Procedura : 2018/0230(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0079/2019

Teksty złożone :

A8-0079/2019

Debaty :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.16
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0150

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 742kWORD 301k
14.2.2019
PE 627.916 A8-0079/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Komisja Kultury i Edukacji

Sprawozdawczyni: Michaela Šojdrová

Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (*):

Eleni Theocharous, Komisja Rozwoju

Deirdre Clune, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

(*)  Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0440),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4 oraz art. 214 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0264/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 17 października 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 6 grudnia 2018 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie przedstawione przez Komisję Rozwoju, Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisję Budżetową oraz Komisję Rozwoju Regionalnego (A8-0079/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Unia Europejska opiera się na solidarności jej obywateli oraz jej państw członkowskich. Unia w swoich działaniach kieruje się tą wspólną wartością, która zapewnia jedność niezbędną do stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym, w podejmowaniu których młodzi Europejczycy chcą pomóc, wykazując swoją solidarność w praktyce.

(1)  Unia Europejska opiera się na solidarności jej obywateli i państw członkowskich. Unia w swoich działaniach kieruje się tą wspólną wartością zapisaną w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, która zapewnia jedność niezbędną do stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym, w podejmowaniu których młodzi Europejczycy chcą pomóc, wykazując swoją solidarność w praktyce.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Z uwagi na znaczne nasilenie się kryzysów humanitarnych i sytuacji nadzwyczajnych na świecie oraz w celu większego propagowania postaw solidarnościowych i widoczności pomocy humanitarnej wśród obywateli Unii istnieje potrzeba rozwijania solidarności między państwami członkowskimi oraz z krajami trzecimi dotkniętymi kryzysami spowodowanymi przez człowieka lub klęskami żywiołowymi.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1b)  Pomoc humanitarna opiera się na zasadach bezstronności, neutralności i niedyskryminacji zapisanych w międzynarodowym prawie humanitarnym i w prawie Unii. Pomoc humanitarna zapewnia reagowanie kryzysowe odpowiadające potrzebom, którego celem jest ochrona życia, zapobieganie ludzkiemu cierpieniu i łagodzenie go, zachowanie godności ludzkiej oraz ochrona grup podatnych na zagrożenia, które odniosły szkody z powodu klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich katastrof oraz poprawa gotowości przez działania służące budowaniu zdolności i odporności również są zasadniczymi elementami pomocy humanitarnej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W komunikacie pt. „Europejski Korpus Solidarności” z dnia 7 grudnia 2016 r.18 Komisja podkreśliła potrzebę wzmocnienia podstaw prac na rzecz solidarności w całej Europie, aby zapewnić młodzieży więcej lepszych możliwości podejmowania działań solidarnościowych o szerokim zasięgu tematycznym oraz aby wspierać podmioty krajowe i lokalne w ich próbach stawienia czoła różnym wyzwaniom i kryzysom. Komunikatem tym Komisja rozpoczęła pierwszą fazę Europejskiego Korpusu Solidarności, w czasie której zmobilizowano różne programy unijne w celu zaoferowania młodzieży z całej Unii możliwości podjęcia wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy.

(3)  W komunikacie pt. „Europejski Korpus Solidarności” z dnia 7 grudnia 2016 r.18 Komisja podkreśliła potrzebę wzmocnienia podstaw prac na rzecz solidarności w całej Europie, aby zapewnić młodzieży więcej lepszych możliwości podejmowania działań solidarnościowych o szerokim zasięgu tematycznym oraz aby wspierać podmioty krajowe, regionalne i lokalne w ich próbach stawienia czoła różnym wyzwaniom i kryzysom. Komunikatem tym Komisja rozpoczęła pierwszą fazę Europejskiego Korpusu Solidarności, w czasie której zmobilizowano różne programy unijne w celu zaoferowania młodzieży z całej Unii możliwości podjęcia wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy.

___________________

__________________

18 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski Korpus Solidarności”, (COM(2016)0942 final).

18 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski Korpus Solidarności”, (COM(2016)0942 final).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  W kontekście niniejszego rozporządzenia solidarność rozumie się jako poczucie odpowiedzialności za innych i gotowość poświęcenia się dla wspólnego dobra, wyrażające się konkretnymi działaniami podejmowanymi bez oczekiwania w zamian jakiejkolwiek przysługi.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Ważny przejaw solidarności stanowi pomoc osobom i społecznościom spoza Unii, które borykają się z klęskami żywiołowymi lub są szczególnie na nie narażone i potrzebują pomocy humanitarnej, zgodnie z podstawowymi zasadami neutralności, humanitarności, niezależności i bezstronności.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c)  Uczestniczący wolontariusze i organizacje realizujące działania w ramach Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej powinni przestrzegać zasad określonych w Konsensusie europejskim w sprawie pomocy humanitarnej.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4d)  Należy dalej umacniać solidarność z ofiarami kryzysów i katastrof w państwach trzecich, a także szerzyć wśród obywateli Unii ogólną wiedzę na temat pomocy humanitarnej i wolontariatu jako działania, które można prowadzić na każdym etapie życia, oraz zwiększać ich widoczność.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4e)  Unia i państwa członkowskie zobowiązały się do wdrożenia Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i określonych w niej celów zrównoważonego rozwoju zarówno wewnętrznie, jak i w drodze działań zewnętrznych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4f)  W swoich konkluzjach z 19 maja 2017 r. dotyczących wprowadzenia w życie związku pomiędzy pomocą humanitarną a rozwojem Rada uznała potrzebę wzmocnienia odporności przez lepsze powiązanie pomocy humanitarnej i współpracy na rzecz rozwoju oraz dalszego wzmocnienia związków operacyjnych pomiędzy uzupełniającymi się podejściami w zakresie pomocy humanitarnej, współpracy na rzecz rozwoju i zapobiegania konfliktom.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Młodzieży należy zapewnić łatwo dostępne możliwości zaangażowania się w działania solidarnościowe, które mogłyby umożliwić im wyrażenie ich zaangażowania na rzecz społeczności oraz zdobycie przydatnego doświadczenia, przydatnych umiejętności i kompetencji w kontekście ich rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Działania te powinny także wspierać mobilność młodych wolontariuszy, praktykantów i pracowników.

(5)  Młodzieży należy zapewnić łatwo dostępne, integracyjne i wartościowe możliwości zaangażowania się w działania solidarnościowe, które mogłyby umożliwić im wyrażenie zaangażowania na rzecz społeczności oraz zdobycie przydatnego doświadczenia, przydatnych umiejętności, wiedzy i kompetencji w kontekście rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Działania te powinny także sprzyjać mobilności młodych wolontariuszy, praktykantów i pracowników oraz wymianie międzykulturowej.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości, w takim sensie, iż powinny stanowić odpowiedź na niezaspokojone potrzeby społeczne, przyczyniać się do wzmocnienia społeczności, oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy i kompetencji, być dla nich finansowo dostępne oraz zostać wdrożone w bezpiecznych i zdrowych warunkach.

(6)  Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości; ich celem powinno być stawianie czoła wyzwaniom społecznym, większa solidarność oraz przyczynienie się do wzmocnienia społeczności i uczestnictwa demokratycznego. Powinny one oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Powinny też być finansowo dostępne dla młodych ludzi oraz realizowane w bezpiecznych, integrujących i zdrowych warunkach. Należy zachęcać do dialogu z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz europejskimi sieciami wyspecjalizowanymi w pilnych problemach społecznych, aby jak najlepiej ustalić, jakie są potrzeby danej społeczności, i zapewnić, aby program był zorientowany na potrzeby. Działania solidarnościowe nie powinny mieć negatywnego wpływu na istniejące miejsca pracy ani praktyki zawodowe i powinny przyczyniać się do wzmocnienia zobowiązań podjętych przez przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, nie zastępując ich.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Europejski Korpus Solidarności zapewnia pojedynczy punkt dostępu do działań solidarnościowych w całej Unii Europejskiej i poza nią. Należy zapewnić spójność tych ram z innymi stosownymi politykami i programami Unii i komplementarność wobec nich. Europejski Korpus Solidarności wykorzystuje mocne strony i synergie poprzednich i istniejących programów, zwłaszcza wolontariatu europejskiego19 i „Wolontariuszy pomocy UE”20. Uzupełnia również starania państw członkowskich na rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im przejścia od szkoły do zatrudnienia w ramach gwarancji dla młodzieży poprzez zapewnienie im dodatkowych możliwości wejścia na rynek pracy w formie praktyk zawodowych lub stanowisk pracy w dziedzinach związanych z solidarnością w ich państwach członkowskich lub w kontekście transgranicznym. Zapewniona jest również komplementarność wobec istniejących unijnych sieci istotnych dla działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, takich jak europejska sieć publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES i Eurodesk. Ponadto należy zapewnić komplementarność między dotychczasowymi mechanizmami powiązanymi, zwłaszcza krajowymi programami na rzecz solidarności i programami wspierania mobilności młodzieży, a Europejskim Korpusem Solidarności, wykorzystując w stosownych przypadkach sprawdzone rozwiązania.

(7)  Europejski Korpus Solidarności zapewnia pojedynczy punkt dostępu do działań solidarnościowych w całej Unii Europejskiej i poza nią. Należy zapewnić spójność tych ram z innymi stosownymi politykami i programami Unii i komplementarność wobec nich. Europejski Korpus Solidarności wykorzystuje mocne strony i synergie poprzednich i istniejących programów, zwłaszcza wolontariatu europejskiego19 i „Wolontariuszy pomocy UE”20. Uzupełnia również starania państw członkowskich na rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im przejścia od szkoły do zatrudnienia w ramach takich mechanizmów jak gwarancja dla młodzieży poprzez zapewnienie im dodatkowych możliwości wejścia na rynek pracy w formie praktyk zawodowych lub stanowisk pracy w dziedzinach związanych z solidarnością w ich państwach członkowskich lub w kontekście transgranicznym. Zapewniona jest również komplementarność z istniejącymi unijnymi sieciami istotnymi dla działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, takimi jak europejska sieć publicznych służb zatrudnienia, sieci EURES i Eurodesk, oraz ze stosownymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w tym partnerami społecznymi i sieciami reprezentującymi młodzież i wolontariuszy. Ponadto należy zapewnić komplementarność między dotychczasowymi mechanizmami powiązanymi, zwłaszcza krajowymi programami na rzecz solidarności, takimi jak programy wolontariatu, służby cywilnej i wspierania mobilności młodzieży, a Europejskim Korpusem Solidarności, wykorzystując w stosownych przypadkach sprawdzone rozwiązania, aby wzajemnie zwiększać i wzbogacać oddziaływanie i zalety takich programów. Europejski Korpus Solidarności nie powinien zastąpić programów krajowych. Należy zapewnić wszystkim osobom młodym jednakowy dostęp do krajowych działań solidarnościowych. Komisja powinna opracować praktyczne wytyczne w sprawie komplementarności programu z innymi unijnymi programami i źródłami finansowania oraz w sprawie synergii między nimi.

__________________

__________________

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50–73).

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50–73).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej (inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”) (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 1–17).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej (inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”) (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 1–17).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8a)  Zgodnie z założeniami programu nie należy powielać certyfikacji organizacji wysyłających i przyjmujących, która jest przeprowadzana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 375/2014, a ponadto podczas wdrażania tego rozporządzenia od 2021 r. należy uznawać równoważność.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Europejski Korpus Solidarności otwiera osobom młodym nowe możliwości odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także daje im możliwość opracowywania i rozwijania projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości wspierają ich rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy. Europejski Korpus Solidarności wspiera również działania służące tworzeniu sieci kontaktów uczestników i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się. W ten sposób przyczynia się do europejskiej współpracy mającej znaczenie dla osób młodych oraz do zwracania uwagi na jej pozytywne skutki.

(9)  Europejski Korpus Solidarności otwiera osobom młodym nowe możliwości kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także daje im możliwość opracowywania i rozwijania projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości wspierają ich rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy. Europejski Korpus Solidarności wspiera również działania służące tworzeniu sieci kontaktów uczestników i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się. W ten sposób przyczynia się do europejskiej współpracy mającej znaczenie dla osób młodych oraz do zwracania uwagi na jej pozytywne skutki. Powinien on także przyczyniać się do umacniania społeczności i wspierania istniejących organizacji realizujących działania solidarnościowe.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Działania te powinny korzystnie wpływać na społeczności, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego indywidualnych osób; działanie może przybrać formę wolontariatu, praktyki zawodowej i pracy, projektów lub działań służących tworzeniu sieci kontaktów, opracowanych w odniesieniu do różnych obszarów takich jak kształcenie i szkolenie, zatrudnienie, równouprawnienie płci, przedsiębiorczość (zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), obywatelstwo i udział w procesie demokratycznym, środowisko i ochrona przyrody, działania w dziedzinie klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym, gotowość na wypadek ich wystąpienia i usuwanie ich skutków, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, dostarczanie artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, kreatywność i kultura, wychowanie fizyczne i sport, pomoc i opieka społeczna, przyjmowanie i integracja obywateli państw trzecich, współpraca i spójność terytorialna oraz współpraca transgraniczna. Takie działania solidarnościowe powinny obejmować solidny wymiar edukacyjno-szkoleniowy w postaci odpowiednich działań, które można zaoferować uczestnikom przed działaniem solidarnościowym, w jego trakcie i po nim.

(10)  Działania te powinny mieć wyraźną europejską wartość dodaną i korzystnie wpływać na społeczności, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego indywidualnych osób. Powinna istnieć możliwość, aby działania te przybierały formę wolontariatu, praktyki zawodowej i pracy, projektów lub działań służących tworzeniu sieci kontaktów, opracowanych w odniesieniu do różnych obszarów takich jak kształcenie i szkolenie, zatrudnienie, równouprawnienie płci, przedsiębiorczość (zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), obywatelstwo i udział w procesie demokratycznym, dialog międzykulturowy i międzywyznaniowy, włączenie społeczne, integracja osób niepełnosprawnych, środowisko i ochrona przyrody, działania w dziedzinie klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym, gotowość na wypadek ich wystąpienia i usuwanie ich skutków, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, dostarczanie artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, kultura, w tym dziedzictwo kulturowe, kreatywność, wychowanie fizyczne i sport, pomoc i opieka społeczna, przyjmowanie i integracja obywateli państw trzecich ze zwróceniem szczególnej uwagi na pokonanie wyzwań stojących przed migrantami, współpraca i spójność terytorialna oraz współpraca transgraniczna. Takie działania solidarnościowe powinny obejmować solidny wymiar edukacyjno-szkoleniowy w postaci odpowiednich działań, które można zaoferować uczestnikom przed działaniem solidarnościowym, w jego trakcie i po nim.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Działania wolontariackie (zarówno w UE, jak i poza jej granicami) stanowią wzbogacające doświadczenie w kontekście uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, co wspiera rozwój osobisty, społeczno-edukacyjny i zawodowy osób młodych oraz ich aktywną postawę obywatelską i szanse na zatrudnienie. Wolontariat nie powinien wpływać negatywnie na potencjalną lub dotychczasową pracę za wynagrodzeniem nie powinien być postrzegany jako jej zamiennik. Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi w kwestiach polityki w zakresie wolontariatu w dziedzinie młodzieży, wykorzystując otwartą metodę koordynacji.

(11)  Działania wolontariackie (zarówno w UE, jak i poza jej granicami) stanowią wzbogacające doświadczenie w kontekście uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, co wspiera rozwój osobisty, społeczno-edukacyjny i zawodowy osób młodych, ich aktywną postawę obywatelską, udział w procesie demokratycznym i szanse na zatrudnienie. Wolontariat powinien się opierać na pisemnym porozumieniu o wolontariacie i nie powinien wpływać negatywnie na potencjalną lub dotychczasową pracę za wynagrodzeniem ani nie powinien być postrzegany jako jej zamiennik. Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi w kwestiach polityki w zakresie wolontariatu w dziedzinie młodzieży, wykorzystując otwartą metodę koordynacji.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Praktyki zawodowe i miejsca pracy w dziedzinach związanychsolidarnością mogą zapewnić młodzieży dodatkowe możliwości wejścia na rynek pracy, przyczyniając się jednocześnie do rozwiązania kluczowych problemów społecznych. Może to poprawić szanse na zatrudnienie osób młodych, zwiększyć ich wydajność oraz ułatwić im przejście od edukacji do zatrudnienia, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia ich szans na rynku pracy. Oferowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwości odbywania praktyk zawodowych powinny być zgodne z zasadami jakości określonymi w zaleceniu Rady w sprawie ram jakości staży21. Oferowane praktyki zawodowe i miejsca pracy stanowią dla młodzieży ważny etap wchodzenia na rynek pracy, a towarzyszy im adekwatne wsparcie po zakończeniu działania. Stosowne podmioty rynku pracy, zwłaszcza publiczne i prywatne służby zatrudnienia, partnerzy społeczni oraz izby handlowe pośredniczą w podejmowaniu praktyk zawodowych i pracy. Jako organizacje uczestniczące powinny one ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem stosownego organu wykonawczego Europejskiego Korpusu Solidarności, mającego na celu pośredniczenie między młodymi uczestnikami a pracodawcami oferującymi możliwość odbycia praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach związanych z solidarnością.

(12)  Łatwo dostępne praktyki zawodowe i miejsca pracy powinny być wyraźnie oddzielone od wolontariatu zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym. Praktyki zawodowe nie powinny nigdy prowadzić do zastępowania rzeczywistego zatrudnienia. Niemniej płatne praktyki zawodowe i praca mogą stanowić dla osób młodych w niekorzystnej sytuacji oraz osób młodych o mniejszych możliwościach zachętę do uczestnictwa w działaniach solidarnościowych, które w przeciwnym wypadku mogłyby być dla nich niedostępne, a jednocześnie wnosić wyraźną europejską wartość dodaną dzięki przyczynianiu się do zaradzenia kluczowym nierozwiązanym problemom społecznym i do wzmocnienia społeczności lokalnych. Praktyki zawodowe mogą ułatwiać osobom młodym przejście od kształcenia do zatrudnienia oraz zwiększyć ich szanse na zatrudnienie, co ma kluczowe znaczenie dla ich trwałej integracji na rynku pracy. Oferowane praktyki zawodowe i miejsca pracy stanowią dla młodzieży ważny etap wchodzenia na rynek pracy. Praktyki zawodowe i miejsca pracy oferowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności powinny zawsze być opłacane przez organizację przyjmującą lub zatrudniającą uczestnika. W stosownym przypadku praktyki zawodowe powinny opierać się na pisemnej umowie o praktykę zawodową zgodnej z obowiązującym prawem kraju, w którym odbywa się praktyka zawodowa, i być zgodne z zasadami określonymi w zaleceniu Rady z 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży21. Praca powinna być oparta na umowie o pracę zgodnie z prawem krajowym lub mającymi zastosowanie układami zbiorowymi – lub też z oboma tymi systemami – państwa uczestniczącego, w którym praca jest wykonywana. Okres wsparcia finansowego dla organizacji uczestniczących oferujących pracę nie powinien przekraczać dwunastu miesięcy. Organizacje uczestniczące powinny ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem stosownego organu wykonawczego Europejskiego Korpusu Solidarności, mającego na celu pośredniczenie między młodymi uczestnikami a pracodawcami oferującymi możliwość odbycia praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach związanych z solidarnością. Praktykom zawodowym i pracy powinno towarzyszyć odpowiednie przygotowanie, szkolenie w miejscu pracy i wsparcie po ich zakończeniu w związku z udziałem uczestnika. W przypadku działań transgranicznych stosowne podmioty rynku pracy, w szczególności publiczne i prywatne służby zatrudnienia, partnerzy społeczni oraz izby handlowe, a także organizacje członkowskie EURES, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/58921a, mogłyby zapewniać ułatwienia w zakresie praktyk zawodowych i pracy.

__________________

__________________

21 Zalecenie Rady z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 153 z 2.5.2018, s. 1).

21 Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 88 z 27.3.2014, s. 1).

 

21a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1).

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Należy dążyć do zapewnienia, by praktyki zawodowe i miejsca pracy były otwarte dla wszystkich młodych osób, zwłaszcza o mniejszych możliwościach, w tym młodych osób niepełnosprawnych, borykających się z trudnościami społecznymi lub kulturowymi, migrantów oraz mieszkańców odizolowanych obszarów wiejskich i najbardziej oddalonych regionów Unii.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Duch inicjatywy młodzieży jest istotną wartością dla społeczeństwa oraz rynku pracy. Europejski Korpus Solidarności przyczynia się do pielęgnowania tego aspektu poprzez oferowanie młodzieży możliwości opracowywania lub rozwijania ich własnych projektów ukierunkowanych na specyficzne wyzwania i służących społecznościom lokalnym. Projekty te stanowią okazję do wypróbowania pomysłów i wspierania osób młodych przy samodzielnym inicjowaniu działań solidarnościowych. Mogą one także służyć za punkt wyjścia w dalszym zaangażowaniu w działania solidarnościowe i być pierwszym krokiem na rzecz wspierania uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w podejmowaniu samozatrudnienia lub zakładaniu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów aktywnie działających w sektorach zaangażowanych w działania solidarnościowe, non-profit i działania na rzecz młodzieży.

(13)  Duch inicjatywy młodzieży jest istotną wartością dla społeczeństwa oraz rynku pracy. Europejski Korpus Solidarności przyczynia się do pielęgnowania tego aspektu poprzez oferowanie młodzieży możliwości opracowywania lub rozwijania ich własnych projektów ukierunkowanych na specyficzne wyzwania i służących społecznościom lokalnym. Projekty te stanowią okazję do wypróbowania pomysłów dotyczących opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla wspólnych wyzwań z zastosowaniem podejścia oddolnego i wspierania osób młodych przy samodzielnym inicjowaniu działań solidarnościowych. Mogą one także służyć za punkt wyjścia w dalszym zaangażowaniu w działania solidarnościowe i być pierwszym krokiem na rzecz wspierania uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w podejmowaniu samozatrudnienia i dalszej aktywnej działalności obywatelskiej jako wolontariusze, praktykanci lub pracownicy stowarzyszeń, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów aktywnie działających w sektorach zaangażowanych w działania solidarnościowe, non-profit i działania na rzecz młodzieży. Europejski Korpus Solidarności powinien zasadniczo stworzyć atmosferę, w której osoby młode będą coraz bardziej zmotywowane do angażowania się w działania solidarnościowe i do służenia interesowi publicznemu.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13a)  Wolontariusze mogą przyczynić się do zwiększenia zdolności Unii do udzielania pomocy humanitarnej odpowiadającej potrzebom i opartej na zasadach oraz do zwiększenia skuteczności sektora pomocy humanitarnej, pod warunkiem że zostali odpowiednio wyselekcjonowani, przeszkoleni i przygotowani do oddelegowania, tak aby zagwarantować, że posiadają niezbędne umiejętności i kompetencje, by móc w najbardziej skuteczny sposób nieść pomoc potrzebującym, oraz że mogą liczyć na wystarczające wsparcie i nadzór na miejscu. Dlatego wysoko wykwalifikowani, dobrze wyszkoleni i doświadczeni trenerzy lub mentorzy w terenie odgrywają ważną rolę w zwiększaniu skuteczności reakcji humanitarnej oraz we wspieraniu wolontariuszy.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Osoby młode i organizacje uczestniczące w Europejskim Korpusie Solidarności powinny czuć, że należą do wspólnoty osób i podmiotów zaangażowanych we wzmacnianie solidarności w całej Europie. Jednocześnie organizacje uczestniczące potrzebują wsparcia, aby móc zwiększać swoje zdolności oferowania coraz większej liczbie uczestników wysokiej jakości działań. Europejski Korpus Solidarności wspiera działania służące tworzeniu sieci kontaktów, mające na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży i organizacji uczestniczących w tę wspólnotę, pielęgnowanie ducha Europejskiego Korpusu Solidarności, a także wspieranie wymiany przydatnych praktyk i doświadczeń. Działania te przyczyniają się także do podnoszenia świadomości na temat Europejskiego Korpusu Solidarności wśród podmiotów publicznych i prywatnych, oraz obejmują gromadzenie informacji zwrotnych od uczestników i organizacji uczestniczących na temat jego wdrożenia.

(14)  Osoby młode i organizacje uczestniczące w Europejskim Korpusie Solidarności powinny czuć, że należą do wspólnoty osób i podmiotów zaangażowanych we wzmacnianie solidarności w całej Europie. Jednocześnie organizacje uczestniczące potrzebują wsparcia, aby móc zwiększać swoje zdolności oferowania coraz większej liczbie uczestników wysokiej jakości działań. Europejski Korpus Solidarności wspiera działania służące tworzeniu sieci kontaktów, mające na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży i organizacji uczestniczących w tę wspólnotę, pielęgnowanie ducha Europejskiego Korpusu Solidarności, a także wspieranie wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń. Działania te przyczyniają się także do podnoszenia świadomości na temat Europejskiego Korpusu Solidarności wśród podmiotów publicznych i prywatnych, oraz obejmują gromadzenie szczegółowych i znaczących informacji zwrotnych od uczestników i organizacji uczestniczących na różnych etapach wdrażania Europejskiego Korpusu Solidarności. Informacje zwrotne powinny zawierać pytania dotyczące celów programu, aby lepiej ocenić ich osiąganie.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14a)  Zapewnienie skutecznego wdrożenia programu wymaga zwiększenia widoczności i świadomości oraz dalszego promowania dostępnych możliwości finansowych przez kampanie informacyjne (w tym coroczny Dzień Informacyjny Europejskiego Korpusu Solidarności) oraz dynamiczne środki komunikacji z silnym naciskiem na media społecznościowe, gwarantując jak najwyższy poziom świadomości wśród grup docelowych, zarówno poszczególnych osób, jak i organizacji.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie jakości działań i innych możliwości oferowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w szczególności przez oferowanie uczestnikom szkoleń, wsparcia językowego, ubezpieczenia, wsparcia administracyjnego oraz wsparcia po zakończeniu działania, a także na walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas udziału w Europejskim Korpusie Solidarności. Bezpieczeństwo i ochrona wolontariuszy mają nadal podstawowe znaczenie – wolontariusze nie powinni uczestniczyć w operacjach prowadzonych w miejscach, w których toczą się międzynarodowe i wewnętrzne konflikty zbrojne.

(15)  Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie jakości działań i możliwości oferowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności i na cel włączenia, który ma zostać dzięki nim osiągnięty, w szczególności przez oferowanie uczestnikom odpowiednich szkoleń w internecie i poza nim, wsparcia językowego, rozsądnego zakwaterowania, ubezpieczenia, uproszczonych procedur administracyjnych oraz wsparcia przed działaniem i po jego zakończeniu, a także na uznawanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas udziału w Europejskim Korpusie Solidarności. Środki wsparcia powinny być opracowywane i udzielane we współpracy z organizacjami młodzieżowymi i innymi organizacjami non-profit oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu korzystania z ich wiedzy fachowej w tej dziedzinie. Bezpieczeństwo i ochrona uczestników oraz beneficjentów mają nadal ogromne znaczenie. Wszystkie działania powinny być zgodne z zasadą „nie szkodzić”. Uczestnicy nie powinni być oddelegowywani do operacji prowadzonych w miejscach, w których toczą się międzynarodowe i wewnętrzne konflikty zbrojne, ani w obiektach, które nie spełniają międzynarodowych norm praw człowieka. Działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z dziećmi powinny być zgodne z zasadą nadrzędnego interesu dziecka oraz w razie potrzeby obejmować przeprowadzanie kontroli przeszłości uczestników lub podejmowanie innych środków mających na celu zapewnienie ochrony dziecka.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Przypomina, że zgodnie z wytycznymi UE z 2017 r. dotyczącymi promowania i ochrony praw dziecka oraz z art. 9 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Unia i jej państwa członkowskie mają promować i wspierać przejście od instytucjonalizacji osób wymagających szczególnego traktowania, takich jak osoby niepełnosprawne i dzieci, do opieki rodzinnej i środowiskowej. W tym kontekście program nie powinien wspierać środków ani inicjatyw, które ograniczają zaangażowanie na rzecz położenia kresu instytucjonalizacji lub wszelkim praktykom, które byłyby szkodliwe dla dzieci lub osób niepełnosprawnych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15b)  Unijnych zasad równych szans i niedyskryminacji należy w pełni przestrzegać na wszystkich etapach wdrażania programu, w tym w zakresie wskazywania i wyboru uczestników i organizacji.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby zapewnić wpływ działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy uczestników, wiedza, umiejętności i kompetencje stanowiące efekty uczenia się uzyskane podczas działania powinny być właściwie zidentyfikowane i udokumentowane, zgodnie z uwarunkowaniami i specyfiką danego kraju oraz zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego22.

(16)  Aby zapewnić wpływ działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy uczestników, wiedza, umiejętności i kompetencje stanowiące efekty uczenia się uzyskane podczas działania powinny być właściwie zidentyfikowane i udokumentowane, zgodnie z uwarunkowaniami i specyfiką danego kraju oraz zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego22. Aby dopilnować, by zarejestrowanym kandydatom oferowane były odpowiednie zajęcia solidarnościowe, informacje o tym, czego się w ich czasie nauczą, należy przekazywać im, zanim zdecydują się na udział. W tym celu należy zachęcać do wykorzystywania istniejących na poziomie unijnym i krajowym skutecznych instrumentów uznawania pozaformalnego i nieformalnego uczenia się, takich jak – w stosownych przypadkach – Youthpass i Europass.

__________________

__________________

22 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1–5).

22 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1–5).

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16a)  Agencje krajowe powinny również zachęcać młodych wolontariuszy do objęcia funkcji ambasadorów programu w celu dzielenia się swoim doświadczeniem za pośrednictwem sieci młodzieżowych, placówek edukacyjnych i warsztatów. Byli wolontariusze lub ambasadorzy mogliby także brać udział w szkoleniu przyszłych kandydatów.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Znak jakości powinien zapewniać przestrzeganie przez organizacje uczestniczące zasad i wymogów Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie ich praw i obowiązków na wszystkich etapach uczestnictwa. Uzyskanie znaku jakości jest warunkiem wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno automatycznie prowadzić do finansowania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

(17)  Znak jakości powinien zapewniać przestrzeganie przez organizacje uczestniczące wartości, zasad i celów Unii, a także zasad i wymogów Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie ich praw i obowiązków, oraz norm bezpieczeństwa na wszystkich etapach uczestnictwa, w tym przed działaniem i po jego zakończeniu. Uzyskanie znaku jakości jest warunkiem wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno automatycznie prowadzić do finansowania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Znaki jakości należy różnicować według rodzaju działalności solidarnościowej.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Każdy podmiot chcący uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności powinien uzyskać znak jakości, pod warunkiem że zostały spełnione odpowiednie warunki. Proces prowadzący do przyznania znaku jakości powinien być prowadzany w sposób ciągły przez organy wykonawcze Europejskiego Korpusu Solidarności. Przyznany znak jakości należy poddawać okresowej ocenie i może on zostać cofnięty, jeśli w wyniku przeprowadzonych kontroli okaże się, że warunki, które doprowadziły do jego przyznania, nie są już spełniane.

(18)  Każdy podmiot chcący uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności powinien uzyskać znak jakości, pod warunkiem że zostały spełnione odpowiednie warunki. W celu zapewnienia przestrzegania przez organizacje uczestniczące zasad i wymogów Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie ich praw i obowiązków należy wprowadzić oddzielne znaki jakości dla wolontariatu w ramach działań solidarnościowych, wolontariatu wspierającego operacje pomocy humanitarnej oraz praktyk zawodowych i miejsc pracy, które powinny się różnić w zależności od funkcji organizacji uczestniczącej. Proces prowadzący do przyznania znaku jakości powinien być prowadzony w sposób ciągły przez organy wykonawcze Europejskiego Korpusu Solidarności. Przyznany znak jakości należy poddawać regularnej ocenie i powinien on zostać cofnięty, jeśli w wyniku przeprowadzonych kontroli okaże się, że warunki, które doprowadziły do jego przyznania, nie są już spełniane. Należy ograniczyć do minimum proces administracyjny, aby nie zniechęcać mniejszych organizacji.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Należy przyjąć ogólną zasadę, że wnioski o przyznanie dotacji przedkłada się agencji krajowej państwa, w którym dana organizacja ma swoją siedzibę. Wnioski o przyznanie dotacji na działania solidarnościowe organizowane przez organizacje europejskie lub międzynarodowe, działania solidarnościowe zespołów wolontariuszy w priorytetowych dziedzinach określonych na szczeblu europejskim oraz działania solidarnościowe wspierające operacje pomocy humanitarnej w państwach trzecich są przedkładane Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ustanowionej na mocy decyzji wykonawczej Komisji 2013/776/UE1a.

 

__________________

 

1a Decyzja wykonawcza Komisji 2013/776/UE z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i uchylająca decyzję 2009/336/WE (Dz.U. L 343 z 19.12.2013, s. 46).

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Organizacje uczestniczące mogą pełnić kilka funkcji w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Jako podmiot przyjmujący będą wykonywać czynności związane z przyjmowaniem uczestników, obejmujące w stosownych przypadkach organizację działań i zapewnianie uczestnikom doradztwa i wsparcia podczas ich udziału w działaniu solidarnościowym. Jako podmiot wspierający będą wykonywać czynności związane z wysyłaniem uczestników i przygotowaniem ich do wyjazdu, podczas trwania działania solidarnościowego i po jego zakończeniu, obejmujące również szkolenie uczestników i kierowanie ich do lokalnych organizacji po zakończeniu działania.

(20)  Organizacje uczestniczące mogą pełnić kilka funkcji w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Jako podmiot przyjmujący będą wykonywać czynności związane z przyjmowaniem uczestników, obejmujące w stosownych przypadkach organizację działań i zapewnianie uczestnikom doradztwa i wsparcia podczas ich udziału w działaniu solidarnościowym, jak również informacji zwrotnych po zakończeniu działania. Jako podmiot wspierający będą wykonywać czynności związane z wysyłaniem uczestników i przygotowaniem ich do wyjazdu, podczas trwania działania solidarnościowego i po jego zakończeniu, obejmujące również szkolenie uczestników i kierowanie ich do lokalnych organizacji po zakończeniu działania w celu zwiększenia możliwości dalszego udziału w działaniach solidarnościowych. Agencje krajowe powinny również zachęcać wolontariuszy do zostania ambasadorami programu i wymiany osobistych doświadczeń poprzez sieci młodzieżowe i placówki edukacyjne, przyczyniając się w ten sposób do promowania programu. W tym celu agencje krajowe powinny zapewniać wsparcie wolontariuszom.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  W celu wspierania działań solidarnościowych wśród młodych ludzi organizacje uczestniczące powinny być podmiotami publicznymi lub prywatnymi albo organizacjami międzynarodowymi, o charakterze niedochodowym lub dochodowym, i mogą obejmować organizacje młodzieżowe, instytucje religijne i organizacje charytatywne, świeckie organizacje humanistyczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty społeczeństwa obywatelskiego. Program powinien zapewniać finansowanie wyłącznie niedochodowej części działań podejmowanych przez organizacje uczestniczące.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Należy ułatwić rozszerzenie zasięgu projektów Europejskiego Korpusu Solidarności. Należy również wdrożyć konkretne środki, aby pomóc promotorom projektów Europejskiego Korpusu Solidarnościowego w ubieganiu się o dotacje lub wykorzystaniu efektu synergii płynącego ze wsparcia w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz programów związanych z migracją, bezpieczeństwem, sprawiedliwością i obywatelstwem, zdrowiem i kulturą.

(21)  Należy ułatwić rozszerzenie zasięgu projektów Europejskiego Korpusu Solidarności. Jednocześnie należy podawać potencjalnym beneficjentom dokładne i stale aktualizowane informacje dotyczące tych możliwości. Należy również wdrożyć konkretne środki, aby pomóc promotorom projektów Europejskiego Korpusu Solidarnościowego w ubieganiu się o dotacje lub wykorzystaniu efektu synergii płynącego ze wsparcia w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz programów związanych z migracją, bezpieczeństwem, sprawiedliwością i obywatelstwem, zdrowiem i kulturą.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Należy stale ulepszać portal Europejskiego Korpusu Solidarności, aby zapewnić łatwy dostęp do Europejskiego Korpusu Solidarności oraz ustanowić punkt kompleksowej obsługi dla zainteresowanych osób indywidualnych i organizacji, między innymi do celów rejestracji, identyfikacji i dopasowywania profili i możliwości, tworzenia sieci kontaktów oraz wirtualnych kontaktów, szkoleń internetowych, wsparcia językowego i wsparcia po zakończeniu działania, a także do celów innych przydatnych funkcji, które mogą pojawić się w przyszłości.

(23)  Należy stale ulepszać portal Europejskiego Korpusu Solidarności, aby zapewnić łatwy, nieograniczony i przyjazny dla użytkownika dostęp do Europejskiego Korpusu Solidarności zgodnie ze standardami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/21021a. Portal Europejskiego Korpusu Solidarności stanowi punkt kompleksowej obsługi dla zainteresowanych osób indywidualnych i organizacji, między innymi do celów rejestracji, identyfikacji i dopasowywania profili i możliwości, tworzenia sieci kontaktów i wirtualnych relacji, szkoleń internetowych, wsparcia językowego, wsparcia przed działaniem i po jego zakończeniu, mechanizmu informacji zwrotnych i oceny, a także do celów innych przydatnych funkcji, które mogą pojawić się w przyszłości. Chociaż punkt kompleksowej obsługi zapewnia korzyść w postaci zintegrowanego dostępu do różnych rodzajów działalności, osoby fizyczne mogą napotykać utrudnienia, w tym fizyczne i społeczne, w dostępie do portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. Aby pokonać takie przeszkody, organizacje uczestniczące powinny zapewnić uczestnikom wsparcie przy rejestracji.

 

__________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Należy nadal rozwijać portal Europejskiego Korpusu Solidarności uwzględniając europejskie ramy interoperacyjności23, które zawierają szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu tworzenia interoperacyjnych usług publicznych i które są stosowane realizowane w państwach członkowskich i innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego za pośrednictwem krajowych ram interoperacyjności. Europejskie ramy interoperacyjności zawierają 47 konkretnych zaleceń dla administracji publicznych, które to zalecenia dotyczą sposobu poprawy zarządzania ich działaniami związanymi z interoperacyjnością, ustanowienia związków między organizacjami, usprawnienia procesów wspierających cyfrowe usługi typu koniec-koniec oraz zapewniania, aby obowiązujące i nowe przepisy nie zagrażały wysiłkom na rzecz interoperacyjności.

(24)  Należy nadal rozwijać portal Europejskiego Korpusu Solidarności uwzględniając europejskie ramy interoperacyjności23, które zawierają szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu tworzenia interoperacyjnych usług publicznych i które są stosowane realizowane w państwach członkowskich i innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego za pośrednictwem krajowych ram interoperacyjności. Europejskie ramy interoperacyjności zawierają 47 konkretnych zaleceń dla administracji publicznych, które to zalecenia dotyczą sposobu poprawy zarządzania ich działaniami związanymi z interoperacyjnością, ustanowienia związków między organizacjami, usprawnienia procesów wspierających cyfrowe usługi typu koniec-koniec oraz zapewniania, aby obowiązujące i nowe przepisy nie zagrażały wysiłkom na rzecz interoperacyjności. Ponadto portal należy opracować zgodnie ze standardami określonymi w dyrektywie (UE) 2016/2102.

_________________

_________________

23 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania”, (COM(2017) 134 final).

23 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania”, (COM(2017) 134 final).

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  Aby zwiększyć przejrzystość procesu wdrażania i skuteczność programu, Komisja powinna regularnie konsultować się w sprawie wdrażania programu z kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym z uczestniczącymi w nim organizacjami.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24b)  Dla sprawnego funkcjonowania programu i terminowego wdrażania działań zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie w programach prac programu mechanizmów zapewniających, aby oferty były przedstawiane zarejestrowanym kandydatom w rozsądnym i względnie przewidywalnym czasie. Zarejestrowanym kandydatom należy zatem okresowo przesyłać informacje i aktualizacje dotyczące dostępnych praktyk i aktywnie zaangażowanych organizacji uczestniczących, aby zachęcać ich do zaangażowania w program po dokonaniu rejestracji, stwarzając im jednocześnie możliwość kontaktowania się bezpośrednio z podmiotami zaangażowanymi w działania solidarnościowe zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Unijne zasady równych szans i niedyskryminacji wskazują, że obywatele Unii oraz rezydenci długoterminowi zamieszkujący na terenie Unii, ze wszystkich środowisk i w każdym wieku, powinni móc angażować się jako aktywni obywatele. Z uwagi na szczególne wyzwania działań humanitarnych uczestnicy inicjatywy Wolontariusze pomocy UE powinni mieć co najmniej osiemnaście lat, mogą posiadać różne profile i reprezentować różne pokolenia o kompetencjach mających istotne znaczenie dla pomyślnej realizacji działań humanitarnych.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Należy skupić się na tym, aby działania objęte wsparciem Europejskiego Korpusu Solidarności były łatwo dostępne dla osób młodych, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Należy wprowadzić specjalne środki na rzecz włączenia społecznego, uczestnictwa osób młodych w niekorzystnej sytuacji, a także uwzględnić ograniczenia wynikające z odizolowania wielu obszarów wiejskich i najbardziej oddalonych regionów Unii oraz krajów i terytoriów zamorskich. Analogicznie, państwa uczestniczące powinny dążyć do przyjmowania wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu Europejskiego Korpusu Solidarności. Powinno to rozwiązać kwestie administracyjne – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – powodujące trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na pobyt, jak i kwestie związane z wystawianiem europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku działań transgranicznych prowadzonych w Unii Europejskiej.

(28)  Należy skupić się na tym, aby działania objęte wsparciem Europejskiego Korpusu Solidarności były dostępne dla wszystkich osób młodych, w szczególności o mniejszych możliwościach, zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w Strategii na rzecz Włączenia Społecznego i Różnorodności, opracowanej i stosowanej w ramach programu Erasmus+. Należy wprowadzić specjalne środki na rzecz włączenia społecznego i uczestnictwa osób młodych o mniejszych możliwościach, takie jak odpowiednie formy działań solidarnościowych i spersonalizowane doradztwo, a także uwzględnić ograniczenia wynikające z odizolowania wielu obszarów wiejskich i najbardziej oddalonych regionów Unii oraz krajów i terytoriów zamorskich. W tym celu osoby młode o mniejszych możliwościach powinny, z zastrzeżeniem możliwości udziału w pełnym wymiarze godzin i w państwie innym niż państwo zamieszkania, mieć również możliwość uczestnictwa w niepełnym wymiarze godzin lub w państwie zamieszkania, a także powinny korzystać z innych środków mających na celu ułatwienie ich uczestnictwa w programie. Analogicznie, państwa uczestniczące powinny dążyć do przyjmowania wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu Europejskiego Korpusu Solidarności. Powinno to rozwiązać kwestie administracyjne – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – powodujące trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na pobyt, jak i kwestie związane z wystawianiem europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku działań transgranicznych prowadzonych w Unii Europejskiej.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28a)  Szczególną uwagą i szczególnym wsparciem należy objąć zdolności przyjmujących organizacji partnerskich w państwach trzecich oraz potrzebę włączenia pracy wolontariuszy do kontekstu lokalnego i ułatwienia interakcji wolontariuszy z lokalnymi podmiotami humanitarnymi, społecznością przyjmującą i społeczeństwem obywatelskim.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Mając na uwadze znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i osiągania celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program przyczyni się do uwzględnienia kwestii związanych ze zmianą klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 25 %. Stosowne działania zostaną określone na etapie przygotowania i realizacji programu oraz ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

(29)  Mając na uwadze znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i osiągania celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program przyczyni się do uwzględnienia kwestii związanych ze zmianą klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, jakim jest przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu Unii na realizację celów klimatycznych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027, oraz celu rocznego na poziomie 30 % jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. Stosowne działania zostaną określone na etapie przygotowania i realizacji programu oraz ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30a)  Odpowiednia część budżetu powinna zostać przeznaczona na wymianę najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz na rozwój sieci młodzieżowych.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Zgodnie z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE”31 w programie należy uwzględnić szczególną sytuację tych regionów. Wprowadzone zostaną środki w celu zwiększenia udziału regionów najbardziej oddalonych we wszystkich działaniach. Takie środki będą regularnie monitorowane i poddawane ocenie.

(35)  Zgodnie z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE”31 w programie należy uwzględnić szczególną sytuację tych regionów. Wprowadzone zostaną środki, w tym obejmujące wzmocnioną promocję, w celu zwiększenia udziału regionów najbardziej oddalonych we wszystkich działaniach. Takie środki będą regularnie monitorowane i poddawane ocenie.

__________________

__________________

31 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” (COM(2017) 623 final).

31 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” (COM(2017) 623 final).

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, Komisja powinna przyjąć programy prac i poinformować o nich Parlament Europejski i Radę. Program prac powinien określać środki niezbędne do jego wdrożenia zgodnie z celami ogólnymi i szczegółowymi programu, kryteria wyboru i przyznania dotacji, a także inne wymagane elementy. Programy prac i wszelkie ich zmiany powinny zostać przyjęte na podstawie aktów wykonawczych zgodnie z procedurą sprawdzającą.

(36)  Biorąc pod uwagę, że wdrażanie programu potrwa siedem lat, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej elastyczności, tak aby można było dostosować program do zmieniających się realiów i priorytetów politycznych w celu realizowania działań solidarnościowych. W niniejszym rozporządzeniu nie określono szczegółowo, jak zdefiniowane zostaną działania, nie przesądza ono również o priorytetach politycznych lub odnośnych priorytetach budżetowych na kolejne siedem lat. W ramach rocznego programu prac zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/10461a (rozporządzeniem finansowym) należy natomiast ustalić wtórne wybory strategiczne i priorytety polityczne, w tym szczegóły dotyczące konkretnych działań, które mają być realizowane w ramach poszczególnych rodzajów działalności. Program prac powinien również określać środki niezbędne do jego wdrożenia zgodnie z celami ogólnymi i szczegółowymi programu, kryteria wyboru i przyznania dotacji, a także inne wymagane elementy. Programy prac i wszelkie ich zmiany powinny zostać przyjęte w drodze aktów delegowanych. Aby zapewnić udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, Komisja, przygotowując i opracowując te akty, powinna przeprowadzać odpowiednie konsultacje w czasie prac przygotowawczych, w tym na poziomie ekspertów, oraz dopilnowywać, aby stosowne dokumenty były jednocześnie, terminowo i w odpowiedni sposób przekazywanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

____________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018).

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dotyczy zastąpienia aktów wykonawczych aktami delegowanymi jako sposobu przyjmowania programów prac. Wyjaśnia, że rozporządzenie zawiera ograniczone informacje dotyczące polityki w celu zagwarantowania elastyczności oraz że szczegółowe wybory strategiczne będą ustalone w rocznych programach prac. Odzwierciedla ona podejście przekrojowe dostosowane do innych procedur komisji CULT dotyczących wieloletnich ram finansowych.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Należy zapewnić odpowiednie działania informacyjne, reklamę i upowszechnianie możliwości i wyników działań objętych wsparciem w ramach programu, na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Szczególną uwagę należy zwrócić na przedsiębiorstwa społeczne, zachęcając je do wspierania działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Działania informacyjne, reklama i upowszechnianie powinny być realizowane przez wszystkie organy wdrażające program, w tym, w stosownych przypadkach, przy wsparciu innych kluczowych zainteresowanych stron.

(38)  Należy zapewnić odpowiednie działania informacyjne, reklamę i upowszechnianie możliwości i wyników działań objętych wsparciem w ramach programu, na szczeblu europejskim, regionalnym, krajowym i lokalnym. Program powinien być promowany poprzez dynamiczne środki komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych, aby dotrzeć do dużej liczby potencjalnych kandydatów. Szczególną uwagę należy zwrócić na przedsiębiorstwa społeczne, zachęcając je do wspierania działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Działania informacyjne, reklama i upowszechnianie powinny być realizowane przez wszystkie organy wdrażające program, na unijnych stronach internetowych, w ramach unijnych programów związanych z Europejskim Korpusem Solidarności, a także powinny w stosownych przypadkach obejmować wsparcie innych kluczowych zainteresowanych stron.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Aby skuteczniej osiągnąć cele programu Komisja, państwa członkowskie i agencje narodowe powinny ściśle współpracować w ramach partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, organizacjami młodzieżowymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami dysponującymi wiedzą fachową w zakresie działań solidarnościowych.

(39)  Aby skuteczniej osiągnąć cele programu Komisja, państwa członkowskie i agencje narodowe powinny ściśle współpracować w ramach partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami społecznymi, organizacjami młodzieżowymi, organizacjami reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami i lokalnymi zainteresowanymi stronami dysponującymi wiedzą fachową w zakresie działań solidarnościowych, w tym z infrastrukturami wolontariatu oraz agencjami wsparcia, takimi jak ośrodki wolontariackie.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  W celu zapewnienia większej skuteczności informowania ogółu społeczeństwa oraz w celu wzmocnienia efektu synergii między działaniami informacyjnymi podejmowanymi z inicjatywy Komisji zasoby przydzielone na działania informacyjne na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny obejmować również instytucjonalne przekazywanie informacji na temat priorytetów politycznych Unii, pod warunkiem, że są one związane z ogólnym celem niniejszego rozporządzenia.

(40)  W celu zapewnienia większej skuteczności informowania ogółu społeczeństwa oraz w celu wzmocnienia efektu synergii między działaniami informacyjnymi podejmowanymi z inicjatywy Komisji zasoby przydzielone na działania informacyjne na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny obejmować również instytucjonalne przekazywanie informacji na temat priorytetów politycznych Unii w sposób przystępny, pod warunkiem, że są one związane z ogólnym celem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Aby zapewnić należyte zarządzanie finansami oraz pewność prawa w każdym państwie uczestniczącym, każda władza krajowa powinna wyznaczyć niezależny podmiot audytowy. Gdy jest to możliwe i aby zmaksymalizować wydajność, niezależny podmiot audytowy powinien być tym samym podmiotem, który wyznaczono do działań opisanych w rozdziale III [nowego rozporządzenia w sprawie programu Erasmus].

(42)  Aby zapewnić należyte zarządzanie finansami, optymalizację kosztów oraz pewność prawa w każdym państwie uczestniczącym, każda władza krajowa powinna wyznaczyć niezależny podmiot audytowy. Gdy jest to możliwe i aby zmaksymalizować wydajność, niezależny podmiot audytowy powinien być tym samym podmiotem, który wyznaczono do działań opisanych w rozdziale III [nowego rozporządzenia w sprawie programu Erasmus].

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Państwa członkowskie powinny dążyć do przyjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu programu. Obejmuje to rozwiązanie – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – kwestii powodujących trudności z uzyskaniem wiz i dokumentów pobytowych. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/80132 państwa członkowskie zachęca się do ustanowienia przyspieszonych procedur przyjmowania.

(43)  Państwa członkowskie powinny dążyć do przyjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu programu. Obejmuje to rozwiązanie – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – kwestii powodujących trudności z uzyskaniem wiz i dokumentów pobytowych, a także innych trudności prawnych, które mogłyby uniemożliwić dostęp ludzi młodych do programu. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/80132 państwa członkowskie zachęca się do ustanowienia przyspieszonych procedur przyjmowania.

_________________

_________________

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21).

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21).

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201133.

skreśla się

_________________

 

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

 

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z zastąpienia aktów wykonawczych aktami delegowanymi jako sposobu przyjmowania programów prac.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej35. Celem niniejszego rozporządzenia jest w szczególności zapewnienie pełnego przestrzegania prawa do równości kobiet i mężczyzn oraz prawa do niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, a także wspieranie stosowania art. 21 i 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

(48)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej35. Celem niniejszego rozporządzenia jest w szczególności zapewnienie pełnego przestrzegania prawa do równości kobiet i mężczyzn oraz prawa do niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, status społeczno-ekonomiczny, a także wspieranie stosowania art. 21 i 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

_________________

_________________

35 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 391).

35 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 391).

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „działanie solidarnościowe” oznacza tymczasowe działanie wysokiej jakości przyczyniające się do realizacji celów Europejskiego Korpusu Solidarności, które może przybrać formę wolontariatu, praktyki zawodowej, pracy, projektów solidarnościowych i działań służących tworzeniu sieci kontaktów w różnych dziedzinach, również w tych, o których mowa w ust. 13, zapewniających europejską wartość dodaną i przestrzeganie przepisów w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa;

1)  „działanie solidarnościowe” oznacza integracyjne i odpowiednio finansowane działanie wysokiej jakości dotyczące ważnych wyzwań społecznych, przynoszące korzyść całej społeczności lub całemu społeczeństwu i przyczyniające się do realizacji celów Europejskiego Korpusu Solidarności, które może przybrać formę wolontariatu, praktyki zawodowej, pracy, projektów solidarnościowych i działań służących tworzeniu sieci kontaktów w różnych dziedzinach, również w tych, o których mowa w ust. 13, zapewniających europejską wartość dodaną i przestrzeganie przepisów w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa oraz międzynarodowych norm w dziedzinie praw człowieka;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „zarejestrowany kandydat” oznacza osobę w wieku 17–30 lat, która zarejestrowała się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności, aby wyrazić zainteresowanie podjęciem działania solidarnościowego, ale jeszcze w takim działaniu nie uczestniczy;

2)  „zarejestrowany kandydat” oznacza osobę w wieku 17–30 lat, która przebywa legalnie w państwie uczestniczącym i zarejestrowała się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności, aby wyrazić zainteresowanie podjęciem działania solidarnościowego, ale jeszcze w takim działaniu nie uczestniczy;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „uczestnik” oznacza osobę w wieku 18–30 lat, która zarejestrowała się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i uczestniczy w działaniu solidarnościowym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności;

3)  „uczestnik” oznacza osobę w wieku 18–30 lat, która przebywa legalnie w państwie uczestniczącym, zarejestrowała się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i uczestniczy w działaniu solidarnościowym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „osoby młode o mniejszych szansach” oznaczają młode osoby zmagające się z pewnymi trudnościami uniemożliwiającymi im skuteczny dostęp do możliwości oferowanych przez program z przyczyn ekonomicznych, społecznych, kulturowych, geograficznych lub zdrowotnych lub z powodu niepełnosprawności lub trudności w nauce;

4)  „osoby młode o mniejszych szansach” oznaczają osoby potrzebujące dodatkowego wsparcia ze względu na różne przeszkody spowodowane np. niepełnosprawnością, problemami zdrowotnymi, trudnościami w nauce, pochodzeniem ze środowisk migracyjnych, różnicami kulturowymi, sytuacją ekonomiczną, społeczną i geograficzną, a także osoby ze społeczności zmarginalizowanych lub osoby zagrożone dyskryminacją ze względu na którykolwiek powód zapisany w art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „organizacja uczestnicząca” oznacza podmiot publiczny lub prywatny – lokalny, regionalny, krajowy lub międzynarodowy – któremu przyznano znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności;

5)  „organizacja uczestnicząca” oznacza podmiot publiczny lub prywatny, o charakterze niedochodowym lub dochodowym, lokalny, regionalny, krajowy lub międzynarodowy, któremu przyznano znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności w związku z pełnioną rolą podmiotu przyjmującego lub wspierającego, bądź obydwoma tymi rolami, gwarantujący, że organizacja ta jest w stanie realizować działania solidarnościowe o wysokiej jakości zgodnie z celami programu;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „wolontariat” oznacza działanie solidarnościowe, realizowane jako dobrowolne działanie nieodpłatne przez okres do dwunastu miesięcy;

6)  „wolontariat” oznacza fakultatywne działanie solidarnościowe polegające na wykonywaniu czynności na rzecz pożytku publicznego, które przyczynia się do osiągnięcia dobrobytu społecznego i które uczestnik wykonuje w wolnym czasie i z własnej woli, bez prawa do wynagrodzenia, przez okres do 12 miesięcy;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „praca” oznacza działanie solidarnościowe trwające przez okres od 2 do 12 miesięcy, opłacane przez organizację uczestniczącą zatrudniającą uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności;

7)  „praktyka zawodowa” oznacza płatne działanie solidarnościowe, przybierające postać praktyki w miejscu pracy w ramach organizacji uczestniczącej, trwające od trzech do sześciu miesięcy, które można jednorazowo przedłużyć na maksymalny okres 12 miesięcy, oferowane i opłacane przez organizację uczestniczącą przyjmującą uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności oraz obejmujące element edukacyjny umożliwiający zdobycie odpowiednich umiejętności i doświadczenia;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „praca” oznacza działanie solidarnościowe trwające przez okres od 2 do 12 miesięcy, opłacane przez organizację uczestniczącą zatrudniającą uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności;

8)  „praca” oznacza godziwie wynagradzane działanie solidarnościowe trwające przez okres od trzech do 12 miesięcy, które obejmuje element edukacyjno-szkoleniowy, opiera się na umowie pisemnej oraz jest oferowane i opłacane przez organizację uczestniczącą przyjmującą uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności, przy czym nie zastępuje istniejącej możliwości zatrudnienia ani nie jest jej zamiennikiem;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9)  „projekt solidarnościowy” oznacza nieodpłatne działanie solidarnościowe prowadzone w kraju przez okres do 12 miesięcy, realizowane przez grupy co najmniej pięciu uczestników Europejskiego Korpusu Solidarnościowego w celu uwzględnienia kluczowych wyzwań występujących w ich społecznościach, prezentujące wyraźną europejską wartość dodaną;

9)  „projekt solidarnościowy” oznacza nieodpłatne krajowe lub transgraniczne działanie solidarnościowe trwające przez okres do 12 miesięcy, realizowane przez grupy co najmniej pięciu uczestników Europejskiego Korpusu Solidarnościowego w celu uwzględnienia kluczowych wyzwań występujących w ich społecznościach, prezentujące wyraźną europejską wartość dodaną;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10)  „znak jakości” oznacza certyfikat przyznawany organizacji uczestniczącej, która chce zapewnić działania solidarnościowe w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności jako podmiot przyjmujący lub podmiot wspierający;

10)  „znak jakości” oznacza certyfikat przyznawany – na podstawie określonych wymagań różniących się w zależności od rodzaju podejmowanego działania solidarnościowego – organizacji uczestniczącej, która chce zapewnić działania solidarnościowe w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności jako podmiot przyjmujący lub podmiot wspierający, który to znak potwierdza, że organizacja uczestnicząca jest w stanie zapewnić jakość działań solidarnościowych na wszystkich etapach uczestnictwa, zgodnie z zasadami i celami programu;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ogólnym celem programu jest zwiększenie udziału osób młodych i organizacji w łatwo dostępnych działaniach solidarnościowych wysokiej jakości i w ten sposób przyczynienie się do wzmocnienia spójności, solidarności i demokracji w Unii i poza jej granicami, a równocześnie odpowiedzieć na wyzwania społeczne i humanitarne w terenie, przy szczególnych staraniach na rzecz promowania włączenia społecznego.

1.  Ogólnym celem programu jest promowanie solidarności jako wartości, głównie w drodze wolontariatu, zwiększenie udziału pokolenia osób młodych, które z większym prawdopodobieństwem będzie angażowało się w działania solidarnościowe, i organizacji w łatwo dostępnych działaniach solidarnościowych wysokiej jakości i w ten sposób przyczynienie się do wzmocnienia spójności społecznej, solidarności, demokracji, tożsamości europejskiej i aktywnej postawy obywatelskiej w Unii i poza jej granicami, wspieranie społeczności i reagowanie na wyzwania społeczne i humanitarne w terenie, przy szczególnych staraniach na rzecz promowania włączenia społecznego i równych szans.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Celem szczegółowym programu jest zapewnianie osobom młodym, w tym osobom o mniejszych szansach, łatwo dostępnych możliwości angażowania się w działania solidarnościowe w Europie i poza jej granicami, przy jednoczesnym podnoszeniu ich kompetencji i odpowiedniej ich walidacji, jak również sprzyjanie ich szansom na zatrudnienie i wchodzeniu na rynek pracy.

2.  Celem szczegółowym programu jest zapewnianie osobom młodym, w tym osobom o mniejszych szansach, łatwo dostępnych i integracyjnych możliwości angażowania się w działania solidarnościowe wywierające pozytywny wpływ na społeczeństwa w Europie i poza jej granicami, przy jednoczesnym podnoszeniu ich kompetencji w zakresie rozwoju osobowego, edukacyjnego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i zawodowego oraz odpowiedniej ich walidacji, jak również zwiększaniu ich stałego zaangażowania obywatelskiego, szans na zatrudnienie i wejście na rynek pracy.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Informacje zwrotne przekazane przez uczestników i organizacje uczestniczące obejmują również ocenę osiągnięcia celów programu.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  uczestnictwo osób młodych w działaniach solidarnościowych podejmujących wyzwania społeczne, o którym mowa w art. 6;

a)  uczestnictwo osób młodych w działaniach solidarnościowych podejmujących wyzwania społeczne, o którym mowa w art. 6, oraz działania na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  uczestnictwo osób młodych w działaniach solidarnościowych w zakresie pomocy humanitarnej (Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej), o którym mowa w art. 10.

b)  uczestnictwo osób młodych i osób posiadających już wiedzę fachową w działaniach solidarnościowych w zakresie pomocy humanitarnej (Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej), o którym mowa w art. 10, oraz określone w art. 11 działania prowadzone w Unii i poza jej granicami, które służą budowaniu zdolności organizacji przyjmujących w zakresie pomocy humanitarnej w państwach trzecich.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Cele operacyjne i odnośne priorytety polityczne działań, które mają być realizowane w ramach działalności podejmowanej w obrębie komponentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, są szczegółowo określone w rocznych programach prac, które mają zostać przyjęte zgodnie z art. 18.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dotyczy zastąpienia aktów wykonawczych aktami delegowanymi jako sposobu przyjmowania programów prac. Wyjaśnia, że rozporządzenie zawiera ograniczone informacje dotyczące polityki w celu zagwarantowania elastyczności oraz że szczegółowe wybory strategiczne będą ustalane w rocznych programach prac. Odzwierciedla ona podejście przekrojowe dostosowane do innych procedur komisji CULT dotyczących wieloletnich ram finansowych.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  praktyki zawodowe i miejsca pracy, o których mowa w art. 8,

b)  praktyki zawodowe i miejsca pracy, o których mowa w art. 8 i które powinny charakteryzować się wysoką jakością,

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  ich podejściu w kwestii angażowania młodzieży z różnych środowisk,

d)  ich inkluzywnym charakterze i faktycznej zdolności do angażowania młodzieży z różnych środowisk, w tym młodzieży z niepełnosprawnościami,

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Roczne programy prac przyjęte na mocy art. 18 obejmują wykaz działań potencjalnie szkodliwych dla uczestników, beneficjentów i społeczeństwa lub nieodpowiednich dla uczestników, które nie mogą być prowadzone w ramach programu lub które podlegają specjalnym szkoleniom, kontrolom przeszłości lub innym środkom.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wzmocnienie zdolności organizacji uczestniczących do oferowania wysokiej jakości projektów coraz większej liczbie uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności,

a)  wzmocnienie zdolności organizacji uczestniczących do oferowania wysokiej jakości, łatwo dostępnych i odpowiednio finansowanych projektów coraz większej liczbie uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności,

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przyciąganie nowych uczestników, zarówno osób młodych, jak i organizacji uczestniczących,

b)  przyciąganie nowych uczestników, zarówno osób młodych, osób posiadających pewne doświadczenie w zakresie inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”, jak i organizacji uczestniczących,

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)   ułatwianie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do wszystkich oferowanych działań;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c)  zapewnianie możliwości przekazywania informacji zwrotnych o działaniach solidarnościowych oraz

(c)  zapewnianie możliwości przekazywania informacji zwrotnych o działaniach solidarnościowych, jak również promowania programu jako ambasador oraz

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  środki ochrony beneficjentów działań solidarnościowych, w tym ukierunkowane szkolenia dla uczestników, którzy podejmują działania solidarnościowe z korzyścią dla grup szczególnie wrażliwych, w tym dzieci, oraz kontrole przeszłości uczestników pracujących z dziećmi;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  środki mające na celu promowanie włączenia społecznego i równości szans – w szczególności w celu uczestnictwa młodzieży o mniejszych szansach – takie jak odpowiednie formy działań solidarnościowych i zindywidualizowane wsparcie;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac)  środki mające na celu zapewnienie budowania zdolności i wsparcia administracyjnego dla organizacji uczestniczących;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  opracowanie i utrzymanie znaku jakości dla podmiotów chcących zapewnić działania solidarnościowe w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności,

b)  opracowanie i utrzymanie znaków jakości dla podmiotów chcących zapewnić działania solidarnościowe w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności,

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  utworzenie, utrzymanie oraz aktualizację portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i innych stosownych usług online, a także niezbędnych informatycznych systemów wsparcia i narzędzi internetowych.

d)  utworzenie, utrzymanie oraz aktualizację łatwo dostępnego portalu Europejskiego Korpusu Solidarności co najmniej we wszystkich językach urzędowych Unii i innych stosownych usług online, a także niezbędnych informatycznych systemów wsparcia i narzędzi internetowych, które powinny być zgodne z wymogami dostępności określonymi w dyrektywie (UE) 2016/2102.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  środki zachęcające przedsiębiorstwa społeczne do wspierania działań programu lub umożliwiania pracownikom angażowania się w wolontariat w ramach programu;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  opracowanie jasnej i szczegółowej procedury skierowanej do uczestników i organizacji uczestniczących, w ramach której określone zostaną kolejne kroki i terminy wszystkich etapów działań solidarnościowych;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Działania realizowane w ramach komponentu „Uczestnictwo osób młodych w działaniach solidarnościowych podejmujących wyzwania społeczne” przyczyniają się w szczególności do wzmocnienia spójności, solidarności i demokracji w Unii i poza jej granicami, odpowiadając równocześnie na wyzwania społeczne, przy szczególnych staraniach na rzecz promowania włączenia społecznego.

1.  Działania realizowane w ramach komponentu „Uczestnictwo osób młodych w działaniach solidarnościowych podejmujących wyzwania społeczne” przyczyniają się w szczególności do wzmocnienia spójności, solidarności, obywatelstwa i demokracji w Unii i poza jej granicami, odpowiadając równocześnie na wyzwania społeczne, przy szczególnych staraniach na rzecz promowania włączenia społecznego i równych szans.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  praktyki zawodowe i miejsca pracy, o których mowa w art. 8,

b)  praktyki zawodowe i miejsca pracy, o których mowa w art. 8 i które powinny charakteryzować się wysoką jakością,

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wolontariat, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) obejmuje element edukacyjno-szkoleniowy, nie zastępuje praktyki zawodowej ani pracy, nie jest równy zatrudnieniu i opiera się na pisemnym porozumieniu o wolontariacie.

1.  Wolontariat, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b), obejmuje solidny wymiar edukacyjno-szkoleniowy, szkolenia online i offline dostosowane do danego rodzaju działalności, które mają się odbyć przed rozpoczęciem działania i w jego trakcie, zmierza do wywarcia wyraźnego wpływu na określone potrzeby społeczności, nie zastępuje praktyki zawodowej ani pracy, nie jest równy zatrudnieniu i opiera się na pisemnym porozumieniu o wolontariacie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego. Porozumienie takie zapewnia odpowiednią ochronę prawną, socjalną i finansową uczestnika.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wolontariat może mieć miejsce w państwie innym niż państwo zamieszkania uczestnika (wolontariat transgraniczny) lub w państwie zamieszkania uczestnika (wolontariat krajowy).

2.  Wolontariat co do zasady ma miejsce w państwie innym niż państwo zamieszkania uczestnika (wolontariat transgraniczny). Wolontariat może mieć miejsce w państwie zamieszkania uczestnika (wolontariat krajowy), jednak jest dostępny jedynie dla osób młodych o mniejszych szansach i obejmuje udział uczestników mających miejsce zamieszkania w państwie innym niż państwo, w którym dana działalność ma miejsce.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. b), opiera się w stosownym wypadku na pisemnej umowie o praktykę zawodową zgodnie z mającymi zastosowanie ramami regulacyjnymi państwa, w którym praktyka się odbywa, i uwzględnia zasady ram jakości staży (2014/C 88/01). Praktyki zawodowe nie zastępują pracy.

1.  Praktyka zawodowa jest płatna i opiera się w stosownym wypadku na pisemnej umowie o praktykę zawodową zawieraną na początku praktyki zgodnie z mającymi zastosowanie ramami regulacyjnymi państwa, w którym praktyka się odbywa. Umowa o praktykę zawodową określa cele edukacyjne, warunki pracy i czas trwania praktyki, wynagrodzenie uczestnika oraz prawa i obowiązki stron, a także uwzględnia zasady ram jakości staży (2014/C 88/01). Praktyki zawodowe nie zastępują pracy.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Praca, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. b), jest oparta na umowie o pracę zgodnie z krajowymi ramami regulacyjnymi państwa uczestniczącego, w którym praca jest wykonywana. Wsparcie finansowe dla organizacji uczestniczących oferujących miejsca pracy nie jest świadczone dłużej niż 12 miesięcy w przypadku, gdy trwanie umowy o pracę przekracza 12 miesięcy.

2.  Praca jest oparta na pisemnej umowie o pracę zgodnej z wszystkimi warunkami zatrudnienia ustanowionymi w prawie krajowym, w mających zastosowanie układach zbiorowych lub w obu tych systemach uregulowań w państwie, w którym praca jest wykonywana. Jeżeli okres obowiązywania umowy o pracę przekracza dwanaście miesięcy, organizacjom uczestniczącym oferującym pracę udziela się wsparcia finansowego nie dłużej niż przez dwanaście miesięcy.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Praktyki zawodowe i praca obejmują element edukacyjno-szkoleniowy.

3.  Praktyki zawodowe i praca obejmują solidny element edukacyjno-szkoleniowy przed rozpoczęciem działania i w jego trakcie, aby pomóc uczestnikowi w zdobyciu odpowiedniego doświadczenia w celu rozwijania kompetencji przydatnych uczestnikom w ich rozwoju osobistym, edukacyjnym, społecznym, obywatelskim i zawodowym.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Mogą one mieć miejsce w państwie innym niż państwo zamieszkania uczestnika (wolontariat transgraniczny) lub w państwie zamieszkania uczestnika (wolontariat krajowy).

4.  Mają one co do zasady miejsce w państwie innym niż państwo zamieszkania uczestnika (wolontariat transgraniczny). Mogą one mieć miejsce w państwie zamieszkania uczestnika (wolontariat krajowy), jednak są dostępne jedynie dla osób młodych o mniejszych szansach i obejmują udział uczestników mających miejsce zamieszkania w państwie innym niż państwo, w którym dana działalność ma miejsce.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Należy przeznaczyć odpowiedni budżet na finansowanie racjonalnych usprawnień umożliwiających skuteczny udział osobom z niepełnosprawnościami na równych zasadach z innymi osobami zgodnie z art. 27 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz z dyrektywą Rady 2000/78/WE1a.

 

____________________

 

1a  Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16).

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Działania realizowane w ramach komponentu „Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej” przyczyniają się w szczególności do świadczenia pomocy humanitarnej odpowiadającej potrzebom, której celem jest ochrona życia, zapobieganie ludzkiemu cierpieniu i łagodzenie go, zachowanie godności ludzkiej i rozwijanie zdolności i odporności społeczności podatnych na zagrożenia lub dotkniętych klęskami.

1.  Działania realizowane w ramach komponentu „Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej” przyczyniają się w szczególności do świadczenia pomocy humanitarnej odpowiadającej potrzebom, której celem jest ochrona życia, zapobieganie ludzkiemu cierpieniu i łagodzenie go, zachowanie godności ludzkiej w sytuacjach klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka i rozwijanie zdolności i odporności społeczności podatnych na zagrożenia, słabych lub dotkniętych klęskami, a także ułatwienie przejścia od pomocy humanitarnej do zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu w dłuższej perspektywie.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Działania ujęte w tym rozdziale prowadzone są zgodnie z zasadami pomocy humanitarnej: zasadą humanitaryzmu, neutralności, bezstronności i niezależności.

2.  Działania ujęte w tym rozdziale prowadzone są zgodnie z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej promującym podstawowe zasady pomocy humanitarnej: zasadę humanitaryzmu, neutralności, bezstronności i niezależności, potwierdzając w ten sposób wyraźne zobowiązanie Unii do stosowania podejścia odpowiadającego potrzebom, bez dyskryminacji między społecznościami dotkniętymi klęskami lub w ich obrębie oraz z poszanowaniem prawa międzynarodowego.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a.  Unia udziela pomocy humanitarnej w sytuacjach, gdy w użyciu mogą być inne instrumenty związane ze współpracą na rzecz rozwoju, zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności. Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej pracuje w sposób spójny i komplementarny oraz unika pokrywania się z odnośnymi politykami i instrumentami unijnymi, w szczególności z unijną polityką w zakresie pomocy humanitarnej, polityką współpracy na rzecz rozwoju i Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2b.  W kontekście wspierania spójnej odpowiedzi międzynarodowej na kryzysy humanitarne działania ujęte w tym rozdziale są zgodne z działaniami koordynowanymi przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2c.  Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej przyczynia się do wzmocnienia perspektywy płci w ramach pomocy humanitarnej udzielanej przez Unię, wspierając właściwe reakcje humanitarne na szczególne potrzeby kobiet. Szczególną uwagę zwraca się na współpracę z grupami i sieciami kobiet, tak aby wspierać uczestnictwo i przywództwo kobiet w działalności humanitarnej oraz korzystać z ich zdolności i wiedzy fachowej w działaniach polegających na usuwaniu skutków katastrof, budowaniu pokoju, zmniejszaniu ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wzmacnianiu odporności społeczności dotkniętych klęskami.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2d.  Konkretne warunki wdrażania ustala się w ścisłej konsultacji z organizacjami przyjmującymi, w porozumieniu między organizacjami wysyłającymi a Europejskim Ochotniczym Korpusem Pomocy Humanitarnej, określając prawa i obowiązki, okres i miejsce oddelegowania oraz zadania do wykonania.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  projekty solidarnościowe;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Na podstawie wcześniejszej oceny potrzeb w państwach trzecich niniejsze rozporządzenie wspiera działania mające na celu wzmocnienie zdolności do udzielania pomocy humanitarnej z myślą o zwiększeniu gotowości lokalnej i reagowaniu na kryzysy humanitarne oraz zapewnieniu skutecznego i trwałego wpływu pracy wolontariuszy w terenie, w tym:

 

a)   zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, gotowość i reagowanie, coaching, szkolenia w zakresie zarządzania wolontariuszami i inne odpowiednie obszary dla pracowników i wolontariuszy z organizacji przyjmujących;

 

b)   wymianę najlepszych praktyk, pomoc techniczną, programy partnerskie, wymianę personelu i wolontariuszy, tworzenie sieci i inne odpowiednie działania.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Komisja w dalszym ciągu prowadzi, utrzymuje i aktualizuje bazę danych wolontariuszy pomocy UE, a także reguluje dostęp do niej oraz możliwości jej wykorzystywania, również w odniesieniu do dostępności i zdolności wolontariuszy pomocy UE, umożliwiając powracającym wolontariuszom kontynuację uczestnictwa. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w tej bazie lub na jej potrzeby dokonywane jest, w stosownych przypadkach, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/17251b.

 

____________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

 

1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wolontariat wspierający operacje pomocy humanitarnej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) obejmuje element edukacyjno-szkoleniowy, nie zastępuje praktyki zawodowej ani pracy i opiera się na pisemnym porozumieniu o wolontariacie.

1.  Wolontariat wspierający operacje pomocy humanitarnej obejmuje odpowiednią edukację i szkolenia, również przed rozpoczęciem działania, związane z projektami, w których będą uczestniczyć młodzi ochotnicy, z położeniem odpowiedniego nacisku na zasady pomocy humanitarnej, o których mowa w art. 10 ust. 2, i zasadę „nie szkodzić”, oraz nie zastępuje praktyki zawodowej ani pracy i opiera się na pisemnym porozumieniu o wolontariacie.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Inicjatywa Wolontariusze pomocy UE wspiera lokalnych wolontariuszy z państw trzecich.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wolontariat w ramach tego komponentu może mieć miejsce jedynie w państwach trzecich:

2.  Wolontariat w ramach tego komponentu może mieć miejsce jedynie:

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a.  Na podstawie wcześniejszej oceny potrzeb w państwach trzecich przez organizacje wysyłające i przyjmujące oraz inne powiązane podmioty Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej wspiera działania zmierzające do:

 

a)  wzmocnienia zdolności organizacji przyjmujących w zakresie pomocy humanitarnej w państwach trzecich w celu poprawy lokalnej gotowości i lokalnego reagowania na kryzysy humanitarne oraz zapewnienia skutecznego i zrównoważonego wpływu działalności Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej w terenie przez zarządzanie ryzykiem wystąpienia klęsk, gotowość i reagowanie na wystąpienie klęsk, przejście od pomocy humanitarnej do zrównoważonego rozwoju lokalnego, coaching i szkolenia z zakresu zarządzania wolontariuszami;

 

b)  wymiany najlepszych praktyk, pomocy technicznej i programów partnerskich oraz wymiany pracowników i wolontariuszy.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Ocena poziomu ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa i ochrony wolontariuszy stanowi priorytet, szczególnie w krajach lub obszarach uznawanych za niestabilne, lub w których występują bezpośrednie zagrożenia.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Kampanie informacyjne dotyczące Europejskiego Korpusu Solidarności odbywają się głównie na terytorium Unii, jeżeli odnoszą się do inicjatywy Wolontariusze pomocy UE, i skupiają się na pracy wolontariuszy i organizacji humanitarnych w oparciu o zasady pomocy humanitarnej: zasadę humanitaryzmu, niezależności, neutralności i bezstronności, które leżą u podstaw ich działań.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2d.  Wolontariat musi zaspokajać rzeczywiste potrzeby i uzupełniać luki zidentyfikowane na poziomie lokalnym przez organizacje przyjmujące.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Nabór i selekcja kandydatów na wolontariuszy

 

1.   Na podstawie uprzedniej oceny potrzeb w państwach trzecich Komisja we współpracy z krajowymi agencjami i organizacjami przyjmującymi dokonuje naboru i selekcji kandydatów na wolontariuszy, którzy odbędą szkolenie.

 

2.   Nabór i selekcję kandydatów na wolontariuszy przeprowadza się zgodnie z art. 14, przy poszanowaniu zasad niedyskryminacji, równości płci i równości szans.

 

3.   Ograniczeń wiekowych, o których mowa w art. 2 i 15, nie stosuje się do wolontariatu wspierającego operacje pomocy humanitarnej na mocy niniejszego artykułu.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11b

 

Szkolenie kandydatów na wolontariuszy

 

1.   Na podstawie istniejących programów i procedur Komisja ustanawia program szkoleniowy w celu przygotowania kandydatów na wolontariuszy mających wspierać i uzupełniać działania z zakresu pomocy humanitarnej.

 

2.   Kandydaci na wolontariuszy, którzy przeszli procedurę naboru i selekcji zgodnie z procedurą składania wniosków, kwalifikują się do udziału w programie szkoleniowym realizowanym przez uprawnione organizacje. Indywidualny zakres i zawartość szkolenia, które musi ukończyć każdy kandydat na wolontariusza, ustala się w porozumieniu z certyfikowaną organizacją przyjmującą, w zależności od potrzeb, biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenie kandydata na wolontariusza i planowane miejsce wolontariatu.

 

3.   Program szkoleniowy obejmuje ocenę gotowości kandydatów na wolontariuszy, którzy zostaną oddelegowani do wspierania i uzupełniania działań z zakresu pomocy humanitarnej w państwach trzecich, a także do działania na rzecz potrzeb miejscowej ludności.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 1 260 000 000 EUR w cenach bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 1 112 988 000 EUR w cenach z 2018 r. [1 260 000 000 EUR w cenach bieżących].

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji programu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw.

2.  Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji programu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw. Odpowiednia część budżetu jest również przeznaczana na wymianę najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz na rozwój sieci młodzieżowych.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 29 w celu zmiany niniejszego rozporządzenia, aby umożliwić elastyczność i dostosowanie orientacyjnego podziału budżetu według działań określonych w art. 12a. Akty delegowane przyjęte na mocy tego artykułu odzwierciedlają nowe priorytety polityczne w drodze dostosowania podziału zgodnie z maksymalnym marginesem wynoszącym 20 %.

Uzasadnienie

Wskazany margines odpowiada marginesowi zaproponowanemu w obecnym wniosku w sprawie programu Erasmus.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Podział budżetu na działania określone w art. 7, 8, 9 i 11

 

Orientacyjny podział budżetu na działania określone w art. 7, 8, 9 i 11 przedstawia się następująco:

 

a)  wolontariat w zakresie działań solidarnościowych i projektów solidarnościowych, o których mowa w art. 7 i 9: 86 %;

 

b)  praktyki zawodowe i miejsca pracy, o których mowa w art. 8: 8 %; oraz

 

c)  wolontariat wspierający operacje pomocy humanitarnej, o których mowa w art. 11: 6 %.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w szczególności w postaci dotacji, nagród i zamówień.

2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w szczególności w postaci dotacji, nagród i zamówień. Aby uprościć wymagania stawiane beneficjentom, stosuje się w możliwie najszerszym zakresie kwoty ryczałtowe, koszty jednostkowe oraz finansowanie ryczałtowe.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Wkłady finansowe wnoszone do programu przez państwa trzecie i od nich oczekiwane zgłasza się po udostępnieniu wystarczających informacji obu organom władzy budżetowej w ramach rocznego lub okresowego sprawozdania z realizacji programu.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Uczestnikom przenoszącym się do innego państwa zapewnia się pełną opiekę zdrowotną, z której korzystają w państwie członkowskim będącym państwem ich zamieszkania, a nie jedynie pomoc medyczną w nagłym przypadku. Opieka zdrowotna jest świadczona zarówno za pośrednictwem publicznej służby zdrowia państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest działalność, jak i – w przypadku braku takich usług lub w ewidentnym przypadku braku zgodności z normami jakości państwa członkowskiego zamieszkania – za pośrednictwem prywatnych usług opieki zdrowotnej w państwie członkowskim, w którym prowadzona jest działalność.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia Komisja, państwa członkowskie i inne państwa uczestniczące wspierają włączenie społeczne i równe warunki dostępu, w tym w odniesieniu do uczestnictwa osób młodych o mniejszych szansach.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W Europejskim Korpusie Solidarności mogą uczestniczyć podmioty publiczne lub prywatne oraz organizacje międzynarodowe, o ile uzyskały one znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności.

1.  W Europejskim Korpusie Solidarności mogą uczestniczyć podmioty publiczne lub prywatne, o charakterze niedochodowym lub dochodowym, oraz organizacje międzynarodowe, w tym organizacje młodzieżowe, instytucje religijne, stowarzyszenia charytatywne, świeckie organizacje humanistyczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty społeczeństwa obywatelskiego, pod warunkiem że oferują one działania solidarnościowe, że posiadają osobowość prawną zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym są zarejestrowane, oraz uzyskały znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Znak jakości poświadcza, że dana działalność może zapewnić osiągnięcie celów określonych w art. 3 i obejmuje działania określone w art. 4.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wniosek podmiotu o uzyskanie statusu organizacji uczestniczącej w Europejskim Korpusie Solidarności jest rozpatrywany przez właściwy organ wykonawczy Europejskiego Korpusu Solidarności, przy uwzględnieniu zasad równego traktowania, równości szans i niedyskryminacji, unikania zastępowania rzeczywistego zatrudnienia, świadczenia wysokiej jakości działań o charakterze edukacyjnym, skupiających się na rozwoju osobistym, społeczno-edukacyjnym i zawodowym, odpowiednich ustaleń dotyczących szkolenia, pracy i wolontariatu, bezpiecznego i godnego środowiska i warunków, oraz zasady niedochodowości, zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Wyżej wymienione zasady gwarantują, czy działania organizacji spełniają wymogi Europejskiego Korpusu Solidarności.

2.  Wniosek podmiotu o uzyskanie statusu organizacji uczestniczącej w Europejskim Korpusie Solidarności jest rozpatrywany przez właściwy organ wykonawczy Europejskiego Korpusu Solidarności, przy uwzględnieniu zasad równego traktowania, równości szans i niedyskryminacji, unikania zastępowania rzeczywistego zatrudnienia, świadczenia wysokiej jakości, łatwo dostępnych i sprzyjających włączeniu działań o wyraźnej wartości dodanej dla określonych potrzeb społeczności, a także wymiaru uczenia się ukierunkowanego na rozwój osobisty, społeczno-edukacyjny i zawodowy, odpowiednich ustaleń dotyczących szkolenia, pracy i wolontariatu, bezpiecznego i godnego środowiska i warunków, oraz zasady niedochodowości, zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Wyżej wymienione zasady pozwalają ustalić, czy działania organizacji spełniają wymogi i cele Europejskiego Korpusu Solidarności. Znak jakości przyznawany jest wyłącznie organizacjom zobowiązującym się do przestrzegania tych zasad.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W wyniku oceny podmiotowi może zostać przyznany znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Uzyskany znak podlega okresowej ocenie i może zostać cofnięty.

3.  W wyniku oceny podmiotowi może zostać przyznany znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Szczególne wymogi, jakie należy spełnić, aby uzyskać znak jakości, różnią się w zależności od rodzaju działania solidarnościowego i funkcji jednostki. Uzyskany znak podlega okresowej ocenie i w przypadku niewłaściwego używania lub nieprzestrzegania zasad określonych w ust. 2 znak zostaje cofnięty. Każdy podmiot, który dokonuje istotnej zmiany zakresu swojej działalności, powiadamia o tym właściwy organ wykonawczy, tak by mógł on przeprowadzić ponowną ocenę.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Organizacjom uczestniczącym, którym przyznano znak jakości, udostępnia się platformę umożliwiającą łatwe wyszukiwanie odpowiednich kandydatów, aby ułatwić proces podejmowania działań solidarnościowych zarówno uczestnikom, jak i organizacjom uczestniczącym.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Organizacje uczestniczące ułatwiają promowanie programu, oferując byłym uczestnikom możliwość dzielenia się za pośrednictwem sieci doświadczeniami i pełnienia roli ambasadorów wobec potencjalnego następnego pokolenia uczestników programu.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Organizacje uczestniczące pełnią kilka funkcji w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Jako podmiot przyjmujący wykonują czynności związane ze składaniem zarejestrowanym uczestnikom ofert działań solidarnościowych, z selekcją i przyjmowaniem uczestników, obejmujące w stosownych przypadkach organizację działań, zapewnianie uczestnikom doradztwa i wsparcia na wszystkich etapach działań solidarnościowych, zapewnianie im bezpiecznego i dogodnego środowiska pracy, jak również informacji zwrotnych po zakończeniu działania. Jako podmiot wspierający wykonują czynności związane z wysyłaniem, przygotowaniem i wspieraniem uczestników przed wyjazdem, podczas trwania działania solidarnościowego i po jego zakończeniu, obejmujące również szkolenie uczestników i kierowanie ich do lokalnych organizacji po zakończeniu działania. Organizacje działające jako podmiot wspierający mogą również zapewniać uczestnikom projektów solidarnościowych wsparcie administracyjne i logistyczne.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

O finansowanie ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności mogą ubiegać się wszelkie podmioty publiczne lub prywatne ustanowione w państwie uczestniczącym oraz organizacje międzynarodowe. W przypadku działań, o których mowa w art. 7, 8 i 11, organizacja uczestnicząca musi uzyskać znak jakości jako warunek wstępny otrzymania finansowania ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. W przypadku projektów solidarnościowych, o których mowa w art. 9, osoby fizyczne mogą również ubiegać się o finansowanie w imieniu nieformalnych grup uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności.

O finansowanie ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności mogą ubiegać się wszelkie podmioty publiczne lub prywatne ustanowione w państwie uczestniczącym oraz organizacje międzynarodowe. W przypadku działań, o których mowa w art. 7, 8 i 11, organizacja uczestnicząca musi uzyskać znak jakości jako warunek wstępny otrzymania finansowania ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. W przypadku projektów solidarnościowych, o których mowa w art. 9, osoby fizyczne mogą również ubiegać się o finansowanie w imieniu nieformalnych grup uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności. Należy przyjąć ogólną zasadę, że wniosek o przyznanie dotacji jest składany do agencji narodowej państwa, w którym dana organizacja ma swoją siedzibę. Wnioski o przyznanie dotacji na działania organizowane przez organizacje europejskie lub międzynarodowe, działania zespołów wolontariuszy w priorytetowych dziedzinach określonych na szczeblu europejskim oraz działania wspierające operacje pomocy humanitarnej w państwach trzecich są przedkładane EACEA.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program prac

Roczny program prac

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wtórne wybory strategiczne i priorytety, w tym szczegóły konkretnych działań opisanych w art. 4–11, są określane co roku w programie prac, o którym mowa w [art. 110] rozporządzenia finansowego. W rocznym programie prac określa się również szczegóły dotyczące realizacji programu. Ponadto w programie prac wskazane są kwoty przydzielone na każde działanie oraz sposób alokacji między państwa członkowskie i państwa trzecie stowarzyszone z programem środków na działania, które mają być zarządzane za pośrednictwem agencji narodowych. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 29 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie rocznych programów prac.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dotyczy zastąpienia aktów wykonawczych aktami delegowanymi jako sposobu przyjmowania programów prac. Wyjaśnia, że rozporządzenie zawiera ograniczone informacje dotyczące polityki w celu zagwarantowania elastyczności oraz że szczegółowe wybory strategiczne będą ustalone w rocznych programach prac. Odzwierciedla ona podejście przekrojowe dostosowane do innych procedur komisji CULT dotyczących wieloletnich ram finansowych.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu. Ocenie tej towarzyszy również ocena końcowa poprzedniego programu.

2.  Przegląd śródokresowy programu przeprowadzany jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu. Komisja przedstawia przegląd śródokresowy Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 r. Przeglądowi temu towarzyszy również ocena końcowa poprzedniego programu.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja przedkłada – w razie potrzeby i na podstawie przeglądu śródokresowego i sprawozdań z realizacji przedłożonych przez państwa członkowskie – wnioski ustawodawcze dotyczące zmiany niniejszego rozporządzenia. Komisja stawia się przed właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego, aby przedstawić informacje na temat przeglądu śródokresowego, w tym dotyczące jej decyzji co do tego, czy konieczna jest zmiana niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka przewiduje właściwy przegląd śródokresowy i klauzulę przeglądową odzwierciedlające podejście horyzontalne dostosowane do innych procedur komisji CULT dotyczących wieloletnich ram finansowych.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają jego pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez szybkie dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.

2.  Komisja, we współpracy z organami krajowymi i agencjami narodowymi w państwach uczestniczących oraz odpowiednimi sieciami na szczeblu unijnym, prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencje narodowe, o których mowa w art. 23, opracowują spójną strategię dotyczącą skutecznego informowania, jak również rozpowszechniania i wykorzystywania wyników działań wspieranych w ramach akcji, którymi zarządzają w ramach programu, oraz wspomagają Komisję w wypełnianiu ogólnego zadania dotyczącego rozpowszechniania informacji na temat programu, w tym informacji w odniesieniu do akcji i działań, którymi zarządza się na szczeblu krajowym i unijnym, oraz jego wyników, a także informują zainteresowane grupy docelowe o akcjach i działaniach podejmowanych w ich państwie.

3.  Agencje narodowe, o których mowa w art. 23, opracowują spójną strategię dotyczącą informacji i skutecznego informowania, jak również rozpowszechniania wśród wszystkich potencjalnych beneficjentów i wykorzystywania wyników działań wspieranych w ramach akcji, którymi zarządzają w ramach programu, oraz wspomagają Komisję w wypełnianiu ogólnego zadania dotyczącego rozpowszechniania informacji na temat programu, w tym informacji w odniesieniu do akcji i działań, którymi zarządza się na szczeblu krajowym i unijnym, oraz jego wyników, a także informują zainteresowane grupy docelowe o akcjach i działaniach podejmowanych w ich państwie.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Do celów komunikacji i upowszechniania informacji dotyczących programu organizacje uczestniczące posługują się nazwą „Europejski Korpus Solidarności”.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Agencja narodowa prowadzi regularne konsultacje z beneficjentami programu (osobami fizycznymi i organizacjami) w celu zebrania informacji zwrotnych na temat programu i dokonania oceny jakości i dalszego rozwoju działania na podstawie wytycznych Komisji oraz wspiera uczestników w razie wystąpienia trudności, aby usprawnić realizację programu na szczeblu krajowym na podstawie otrzymanych od nich informacji zwrotnych i wiedzy fachowej.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  określa standardy kontroli wewnętrznej dla danej agencji narodowej oraz zasady zarządzania przez agencje narodowe unijnymi środkami przeznaczonymi na dotację,

a)  określa standardy kontroli wewnętrznej dla danej agencji narodowej oraz zasady zarządzania przez agencje narodowe unijnymi środkami przeznaczonymi na dotację, z uwzględnieniem wymogów uproszczenia i bez nakładania dodatkowych obciążeń na uczestników i organizacje uczestniczące.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  obejmuje wymóg organizowania regularnych spotkań z sieciami agencji krajowych oraz szkoleń dla tych sieci, aby zapewnić spójną realizację programu we wszystkich państwach uczestniczących;

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja organizuje regularne spotkania na temat realizacji programu z reprezentatywną liczbą i rodzajem sieci reprezentujących młodzież i wolontariuszy oraz innych właściwych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym partnerów społecznych i sieci istotnych z punktu widzenia działań programu.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Jeżeli Komisja nie może zatwierdzić rocznego poświadczenia agencji narodowej dotyczącego zarządzania lub opinii niezależnej instytucji na ten temat, lub jeśli agencja narodowa nie realizuje w sposób zadowalający uwag Komisji, Komisja może wdrożyć wszelkie środki ostrożności oraz środki naprawcze niezbędne do zabezpieczenia interesów finansowych Unii zgodnie z art. 131 ust. 3 lit. c) rozporządzenia finansowego.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 24a

 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

 

Na szczeblu unijnym EACEA odpowiada za zarządzanie wszystkimi etapami związanymi z dotacjami na działania w ramach projektu programu, o których mowa w art. 7, przedstawione przez organizacje ogólnoeuropejskie lub platformy, a także na działania zespołów wolontariuszy w priorytetowych dziedzinach określonych na szczeblu europejskim oraz działania wspierające operacje pomocy humanitarnej w państwach trzecich.

 

EACEA odpowiada również za akredytację (tj. znak jakości) oraz za monitorowanie ogólnoeuropejskich organizacji lub platform, organizacji odpowiedzialnych za wdrażanie systemów krajowych lub unijnych funduszy podlegających zarządzaniu dzielonemu oraz organizacji, które chcą prowadzić działalność wspierającą operacje pomocy humanitarnej.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Audyty dotyczące wykorzystania wkładu Unii przeprowadzane przez osoby lub podmioty, w tym przez osoby lub podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii, stanowią podstawę ogólnej pewności zgodnie z [art. 127] rozporządzenia finansowego.

1.  Audyty dotyczące wykorzystania wkładu Unii przeprowadzane przez osoby lub podmioty, w tym przez osoby lub podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii, stanowią podstawę ogólnej pewności zgodnie z art. [127] rozporządzenia finansowego i są prowadzone według takich samych kryteriów we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencje narodowe odpowiadają za wstępne kontrole beneficjentów dotacji na powierzone im działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Kontrole te muszą dawać wystarczającą pewność, że przyznane dotacje są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i mającymi zastosowanie przepisami unijnymi.

2.  Agencje narodowe odpowiadają za wstępne kontrole beneficjentów dotacji na powierzone im działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Kontrole te są proporcjonalne i odpowiednie oraz dają wystarczającą pewność, że przyznane dotacje są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i mającymi zastosowanie przepisami unijnymi.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Działania Europejskiego Korpusu Solidarności są spójne ze stosownymi kierunkami polityki, instrumentami i programami na szczeblu Unii, zwłaszcza z programem Erasmus, oraz sieciami istniejącymi na szczeblu unijnym istotnymi dla działań Europejskiego Korpusu Solidarności, oraz komplementarne wobec nich.

1.  Działania Europejskiego Korpusu Solidarności są spójne ze stosownymi kierunkami polityki, instrumentami i programami na szczeblu Unii, zwłaszcza z programem Erasmus, europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (funduszami ESI) i programem „Prawa i Wartości” oraz sieciami istniejącymi na szczeblu unijnym istotnymi dla działań Europejskiego Korpusu Solidarności, oraz komplementarne wobec nich.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Działania Europejskiego Korpusu Solidarności są także spójne ze stosownymi kierunkami polityki, programami i instrumentami na szczeblu krajowym w państwach uczestniczących, oraz komplementarne wobec nich. W tym celu Komisja, organy krajowe i agencje narodowe wymieniają się informacjami o istniejących programach krajowych i priorytetach związanych z solidarnością i młodzieżą z jednej strony i o działaniach w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności z drugiej strony w celu korzystania ze sprawdzonych rozwiązań i osiągnięcia skuteczności i wydajności.

2.  Działania Europejskiego Korpusu Solidarności nie zastępują stosownych kierunków polityki, programów i instrumentów na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w państwach uczestniczących, lecz są z nimi spójne oraz komplementarne wobec nich. W tym celu Komisja, organy krajowe i agencje narodowe wymieniają się informacjami o istniejących programach krajowych i priorytetach związanych z solidarnością i młodzieżą z jednej strony i o działaniach w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności z drugiej strony w celu korzystania ze sprawdzonych rozwiązań i osiągnięcia skuteczności i wydajności.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Aby osiągnąć jak najwyższy poziom skuteczności unijnego finansowania i wpływu programu, właściwe organy na wszystkich szczeblach dążą do tworzenia synergii z wszystkimi odpowiednimi programami w spójny sposób. Takie synergie nie prowadzą do wykorzystywania funduszy do realizacji innych celów niż te określone w niniejszym rozporządzeniu. Wszelkie synergie i komplementarność skutkują uproszczonymi procedurami składania wniosków na poziomie wdrażania, którym towarzyszą odpowiednie wytyczne dotyczące wdrażania.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Działania Europejskiego Korpusu Solidarności w państwach trzecich, o których mowa w art. 11, są w szczególności spójne z innymi obszarami działań zewnętrznych Unii, zwłaszcza z polityką w zakresie pomocy humanitarnej, polityką współpracy na rzecz rozwoju, polityką rozszerzenia, polityką sąsiedztwa oraz Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności, oraz komplementarne wobec nich.

3.  Działania Europejskiego Korpusu Solidarności w państwach trzecich, o których mowa w art. 11, są w szczególności spójne z innymi obszarami działań zewnętrznych Unii, zwłaszcza z polityką w zakresie pomocy humanitarnej, polityką współpracy na rzecz rozwoju, polityką bezpieczeństwa, polityką rozszerzenia, polityką sąsiedztwa oraz Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności, oraz komplementarne wobec nich.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 19, powierza się Komisji na okres trwania programu.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, 18 i 19, powierza się Komisji na okres trwania programu.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dotyczy zastąpienia aktów wykonawczych aktami delegowanymi jako sposobu przyjmowania programów prac i wprowadzania odpowiednich zmian.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 19, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 12, 18 i 19, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dotyczy zastąpienia aktów wykonawczych aktami delegowanymi jako sposobu przyjmowania programów prac i wprowadzania odpowiednich zmian.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 19 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12, 18 19 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dotyczy zastąpienia aktów wykonawczych aktami delegowanymi jako sposobu przyjmowania programów prac i wprowadzania odpowiednich zmian.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wskaźniki na potrzeby monitorowania i sprawozdawczości:

Program jest ściśle monitorowany, aby oszacować zakres osiągnięcia celu ogólnego i celów szczegółowych, a także śledzić jego efekty, wyniki i oddziaływanie. W tym celu ustanawia się minimalny zestaw wskaźników służący za podstawę przyszłego szczegółowego programu monitorowania efektów, wyników i oddziaływania programu, obejmującego rozszerzony zestaw wskaźników jakościowych i ilościowych:

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  odsetek uczestników pochodzących ze środowisk defaworyzowanych oraz

b)  odsetek uczestników pochodzących ze środowisk defaworyzowanych;

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  liczba organizacji posiadających znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności.

c)  liczba organizacji posiadających znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności;

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  liczba uczestników pracujących (działalność w kraju i działalność transgraniczna) w podziale na kraj, wiek, płeć, doświadczenie zawodowe i poziom wykształcenia;

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  liczba uczestników projektów solidarnościowych w podziale na kraj, wiek, płeć, doświadczenie zawodowe i poziom wykształcenia;

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)  liczba organizacji, którym odebrano znak jakości;

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera c d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cd)  liczba organizacji posiadających znak jakości, w podziale na kraj i otrzymane finansowanie;

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera c e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ce)  liczba uczestniczących osób młodych o mniejszych możliwościach. Wskaźniki wyników (wskaźniki złożone);

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera c f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cf)  liczba uczestników zgłaszających pozytywne efekty uczenia się;

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera c g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cg)  liczba uczestników, których efekty uczenia się zostały uznane i którzy w dowód uznania otrzymali certyfikat, taki jak Youthpass, lub inny rodzaj formalnego uznania uczestnictwa w Europejskim Korpusie Solidarności;

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera c h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ch)  ogólny poziom zadowolenia uczestników w odniesieniu do jakości działań; oraz

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera c i (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ci)  liczba osób otrzymujących wsparcie, bezpośrednio lub pośrednio, dzięki działaniom solidarnościowym.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym

(2)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym


UZASADNIENIE

Kontekst i wybory polityczne nowego wniosku

Unia Europejska jest zbudowana na solidarności: solidarności obywateli, solidarności państw członkowskich oraz solidarności w działaniach podejmowanych wewnątrz Unii i poza jej granicami.

W odpowiedzi na wyraźną potrzebę szerszych działań na rzecz osób młodych Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w czerwcu 2018 r. (przyjęte na posiedzeniu plenarnym w dniu 11 września 2018 r.), ustanawiające Europejski Korpus Solidarności łączący kilka unijnych programów praktyk zawodowych i pracy w ramach wolontariatu i działań solidarnościowych w jeden program działający jako „punkt kompleksowej obsługi” dla wszystkich możliwości związanych z solidarnością dla młodych osób. Program otwiera przed młodymi osobami możliwości angażowania się w wysokiej jakości działania solidarnościowe na szczeblu lokalnym i europejskim i zapewnia im narzędzia niezbędne do wywarcia pozytywnego wpływu na społeczności, przy jednoczesnym zdobyciu przydatnych szkoleń i kompetencji dla przyszłego rozwoju osobistego.

Dnia 11 czerwca 2018 r. Komisja opublikowała nowy wniosek dotyczący Europejskiego Korpusu Solidarności (COM (2018)0440 final). Wniosek ten dostosowuje działania programu do cyklu WRF, proponując odrębny budżet we własnej linii budżetowej. Ponadto wniosek rozszerza również zakres działań Europejskiego Korpusu Solidarności o działania wspierające operacje pomocy humanitarnej, wcześniej realizowane w ramach inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”. Biorąc pod uwagę podobieństwa między tymi dwoma programami Komisja uważa, że ich połączenie przyniesie następujące korzyści:

•  uwzględnienie wszystkich uczestników w ramach wspólnego planu, prowadzące do zwiększenia przejrzystości i szybkości procesu rekrutacji;

•  rozwój działań promocyjnych i komunikacyjnych na rzecz jednej marki. Zwiększyłoby to zasięg działań promujących program, czyniąc z niego „punkt kompleksowej obsługi” dla działań solidarnościowych prowadzonych przez osoby młode;

•  wprowadzenie jednego mechanizmu realizacji. Wszystkie organizacje i projekty wykorzystywałyby ten sam formularz elektroniczny do ubiegania się o znak jakości i finansowanie. Uprościłoby to procedury dla organizacji i zmniejszyło ogólne koszty zarządzania;

•  zapewnienie znaczącej synergii i oszczędności kosztów dzięki utrzymaniu jednego zestawu narzędzi i systemów.

Ponadto nowy wniosek obejmuje i jest zbudowany w oparciu o elementy porozumienia politycznego, osiągniętego w czerwcu 2018 r. (przyjętego na posiedzeniu plenarnym w dniu 11 września 2018 r.), dodając jednocześnie dodatkowe ambicje przez zwiększenie budżetu, rozszerzenie zakresu i poprawę funkcjonowania programu.

Stanowisko sprawozdawczyni

Biorąc pod uwagę osiągnięcia obecnego porozumienia politycznego ustanawiającego Europejski Korpus Solidarności oraz różne elementy nowego wniosku, sprawozdawczyni proponuje przywrócenie pewnych elementów wcześniej uzgodnionych w odniesieniu do Europejskiego Korpusu Solidarności 2018–2020, które nie zostały włączone do bieżącego wniosku.

Sprawozdawczyni zorganizowała szerokie i kompleksowe konsultacje z wieloma różnymi zainteresowanymi stronami. W oparciu o ten proces konsultacji i szczegółową analizę obecnych ram i nowego wniosku ogólne konkluzje są takie, że przyszły Europejski Korpus Solidarności (EKS) mógłby stanowić ulepszone ramy dla działań solidarnościowych poprzez:

•  ustanowienie jaśniejszych celów i lepszego połączenia z realiami i potrzebami osób młodych oraz potrzebami społeczeństwa;

•  poprawę integralności i dostępności działań EKS w celu dotarcia do wszystkich osób młodych, z uwzględnieniem różnorodności ich otoczenia społeczno-gospodarczego i potencjalnych przeszkód;

•  zapewnienie skutecznych synergii i zgodności operacyjnej między EKS, przyszłym programem Erasmus i innymi odpowiednimi programami oraz w kontekście odnowionej strategii UE na rzecz młodzieży.

W tym kontekście sprawozdawczyni chciałaby zwrócić uwagę na szereg poprawek mających na celu osiągnięcie wyżej wymienionych ogólnych celów.

Podział budżetu według działań – Istotnie, obecne porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 2018–2020 zawiera orientacyjne progi dla podziału budżetu według dziedzin. Sprawozdawczyni uważa, że nowy wniosek powinien również wskazywać, w jaki sposób budżet zostanie rozdzielony pomiędzy różne działania w ramach nowego EKS, a podział ten powinien odpowiadać celom programu i realistycznym oczekiwaniom opartym na wdrażaniu poprzednich programów. W opinii sprawozdawczyni wolontariat powinien stanowić sedno programu, ale podział musi pozostać orientacyjny, aby pozwalać na niezbędną elastyczność.

•  Zwiększona widoczność EKS – W celu zaspokojenia ambicji 350 000+ staży w okresie siedmiu lat EKS i jego możliwości powinny być wspierane przez bardziej ambitną kampanię komunikacyjną i promocyjną. Sprawozdawczyni uważa, że można to osiągnąć poprzez:

o  ambasadorów Europejskiego Korpusu Solidarności (byli uczestnicy byliby zachęcani do dzielenia się doświadczeniami za pośrednictwem sieci młodzieżowych i placówek edukacyjnych, a agencje krajowe powinny zapewniać im odpowiednie wsparcie);

o  wykorzystanie dynamicznych środków komunikacji, w tym mediów społecznościowych, aby promować program;

o  zwiększenie promocji i ożywienie strategii komunikacyjnych, szczególnie na obszarach oddalonych.

•  Większe zaangażowanie zainteresowanych stron w całym cyklu – Sprawozdawczyni uważa, że należy regularnie przeprowadzać konsultacje z zainteresowanymi stronami, w szczególności z sieciami młodzieżowymi i organizacjami uczestniczącymi, przez cały okres wdrażania programu.

•  Nacisk na cel włączenia i jego konkretyzację – W oparciu o wyniki dowodów i konsultacji sprawozdawczyni uważa, że aspekt integracyjny programu może zostać ulepszony i wzmocniony w całym programie. Proponuje się następujące elementy w tym celu:

o  informacje zwrotne powinny zawierać ocenę tego, jak uczestnik postrzega cel włączenia (wraz z innymi celami programu), który ma zostać osiągnięty;

o  działania krajowe powinny być ograniczone do projektów o dominującym celu włączenia (państwa członkowskie zasadniczo powinny być odpowiedzialne za finansowanie działań krajowych, ale w przypadku gdy systemy krajowe nie są dostępne, niesprawiedliwe byłoby dyskwalifikowanie osób młodych o mniejszych szansach, którym czasami brak alternatyw);

o  EKS powinien również zapewniać działania solidarnościowe w niepełnym wymiarze czasu dla osób młodych o mniejszych szansach.

•  Zróżnicowanie znaków jakości – W celu zapewnienia wysokiej jakości możliwości sprawozdawczyni uważa, że organizacje uczestniczące powinny podlegać zróżnicowanym wymogom w zakresie przyznawania znaku jakości zgodnie z rodzajem działania (różne rodzaje działań wymagają różnego potencjału i usług).

•  Koncentracja na wolontariacie długoterminowym – Doświadczenie związane z wolontariatem w ramach EKS powinno zachęcać uczestników do zaangażowania się przez całe życie w działania solidarnościowe. EKS powinien wzmocnić rozwój ducha wolontariatu wśród osób młodych.

•  Praca i praktyki zawodowe – Sprawozdawczyni uważa, że wszystkie działania solidarnościowe w formie pracy i praktyk zawodowych muszą obejmować solidny i znaczący element kształcenia i szkolenia (zgodnie z ramami jakości staży). Ponadto w celu wzmocnienia solidarnościowego wymiaru działań, wszystkie miejsca pracy i praktyki zawodowe odbywające się w ramach EKS obejmują wyłącznie zadania nienastawione na zysk, niezależnie od rodzaju podmiotu.

•  Programy prac przyjęte jako akty delegowane – Sprawozdawczyni uważa, że proponowane przyjęcie programu prac w drodze aktów wykonawczych pozostawia Komisji możliwość dokonywania wtórnych wyborów politycznych. Ta zdolność powinna należeć do kompetencji współustawodawców. Dlatego właściwym instrumentem przyjmowania programów prac powinien być akt delegowany. Kwestia ta jest również powiązana z ogólną dyskusją na temat uprawnień kontrolnych Parlamentu Europejskiego.

•  Definicja solidarności i określona definicja wolontariatu – Sprawozdawczyni uważa, że EKS ma wielki potencjał w umacnianiu ducha solidarności w całej Europie. Silniejsza solidarność może przyczynić się do budowy silnej, zjednoczonej i odpornej Unii. Sprawozdawczyni uważa również, że definicja „solidarności” może służyć jako jednocząca zasada w realizacji programu. Duch solidarności najlepiej odzwierciedla akt wolontariatu. Dlatego dokładniejsza definicja wolontariatu również byłaby ulepszeniem.

•  Silny wpływ na potrzeby społeczeństwa – Możliwości stworzone przez staż solidarnościowy w ramach EKS powinny mieć silny wpływ na społeczeństwo, wzmacniając spójność, solidarność i demokrację w Europie i poza jej granicami. Sprawozdawczyni uważa, że wpływ na społeczeństwo można wzmocnić, jeżeli działania będą odpowiadać konkretnym potrzebom społecznym i wyzwaniom humanitarnym w terenie, ze szczególnym naciskiem na promowanie włączenia społecznego.

•  Lepiej ukierunkowane korzyści dla uczestników – EKS jest cennym narzędziem służącym osobistemu rozwojowi uczestników. Aby zmaksymalizować ten potencjał, zidentyfikowane efekty uczenia się w ramach poszczególnych działań powinny być udostępnione uczestnikowi z wyprzedzeniem, aby mógł on zidentyfikować działania, które najlepiej odpowiadają jego oczekiwaniom i umiejętnościom. Uczestnicy powinni również otrzymać znaczącą informację zwrotną.

Projekt sprawozdania nie odnosi się do żadnego z przepisów rozdziału IV (art. 10 i 11 – Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej), ponieważ przepisy te wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji Komisji DEVE (art. 54 regulaminu wewnętrznego).


OPINIA Komisji Rozwoju (25.1.2019)

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014

(COM(2018)0440 – C8‑0264/2018 – 2018/0230(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Eleni Theocharous

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Europejska zaproponowała połączenie niedawno uruchomionego Europejskiego Korpusu Solidarności skierowanego do młodych ludzi z inicjatywą „Wolontariusze pomocy UE” / Europejskim Ochotniczym Korpusem Pomocy Humanitarnej – instrumentem, który został utworzony w 2014 r. i opiera się na art. 214 TFUE, stanowiącym podstawę prawną dla pomocy humanitarnej.

Utworzenie inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE” jest wymogiem traktatowym i ma na celu wniesienie wkładu w świadczenie pomocy humanitarnej odpowiadającej potrzebom oraz rozwój zdolności i odporności społeczności podatnych na zagrożenia lub dotkniętych klęskami w państwach trzecich. Mimo że inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE” wykazuje potencjał pod wieloma względami, jej początki były bardzo powolne, liczba wolontariuszy, jaką początkowo zakładała Komisja, była znacznie niższa, a podmioty przeprowadzające ocenę śródokresową zauważyły, że zakres zaangażowania partnerów w sektorze humanitarnym był niedostateczny. Obowiązkowa certyfikacja organizacji zainteresowanych udziałem w inicjatywie opierała się na czasochłonnej i uciążliwej perspektywie. W rezultacie liczba wolontariuszy osiągnęła istotny (lecz nadal zbyt niski) poziom dopiero w 2017 r. Dlatego nadal trudno jest ocenić całkowity potencjał tej inicjatywy, który wyraźnie pozostaje niewykorzystany.

Niemniej jednak większość zainteresowanych stron wydaje się z zadowoleniem przyjmować połączenie inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE” z Europejskim Korpusem Solidarności, który inicjatywa ta może uzupełniać, a mianowicie przez zapewnienie doświadczenia związanego z wolontariatem poza Unią, z naciskiem na aspekty humanitarne. Przy założeniu odpowiedniego wsparcia tego działania powinno ono stanowić ważny krok wprzód dla młodych ludzi zainteresowanych karierą zawodową w sektorze humanitarnym oraz cenny wkład w zaangażowanie obywatelskie i wolontariat, jak również – w bardziej ogólnym ujęciu – powinno wzbudzić zainteresowanie globalnymi wyzwaniami o charakterze humanitarnym.

Ponadto organizacje humanitarne non-profit i specjaliści w tej dziedzinie muszą nadal mieć możliwość wykorzystywania możliwości w zakresie szkoleń i finansowania, jeśli chcą wziąć udział w nowym programie. W związku z tym sprawozdawczymi zaleca, aby nie stosować ogólnej górnej granicy wieku wynoszącej 30 lat w działaniach, które opierają się na inicjatywie „Wolontariusze pomocy UE”, aby umożliwić bardziej doświadczonym osobom wnoszenie wkładu w operacje pomocy humanitarnej na zasadzie wolontariatu, zwłaszcza że osoby te mogą wymagać specjalnego szkolenia przed oddelegowaniem.

Jak wspomniano powyżej, akredytacja organizacji zainteresowanych udziałem w inicjatywie „Wolontariusze pomocy UE” jest uciążliwa i okazała się być główną przeszkodą w osiągnięciu istotnej liczby wolontariuszy. Dlatego ważne będzie, aby organizacje, które zostały już akredytowane, nie musiały ponownie przechodzić podobnego procesu po wejściu w życie nowego rozporządzenia. Co więcej, kluczową kwestią jest zapewnienie uproszczonych i płynnych procedur dotyczących nowego znaku jakości dla organizacji uczestniczących w inicjatywie.

Ponadto nasza komisja musi zapewnić, aby przepisy dotyczące działań realizowanych w ramach Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej (rozdział IV), które podlegają naszym wyłącznym kompetencjom, gwarantowały komplementarność i spójność z innymi działaniami UE w zakresie pomocy humanitarnej oraz z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej. Ten obszar przyszłego programu musi zostać wdrożony z pełnym poszanowaniem zasad humanitarnych oraz zintegrowany z opartą na potrzebach, skoordynowaną i skuteczną pomocą humanitarną.

W tym kontekście sprawozdawczyni komisji opiniodawczej dostrzega ogromny potencjał w działaniach, które koncentrują się na budowaniu zdolności organizacyjnych i lokalnych, odporności i działaniach łączących pomoc doraźną, odbudowę i rozwój (LRRD), których celem jest zapewnienie związku pomiędzy pomocą humanitarną a rozwojem, zmniejszenie ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych, poprawa gotowości i – w bardziej ogólnym ujęciu – podniesienie świadomości oraz poprawa komunikacji co do potrzeb i zasad z zakresu pomocy humanitarnej.

Poza tym, jeśli chodzi o przepisy, zgodnie z którymi nasza komisja dzieli kompetencje w zakresie niniejszego wniosku ustawodawczego z Komisją Kultury, uważamy, że ogólnie należy położyć większy nacisk na zrównoważony rozwój, zasadę „niepozostawiania nikogo z tyłu”, eliminację ubóstwa, prawa człowieka i równość płci.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  W związku z poważnym nasileniem się kryzysów humanitarnych oraz sytuacji nadzwyczajnych na świecie, a także w celu większego promowania postaw solidarnościowych oraz widoczności pomocy humanitarnej wśród obywateli Unii istnieje potrzeba rozwijania solidarności między państwami członkowskimi oraz z krajami trzecimi dotkniętymi katastrofami spowodowanymi przez człowieka i klęskami żywiołowymi.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1b)  Pomoc humanitarna opiera się na zasadach bezstronności, neutralności i niedyskryminacji przewidzianych w międzynarodowym prawie humanitarnym i w prawie Unii. Pomoc humanitarna zapewnia reagowanie kryzysowe odpowiadające potrzebom, którego celem jest ochrona życia, zapobieganie ludzkiemu cierpieniu i łagodzenie go, zachowanie godności ludzkiej oraz ochrona grup podatnych na zagrożenia, które odniosły szkody z powodu klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich katastrof oraz poprawa gotowości przez działania służące budowaniu zdolności i odporności również są zasadniczymi elementami pomocy humanitarnej.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W orędziu o stanie Unii z dnia 14 września 2016 r. podkreślono potrzebę inwestowania w młodzież i ogłoszono utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności („programu”) w celu stworzenia młodzieży z całej Unii możliwości wniesienia znaczącego wkładu do społeczeństwa, wyrażenia solidarności oraz rozwijania swoich umiejętności, a zatem nie tylko wykonywania pracy, ale i nabywania cennych ludzkich doświadczeń.

skreśla się

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W komunikacie pt. „Europejski Korpus Solidarności” z dnia 7 grudnia 2016 r. 1 Komisja podkreśliła potrzebę wzmocnienia podstaw prac na rzecz solidarności w całej Europie, aby zapewnić młodzieży więcej lepszych możliwości podejmowania działań solidarnościowych o szerokim zasięgu oraz aby wspierać podmioty krajowe i lokalne w ich próbach stawienia czoła różnym wyzwaniom i kryzysom. Komunikatem tym Komisja rozpoczęła pierwszą fazę Europejskiego Korpusu Solidarności, w czasie której zmobilizowano różne programy unijne w celu zaoferowania młodzieży z całej Unii możliwości podjęcia wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy.

skreśla się

__________________

 

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski Korpus Solidarności”, (COM(2016) 942 final).

 

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4a)  Wolontariat stanowi konkretny i widoczny wyraz solidarności umożliwiający jednostkom dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i czasem w służbie społeczeństwu, społecznościom lokalnym lub innym ludziom, bez motywacji finansowej.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Pomoc osobom i społecznościom spoza Unii, które borykają się z klęskami żywiołowymi lub są szczególnie na nie narażone i potrzebują pomocy humanitarnej, zgodnie z podstawowymi zasadami neutralności, humanitarności, niezależności i bezstronności, stanowi ważny wyraz solidarności; przydzielone środki finansowe powinny odzwierciedlać tę zasadę i umożliwiać uczestnictwo co najmniej 5 tys. wolontariuszy wspierających działania w zakresie pomocy humanitarnej.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c)  Uczestniczący wolontariusze i organizacje realizujące działania w ramach Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej powinni przestrzegać zasad określonych w Europejskim Konsensusie w sprawie Pomocy Humanitarnej.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4d)  Należy dalej umacniać solidarność z ofiarami kryzysów i katastrof w państwach trzecich, a także nieustannie szerzyć wśród obywateli Unii ogólną wiedzę na temat pomocy humanitarnej oraz wolontariatu i zwiększać ich widoczność.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4e)  Unia i państwa członkowskie zobowiązały się do wdrożenia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i celów zrównoważonego rozwoju, zarówno wewnętrznie, jak i w drodze działań zewnętrznych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4f)  W swoich konkluzjach z dnia 19 maja 2017 r. dotyczących wprowadzenia w życie związku pomiędzy pomocą humanitarną a rozwojem Rada uznała potrzebę wzmocnienia odporności przez lepsze połączenie pomocy humanitarnej i współpracy na rzecz rozwoju oraz dalszego wzmocnienia związków operacyjnych pomiędzy uzupełniającymi się podejściami w zakresie pomocy humanitarnej, współpracy na rzecz rozwoju i zapobiegania konfliktom.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Młodzieży należy zapewnić łatwo dostępne możliwości zaangażowania się w działania solidarnościowe, które mogłyby umożliwić im wyrażenie ich zaangażowania na rzecz społeczności oraz zdobycie przydatnego doświadczenia, przydatnych umiejętności i kompetencji w kontekście ich rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Działania te powinny także wspierać mobilność młodych wolontariuszy, praktykantów i pracowników.

(5)  Młodzieży, w tym osobom podatnym na zagrożenia i osobom o mniejszych szansach, należy zapewnić łatwo dostępne możliwości zaangażowania się w działania solidarnościowe, które mogłyby umożliwić im wyrażenie ich zaangażowania na rzecz społeczności oraz zdobycie przydatnego doświadczenia, przydatnych umiejętności i kompetencji w kontekście ich rozwoju osobistego, kulturalnego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Działania te powinny także wspierać mobilność młodych wolontariuszy, praktykantów i pracowników.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości, w takim sensie, powinny stanowić odpowiedź na niezaspokojone potrzeby społeczne, przyczyniać się do wzmocnienia społeczności, oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy i kompetencji, być dla nich finansowo dostępne oraz zostać wdrożone w bezpiecznych i zdrowych warunkach.

(6)  Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości, w tym sensie, że powinny stanowić odpowiedź na niezaspokojone potrzeby społeczne, przyczyniać się do wzmocnienia społeczności i budowania zdolności, oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy i kompetencji, być finansowo dostępne dla młodzieży oraz być wdrażane w bezpiecznych i zdrowych warunkach; należy także zachęcać do dialogu z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz zainteresowanymi stronami, aby zapewnić program ukierunkowany na potrzeby i wspierać wolontariat w krajach partnerskich oraz dodać silną wartość rozwojową do działań solidarnościowych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8a)  Zgodnie z założeniami nowego programu „Europejski Korpus Solidarności” nie należy powielać certyfikacji organizacji wysyłających i przyjmujących, która jest przeprowadzana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/20141a, a ponadto podczas wdrażania tego rozporządzenia w okresie od 2021 r. należy zwrócić uwagę na ekwiwalencję.

 

____________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej (inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”) (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 1).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Europejski Korpus Solidarności otwiera osobom młodym nowe możliwości odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także daje im możliwość opracowywania i rozwijania projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości wspierają ich rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy. Europejski Korpus Solidarności wspiera również działania służące tworzeniu sieci kontaktów uczestników i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się. W ten sposób przyczynia się do europejskiej współpracy mającej znaczenie dla osób młodych oraz do zwracania uwagi na jej pozytywne skutki.

(9)  Europejski Korpus Solidarności otwiera osobom młodym nowe możliwości odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także daje im możliwość opracowywania i rozwijania projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości wspierają ich rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, kulturalny, obywatelski i zawodowy. Europejski Korpus Solidarności wspiera również działania służące tworzeniu sieci kontaktów uczestników i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się. W ten sposób przyczynia się do europejskiej współpracy mającej znaczenie dla osób młodych oraz do zwracania uwagi na jej pozytywne skutki.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Działania te powinny korzystnie wpływać na społeczności, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego indywidualnych osób; działanie może przybrać formę wolontariatu, praktyki zawodowej i pracy, projektów lub działań służących tworzeniu sieci kontaktów, opracowanych w odniesieniu do różnych obszarów takich jak kształcenie i szkolenie, zatrudnienie, równouprawnienie płci, przedsiębiorczość (zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), obywatelstwo i udział w procesie demokratycznym, środowisko i ochrona przyrody, działania w dziedzinie klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym, gotowość na wypadek ich wystąpienia i usuwanie ich skutków, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, dostarczanie artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, kreatywność i kultura, wychowanie fizyczne i sport, pomoc i opieka społeczna, przyjmowanie i integracja obywateli państw trzecich, współpraca i spójność terytorialna oraz współpraca transgraniczna. Takie działania solidarnościowe powinny obejmować solidny wymiar edukacyjno-szkoleniowy w postaci odpowiednich działań, które można zaoferować uczestnikom przed działaniem solidarnościowym, w jego trakcie i po nim.

(10)  Działania te powinny korzystnie wpływać na społeczności, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i zawodowego indywidualnych osób; działanie może przybrać formę wolontariatu, praktyki zawodowej i pracy, projektów lub działań służących tworzeniu sieci kontaktów, opracowanych w odniesieniu do różnych obszarów takich jak kształcenie i szkolenie, zatrudnienie, równouprawnienie płci, przedsiębiorczość (zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), gospodarka o obiegu zamkniętym, obywatelstwo i udział w procesie demokratycznym, środowisko i ochrona przyrody, działania w dziedzinie klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka oraz usuwanie ich skutków, ochrona grup podatnych na zagrożenia, które odniosły szkody z powodu klęsk żywiołowych lub sytuacji kryzysowych, odporność, eliminacja ubóstwa, bezpieczeństwo żywnościowe, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, dostarczanie artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, kreatywność i kultura, wychowanie fizyczne i sport, pomoc i opieka społeczna, przyjmowanie i integracja obywateli państw trzecich, w szczególności dzieci pozbawionych opieki, zapobieganie konfliktom, pokój i pojednanie, prawa człowieka, równość płci, współpraca i spójność terytorialna oraz współpraca transgraniczna. Takie działania solidarnościowe powinny obejmować solidny wymiar edukacyjno-szkoleniowy w postaci odpowiednich działań, które można zaoferować uczestnikom przed działaniem solidarnościowym, w jego trakcie i po nim.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Działania wolontariackie (zarówno w UE, jak i poza jej granicami) stanowią wzbogacające doświadczenie w kontekście uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, co wspiera rozwój osobisty, społeczno-edukacyjny i zawodowy osób młodych oraz ich aktywną postawę obywatelską i szanse na zatrudnienie. Wolontariat nie powinien wpływać negatywnie na potencjalną lub dotychczasową pracę za wynagrodzeniem i nie powinien być postrzegany jako jej zamiennik. Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi w kwestiach polityki w zakresie wolontariatu w dziedzinie młodzieży, wykorzystując otwartą metodę koordynacji.

(11)  Działania wolontariackie (zarówno w UE, jak i poza jej granicami) stanowią wzbogacające doświadczenie w kontekście uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, co wspiera rozwój osobisty, kulturalny, społeczno-edukacyjny i zawodowy młodych uczestników, ich poczucie odpowiedzialności oraz aktywną postawę obywatelską i szanse na zatrudnienie. Wolontariat nie powinien wpływać negatywnie na potencjalną lub dotychczasową pracę za wynagrodzeniem i nie powinien być postrzegany jako jej zamiennik. Wolontariat w ramach programu „Europejski Korpus Solidarności” powinien również uzupełniać mechanizmy wolontariatu istniejące na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, o ile takie mechanizmy są dostępne. Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi w kwestiach polityki w zakresie wolontariatu w dziedzinie młodzieży, wykorzystując otwartą metodę koordynacji.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Praktyki zawodowe i miejsca pracy w dziedzinach związanych z solidarnością mogą zapewnić młodzieży dodatkowe możliwości wejścia na rynek pracy, przyczyniając się jednocześnie do rozwiązania kluczowych problemów społecznych. Może to poprawić szanse na zatrudnienie osób młodych, zwiększyć ich wydajność oraz ułatwić im przejście od edukacji do zatrudnienia, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia ich szans na rynku pracy. Oferowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwości odbywania praktyk zawodowych powinny być zgodne z zasadami jakości określonymi w zaleceniu Rady w sprawie ram jakości staży1. Oferowane praktyki zawodowe i miejsca pracy stanowią dla młodzieży ważny etap wchodzenia na rynek pracy, a towarzyszy im adekwatne wsparcie po zakończeniu działania. Stosowne podmioty rynku pracy, zwłaszcza publiczne i prywatne służby zatrudnienia, partnerzy społeczni oraz izby handlowe pośredniczą w podejmowaniu praktyk zawodowych i pracy. Jako organizacje uczestniczące powinny one ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem stosownego organu wykonawczego Europejskiego Korpusu Solidarności, mającego na celu pośredniczenie między młodymi uczestnikami a pracodawcami oferującymi możliwość odbycia praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach związanych z solidarnością.

(12)  Praktyki zawodowe i miejsca pracy w dziedzinach związanych z solidarnością mogą zapewnić młodzieży, w tym młodym osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o mniejszych szansach, dodatkowe możliwości wejścia na rynek pracy, przyczyniając się jednocześnie do rozwiązania kluczowych problemów społecznych. Może to poprawić szanse na zatrudnienie osób młodych, zwiększyć ich wydajność oraz ułatwić im przejście od edukacji do zatrudnienia, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia ich szans na rynku pracy, w tym w ramach organizacji non-profit oraz sektorów pomocy społecznej i humanitarnej. Oferowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwości odbywania praktyk zawodowych powinny być zgodne z zasadami jakości określonymi w zaleceniu Rady w sprawie ram jakości staży1 oraz z zasadami określonymi w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Oferowane praktyki zawodowe i miejsca pracy stanowią dla młodzieży ważny etap wchodzenia na rynek pracy, a towarzyszy im adekwatne wsparcie po zakończeniu działania. Stosowne podmioty rynku pracy, zwłaszcza publiczne i prywatne służby zatrudnienia, partnerzy społeczni oraz izby handlowe pośredniczą w podejmowaniu praktyk zawodowych i pracy. Jako organizacje uczestniczące powinny one ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem stosownego organu wykonawczego Europejskiego Korpusu Solidarności, mającego na celu pośredniczenie między młodymi uczestnikami a pracodawcami oferującymi możliwość odbycia praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach związanych z solidarnością.

__________________

__________________

1 Zalecenie Rady z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 153 z 2.5.2018, s. 1).

1 Zalecenie Rady z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 153 z 2.5.2018, s. 1).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Duch inicjatywy młodzieży jest istotną wartością dla społeczeństwa oraz rynku pracy. Europejski Korpus Solidarności przyczynia się do pielęgnowania tego aspektu poprzez oferowanie młodzieży możliwości opracowywania lub rozwijania ich własnych projektów ukierunkowanych na specyficzne wyzwania i służących społecznościom lokalnym. Projekty te stanowią okazję do wypróbowania pomysłów i wspierania osób młodych przy samodzielnym inicjowaniu działań solidarnościowych. Mogą one także służyć za punkt wyjścia w dalszym zaangażowaniu w działania solidarnościowe i być pierwszym krokiem na rzecz wspierania uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w podejmowaniu samozatrudnienia lub zakładaniu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów aktywnie działających w sektorach zaangażowanych w działania solidarnościowe, non-profit i działania na rzecz młodzieży.

(13)  Duch inicjatywy młodzieży jest istotną wartością dla społeczeństwa oraz rynku pracy. Europejski Korpus Solidarności przyczynia się do pielęgnowania tego aspektu poprzez oferowanie młodzieży możliwości opracowywania lub rozwijania ich własnych projektów ukierunkowanych na specyficzne wyzwania i służących społecznościom lokalnym, a także najuboższym. Projekty te stanowią okazję do wypróbowania pomysłów i wspierania osób młodych przy samodzielnym inicjowaniu działań solidarnościowych. Mogą one także służyć za punkt wyjścia w dalszym zaangażowaniu w działania solidarnościowe i być pierwszym krokiem na rzecz wspierania uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w kontynuowaniu aktywności obywatelskiej w charakterze wolontariuszy albo pracowników stowarzyszeń lub zakładaniu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów aktywnie działających w sektorach zaangażowanych w działania solidarnościowe, non-profit i działania na rzecz młodzieży.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13a)  Wolontariusze mogą przyczynić się do zwiększenia zdolności Unii do udzielania pomocy humanitarnej odpowiadającej potrzebom i opartej na zasadach oraz do zwiększenia skuteczności sektora pomocy humanitarnej, pod warunkiem że zostali odpowiednio wyselekcjonowani, przeszkoleni i przygotowani do oddelegowania, tak aby zagwarantować, że posiadają niezbędne umiejętności i kompetencje, by móc w najbardziej efektywny sposób nieść pomoc potrzebującym, oraz że mogą liczyć na wystarczające wsparcie i nadzór na miejscu. Dlatego rola wysoko wykwalifikowanych, dobrze wyszkolonych i doświadczonych trenerów lub mentorów w terenie ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia skuteczności reakcji humanitarnej oraz dla wsparcia wolontariuszy.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Agencje krajowe powinny zachęcać byłych uczestników, by stawali się ambasadorami Europejskiego Korpusu Solidarności, aby dzielić się swoim doświadczeniem za pośrednictwem organizacji młodzieżowych, placówek edukacyjnych i warsztatów. Jako ambasadorowie uczestniczyliby w szkoleniu przyszłych kandydatów, przyczyniając się w ten sposób do promocji programu. W tym celu agencje krajowe powinny zapewniać wsparcie wolontariuszom.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14b)  Zapewnienie skutecznego wdrożenia Europejskiego Korpusu Solidarności wymaga zwiększenia widoczności i świadomości oraz dalszego promowania dostępnych możliwości finansowych przez kampanie informacyjne (w tym coroczny Dzień Informacyjny Europejskiego Korpusu Solidarności) oraz dynamiczne środki komunikacji z silnym naciskiem na media społecznościowe, gwarantując jak najwyższy poziom świadomości wśród grup docelowych, zarówno poszczególnych osób, jak i organizacji.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie jakości działań i innych możliwości oferowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w szczególności przez oferowanie uczestnikom szkoleń, wsparcia językowego, ubezpieczenia, wsparcia administracyjnego oraz wsparcia po zakończeniu działania, a także na walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas udziału w Europejskim Korpusie Solidarności. Bezpieczeństwo i ochrona wolontariuszy mają nadal podstawowe znaczenie wolontariusze nie powinni uczestniczyć w operacjach prowadzonych w miejscach, w których toczą się międzynarodowe i wewnętrzne konflikty zbrojne.

(15)  Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie jakości działań i innych możliwości oferowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w szczególności przez oferowanie uczestnikom szkoleń, wsparcia językowego (w internecie, jeśli nie da się w inny sposób), ubezpieczenia, wsparcia administracyjnego oraz wsparcia po zakończeniu działania, a także na walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas udziału w Europejskim Korpusie Solidarności. Odpowiednie szkolenie, bezpieczeństwo i ochrona wolontariuszy mają nadal podstawowe znaczenie i powinny podlegać regularnej wymianie informacji oraz ocenie ryzyka, w szczególności w odniesieniu do Europejskiego Korpusu Pomocy Humanitarnej. Wolontariusze nie powinni uczestniczyć w operacjach prowadzonych w miejscach, w których toczą się międzynarodowe i wewnętrzne konflikty zbrojne. Należy również zwrócić należytą uwagę na bezpieczeństwo i dobro dzieci oraz innych osób wymagających szczególnego traktowania w kontakcie z wolontariuszami. Działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z dziećmi powinny być zgodne z zasadą nadrzędności dobra dziecka oraz w razie potrzeby obejmować kontrole przeszłości uczestników lub inne środki mające na celu zapewnienie ochrony dziecka.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Unijne zasady równych szans i niedyskryminacji powinny być w pełni przestrzegane na wszystkich etapach wdrażania Europejskiego Korpusu Solidarności, w tym w zakresie identyfikacji i selekcji uczestniczących wolontariuszy i organizacji.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby zapewnić wpływ działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy uczestników, wiedza, umiejętności i kompetencje stanowiące efekty uczenia się uzyskane podczas działania powinny być właściwie zidentyfikowane i udokumentowane, zgodnie z uwarunkowaniami i specyfiką danego kraju oraz zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego22.

(16)  Aby zapewnić wpływ działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, kulturalny, obywatelski i zawodowy uczestników, wiedza, umiejętności i kompetencje stanowiące efekty uczenia się uzyskane podczas działania powinny być właściwie zidentyfikowane i udokumentowane, zgodnie z uwarunkowaniami i specyfiką danego kraju oraz zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego22.

_________________

_________________

22 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1–5).

22 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1–5).

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16a)  Agencje krajowe powinny również zachęcać młodych wolontariuszy do objęcia funkcji ambasadorów programu „Europejski Korpus Solidarności” celem dzielenia się doświadczeniem za pośrednictwem sieci młodzieżowych, placówek edukacyjnych i warsztatów. Byli wolontariusze lub ambasadorzy mogliby także brać udział w szkoleniu przyszłych kandydatów.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Znak jakości powinien zapewniać przestrzeganie przez organizacje uczestniczące zasad i wymogów Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie ich praw i obowiązków na wszystkich etapach uczestnictwa. Uzyskanie znaku jakości jest warunkiem wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno automatycznie prowadzić do finansowania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

(17)  Znak jakości powinien zapewniać przestrzeganie przez organizacje uczestniczące wartości, zasad i celów Unii, a także zasad i wymogów Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie ich praw, bezpieczeństwa i obowiązków na wszystkich etapach uczestnictwa. Uzyskanie znaku jakości jest warunkiem wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno automatycznie prowadzić do finansowania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Każdy podmiot chcący uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności powinien uzyskać znak jakości, pod warunkiem że zostały spełnione odpowiednie warunki. Proces prowadzący do przyznania znaku jakości powinien być prowadzany w sposób ciągły przez organy wykonawcze Europejskiego Korpusu Solidarności. Przyznany znak jakości należy poddawać okresowej ocenie i może on zostać cofnięty, jeśli w wyniku przeprowadzonych kontroli okaże się, że warunki, które doprowadziły do jego przyznania, nie są już spełniane.

(18)  Każdy podmiot chcący uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności powinien uzyskać znak jakości, pod warunkiem że zostały spełnione odpowiednie warunki. Proces prowadzący do przyznania znaku jakości powinien być prowadzany w sposób ciągły przez organy wykonawcze Europejskiego Korpusu Solidarności, zgodnie z istniejącymi systemami certyfikacji. Należy uprościć proces uzyskiwania znaku dla organizacji już certyfikowanych, w szczególności w ramach obecnej inicjatywy Wolontariusze pomocy UE, oraz dla posiadaczy ramowych umów partnerskich ECHO. Proces ten powinien należycie uwzględniać podobne procesy prowadzone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 375/2014, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/14751a oraz z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1257/961b. Przyznany znak jakości należy poddawać okresowej ocenie i może on zostać cofnięty, jeśli w wyniku przeprowadzonych kontroli okaże się, że warunki, które doprowadziły do jego przyznania, nie są już spełniane. Należy ograniczyć do minimum obciążenie administracyjne związane zarówno z przyznawaniem znaku jakości, jak i jego oceną okresową, aby zapewnić równy dostęp i uniknąć zniechęcania mniejszych organizacji do uczestnictwa.

 

______________________

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1475 z dnia 2 października 2018 r. ustanawiające ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013, rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 i decyzję nr 1313/2013/UE (Dz.U. L 250 z 4.10.2018, s. 1).

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1).

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20a)  Aby zwiększyć przejrzystość procesu wdrażania i podnieść skuteczność programu „Europejski Korpus Solidarności”, Komisja powinna regularnie konsultować się z kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym organizacjami uczestniczącymi, oraz z innymi ważnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w tym sieciami młodzieżowymi i krajowymi radami młodzieżowymi oraz sieciami reprezentującymi pracodawców i związki zawodowe.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Należy stale ulepszać portal Europejskiego Korpusu Solidarności, aby zapewnić łatwy dostęp do Europejskiego Korpusu Solidarności oraz ustanowić punkt kompleksowej obsługi dla zainteresowanych osób indywidualnych i organizacji, między innymi do celów rejestracji, identyfikacji i dopasowywania profili i możliwości, tworzenia sieci kontaktów oraz wirtualnych kontaktów, szkoleń internetowych, wsparcia językowego i wsparcia po zakończeniu działania, a także do celów innych przydatnych funkcji, które mogą pojawić się w przyszłości.

(23)  Należy stale ulepszać portal Europejskiego Korpusu Solidarności, aby zapewnić łatwy dostęp do Europejskiego Korpusu Solidarności wszystkim użytkownikom, zgodnie z wymogami dostępności określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/21021a, oraz ustanowić punkt kompleksowej obsługi dla zainteresowanych osób indywidualnych i organizacji, między innymi do celów rejestracji, identyfikacji i dopasowywania profili i możliwości, tworzenia sieci kontaktów oraz wirtualnych kontaktów, szkoleń internetowych, wsparcia językowego i wsparcia po zakończeniu działania (w internecie, jeśli nie da się w inny sposób), a także do celów innych przydatnych funkcji, które mogą pojawić się w przyszłości. Jeżeli chodzi o akcje wsparcia działań w zakresie pomocy humanitarnej oraz długi czas oczekiwania między złożeniem wniosku a wysłaniem wolontariusza, uczestnicy działań w zakresie pomocy humanitarnej nie powinni napotykać dodatkowych barier w porównaniu z uczestnikami w innych obszarach.

 

_______________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Europejski Korpus Solidarności skierowany jest do osób młodych w wieku 18–30 lat, uczestnictwo w oferowanych przez Korpus działaniach powinno wymagać wcześniejszej rejestracji na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.

(27)  Europejski Korpus Solidarności skierowany jest głównie do osób młodych w wieku 18–35 lat, przy czym potrzeby i konteksty związane z pomocą humanitarną w państwach trzecich mogą uzasadniać udział ekspertów w wieku powyżej 35 lat. Uczestnictwo w oferowanych przez Korpus działaniach powinno wymagać wcześniejszej rejestracji na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. Szczególną uwagę należy poświęcić równowadze płci, wspierając i ułatwiając równe uczestnictwo kobiet i mężczyzn.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Unijne zasady równych szans i niedyskryminacji wskazują, że obywatele Unii oraz rezydenci długoterminowi zamieszkujący na terenie Unii, ze wszystkich środowisk i w każdym wieku, powinni móc angażować się jako aktywni obywatele. Mając na uwadze szczególne wyzwania działalności humanitarnej, uczestnicy inicjatywy Wolontariusze pomocy UE muszą mieć co najmniej osiemnaście lat, mogą posiadać różne profile i reprezentować różne pokolenia o kompetencjach mających istotne znaczenie dla pomyślnej realizacji operacji humanitarnych.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Należy skupić się na tym, aby działania objęte wsparciem Europejskiego Korpusu Solidarności były łatwo dostępne dla osób młodych, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Należy wprowadzić specjalne środki na rzecz włączenia społecznego, uczestnictwa osób młodych w niekorzystnej sytuacji, a także uwzględnić ograniczenia wynikające z odizolowania wielu obszarów wiejskich i najbardziej oddalonych regionów Unii oraz krajów i terytoriów zamorskich. Analogicznie, państwa uczestniczące powinny dążyć do przyjmowania wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu Europejskiego Korpusu Solidarności. Powinno to rozwiązać kwestie administracyjne – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – powodujące trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na pobyt, jak i kwestie związane z wystawianiem europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku działań transgranicznych prowadzonych w Unii Europejskiej.

(28)  Należy skupić się na tym, aby działania objęte wsparciem Europejskiego Korpusu Solidarności były dostępne dla wszystkich osób młodych, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji i najbardziej podatnych na zagrożenia, w tym kandydatów na wolontariuszy z niepełnosprawnością. Należy wprowadzić specjalne środki na rzecz włączenia społecznego, szkolenia, uczestnictwa osób młodych w niekorzystnej sytuacji, a także uwzględnić ograniczenia wynikające z odizolowania wielu obszarów wiejskich i najbardziej oddalonych regionów Unii oraz krajów i terytoriów zamorskich. Analogicznie, państwa uczestniczące powinny dążyć do przyjmowania wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu Europejskiego Korpusu Solidarności. Powinno to rozwiązać kwestie administracyjne – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – powodujące trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na pobyt, jak i kwestie związane z wystawianiem europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku działań transgranicznych prowadzonych w Unii Europejskiej.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28a)  Szczególną uwagą i szczególnym wsparciem należy objąć zdolności przyjmujących organizacji partnerskich w państwach trzecich oraz potrzebę włączenia pracy wolontariuszy do kontekstu lokalnego i ułatwienia interakcji wolontariuszy z lokalnymi podmiotami humanitarnymi, społecznością przyjmującą i społeczeństwem obywatelskim.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Zgodnie z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE”1 w programie należy uwzględnić szczególną sytuację tych regionów. Wprowadzone zostaną środki w celu zwiększenia udziału regionów najbardziej oddalonych we wszystkich działaniach. Takie środki będą regularnie monitorowane i poddawane ocenie.

(35)  Zgodnie z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE”1 w programie należy uwzględnić szczególną sytuację i szczególne potrzeby tych regionów, przede wszystkim kształtowanie się sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej, zwłaszcza stopę bezrobocia młodzieży, w celu umożliwienia lepszej współpracy w najskuteczniejszy i najprostszy sposób. Wprowadzone zostaną środki w celu zwiększenia udziału regionów najbardziej oddalonych we wszystkich działaniach. Takie środki będą regularnie monitorowane i poddawane ocenie.

__________________

__________________

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” (COM(2017) 623 final).

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” (COM(2017) 623 final).

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Aby skuteczniej osiągnąć cele programu Komisja, państwa członkowskie i agencje narodowe powinny ściśle współpracować w ramach partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, organizacjami młodzieżowymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami dysponującymi wiedzą fachową w zakresie działań solidarnościowych.

(39)  Aby skuteczniej osiągnąć cele programu Komisja, państwa członkowskie i agencje narodowe powinny ściśle współpracować w ramach partnerstwa z władzami krajowymi, organizacjami pozarządowymi, organizacjami młodzieżowymi, sektorem prywatnym i lokalnymi zainteresowanymi stronami dysponującymi wiedzą fachową w zakresie działań solidarnościowych, zgodnie z istniejącymi krajowymi i regionalnymi programami dla wolontariuszy.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Aby zapewnić należyte zarządzanie finansami oraz pewność prawa w każdym państwie uczestniczącym, każda władza krajowa powinna wyznaczyć niezależny podmiot audytowy. Gdy jest to możliwe i aby zmaksymalizować wydajność, niezależny podmiot audytowy powinien być tym samym podmiotem, który wyznaczono do działań opisanych w rozdziale III [nowego rozporządzenia w sprawie programu Erasmus].

(42)  Aby zapewnić należyte zarządzanie finansami, optymalizację kosztów oraz pewność prawa w każdym państwie uczestniczącym, każda władza krajowa powinna wyznaczyć niezależny podmiot audytowy. Gdy jest to możliwe i aby zmaksymalizować wydajność, niezależny podmiot audytowy powinien być tym samym podmiotem, który wyznaczono do działań opisanych w rozdziale III [nowego rozporządzenia w sprawie programu Erasmus].

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)   „działanie solidarnościowe” oznacza tymczasowe działanie wysokiej jakości przyczyniające się do realizacji celów Europejskiego Korpusu Solidarności, które może przybrać formę wolontariatu, praktyki zawodowej, pracy, projektów solidarnościowych i działań służących tworzeniu sieci kontaktów w różnych dziedzinach, również w tych, o których mowa w ust. 13, zapewniających europejską wartość dodaną i przestrzeganie przepisów w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa;

(1)   „działanie solidarnościowe” oznacza łatwo dostępne, integracyjne i odpowiednio finansowane tymczasowe działanie wysokiej jakości przyczyniające się do realizacji celów Europejskiego Korpusu Solidarności, które może przybrać formę wolontariatu, praktyki zawodowej, pracy, projektów solidarnościowych i działań służących tworzeniu sieci kontaktów w różnych dziedzinach, również w tych, o których mowa w ust. 13, zapewniających europejską wartość dodaną i przestrzeganie przepisów w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „zarejestrowany kandydat” oznacza osobę w wieku 17–30 lat, która zarejestrowała się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności, aby wyrazić zainteresowanie podjęciem działania solidarnościowego, ale jeszcze w takim działaniu nie uczestniczy;

2)  „zarejestrowany kandydat” oznacza osobę, która zarejestrowała się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności, aby wyrazić zainteresowanie podjęciem działania solidarnościowego, ale jeszcze w takim działaniu nie uczestniczy.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „uczestnik” oznacza osobę w wieku 18–30 lat, która zarejestrowała się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i uczestniczy w działaniu solidarnościowym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności;

3)  „uczestnik” oznacza osobę, która zarejestrowała się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i uczestniczy w działaniu solidarnościowym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. w przypadku innych rodzajów działalności niż te, o których mowa w rozdziale IV, uczestnicy to osoby w wieku od 18 do 35 lat;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „osoby młode o mniejszych szansach” oznaczają młode osoby zmagające się z pewnymi trudnościami uniemożliwiającymi im skuteczny dostęp do możliwości oferowanych przez program z przyczyn ekonomicznych, społecznych, kulturowych, geograficznych lub zdrowotnych lub z powodu niepełnosprawności lub trudności w nauce;

4)  „osoby młode o mniejszych szansach” oznaczają młode osoby zmagające się z pewnymi przeszkodami, które – wobec braku dodatkowego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia – utrudniają im skuteczny dostęp do możliwości oferowanych przez program z przyczyn ekonomicznych, społecznych, kulturowych, geograficznych lub zdrowotnych lub z powodu trudności w nauce lub niepełnosprawności, w tym długotrwale naruszonej sprawności fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub sensorycznej, uznanej w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  „wolontariat” oznacza działanie solidarnościowe, realizowane jako dobrowolne działanie nieodpłatne przez okres do dwunastu miesięcy;

(6)  „wolontariat” oznacza działanie solidarnościowe, realizowane jako dobrowolne działanie nieodpłatne przez okres do dwunastu miesięcy oraz umożliwiające jednostkom dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i czasem w służbie społeczeństwu, społeczności i innym ludziom, bez motywacji finansowej;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  „praktyka zawodowa” oznacza działanie solidarnościowe, trwające od dwóch do sześciu miesięcy, które można jednokrotnie przedłużyć na maksymalny okres 12 miesięcy, oferowane i opłacane przez organizację uczestniczącą przyjmującą uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności;

(7)  „praktyka zawodowa” oznacza działanie solidarnościowe, trwające od dwóch do sześciu miesięcy, które można jednokrotnie przedłużyć na maksymalny okres 12 miesięcy, oferowane i opłacane przez organizację uczestniczącą przyjmującą uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności oraz obejmujące element edukacyjny;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ogólnym celem programu jest zwiększenie udziału osób młodych i organizacji w łatwo dostępnych działaniach solidarnościowych wysokiej jakości i w ten sposób przyczynienie się do wzmocnienia spójności, solidarności i demokracji w Unii i poza jej granicami, a równocześnie odpowiedzieć na wyzwania społeczne i humanitarne w terenie, przy szczególnych staraniach na rzecz promowania włączenia społecznego.

1.   Ogólnym celem programu jest zwiększenie udziału osób młodych i organizacji w łatwo dostępnych nienastawionych na zysk działaniach solidarnościowych wysokiej jakości i w ten sposób przyczynienie się do wzmocnienia spójności, solidarności, pokoju i demokracji w Unii i poza jej granicami, zbliżając się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, stawiając czoła wyzwaniom społecznym i humanitarnym w terenie, w szczególności jeśli chodzi o redukcję zagrożenia klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, sytuacji nadzwyczajnych w niestabilnych krajach pokonfliktowych, przy szczególnych staraniach na rzecz promowania włączenia społecznego.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Celem szczegółowym programu jest zapewnianie osobom młodym, w tym osobom o mniejszych szansach, łatwo dostępnych możliwości angażowania się w działania solidarnościowe w Europie i poza jej granicami, przy jednoczesnym podnoszeniu ich kompetencji i odpowiedniej ich walidacji, jak również sprzyjanie ich szansom na zatrudnienie i wchodzeniu na rynek pracy.

2.  Celem szczegółowym programu jest zapewnianie osobom młodym, w tym osobom z niepełnosprawnością i osobom o mniejszych szansach, łatwo dostępnych możliwości angażowania się w działania solidarnościowe w Europie i poza jej granicami, przy jednoczesnym podnoszeniu ich świadomości międzykulturowej oraz kompetencji zawodowych i obywatelskich i odpowiedniej ich walidacji, jak również sprzyjanie ich szansom na zatrudnienie i wchodzeniu na rynek pracy.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  uczestnictwo osób młodych w działaniach solidarnościowych podejmujących wyzwania społeczne, o którym mowa w art. 6;

a)  uczestnictwo osób młodych w działaniach solidarnościowych podejmujących wyzwania społeczne oraz dotyczących osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w art. 6;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  uczestnictwo osób młodych w działaniach solidarnościowych w zakresie pomocy humanitarnej (Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej), o którym mowa w art. 10.

b)  uczestnictwo osób młodych i osób posiadających już wiedzę fachową w działaniach solidarnościowych w zakresie pomocy humanitarnej (Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej), o którym mowa w art. 10, oraz określone w art. 11 działania prowadzone w Unii i poza jej granicami, które służą budowaniu zdolności organizacji przyjmujących w zakresie pomocy humanitarnej w państwach trzecich.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Roczny program prac przyjęty na mocy art. 18 obejmuje wykaz działań potencjalnie szkodliwych dla uczestników, beneficjentów i społeczeństwa lub nieodpowiednich dla uczestników, które nie mogą być prowadzone w ramach programu lub które podlegają specjalnym szkoleniom, kontrolom przeszłości lub innym środkom.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wzmocnienie zdolności organizacji uczestniczących do oferowania wysokiej jakości projektów coraz większej liczbie uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności,

a)  wzmocnienie zdolności organizacji uczestniczących i ich partnerów lokalnych do współpracy oraz oferowania wysokiej jakości projektów coraz większej liczbie uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności,

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przyciąganie nowych uczestników, zarówno osób młodych, jak i organizacji uczestniczących,

b)  przyciąganie nowych uczestników, zarówno osób młodych, osób posiadających pewne doświadczenie w zakresie inicjatywy Wolontariusze pomocy UE, jak i organizacji uczestniczących,

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  utworzenie, utrzymanie oraz aktualizację portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i innych stosownych usług online, a także niezbędnych informatycznych systemów wsparcia i narzędzi internetowych.

d)  utworzenie, utrzymanie oraz aktualizację portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i innych stosownych usług online, a także niezbędnych informatycznych systemów wsparcia i narzędzi internetowych zgodnie z wymogami dostępności określonymi w dyrektywie (UE) 2016/2102.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Działania realizowane w ramach komponentu „Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej” przyczyniają się w szczególności do świadczenia pomocy humanitarnej odpowiadającej potrzebom, której celem jest ochrona życia, zapobieganie ludzkiemu cierpieniu i łagodzenie go, zachowanie godności ludzkiej i rozwijanie zdolności i odporności społeczności podatnych na zagrożenia lub dotkniętych klęskami.

1.  Działania realizowane w ramach komponentu „Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej” przyczyniają się w szczególności do świadczenia pomocy humanitarnej odpowiadającej potrzebom, której celem jest ochrona życia, zapobieganie ludzkiemu cierpieniu i łagodzenie go, zachowanie godności ludzkiej w sytuacjach klęski żywiołowej i katastrofy spowodowanej przez człowieka i rozwijanie zdolności i odporności społeczności podatnych na zagrożenia lub dotkniętych klęskami żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi przez człowieka, a także ułatwienie przejścia od pomocy humanitarnej do długoterminowego zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Działania ujęte w tym rozdziale prowadzone są zgodnie z zasadami pomocy humanitarnej: zasadą humanitaryzmu, neutralności, bezstronności i niezależności.

2.  Działania ujęte w tym rozdziale prowadzone są zgodnie z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej promującym podstawowe zasady pomocy humanitarnej: zasadę humanitaryzmu, neutralności, bezstronności i niezależności, potwierdzając w ten sposób wyraźne zobowiązanie Unii do stosowania podejścia odpowiadającego potrzebom, bez dyskryminacji między grupami ludności dotkniętymi klęską lub w obrębie grupy ludności dotkniętej klęską oraz z poszanowaniem prawa międzynarodowego.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a.  Unia udziela pomocy humanitarnej w sytuacjach, gdy w użyciu mogą być inne instrumenty związane ze współpracą na rzecz rozwoju, zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności. Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej pracuje w sposób spójny i komplementarny oraz unika pokrywania się z odnośnymi politykami i instrumentami unijnymi, w szczególności z unijną polityką w zakresie pomocy humanitarnej, polityką współpracy na rzecz rozwoju i Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2b.  W kontekście wspierania spójnej odpowiedzi międzynarodowej na kryzysy humanitarne działania ujęte w tym rozdziale są zgodne z działaniami koordynowanymi przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2c.  Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej przyczynia się do wzmocnienia perspektywy płci w ramach pomocy humanitarnej udzielanej przez Unię, wspierając właściwe reakcje humanitarne na szczególne potrzeby kobiet. Szczególną uwagę zwraca się na współpracę z grupami i organizacjami kobiet, tak aby wspierać uczestnictwo i przywództwo kobiet w działalności humanitarnej oraz korzystać z ich zdolności i wiedzy fachowej w działaniach polegających na usuwaniu skutków katastrof, budowaniu pokoju, zmniejszaniu ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wzmacnianiu odporności społeczności dotkniętych klęskami.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2d.  Konkretne warunki wdrażania ustala się w ścisłym porozumieniu z organizacjami przyjmującymi, w ramach umowy pomiędzy organizacjami wysyłającymi a Europejskim Ochotniczym Korpusem Pomocy Humanitarnej, określającej prawa i obowiązki, okres i miejsce oddelegowania oraz zadania.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  projekty solidarnościowe, o których mowa w art. 9,

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Na podstawie wcześniejszej oceny potrzeb w państwach trzecich niniejsze rozporządzenie wspiera działania mające na celu wzmocnienie zdolności do udzielania pomocy humanitarnej w celu zwiększenia gotowości lokalnej i reagowania na kryzysy humanitarne oraz zapewnienia skutecznego i trwałego wpływu pracy wolontariuszy w terenie, w tym:

 

a) zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, gotowość i reagowanie, coaching, szkolenia w zakresie zarządzania wolontariuszami i inne odpowiednie obszary dla pracowników i wolontariuszy z organizacji przyjmujących;

 

b) wymianę najlepszych praktyk, pomoc techniczną, programy partnerskie i wymianę personelu i wolontariuszy, tworzenie sieci i inne odpowiednie działania.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Komisja w dalszym ciągu prowadzi, utrzymuje i aktualizuje bazę danych wolontariuszy pomocy UE, a także reguluje dostęp do niej oraz możliwości jej wykorzystywania, również w odniesieniu do dostępności i zdolności wolontariuszy pomocy UE, umożliwiając powracającym wolontariuszom kontynuację uczestnictwa. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w tej bazie lub na jej potrzeby dokonywane jest, w stosownych przypadkach, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/17251b.

 

____________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

 

1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wolontariat wspierający operacje pomocy humanitarnej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) obejmuje element edukacyjno-szkoleniowy, nie zastępuje praktyki zawodowej ani pracy i opiera się na pisemnym porozumieniu o wolontariacie.

1.  Wolontariat wspierający operacje pomocy humanitarnej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a), obejmuje odpowiednią edukację i szkolenia, w tym przed działaniem, związane z projektami, w których będą uczestniczyć młodzi ochotnicy, z położeniem odpowiedniego nacisku na zasady pomocy humanitarnej, o których mowa w art. 10 ust. 2, w tym zasadę „nie szkodzić”, oraz nie zastępuje praktyki zawodowej ani pracy i opiera się na pisemnym porozumieniu o wolontariacie.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Inicjatywa Wolontariusze pomocy UE wspiera lokalnych wolontariuszy z państw trzecich.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wolontariat w ramach tego komponentu może mieć miejsce jedynie w państwach trzecich:

2.  Wolontariat w ramach tego komponentu może mieć miejsce jedynie:

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a.  Na podstawie wcześniejszej oceny potrzeb w państwach trzecich przez organizacje wysyłające i przyjmujące oraz inne powiązane podmioty Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej wspiera działania zmierzające do:

 

a)  wzmocnienia zdolności organizacji przyjmujących w zakresie pomocy humanitarnej w państwach trzecich w celu poprawy lokalnej gotowości i lokalnego reagowania na kryzysy humanitarne oraz zapewnienia skutecznego i zrównoważonego wpływu działalności Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej w terenie przez zarządzanie ryzykiem wystąpienia klęsk, gotowość i reagowanie na wystąpienie klęsk, przejście od pomocy humanitarnej do zrównoważonego rozwoju lokalnego, coaching i szkolenia z zakresu zarządzania wolontariuszami;

 

b)  wymiany najlepszych praktyk, pomocy technicznej i programów partnerskich oraz wymiany pracowników i wolontariuszy.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Ocena poziomu ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa i ochrony wolontariuszy stanowi priorytet, szczególnie w krajach lub obszarach uznawanych za niestabilne, lub w których występują bezpośrednie zagrożenia.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Kampanie informacyjne dotyczące Europejskiego Korpusu Solidarności odbywają się głównie na terytorium Unii, jeżeli odnoszą się do inicjatywy Wolontariusze pomocy UE, i skupiają się na pracy wolontariuszy i organizacji humanitarnych w oparciu o zasady pomocy humanitarnej: zasadę humanitaryzmu, niezależności, neutralności i bezstronności, które kierują ich działaniami.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2d.  Wolontariat musi spełniać rzeczywiste potrzeby i luki zidentyfikowane na poziomie lokalnym przez organizacje przyjmujące.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a (nowy)

 

Identyfikacja i wybór kandydatów na wolontariuszy

 

1. Na podstawie wcześniejszej oceny potrzeb w państwach trzecich Komisja identyfikuje i wybiera kandydatów na wolontariuszy do udziału w szkoleniach we współpracy z krajowymi agencjami i organizacjami przyjmującymi.

 

2. Identyfikację i wybór kandydatów na wolontariuszy przeprowadza się zgodnie z art. 14, przy poszanowaniu zasad niedyskryminacji, równości płci i równości szans.

 

3. Ograniczeń wiekowych, o których mowa w art. 2 i 15, nie stosuje się do wolontariatu wspierającego operacje pomocy humanitarnej na mocy niniejszego artykułu.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11b

 

Szkolenie kandydatów na wolontariuszy

 

1. W oparciu o istniejące programy i procedury, Komisja ustanawia program szkoleniowy w celu przygotowania kandydatów na wolontariuszy w celu wsparcia i uzupełnienia działań z zakresu pomocy humanitarnej.

 

2. Kandydaci na wolontariuszy, którzy zostali zidentyfikowani i wybrani zgodnie z procedurą aplikacyjną, kwalifikują się do udziału w programie szkoleniowym realizowanym przez wykwalifikowane organizacje. Indywidualny zakres i treść szkolenia, które musi przejść każdy kandydat na wolontariusza, ustala się w porozumieniu z certyfikowaną organizacją przyjmującą, w zależności od potrzeb, biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia kandydata na wolontariusza i planowane miejsce wolontariatu.

 

3. Program szkolenia obejmuje ocenę gotowości kandydatów na wolontariuszy, którzy zostaną oddelegowani do wsparcia i uzupełnienia działań z zakresu pomocy humanitarnej w państwach trzecich, a także w celu zaspokojenia lokalnych potrzeb.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a (nowy)

 

Podział budżetu na działania określone w art. 7, 8, 9 i 11

 

Orientacyjny podział budżetu na działania określone w art. 7, 8, 9 i 11 przedstawia się następująco:

 

a) wolontariat w zakresie działań solidarnościowych i projektów solidarnościowych, o których mowa w art. 7 i 9: 85 %;

 

b) praktyki zawodowe i miejsca pracy, o których mowa w art. 8, co najmniej 7,5 %; 

 

c) wolontariat wspierający operacje pomocy humanitarnej, o których mowa w art. 11: co najmniej 7,5 %; 

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w szczególności w postaci dotacji, nagród i zamówień.

2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w szczególności w postaci dotacji, nagród i zamówień. Aby uprościć wymagania stawiane beneficjentom, należy w możliwie najszerszym zakresie stosować kwoty ryczałtowe, koszty jednostkowe oraz finansowanie ryczałtowe.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Osoby młodewieku 17–30 lat chcące uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności rejestrują się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. W chwili rozpoczęcia wolontariatu, praktyki zawodowej, pracy lub projektu solidarnościowego młoda osoba musi jednak mieć ukończone 18 lat i nie więcej niż 30 lat.

1.  Osoby legalnie przebywającepaństwie uczestniczącym lub posiadające obywatelsko Unii, chcące uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności, rejestrują się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. W chwili rozpoczęcia wolontariatu młoda osoba musi jednak mieć ukończone 18 lat i nie więcej niż 35 lat.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Ta górna granica wieku nie ma zastosowania do działań prowadzonych w ramach Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej, o którym mowa w rozdziale IV.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W Europejskim Korpusie Solidarności mogą uczestniczyć podmioty publiczne lub prywatne oraz organizacje międzynarodowe, o ile uzyskały one znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności.

1.  W Europejskim Korpusie Solidarności mogą uczestniczyć podmioty publiczne lub prywatne oraz organizacje międzynarodowe, o ile uzyskały one znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizacje korzystające już z certyfikowanego znaku w ramach inicjatywy Wolontariusze pomocy UE i strony porozumienia ramowego między organizacjami pozarządowymi a Dyrekcją Generalną Komisji ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO) mogłyby korzystać z uproszczonej procedury uzyskiwania znaku wymaganego przez nowy program.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W wyniku oceny podmiotowi może zostać przyznany znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Uzyskany znak podlega okresowej ocenie i może zostać cofnięty.

3.  W wyniku oceny podmiotowi może zostać przyznany znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Uzyskany znak podlega ocenie okresowej lub przeprowadzanej na wniosek uczestników i może zostać cofnięty. Szczególną uwagę należy zwrócić na unikanie powielania prac.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Organizacje uczestniczące mogą pełnić następujące funkcje w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności:

 

a)   jako podmiot przyjmujący wykonują czynności związane z przyjmowaniem uczestników, obejmujące w stosownych przypadkach organizację działań, planowanie programów kształcenia i zapewnianie uczestnikom doradztwa i wsparcia podczas ich udziału w działaniu solidarnościowym, a także informacji zwrotnych i uznania po zakończeniu działania;

 

b)   jako podmiot wspierający wykonują czynności związane z wysyłaniem uczestników i przygotowaniem ich do wyjazdu, podczas trwania działania solidarnościowego i po jego zakończeniu, obejmujące szkolenie uczestników, uznanie ich efektów uczenia się oraz ułatwianie im dalszego wolontariatu w rodzinnym kraju.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a.  Odpowiednie działania w zakresie monitorowania i sprawozdawczości obejmują regularne konsultacje z agencjami krajowymi i organizacjami uczestniczącymi, a także z właściwymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i sieciami młodzieżowymi na temat możliwej poprawy wdrażania programu.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Komisja organizuje regularne spotkania i szkolenia z siecią agencji narodowych i dla tej sieci, aby zapewnić spójną realizację Europejskiego Korpusu Solidarności we wszystkich państwach uczestniczących. Komisja zaprasza też istniejące unijne sieci istotne dla działań w ramach programu, partnerów społecznych oraz sieci reprezentujące młodzież i wolontariuszy. Komisja systematycznie zasięga opinii kluczowych zainteresowanych stron, w tym organizacji uczestniczących, na temat wdrażania Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Działania Europejskiego Korpusu Solidarności są także spójne ze stosownymi kierunkami polityki, programami i instrumentami na szczeblu krajowym w państwach uczestniczących, oraz komplementarne wobec nich. W tym celu Komisja, organy krajowe i agencje narodowe wymieniają się informacjami o istniejących programach krajowych i priorytetach związanych z solidarnością i młodzieżą z jednej strony i o działaniach w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności z drugiej strony w celu korzystania ze sprawdzonych rozwiązań i osiągnięcia skuteczności i wydajności.

2.  Działania Europejskiego Korpusu Solidarności są także spójne ze stosownymi kierunkami polityki, programami i instrumentami na szczeblu krajowym w państwach uczestniczących, oraz komplementarne wobec nich w celu zagwarantowania poczucia odpowiedzialności krajów uczestniczących. W tym celu Komisja, organy krajowe i agencje narodowe wymieniają się informacjami o istniejących programach krajowych i priorytetach związanych z solidarnością, młodzieżą i potrzebami humanitarnymi z jednej strony i o działaniach w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności z drugiej strony w celu korzystania ze sprawdzonych rozwiązań i osiągnięcia skuteczności i wydajności.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Działania Europejskiego Korpusu Solidarności w państwach trzecich, o których mowa w art. 11, są w szczególności spójne z innymi obszarami działań zewnętrznych Unii, zwłaszcza z polityką w zakresie pomocy humanitarnej, polityką współpracy na rzecz rozwoju, polityką rozszerzenia, polityką sąsiedztwa oraz Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności, oraz komplementarne wobec nich.

3.  Działania Europejskiego Korpusu Solidarności w państwach trzecich, o których mowa w art. 11, są w szczególności spójne z innymi obszarami działań zewnętrznych Unii, zwłaszcza z polityką w zakresie pomocy humanitarnej, polityką współpracy na rzecz rozwoju, polityką bezpieczeństwa, polityką rozszerzenia, polityką sąsiedztwa oraz Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności, oraz komplementarne wobec nich.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności”

Odsyłacze

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

2.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

2.7.2018

Zaangażowane komisje

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

5.7.2018

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej

       Data powołania

Eleni Theocharous

18.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

8.10.2018

20.11.2018

 

 

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (5.12.2018)

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Deirdre Clune

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Unia Europejska opiera się na solidarności jej obywateli oraz jej państw członkowskich. Unia w swoich działaniach kieruje się tą wspólną wartością, która zapewnia jedność niezbędną do stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym, w podejmowaniu których młodzi Europejczycy chcą pomóc, wykazując swoją solidarność w praktyce.

(1)  Solidarność, nie tylko między obywatelami, lecz także między narodami i państwami jest podstawą rozwiniętych społeczeństw demokratycznych. Tę wspólną wartość zapisaną w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej należy wspierać, zwłaszcza ze względu na obecne i przyszłe wyzwania społeczne, w których podejmowaniu młodzi ludzie będą mogli nadal pomagać, wykazując swoją solidarność w praktyce.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W orędziu o stanie Unii z dnia 14 września 2016 r. podkreślono potrzebę inwestowania w młodzież i ogłoszono utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności („programu”) w celu stworzenia młodzieży z całej Unii możliwości wniesienia znaczącego wkładu do społeczeństwa, wyrażenia solidarności oraz rozwijania swoich umiejętności, a zatem nie tylko wykonywania pracy, ale i nabywania cennych ludzkich doświadczeń.

(2)  W orędziu o stanie Unii z dnia 14 września 2016 r. podkreślono potrzebę inwestowania w młodzież i ogłoszono utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności („programu”) w celu umożliwienia młodzieży z całej Unii wniesienia znaczącego wkładu do społeczeństwa, wyrażenia solidarności oraz rozwijania umiejętności i kontaktów w oparciu o praktyczne doświadczenia w działalności na rzecz społeczności.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Młodzieży należy zapewnić łatwo dostępne możliwości zaangażowania się w działania solidarnościowe, które mogłyby umożliwić im wyrażenie ich zaangażowania na rzecz społeczności oraz zdobycie przydatnego doświadczenia, przydatnych umiejętności i kompetencji w kontekście ich rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Działania te powinny także wspierać mobilność młodych wolontariuszy, praktykantów i pracowników.

(5)  Młodzieży, w tym osobom o mniejszych szansach, należy zapewnić łatwo dostępne możliwości zaangażowania się w działania solidarnościowe, które mogłyby umożliwić im wyrażenie ich zaangażowania na rzecz społeczności oraz zdobycie przydatnego doświadczenia, przydatnych umiejętności i kompetencji w kontekście ich rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Działania te powinny także wspierać mobilność młodych wolontariuszy, praktykantów i pracowników oraz wspierać wymianę międzykulturową.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości, w takim sensie, iż powinny stanowić odpowiedź na niezaspokojone potrzeby społeczne, przyczyniać się do wzmocnienia społeczności, oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy i kompetencji, być dla nich finansowo dostępne oraz zostać wdrożone w bezpiecznych i zdrowych warunkach.

(6)  Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości w takim sensie, iż powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów Europejskiego Korpusu Solidarności i pomagać w przezwyciężaniu wyzwań społecznych i wzmacnianiu solidarności, a jednocześnie zaspokajać potrzeby społeczności lokalnych. Działania solidarnościowe powinny oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy i kompetencji dla rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, obejmować silny wymiar edukacyjno-szkoleniowy, być dostępne dla ogółu młodzieży, ze szczególnym staraniem, aby ułatwić uczestnictwo młodzieży o mniejszych szansach, zostać wdrożone w bezpiecznych i zdrowych warunkach oraz być odpowiednio walidowane. Działania solidarnościowe nie powinny mieć negatywnego wpływu na istniejące miejsca pracy lub praktyki zawodowe i powinny przyczyniać się do wzmocnienia zobowiązań podjętych przez przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, nie zastępując ich.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Europejski Korpus Solidarności zapewnia pojedynczy punkt dostępu do działań solidarnościowych w całej Unii Europejskiej i poza nią. Należy zapewnić spójność tych ram z innymi stosownymi politykami programami Unii i komplementarność wobec nich. Europejski Korpus Solidarności wykorzystuje mocne strony i synergie poprzednich i istniejących programów, zwłaszcza wolontariatu europejskiego i „Wolontariuszy pomocy UE”. Uzupełnia również starania państw członkowskich na rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im przejścia od szkoły do zatrudnienia w ramach gwarancji dla młodzieży poprzez zapewnienie im dodatkowych możliwości wejścia na rynek pracy w formie praktyk zawodowych lub stanowisk pracy w dziedzinach związanych z solidarnością w ich państwach członkowskich lub w kontekście transgranicznym. Zapewniona jest również komplementarność wobec istniejących unijnych sieci istotnych dla działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, takich jak europejska sieć publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES i Eurodesk. Ponadto należy zapewnić komplementarność między dotychczasowymi mechanizmami powiązanymi, zwłaszcza krajowymi programami na rzecz solidarności i programami wspierania mobilności młodzieży, a Europejskim Korpusem Solidarności, wykorzystując w stosownych przypadkach sprawdzone rozwiązania.

(7)  Europejski Korpus Solidarności zapewnia pojedynczy punkt dostępu do działań solidarnościowych w całej Unii Europejskiej i poza nią. Należy zapewnić spójność tych ram z innymi stosownymi politykami, programami i instrumentami Unii i komplementarność wobec nich. Europejski Korpus Solidarności wykorzystuje mocne strony i synergie poprzednich i istniejących programów, zwłaszcza wolontariatu europejskiego i „Wolontariuszy pomocy UE”. Uzupełnia również starania państw członkowskich na rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im przejścia od szkoły do zatrudnienia w ramach takich mechanizmów jak gwarancja dla młodzieży poprzez zapewnienie im dodatkowych możliwości wejścia na rynek pracy w formie praktyk zawodowych lub stanowisk pracy w dziedzinach związanych z solidarnością w ich państwach członkowskich lub w kontekście transgranicznym. Zapewniona jest również komplementarność wobec istniejących unijnych sieci istotnych dla działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, takich jak europejska sieć publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES i Eurodesk. Ponadto należy wspierać komplementarność i lojalną współpracę między istniejącymi mechanizmami powiązanymi i Europejskim Korpusem Solidarności, zwłaszcza z przeznaczonymi dla osób młodych mechanizmami solidarności, wolontariatu, służby cywilnej i mobilności, działającymi na poziomach krajowym, regionalnym lub lokalnym, a także z priorytetami związanymi z solidarnością i młodzieżą w krajach uczestniczących, w stosownych przypadkach, aby wzajemnie zwiększać i wzbogacać wpływ oraz jakość tych mechanizmów, a także wykorzystywać dobre praktyki. Europejski Korpus Solidarności nie powinien zastępować podobnych krajowych mechanizmów solidarności, wolontariatu, służby cywilnej i mobilności. Należy zapewnić wszystkim osobom młodym jednakowy dostęp do krajowych działań solidarnościowych. Należy zachęcać do nawiązywania partnerstw z europejskimi sieciami specjalizującymi się w pilnych kwestiach społecznych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Europejski Korpus Solidarności otwiera osobom młodym nowe możliwości odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także daje im możliwość opracowywania i rozwijania projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości wspierają ich rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy. Europejski Korpus Solidarności wspiera również działania służące tworzeniu sieci kontaktów uczestników i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się. W ten sposób przyczynia się do europejskiej współpracy mającej znaczenie dla osób młodych oraz do zwracania uwagi na jej pozytywne skutki.

(9)  Europejski Korpus Solidarności otwiera osobom młodym nowe możliwości odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także daje im możliwość opracowywania i rozwijania projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości powinny pomóc w reagowaniu na niezaspokojone potrzeby społeczne oraz przyczyniać się do wzmocnienia społeczności, a jednocześnie wspierać rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy osób młodych. Europejski Korpus Solidarności wspiera również działania służące tworzeniu sieci kontaktów uczestników i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się. W ten sposób przyczynia się do europejskiej współpracy mającej znaczenie dla osób młodych oraz do zwracania uwagi na jej pozytywne skutki. Powinien on także przyczyniać się do wspierania i umacniania istniejących organizacji realizujących działania solidarnościowe.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Działania te powinny korzystnie wpływać na społeczności, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego indywidualnych osób; działanie może przybrać formę wolontariatu, praktyki zawodowej i pracy, projektów lub działań służących tworzeniu sieci kontaktów, opracowanych w odniesieniu do różnych obszarów takich jak kształcenie i szkolenie, zatrudnienie, równouprawnienie płci, przedsiębiorczość (zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), obywatelstwo i udział w procesie demokratycznym, środowisko i ochrona przyrody, działania w dziedzinie klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym, gotowość na wypadek ich wystąpienia i usuwanie ich skutków, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, dostarczanie artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, kreatywność i kultura, wychowanie fizyczne i sport, pomoc i opieka społeczna, przyjmowanie i integracja obywateli państw trzecich, współpraca i spójność terytorialna oraz współpraca transgraniczna. Takie działania solidarnościowe powinny obejmować solidny wymiar edukacyjno-szkoleniowy w postaci odpowiednich działań, które można zaoferować uczestnikom przed działaniem solidarnościowym, w jego trakcie i po nim.

(10)  Działania te powinny korzystnie wpływać na społeczności, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego indywidualnych osób; działanie może przybrać formę wolontariatu, praktyki zawodowej i pracy, projektów lub działań służących tworzeniu sieci kontaktów, opracowanych w odniesieniu do różnych obszarów takich jak kształcenie i szkolenie, włączenie społeczne i integracja osób niepełnosprawnych, zatrudnienie, równouprawnienie płci, przedsiębiorczość (zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), obywatelstwo i udział w procesie demokratycznym, środowisko i ochrona przyrody, działania w dziedzinie klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym, gotowość na wypadek ich wystąpienia i usuwanie ich skutków, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, dostarczanie artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, kreatywność i kultura, ochrona dziedzictwa, wychowanie fizyczne i sport, pomoc i opieka społeczna, pomoc dla młodzieży, przyjmowanie i integracja obywateli państw trzecich, współpraca i spójność terytorialna oraz współpraca transgraniczna. Takie działania solidarnościowe powinny obejmować solidny wymiar edukacyjno-szkoleniowy w postaci odpowiednich działań, które można zaoferować uczestnikom przed działaniem solidarnościowym, w jego trakcie i po nim.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Działania wolontariackie (zarówno w UE, jak i poza jej granicami) stanowią wzbogacające doświadczenie w kontekście uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, co wspiera rozwój osobisty, społeczno-edukacyjny i zawodowy osób młodych oraz ich aktywną postawę obywatelską i szanse na zatrudnienie. Wolontariat nie powinien wpływać negatywnie na potencjalną lub dotychczasową pracę za wynagrodzeniem nie powinien być postrzegany jako jej zamiennik. Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi w kwestiach polityki w zakresie wolontariatu w dziedzinie młodzieży, wykorzystując otwartą metodę koordynacji.

(11)  Działania wolontariackie (zarówno w UE, jak i poza jej granicami) stanowią wzbogacające doświadczenie w kontekście uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, co wspiera rozwój osobisty, społeczno-edukacyjny i zawodowy osób młodych, ich aktywną postawę obywatelską, uczestnictwo demokratyczne i szanse na zatrudnienie. Wolontariat powinien się opierać na pisemnym porozumieniu o wolontariacie i nie powinien wpływać negatywnie na potencjalną lub dotychczasową pracę za wynagrodzeniem ani nie powinien być postrzegany jako jej zamiennik. Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi w kwestiach polityki w zakresie wolontariatu w dziedzinie młodzieży, wykorzystując otwartą metodę koordynacji.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Praktyki zawodowe i miejsca pracy w dziedzinach związanych z solidarnością mogą zapewnić młodzieży dodatkowe możliwości wejścia na rynek pracy, przyczyniając się jednocześnie do rozwiązania kluczowych problemów społecznych. Może to poprawić szanse na zatrudnienie osób młodych, zwiększyć ich wydajność oraz ułatwić im przejście od edukacji do zatrudnienia, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia ich szans na rynku pracy. Oferowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwości odbywania praktyk zawodowych powinny być zgodne z zasadami jakości określonymi w zaleceniu Rady w sprawie ram jakości staży21. Oferowane praktyki zawodowe i miejsca pracy stanowią dla młodzieży ważny etap wchodzenia na rynek pracy, a towarzyszy im adekwatne wsparcie po zakończeniu działania. Stosowne podmioty rynku pracy, zwłaszcza publiczne i prywatne służby zatrudnienia, partnerzy społeczni oraz izby handlowe pośredniczą w podejmowaniu praktyk zawodowych i pracy. Jako organizacje uczestniczące powinny one ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem stosownego organu wykonawczego Europejskiego Korpusu Solidarności, mającego na celu pośredniczenie między młodymi uczestnikami a pracodawcami oferującymi możliwość odbycia praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach związanych z solidarnością.

(12)  Łatwo dostępne praktyki zawodowe i miejsca pracy powinny być wyraźnie oddzielone od wolontariatu, z punktu widzenia zarówno finansowego, jak i organizacyjnego. Praktyki zawodowe nie powinny nigdy zastępować rzeczywistego zatrudnienia. Niemniej płatne praktyki zawodowe i praca mogą stanowić dla osób młodych w niekorzystnej sytuacji oraz osób młodych o mniejszych możliwościach zachętę do uczestnictwa w działaniach solidarnościowych, które w przeciwnym wypadku mogłyby być dla nich niedostępne, a jednocześnie wnosić wyraźną europejską wartość dodaną dzięki przyczynianiu się do zaradzenia kluczowym nierozwiązanym problemom społecznym i do wzmocnienia społeczności lokalnych. Praktyki zawodowe mogą ułatwiać osobom młodym przejście od kształcenia do zatrudnienia oraz zwiększyć szanse osób młodych na zatrudnienie, co ma decydujące znaczenie dla ich trwałej integracji na rynku pracy. Oferowane praktyki zawodowe i miejsca pracy stanowią dla młodzieży ważny etap wchodzenia na rynek pracy. Praktyki zawodowe i miejsca pracy oferowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności powinny zawsze być opłacane przez organizację uczestniczącą przyjmującą lub zatrudniającą uczestnika. Praktyki zawodowe powinny opierać się na pisemnej umowie o praktykę zawodową zgodnej z obowiązującym prawem kraju, w którym praktyka zawodowa ma miejsce, stosownie do przypadku, i być zgodne z zasadami określonymi w zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży21, a także być zawsze wynagradzane na podstawie pisemnej umowy. Praca powinna być oparta na umowie o pracę zgodnie z prawem krajowym lub mającymi zastosowanie układami zbiorowymi – lub też z oboma tymi systemami – państwa uczestniczącego, w którym praca jest wykonywana. Okres wsparcia finansowego dla organizacji uczestniczących oferujących pracę nie powinien przekraczać dwunastu miesięcy. Organizacje uczestniczące powinny ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem stosownego organu wykonawczego Europejskiego Korpusu Solidarności, mającego na celu pośredniczenie między młodymi uczestnikami a pracodawcami oferującymi możliwość odbycia praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach związanych z solidarnością. Praktykom zawodowym i pracy powinno towarzyszyć odpowiednie przygotowanie, szkolenie w miejscu pracy oraz wsparcie po ich zakończeniu w związku z udziałem uczestnika. W przypadku działań transgranicznych stosowne podmioty rynku pracy, w szczególności publiczne i prywatne służby zatrudnienia, partnerzy społeczni oraz izby handlowe, a także organizacje członkowskie EURES, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/58921a, powinny zapewniać ułatwienia w zakresie praktyk zawodowych i pracy.

__________________

__________________

21 Zalecenie Rady z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 153 z 2.5.2018, s. 1).

21 Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 88 z 27.3.2014, s. 1).

 

21a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Należy czynić starania zmierzające do zapewnienia, by praktyki zawodowe i miejsca pracy były otwarte dla wszystkich młodych osób, zwłaszcza dla młodych osób o mniejszych możliwościach uczestnictwa w działaniach solidarnościowych, w tym osób niepełnosprawnych, borykających się z trudnościami społecznymi i kulturowymi, migrantów oraz mieszkańców odizolowanych obszarów wiejskich i najbardziej oddalonych regionów UE.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Duch inicjatywy młodzieży jest istotną wartością dla społeczeństwa oraz rynku pracy. Europejski Korpus Solidarności przyczynia się do pielęgnowania tego aspektu poprzez oferowanie młodzieży możliwości opracowywania lub rozwijania ich własnych projektów ukierunkowanych na specyficzne wyzwania i służących społecznościom lokalnym. Projekty te stanowią okazję do wypróbowania pomysłów wspierania osób młodych przy samodzielnym inicjowaniu działań solidarnościowych. Mogą one także służyć za punkt wyjścia w dalszym zaangażowaniu w działania solidarnościowe i być pierwszym krokiem na rzecz wspierania uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w podejmowaniu samozatrudnienia lub zakładaniu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów aktywnie działających w sektorach zaangażowanych w działania solidarnościowe, non-profit i działania na rzecz młodzieży.

(13)  Duch inicjatywy młodzieży i jej aktywne obywatelstwo jest istotną wartością dla społeczeństwa oraz rynku pracy. Europejski Korpus Solidarności przyczynia się do pielęgnowania tego aspektu poprzez oferowanie młodzieży możliwości opracowywania lub rozwijania ich własnych projektów ukierunkowanych na specyficzne wyzwania i służących społecznościom lokalnym. Projekty te powinny stanowić dla osób młodych okazję do rozwijania innowacyjnych rozwiązań, a także do wypróbowania pomysłów w zrównoważony sposób w celu wspierania osób młodych przy samodzielnym inicjowaniu działań solidarnościowych. Mogłyby one także służyć za punkt wyjścia w dalszym zaangażowaniu w działania solidarnościowe i być pierwszym krokiem w kierunku zachęcania uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności do zajęcia się przedsiębiorczością społeczną lub wolontariatem w stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych, organizacjach młodzieżowych lub innych podmiotach aktywnie działających w sektorach zaangażowanych w działania solidarnościowe, non-profit i działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz młodzieży, a także do zakładania własnych stowarzyszeń. Wsparcie po zakończeniu aktywności ma na celu wspieranie osób młodych w kontynuowaniu zaangażowania i aktywności w obszarze solidarności, w tym dzięki zaangażowaniu w działalność stowarzyszeń, spółdzielni, przedsiębiorstw społecznych, organizacji młodzieżowych i ośrodków społeczności lokalnych, a także sektora wspierającego osoby niepełnosprawne.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Osoby młode i organizacje uczestniczące w Europejskim Korpusie Solidarności powinny czuć, że należą do wspólnoty osób i podmiotów zaangażowanych we wzmacnianie solidarności w całej Europie. Jednocześnie organizacje uczestniczące potrzebują wsparcia, aby móc zwiększać swoje zdolności oferowania coraz większej liczbie uczestników wysokiej jakości działań. Europejski Korpus Solidarności wspiera działania służące tworzeniu sieci kontaktów, mające na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży i organizacji uczestniczących w tę wspólnotę, pielęgnowanie ducha Europejskiego Korpusu Solidarności, a także wspieranie wymiany przydatnych praktyk i doświadczeń. Działania te przyczyniają się także do podnoszenia świadomości na temat Europejskiego Korpusu Solidarności wśród podmiotów publicznych i prywatnych, oraz obejmują gromadzenie informacji zwrotnych od uczestników i organizacji uczestniczących na temat jego wdrożenia.

(14)  Osoby młode i organizacje uczestniczące w Europejskim Korpusie Solidarności powinny czuć, że należą do wspólnoty osób i podmiotów zaangażowanych we wzmacnianie solidarności w całej Europie. Jednocześnie organizacje uczestniczące potrzebują wsparcia, aby móc zwiększać swoje zdolności oferowania coraz większej liczbie uczestników wysokiej jakości działań. Europejski Korpus Solidarności wspiera działania służące tworzeniu sieci kontaktów, mające na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży i organizacji uczestniczących w tę wspólnotę, pielęgnowanie ducha Europejskiego Korpusu Solidarności, a także wspieranie wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń. Działania te przyczyniają się także do podnoszenia świadomości na temat Europejskiego Korpusu Solidarności wśród podmiotów publicznych i prywatnych, oraz obejmują gromadzenie informacji zwrotnych od uczestników i organizacji uczestniczących na temat jego wdrożenia.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie jakości działań i innych możliwości oferowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w szczególności przez oferowanie uczestnikom szkoleń, wsparcia językowego, ubezpieczenia, wsparcia administracyjnego oraz wsparcia po zakończeniu działania, a także na walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas udziału w Europejskim Korpusie Solidarności. Bezpieczeństwo i ochrona wolontariuszy mają nadal podstawowe znaczenie – wolontariusze nie powinni uczestniczyć w operacjach prowadzonych w miejscach, w których toczą się międzynarodowe i wewnętrzne konflikty zbrojne.

(15)  Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie jakości działań solidarnościowych i innych możliwości oferowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w szczególności przez oferowanie uczestnikom szkoleń online i offline oraz wsparcia językowego w sposób zgodny z zasadą wielojęzyczności, ubezpieczenia, wsparcia administracyjnego oraz wsparcia po zakończeniu działania, a także na walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas udziału w Europejskim Korpusie Solidarności. Te środki wsparcia powinny być opracowywane i udzielane we współpracy z organizacjami młodzieżowymi i innymi organizacjami non-profit oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu skorzystania z ich wiedzy fachowej w tej dziedzinie. Środki te powinny uwzględniać środowisko i rodzaj działań wykonywanych przez uczestników, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wszelkie ewentualne ryzyko. Bezpieczeństwo i ochrona uczestników, w szczególności w przypadku dzieci i osób znajdujących się w trudnej sytuacji, mają nadal podstawowe znaczenie – wolontariusze nie powinni uczestniczyć w operacjach prowadzonych w miejscach, w których toczą się międzynarodowe i wewnętrzne konflikty zbrojne, ani w obiektach, w których naruszane są międzynarodowe normy w dziedzinie praw człowieka lub zasady polityki Unii, takie jak zobowiązanie do położenia kresu umieszczaniu dzieci w placówkach stałego pobytu i środki zakazujące funduszom ESI utrzymywania zakładów opieki rezydencjalnej.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  W przypadku działań solidarnościowych obejmujących pracę z dziećmi bezpośredni kontakt z dziećmi powinni mieć tylko uczestnicy posiadający odpowiednie istotne kwalifikacje, którzy przed rozpoczęciem działalności ukończyli szkolenie w zakresie ochrony dzieci i przeszli procedury weryfikacji. Na czas prowadzenia działalności należy wprowadzić odpowiednie polityki i procedury bezpieczeństwa mające na celu ochronę dzieci i uczestników, a uczestników objąć bieżącym nadzorem, aby zapewnić skuteczną realizację polityki ochrony dzieci.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby zapewnić wpływ działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy uczestników, wiedza, umiejętności i kompetencje stanowiące efekty uczenia się uzyskane podczas działania powinny być właściwie zidentyfikowane i udokumentowane, zgodnie z uwarunkowaniami i specyfiką danego kraju oraz zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego22.

(16)  Aby zapewnić wpływ działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy uczestników, wiedza, umiejętności i kompetencje stanowiące efekty uczenia się uzyskane podczas działania powinny być właściwie zidentyfikowane i udokumentowane, zgodnie z uwarunkowaniami i specyfiką danego kraju oraz zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego22. W tym celu należy zachęcać do wykorzystywania istniejących na poziomach unijnym i krajowym skutecznych instrumentów uznawania pozaformalnego i nieformalnego uczenia się, takich jak – w stosownych przypadkach – Youthpass i Europass.

__________________

__________________

22 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1–5).

22 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1–5).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Znak jakości powinien zapewniać przestrzeganie przez organizacje uczestniczące zasad i wymogów Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie ich praw i obowiązków na wszystkich etapach uczestnictwa. Uzyskanie znaku jakości jest warunkiem wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno automatycznie prowadzić do finansowania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

(17)  Znak jakości powinien zapewniać przestrzeganie przez organizacje uczestniczące zasad i wymogów Europejskiego Korpusu Solidarności. Należy ustanowić oddzielne znaki jakości dla wolontariatu oraz praktyk zawodowych i pracy, uwzględniając specyfikę poszczególnych komponentów, w celu zapewnienia skutecznego i stałego przestrzegania przez organizacje uczestniczące zasad i wymogów Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie ich praw i obowiązków na wszystkich etapach działań solidarnościowych. Uzyskanie znaku jakości powinno być warunkiem wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno automatycznie prowadzić do finansowania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Proces prowadzący do przyznania znaku jakości nie powinien przyczyniać się do tworzenia dodatkowej biurokracji, która odwodziłaby organizacje i prywatne przedsiębiorstwa od wnoszenia wkładów na rzecz Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Należy stale ulepszać portal Europejskiego Korpusu Solidarności, aby zapewnić łatwy dostęp do Europejskiego Korpusu Solidarności oraz ustanowić punkt kompleksowej obsługi dla zainteresowanych osób indywidualnych i organizacji, między innymi do celów rejestracji, identyfikacji i dopasowywania profili i możliwości, tworzenia sieci kontaktów oraz wirtualnych kontaktów, szkoleń internetowych, wsparcia językowego i wsparcia po zakończeniu działania, a także do celów innych przydatnych funkcji, które mogą pojawić się w przyszłości.

(23)  Należy stale ulepszać portal Europejskiego Korpusu Solidarności, aby zapewnić łatwy dostęp – wolny od barier dla osób niepełnosprawnych – do Europejskiego Korpusu Solidarności oraz ustanowić punkt kompleksowej obsługi dla zainteresowanych osób indywidualnych i organizacji, między innymi do celów rejestracji, identyfikacji i dopasowywania profili i możliwości, tworzenia sieci kontaktów oraz wirtualnych kontaktów, szkoleń internetowych, wsparcia językowego i wsparcia po zakończeniu działania, a także do celów innych przydatnych funkcji, które mogą pojawić się w przyszłości.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  Dla sprawnego funkcjonowania programu i terminowego wdrażania działań zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie w programach prac Europejskiego Korpusu Solidarności mechanizmów zapewniających, aby oferty były przedstawiane zarejestrowanym młodym ludziom w rozsądnym i względnie przewidywalnym czasie. Zarejestrowanym osobom należy zatem okresowo przesyłać informacje i aktualizacje dotyczące dostępnych praktyk i aktywnie zaangażowanych organizacji uczestniczących, aby zachęcać je do zaangażowania w działalność Europejskiego Korpusu Solidarności po dokonaniu rejestracji, stwarzając im jednocześnie możliwość kontaktowania się bezpośrednio z podmiotami zaangażowanymi w działania solidarnościowe zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Należy skupić się na tym, aby działania objęte wsparciem Europejskiego Korpusu Solidarności były łatwo dostępne dla osób młodych, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Należy wprowadzić specjalne środki na rzecz włączenia społecznego, uczestnictwa osób młodych w niekorzystnej sytuacji, a także uwzględnić ograniczenia wynikające z odizolowania wielu obszarów wiejskich i najbardziej oddalonych regionów Unii oraz krajów i terytoriów zamorskich. Analogicznie, państwa uczestniczące powinny dążyć do przyjmowania wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu Europejskiego Korpusu Solidarności. Powinno to rozwiązać kwestie administracyjne – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – powodujące trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na pobyt, jak i kwestie związane z wystawianiem europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku działań transgranicznych prowadzonych w Unii Europejskiej.

(28)  Należy skupić się na tym, aby działania objęte wsparciem Europejskiego Korpusu Solidarności były dostępne dla wszystkich osób młodych, w szczególności osób młodych o mniejszych możliwościach, zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w Strategii na rzecz Włączenia Społecznego i Różnorodności, opracowanej i stosowanej w ramach programu Erasmus+ w obszarze działań na rzecz młodzieży. Należy wprowadzić specjalne środki wspierania włączenia społecznego oraz uczestnictwa osób młodych w niekorzystnej sytuacji i młodych osób niepełnosprawnych, takie jak odpowiednie formy działań solidarnościowych i spersonalizowane doradztwo, a także uwzględnić ograniczenia wynikające z odizolowania wielu obszarów wiejskich i najbardziej oddalonych regionów Unii oraz krajów i terytoriów zamorskich. Analogicznie, państwa uczestniczące powinny dążyć do przyjmowania wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu Europejskiego Korpusu Solidarności. Powinno to rozwiązać kwestie administracyjne – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – powodujące trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na pobyt, jak i kwestie związane z wystawianiem europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku działań transgranicznych prowadzonych w Unii Europejskiej.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Aby skuteczniej osiągnąć cele programu Komisja, państwa członkowskie i agencje narodowe powinny ściśle współpracować w ramach partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, organizacjami młodzieżowymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami dysponującymi wiedzą fachową w zakresie działań solidarnościowych.

(39)  Aby skuteczniej osiągnąć cele programu Komisja, państwa członkowskie i agencje narodowe powinny ściśle współpracować w ramach partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, organizacjami młodzieżowymi, organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne i lokalnymi zainteresowanymi stronami dysponującymi wiedzą fachową w zakresie działań solidarnościowych.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  W celu zapewnienia większej skuteczności informowania ogółu społeczeństwa oraz w celu wzmocnienia efektu synergii między działaniami informacyjnymi podejmowanymi z inicjatywy Komisji zasoby przydzielone na działania informacyjne na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny obejmować również instytucjonalne przekazywanie informacji na temat priorytetów politycznych Unii, pod warunkiem, że są one związane z ogólnym celem niniejszego rozporządzenia.

(40)  W celu zapewnienia większej skuteczności informowania ogółu społeczeństwa oraz w celu wzmocnienia efektu synergii między działaniami informacyjnymi podejmowanymi z inicjatywy Komisji zasoby przydzielone na działania informacyjne na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny obejmować również instytucjonalne przekazywanie informacji na temat priorytetów politycznych Unii w sposób wolny od barier, pod warunkiem że są one związane z ogólnym celem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  „działanie solidarnościowe” oznacza tymczasowe działanie wysokiej jakości przyczyniające się do realizacji celów Europejskiego Korpusu Solidarności, które może przybrać formę wolontariatu, praktyki zawodowej, pracy, projektów solidarnościowych i działań służących tworzeniu sieci kontaktów w różnych dziedzinach, również w tych, o których mowa w ust. 13, zapewniających europejską wartość dodaną i przestrzeganie przepisów w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa;

(1)  „działanie solidarnościowe” oznacza tymczasowe działanie wysokiej jakości przyczyniające się do realizacji celów Europejskiego Korpusu Solidarności, które może przybrać formę wolontariatu, praktyki zawodowej, pracy, projektów solidarnościowych i działań służących tworzeniu sieci kontaktów w różnych dziedzinach, również w tych, o których mowa w ust. 13, zapewniających europejską wartość dodaną i przestrzeganie przepisów w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa, i nie obejmuje działań sprzecznych z międzynarodowymi normami w dziedzinie praw człowieka i polityką UE, takimi jak zobowiązanie do położenia kresu umieszczaniu dzieci i osób niepełnosprawnych w placówkach stałego pobytu;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „osoby młode o mniejszych szansach” oznaczają młode osoby zmagające się z pewnymi trudnościami uniemożliwiającymi im skuteczny dostęp do możliwości oferowanych przez program z przyczyn ekonomicznych, społecznych, kulturowych, geograficznych lub zdrowotnych lub z powodu niepełnosprawności lub trudności w nauce;

4)  „osoby młode o mniejszych szansach” oznaczają młode osoby zmagające się z pewnymi trudnościami uniemożliwiającymi im skuteczny dostęp do możliwości oferowanych przez program z przyczyn ekonomicznych, społecznych, kulturowych, geograficznych lub zdrowotnych, z powodu niepełnosprawności, trudności w nauce lub dorastania w placówce opiekuńczej stałego pobytu;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „organizacja uczestnicząca” oznacza podmiot publiczny lub prywatny – lokalny, regionalny, krajowy lub międzynarodowy – któremu przyznano znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności;

5)  „organizacja uczestnicząca” oznacza podmiot publiczny lub prywatny – lokalny, regionalny, krajowy lub międzynarodowy, komercyjny lub niekomercyjny – któremu przyznano znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności, gwarantujący, że podmiot ten jest w stanie realizować działania solidarnościowe zgodnie z celami Europejskiego Korpusu Solidarności oraz oferuje uczestnikowi wolontariat, praktykę zawodową lub możliwość pracy lub realizuje i wspiera inne działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)   „wolontariat” oznacza działanie solidarnościowe, realizowane jako dobrowolne działanie nieodpłatne przez okres do dwunastu miesięcy;

6)   „wolontariat” oznacza działanie solidarnościowe, przybierające postać dobrowolnego działania nieodpłatnego prowadzonego przez okres do dwunastu miesięcy, dające osobom młodym możliwość wniesienia wkładu w pracę organizacji uczestniczących związaną z działaniami solidarnościowymi, z korzyścią dla społeczności, w których takie działania są prowadzone;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „praktyka zawodowa” oznacza działanie solidarnościowe, trwające od dwóch do sześciu miesięcy, które można jednokrotnie przedłużyć na maksymalny okres 12 miesięcy, oferowane i opłacane przez organizację uczestniczącą przyjmującą uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności;

7)  „praktyka zawodowa” oznacza płatne działanie solidarnościowe, przybierające postać praktyki w miejscu pracy w ramach organizacji uczestniczącej, trwające od trzech do sześciu miesięcy, które można jednokrotnie przedłużyć na maksymalny okres 12 miesięcy, oferowane i opłacane przez organizację uczestniczącą przyjmującą uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności oraz obejmujące element edukacyjny umożliwiający zdobycie odpowiednich umiejętności i doświadczenia;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „praca” oznacza działanie solidarnościowe trwające przez okres od 2 do 12 miesięcy, opłacane przez organizację uczestniczącą zatrudniającą uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności;

8)  „praca” oznacza działanie solidarnościowe trwające przez okres od 3 do 12 miesięcy, które obejmuje element edukacyjno-szkoleniowy, opiera się na umowie pisemnej oraz jest oferowane i opłacane przez organizację uczestniczącą zatrudniającą uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności, przy czym nie zastępuje istniejącej możliwości zatrudnienia ani nie jest jej zamiennikiem;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10)  „znak jakości” oznacza certyfikat przyznawany organizacji uczestniczącej, która chce zapewnić działania solidarnościowe w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności jako podmiot przyjmujący lub podmiot wspierający;

10)  „znak jakości” oznacza certyfikat przyznawany organizacji, która chce zapewnić działania solidarnościowe, pełniąc funkcję podmiotu przyjmującego albo funkcję podmiotu wspierającego, w tym podmiotu wysyłającego, lub obie te funkcje, poświadczający, że organizacja jest w stanie zapewnić jakość działań solidarnościowych zgodnie z zasadami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności, oraz przyznawany zgodnie ze szczegółowymi wymogami zależnie od rodzaju działania solidarnościowego i funkcji organizacji; ustanawia się oddzielne znaki jakości dla wolontariatu oraz praktyk zawodowych i pracy;

 

 

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 3

Artykuł 3

Cele programu

Cele programu

1.  Ogólnym celem programu jest zwiększenie udziału osób młodych i organizacji w łatwo dostępnych działaniach solidarnościowych wysokiej jakości i w ten sposób przyczynienie się do wzmocnienia spójności, solidarności i demokracji w Unii i poza jej granicami, a równocześnie odpowiedzieć na wyzwania społeczne i humanitarne w terenie, przy szczególnych staraniach na rzecz promowania włączenia społecznego.

1.  Ogólnym celem programu jest promowanie solidarności, demokracji i spójności w Unii i poza jej granicami, wspieranie społeczności i reagowanie na wyzwania społeczne i humanitarne w terenie, przy szczególnych staraniach na rzecz promowania włączenia społecznego i uczestnictwa demokratycznego przez zwiększenie udziału osób młodych i organizacji w łatwo dostępnych działaniach solidarnościowych o wysokiej jakości.

2.  Celem szczegółowym programu jest zapewnianie osobom młodym, w tym osobom o mniejszych szansach, łatwo dostępnych możliwości angażowania się w działania solidarnościowe w Europie i poza jej granicami, przy jednoczesnym podnoszeniu ich kompetencji i odpowiedniej ich walidacji, jak również sprzyjanie ich szansom na zatrudnienie i wchodzeniu na rynek pracy.

2.  Celem szczegółowym programu jest zapewnianie osobom młodym, w tym osobom o mniejszych szansach, łatwo dostępnych możliwości angażowania się w działania solidarnościowe w Europie i poza jej granicami, przy jednoczesnym podnoszeniu ich kompetencji i odpowiedniej ich walidacji, rozwijaniu ich umiejętności, jak również sprzyjanie ich szansom na zatrudnienie i wchodzeniu na rynek pracy.

3.  Cele programu są realizowane w ramach następujących komponentów działań:

3.  Cele programu są realizowane w ramach następujących komponentów działań:

a)  uczestnictwo osób młodych w działaniach solidarnościowych podejmujących wyzwania społeczne, o którym mowa w art. 6;

a)  działania solidarnościowe podejmujące wyzwania społeczne, o których mowa w art. 6;

b)  uczestnictwo osób młodych w działaniach solidarnościowych w zakresie pomocy humanitarnej (Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej), o którym mowa w art. 10.

b)  Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej, o którym mowa w art. 10.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  praktyki zawodowe i miejsca pracy, o których mowa w art. 8,

b)   praktyki zawodowe i miejsca pracy wysokiej jakości, o których mowa w art. 8,

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  ich podejściu w kwestii angażowania młodzieży z różnych środowisk,

d)  ich inkluzywnym charakterze i faktycznej zdolności do angażowania młodzieży z różnych środowisk, w tym osób niepełnosprawnych,

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

Artykuł 5

Działania wspólne dla obu komponentów

Działania wspólne dla obu komponentów

1.  Działania służące tworzeniu sieci kontaktów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. d) mają na celu:

1.  Działania służące tworzeniu sieci kontaktów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. d) mają na celu:

a)  wzmocnienie zdolności organizacji uczestniczących do oferowania wysokiej jakości projektów coraz większej liczbie uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności,

a)  wzmocnienie zdolności organizacji uczestniczących do oferowania wysokiej jakości projektów coraz większej liczbie uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności,

b)  przyciąganie nowych uczestników, zarówno osób młodych, jak i organizacji uczestniczących,

b)  przyciąganie nowych uczestników, zarówno osób młodych, jak i organizacji uczestniczących,

 

ba) ułatwianie osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich oferowanych działań;

c)  zapewnianie możliwości przekazywania informacji zwrotnych o działaniach solidarnościowych oraz

c)  przekazywanie informacji zwrotnych o działaniach solidarnościowych oraz

d)  przyczynianie się do wymiany doświadczeń i zwiększanie poczucia przynależności osób i podmiotów uczestniczących w Europejskim Korpusie Solidarności, a tym samym wspieranie jego ogólnych pozytywnych skutków.

d)  przyczynianie się do wymiany doświadczeń i zwiększanie poczucia przynależności osób i podmiotów uczestniczących w Europejskim Korpusie Solidarności, a tym samym wspieranie jego ogólnych pozytywnych skutków.

2.  Środki zapewniające jakość i wsparcie, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. e) obejmują:

2.  Środki zapewniające jakość i wsparcie, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. e) obejmują:

a)  środki służące zapewnieniu jakości wolontariatu, praktyk zawodowych lub miejsc pracy, obejmujące szkolenia, wsparcie językowe, dodatkowe ubezpieczenie, wsparcie przed rozpoczęciem działania solidarnościowego lub po jego zakończeniu, jak i dalsze stosowanie certyfikatu Youthpass, który potwierdza i dokumentuje kompetencje zdobyte przez uczestników w trakcie działań solidarnościowych, środki służące budowaniu potencjału oraz wsparcie administracyjne dla organizacji uczestniczących,

a)  środki służące zapewnieniu jakości i dostępności wolontariatu, praktyk zawodowych, pracy lub projektów solidarnościowych oraz zapewnieniu równych szans wszystkim osobom młodym w krajach uczestniczących, w tym szkolenia offline i online, wsparcie językowe, ochrona dzieci i zagwarantowanie szkoleń i sprawdzania przeszłości w przypadku uczestników pracujących z dziećmi, wsparcie administracyjne dla uczestników i organizacji uczestniczących, dodatkowe ubezpieczenie, wsparcie przed rozpoczęciem działania solidarnościowego i w razie konieczności po jego zakończeniu, jak i dalsze stosowanie certyfikatu Youthpass w celu wskazania i udokumentowania kompetencji zdobytych przez uczestników w trakcie działań solidarnościowych, środki służące budowaniu potencjału oraz wsparcie administracyjne dla organizacji uczestniczących,

b)  opracowanie i utrzymanie znaku jakości dla podmiotów chcących zapewnić działania solidarnościowe w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności,

b)  opracowanie i utrzymanie odrębnych znaków jakości dla podmiotów chcących zapewnić, odpowiednio, wolontariat, praktyki zawodowe lub pracę w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności w celu zapewnienia zgodności z zasadami i wymogami programu,

c)  działalność Centrów Zasobów Europejskiego Korpusu Solidarności służąca wspieraniu i podnoszeniu jakości realizacji działań Europejskiego Korpusu Solidarności oraz usprawnianiu walidacji efektów tych działań,

c)  działalność Centrów Zasobów Europejskiego Korpusu Solidarności służąca wspieraniu i podnoszeniu jakości realizacji działań Europejskiego Korpusu Solidarności oraz usprawnianiu walidacji efektów tych działań,

d)  utworzenie, utrzymanie oraz aktualizację portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i innych stosownych usług online, a także niezbędnych informatycznych systemów wsparcia i narzędzi internetowych.

d)  utworzenie, utrzymanie oraz aktualizację wielojęzycznego portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i innych stosownych usług online, a także niezbędnych informatycznych systemów wsparcia i narzędzi internetowych.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

ROZDZIAŁ III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

UCZESTNICTWO OSÓB MŁODYCH W DZIAŁANIACH SOLIDARNOŚCIOWYCH PODEJMUJĄCYCH WYZWANIA SPOŁECZNE

DZIAŁANIA SOLIDARNOŚCIOWE PODEJMUJĄCE WYZWANIA SPOŁECZNE

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Działania realizowane w ramach komponentu „Uczestnictwo osób młodych w działaniach solidarnościowych podejmujących wyzwania społeczne” przyczyniają się w szczególności do wzmocnienia spójności, solidarności i demokracji w Unii i poza jej granicami, odpowiadając równocześnie na wyzwania społeczne, przy szczególnych staraniach na rzecz promowania włączenia społecznego.

1.  Działania realizowane w ramach komponentu „Działania solidarnościowe podejmujące wyzwania społeczne” przyczyniają się w szczególności do wzmocnienia spójności, solidarności i demokracji w Unii i poza jej granicami, odpowiadając równocześnie na wyzwania społeczne, przy szczególnych staraniach na rzecz promowania włączenia społecznego.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  praktyki zawodowe i miejsca pracy, o których mowa w art. 8,

b)  praktyki zawodowe i miejsca pracy wysokiej jakości, o których mowa w art. 8,

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wolontariat, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) obejmuje element edukacyjno-szkoleniowy, nie zastępuje praktyki zawodowej ani pracy, nie jest równy zatrudnieniu i opiera się na pisemnym porozumieniu o wolontariacie.

1.  Wolontariat, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a), zapewnia osobom młodym możliwość wniesienia wkładu w codzienną pracę organizacji prowadzących działania solidarnościowe, docelowo na korzyść społeczności, w których działania te są prowadzone, obejmuje element edukacyjno-szkoleniowy, nie zastępuje praktyki zawodowej ani pracy, nie jest równy zatrudnieniu i opiera się na pisemnym porozumieniu o wolontariacie.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 8

Artykuł 8

Praktyki zawodowe i miejsca pracy

Praktyki zawodowe i miejsca pracy

1.  Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. b), opiera się w stosownym wypadku na pisemnej umowie o praktykę zawodową zgodnie z mającymi zastosowanie ramami regulacyjnymi państwa, w którym praktyka się odbywa, i uwzględnia zasady ram jakości staży (2014/C 88/01). Praktyki zawodowe nie zastępują pracy.

1.  Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. b), jest zawsze płatna i opiera się w stosownym wypadku na pisemnej umowie o praktykę zawodową, zawartej na początku okresu praktyki zgodnie z mającymi zastosowanie ramami regulacyjnymi państwa, w którym praktyka się odbywa, określającej cele edukacyjne, warunki pracy, czas trwania praktyki, wynagrodzenie uczestnika oraz prawa i obowiązki stron, i uwzględnia zasady ram jakości staży (2014/C 88/01). Praktyki zawodowe nie zastępują pracy.

2.  Praca, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. b), jest oparta na umowie o pracę zgodnie z krajowymi ramami regulacyjnymi państwa uczestniczącego, w którym praca jest wykonywana. Wsparcie finansowe dla organizacji uczestniczących oferujących miejsca pracy nie jest świadczone dłużej niż 12 miesięcy w przypadku, gdy trwanie umowy o pracę przekracza 12 miesięcy.

2.  Praca, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. b), jest oparta na pisemnej umowie o pracę zgodnej ze wszystkimi warunkami zatrudnienia określonymi w prawie krajowym, mających zastosowanie układach zbiorowych lub w obu tych systemach uregulowań w państwie, w którym praca jest wykonywana. Jeżeli okres obowiązywania umowy o pracę przekracza dwanaście miesięcy, organizacjom uczestniczącym oferującym pracę udziela się wsparcia finansowego nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

3.  Praktyki zawodowe i praca obejmują element edukacyjno-szkoleniowy.

3.  Praktyki zawodowe i praca obejmują element edukacyjno-szkoleniowy, aby pomóc uczestnikowi w zdobyciu odpowiedniego doświadczenia w celu rozwijania kompetencji przydatnych uczestnikom w ich rozwoju osobistym, edukacyjnym, społecznym, obywatelskim i zawodowym.

4.  Mogą one mieć miejsce w państwie innym niż państwo zamieszkania uczestnika (wolontariat transgraniczny) lub w państwie zamieszkania uczestnika (wolontariat krajowy).

4.  Mogą one mieć miejsce w państwie innym niż państwo zamieszkania uczestnika (wolontariat transgraniczny) lub w państwie zamieszkania uczestnika (wolontariat krajowy).

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Wsparcie finansowe działań solidarnościowych, o których mowa w art. 7 i 8, wynosi orientacyjnie 80 % z przeznaczeniem na wolontariat i projekty solidarnościowe oraz 20 % z przeznaczeniem na praktyki zawodowe albo pracę lub obie te formy, przy maksymalnym pułapie 20 % na działania krajowe.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji programu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw.

2.  Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji programu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw. Kwota ta jest udostępniana w równym stopniu na wszystkie trzy komponenty programu i jest rozdzielana stosownie do możliwych do wykazania potrzeb związanych z danymi projektami i działaniami.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Osoby młode w wieku 17–30 lat chcące uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności rejestrują się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. W chwili rozpoczęcia wolontariatu, praktyki zawodowej, pracy lub projektu solidarnościowego młoda osoba musi jednak mieć ukończone 18 lat i nie więcej niż 30 lat.

Osoby młode w wieku 17–30 lat chcące uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności rejestrują się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności, który jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W chwili rozpoczęcia wolontariatu, praktyki zawodowej, pracy lub projektu solidarnościowego młoda osoba musi jednak mieć ukończone 18 lat.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 16

Artykuł 16

Organizacje uczestniczące

Organizacje uczestniczące

1.  W Europejskim Korpusie Solidarności mogą uczestniczyć podmioty publiczne lub prywatne oraz organizacje międzynarodowe, o ile uzyskały one znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności.

1.  W Europejskim Korpusie Solidarności mogą uczestniczyć podmioty publiczne lub prywatne oraz organizacje międzynarodowe, o ile uzyskały one znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności poświadczający, że oferują one działania zgodne z zasadami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności i w pełni odpowiadające definicji działania solidarnościowego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046 dotacje nie mogą mieć na celu ani nie mogą powodować generowania zysków.

2.  Wniosek podmiotu o uzyskanie statusu organizacji uczestniczącej w Europejskim Korpusie Solidarności jest rozpatrywany przez właściwy organ wykonawczy Europejskiego Korpusu Solidarności, przy uwzględnieniu zasad równego traktowania, równości szans i niedyskryminacji, unikania zastępowania rzeczywistego zatrudnienia, świadczenia wysokiej jakości działań o charakterze edukacyjnym, skupiających się na rozwoju osobistym, społeczno-edukacyjnym i zawodowym, odpowiednich ustaleń dotyczących szkolenia, pracy i wolontariatu, bezpiecznego i godnego środowiska i warunków, oraz zasady niedochodowości, zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Wyżej wymienione zasady gwarantują, czy działania organizacji spełniają wymogi Europejskiego Korpusu Solidarności.

2.  Wniosek podmiotu o uzyskanie statusu organizacji uczestniczącej w Europejskim Korpusie Solidarności jest rozpatrywany przez właściwy organ wykonawczy Europejskiego Korpusu Solidarności, przy uwzględnieniu zasad równego traktowania, równości szans i niedyskryminacji, unikania zastępowania rzeczywistego zatrudnienia, świadczenia wysokiej jakości działań o charakterze edukacyjnym, skupiających się na rozwoju osobistym, społeczno-edukacyjnym i zawodowym, odpowiednich ustaleń dotyczących szkolenia, pracy i wolontariatu, bezpiecznego i godnego środowiska i warunków, w tym polityki i procedur mających na celu zapewnienie ochrony dzieci podczas danych działań, przestrzegania międzynarodowych norm w dziedzinie praw człowieka, zobowiązania do położenia kresu umieszczaniu dzieci i osób niepełnosprawnych w placówkach stałego pobytu oraz do przestrzegania zasady niedochodowości, zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Wyżej wymienione zasady gwarantują, czy działania organizacji spełniają wymogi Europejskiego Korpusu Solidarności. Znak jakości przyznawany jest wyłącznie organizacjom zobowiązującym się do przestrzegania tych zasad. Ich przestrzeganie podlega kontroli zgodnie z art. 26 i 27 niniejszego rozporządzenia.

3.  W wyniku oceny podmiotowi może zostać przyznany znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Uzyskany znak podlega okresowej ocenie i może zostać cofnięty.

3.  W wyniku oceny podmiotowi może zostać przyznany znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Uzyskany znak podlega okresowej ocenie lub ewentualnej ponownej ocenie na wniosek uczestników i może zostać cofnięty. Każdy podmiot, który dokonuje istotnej zmiany zakresu swojej działalności, powiadamia o tym właściwy organ wykonawczy, tak by mógł on przeprowadzić ponowną ocenę. Proces przyznawania znaku jakości w zakresie wolontariatu musi się różnić od procesu przyznawania takiego znaku dotyczącego pracy i praktyk zawodowych.

4.  Podmiot, który uzyskał znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności, uzyskuje dostęp do portalu Europejskiego Korpusu Solidarności jako podmiot przyjmujący lub podmiot wspierający, lub w obu tych rolach, i może składać zarejestrowanym kandydatom oferty działań solidarnościowych.

4.  Podmiot, który uzyskał znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności, uzyskuje dostęp do portalu Europejskiego Korpusu Solidarności jako podmiot przyjmujący lub podmiot wspierający, lub w obu tych rolach, i może składać zarejestrowanym kandydatom oferty działań solidarnościowych.

 

4a.  Organizacjom uczestniczącym, którym przyznano znak jakości, udostępnia się platformę umożliwiającą łatwe wyszukiwanie odpowiednich kandydatów, aby ułatwić proces podejmowania działań solidarnościowych zarówno uczestnikom, jak i organizacjom uczestniczącym.

 

4b.  Organizacje uczestniczące ułatwiają promowanie Europejskiego Korpusu Solidarności, oferując byłym uczestnikom możliwość dzielenia się doświadczeniem i pełnienia roli ambasadorów wobec potencjalnego następnego pokolenia uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności przez ułatwianie tworzenia sieci kontaktów.

5.  Znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności nie prowadzi automatycznie do uzyskania finansowania ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

5.  Znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności nie prowadzi automatycznie do uzyskania finansowania ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

6.  Działania solidarnościowe i związane z nimi środki zapewniające jakość i wsparcie oferowane przez organizację uczestniczącą mogą otrzymać finansowanie ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności lub z innych źródeł finansowania, niezależnych od budżetu Unii.

6.  Działania solidarnościowe i związane z nimi środki zapewniające jakość i wsparcie oferowane przez organizację uczestniczącą mogą otrzymać finansowanie ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności lub z innych źródeł finansowania, niezależnych od budżetu Unii.

7.  Dla organizacji uczestniczących w kontekście działań, o których mowa w art. 11, priorytetem jest ochrona i bezpieczeństwo wolontariuszy.

7.  Dla organizacji uczestniczących w kontekście działań, o których mowa w art. 11, priorytetem jest ochrona i bezpieczeństwo wolontariuszy.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencje narodowe, o których mowa w art. 23, opracowują spójną strategię dotyczącą skutecznego informowania, jak również rozpowszechniania i wykorzystywania wyników działań wspieranych w ramach akcji, którymi zarządzają w ramach programu, oraz wspomagają Komisję w wypełnianiu ogólnego zadania dotyczącego rozpowszechniania informacji na temat programu, w tym informacji w odniesieniu do akcji i działań, którymi zarządza się na szczeblu krajowym i unijnym, oraz jego wyników, a także informują zainteresowane grupy docelowe o akcjach i działaniach podejmowanych w ich państwie.

3.  Agencje narodowe, o których mowa w art. 23, opracowują polityki skutecznych działań informacyjnych. Polityki te dotyczą również osób młodych o mniejszych możliwościach, w tym zamieszkałych na obszarach oddalonych, a także upowszechniania i wykorzystywania wyników działalności wspieranej w ramach działań, którymi zarządzają, w stosownych przypadkach również z udziałem organizacji młodzieżowych i wyspecjalizowanych młodzieżowych serwisów informacyjnych.

 

Działania komunikacyjne służą również komunikacji w zakresie priorytetów politycznych Unii, pod warunkiem że są one związane z celami ogólnymi niniejszego rozporządzenia oraz posiadają wartość dodaną i stanowią o widoczności Unii.

 

Do celów komunikacji i upowszechniania informacji dotyczących Europejskiego Korpusu Solidarności organizacje uczestniczące posługują się nazwą „Europejski Korpus Solidarności”.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Komisja organizuje regularne spotkania i szkolenia z siecią agencji narodowych i dla tej sieci, aby zapewnić spójną realizację Europejskiego Korpusu Solidarności we wszystkich państwach uczestniczących. Komisja regularnie konsultuje się z kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym z organizacjami uczestniczącymi, w kwestiach związanych z wdrażaniem Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wskaźniki na potrzeby monitorowania i sprawozdawczości:

Europejski Korpus Solidarności jest ściśle monitorowany, aby oszacować zakres osiągnięcia celu ogólnego i celów szczegółowych, a także śledzić jego wykonanie, wyniki i skutki. W tym celu ustanawia się minimalny zestaw wskaźników służący za podstawę przyszłego szczegółowego programu monitorowania wykonania, wyników i skutków Europejskiego Korpusu Solidarności i zawierający rozszerzony zestaw wskaźników jakościowych i ilościowych:

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Załącznik

Załącznik

Wskaźniki na potrzeby monitorowania i sprawozdawczości:

Wskaźniki wykonania

a)  liczba uczestników działań solidarnościowych,

a)   liczba uczestników wolontariatu (działalność w kraju i działalność transgraniczna) w podziale na kraj, wiek, płeć, doświadczenie zawodowe i poziom wykształcenia;

b)  odsetek uczestników pochodzących ze środowisk defaworyzowanych oraz

b)   liczba uczestników praktyk zawodowych (działalność w kraju i działalność transgraniczna) w podziale na kraj, wiek, płeć, doświadczenie zawodowe i poziom wykształcenia;

c)  liczba organizacji posiadających znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności.

c)   liczba uczestników pracujących (działalność w kraju i działalność transgraniczna) w podziale na kraj, wiek, płeć, doświadczenie zawodowe i poziom wykształcenia;

 

ca)   liczba uczestników projektów solidarnościowych w podziale na kraj, wiek, płeć, doświadczenie zawodowe i poziom wykształcenia;

 

cb)   liczba organizacji posiadających znak jakości, w podziale na kraj i otrzymane finansowanie;

 

cc)   liczba uczestniczących osób młodych o mniejszych możliwościach. Wskaźniki wyników (wskaźniki złożone)

 

cd)   liczba uczestników zgłaszających pozytywne wyniki nauczania;

 

ce)   liczba uczestników, których wyniki nauczania zostały uznane i którzy w dowód uznania otrzymali certyfikat, taki jak Youthpass, lub inny rodzaj formalnego uznania uczestnictwa w Europejskim Korpusie Solidarności;

 

cf)   ogólny poziom zadowolenia uczestników w odniesieniu do jakości działań;

 

cg)   liczba osób otrzymujących wsparcie, bezpośrednio lub pośrednio, dzięki działaniom solidarnościowym.

 

Ponadto zapewnia się w stosownym przypadku spójność z kluczowymi wskaźnikami dotyczącymi młodzieży, o których mowa w załączniku [XX do nowego rozporządzenia w sprawie programu Erasmus +].

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności”

Odsyłacze

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

2.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

2.7.2018

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Deirdre Clune

29.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Data przyjęcia

3.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2

0

EFDD

Laura Agea

NI

Lampros Fountoulis

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Budżetowej (22.11.2018)

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tiemo Wölken

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący ustanowienia Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS) na lata 2021–2027 przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 11 czerwca 2018 r. Unię Europejską zbudowano na koncepcji solidarności: solidarności obywateli, solidarności państw członkowskich oraz solidarności w działaniach podejmowanych wewnątrz Unii i poza jej granicami. Solidarność stanowi wspólną wartość, do której przywiązuje się w Unii Europejskiej dużą wagę.

EKS to inicjatywa umożliwiająca młodym ludziom chcącym angażować się w działania solidarnościowe rozwijanie własnych umiejętności, a jednocześnie realizowanie aspiracji przez działanie na rzecz lepszej Unii. Większa solidarność pozwoli Europie zachować jedność oraz zmotywuje do dążenia do wzmocnienia Unii, funkcjonującej na zasadzie solidarnej współpracy.

EKS nie tylko bazuje na ugruntowanych programach, takich jak wolontariat europejski, który otwierał możliwości przed młodymi ludźmi przez ostatnie 20 lat, lecz także rozwija się, oferując nowe możliwości, lepsze wyeksponowanie i większy wpływ. Pomoże on młodym ludziom w tworzeniu wartości wspólnych dla całej Unii, dzięki czemu stanie się ona silniejsza.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Likwidacja dyskryminacji ma zasadnicze znaczenie dla wypełnienia zobowiązań Unii na rzecz Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu; dlatego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności należy promować równowagę płci i kłaść duży nacisk na zobowiązania dotyczące równości płci.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Europejski Korpus Solidarności otwiera osobom młodym nowe możliwości odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także daje im możliwość opracowywania i rozwijania projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości wspierają ich rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy. Europejski Korpus Solidarności wspiera również działania służące tworzeniu sieci kontaktów uczestników i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się. W ten sposób przyczynia się do europejskiej współpracy mającej znaczenie dla osób młodych oraz do zwracania uwagi na jej pozytywne skutki.

(9)  Europejski Korpus Solidarności otwiera osobom młodym nowe możliwości kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także daje im możliwość opracowywania i rozwijania projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości wspierają ich rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy. Europejski Korpus Solidarności wspiera również działania służące tworzeniu sieci kontaktów uczestników i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się. W ten sposób przyczynia się do europejskiej współpracy mającej znaczenie dla osób młodych oraz do zwracania uwagi na jej pozytywne skutki.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Praktyki zawodowe i miejsca pracy w dziedzinach związanych z solidarnością mogą zapewnić młodzieży dodatkowe możliwości wejścia na rynek pracy, przyczyniając się jednocześnie do rozwiązania kluczowych problemów społecznych. Może to poprawić szanse na zatrudnienie osób młodych, zwiększyć ich wydajność oraz ułatwić im przejście od edukacji do zatrudnienia, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia ich szans na rynku pracy. Oferowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwości odbywania praktyk zawodowych powinny być zgodne z zasadami jakości określonymi w zaleceniu Rady w sprawie ram jakości staży21. Oferowane praktyki zawodowe i miejsca pracy stanowią dla młodzieży ważny etap wchodzenia na rynek pracy, a towarzyszy im adekwatne wsparcie po zakończeniu działania. Stosowne podmioty rynku pracy, zwłaszcza publiczne i prywatne służby zatrudnienia, partnerzy społeczni oraz izby handlowe pośredniczą w podejmowaniu praktyk zawodowych i pracy. Jako organizacje uczestniczące powinny one ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem stosownego organu wykonawczego Europejskiego Korpusu Solidarności, mającego na celu pośredniczenie między młodymi uczestnikami a pracodawcami oferującymi możliwość odbycia praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach związanych z solidarnością.

(12)  Praktyki zawodowe i miejsca pracy w dziedzinach związanych z solidarnością w kontekście niekomercyjnym mogą zapewnić młodzieży dodatkowe możliwości wejścia na rynek pracy, przyczyniając się jednocześnie do rozwiązania kluczowych problemów społecznych. Może to poprawić szanse na zatrudnienie osób młodych, zwiększyć ich wydajność oraz ułatwić im przejście od edukacji do zatrudnienia, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia ich szans na rynku pracy. Oferowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwości odbywania praktyk zawodowych powinny być zgodne z zasadami jakości określonymi w zaleceniu Rady w sprawie ram jakości staży21. Oferowane praktyki zawodowe i miejsca pracy stanowią dla młodzieży ważny etap wchodzenia na rynek pracy, a towarzyszy im adekwatne wsparcie po zakończeniu działania. Stosowne podmioty rynku pracy, zwłaszcza publiczne i prywatne służby zatrudnienia, partnerzy społeczni oraz izby handlowe pośredniczą w podejmowaniu praktyk zawodowych i pracy. Jako organizacje uczestniczące powinny one ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem stosownego organu wykonawczego Europejskiego Korpusu Solidarności, mającego na celu pośredniczenie między młodymi uczestnikami a pracodawcami oferującymi możliwość odbycia praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach związanych z solidarnością.

_________________

_________________

21 Zalecenie Rady z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 153 z 2.5.2018, s. 1).

21 Zalecenie Rady z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 153 z 2.5.2018, s. 1).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Europejski Korpus Solidarności skierowany jest do osób młodych w wieku 18–30 lat, a uczestnictwo w oferowanych przez Korpus działaniach powinno wymagać wcześniejszej rejestracji na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.

(27)  Europejski Korpus Solidarności skierowany jest do osób młodych w wieku 18–30 lat, a uczestnictwo w oferowanych przez Korpus działaniach powinno wymagać wcześniejszej rejestracji na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. W przypadku operacji pomocy humanitarnej należy przewidzieć odstępstwo od granicy wieku, aby móc rekrutować uczestników posiadających określone kwalifikacje zawodowe niezbędne dla powodzenia prowadzonych działań.

Uzasadnienie

Obecny program w ramach wolontariatu obejmujący operacje humanitarne (Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej) jest skierowany do osób powyżej 18. roku życia i nie przewiduje granicy wieku. Ta dobra praktyka powinna zostać utrzymana po połączeniu programów. Dzięki temu można by rekrutować uczestników posiadających określone kompetencje zawodowe, które mogłyby okazać się przydatne dla powodzenia prowadzonych operacji pomocy humanitarnej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Należy skupić się na tym, aby działania objęte wsparciem Europejskiego Korpusu Solidarności były łatwo dostępne dla osób młodych, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Należy wprowadzić specjalne środki na rzecz włączenia społecznego, uczestnictwa osób młodych w niekorzystnej sytuacji, a także uwzględnić ograniczenia wynikające z odizolowania wielu obszarów wiejskich i najbardziej oddalonych regionów Unii oraz krajów i terytoriów zamorskich. Analogicznie, państwa uczestniczące powinny dążyć do przyjmowania wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu Europejskiego Korpusu Solidarności. Powinno to rozwiązać kwestie administracyjne – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – powodujące trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na pobyt, jak i kwestie związane z wystawianiem europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku działań transgranicznych prowadzonych w Unii Europejskiej.

(28)  Należy skupić się na tym, aby działania objęte wsparciem Europejskiego Korpusu Solidarności były łatwo dostępne dla osób młodych, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Należy wprowadzić specjalne środki na rzecz włączenia społecznego, uczestnictwa osób młodych w niekorzystnej sytuacji, a także uwzględnić ograniczenia wynikające z odizolowania wielu obszarów wiejskich i najbardziej oddalonych regionów Unii oraz krajów i terytoriów zamorskich. W związku z tym w ramach monitorowania programu należy wskazać, w jakim stopniu program realizuje przewidziane w nim założenie odzwierciedlania różnorodności społeczeństwa europejskiego pod kątem przynależności etnicznej, płci, (nie)pełnosprawności, pochodzenia społecznego i geografii Unii. Analogicznie, państwa uczestniczące powinny dążyć do przyjmowania wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu Europejskiego Korpusu Solidarności. Powinno to rozwiązać kwestie administracyjne – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – powodujące trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na pobyt, jak i kwestie związane z wystawianiem europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku działań transgranicznych prowadzonych w Unii Europejskiej.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Mając na uwadze znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i osiągania celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program przyczyni się do uwzględnienia kwestii związanych ze zmianą klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 25 %. Stosowne działania zostaną określone na etapie przygotowania i realizacji programu oraz ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

(29)  Mając na uwadze znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i osiągania celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program przyczyni się do uwzględnienia kwestii związanych ze zmianą klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, jakim jest przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu Unii na realizację celów klimatycznych w WRF na lata 2021–2027, oraz celu rocznego na poziomie 30 % jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. Stosowne działania zostaną określone na etapie przygotowania i realizacji programu oraz ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 1 260 000 000 EUR w cenach bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 1 112 988 000 EUR w cenach z 2018 r. [1 260 000 000 EUR w cenach bieżących].

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  wkłady finansowe wnoszone do programu przez państwa trzecie i od nich oczekiwane zgłasza się po udostępnieniu wystarczających informacji obu organom władzy budżetowej w ramach rocznego lub okresowego sprawozdania z realizacji programu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Osoby młode w wieku 17–30 lat chcące uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności rejestrują się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. W chwili rozpoczęcia wolontariatu, praktyki zawodowej, pracy lub projektu solidarnościowego młoda osoba musi jednak mieć ukończone 18 lat i nie więcej niż 30 lat.

Osoby młode w wieku 17–30 lat chcące uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności rejestrują się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. W chwili rozpoczęcia wolontariatu, praktyki zawodowej, pracy lub projektu solidarnościowego młoda osoba musi jednak mieć ukończone 18 lat i nie więcej niż 30 lat. W przypadku operacji pomocy humanitarnej należy przewidzieć odstępstwo od granicy wieku, aby móc rekrutować uczestników posiadających kwalifikacje zawodowe niezbędne dla powodzenia tego rodzaju operacji.

Uzasadnienie

Obecny program w ramach wolontariatu obejmujący operacje humanitarne (Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej) jest skierowany do osób powyżej 18. roku życia i nie przewiduje granicy wieku. Ta dobra praktyka powinna zostać utrzymana po połączeniu programów. Dzięki temu można by rekrutować uczestników posiadających określone kompetencje zawodowe, które mogłyby okazać się przydatne dla powodzenia prowadzonych operacji pomocy humanitarnej.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  odsetek w odniesieniu do równowagi płci, pochodzenia etnicznego, (nie)pełnosprawności i geografii Unii.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności”

Odsyłacze

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

2.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

2.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Tiemo Wölken

28.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

26.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

21.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (21.1.2019)

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ivana Maletić

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa UE promująca solidarność wśród obywateli i państw członkowskich jako podstawową wartość UE i oferująca młodym ludziom możliwość odbycia we własnym kraju lub zagranicą wolontariatu lub pracy, które będą nieść korzyści społecznościom i ludziom w Europie.

Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości, w takim sensie, iż powinny stanowić odpowiedź na niezaspokojone potrzeby społeczne, przyczyniać się do wzmocnienia społeczności, oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy w zakresie umiejętności i kompetencji, być dla nich finansowo dostępne oraz zostać wdrożone w bezpiecznych i zdrowych warunkach. Sprawozdawczyni kładzie w szczególności nacisk na to, że działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być kierowane do osób, które nie uczą się, nie pracują ani nie szkolą (NEET).

Działania wolontariackie (zarówno w UE, jak i poza jej granicami) stanowią wzbogacające doświadczenie w kontekście uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, co wspiera rozwój osobisty, społeczno-edukacyjny i zawodowy osób młodych oraz ich aktywną postawę obywatelską i szanse na zatrudnienie. Sprawozdawczyni podkreśla, że uczestnicy wolontariatu powinni otrzymywać pełny zwrot kosztów związanych z wolontariatem, takich jak zakwaterowanie, transport miejscowy, kieszonkowe, posiłki, dojazd i powrót z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania wolontariatu.

Europejski Korpus Solidarności oferuje młodzieży możliwości opracowywania lub rozwijania ich własnych projektów ukierunkowanych na specyficzne wyzwania i służących społecznościom lokalnym i regionalnym. Projekty te stanowią punkt wyjścia w dalszym zaangażowaniu w działania solidarnościowe i okazję do wypróbowania pomysłów i wspierania osób młodych przy samodzielnym inicjowaniu działań solidarnościowych. Ponadto projekty Europejskiego Korpusu Solidarności są pierwszym krokiem na rzecz wspierania uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w podejmowaniu samozatrudnienia lub zakładaniu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów aktywnie działających w sektorach zaangażowanych w działania solidarnościowe, non-profit i działania na rzecz młodzieży.

Każdy podmiot chcący uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności powinien uzyskać znak jakości jako warunek uczestnictwa. Sprawozdawczyni podkreśla, że przyznany znak jakości należy co najmniej co dwa lata poddawać ocenie i może on zostać cofnięty, jeśli w wyniku przeprowadzonych kontroli okaże się, że warunki, które doprowadziły do jego przyznania, nie są już spełniane.

Należy zapewnić odpowiednie działania informacyjne, reklamę i rozpowszechnianie możliwości i wyników działań objętych wsparciem w ramach programu, na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. W tej kwestii szczególną uwagę należy zwrócić na przedsiębiorstwa społeczne, zachęcając je do wspierania działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Aby skuteczniej osiągnąć cele programu Europejskiego Korpusu Solidarności Komisja, państwa członkowskie i agencje narodowe powinny ściśle współpracować w ramach partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami społecznymi, organizacjami młodzieżowymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami dysponującymi wiedzą fachową w zakresie działań solidarnościowych.

Wniosek ten wprowadza wiele uproszczeń dla obywateli, organizacji i na poziomie instytucjonalnym. Sprawozdawczyni proponuje dalsze uproszczenia obecnej procedury finansowej dzięki preferowaniu uproszczonej formy kosztów, aby uprościć wymagania wobec beneficjentów. Sprawozdawczyni zgadza się z propozycją określenia wewnętrznych standardów kontroli dla odnośnych agencji narodowych oraz zasady zarządzania unijnymi środkami na dofinansowanie przez agencje narodowe, ale z uwzględnieniem wymogów uproszczenia i bez nakładania dodatkowych obciążeń na uczestników i organizacje uczestniczące.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Unia Europejska opiera się na solidarności jej obywateli oraz jej państw członkowskich. Unia w swoich działaniach kieruje się tą wspólną wartością, która zapewnia jedność niezbędną do stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym, w podejmowaniu których młodzi Europejczycy chcą pomóc, wykazując swoją solidarność w praktyce.

(1)  Unia Europejska opiera się na wspólnych wartościach i solidarności wśród jej obywateli, państw członkowskich oraz między pokoleniami. Unia w swoich działaniach kieruje się tymi wspólnymi wartościami, która zapewnia jedność niezbędną do stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym pojawiającym się w wymiarze europejskim i międzynarodowym, w podejmowaniu których młodzi Europejczycy chcą pomóc, wykazując swoją solidarność w praktyce.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W komunikacie pt. „Europejski Korpus Solidarności” z dnia 7 grudnia 2016 r.18 Komisja podkreśliła potrzebę wzmocnienia podstaw prac na rzecz solidarności w całej Europie, aby zapewnić młodzieży więcej lepszych możliwości podejmowania działań solidarnościowych o szerokim zasięgu tematycznym oraz aby wspierać podmioty krajowe i lokalne w ich próbach stawienia czoła różnym wyzwaniom i kryzysom. Komunikatem tym Komisja rozpoczęła pierwszą fazę Europejskiego Korpusu Solidarności, w czasie której zmobilizowano różne programy unijne w celu zaoferowania młodzieży z całej Unii możliwości podjęcia wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy.

(3)  W komunikacie pt. „Europejski Korpus Solidarności” z dnia 7 grudnia 2016 r.18 Komisja podkreśliła potrzebę wzmocnienia podstaw prac na rzecz solidarności w całej Europie, aby zapewnić młodzieży więcej lepszych możliwości podejmowania działań solidarnościowych o szerokim zasięgu tematycznym oraz aby wspierać podmioty krajowe, regionalne i lokalne w ich próbach stawienia czoła różnym wyzwaniom i kryzysom. Komunikatem tym Komisja rozpoczęła pierwszą fazę Europejskiego Korpusu Solidarności, w czasie której zmobilizowano różne programy unijne w celu zaoferowania młodzieży z całej Unii możliwości podjęcia wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy.

___________________

__________________

18 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski Korpus Solidarności”, (COM(2016) 0942 final).

18 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski Korpus Solidarności”, (COM(2016) 0942 final).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Młodzieży należy zapewnić łatwo dostępne możliwości zaangażowania się w działania solidarnościowe, które mogłyby umożliwić im wyrażenie ich zaangażowania na rzecz społeczności oraz zdobycie przydatnego doświadczenia, przydatnych umiejętności i kompetencji w kontekście ich rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Działania te powinny także wspierać mobilność młodych wolontariuszy, praktykantów i pracowników.

(5)  Młodzieży należy zapewnić łatwo dostępne i integrujące możliwości zaangażowania się w działania solidarnościowe, które umożliwią im wyrażenie ich zaangażowania na rzecz społeczności, w tym społeczności lokalnych, oraz zdobycie przydatnego doświadczenia, wiedzy oraz przydatnych umiejętności i kompetencji w kontekście ich rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie na szczeblu krajowym, regionalnym, europejskim, a w stosownych przypadkach, na szczeblu transgranicznym i międzynarodowym. Działania te powinny także wspierać mobilność młodych wolontariuszy, praktykantów i pracowników.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości, w takim sensie, iż powinny stanowić odpowiedź na niezaspokojone potrzeby społeczne, przyczyniać się do wzmocnienia społeczności, oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy i kompetencji, być dla nich finansowo dostępne oraz zostać wdrożone w bezpiecznych i zdrowych warunkach.

(6)  Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości i być skierowane do osób, które nie uczą się, nie pracują ani nie szkolą (NEET), w takim sensie, iż powinny stanowić odpowiedź na niezaspokojone potrzeby społeczne, przyczyniać się do wzmocnienia społeczności lokalnych i spójności społecznej, oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy, umiejętności i kompetencji, być dla nich finansowo dostępne oraz zostać wdrożone w bezpiecznych, integracyjnych i zdrowych warunkach.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Europejski Korpus Solidarności zapewnia pojedynczy punkt dostępu do działań solidarnościowych w całej Unii Europejskiej i poza nią. Należy zapewnić spójność tych ram z innymi stosownymi politykami i programami Unii i komplementarność wobec nich. Europejski Korpus Solidarności wykorzystuje mocne strony i synergie poprzednich i istniejących programów, zwłaszcza wolontariatu europejskiego19 i „Wolontariuszy pomocy UE”20. Uzupełnia również starania państw członkowskich na rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im przejścia od szkoły do zatrudnienia w ramach gwarancji dla młodzieży poprzez zapewnienie im dodatkowych możliwości wejścia na rynek pracy w formie praktyk zawodowych lub stanowisk pracy w dziedzinach związanych z solidarnością w ich państwach członkowskich lub w kontekście transgranicznym. Zapewniona jest również komplementarność wobec istniejących unijnych sieci istotnych dla działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, takich jak europejska sieć publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES i Eurodesk. Ponadto należy zapewnić komplementarność między dotychczasowymi mechanizmami powiązanymi, zwłaszcza krajowymi programami na rzecz solidarności i programami wspierania mobilności młodzieży, a Europejskim Korpusem Solidarności, wykorzystując w stosownych przypadkach sprawdzone rozwiązania.

(7)  Europejski Korpus Solidarności zapewnia pojedynczy punkt dostępu do działań solidarnościowych w całej Unii Europejskiej i poza nią. Należy zapewnić spójność tych ram z innymi stosownymi politykami i programami Unii i komplementarność wobec nich. Europejski Korpus Solidarności wykorzystuje mocne strony i synergie poprzednich i istniejących programów, zwłaszcza wolontariatu europejskiego19 i „Wolontariuszy pomocy UE”20. Uzupełnia on także starania państw członkowskich, regionów i miast na rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im przejścia od szkoły do zatrudnienia w ramach gwarancji dla młodzieży poprzez zapewnienie im dodatkowych możliwości wejścia na rynek pracy w formie praktyk zawodowych lub stanowisk pracy w dziedzinach związanych z solidarnością w ich stosownych państwach członkowskich oraz w kontekście transgranicznym. Zapewniona jest również komplementarność wobec istniejących unijnych sieci istotnych dla działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, takich jak europejska sieć publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES i Eurodesk. Ponadto należy zapewnić komplementarność między dotychczasowymi mechanizmami powiązanymi, zwłaszcza krajowymi programami na rzecz solidarności i programami wspierania mobilności młodzieży, a Europejskim Korpusem Solidarności, wykorzystując w stosownych przypadkach sprawdzone rozwiązania.

_________________

_________________

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50–73).

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50–73).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej (inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”) (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 1–17).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej (inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”) (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 1–17).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Europejski Korpus Solidarności otwiera osobom młodym nowe możliwości odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także daje im możliwość opracowywania i rozwijania projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości wspierają ich rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy. Europejski Korpus Solidarności wspiera również działania służące tworzeniu sieci kontaktów uczestników i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się. W ten sposób przyczynia się do europejskiej współpracy mającej znaczenie dla osób młodych oraz do zwracania uwagi na jej pozytywne skutki.

(9)  Europejski Korpus Solidarności otwiera osobom młodym nowe możliwości odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także daje im możliwość opracowywania i rozwijania programów i projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości wspierają ich rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy. Europejski Korpus Solidarności wspiera również działania służące tworzeniu sieci kontaktów uczestników i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się. W ten sposób przyczynia się do europejskiej współpracy mającej znaczenie dla osób młodych oraz do zwracania uwagi na jej pozytywne skutki.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Działania te powinny korzystnie wpływać na społeczności, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego indywidualnych osób; działanie może przybrać formę wolontariatu, praktyki zawodowej i pracy, projektów lub działań służących tworzeniu sieci kontaktów, opracowanych w odniesieniu do różnych obszarów takich jak kształcenie i szkolenie, zatrudnienie, równouprawnienie płci, przedsiębiorczość (zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), obywatelstwo i udział w procesie demokratycznym, środowisko i ochrona przyrody, działania w dziedzinie klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym, gotowość na wypadek ich wystąpienia i usuwanie ich skutków, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, dostarczanie artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, kreatywność i kultura, wychowanie fizyczne i sport, pomoc i opieka społeczna, przyjmowanie i integracja obywateli państw trzecich, współpraca i spójność terytorialna oraz współpraca transgraniczna. Takie działania solidarnościowe powinny obejmować solidny wymiar edukacyjno-szkoleniowy w postaci odpowiednich działań, które można zaoferować uczestnikom przed działaniem solidarnościowym, w jego trakcie i po nim.

(10)  Działania te powinny korzystnie wpływać na społeczności i powinny być wspierane przez władze lokalne i regionalne, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego indywidualnych osób; działanie może przybrać formę wolontariatu, praktyki zawodowej i pracy, projektów lub działań służących tworzeniu sieci kontaktów, technologii informacyjnej i nowych technologii, opracowanych w odniesieniu do różnych obszarów takich jak kształcenie formalne i pozaformalne, uczenie się nieformalne, dialog międzykulturowy, włączenie społeczne oraz szkolenie, zatrudnienie, równouprawnienie płci, przedsiębiorczość (zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), obywatelstwo i udział w procesie demokratycznym, środowisko i ochrona przyrody, działania w dziedzinie klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym, gotowość na wypadek ich wystąpienia i usuwanie ich skutków, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, dostarczanie artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, kreatywność i kultura, wychowanie fizyczne i sport, pomoc i opieka społeczna, przyjmowanie i integracja obywateli państw trzecich, współpraca i spójność terytorialna oraz współpraca transgraniczna. Takie działania solidarnościowe powinny obejmować solidny wymiar edukacji, szkolenia się i uczenia się w postaci odpowiednich działań, które można zaoferować uczestnikom przed działaniem solidarnościowym, w jego trakcie i po nim.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Działania wolontariackie (zarówno w UE, jak i poza jej granicami) stanowią wzbogacające doświadczenie w kontekście uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, co wspiera rozwój osobisty, społeczno-edukacyjny i zawodowy osób młodych oraz ich aktywną postawę obywatelską i szanse na zatrudnienie. Wolontariat nie powinien wpływać negatywnie na potencjalną lub dotychczasową pracę za wynagrodzeniem i nie powinien być postrzegany jako jej zamiennik. Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi w kwestiach polityki w zakresie wolontariatu w dziedzinie młodzieży, wykorzystując otwartą metodę koordynacji.

(11)  Działania wolontariackie (zarówno w UE, jak i poza jej granicami) stanowią wzbogacające doświadczenie w kontekście uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, co wspiera rozwój osobisty, społeczno-edukacyjny i zawodowy osób młodych oraz ich aktywną postawę obywatelską, wymianę dobrych praktyk i szanse na zatrudnienie na rynku pracy. Wolontariat nie powinien wpływać negatywnie na potencjalną lub dotychczasową pracę za wynagrodzeniem i nie powinien być postrzegany jako jej zamiennik. Uczestnicy działań wolontariackich powinni otrzymywać odpowiedni zwrot kosztów związanych z działaniami wolontariackimi, w tym zakwaterowania, transportu miejscowego, kieszonkowego, posiłków, dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania wolontariatu. Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi w kwestiach polityki w zakresie wolontariatu w dziedzinie młodzieży, wykorzystując otwartą metodę koordynacji.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Duch inicjatywy młodzieży jest istotną wartością dla społeczeństwa oraz rynku pracy. Europejski Korpus Solidarności przyczynia się do pielęgnowania tego aspektu poprzez oferowanie młodzieży możliwości opracowywania lub rozwijania ich własnych projektów ukierunkowanych na specyficzne wyzwania i służących społecznościom lokalnym. Projekty te stanowią okazję do wypróbowania pomysłów i wspierania osób młodych przy samodzielnym inicjowaniu działań solidarnościowych. Mogą one także służyć za punkt wyjścia w dalszym zaangażowaniu w działania solidarnościowe i być pierwszym krokiem na rzecz wspierania uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w podejmowaniu samozatrudnienia lub zakładaniu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów aktywnie działających w sektorach zaangażowanych w działania solidarnościowe, non-profit i działania na rzecz młodzieży.

(13)  Duch inicjatywy młodzieży jest istotną wartością dla społeczeństwa oraz rynku pracy. Europejski Korpus Solidarności przyczynia się do pielęgnowania tego aspektu poprzez oferowanie młodzieży możliwości opracowywania lub rozwijania ich własnych projektów ukierunkowanych na specyficzne wyzwania i służących społecznościom lokalnym i regionalnym, z uwzględnieniem szczególnych czynników lokalnych, regionalnych i transgranicznych, jeżeli zachodzi taka konieczność. Projekty te stanowią okazję do opracowania trwałych innowacyjnych rozwiązań kluczowych wyzwań i wspierania osób młodych przy samodzielnym inicjowaniu działań solidarnościowych. Mogą one także służyć za punkt wyjścia w dalszym zaangażowaniu w działania solidarnościowe i być pierwszym krokiem na rzecz wspierania uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w podejmowaniu samozatrudnienia lub zakładaniu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych lub innych podmiotów aktywnie działających w sektorach zaangażowanych w działania solidarnościowe, non-profit i działania na rzecz młodzieży.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie jakości działań i innych możliwości oferowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w szczególności przez oferowanie uczestnikom szkoleń, wsparcia językowego, ubezpieczenia, wsparcia administracyjnego oraz wsparcia po zakończeniu działania, a także na walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas udziału w Europejskim Korpusie Solidarności. Bezpieczeństwo i ochrona wolontariuszy mają nadal podstawowe znaczenie – wolontariusze nie powinni uczestniczyć w operacjach prowadzonych w miejscach, w których toczą się międzynarodowe i wewnętrzne konflikty zbrojne.

(15)  Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie jakości działań i innych możliwości oferowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w szczególności przez oferowanie uczestnikom szkoleń, wsparcia językowego, dostępu do indywidualnych usług wsparcia, ubezpieczenia, wsparcia administracyjnego oraz wsparcia przed podjęciem i po zakończeniu działania, a także na walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas udziału w Europejskim Korpusie Solidarności. Bezpieczeństwo i ochrona wolontariuszy mają nadal podstawowe znaczenie – wolontariusze nie powinni uczestniczyć w operacjach prowadzonych w miejscach, w których toczą się międzynarodowe i wewnętrzne konflikty zbrojne.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Znak jakości powinien zapewniać przestrzeganie przez organizacje uczestniczące zasad i wymogów Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie ich praw i obowiązków na wszystkich etapach uczestnictwa. Uzyskanie znaku jakości jest warunkiem wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno automatycznie prowadzić do finansowania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

(17)  Znak jakości powinien zapewniać skuteczne i stałe przestrzeganie przez organizacje uczestniczące zasad i wymogów Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie ich praw i obowiązków na wszystkich etapach uczestnictwa, w tym na etapie przygotowania i działań następczych. Uzyskanie znaku jakości jest warunkiem wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno automatycznie prowadzić do finansowania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Każdy podmiot chcący uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności powinien uzyskać znak jakości, pod warunkiem że zostały spełnione odpowiednie warunki. Proces prowadzący do przyznania znaku jakości powinien być prowadzany w sposób ciągły przez organy wykonawcze Europejskiego Korpusu Solidarności. Przyznany znak jakości należy poddawać okresowej ocenie i może on zostać cofnięty, jeśli w wyniku przeprowadzonych kontroli okaże się, że warunki, które doprowadziły do jego przyznania, nie są już spełniane.

(18)  Każdy podmiot chcący uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności powinien uzyskać znak jakości, pod warunkiem że zostały spełnione odpowiednie warunki. Proces prowadzący do przyznania znaku jakości powinien być prowadzany w sposób ciągły przez organy wykonawcze Europejskiego Korpusu Solidarności. Przyznany znak jakości należy poddawać ocenie co najmniej co cztery lata i może on zostać cofnięty, jeśli w wyniku przeprowadzonych kontroli okaże się, że warunki, które doprowadziły do jego przyznania, nie są już spełniane.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Należy ułatwić rozszerzenie zasięgu projektów Europejskiego Korpusu Solidarności. Należy również wdrożyć konkretne środki, aby pomóc promotorom projektów Europejskiego Korpusu Solidarnościowego w ubieganiu się o dotacje lub wykorzystaniu efektu synergii płynącego ze wsparcia w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz programów związanych z migracją, bezpieczeństwem, sprawiedliwością i obywatelstwem, zdrowiem i kulturą.

(21)  Należy ułatwić rozszerzenie zasięgu projektów Europejskiego Korpusu Solidarności. Jednocześnie należy podawać dokładne i stale aktualizowane informacje dotyczące tych możliwości potencjalnym beneficjentom. Należy również wdrożyć konkretne środki, aby pomóc promotorom projektów Europejskiego Korpusu Solidarnościowego w ubieganiu się o dotacje lub wykorzystaniu efektu synergii płynącego ze wsparcia w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz programów związanych z migracją, bezpieczeństwem, sprawiedliwością i obywatelstwem, zdrowiem i kulturą.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Należy stale ulepszać portal Europejskiego Korpusu Solidarności, aby zapewnić łatwy dostęp do Europejskiego Korpusu Solidarności oraz ustanowić punkt kompleksowej obsługi dla zainteresowanych osób indywidualnych i organizacji, między innymi do celów rejestracji, identyfikacji i dopasowywania profili i możliwości, tworzenia sieci kontaktów oraz wirtualnych kontaktów, szkoleń internetowych, wsparcia językowego i wsparcia po zakończeniu działania, a także do celów innych przydatnych funkcji, które mogą pojawić się w przyszłości.

(23)  Należy stale ulepszać portal Europejskiego Korpusu Solidarności, aby zapewnić łatwy i przyjazny dla użytkownika dostęp do Europejskiego Korpusu Solidarności oraz ustanowić punkt kompleksowej obsługi dla zainteresowanych osób indywidualnych i organizacji, między innymi do celów rejestracji, identyfikacji i dopasowywania profili i możliwości, tworzenia sieci kontaktów oraz wirtualnych kontaktów, szkoleń internetowych, wsparcia językowego i wsparcia po zakończeniu działania, a także do celów innych przydatnych funkcji, które mogą pojawić się w przyszłości.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Należy skupić się na tym, aby działania objęte wsparciem Europejskiego Korpusu Solidarności były łatwo dostępne dla osób młodych, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Należy wprowadzić specjalne środki na rzecz włączenia społecznego, uczestnictwa osób młodych w niekorzystnej sytuacji, a także uwzględnić ograniczenia wynikające z odizolowania wielu obszarów wiejskich i najbardziej oddalonych regionów Unii oraz krajów i terytoriów zamorskich. Analogicznie, państwa uczestniczące powinny dążyć do przyjmowania wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu Europejskiego Korpusu Solidarności. Powinno to rozwiązać kwestie administracyjne – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – powodujące trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na pobyt, jak i kwestie związane z wystawianiem europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku działań transgranicznych prowadzonych w Unii Europejskiej.

(28)  Należy skupić się na tym, aby działania objęte wsparciem Europejskiego Korpusu Solidarności były łatwo dostępne dla osób młodych, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Należy wprowadzić specjalne środki na rzecz włączenia społecznego, uczestnictwa osób młodych w niekorzystnej sytuacji, a także uwzględnić ograniczenia wynikające z odizolowania wielu obszarów wiejskich i najbardziej oddalonych regionów Unii oraz krajów i terytoriów zamorskich. W związku z tym w ramach monitorowania programu należy wskazać, w jakim stopniu uczestnictwo realizuje założenie odzwierciedlania różnorodności społeczeństwa europejskiego pod kątem grup mniejszości, (nie)pełnosprawności, niekorzystnej sytuacji społecznej/finansowej i pochodzenia regionalnego uczestników. Analogicznie, państwa uczestniczące powinny dążyć do przyjmowania wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu Europejskiego Korpusu Solidarności. Powinno to rozwiązać kwestie administracyjne – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – powodujące trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na pobyt, jak i kwestie związane z wystawianiem europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku działań transgranicznych prowadzonych w Unii Europejskiej.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Należy zapewnić odpowiednie działania informacyjne, reklamę i upowszechnianie możliwości i wyników działań objętych wsparciem w ramach programu, na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Szczególną uwagę należy zwrócić na przedsiębiorstwa społeczne, zachęcając je do wspierania działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Działania informacyjne, reklama i upowszechnianie powinny być realizowane przez wszystkie organy wdrażające program, w tym, w stosownych przypadkach, przy wsparciu innych kluczowych zainteresowanych stron.

(38)  Należy zapewnić odpowiednie działania informacyjne, reklamę i upowszechnianie możliwości i wyników działań objętych wsparciem w ramach programu, na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną uwagę należy zwrócić na przedsiębiorstwa społeczne, zachęcając je do wspierania działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Działania informacyjne, reklama i upowszechnianie powinny być realizowane przez wszystkie organy wdrażające program, w tym, w stosownych przypadkach, przy wsparciu innych kluczowych zainteresowanych stron.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Aby skuteczniej osiągnąć cele programu Komisja, państwa członkowskie i agencje narodowe powinny ściśle współpracować w ramach partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, organizacjami młodzieżowymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami dysponującymi wiedzą fachową w zakresie działań solidarnościowych.

(39)  Aby skuteczniej osiągnąć cele programu Komisja, państwa członkowskie i agencje narodowe powinny ściśle współpracować w ramach partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami społecznymi, organizacjami młodzieżowymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami dysponującymi wiedzą fachową w zakresie działań solidarnościowych, w tym z infrastrukturami wolontariatu oraz agencjami wsparcia, takimi jak ośrodki wolontariackie.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Aby zapewnić skuteczne i sprawne wdrożenie niniejszego rozporządzenia, program powinien w jak największym stopniu wykorzystywać już istniejące ustalenia w zakresie zarządzania. Należy zatem powierzyć wdrażanie programu istniejącym strukturom, mianowicie Komisji i agencjom narodowym odpowiedzialnym za zarządzanie działaniami, o których mowa w rozdziale III [nowego rozporządzenia w sprawie programu Erasmus]. Komisja powinna regularnie konsultować się z kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym z organizacjami uczestniczącymi, w kwestiach związanych z wdrażaniem Europejskiego Korpusu Solidarności.

(41)  Aby zapewnić skuteczne i sprawne wdrożenie niniejszego rozporządzenia, program powinien w jak największym stopniu wykorzystywać już istniejące ustalenia w zakresie zarządzania. Należy zatem powierzyć wdrażanie programu istniejącym strukturom, mianowicie Komisji i agencjom narodowym odpowiedzialnym za zarządzanie działaniami, o których mowa w rozdziale III [nowego rozporządzenia w sprawie programu Erasmus]. Komisja powinna regularnie konsultować się z kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym z organizacjami uczestniczącymi, w kwestiach związanych z wdrażaniem Europejskiego Korpusu Solidarności, a także aktywnie angażować je w proces decyzyjny.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)   „wolontariusz” oznacza osobę, która zarejestrowała się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i dobrowolnie prowadzi działania przynoszące korzyść społeczeństwu; 

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9)  „projekt solidarnościowy” oznacza nieodpłatne działanie solidarnościowe prowadzone w kraju przez okres do 12 miesięcy, realizowane przez grupy co najmniej pięciu uczestników Europejskiego Korpusu Solidarnościowego w celu uwzględnienia kluczowych wyzwań występujących w ich społecznościach, prezentujące wyraźną europejską wartość dodaną;

9)  „projekt solidarnościowy” oznacza nieodpłatne działanie solidarnościowe prowadzone w kraju lub transgraniczne przez okres do 12 miesięcy, realizowane przez grupy co najmniej pięciu uczestników Europejskiego Korpusu Solidarnościowego lub przez organizację uczestniczącą w celu uwzględnienia kluczowych wyzwań występujących w ich społecznościach, prezentujące wyraźną europejską wartość dodaną;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Celem szczegółowym programu jest zapewnianie osobom młodym, w tym osobom o mniejszych szansach, łatwo dostępnych możliwości angażowania się w działania solidarnościowe w Europie i poza jej granicami, przy jednoczesnym podnoszeniu ich kompetencji i odpowiedniej ich walidacji, jak również sprzyjanie ich szansom na zatrudnienie i wchodzeniu na rynek pracy.

2.  Celem szczegółowym programu jest zapewnianie osobom młodym, w tym osobom o mniejszych szansach, łatwo dostępnych i integracyjnych możliwości angażowania się w działania solidarnościowe w Europie i poza jej granicami, z naciskiem na kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące, przy jednoczesnym podnoszeniu ich wiedzy i kompetencji i odpowiedniej ich walidacji, jak również sprzyjanie ich szansom na zatrudnienie.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  ich podejściu w kwestii angażowania młodzieży z różnych środowisk,

d)  ich integracyjnemu podejściu w kwestii angażowania młodzieży z różnych i defaworyzowanych środowisk, w tym osób napotykających przeszkody uniemożliwiające im pełny udział w programie;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  środki służące zapewnieniu jakości wolontariatu, praktyk zawodowych lub miejsc pracy, obejmujące szkolenia, wsparcie językowe, dodatkowe ubezpieczenie, wsparcie przed rozpoczęciem działania solidarnościowego lub po jego zakończeniu, jak i dalsze stosowanie certyfikatu Youthpass, który potwierdza i dokumentuje kompetencje zdobyte przez uczestników w trakcie działań solidarnościowych, środki służące budowaniu potencjału oraz wsparcie administracyjne dla organizacji uczestniczących,

a)  środki służące zapewnieniu jakości i dostępności wolontariatu, praktyk zawodowych lub miejsc pracy, obejmujące szkolenia, wsparcie językowe, dodatkowe ubezpieczenie, wsparcie przed rozpoczęciem działania solidarnościowego lub po jego zakończeniu, jak i dalsze stosowanie certyfikatu Youthpass, który potwierdza i dokumentuje kompetencje zdobyte przez uczestników w trakcie działań solidarnościowych, środki służące budowaniu potencjału oraz wsparcie administracyjne dla organizacji uczestniczących,

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  środki mające na celu promowanie włączenia społecznego i równości szans;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wolontariat, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) obejmuje element edukacyjno-szkoleniowy, nie zastępuje praktyki zawodowej ani pracy, nie jest równy zatrudnieniu i opiera się na pisemnym porozumieniu o wolontariacie.

1.  Wolontariat, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a), skupia się na określonych potrzebach społeczności i ma na nie wpływ, obejmuje element edukacyjno-szkoleniowy, nie zastępuje praktyki zawodowej ani pracy, nie jest równy zatrudnieniu i opiera się na pisemnym porozumieniu o wolontariacie. Porozumienie takie zapewnia odpowiednią ochronę prawną i socjalną uczestnika. Uczestnicy działań wolontariackich otrzymują odpowiedni zwrot kosztów poniesionych w związku z działaniami wolontariackimi.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Preferuje się uproszczoną formę kosztów, aby uprościć wymagania wobec beneficjentów.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia Komisja, państwa członkowskie i inne państwa uczestniczące wspierają włączenie społeczne i równe warunki dostępu, w tym w odniesieniu do uczestnictwa osób młodych o mniejszych szansach.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W wyniku oceny podmiotowi może zostać przyznany znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Uzyskany znak podlega okresowej ocenie i może zostać cofnięty.

3.  W wyniku oceny podmiotowi może zostać przyznany znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Uzyskany znak podlega ocenie co najmniej co cztery lata i może zostać cofnięty w przypadku jego niewłaściwego stosowania.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu. Ocenie tej towarzyszy również ocena końcowa poprzedniego programu.

2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu. Ocenie tej towarzyszy ocena końcowa poprzedniego programu.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają jego pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez szybkie dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego docelowymi odbiorcami, czasem trwania oraz jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencje narodowe, o których mowa w art. 23, opracowują spójną strategię dotyczącą skutecznego informowania, jak również rozpowszechniania i wykorzystywania wyników działań wspieranych w ramach akcji, którymi zarządzają w ramach programu, oraz wspomagają Komisję w wypełnianiu ogólnego zadania dotyczącego rozpowszechniania informacji na temat programu, w tym informacji w odniesieniu do akcji i działań, którymi zarządza się na szczeblu krajowym i unijnym, oraz jego wyników, a także informują zainteresowane grupy docelowe o akcjach i działaniach podejmowanych w ich państwie.

3.  Agencje narodowe, o których mowa w art. 23, opracowują spójną strategię dotyczącą informacji i skutecznego informowania, jak również rozpowszechniania wśród wszystkich potencjalnych beneficjentów i wykorzystywania wyników działań wspieranych w ramach akcji, którymi zarządzają w ramach programu, oraz wspomagają Komisję w wypełnianiu ogólnego zadania dotyczącego rozpowszechniania informacji na temat programu, w tym informacji w odniesieniu do akcji i działań, którymi zarządza się na szczeblu krajowym i unijnym, oraz jego wyników, a także informują zainteresowane grupy docelowe o akcjach i działaniach podejmowanych w ich państwie.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  określa standardy kontroli wewnętrznej dla danej agencji narodowej oraz zasady zarządzania przez agencje narodowe unijnymi środkami przeznaczonymi na dotację,

a)  określa standardy kontroli wewnętrznej dla danej agencji narodowej oraz zasady zarządzania przez agencje narodowe unijnymi środkami przeznaczonymi na dotację, z uwzględnieniem wymogów uproszczenia i bez nakładania dodatkowych obciążeń na uczestników i organizacje uczestniczące.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Audyty dotyczące wykorzystania wkładu Unii przeprowadzane przez osoby lub podmioty, w tym przez osoby lub podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii, stanowią podstawę ogólnej pewności zgodnie z [art. 127] rozporządzenia finansowego.

1.  Audyty dotyczące wykorzystania wkładu Unii przeprowadzane przez osoby lub podmioty, w tym przez osoby lub podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii, stanowią podstawę ogólnej pewności zgodnie z art. [127] rozporządzenia finansowego i są prowadzone według takich samych kryteriów we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencje narodowe odpowiadają za wstępne kontrole beneficjentów dotacji na powierzone im działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Kontrole te muszą dawać wystarczającą pewność, że przyznane dotacje są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i mającymi zastosowanie przepisami unijnymi.

2.  Agencje narodowe odpowiadają za wstępne kontrole beneficjentów dotacji na powierzone im działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Kontrole te są proporcjonalne i odpowiednie oraz dają wystarczającą pewność, że przyznane dotacje są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i mającymi zastosowanie przepisami unijnymi.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja podejmuje odpowiednie środki zapewniające ochronę interesów finansowych Unii w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  odsetek uczestników pochodzących ze środowisk defaworyzowanych oraz

b)  odsetek uczestników pochodzących ze środowisk defaworyzowanych,

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba)  odsetek w odniesieniu do równowagi płci, grup mniejszości, (nie)pełnosprawności i pochodzenia regionalnego uczestników.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności”

Odsyłacze

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

2.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

2.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Ivana Maletić

20.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

21.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

17.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

1

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

28

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

5

0

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności”

Odsyłacze

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Data przedstawienia w PE

11.6.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

2.7.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

EMPL

2.7.2018

ENVI

2.7.2018

 

REGI

2.7.2018

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Michaela Šojdrová

1.6.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

4.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

Data złożenia

15.2.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

14

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde