vereenvoudiging en zonder bijkomende lasten te creëren voor deelnemers en deelnemende organisaties;

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Audits naar het gebruik van de bijdrage van de Unie uitgevoerd door personen of entiteiten, daaronder begrepen andere personen of entiteiten dan die welke door de instellingen of organen van de Unie zijn gemachtigd, vormen de basis van de algemene zekerheid in de zin van [artikel 127] van het Financieel Reglement.

1.  Audits naar het gebruik van de bijdrage van de Unie uitgevoerd door personen of entiteiten, daaronder begrepen andere personen of entiteiten dan die welke door de instellingen of organen van de Unie zijn gemachtigd, vormen de basis van de algemene zekerheid in de zin van [artikel 127] van het Financieel Reglement en worden in alle lidstaten overeenkomstig dezelfde criteria uitgevoerd.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het nationale agentschap is verantwoordelijk voor de primaire controle van de begunstigden van subsidies voor de acties van het Europees Solidariteitskorps die aan hen worden toevertrouwd. Die controles bieden een redelijke zekerheid dat de verleende subsidies worden besteed voor de doeleinden waarvoor zij bestemd zijn en in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften van de Unie.

2.  Het nationale agentschap is verantwoordelijk voor de primaire controle van de begunstigden van subsidies voor de acties van het Europees Solidariteitskorps die aan hen worden toevertrouwd. Die controles zijn evenredig en adequaat en bieden een redelijke zekerheid dat de verleende subsidies worden besteed voor de doeleinden waarvoor zij bestemd zijn en in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften van de Unie.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De Commissie neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van uit hoofde van deze verordening gefinancierde acties, de financiële belangen van de Unie worden beschermd.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het percentage deelnemers met een kansarme achtergrond; en

b)  het percentage deelnemers met een kansarme achtergrond;

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  het percentage deelnemers naargelang geslacht, minderheidsgroep, handicaps en regionale herkomst;

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van het programma “Europees Solidariteitskorps”

Document- en procedurenummers

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

CULT

2.7.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

REGI

2.7.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Ivana Maletić

20.6.2018

Behandeling in de commissie

21.11.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

17.1.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

1

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

28

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

1

NI

Konstantinos Papadakis

5

0

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

–  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van het programma “Europees Solidariteitskorps”

Document- en procedurenummers

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Datum indiening bij EP

11.6.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

CULT

2.7.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

EMPL

2.7.2018

ENVI

2.7.2018

 

REGI

2.7.2018

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Medeverantwoordelijke commissies

       Datum bekendmaking

DEVE

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Michaela Šojdrová

1.6.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

10.10.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

4.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

14

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

Datum indiening

15.2.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

14

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

1

0

ECR

Rupert Matthews

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 5 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid