Procedură : 2018/0230(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0079/2019

Texte depuse :

A8-0079/2019

Dezbateri :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0150

RAPORT     ***I
PDF 715kWORD 277k
14.2.2019
PE 627.916v02-00 A8-0079/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014

(COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Comisia pentru cultură și educație

Raportoare: Michaela Šojdrová

Raportoare pentru aviz (*):

Eleni Theocharous, Comisia pentru dezvoltare

Deirdre Clune, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0440),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 165 alineatul (4), articolul 166 alineatul (4) și articolul 214 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0264/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 decembrie 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, avizul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru dezvoltare rurală (A8-0079/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Uniunea Europeană este construită pe solidaritatea între cetățenii săi și între statele sale membre. Această valoare comună ghidează acțiunile Uniunii și oferă unitatea necesară pentru a face față provocărilor societale actuale și viitoare, la a căror abordare tinerii europeni sunt dornici să contribuie, exprimându-și solidaritatea în practică.

(1)  Uniunea Europeană este construită pe solidaritatea între cetățenii săi și între statele sale membre. Această valoare comună , consacrată la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, ghidează acțiunile Uniunii și oferă unitatea necesară pentru a face față provocărilor societale actuale și viitoare, la a căror abordare tinerii europeni sunt dornici să contribuie, exprimându-și solidaritatea în practică.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Având în vedere numărul din ce în ce mai mare de crize umanitare și de urgențe la nivel mondial și pentru a promova într-o mai mare măsură solidaritatea și a spori vizibilitatea ajutorului umanitar în rândul cetățenilor europeni, trebuie dezvoltată solidaritatea între statele membre și între UE și țările terțe afectate de dezastre naturale sau provocate de om.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1b)  Ajutorul umanitar se bazează pe principiile imparțialității, neutralității și nediscriminării, care sunt integrate în dreptul internațional umanitar și în dreptul Uniunii. Ajutorul umanitar oferă un răspuns de urgență bazat pe nevoi care vizează protejarea vieții, prevenirea și alinarea suferinței umane, păstrarea demnității umane și oferirea de protecție grupurilor vulnerabile afectate de dezastre naturale sau provocate de om. Reducerea riscurilor de dezastre și pregătirea pentru intervenție în caz de dezastre prin intermediul activităților de consolidare a capacității și a rezilienței sunt, de asemenea, elemente esențiale ale ajutorului umanitar.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În comunicarea sa din 7 decembrie 2016, intitulată „Corpul european de solidaritate”18, Comisia a subliniat necesitatea de a consolida bazele activității de solidaritate în Europa, de a oferi tinerilor oportunități mai multe și mai bune de activități de solidaritate, care să acopere o gamă largă de domenii, și de a sprijini actorii naționali și locali în eforturile depuse pentru a face față diferitelor provocări și crize. Comunicarea a lansat o primă etapă a Corpului european de solidaritate, în care au fost mobilizate diferite programe ale Uniunii pentru a oferi tinerilor din întreaga Uniune oportunități de voluntariat, stagii sau locuri de muncă.

(3)  În comunicarea sa din 7 decembrie 2016, intitulată „Corpul european de solidaritate”18, Comisia a subliniat necesitatea de a consolida bazele activității de solidaritate în Europa, de a oferi tinerilor oportunități mai multe și mai bune de activități de solidaritate, care să acopere o gamă largă de domenii, și de a sprijini actorii naționali, regionali și locali în eforturile depuse pentru a face față diferitelor provocări și crize. Comunicarea a lansat o primă etapă a Corpului european de solidaritate, în care au fost mobilizate diferite programe ale Uniunii pentru a oferi tinerilor din întreaga Uniune oportunități de voluntariat, stagii sau locuri de muncă.

___________________

__________________

18 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - „Corpul european de solidaritate”, COM (2016) 0942 final.

18 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - „Corpul european de solidaritate”, COM (2016) 0942 final.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  În contextul prezentului regulament, solidaritatea este înțeleasă ca un simț al responsabilității pe care îl are fiecare persoană față de toate celelalte și care o determină să se implice pentru realizarea binelui comun, care se exprimă prin acțiuni concrete, fără a aștepta nimic în schimb.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Oferirea de asistență persoanelor și comunităților din afara Uniunii, care se confruntă cu dezastre sau care sunt în mod deosebit vulnerabile la dezastre și au nevoie de ajutor umanitar, pe baza principiilor fundamentale ale neutralității, umanității, independenței și imparțialității, reprezintă o modalitate importantă de exprimare a solidarității.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c)  Voluntarii participanți și organizațiile care desfășoară acțiuni în cadrul Corpului voluntar european de ajutor umanitar aderă la principiile Consensului european privind ajutorul umanitar.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4d)  Este necesar să se dezvolte și mai mult solidaritatea cu victimele crizelor și dezastrelor din țările terțe, iar cetățenii Uniunii ar trebui, în general, să fie sensibilizați în mai mare măsură cu privire la ajutorul umanitar și la voluntariat, ca activitate pe tot parcursul vieții, iar vizibilitatea acestora din urmă ar trebui să crească.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 4 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4e)  Uniunea și statele membre s-au angajat să pună în aplicare Agenda Organizației Națiunilor Unite (ONU) 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă, atât pe plan intern, cât și prin acțiuni externe.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 4 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4f)  În concluziile sale din 19 mai 2017 privind operaționalizarea legăturii dintre domeniul umanitar și cel al dezvoltării, Consiliul a recunoscut necesitatea de a consolida reziliența prin asigurarea unei legături mai bune între asistența umanitară și cooperarea pentru dezvoltare și de a consolida în continuare legăturile operaționale între abordările complementare ale asistenței umanitare, cooperării pentru dezvoltare și prevenirii conflictelor.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile de a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților, dobândind în același timp experiență, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea lor personală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Activitățile respective ar trebui să sprijine, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor.

(5)  Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile, incluzive și relevante de a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților, dobândind, în același timp, experiență, cunoștințe, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea lor personală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Activitățile respective ar trebui să sprijine, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor și schimburile multiculturale.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în sensul că acestea ar trebui să răspundă nevoilor societale nesatisfăcute, să contribuie la consolidarea comunităților, să ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe și competențe valoroase, să fie accesibile tinerilor din punct de vedere financiar și să fie puse în aplicare în condiții sigure și sănătoase.

(6)  Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate; ele ar trebui să urmărească abordarea nevoilor societale nesatisfăcute, creșterea solidarității și să contribuie la consolidarea comunităților și a participării democratice. Activitățile respective ar trebui să ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe, aptitudini și competențe valoroase. Ele ar trebui să fie accesibile tinerilor din punct de vedere financiar și să fie puse în aplicare în condiții sigure, inclusive și sănătoase. Ar trebui încurajat dialogul cu autoritățile locale și regionale și cu rețelele europene specializate în chestiunile sociale urgente pentru a identifica cât mai bine nevoile societale nesatisfăcute și a asigura un program orientat către nevoi. Activitățile de solidaritate nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra locurilor de muncă sau a stagiilor existente și ar trebui să contribuie la consolidarea angajamentelor legate de responsabilitatea socială a întreprinderilor, fără să se substituie acestora.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Corpul european de solidaritate asigură un ghișeu unic pentru activitățile de solidaritate din întreaga Uniune și dincolo de frontierele acesteia. Ar trebui să se asigure coerența și complementaritatea cu alte politici și programe relevante ale Uniunii. Corpul european de solidaritate se bazează pe punctele forte și pe sinergiile programelor anterioare și ale celor existente, în principal ale Serviciului european de voluntariat19 și ale inițiativei Voluntari UE pentru ajutor umanitar20. De asemenea, acesta completează eforturile depuse de statele membre pentru a sprijini tinerii și pentru a facilita tranziția acestora de la școală către locul de muncă în cadrul Garanției pentru tineret, oferindu-le oportunități suplimentare de a debuta pe piața forței de muncă sub formă de stagii sau de locuri de muncă în domenii legate de solidaritate, atât în statul membru de cetățenie, cât și dincolo de frontierele acestuia. De asemenea, se asigură complementaritatea cu rețelele existente la nivelul Uniunii care sunt relevante pentru activitățile din cadrul Corpului european de solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, EURES și rețeaua Eurodesk. În plus, ar trebui să se asigure complementaritatea între sistemele conexe existente, în special sistemele naționale de solidaritate și sistemele naționale de mobilitate pentru tineri, și Corpul european de solidaritate, valorificând bunele practici, după caz.

(7)  Corpul european de solidaritate asigură un ghișeu unic pentru activitățile de solidaritate din întreaga Uniune și dincolo de frontierele acesteia. Ar trebui să se asigure coerența și complementaritatea cu alte politici și programe relevante ale Uniunii. Corpul european de solidaritate se bazează pe punctele forte și pe sinergiile programelor anterioare și ale celor existente, în principal ale Serviciului european de voluntariat19 și ale inițiativei Voluntari UE pentru ajutor umanitar20. De asemenea, acesta completează eforturile depuse de statele membre pentru a sprijini tinerii și pentru a facilita tranziția acestora de la școală către locul de muncă în cadrul unor sisteme precum Garanția pentru tineret, oferindu-le oportunități suplimentare de a debuta pe piața forței de muncă sub formă de stagii sau de locuri de muncă în domenii legate de solidaritate, atât în statul membru de cetățenie, cât și dincolo de frontierele acestuia. De asemenea, se asigură complementaritatea cu rețelele existente la nivelul Uniunii care sunt relevante pentru activitățile din cadrul Corpului european de solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, EURES și rețeaua Eurodesk, precum și organizațiile relevante ale societății civile, inclusiv partenerii sociali și rețelele care reprezintă tinerii și voluntarii. În plus, ar trebui să se asigure complementaritatea între sistemele conexe existente, în special sistemele naționale de solidaritate, cum ar fi voluntariatul, funcția publică și sistemele de mobilitate pentru tineri, și Corpul european de solidaritate, valorificând bunele practici, după caz, pentru a consolida și îmbogăți reciproc impactul și calitățile acestor sisteme și pentru a valorifica bunele practici. Corpul european de solidaritate nu ar trebui să înlocuiască sistemele naționale. Ar trebui asigurat accesul tuturor tinerilor la activitățile naționale de solidaritate. Comisia ar trebui să elaboreze orientări practice privind complementaritatea programului cu alte programe și surse de finanțare ale Uniunii și privind sinergiile dintre acestea.

__________________

__________________

19 Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a „Erasmus+”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50-73).

19 Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a „Erasmus+”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50-73).

20 Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”) (JO L 122, 24.4.2014, p. 1-17).

20 Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”) (JO L 122, 24.4.2014, p. 1-17).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8a)  Certificarea organizațiilor de trimitere și de primire efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 375/2014 nu ar trebui duplicată în cadrul programului și ar trebui recunoscută echivalența la punerea în aplicare a prezentului regulament începând cu 2021.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Corpul european de solidaritate oferă tinerilor noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat și de a efectua stagii sau activități profesionale în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și a elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități contribuie la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de consolidare a validării rezultatelor învățării. Astfel, Corpul european de solidaritate va contribui, de asemenea, la cooperarea europeană care prezintă importanță pentru tineri și la acțiunile de sensibilizare cu privire la impactul pozitiv al acestei cooperări.

(9)  Corpul european de solidaritate oferă tinerilor noi oportunități de învățare non-formală și informală pentru a desfășura activități de voluntariat și de a efectua stagii sau activități profesionale în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și a elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități contribuie la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de consolidare a validării rezultatelor învățării. Astfel, Corpul european de solidaritate va contribui, de asemenea, la cooperarea europeană care prezintă importanță pentru tineri și la acțiunile de sensibilizare cu privire la impactul pozitiv al acestei cooperări. Totodată, el ar trebui să contribuie la consolidarea comunităților și la sprijinirea organizațiilor existente care desfășoară acțiuni de solidaritate.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Aceste activități ar trebui să fie benefice pentru comunități, promovând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a cetățenilor și pot lua forma unor activități de voluntariat, stagii și locuri de muncă, proiecte sau activități de comunicare în rețea, desfășurate în legătură cu diferite domenii, precum educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă, egalitatea de gen, antreprenoriatul - în special antreprenoriatul social, cetățenia și participarea democratică, protecția mediului și a naturii, acțiunile în domeniul climei, prevenirea dezastrelor, pregătirea pentru apărarea împotriva acestora și recuperarea în caz de dezastru, agricultura și dezvoltarea rurală, furnizarea de produse alimentare și nealimentare, sănătatea și bunăstarea personală, creativitatea și cultura, educația fizică și sportul, asistența socială și bunăstarea socială, primirea și integrarea resortisanților țărilor terțe, cooperarea și coeziunea teritorială și cooperarea transfrontalieră. Aceste activități de solidaritate ar trebui să includă o dimensiune solidă de învățare și formare, asigurată prin intermediul unor activități pertinente care ar putea fi oferite participanților înaintea, în timpul și după încheierea activității de solidaritate.

(10)  Aceste activități ar trebui să aibă o valoare adăugată europeană clară și să fie benefice pentru comunități, promovând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a cetățenilor. Ele ar trebui să ia forma unor activități de voluntariat, stagii și locuri de muncă, proiecte sau activități de comunicare în rețea, desfășurate în legătură cu diferite domenii, precum educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă, egalitatea de gen, antreprenoriatul - în special antreprenoriatul social, cetățenia și participarea democratică, dialogul intercultural și interreligios, incluziunea socială, incluziunea persoanelor cu dizabilități, protecția mediului și a naturii, acțiunile în domeniul climei, prevenirea dezastrelor, pregătirea pentru apărarea împotriva acestora și recuperarea în caz de dezastru, agricultura și dezvoltarea rurală, furnizarea de produse alimentare și nealimentare, sănătatea și bunăstarea personală, cultura, inclusiv patrimoniul cultural, creativitatea, educația fizică și sportul, asistența socială și bunăstarea socială, primirea și integrarea resortisanților țărilor terțe, acordând o atenție deosebită depășirii provocărilor cu care se confruntă migranții, cooperarea și coeziunea teritorială și cooperarea transfrontalieră. Aceste activități de solidaritate ar trebui să includă o dimensiune solidă de învățare și formare, asigurată prin intermediul unor activități pertinente care ar putea fi oferite participanților înaintea, în timpul și după încheierea activității de solidaritate.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Activitățile de voluntariat (atât pe teritoriul Uniunii, cât și dincolo de frontierele acesteia) constituie o bogată experiență în contextul învățării non-formale și informale, care sporește dezvoltarea personală, socioeducațională și profesională a tinerilor, cetățenia activă și capacitatea de inserție profesională. Activitățile de voluntariat nu ar trebui să aibă un efect negativ asupra locurilor de muncă remunerate potențiale sau existente și nici nu ar trebui să fie considerate ca un substitut al acestora. Comisia și statele membre ar trebui să coopereze în ceea ce privește politicile de voluntariat în domeniul tineretului prin metoda deschisă de coordonare.

(11)  Activitățile de voluntariat (atât pe teritoriul Uniunii, cât și dincolo de frontierele acesteia) constituie o bogată experiență în contextul învățării non-formale și informale, care sporește dezvoltarea personală, socioeducațională și profesională a tinerilor, cetățenia activă, participarea democratică și capacitatea de inserție profesională. Voluntariatul ar trebui să se desfășoare pe baza unui acord scris de voluntariat, iar activitățile de voluntariat nu ar trebui să aibă un efect negativ asupra locurilor de muncă remunerate potențiale sau existente și nici nu ar trebui să fie considerate ca un substitut al acestora. Comisia și statele membre ar trebui să coopereze în ceea ce privește politicile de voluntariat în domeniul tineretului prin metoda deschisă de coordonare.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Stagiile și locurile de muncă în domenii legate de solidaritate pot oferi tinerilor oportunități suplimentare de a debuta pe piața muncii, contribuind în același timp la abordarea principalelor provocări societale. Acest lucru poate contribui la stimularea capacității de inserție profesională și a productivității tinerilor, facilitând în același timp tranziția acestora de la școală către locul de muncă, ceea ce este esențial pentru a le spori șansele pe piața forței de muncă. Activitățile de stagiu propuse în cadrul Corpului european de solidaritate respectă principiile de calitate stabilite în Recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii21. Stagiile și locurile de muncă oferite constituie o piatră de temelie pentru tineri la intrarea pe piața muncii și, prin urmare, sunt însoțite de un sprijin adecvat acordat după încheierea activității. Stagiile și activitățile sunt facilitate de actorii relevanți de pe piața forței de muncă, în special de serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, de partenerii sociali și de camerele de comerț, și sunt remunerate de către organizațiile participante. În calitate de organizații participante, acestea ar trebui să solicite finanțare prin intermediul organismului competent de punere în aplicare a Corpului european de solidaritate, astfel încât să acționeze ca intermediari între tinerii participanți și angajatorii care oferă stagii și locuri de muncă în sectoare legate de solidaritate.

(12)  Stagiile și locurile de muncă ușor accesibile ar trebui să fie separate clar de voluntariat, atât din punct de vedere financiar, cât și organizatoric. Stagiile nu ar trebui să conducă niciodată la substituirea locurilor de muncă. Totuși, stagiile și locurile de muncă remunerate pot stimula tinerii defavorizați și tinerii cu mai puține oportunități să participe la activități legate de solidaritate la care, în alte condiții, poate nu ar avea acces, oferind totodată o valoare adăugată europeană clară, prin contribuția la abordarea provocărilor sociale nesoluționate și la consolidarea comunităților locale. Stagiile pot facilita tranziția tinerilor de la școală către locul de muncă și pot contribui la stimularea capacității lor de inserție profesională, ceea ce este esențial pentru a realiza integrarea durabilă a acestora pe piața forței de muncă. Stagiile și locurile de muncă oferite constituie o piatră de temelie pentru tineri la intrarea pe piața muncii. Stagiile și locurile de muncă oferite în cadrul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie întotdeauna plătite de organizația participantă care găzduiește sau angajează participantul. Stagiile ar trebui să se bazeze pe un acord scris de voluntariat, în conformitate cu legislația aplicabilă din țara în care se desfășoară stagiul, după caz, și ar trebui să urmeze principiile enunțate în Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii21. Locurile de muncă ar trebui să se bazeze pe un contract de muncă în conformitate cu dreptul național sau cu contractele colective de muncă, ori cu ambele, aplicabile în țara participantă în care se află locul de muncă. Sprijinul financiar oferit organizațiilor participante care oferă locuri de muncă nu ar trebui să depășească 12 luni. Organizațiile participante ar trebui să solicite finanțare prin intermediul organismului competent de punere în aplicare a Corpului european de solidaritate, astfel încât să acționeze ca intermediari între tinerii participanți și angajatorii care oferă stagii și locuri de muncă în sectoare legate de solidaritate. Stagiile și locurile de muncă ar trebui să fie însoțite de o pregătire adecvată, de formare la locul de muncă și de sprijin post-plasament legate de participarea participantului. Stagiile și locurile de muncă ar putea fi facilitate de actorii relevanți de pe piața forței de muncă, în special de serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, de partenerii sociali și de camerele de comerț, precum și de organizațiile membre ale EURES, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului21a, în cazul activităților transfrontaliere.

__________________

__________________

21 Recomandarea Consiliului din 15 martie 2018 privind un Cadru european privind ucenicii de calitate și eficace (JO C 153, 2.5.2018, p. 1).

21 Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii (JO C 88, 27.3.2014, p. 1).

 

21a Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (JO L 107, 22.4.2016, p. 1).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Ar trebui făcute eforturi pentru a se asigura că toți tinerii au acces la stagii și locuri de muncă, în special tinerii cu mai puține oportunități, inclusiv cei cu dizabilități, cei defavorizați din punct de vedere social sau cultural, migranții și tinerii care locuiesc în zone rurale izolate și în regiunile ultraperiferice ale Uniunii.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Spiritul de inițiativă al tinerilor reprezintă un atu important pentru societate și pentru piața forței de muncă. Corpul european de solidaritate contribuie la promovarea acestui aspect, oferind tinerilor oportunitatea de a concepe și a pune în aplicare propriile proiecte destinate să abordeze provocări specifice în beneficiul comunităților lor locale. Aceste proiecte oferă ocazia de a testa idei și de a sprijini tinerii să preia ei înșiși controlul acțiunilor de solidaritate. Proiectele respective servesc, de asemenea, drept rampă de lansare pentru implicarea ulterioară în activități de solidaritate și sunt un prim pas în a încuraja participanții la Corpul european de solidaritate să se implice în activități profesionale independente sau să creeze asociații, organizații neguvernamentale sau alte organisme active în domeniul solidarității, în sectorul non-profit și în cel al tineretului.

(13)  Spiritul de inițiativă al tinerilor reprezintă un atu important pentru societate și pentru piața forței de muncă. Corpul european de solidaritate contribuie la promovarea acestui aspect, oferind tinerilor oportunitatea de a concepe și a pune în aplicare propriile proiecte destinate să abordeze provocări specifice în beneficiul comunităților lor locale. Aceste proiecte oferă ocazia de a testa idei pentru a dezvolta soluții inovatoare la provocări comune printr-o abordare ascendentă și de a sprijini tinerii să fie ei înșiși promotorii acțiunilor de solidaritate. Proiectele respective servesc, de asemenea, drept rampă de lansare pentru implicarea ulterioară în activități de solidaritate și sunt un prim pas în a încuraja participanții la Corpul european de solidaritate să se implice în activități profesionale independente și să fie în continuare cetățeni activi în calitate de voluntari, de stagiari sau de angajați în asociații, organizații neguvernamentale sau alte organisme active în domeniul solidarității, în sectorul non-profit și în cel al tineretului. Corpul european de solidaritate ar trebui, în primul rând, să creeze o atmosferă în care tinerii să fie din ce în ce mai motivați să se implice în activități de solidaritate și să servească interesul public.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13a)  Voluntarii pot contribui la consolidarea capacității Uniunii de a oferi ajutor umanitar bazat pe necesități și în conformitate cu anumite principii și pot contribui la creșterea eficacității sectorului ajutorului umanitar atunci când aceștia sunt selecționați și formați în mod adecvat și pregătiți pentru a fi trimiși pe teren, astfel încât să se garanteze că ei au aptitudinile și competențele necesare pentru a ajuta în modul cel mai eficace persoanele aflate în dificultate, și cu condiția ca ei să beneficieze de un sprijin și de o supraveghere suficiente în locul unde se desfășoară activitatea de voluntariat. Prin urmare, instructorii sau mentorii înalt calificați și instruiți și cu experiență pe teren joacă un rol important în asigurarea eficacității răspunsului umanitar și în sprijinirea voluntarilor.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Tinerii și organizațiile care participă la Corpul european de solidaritate ar trebui să aibă sentimentul apartenenței la o comunitate de persoane și entități care se angajează să sporească solidaritatea în întreaga Europă. În același timp, organizațiile participante au nevoie de sprijin pentru a-și consolida capacitățile de a oferi activități de calitate unui număr din ce în ce mai mare de participanți. Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea care vizează consolidarea implicării tinerilor și a organizațiilor participante în această comunitate, promovarea unui spirit al Corpului european de solidaritate, precum și încurajarea schimbului de practici și experiențe utile. De asemenea, aceste activități contribuie la creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește Corpul european de solidaritate în rândul actorilor publici și privați, precum și la colectarea de feedback din partea participanților și a organizațiilor participante cu privire la punerea în aplicare a Corpului european de solidaritate.

(14)  Tinerii și organizațiile care participă la Corpul european de solidaritate ar trebui să aibă sentimentul apartenenței la o comunitate de persoane și entități care se angajează să sporească solidaritatea în întreaga Europă. În același timp, organizațiile participante au nevoie de sprijin pentru a-și consolida capacitățile de a oferi activități de calitate unui număr din ce în ce mai mare de participanți. Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea care vizează consolidarea implicării tinerilor și a organizațiilor participante în această comunitate, promovarea unui spirit al Corpului european de solidaritate, precum și încurajarea schimbului de bune practici și de experiență. De asemenea, aceste activități contribuie la creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește Corpul european de solidaritate în rândul actorilor publici și privați, precum și la colectarea unui feedback detaliat și relevant din partea participanților și a organizațiilor participante cu privire la diversele etape ale punerii în aplicare a Corpului european de solidaritate. Feedback-ul ar trebui să includă întrebări privind obiectivele programului, pentru a evalua mai bine îndeplinirea acestora.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14a)  Asigurarea punerii în aplicare cu succes a programului necesită o mai mare vizibilitate și sensibilizare și o mai bună promovare a oportunităților de finanțare disponibile, prin campanii de informare, inclusiv instituirea unei Zile anuale de informare cu privire la Corpul european de solidaritate, și prin mijloace dinamice de comunicare, punând un accent puternic pe platformele de comunicare socială și sensibilizând cât mai mult grupurile-țintă, atât persoanele fizice, cât și organizațiile.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  O atenție deosebită ar trebui acordată asigurării calității activităților și a altor oportunități create de Corpul european de solidaritate, în special oferindu-le participanților cursuri de formare, asistență lingvistică, o asigurare, sprijin administrativ și sprijin după încheierea activității și validând cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin experiența în cadrul Corpului european de solidaritate. Securitatea și siguranța voluntarilor rămân de o importanță capitală, iar voluntarii nu ar trebui să fie mobilizați pentru operațiuni desfășurate în zone de conflicte armate internaționale sau fără caracter internațional.

(15)  O atenție deosebită ar trebui acordată asigurării calității activităților și a altor oportunități create de Corpul european de solidaritate, precum și obiectivului de a asigura incluziunea prin intermediul acestora, în special oferindu-le participanților cursuri de formare online sau offline adecvate, asistență lingvistică, o cazare adecvată, o asigurare, proceduri administrative simplificate și sprijin înainte și după încheierea activității și validând cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin experiența în cadrul Corpului european de solidaritate. Măsurile de sprijin ar trebui să fie concepute și acordate în colaborare cu organizațiile de tineret și alte organizații fără scop lucrativ și organizații ale societății civile, pentru a profita de experiența acestora în domeniu. Securitatea și siguranța participanților și a beneficiarilor vizați rămân de o importanță capitală. Toate activitățile ar trebui să respecte principiul de „a nu aduce prejudicii”. Participanții nu ar trebui

mobilizați pentru operațiuni desfășurate în zone de conflict armat internațional sau intern sau în structuri care nu respectă standardele internaționale în domeniul drepturilor omului. Activitățile care implică un contact direct cu copiii ar trebui să fie ghidate de principiul „interesului superior al copilului” și ar trebui să implice, după caz, verificarea antecedentelor personale ale participanților sau adoptarea altor măsuri pentru asigurarea protecției copiilor.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  În conformitate cu Orientările UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului (2017) și cu articolul 9 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, Uniunea și statele membre trebuie să promoveze și să sprijine tranziția de la instituționalizarea persoanelor vulnerabile, cum ar fi persoanele cu dizabilități și copiii, la serviciile de îngrijire în cadrul familiei și al comunității. În acest context, programul nu ar trebui să sprijine măsurile sau inițiativele care împiedică eforturile depuse în vederea încetării instituționalizării sau a oricărui plasament care ar dăuna copiilor sau persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  În conformitate cu Orientările UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului (2017) și cu articolul 9 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, Uniunea și statele membre trebuie să promoveze și să sprijine tranziția de la instituționalizarea persoanelor vulnerabile, cum ar fi persoanele cu handicap și copiii, la serviciile de îngrijire în cadrul familiei și al comunității. În acest context, programul nu ar trebui să sprijine măsurile sau inițiativele care împiedică eforturile depuse în vederea încetării instituționalizării sau a oricărui plasament care ar dăuna copiilor sau persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b)  Principiile UE ale egalității de șanse și nediscriminării ar trebui respectate pe deplin în orice moment al executării programului, inclusiv pentru selecția participanților și a organizațiilor participante.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a asigura faptul că activitățile Corpului european de solidaritate au un impact asupra dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a participanților, cunoștințele, abilitățile și competențele care constituie rezultate ale învățării ca urmare a activității ar trebui identificate și documentate în mod corespunzător, în funcție de circumstanțele și particularitățile de la nivel național, în conformitate cu Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale 22.

(16)  Pentru a asigura faptul că activitățile Corpului european de solidaritate au un impact asupra dezvoltării personale, educaționale, sociale, culturale, civice și profesionale a participanților, cunoștințele, abilitățile și competențele care constituie rezultate ale învățării ca urmare a activității ar trebui identificate și documentate în mod corespunzător, în funcție de circumstanțele și particularitățile de la nivel național, în conformitate cu Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale22. Pentru a se asigura că se oferă activități adecvate în domeniul solidarității candidaților înregistrați, rezultatele învățării ca urmare a activităților în domeniul solidarității ar trebui să le fie puse la dispoziție înainte să aleagă să participe. În acest scop, ar trebui să se încurajeze, după caz, utilizarea unor instrumente eficace la nivelul Uniunii și la nivel național pentru recunoașterea învățării non-formale și informale, precum Youthpass și Europass.

__________________

__________________

22 Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (JO C 398, 22.12.2012, p. 1-5).

22 Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (JO C 398, 22.12.2012, p. 1-5).

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16a)  Agențiile naționale ar trebui, de asemenea, să încurajeze tinerii voluntari să devină ambasadori ai programului, pentru a-și împărtăși experiențele prin intermediul rețelelor de tineret, al instituțiilor de învățământ și al atelierelor. Foștii voluntari sau ambasadori ar putea, de asemenea, să contribuie la formarea viitorilor candidați.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Ar trebui instituită o etichetă de calitate, care să asigure respectarea de către organizațiile participante a principiilor și cerințelor Corpului european de solidaritate, în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile care le revin în toate etapele experienței de solidaritate. Obținerea unei etichete de calitate reprezintă o condiție prealabilă pentru participare, dar nu ar trebui să conducă în mod automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

(17)  Ar trebui instituită o etichetă de calitate, care să asigure respectarea de către organizațiile participante a valorilor, principiilor și obiectivelor Uniunii, precum și a principiilor și cerințelor Corpului european de solidaritate, în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile, standardele de siguranță care le revin în toate etapele experienței de solidaritate, inclusiv etapele prealabile și subsecvente activității. Obținerea unei etichete de calitate reprezintă o condiție prealabilă pentru participare, dar nu ar trebui să conducă în mod automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. Etichetele de calitate ar trebui să fie diferențiate în funcție de tipul de activitate în domeniul solidarității.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Orice entitate care dorește să participe la Corpul european de solidaritate ar trebui să primească o etichetă de calitate, sub rezerva îndeplinirii condițiilor corespunzătoare. Procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate ar trebui să fie desfășurat în mod continuu de către organismele de punere în aplicare ale Corpului european de solidaritate. Eticheta de calitate atribuită ar trebui să facă obiectul unor reevaluări periodice și ar putea fi revocată în cazul în care, cu ocazia controalelor care trebuie efectuate, se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile care au condus la atribuirea acesteia.

(18)  Orice entitate care dorește să participe la Corpul european de solidaritate ar trebui să primească o etichetă de calitate, sub rezerva îndeplinirii condițiilor corespunzătoare. Pentru a asigura respectarea efectivă de către organizațiile participante a principiilor și cerințelor Corpului european de solidaritate în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile lor, ar trebui instituite etichete de calitate separate pentru voluntariat în activitățile în domeniul solidarității, pentru voluntariat în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar și pentru stagii și locuri de muncă și ar trebui, totodată, să varieze după funcția organizației participante. Procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate ar trebui să fie desfășurat în mod continuu de către organismele de punere în aplicare ale Corpului european de solidaritate. Eticheta de calitate atribuită ar trebui să facă obiectul unor reevaluări periodice și ar trebui să fie revocată în cazul în care, cu ocazia controalelor care trebuie efectuate, se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile care au condus la atribuirea acesteia. Procesul administrativ ar trebui redus la minimum pentru a evita descurajarea organizațiilor mai mici.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Ca regulă generală, cererile de finanțare ar trebui depuse pe lângă agenția națională a țării în care se află organizația. Cererile de finanțare a activităților în domeniul solidarității gestionate de organizații de la nivel european sau internațional, a activităților în domeniul solidarității ale echipelor de voluntari în domenii prioritare identificate la nivel european și a activităților în domeniul solidarității, de sprijin a operațiunilor de ajutor umanitar din țările terțe ar trebui transmise Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) instituite prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 2013/776/UE1a.

 

__________________

 

1a Decizia de punere în aplicare 2013/776/UE a Comisiei din 18 decembrie 2013 de stabilire a „Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” și de abrogare a Deciziei 2009/336/CE (JO L 343, 19.12.2013, p. 46).

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Organizațiile participante pot îndeplini mai multe roluri în cadrul Corpului european de solidaritate. Atunci când vor îndeplini un rol de gazdă, ele vor desfășura activități legate de primirea participanților, care vor cuprinde organizarea de activități și furnizarea de orientări și de sprijin pentru participanți pe durata activității de solidaritate, după caz. Atunci când vor îndeplini un rol de sprijin, ele vor desfășura activități legate de trimiterea și de pregătirea participanților înainte de plecare, pe durata activității de solidaritate și după încheierea acesteia, inclusiv activități de formare și de orientare a participanților după încheierea activității.

(20)  Organizațiile participante pot îndeplini mai multe roluri în cadrul Corpului european de solidaritate. Atunci când vor îndeplini un rol de gazdă, ele vor desfășura activități legate de primirea participanților, care vor cuprinde organizarea de activități și furnizarea de orientări și de sprijin pentru participanți pe durata activității de solidaritate, precum și un feedback după activitate, după caz. Atunci când vor îndeplini un rol de sprijin, ele vor desfășura activități legate de trimiterea și de pregătirea participanților înainte de plecare, pe durata activității de solidaritate și după încheierea acesteia, inclusiv activități de formare și de orientare a participanților după încheierea activității pentru a crește posibilitățile de noi experiențe de solidaritate. Agențiile naționale ar trebui, de asemenea, să încurajeze voluntarii să devină ambasadori ai programului și să facă schimb de experiență personală prin intermediul rețelelor de tineret și a instituțiilor de învățământ, contribuind astfel la promovarea programului. În acest scop, agențiile naționale ar trebui să acorde sprijin voluntarilor.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Pentru a sprijini activitățile în domeniul solidarității în rândul tinerilor, organizațiile participante ar trebui să fie entități publice sau private sau organizații internaționale, fără scop lucrativ sau cu scop lucrativ și pot include organizații de tineret, instituții religioase și asociații caritabile, organizații umanitare laice, ONG-uri sau alți actori din societatea civilă. Programul ar trebui să acorde finanțare doar pentru partea fără scop lucrativ a activităților organizațiilor participante.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Extinderea proiectelor Corpului european de solidaritate ar trebui să fie facilitată. Ar trebui să se ia măsuri specifice pentru a ajuta promotorii de proiecte legate de Corpul european de solidaritate să solicite subvenții sau să creeze sinergii cu sprijinul fondurilor structurale și de investiții europene și al programelor legate de migrație, securitate, justiție și cetățenie, sănătate și cultură.

(21)  Extinderea proiectelor Corpului european de solidaritate ar trebui să fie facilitată. În același timp, potențialilor beneficiari ar trebui li se ofere informații corecte și actualizate permanent cu privire la aceste oportunități. Ar trebui să se ia măsuri specifice pentru a ajuta promotorii de proiecte legate de Corpul european de solidaritate să solicite subvenții sau să creeze sinergii cu sprijinul fondurilor structurale și de investiții europene și al programelor legate de migrație, securitate, justiție și cetățenie, sănătate și cultură.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Portalul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod continuu pentru a asigura un acces ușor la Corpul european de solidaritate și pentru a oferi un ghișeu unic persoanelor și organizațiilor interesate în ceea ce privește, printre altele, înregistrarea, identificarea și corelarea profilurilor și a oportunităților, comunicarea în rețea și schimburile virtuale, formarea online, sprijinul în domeniul lingvistic și după încheierea activității, precum și alte funcționalități utile care ar putea apărea în viitor.

(23)  Portalul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod continuu, fără obstacole și ușor de utilizat pentru a asigura un acces ușor la Corpul european de solidaritate, în concordanță cu standardele stabilite prin Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului1a. Portalul Corpului european de solidaritate oferă un ghișeu unic persoanelor și organizațiilor interesate în ceea ce privește, printre altele, înregistrarea, identificarea și corelarea profilurilor și a oportunităților, comunicarea în rețea și schimburile virtuale, formarea online, sprijinul în domeniul lingvistic și înainte de începerea și după încheierea activității, un mecanism de feedback și evaluare, precum și alte funcționalități utile care ar putea apărea în viitor. Chiar dacă un ghișeu unic oferă avantajul unui acces integrat la diverse activități, persoanele fizice se pot confrunta cu obstacole fizice, sociale și de alt tip atunci când vor să se conecteze la portalul Corpului european de solidaritate. Pentru a depăși aceste obstacole, organizațiile participante ar trebui să îi sprijine pe participanți pentru a se înregistra.

 

__________________

 

1a Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Portalul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în continuare ținând seama de Cadrul european de interoperabilitate (EIF)23, care oferă orientări specifice cu privire la modul în care pot fi înființate servicii publice digitale interoperabile și este pus în aplicare în statele membre și în alte state din Spațiul Economic European prin intermediul cadrelor naționale de interoperabilitate. Cadrul cuprinde 47 de recomandări concrete, adresate administrațiilor publice, privind modalitățile de îmbunătățire a guvernanței activităților acestora în materie de interoperabilitate, stabilirea de relații interorganizaționale, raționalizarea proceselor de susținere a serviciilor digitale de la un capăt la altul și asigurarea faptului că atât legislația existentă, cât și cea nouă nu compromit eforturile depuse în vederea interoperabilității.

(24)  Portalul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în continuare ținând seama de Cadrul european de interoperabilitate (EIF)23, care oferă orientări specifice cu privire la modul în care pot fi înființate servicii publice digitale interoperabile și este pus în aplicare în statele membre și în alte state din Spațiul Economic European prin intermediul cadrelor naționale de interoperabilitate. Cadrul cuprinde 47 de recomandări concrete, adresate administrațiilor publice, privind modalitățile de îmbunătățire a guvernanței activităților acestora în materie de interoperabilitate, stabilirea de relații interorganizaționale, raționalizarea proceselor de susținere a serviciilor digitale de la un capăt la altul și asigurarea faptului că atât legislația existentă, cât și cea nouă nu compromit eforturile depuse în vederea interoperabilității. În plus, portalul ar trebui să fie construit în conformitate cu standardele stabilite de Directiva (UE) 2016/2102.

_________________

_________________

23 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „Cadrul european de interoperabilitate – Strategie de implementare”, COM (2017) 134 final.

23 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „Cadrul european de interoperabilitate – Strategie de implementare”, COM (2017) 134 final.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Pentru a îmbunătăți transparența procesului de punere în aplicare și pentru a crește eficacitatea programului, Comisia ar trebui să consulte în mod regulat principalele părți interesate, inclusiv organizațiile participante, cu privire la punerea în aplicare a programului.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 24 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24b)  Este esențial ca, pentru buna funcționare a programului și pentru desfășurarea în timp util a acțiunilor sale, în cadrul programelor de lucru ale programului să se instituie mecanisme care să garanteze că ofertele sunt prezentate candidaților înregistrați într-un interval de timp rezonabil și relativ previzibil. Prin urmare, ar trebui ca candidaților înregistrați să li se transmită informații și actualizări periodice în legătură cu plasamentele disponibile și organizațiile participante implicate activ, pentru a le stimula angajamentul față de program după înregistrarea acestora, oferindu-le, de asemenea, posibilitatea de a intra în contact în mod direct cu actorii implicați în domeniul solidarității, atât la nivel național, cât și la nivel european.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Conform principiilor Uniunii privind egalitatea de șanse și nediscriminarea, cetățenii Uniunii și persoanele cu drept de ședere pe termen lung în Uniune din toate categoriile sociale și de toate vârstele ar trebui să fie în măsură să se implice în calitate de cetățeni activi. Având în vedere provocările specifice acțiunilor umanitare, voluntarii la acțiunile UE de sprijin umanitar ar trebui să aibă minim 18 ani și să reprezinte o serie largă de profiluri și generații, cu competențe relevante pentru succesul operațiunilor umanitare întreprinse.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Ar trebui să se acorde o atenție specială asigurării faptului că activitățile sprijinite de Corpul european de solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, în special celor mai defavorizați. Ar trebuie să se ia măsuri speciale pentru a se promova incluziunea socială, participarea tinerilor defavorizați, precum și pentru a se ține seama de constrângerile impuse de izolarea geografică a mai multor regiuni rurale și ultraperiferice ale Uniunii și a țărilor și teritoriilor de peste mări. În mod similar, țările participante ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare în vederea eliminării obstacolelor juridice și administrative din calea bunei funcționări a Corpului european de solidaritate. În acest mod ar trebui să fie soluționate, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere acquis-ului Schengen și dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, problemele administrative care îngreunează obținerea vizelor și a permiselor de ședere, inclusiv prin eliberarea unui card european de asigurări sociale de sănătate în cazul activităților transfrontaliere desfășurate în Uniunea Europeană.

(28)  Ar trebui să se acorde o atenție specială asigurării faptului că activitățile sprijinite de Corpul european de solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, în special celor cu mai puține oportunități, astfel cum se precizează în detaliu în Strategia privind incluziunea și diversitatea, dezvoltată și aplicată în cadrul programului Erasmus+. Ar trebui să se ia măsuri speciale, de exemplu, formate adecvate pentru activitățile de solidaritate și orientarea personalizată, pentru a se promova includerea socială, participarea tinerilor cu oportunități reduse, precum și pentru a se ține seama de constrângerile impuse de izolarea geografică a mai multor regiuni rurale și ultraperiferice ale Uniunii și a țărilor și teritoriilor de peste mări. În acest scop, tinerii cu mai puține oportunități ar trebui să aibă, fără a aduce atingere posibilității de a participa cu normă întreagă și într-o altă țară decât țara de reședință, și posibilitatea de a participa cu fracțiune de normă sau în țara de reședință și ar trebui să beneficieze de alte măsuri care vizează facilitarea participării lor la program. În mod similar, țările participante ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare în vederea eliminării obstacolelor juridice și administrative din calea bunei funcționări a Corpului european de solidaritate. În acest mod ar trebui să fie soluționate, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere acquis-ului Schengen și dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, problemele administrative care îngreunează obținerea vizelor și a permiselor de ședere, inclusiv prin eliberarea unui card european de asigurări sociale de sănătate în cazul activităților transfrontaliere desfășurate în Uniunea Europeană.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28a)  Ar trebui să se acorde o atenție deosebită și sprijin capacității de găzduire a organizațiilor partenere din țările terțe și necesității de a integra activitățile voluntarilor în contextul local și de a facilita interacțiunea voluntarilor cu actorii din domeniul umanitar de la nivel local, comunitatea-gazdă și societatea civilă.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Reflectând importanța soluționării problemei schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentul Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor climatice și la atingerea obiectivului global care prevede că 25 % din cheltuielile bugetare ale Uniunii trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor climatice. Acțiunile relevante vor fi stabilite în cursul pregătirii și al punerii în aplicare a programului și vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al proceselor de reexaminare corespunzătoare.

(29)  Pentru a ține cont de importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor climatice și la atingerea obiectivului global ca cel puțin 25 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele climatice în perioada 2021-2027 a cadrului financiar multianual și a unei ținte anuale de 30 % cât mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 2027. Acțiunile relevante vor fi stabilite în cursul pregătirii și al punerii în aplicare a programului și vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al proceselor de reexaminare corespunzătoare.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30a)  O parte adecvată a bugetului ar trebui să fie dedicată schimbului de bune practici între statele membre și dezvoltării de rețele de tineret.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  În conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”31, programul ar trebui să ia în considerare situația specifică acestor regiuni. Se vor lua măsuri pentru a spori participarea regiunilor ultraperiferice la toate acțiunile întreprinse. Astfel de măsuri vor fi monitorizate în mod regulat și vor fi evaluate.

(35)  În conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”31, programul ar trebui să ia în considerare situația specifică acestor regiuni. Se vor lua măsuri pentru a spori participarea regiunilor ultraperiferice la toate acțiunile întreprinse, inclusiv printr-o publicitate consolidată. Astfel de măsuri vor fi monitorizate în mod regulat și vor fi evaluate.

__________________

__________________

31 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”, COM (2017) 623 final.

31 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”, COM (2017) 623 final.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  În conformitate cu Regulamentul financiar, Comisia ar trebui să adopte programe de lucru și să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la acestea. Programul de lucru ar trebui să stabilească măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale Corpului european de solidaritate, cu criteriile de selecție și de acordare a granturilor, precum și cu toate celelalte elemente necesare. Programele de lucru și orice modificări aduse acestora ar trebui adoptate prin acte de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare.

(36)  Având în vedere faptul că programul urmează să fie implementat pe o perioadă de șapte ani, este necesar să se prevadă o flexibilitate adecvată pentru a-i permite să se adapteze la realitățile în schimbare și la prioritățile politice pentru implementarea activităților de solidaritate. Ca atare, prezentul regulament nu definește în detaliu modul în care trebuie concepute acțiunile și nu aduce atingere priorităților politice sau priorităților bugetare respective pentru următorii șapte ani. În schimb, opțiunile și prioritățile de politică secundare, inclusiv detaliile inițiativelor specifice ce urmează a fi implementate prin intermediul diferitelor activități, ar trebui stabilite printr-un program de lucru anual, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 ale Parlamentului European și al Consiliului1a (Regulamentul financiar). Programul de lucru ar trebui să stabilească și măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale Corpului european de solidaritate, cu criteriile de selecție și de acordare a granturilor, precum și cu toate celelalte elemente necesare. Programele de lucru și orice modificări aduse acestora ar trebui adoptate printr-un act delegat. Pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, atunci când pregătește și elaborează acte delegate Comisia ar trebui să organizeze consultări adecvate în timpul activităților sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, și să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor pertinente către Parlamentul European și Consiliu.

 

____________________

 

1a Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Justificare

Prezentul amendament se referă la înlocuirea actelor de punere în aplicare cu acte delegate, ca mijloc de adoptare a programelor de lucru. Amendamentul dispune că regulamentul nu prevede în detaliu măsuri de politică, pentru a garanta astfel flexibilitatea, și că aceste detalii vor fi stabilite în programele de lucru. Amendamentul reflectă o abordare orizontală similară cu cea a altor dosare ale Comisiei CULT privind CFM.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Ar trebui să se asigure, la nivel european, național și local, activități adecvate de mobilizare, publicitate și difuzare cu privire la oportunitățile și rezultatele acțiunilor sprijinite de program. Ar trebui acordată o atenție deosebită întreprinderilor sociale, încurajându-le să susțină activitățile Corpului european de solidaritate Activitățile de mobilizare, publicitate și difuzare ar trebui să se bazeze pe toate organismele de punere în aplicare a programului, inclusiv, dacă este cazul, pe sprijinul altor părți interesate importante.

(38)  Ar trebui să se asigure, la nivel european, regional, național și local, activități adecvate de mobilizare, publicitate și difuzare cu privire la oportunitățile și rezultatele acțiunilor sprijinite de program. Programul ar trebui să fie promovat prin mijloace dinamice de comunicare, cu un accent special pe platformele de comunicare socială, pentru a intra în contact cu un număr mare de candidați potențiali. Ar trebui acordată o atenție deosebită întreprinderilor sociale, încurajându-le să susțină activitățile Corpului european de solidaritate. Activitățile de mobilizare, publicitate și difuzare ar trebui să se bazeze pe toate organismele de punere în aplicare a programului, pe website-urile Uniunii, pe programele Uniunii asociate cu Corpul european de solidaritate, și ar trebui să includă, după caz, sprijinul altor părți interesate importante.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  În scopul de a realiza mai bine obiectivele programului, Comisia, statele membre și agențiile naționale ar trebui, de preferință, să conlucreze îndeaproape, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, cu organizațiile de tineret și cu părțile interesate de la nivel local care au cunoștințe de specialitate și experiență în materie de acțiuni de solidaritate.

(39)  În scopul de a realiza mai bine obiectivele programului, Comisia, statele membre și agențiile naționale ar trebui, de preferință, să conlucreze îndeaproape, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, cu întreprinderile sociale, cu organizațiile de tineret, cu organizațiile persoanelor cu handicap și cu părțile interesate de la nivel local care au cunoștințe de specialitate și experiență în materie de acțiuni de solidaritate, inclusiv în ceea ce privește infrastructura de voluntariat și agențiile de sprijin, cum ar fi centrele de voluntari.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Pentru a asigura o mai mare eficiență a comunicării către public și o sinergie mai amplă și mai puternică între activitățile de comunicare întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele alocate acțiunilor de comunicare în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, de asemenea, la acoperirea comunicării instituționale a priorităților politice ale Uniunii, dacă acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.

(40)  Pentru a asigura o mai mare eficiență a comunicării către public și o sinergie mai amplă și mai puternică între activitățile de comunicare întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele alocate acțiunilor de comunicare în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, de asemenea, la acoperirea, în mod accesibil, a comunicării instituționale a priorităților politice ale Uniunii dacă acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Pentru a asigura o bună gestionare financiară și certitudine juridică în fiecare țară participantă, fiecare autoritate națională ar trebui să desemneze un organism de audit independent. Acolo unde este posibil și pentru a crește la maximum eficiența, organismul de audit independent ar putea fi același cu cel desemnat pentru acțiunile menționate în capitolul III din [noul Regulament privind Erasmus].

(42)  Pentru a asigura o bună gestiune financiară, optimizarea costurilor și securitate juridică în fiecare țară participantă, fiecare autoritate națională ar trebui să desemneze un organism de audit independent. Acolo unde este posibil și pentru a crește la maximum eficiența, organismul de audit independent ar putea fi același cu cel desemnat pentru acțiunile menționate în capitolul III din [noul Regulament privind Erasmus].

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare pentru a înlătura obstacolele juridice și administrative din calea bunei funcționări a programului. Aceasta include soluționarea, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere acquis-ului Schengen și dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, a problemelor administrative care creează dificultăți în obținerea vizelor și a permiselor de ședere. În conformitate cu Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului32, statele membre sunt încurajate să stabilească proceduri de admisie accelerată.

(43)  Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare pentru a înlătura obstacolele juridice și administrative din calea bunei funcționări a programului. Aceasta include, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, soluționarea problemelor care creează dificultăți în obținerea vizelor și a permiselor de ședere, precum și a alte dificultăți juridice care ar putea împiedica accesul tinerilor la program. În conformitate cu Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului32, statele membre sunt încurajate să stabilească proceduri de admisie accelerată.

_________________

_________________

32 Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).

32 Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele de executare respective ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 33.

eliminat

_________________

 

33 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

 

Justificare

Prezentul amendament corespunde înlocuirii actelor de punere în aplicare cu acte delegate, ca mijloc de adoptare a programelor de lucru.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute mai ales în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 35. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului la egalitate între bărbați și femei și a dreptului la nediscriminare pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și să promoveze aplicarea articolelor 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(48)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute mai ales în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 35. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului la egalitate între bărbați și femei și a dreptului la nediscriminare pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, context socioeconomic și să promoveze aplicarea articolelor 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

_________________

_________________

35 Carta drepturilor fundamentale a UE (JO C 326, 26.10.2012, p. 391).

35 Carta drepturilor fundamentale a UE (JO C 326, 26.10.2012, p. 391).

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „activitate de solidaritate” înseamnă o activitate temporară de înaltă calitate care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Corpului european de solidaritate, care poate lua forma voluntariatului, a stagiilor, a locurilor de muncă, a proiectelor de solidaritate și a activităților de comunicare în rețea în diferite domenii, inclusiv cele menționate la alineatul (13), și care asigură valoarea adăugată europeană și respectarea reglementărilor în materie de sănătate și de siguranță;

(1)  „activitate de solidaritate” înseamnă o activitate de înaltă calitate, cu caracter incluziv și finanțare adecvată care vizează să răspundă unor probleme de societate importante în beneficiul unei comunități sau al unei societăți în ansamblul său, care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Corpului european de solidaritate, care poate lua forma voluntariatului, a stagiilor, a locurilor de muncă, a proiectelor de solidaritate și a activităților de comunicare în rețea în diferite domenii, inclusiv cele menționate la alineatul (13), și care asigură valoarea adăugată europeană și respectarea reglementărilor în materie de sănătate și de siguranță, precum și a standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „candidat înscris” înseamnă o persoană cu vârsta cuprinsă între 17 și 30 de ani care s-a înscris pe portalul Corpului european de solidaritate pentru a-și exprima interesul de a se implica într-o activitate de solidaritate, dar care nu participă încă la o astfel de activitate;

(2)  „candidat înregistrat” înseamnă o persoană cu vârsta cuprinsă între 17 și 30 de ani, cu reședința legală într-o țară participantă și care s-a înregistrat pe portalul Corpului european de solidaritate pentru a-și exprima interesul de a se implica într-o activitate de solidaritate, dar încă nu participă la o astfel de activitate;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „participant” înseamnă o persoană cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, care s-a înscris pe portalul Corpului european de solidaritate și care participă la o activitate de solidaritate în cadrul Corpului european de solidaritate;

(3)  „participant” înseamnă o persoană cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, cu reședința legală într-o țară participantă, care s-a înregistrat pe portalul Corpului european de solidaritate și care participă la o activitate de solidaritate în cadrul Corpului european de solidaritate;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „tineri cu oportunități reduse” înseamnă tineri confruntați cu obstacole care, din motive economice, sociale, culturale, geografice, de sănătate sau din motive precum handicapurile și dificultățile educaționale, îi împiedică să aibă acces efectiv la oportunitățile oferite de program;

(4)  „tineri cu mai puține oportunități” înseamnă persoanele care au nevoie de sprijin suplimentar din cauza diferitelor obstacole cum ar fi, de exemplu, handicap, probleme de sănătate, dificultăți educaționale, proveniența migratorie, diferențe culturale, situația economică, socială și geografică, inclusiv tineri ce provin din comunități marginalizate sau expuse riscului de a se confrunta cu discriminarea bazată pe oricare dintre motivele înscrise la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „organizație participantă” înseamnă orice entitate publică sau privată, indiferent dacă este locală, regională, națională sau internațională, care a obținut eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate;

(5)  „organizație participantă” înseamnă orice entitate publică sau privată, cu sau fără scop lucrativ, locală, regională, națională sau internațională, căreia i-a fost atribuită eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate, având rolul de gazdă, rolul de susținere sau ambele roluri, ceea ce garantează că această entitate este în măsură să desfășoare activități de solidaritate de înaltă calitate, în conformitate cu obiectivele programului;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „voluntariat” înseamnă o activitate de solidaritate care se desfășoară sub forma unei activități voluntare neremunerate pe o perioadă de cel mult 12 luni;

(6)  „voluntariat” înseamnă o activitate de solidaritate opțională, constând în realizarea unei activități în folos public și care contribuie la binele public, pe care un participant o desfășoară în timpul său liber, din propria sa voință, fără a avea dreptul la o remunerație, pe o perioadă de cel mult 12 luni;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „stagiu” înseamnă o activitate de solidaritate desfășurată pe o perioadă de două până la șase luni care se poate prelungi o singură dată, pentru o durată maximă de 12 luni, oferită și remunerată de organizația participantă care găzduiește participantul la Corpul european de solidaritate;

(7)  „stagiu” înseamnă o activitate de solidaritate plătită, care ia forma unei experiențe practice de lucru în cadrul unei organizații participante, desfășurată pe o perioadă de trei până la șase luni, care se poate prelungi o singură dată pentru o durată maximă de 12 luni, oferită și remunerată de organizația participantă care găzduiește participantul la Corpul european de solidaritate și care implică o componentă de învățare, pentru dobândirea de competențe și experiență relevante;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „loc de muncă” înseamnă o activitate de solidaritate desfășurată pe o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni, remunerată de organizația participantă care angajează participantul la Corpul european de solidaritate;

(8)  „loc de muncă” înseamnă o activitate de solidaritate remunerată decent, desfășurată pe o perioadă cuprinsă între trei și 12 luni, care include o componentă de învățare și de formare profesională, se bazează pe un contract scris și este oferită și remunerată de organizația participantă care angajează participantul la Corpul european de solidaritate, fără a înlocui sau a substitui o oportunitate de angajare existentă;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „proiect de solidaritate” înseamnă o inițiativă locală neremunerată cu o durată de până la 12 luni, care este desfășurată de grupuri formate din cel puțin cinci participanți la Corpul european de solidaritate și care urmărește să abordeze principalele provocări cu care se confruntă comunitățile participanților, având, în același timp, o valoare adăugată europeană clară;

(9)  „proiect de solidaritate” înseamnă o inițiativă neremunerată, care are loc în țara respectivă sau în străinătate, cu o durată de până la 12 luni, care este desfășurată de grupuri formate din cel puțin cinci participanți la Corpul european de solidaritate și care urmărește să abordeze principalele provocări cu care se confruntă comunitățile participanților, având, în același timp, o valoare adăugată europeană clară;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „etichetă de calitate” înseamnă certificarea atribuită unei organizații participante dispuse să ofere activități de solidaritate în cadrul Corpului european de solidaritate, îndeplinind rolul de gazdă și/sau un rol de susținere;

(10)  „etichetă de calitate” înseamnă certificarea atribuită unei organizații participante dispuse să ofere activități de solidaritate în cadrul Corpului european de solidaritate, îndeplinind rolul de gazdă și/sau un rol de susținere, certificare atribuită pe baza unor cerințe specifice variate în funcție de tipul de activitate de solidaritate oferită și care atestă faptul că organizația este în măsură să asigure calitatea activităților de solidaritate, în toate etapele experienței de solidaritate, în conformitate cu principiile și cu obiectivele programului;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul general al programului este de a spori implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, contribuind astfel la consolidarea coeziunii, a solidarității și a democrației în Uniune și dincolo de frontierele acesteia și oferind, în același timp, un răspuns la provocările societale și umanitare pe teren, cu accent deosebit pe promovarea incluziunii sociale.

1.  Obiectivul general al programului este de a promova solidaritatea ca valoare, în special prin voluntariat, de a spori implicarea unei generații de tineri (în cazul cărora este mai mare probabilitatea de a se implica în activități de solidaritate), precum și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, ca mijloace de a contribui la consolidarea coeziunii sociale, a solidarității, a democrației, a identității europene și cetățeniei active în Uniune și dincolo de frontierele acesteia, de a sprijini comunitățile și de a răspunde la provocările societale și umanitare pe teren, cu accent deosebit pe promovarea incluziunii sociale și a egalității de șanse.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obiectivul specific al programului constă în a le oferi tinerilor, inclusiv celor cu oportunități reduse, ocazii ușor accesibile de a se implica în activități de solidaritate în Europa și în restul lumii, îmbunătățind și validând, în același timp, în mod corespunzător competențele acestora, precum și facilitându-le capacitatea de inserție profesională și tranziția către piața muncii.

2.  Obiectivul specific al programului constă în a le oferi tinerilor, inclusiv celor cu oportunități reduse, ocazii ușor accesibile și favorabile incluziunii de a se implica în activități de solidaritate care să antreneze schimbări societale pozitive în Europa și în restul lumii, îmbunătățind și validând, în același timp, în mod corespunzător competențele acestora în vederea dezvoltării lor personale, educative, sociale, culturale, civice și profesionale, precum și facilitând angajamentul lor continuu ca cetățeni activi, capacitatea de inserție profesională și tranziția către piața muncii.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Feedback-ul furnizat de participanți și de organizațiile participante include, de asemenea, o evaluare a îndeplinirii obiectivelor programului.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  participarea tinerilor la activități de solidaritate care urmăresc să ofere un răspuns la provocări societale, astfel cum se menționează la articolul 6;

(a)  participarea tinerilor la activități de solidaritate care urmăresc să ofere un răspuns la provocări societale, astfel cum se menționează la articolul 6 și eforturile de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  participarea tinerilor la activități de solidaritate legate de furnizarea de ajutor umanitar (Corpul voluntar european de ajutor umanitar), astfel cum se menționează la articolul 10.

(b)  participarea tinerilor și a persoanelor cu experiență în domeniu la activități de solidaritate legate de furnizarea de ajutor umanitar (Corpul voluntar european de ajutor umanitar), astfel cum se menționează la articolul 10, și la acțiuni în interiorul și în afara Uniunii, care vizează consolidarea capacităților organizațiilor de primire de a acorda ajutor umanitar în țările terțe, după cum se menționează la articolul 11.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Obiectivele operaționale și prioritățile politice corespunzătoare ale acțiunilor care urmează să fie puse în aplicare prin intermediul activităților din cadrul diferitelor componente menționate la alineatul (3) din prezentul articol sunt stabilite în detaliu în programele de lucru anuale care trebuie adoptate în temeiul articolului 18.

Justificare

Prezentul amendament se referă la înlocuirea actelor de punere în aplicare cu acte delegate, ca mijloc de adoptare a programelor de lucru. Amendamentul recunoaște faptul că regulamentul nu prevede în detaliu măsuri de politică, pentru a garanta astfel flexibilitatea, și că aceste detalii vor fi stabilite în programele de lucru. Amendamentul reflectă o abordare orizontală similară cu cea a altor dosare ale Comisiei CULT privind CFM.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  stagiile și locurile de muncă, astfel cum se menționează la articolul 8;

(b)  stagiile și locurile de muncă, astfel cum se menționează la articolul 8, trebuie să fie de înaltă calitate;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  punerea în aplicare a unei abordări care să vizeze implicarea tinerilor din medii diferite;

(d)  incluziunea și capacitatea lor efectivă de implicare a tinerilor din medii diferite, inclusiv a tinerilor cu dizabilități;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Programele de lucru anuale, adoptate în temeiul articolului 18, includ o listă cu activități care pot fi dăunătoare pentru participanți, beneficiari și societate sau inadecvate pentru participanți, activități care nu pot fi desfășurate în cadrul programului sau care trebuie să facă, în prealabil, obiectul unei formări speciale, al unei verificări a antecedentelor sau al altor măsuri.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să consolideze capacitățile organizațiilor participante de a oferi proiecte de bună calitate unui număr tot mai mare de participanți la Corpul european de solidaritate;

(a)  să consolideze capacitățile organizațiilor participante de a oferi proiecte de înaltă calitate, ușor accesibile și finanțate corespunzător unui număr tot mai mare de participanți la Corpul european de solidaritate;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să atragă noi participanți – atât din rândul tinerilor, cât și al organizațiilor participante;

(b)  să atragă noi participanți – atât din rândul tinerilor, al persoanelor care au o anumită experiență în cadrul inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, cât și al organizațiilor participante;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)   să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilități la toate activitățile oferite;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să ofere posibilități de a transmite observații cu privire la activitățile de solidaritate, precum și

(c)  să ofere posibilități de a transmite observații cu privire la activitățile de solidaritate, precum și de a promova programul ca ambasador; și

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  măsurile de protecție a beneficiarilor activităților de solidaritate, inclusiv formarea specifică a participanților care își desfășoară activitățile de solidaritate în beneficiul grupurilor vulnerabile, inclusiv copii, precum și verificarea antecedentelor participanților care lucrează cu copii;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  măsurile care vizează promovarea incluziunii sociale și a egalității de șanse, în special în ceea ce privește participarea tinerilor cu oportunități reduse, cum ar fi formate adecvate pentru activitățile de solidaritate și sprijin personalizat;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac)  măsurile menite să asigure consolidarea capacităților și sprijin administrativ pentru organizațiile participante;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dezvoltarea și menținerea unei etichete de calitate pentru entitățile dornice să ofere activități de solidaritate Corpului european de solidaritate;

(b)  dezvoltarea și menținerea etichetelor de calitate pentru entitățile dornice să ofere activități de solidaritate Corpului european de solidaritate;

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  crearea, întreținerea și actualizarea portalului Corpului european de solidaritate și a altor servicii online relevante, precum și a sistemelor necesare de asistență IT și a instrumentelor bazate pe web.

(d)  crearea, întreținerea și actualizarea unui portal accesibil al Corpului european de solidaritate, cel puțin în toate limbile oficiale ale Uniunii, și a altor servicii online relevante, precum și a sistemelor necesare de asistență IT și a instrumentelor bazate pe web, care respectă cerințele în materie de accesibilitate prevăzute în Directiva (UE) 2016/2102.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  măsurile de încurajare a întreprinderilor sociale să sprijine activitățile din cadrul programului sau să le permită angajaților să se implice în activități de voluntariat în cadrul programului;

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  elaborarea unei proceduri clare și detaliate adresate participanților și organizațiilor participante, care să stabilească etapele și calendarele tuturor fazelor activităților de solidaritate;

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Acțiunile puse în aplicare în cadrul categoriei „Participarea tinerilor la activități de solidaritate care urmăresc să ofere un răspuns la provocări societale” contribuie, în special, la consolidarea coeziunii, a solidarității și a democrației în Uniune și în restul lumii, oferind, în același timp, un răspuns la provocările cu care se confruntă societatea și depunând un efort deosebit în vederea promovării incluziunii sociale.

1.  Acțiunile puse în aplicare în cadrul categoriei „Participarea tinerilor la activități de solidaritate care urmăresc să ofere un răspuns la provocări societale” contribuie, în special, la consolidarea coeziunii, a solidarității, a cetățeniei și a democrației în Uniune și în restul lumii, oferind, în același timp, un răspuns la provocările cu care se confruntă societatea și depunând un efort deosebit în vederea promovării incluziunii sociale și a egalității de șanse.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  stagiile și locurile de muncă, astfel cum se menționează la articolul 8;

(b)  stagiile și locurile de muncă, astfel cum se menționează la articolul 8, trebuie să fie de înaltă calitate;

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Voluntariatul, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (a), cuprinde o componentă de învățare și de formare, nu înlocuiește stagiile sau locurile de muncă, nu este echivalat cu ocuparea unui loc de muncă și se bazează pe un acord scris de voluntariat.

1.  Voluntariatul, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (b), include o dimensiune solidă de educație și învățare, precum și formare online și offline adaptată activității în cauză, care trebuie să aibă loc înainte și în timpul desfășurării activității, urmărește să aibă un impact clar asupra nevoilor identificate ale comunității, nu înlocuiește stagiile sau locurile de muncă, nu este echivalat cu ocuparea unui loc de muncă și se bazează pe un acord scris de voluntariat, în conformitate cu legislația națională relevantă. Un astfel de acord asigură protecția juridică, socială și financiară adecvată a participantului.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Voluntariatul poate avea loc într-o altă țară decât țara de reședință a participantului (la nivel transfrontalier) sau în țara de reședință a participantului (la nivel național).

2.  Voluntariatul are loc, de regulă, într-o altă țară decât țara de reședință a participantului (la nivel transfrontalier). Voluntariatul poate avea loc în țara de reședință a participantului (la nivel național), dar este deschis participării tinerilor cu mai puține oportunități și include participarea voluntarilor care au reședința în altă țară decât cea în care are loc activitatea.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Stagiul, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (b), se bazează pe un acord de stagiu în scris, în conformitate cu cadrul de reglementare aplicabil din țara în care se desfășoară stagiul, după caz, și ține seama de principiile cadrului de calitate pentru stagii (2014/C 88/01). Stagiile nu înlocuiesc locurile de muncă.

1.  Stagiul se plătește și se bazează pe un acord de stagiu în scris, încheiat la începutul stagiului, în conformitate cu cadrul de reglementare aplicabil din țara în care se desfășoară stagiul, după caz. Acordul de stagiu indică obiectivele educaționale, condițiile de muncă și durata stagiului, remunerația pe care urmează să o primească participantul, precum și drepturile și obligațiile părților și ține seama de principiile cadrului de calitate pentru stagii (2014/C 88/01). Stagiile nu înlocuiesc locurile de muncă.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Locul de muncă, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (b), se bazează pe un contract de muncă, în conformitate cu cadrul național de reglementare din țara participantă în care este oferit locul de muncă. În cazurile în care durata contractului de muncă este mai mare de 12 luni, sprijinul financiar pentru organizațiile participante care oferă locuri de muncă nu depășește 12 luni.

2.  Locul de muncă se bazează pe un contract de muncă în scris, care respectă toate condițiile de muncă definite în dreptul național, în contractele colective de muncă aplicabile sau în ambele astfel de cadre din țara în care este oferit locul de muncă. În cazurile în care durata contractului de muncă este mai mare de 12 luni, sprijinul financiar pentru organizațiile participante care oferă locuri de muncă nu depășește 12 luni.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Stagiile și locurile de muncă includ o componentă de învățare și de formare.

3.  Stagiile și locurile de muncă includ o componentă solidă de educație și învățare, înainte de activitate și în cursul desfășurării ei, menită să ajute participantul să dobândească o experiență relevantă, cu scopul de a dezvolta competențe utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a participantului.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Stagiile și locurile de muncă pot avea loc într-o altă țară decât țara de reședință a participantului (la nivel transfrontalier) sau în țara de reședință a participantului (la nivel național).

4.  Stagiile și locurile de muncă se desfășoară, de regulă, într-o altă țară decât țara de reședință a participantului (la nivel transfrontalier). Stagiile și locurile de muncă se pot desfășura în țara de reședință a participantului (la nivel național), dar sunt deschise numai participării tinerilor cu mai puține oportunități și includ participarea persoanelor care își au reședința în altă țară decât cea în care are loc activitatea.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Se alocă un buget adecvat finanțării unor spații de cazare rezonabile, pentru a permite participarea efectivă a persoanelor cu dizabilități, în condiții egale cu ceilalți, în conformitate cu articolul 27 al Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități și cu Directiva 2000/78/CE a Consiliului1a.

 

____________________

 

1a  Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303, 2.12.2000, p. 16).

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Acțiunile puse în aplicare în cadrul componentei „Corpul voluntar european de ajutor umanitar” contribuie în special la furnizarea unei asistențe în funcție de nevoi care are drept obiectiv protejarea de vieți omenești, prevenirea și diminuarea suferinței umane și apărarea demnității umane, precum și consolidarea capacității și a rezilienței comunităților vulnerabile sau afectate de dezastre.

1.  Acțiunile puse în aplicare în cadrul componentei „Corpul voluntar european de ajutor umanitar” contribuie în special la furnizarea unei asistențe în funcție de nevoi care are drept obiectiv protejarea de vieți omenești, prevenirea și diminuarea suferinței umane și apărarea demnității umane în contextul catastrofelor naturale sau provocate de om, la consolidarea capacității și a rezilienței comunităților care sunt vulnerabile, fragile sau afectate de dezastre naturale sau provocate de om, precum și la facilitarea tranziției de la răspunsul umanitar la dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii pe termen lung.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acțiunile întreprinse în temeiul prezentului capitol se desfășoară în conformitate cu principiile ajutorului umanitar, și anume umanitatea, neutralitatea, imparțialitatea și independența.

2.  Acțiunile întreprinse în temeiul prezentului capitol se desfășoară în conformitate cu Consensul european privind ajutorul umanitar, promovând principiile fundamentale ale ajutorului umanitar, și anume umanitatea, neutralitatea, imparțialitatea și independența, reiterând, în același timp, angajamentul ferm al Uniunii în favoarea unei abordări bazate pe nevoi, fără discriminare între populațiile afectate sau în rândul acestora și respectând dreptul internațional.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a.  Ajutorul umanitar al Uniunii este acordat în situații în care pot interveni și alte instrumente legate de cooperarea pentru dezvoltare, gestionarea crizelor și protecția civilă. Corpul voluntar european de ajutor umanitar funcționează în mod coerent și complementar și evită suprapunerile cu politicile și instrumentele relevante ale Uniunii, în special cu politica Uniunii în domeniul ajutorului umanitar, politica de cooperare pentru dezvoltare și mecanismul de protecție civilă al Uniunii.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2b.  În promovarea unui răspuns internațional coerent la crizele umanitare, acțiunile întreprinse în temeiul prezentului capitol trebuie să fie conforme cu cele coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2c.  Corpul voluntar european de ajutor umanitar contribuie la consolidarea perspectivei de gen în cadrul ajutorului umanitar al Uniunii, promovând răspunsuri umanitare adecvate la nevoile specifice ale femeilor. Trebuie acordată o atenție deosebită cooperării cu grupurile și rețelele de femei, pentru a promova participarea femeilor la acțiunile de ajutor umanitar și accesul lor la posturi de conducere în acest domeniu, precum și pentru a utiliza capacitățile și cunoștințele de specialitate ale acestora pentru a contribui la reconstrucție, consolidarea păcii, reducerea riscului de dezastre și rezistența comunităților afectate.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2d.  Condițiile specifice de trimitere a voluntarilor sunt stabilite, în strânsă consultare cu organizațiile de primire, într-un acord încheiat de organizația care trimite voluntari și Corpul voluntar european de ajutor umanitar, acord în care sunt precizate inclusiv drepturile și obligațiile, durata, locul unde sunt trimiși voluntarii și sarcinile care urmează a fi efectuate.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  proiecte de solidaritate;

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Pe baza unei evaluări prealabile a nevoilor din țările terțe, prezentul regulament susține acțiuni menite să consolideze capacitatea de ajutor umanitar, cu scopul de a întări, la nivel local, pregătirea și capacitatea de reacție la crizele umanitare și de a garanta că munca voluntarilor are un impact efectiv și durabil pe teren, inclusiv:

 

(a)   gestionarea riscurilor aferente dezastrelor naturale, pregătirea și acțiunile de răspuns, instruirea, formarea având ca obiect gestionarea voluntarilor, precum și alte domenii relevante pentru personalul și voluntarii din organizațiile de primire;

 

(b)   schimbul de bune practici, asistență tehnică, programe de înfrățire și schimburi de personal și de voluntari, crearea de rețele și alte acțiuni relevante.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Comisia menține, gestionează și actualizează baza de date a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, reglementează accesul și utilizarea acesteia, inclusiv în ceea ce privește disponibilitatea și eligibilitatea voluntarilor UE, permițând astfel participarea continuă a voluntarilor care se întorc din misiuni. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în această bază de date sau pentru aceasta se face, după caz, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a și cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului1b.

 

____________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

1b Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Voluntariatul în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (a), cuprinde o componentă de învățare și de formare, nu înlocuiește stagiile sau locurile de muncă și se bazează pe un acord scris de voluntariat.

1.  Voluntariatul în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar cuprinde o componentă adecvată de învățare și de formare corespunzătoare, inclusiv înaintea plasamentului, legată de proiectele în care tinerii voluntari vor fi implicați, punând accentul pe principiile ajutorului umanitar menționate la articolul 10 alineatul (2) și pe principiul „a nu face rău”, și nu înlocuiește stagiile sau locurile de muncă și se bazează pe un acord scris de voluntariat.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” promovează participarea voluntarilor locali din țările terțe.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Voluntariatul din cadrul acestei categorii poate fi efectuat numai în țările terțe:

2.  Voluntariatul din cadrul acestei categorii poate fi efectuat numai:

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a.  Pe baza unei evaluări prealabile a nevoilor din țările terțe realizate de către organizațiile care trimit și primesc voluntari și de către alți actori relevanți, Corpul voluntar european de ajutor umanitar sprijină acțiuni care vizează:

 

(a)  consolidarea capacității organizațiilor de primire de a acorda ajutor umanitar în țările terțe, cu scopul de a spori gradul de pregătire și de reacție la crizele umanitare de la nivel local și de a asigura impactul eficace și durabil al activității Corpului voluntar european de ajutor umanitar pe teren, prin gestionarea riscului de dezastre, pregătirea și răspunsul în caz de dezastre, tranziția de la răspunsul umanitar la dezvoltarea locală durabilă, îndrumare și formare în domeniul gestionării acțiunilor de voluntariat;

 

(b)  schimbul de bune practici, acordarea de asistență tehnică, programele de înfrățire și schimburile de personal și de voluntari.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Evaluarea gradului de risc în materie de siguranță și securitate a voluntarilor constituie o prioritate, mai ales în țările sau zonele considerate instabile sau unde există riscuri imediate.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Campaniile de comunicare privind Corpul european de solidaritate se desfășoară, în principal, pe teritoriul Uniunii atunci când se referă la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” și vizează activitatea desfășurată de voluntarii și de lucrătorii în domeniul umanitar pe baza principiilor umanitare ale umanității, independenței, neutralității și imparțialității care le ghidează acțiunile.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2d.  Voluntarii răspund nevoilor și deficitelor reale identificate la nivel local de organizațiile de primire.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Identificarea și selectarea voluntarilor candidați

 

1.   În funcție de evaluarea prealabilă a nevoilor din țările terțe, Comisia identifică și selectează voluntarii candidați pentru formare, în cooperare cu agențiile naționale și cu organizațiile de primire.

 

2.   Identificarea și selectarea voluntarilor candidați trebuie să se desfășoare în conformitate cu articolul 14 și să respecte principiile nediscriminării, egalității de gen și egalității de șanse.

 

3.   Limitele de vârstă menționate la articolele 2 și 15 nu se aplică voluntariatului în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar prevăzute la prezentul articol.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11b

 

Formarea voluntarilor candidați

 

1.   Bazându-se pe procedurile și programele în vigoare, Comisia elaborează un program de formare pentru a pregăti voluntarii candidați pentru a sprijini și completa acțiunile de ajutor umanitar.

 

2.   Voluntarii candidați care au fost identificați și selectați în conformitate cu procedura de candidare sunt eligibili să participe la programul de formare desfășurat de organizații specializate. Conținutul precis și domeniul de aplicabilitate al formării ce trebuie urmate de fiecare voluntar candidat se determină prin consultare cu organizația de primire certificată, conform cu nevoile existente și ținând cont de experiența anterioară a candidatului și de locul de desfășurare a activității de voluntariat care se are în vedere.

 

3.   Programul de formare include o evaluare a pregătirii voluntarilor candidați de a fi mobilizați pentru a veni în sprijinul și în completarea operațiunilor de ajutor umanitar în țări terțe și de a veni în întâmpinarea necesităților locale.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 1 260 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 1 112 988 000 EUR la prețurile din 2018 [1 260 000 000 EUR în prețuri curente].

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în implementarea programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme corporative de tehnologie a informației.

2.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în implementarea programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme corporative de tehnologie a informației. O parte adecvată a bugetului este dedicată, de asemenea, schimbului de bune practici între statele membre și dezvoltării de rețele de tineret.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica prezentul regulament cu scopul de a permite flexibilitatea și adaptarea defalcării bugetare orientative în funcție de activitățile prevăzute la articolul 12a. Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol reflectă noile priorități politice prin reajustarea defalcării, respectând o marjă maximă de 20 %.

Justificare

Marja specificată corespunde marjei propuse în actuala propunere privind programul Erasmus.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Defalcarea bugetului dedicat activităților prevăzute la articolele 7, 8, 9 și 11

 

Defalcarea orientativă a bugetului dedicat activităților prevăzute la articolele 7, 8, 9 și 11 este după cum urmează:

 

(a)  pentru voluntariatul în cadrul activităților de solidaritate și al proiectelor de solidaritate, astfel cum se specifică la articolele 7 și 9: 86 %;

 

(b)  pentru stagii și locuri de muncă, astfel cum se specifică la articolul 8; 8 %; și

 

(c)  pentru voluntariatul în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar, astfel cum se specifică la articolul 11: 6 %.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul poate oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii și achiziții publice.

2.  Programul poate oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii și achiziții publice. Pentru a simplifica cerințele pentru beneficiari, sumele forfetare, costurile unitare și finanțarea forfetară sunt folosite în cea mai mare măsură posibilă.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Contribuțiile financiare realizate de țările terțe și preconizate din partea acestora în cadrul programului sunt raportate celor două componente ale autorității bugetare ca parte din raportarea anuală sau intermediară privind programul, imediat ce sunt disponibile informații suficiente.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Participanților care se mută într-o altă țară li se garantează asistența medicală completă de care se bucură în statul membru de reședință, nu doar asistența medicală de urgență. Asistența medicală este acordată atât prin intermediul serviciilor de sănătate publică ale statului membru în care se desfășoară activitatea, cât și, în absența unor astfel de servicii sau dacă este clar că standardele de calitate ale statului membru de reședință nu sunt respectate, prin intermediul serviciilor private de sănătate din statul membru în care se desfășoară activitatea.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. La punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia, statele membre și alte țări participante promovează incluziunea socială și condițiile egale de acces, inclusiv pentru participarea tinerilor cu oportunități reduse.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Corpul european de solidaritate este deschis participării entităților publice sau private și a organizațiilor internaționale, cu condiția ca acestea să fi primit o etichetă de calitate a Corpului european de solidaritate.

1.  Corpul european de solidaritate este deschis participării entităților publice sau private, fie că sunt de tip nonprofit sau cu scop lucrativ, și a organizațiilor internaționale, inclusiv organizații de tineret, instituții religioase, asociații caritative, organizații umaniste laice, ONG-uri sau alți actori ai societății civile, cu condiția ca acestea să ofere activități de solidaritate, să aibă personalitate juridică potrivit legislației țării în care sunt înregistrate și să fi primit o etichetă de calitate a Corpului european de solidaritate. Eticheta de calitate certifică faptul că activitățile pot atinge obiectivele prevăzute la articolul 3 și pot realiza acțiunile prevăzute la articolul 4.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cererile depuse de entități pentru a deveni organizații participante la Corpul european de solidaritate sunt evaluate de către organismul de punere în aplicare competent al Corpului european de solidaritate, pe baza principiilor următoare: egalitatea de tratament, egalitatea de șanse și nediscriminarea, evitarea situațiilor de înlocuire a unui loc de muncă; oferirea de activități de înaltă calitate cu o dimensiune de învățare care se axează pe dezvoltarea personală, socioeducațională și profesională; modalități adecvate de formare, de lucru și de voluntariat; un mediu și condiții sigure și decente și „principiul nonprofitului” în conformitate cu Regulamentul financiar. Principiile menționate mai sus permit să se stabilească dacă activitățile entității în cauză îndeplinesc cerințele Corpului european de solidaritate.

2.  Cererile depuse de entități pentru a deveni organizații participante la Corpul european de solidaritate sunt evaluate de către organismul de punere în aplicare competent al Corpului european de solidaritate, pe baza principiilor următoare: egalitatea de șanse și nediscriminarea; evitarea situațiilor de înlocuire a unui loc de muncă; oferirea de activități de înaltă calitate, ușor accesibile și favorabile incluziunii, cu o valoare adăugată clară în funcție de nevoile identificate ale comunității, cu o dimensiune de învățare care se axează pe dezvoltarea personală, socioeducațională și profesională; modalități adecvate de formare, de lucru și de voluntariat; un mediu și condiții sigure și decente și „principiul nonprofitului” în conformitate cu Regulamentul financiar. Principiile menționate mai sus permit să se stabilească dacă activitățile entității în cauză îndeplinesc cerințele și obiectivele Corpului european de solidaritate. Eticheta de calitate se atribuie numai organizațiilor care se angajează să respecte aceste principii.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În urma evaluării, entității respective i se poate atribui eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate. Eticheta obținută face obiectul unor reevaluări periodice și poate fi revocată.

3.  În urma evaluării, entității respective i se poate atribui eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate. Cerințele specifice care trebuie îndeplinite pentru a obține o etichetă de calitate variază în funcție de tipul de activitate de solidaritate și de funcția entității. Eticheta obținută face obiectul unor reevaluări periodice și, în cazul utilizării necorespunzătoare a etichetei sau al nerespectării principiilor prevăzute la alineatul (2), eticheta este revocată. Orice entitate care își modifică în mod substanțial activitățile comunică acest lucru organismului de punere în aplicare competent, în vederea unei reevaluări.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Organizațiile participante cărora li s-a atribuit o etichetă de calitate au acces la o platformă pentru a căuta cu ușurință candidați corespunzători, pentru a facilita procesul de selecție atât pentru participanți, cât și pentru organizațiile participante la activități de solidaritate.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Organizațiile participante facilitează promovarea programului, oferind foștilor participanți posibilitatea de a-și împărtăși experiențele și de a acționa ca ambasadori pe lângă următoarea generație potențială de participanți la program, prin intermediul unei rețele.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Organizațiile participante îndeplinesc mai multe roluri în cadrul Corpului european de solidaritate. Atunci când îndeplinesc un rol de gazdă, ele desfășoară activități legate de oferirea de activități de solidaritate pentru participanții înregistrați, selecționarea și primirea participanților, inclusiv organizarea de activități și furnizarea de orientări și de sprijin pentru participanți în toate etapele activității de solidaritate, punând la dispoziție participanților un mediu de lucru sigur și adecvat, precum și furnizând un feedback după activitate, după caz. Atunci când îndeplinesc un rol de sprijin, ele desfășoară activități legate de trimiterea, pregătirea și sprijinirea participanților înainte de plecare, pe durata activității de solidaritate și după încheierea acesteia, inclusiv activități de formare a participanților și de orientare a acestora spre organizații locale după încheierea activității. Organizațiile care îndeplinesc un rol de sprijin pot oferi, de asemenea, sprijin administrativ și logistic participanților la proiectele de solidaritate.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice entitate publică sau privată stabilită într-o țară participantă, precum și organizațiile internaționale pot solicita finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. În cazul activităților menționate la articolele 7, 8 și 11, organizația participantă obține o etichetă de calitate ca o condiție prealabilă pentru a beneficia de finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. În cazul proiectelor de solidaritate menționate la articolul 9, persoanele fizice pot să solicite, de asemenea, finanțare în numele unor grupuri informale de participanți la Corpul european de solidaritate.

Orice entitate publică sau privată stabilită într-o țară participantă, precum și organizațiile internaționale pot solicita finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. În cazul activităților menționate la articolele 7, 8 și 11, organizația participantă obține o etichetă de calitate ca o condiție prealabilă pentru a beneficia de finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. În cazul proiectelor de solidaritate menționate la articolul 9, persoanele fizice pot să solicite, de asemenea, finanțare în numele unor grupuri informale de participanți la Corpul european de solidaritate. Ca regulă generală, cererea de finanțare este depusă la agenția națională a țării în care se află organizația. Cererile de finanțare a activităților organizate de organizații de la nivel european sau internațional, a activităților echipelor de voluntari în domenii prioritare identificate la nivel european și a activităților de sprijin a operațiunilor de ajutor umanitar din țările terțe se transmit EACEA.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul de lucru

Programul de lucru anual

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Opțiunile și prioritățile de politică secundare, inclusiv detaliile acțiunilor specifice menționate la articolele 4-11, se stabilesc anual printr-un program de lucru, astfel cum se prevede la articolul [110] din Regulamentul financiar. Programul de lucru anual prezintă, de asemenea, detalii privind punerea în aplicare a programului. În plus, programul de lucru precizează suma aproximativă alocată fiecărei acțiuni în parte și modul în care se distribuie fondurile între statele membre și țările terțe asociate la program pentru acțiunile care urmează să fie gestionate prin intermediul agenției naționale. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea programelor de lucru anuale.

Justificare

Prezentul amendament se referă la înlocuirea actelor de punere în aplicare cu acte delegate, ca mijloc de adoptare a programelor de lucru. Amendamentul dispune că regulamentul nu prevede în detaliu măsuri de politică, pentru a garanta astfel flexibilitatea, și că aceste detalii vor fi stabilite în programele de lucru. Amendamentul reflectă o abordare orizontală similară cu cea a altor dosare ale Comisiei CULT privind CFM.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea intermediară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului. De asemenea, evaluarea respectivă este însoțită de o evaluare finală a programului precedent.

2.  Evaluarea la jumătatea perioadei a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia. Comisia prezintă evaluarea la jumătatea perioadei Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor, nu mai târziu de 30 iunie 2024. De asemenea, evaluarea respectivă este însoțită de o evaluare finală a programului precedent.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Atunci când este necesar și în funcție de rezultatele evaluării la jumătatea perioadei și a rapoartelor privind punerea în aplicare înaintate de statele membre, Comisia prezintă propuneri legislative de modificare a prezentului regulament. Comisia se prezintă în fața comisiilor competente din cadrul Parlamentului European pentru a prezenta rezultatele evaluării la jumătatea perioadei, inclusiv decizia sa referitoare la necesitatea de a modifica prezentul regulament.

Justificare

Amendamentul prevede o veritabilă examinare la jumătatea perioadei și o clauză de revizuire, reflectând abordarea orizontală aliniată la alte dosare ale CULT privind CFM.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea acestora și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora) oferind informații în timp util, coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

2.  Comisia, în cooperare cu autoritățile naționale și cu agențiile naționale din țările participate și cu rețelele competente de la nivelul Uniunii, implementează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agențiile naționale menționate la articolul 23 elaborează o strategie coerentă în privința comunicării, a difuzării și a exploatării eficace a rezultatelor activităților sprijinite în cadrul acțiunilor programului pe care le gestionează , acordă asistență Comisiei în ceea ce privește sarcina sa generală de a difuza informații referitoare la program și rezultatele sale, inclusiv informații referitoare la acțiuni și activități gestionate la nivel național și la nivelul Uniunii și referitoare la rezultatele acestora, și informează grupurile-țintă relevante cu privire la acțiunile și activitățile întreprinse în țara lor.

3.  Agențiile naționale menționate la articolul 23 elaborează o strategie coerentă în privința informării și comunicării, a difuzării către toți potențialii beneficiari și a exploatării eficace a rezultatelor activităților sprijinite în cadrul acțiunilor programului pe care le gestionează, acordă asistență Comisiei în ceea ce privește sarcina sa generală de a difuza informații referitoare la program și rezultatele sale, inclusiv informații referitoare la acțiuni și activități gestionate la nivel național și la nivelul Uniunii și referitoare la rezultatele acestora, și informează grupurile-țintă relevante cu privire la acțiunile și activitățile întreprinse în țara lor.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Organizațiile participante utilizează marca „Corpul european de solidaritate” în scopul comunicării și al diseminării informațiilor în legătură cu programul.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Agenția națională consultă periodic beneficiarii programului (persoane fizice și organizații), pentru a obține feedback din partea lor cu privire la program, pentru a evalua calitatea activității și evoluția ei, pe baza orientărilor Comisiei, și oferă sprijin participanților în caz de dificultăți și pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a programului la nivel național, pe baza feedback-ului și cunoștințelor lor de specialitate.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  stipulează standardele de control intern pentru agenția națională vizată și normele privind gestionarea, de către agențiile naționale, a fondurilor Uniunii destinate sprijinului sub formă de granturi;

(a)  stipulează standardele de control intern pentru agenția națională vizată și normele privind gestionarea, de către agențiile naționale, a fondurilor Uniunii destinate sprijinului sub formă de granturi, ținând seama de exigențele de simplificare și neimpunând sarcini suplimentare participanților și organizațiilor participante;

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  include cerința de a organiza reuniuni și sesiuni de formare periodice cu și pentru rețeaua agențiilor naționale pentru a asigura o punere în aplicare coerentă a programului în toate țările participante;

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia organizează reuniuni periodice privind punerea în aplicare a programului cu un număr și un tip reprezentativ de rețele care reprezintă tinerii, voluntarii și alte organizații relevante ale societății civile, inclusiv partenerii sociali și rețelele relevante pentru activitățile programului.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  În cazul în care Comisia nu poate accepta declarația anuală privind gestionarea sau avizul de audit independent cu privire la acest subiect sau în cazul unei implementări nesatisfăcătoare a observațiilor Comisiei de către agenția națională, Comisia poate pune în aplicare orice măsură de precauție și orice măsură corectivă necesară pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii în conformitate cu articolul 131 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul financiar.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 24a

 

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

 

La nivelul Uniunii, EACEA răspunde de gestionarea tuturor etapelor granturilor acordate pentru acțiunile programului, enumerate la articolul 7, prezentate de organizații la nivel european sau de platforme, pentru activități desfășurate de echipe de voluntari în domeniile prioritare identificate la nivel european și pentru activități de sprijinire a operațiunilor de ajutor umanitar în țări terțe.

 

EACEA răspunde, de asemenea, de acreditarea (și anume, eticheta de calitate) și monitorizarea organizațiilor la nivel european sau platformelor însărcinate cu punerea în aplicare a programelor naționale sau a fondurilor Uniunii cu gestiune partajată și a organizațiilor care doresc să desfășoare activități de sprijinire a operațiunilor de ajutor umanitar.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Auditurile cu privire la utilizarea contribuției Uniunii, efectuate de persoane sau entități, inclusiv de alte persoane decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale în temeiul articolului 127 din Regulamentul financiar.

1.  Auditurile cu privire la utilizarea contribuției Uniunii, efectuate de persoane sau entități, inclusiv de alte persoane decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale în temeiul articolului [127] din Regulamentul financiar, ele trebuie să fie realizate pe baza acelorași criterii în toate statele membre.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agențiile naționale sunt responsabile de controalele primare ale beneficiarilor de granturi pentru acțiunile Corpului european de solidaritate care le sunt încredințate. Aceste controale oferă o asigurare rezonabilă cu privire la faptul că granturile acordate sunt utilizate în conformitate cu destinația lor și cu normele aplicabile ale Uniunii.

2.  Agențiile naționale sunt responsabile de controalele primare ale beneficiarilor de granturi pentru acțiunile Corpului european de solidaritate care le sunt încredințate. Aceste controale sunt proporționale și adecvate și oferă o asigurare rezonabilă cu privire la faptul că granturile acordate sunt utilizate în conformitate cu destinația lor și cu normele aplicabile ale Uniunii.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Acțiunile Corpului european de solidaritate sunt consecvente și complementare cu politicile, instrumentele și programele relevante de la nivelul Uniunii, în special cu programul Erasmus, precum și cu rețelele existente la nivelul Uniunii care sunt relevante pentru activitățile Corpului european de solidaritate.

1.  Acțiunile Corpului european de solidaritate sunt consecvente și complementare cu politicile, instrumentele și programele relevante de la nivelul Uniunii, în special cu programul Erasmus, cu fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și cu programul Drepturi și valori, precum și cu rețelele existente la nivelul Uniunii care sunt relevante pentru activitățile Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acțiunile Corpului european de solidaritate sunt, de asemenea, consecvente și complementare cu politicile, programele și instrumentele relevante de la nivel național din țările participante. În acest sens, Comisia, autoritățile naționale și agențiile naționale efectuează schimburi de informații cu privire la sistemele și prioritățile existente la nivel național legate de solidaritate și tineret, pe de o parte, și de acțiunile din cadrul Corpului european de solidaritate, pe de altă parte, cu scopul de a avea drept bază bunele practici relevante și de a obține eficiență și eficacitate.

2.  Acțiunile Corpului european de solidaritate nu înlocuiesc politicile, programele și instrumentele relevante de la nivel național, regional și local din țările participante și sunt consecvente cu acestea. În acest sens, Comisia, autoritățile naționale și agențiile naționale efectuează schimburi de informații cu privire la sistemele și prioritățile existente la nivel național legate de solidaritate și tineret, pe de o parte, și de acțiunile din cadrul Corpului european de solidaritate, pe de altă parte, cu scopul de a avea drept bază bunele practici relevante și de a obține eficiență și eficacitate.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Pentru a maximiza eficacitatea finanțării din partea Uniunii și impactul programului, autoritățile relevante de la toate nivelurile încearcă să stabilească sinergii între toate programele în mod coerent. Aceste sinergii nu conduc la utilizarea fondurilor pentru urmărirea altor obiective decât cele prevăzute în prezentul regulament. Eventualele sinergii și complementarități au drept rezultat proceduri simplificate de candidare la nivelul de punere în aplicare, însoțite de orientări relevante privind punerea în aplicare.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Acțiunile desfășurate de Corpul european de solidaritate în țările terțe menționate la articolul 11 sunt mai ales consecvente și complementare cu alte domenii ale acțiunii externe a Uniunii, în special cu politica de ajutor umanitar, cu politica de cooperare pentru dezvoltare, cu politica de extindere, cu politica de vecinătate și cu mecanismul de protecție civilă al Uniunii.

3.  Acțiunile desfășurate de Corpul european de solidaritate în țările terțe menționate la articolul 11 sunt mai ales consecvente și complementare cu alte domenii ale acțiunii externe a Uniunii, în special cu politica de ajutor umanitar, cu politica de cooperare pentru dezvoltare, cu politica de securitate, cu politica de extindere, cu politica de vecinătate și cu mecanismul de protecție civilă al Uniunii.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 19 se conferă Comisiei pe durata programului.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 12, 18 și 19 se conferă Comisiei pe durata programului.

Justificare

Prezentul amendament se referă la înlocuirea actelor de punere în aplicare cu acte delegate, ca mijloc de adoptare a programelor de lucru și a modificărilor corespunzătoare.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 19 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolele 12, 18 și 19 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Justificare

Prezentul amendament se referă la înlocuirea actelor de punere în aplicare cu acte delegate, ca mijloc de adoptare a programelor de lucru și a modificărilor corespunzătoare.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 19 intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a ridicat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înaintea expirării termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 12, 18 și 19 intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a ridicat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înaintea expirării termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Prezentul amendament se referă la înlocuirea actelor de punere în aplicare cu acte delegate, ca mijloc de adoptare a programelor de lucru și a modificărilor corespunzătoare.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Anexa – secțiunea 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Indicatorii utilizați pentru monitorizare și raportare:

Programul este monitorizat îndeaproape pentru a se evalua măsura în care au fost îndeplinite obiectivul general și cele specifice, precum și pentru a se verifica realizările, rezultatele și impactul acestuia. În acest scop, se prevede un cadru minim al indicatorilor, care să constituie baza unui viitor program detaliat de monitorizare a realizărilor, rezultatelor și impactului programului, inclusiv un set extins de indicatori calitativi și cantitativi:

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  procentul de participanți care provin din medii cu oportunități reduse; și

(b)  procentul de participanți care provin din medii cu oportunități reduse;

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  numărul de organizații care dețin eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate.

(c)  numărul de organizații care dețin eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate;

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  numărul de participanți la locurile de muncă (naționale și transfrontaliere), defalcat pe țară, vârstă, gen, pregătire profesională și nivel de instruire;

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  numărul de participanți la proiectele de solidaritate, defalcat pe țară, vârstă, gen, pregătire profesională și nivel de instruire;

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  numărul de organizații a căror etichetă de calitate a fost revocată;

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cd)  numărul de organizații care dețin o etichetă de calitate, defalcat pe țară și în funcție de finanțarea primită;

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera ce (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ce)  numărul de tineri participanți cu mai puține oportunități. Indicatorii de rezultat (indicatorii sintetici);

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera cf (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cf)  numărul participanților care raportează rezultate pozitive ale învățării;

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera cg (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cg)  numărul participanților în cazul cărora rezultatele învățării au fost recunoscute printr-un certificat cum ar fi, de exemplu, Youthpass, sau au primit o altă formă de recunoaștere oficială a participării lor la Corpul european de solidaritate;

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera ch (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ch)  gradul general de satisfacție al participanților privind calitatea activităților; precum și

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera ci (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ci)  numărul de persoane sprijinite direct sau indirect prin activități de solidaritate.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul și opțiunile de politică ale noii propuneri

UE este construită pe solidaritate: solidaritate între cetățeni, solidaritate între statele sale membre și solidaritate în acțiunile sale în interiorul și exteriorul Uniunii.

Ca răspuns la cererea clară de a face mai multe pentru tineri, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic în iunie 2018 (adoptat în plen la 11 septembrie 2018) privind crearea unui Corp european de solidaritate care să fuzioneze mai multe scheme de stagii și de locuri de muncă în domeniul voluntariatului și al solidarității într-un singur program, care să funcționeze ca un „ghișeu unic” pentru toate oportunitățile legate de solidaritate pentru tineri. Programul deschide noi oportunități pentru ca tinerii să se implice în activități de solidaritate de calitate la nivel local și european și le oferă acestora instrumentele necesare pentru a avea un impact pozitiv asupra comunităților lor, în același timp beneficiind de o formare folositoare și câștigând competențe utile pentru dezvoltarea lor personală în viitor.

La 11 iunie 2018, Comisia Europeană a publicat o nouă propunere privind Corpul european de solidaritate (COM(2018)0440). Noua propunere aliniază activitățile programului la ciclul CFM, propunând un buget specific pe o linie bugetară proprie. În plus, propunerea extinde, de asemenea, domeniul de aplicare al activităților Corpului european de solidaritate pentru a le include pe cele în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar, puse în aplicare în trecut prin inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. Având în vedere similitudinile dintre cele două programe, Comisia consideră că fuzionarea acestora va aduce următoarele avantaje:

•  se vor lua în considerare toți participanții în cadrul unei liste de candidați comune, îmbunătățind transparența și rapiditatea procesului de recrutare;

•  se vor dezvolta activitățile de comunicare și o marcă unică; acest lucru ar conduce la creșterea ariei de difuzare a activităților de promovare a programului, transformându-l în „ghișeul unic” pentru activitățile de solidaritate desfășurate de tineri;

•  se va introduce un mecanism unic de punere în aplicare; toate organizațiile și proiectele ar urma să utilizeze același formular electronic pentru a solicita eticheta de calitate și finanțare; acest lucru ar simplifica procedurile pentru organizații și ar reduce costurile globale de administrare;

•  se vor introduce sinergii semnificative și se va asigura reducerea costurilor prin menținerea unui set unic de instrumente și sisteme.

De asemenea, noua propunere se bazează pe elementele acordului politic obținut în iunie 2018 (adoptate în plen la 11 septembrie 2018), incorporându-le în mare măsură, adăugând în același timp un nivel suplimentar de ambiție printr-un buget mai mare, un domeniu de aplicare extins și o mai bună funcționare a programului.

Poziția raportorului

Având în vedere realizările actualului acord politic de instituire a Corpului european de solidaritate și ținând seama de diversele elemente ale noii propuneri, raportoarea propune reintroducerea anumitor elemente convenite anterior în Corpul european de solidaritate 2018-2020, care nu au fost încorporate în propunerea actuală.

Raportoarea a organizat o consultare amplă și favorabilă incluziunii cu o mare varietate de părți interesate. Pe baza acestui proces de consultare și pe baza unei analize detaliate a cadrului actual și a noii propuneri, concluziile generale constau în faptul că viitorul Corp european de solidaritate ar putea fi un cadru îmbunătățit pentru activitățile de solidaritate prin:

•  stabilirea unor obiective mai clare și existența unei legături mai bune cu realitățile și nevoile tinerilor, precum și cu nevoile societății;

•  îmbunătățirea caracterului incluziv și a accesibilității activităților CES, lucru care ar veni în întâmpinarea tuturor tinerilor, având în vedere diversitatea mediului lor socio-economic și posibilele obstacole;

•  asigurarea sinergiilor și a compatibilității operaționale între CES, viitorul program Erasmus și alte programe relevante, precum și în contextul noii strategii UE pentru tineret;

În acest context, raportoarea ar dori să vă supună atenției o serie de modificări care vizează atingerea obiectivelor generale menționate anterior.

Repartizarea bugetului în funcție de activități - Într-adevăr, actualul acord politic privind Corpul european de solidaritate 2018-2020 conține praguri indicative pentru repartizarea bugetului defalcat pe componente. Raportoarea consideră că noua propunere ar trebui, de asemenea, să indice modul în care bugetul urmează să fie distribuit între diferitele activități incluse în domeniul de aplicare al noului sistem CES și că repartizarea ar trebui să corespundă obiectivelor programului și unor așteptări realiste, bazate pe implementarea programelor anterioare. Opinia raportoarei este că voluntariatul ar trebui să reprezinte esența și punctul central al programului, dar repartizarea trebuie să rămână orientativă pentru a permite flexibilitatea necesară.

•  Creșterea vizibilității CES - Pentru a satisface obiectivul ambițios de peste 350 000 de stagii pentru perioada de șapte ani, CES și oportunitățile sale ar trebui susținute printr-o campanie de comunicare și de vizibilitate mai ambițioasă. Raportoarea este de părere că acest lucru se poate realiza prin:

o  ambasadori ai Corpului european de solidaritate (foștii participanți ar fi încurajați să își împărtășească experiența prin intermediul rețelelor de tineret și a instituțiilor de învățământ, în timp ce agențiile naționale ar trebui să le ofere un sprijin relevant);

o  utilizarea unor mijloace dinamice de comunicare, inclusiv a platformelor de comunicare socială, pentru promovarea programului;

o  o publicitate sporită și strategii de comunicare, în special în zonele îndepărtate.

•  O mai mare implicare a părților interesate pe parcursul întregului ciclu - Raportoarea consideră că părțile interesate, în special rețelele de tineret și organizațiile participante, ar trebui consultate în mod regulat pe întreaga durată a punerii în aplicare a programului.

•  Accentul pus pe obiectivul incluziunii și pe concretizarea acestuia - Pe baza dovezilor și a rezultatelor consultării, raportorul consideră că aspectul de incluziune al programului poate fi îmbunătățit și consolidat pe tot parcursul programului. Se propun următoarele elemente în această direcție:

o  feedback-ul ar trebui să includă o evaluare a modului în care participantul consideră că este îndeplinit obiectivul de incluziune (împreună cu alte obiective ale programului);

o  activitățile de la nivel național ar trebui să se limiteze la proiectele care au ca obiectiv dominant incluziunea (statele membre ar trebui, în esență, să fie responsabile pentru finanțarea activităților din interiorul țării, însă, în cazul în care nu sunt disponibile scheme naționale, ar fi incorect să fie descalificați tinerii care beneficiază de mai puține oportunități și care, uneori, nu dispun de alternative);

o  CES ar trebui să ofere, de asemenea, activități de solidaritate cu timp parțial pentru tinerii care beneficiază de mai puține oportunități.

•  Diferențierea etichetelor de calitate - Pentru a asigura calitatea ridicată a oportunităților, raportoarea consideră că organizațiile participante ar trebui să facă obiectul unor cerințe diferențiate pentru acordarea unei etichete de calitate în funcție de tipul de activitate (activități diferite necesită capacități și servicii diferite).

•  Concentrarea asupra voluntariatului pe termen lung - Experiența în materie de voluntariat căpătată în cadrul CES ar trebui să încurajeze participanții să se angajeze pe tot parcursul vieții în activități de solidaritate. CES ar trebui să consolideze dezvoltarea unui spirit de voluntariat în rândul tinerilor.

•  Locuri de muncă și stagii - Raportoarea consideră că toate activitățile de solidaritate care iau forma unor locuri de muncă și a unor stagii trebuie să includă o componentă solidă și semnificativă de învățare și formare (astfel cum se menționează în Cadrul de calitate pentru stagii). În plus, pentru a consolida dimensiunea de solidaritate a activităților, toate plasamentele sub formă de locuri de muncă și stagii în cadrul CES cuprind exclusiv sarcini fără caracter lucrativ, indiferent de tipul de entitate.

•  Programe de lucru adoptate ca acte delegate - Raportoarea consideră că propunerea de adoptare a programului de lucru prin intermediul unor acte de punere în aplicare lasă Comisiei posibilitatea de a face alegeri politice secundare. Această capacitate ar trebui să fie de competența colegiuitorilor. Prin urmare, instrumentul adecvat pentru adoptarea programelor de lucru ar trebui să fie un act delegat. Acest aspect este legat, de asemenea, de discuția generală privind competențele de control ale Parlamentului European.

•  Definiția solidarității și definiția mai precisă a voluntariatului - Raportoarea dumneavoastră consideră că CES are marele potențial de a consolida spiritul de solidaritate în întreaga Europă. O solidaritate mai puternică ar putea contribui la construirea unei Uniuni puternice, unite și reziliente. Raportoarea consideră, de asemenea, că o definiție a „solidarității” ar putea servi drept principiu unificator în ceea ce privește punerea în aplicare a programului. Spiritul de solidaritate este reprezentat cel mai bine prin voluntariat. Prin urmare, o definiție mai precisă a voluntariatului ar constitui, de asemenea, o îmbunătățire.

•  Impactul puternic asupra nevoilor societății - Oportunitățile create prin plasamentele de solidaritate în cadrul CES ar trebui să aibă un impact puternic asupra societății, consolidând coeziunea, solidaritatea și democrația în Europa și în afara acesteia. Raportoarea consideră că impactul asupra societății poate fi consolidat dacă activitățile corespund unor nevoi societale concrete și provocărilor umanitare de pe teren, cu un accent deosebit pe promovarea incluziunii sociale.

•  Beneficii mai bine orientate pentru participanți - CES reprezintă un instrument valoros pentru creșterea personală a participanților. Pentru a valorifica la maximum acest potențial, rezultatele identificate ale învățării aferente activităților individuale ar trebui să fie puse în prealabil la dispoziția participantului, astfel încât acesta să poată identifica activitățile care corespund cel mai bine așteptărilor și competențelor sale. Participanților ar trebui să li se ofere, de asemenea, un feedback semnificativ.

Proiectul de raport nu abordează niciuna dintre dispozițiile de la capitolul IV (articolele 10 și 11 – Corpul voluntar european de ajutor umanitar), întrucât aceste dispoziții intră în competența exclusivă a Comisiei DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură).


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (25.1.2019)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Raportoare pentru aviz: Eleni Theocharous

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia Europeană a sugerat să se fuzioneze Corpul european de solidaritate pentru tineri, lansat recent, cu inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”/Corpul voluntar european de ajutor umanitar, care a fost creat în 2014 și se bazează pe articolul 214 din TFUE, care reprezintă temeiul juridic pentru ajutorul umanitar.

Crearea inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” este o cerință prevăzută în tratat și urmărește să contribuie la oferirea de ajutor umanitar în funcție de nevoi și la consolidarea capacităților și a rezilienței comunităților vulnerabile sau afectate de dezastre din țările terțe. În ciuda potențialului său în multe privințe, inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” a avut un demaraj dificil, reunind mult mai puțini voluntari decât spera inițial Comisia, iar evaluarea la jumătatea perioadei a evidențiat că participarea partenerilor din sectorul umanitar a fost sub așteptări și nu a răspuns nevoilor. Certificarea obligatorie a organizațiilor interesate să participe la inițiativă se bazează pe o procedură îndelungată și complicată. Ca urmare, numărul de voluntari a atins un nivel semnificativ (dar încă prea scăzut) abia în 2017. Prin urmare, potențialul deplin al inițiativei rămâne dificil de evaluat și este, în mod clar, neexploatat.

Cu toate acestea, majoritatea părților interesate par să salute fuzionarea inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” cu Corpul european de solidaritate, pe care o poate completa, și anume prin furnizarea unei experiențe de voluntariat în afara Uniunii, cu accent pe ajutorul umanitar. Dacă este promovată în mod corespunzător, ea ar trebui să constituie o rampă de lansare importantă pentru tinerii interesați de o carieră profesională în domeniul umanitar și o poartă de acces importantă pentru implicarea în sectorul voluntariatului și al angajamentului civic și ar trebui să suscite, în general, interesul față de provocările umanitare la nivel mondial.

În plus, organizațiile umanitare non-profit și profesioniștii cu experiență ar trebui să poată beneficia în continuare de formare și de oportunități de finanțare dacă doresc să participe la noul program. Prin urmare, raportoarea pentru aviz recomandă să nu se aplice limita superioară de vârstă de 30 de ani în cadrul componentei care are la bază inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, pentru a permite persoanelor cu mai multă experiență să contribuie în mod voluntar la ajutorul umanitar, în special deoarece acestea pot necesita o formare specifică înainte de a participa la aceste acțiuni.

Așa cum s-a menționat mai sus, acreditarea organizațiilor pentru a participa la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” este greoaie și s-a dovedit a fi un obstacol major în calea atragerii unui număr semnificativ de voluntari. Prin urmare, este important ca, după intrarea în vigoare a noului regulament, organizațiile care au fost deja acreditate să nu fie supuse unui proces similar. În plus, simplificarea și raționalizarea procedurilor de atribuire a noii etichete de calitate organizațiilor participante reprezintă o preocupare majoră.

Mai mult decât atât, comisia noastră trebuie să se asigure că dispozițiile privind acțiunile din cadrul Corpului voluntar european de ajutor umanitar (capitolul IV), pentru care avem competență exclusivă, asigură complementaritatea și coerența cu alte activități de ajutor umanitar ale UE și cu Consensul european privind ajutorul umanitar. Această componentă a viitorului program trebuie pusă în aplicare respectând pe deplin principiile umanitare și trebuie integrată într-un ajutor umanitar bazat pe necesități, coordonat și eficace.

În acest sens, raportoarea pentru aviz consideră că cel mai mare potențial rezidă în acțiunile care se concentrează pe consolidarea capacităților organizaționale și la nivel local, pe reziliență și pe acțiunile care creează o legătură între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare (LRRD), abordând legătura dintre acțiunile umanitare și dezvoltare, reducerea riscurilor de dezastre și pregătirea pentru dezastre și, în general, sensibilizarea și comunicarea cu privire la nevoile și principiile umanitare.

În fine, în ceea ce privește dispozițiile pentru care comisia noastră partajează competențele privind această propunere legislativă cu Comisia pentru cultură, considerăm că, în general, ar trebui să se pună un accent mai mare pe dezvoltarea durabilă, pe principiul „nimeni nu este lăsat în urmă”, pe eradicarea sărăciei, pe drepturile omului și pe egalitatea de gen.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru cultură și educație, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Având în vedere creșterea semnificativă a numărului crizelor umanitare și al urgențelor la nivel mondial și pentru a promova într-o mai mare măsură solidaritatea și a spori vizibilitatea ajutorului umanitar în rândul cetățenilor europeni, trebuie întărită solidaritatea între statele membre și între UE și țările terțe afectate de catastrofe naturale și provocate de om.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1b)  Ajutorul umanitar se bazează pe principiile imparțialității, neutralității și nediscriminării, integrate în dreptul internațional umanitar și în dreptul Uniunii. Ajutorul umanitar oferă un răspuns de urgență bazat pe nevoi care vizează protejarea vieții, prevenirea și alinarea suferinței umane și păstrarea demnității umane, precum și oferirea de protecție grupurilor vulnerabile afectate de catastrofe naturale sau provocate de om. Reducerea riscurilor de dezastre și pregătirea pentru intervenție în caz de dezastre prin intermediul activităților de consolidare a capacității și a rezilienței sunt, de asemenea, elemente esențiale ale ajutorului umanitar.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Discursul din 14 septembrie 2016 privind starea Uniunii a subliniat necesitatea de a investi în tineri și a anunțat instituirea unui Corp european de solidaritate („programul”), menit să creeze oportunități și să permită tinerilor din întreaga Uniune să ofere un sprijin util societății, să dea dovadă de solidaritate și să își dezvolte abilitățile, dobândind nu doar o experiență profesională, ci și o experiență umană de neprețuit.

eliminat

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În comunicarea sa din 7 decembrie 2016, intitulată „Corpul european de solidaritate”1, Comisia a subliniat necesitatea de a consolida bazele activității de solidaritate în Europa, de a oferi tinerilor oportunități mai multe și mai bune de activități de solidaritate, care să acopere o gamă largă de domenii, și de a sprijini actorii naționali și locali în eforturile depuse pentru a face față diferitelor provocări și crize. Comunicarea a lansat o primă etapă a Corpului european de solidaritate, în care au fost mobilizate diferite programe ale Uniunii pentru a oferi tinerilor din întreaga Uniune oportunități de voluntariat, stagii sau locuri de muncă.

eliminat

__________________

 

1 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - „Corpul european de solidaritate”, COM (2016) 942 final.

 

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a)  Voluntariatul este o expresie concretă și vizibilă a solidarității, care le permite persoanelor să își pună cunoștințele, competențele și timpul în serviciul societății, comunităților locale sau al altor persoane, fără o motivație financiară.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Asistența oferită persoanelor și comunităților din afara Uniunii, care se confruntă cu dezastre sau care sunt în mod deosebit vulnerabile la dezastre și au nevoie de ajutor umanitar, pe baza principiilor fundamentale ale neutralității, umanității, independenței și imparțialității, reprezintă o modalitate importantă de exprimare a solidarității. Alocarea de resurse financiare ar trebui să reflecte acest principiu și să permită participarea a cel puțin 5 000 de voluntari la operațiunile de ajutor umanitar.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c)  Voluntarii participanți și organizațiile active în cadrul Corpului voluntar european de ajutor umanitar aderă la principiile Consensului european privind ajutorul umanitar.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4d)  Este necesar să se dezvolte și mai mult solidaritatea cu victimele crizelor și dezastrelor din țările terțe, iar cetățenii Uniunii ar trebui, în general, să fie sensibilizați în mai mare măsură cu privire la ajutorul umanitar și voluntariat, ca activitate pe tot parcursul vieții, iar vizibilitatea acestora ar trebui să crească.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 4 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4e)  Uniunea și statele membre s-au angajat să pună în aplicare Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă, atât pe plan intern, cât și prin acțiuni externe.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 4 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4f)  În concluziile sale din 19 mai 2017 privind operaționalizarea legăturii dintre domeniul umanitar și cel al dezvoltării, Consiliul a recunoscut necesitatea de a consolida reziliența prin asigurarea unei legături mai bune între asistența umanitară și cooperarea pentru dezvoltare și de a consolida în continuare legăturile operaționale între abordările complementare ale asistenței umanitare, cooperării pentru dezvoltare și prevenirii conflictelor.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile de a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților, dobândind în același timp experiență, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea lor personală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Activitățile respective ar trebui să sprijine, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor.

(5)  Tinerilor, inclusiv persoanelor vulnerabile și celor cu oportunități reduse, ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile de a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților, dobândind în același timp experiență, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea lor personală, culturală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Activitățile respective ar trebui să sprijine, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în sensul că acestea ar trebui să răspundă nevoilor societale nesatisfăcute, să contribuie la consolidarea comunităților, să ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe și competențe valoroase, să fie accesibile tinerilor din punct de vedere financiar și să fie puse în aplicare în condiții sigure și sănătoase.

(6)  Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în sensul că acestea ar trebui să răspundă nevoilor societale nesatisfăcute, să contribuie la consolidarea comunităților și a capacităților, să le ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe și competențe valoroase, să fie accesibile tinerilor din punct de vedere financiar și să fie puse în aplicare în condiții sigure și sănătoase. Dialogul cu autoritățile și părțile interesate locale și regionale ar trebui încurajat pentru a garanta un program orientat către nevoi și pentru a promova voluntariatul în țările partenere și a conferi activităților de solidaritate o valoare de dezvoltare puternică.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8a)  Certificarea organizațiilor de trimitere și de primire efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului1a, nu ar trebui duplicată în cadrul noului program „Corpul european de solidaritate” și ar trebui recunoscută echivalența la punerea în aplicare a prezentului regulament începând cu 2021.

 

____________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”) (JO L 122, 24.4.2014, p. 1).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Corpul european de solidaritate oferă tinerilor noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat și de a efectua stagii sau activități profesionale în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și a elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități contribuie la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de consolidare a validării rezultatelor învățării. Astfel, Corpul european de solidaritate va contribui, de asemenea, la cooperarea europeană care prezintă importanță pentru tineri și la acțiunile de sensibilizare cu privire la impactul pozitiv al acestei cooperări.

(9)  Corpul european de solidaritate oferă tinerilor noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat și de a efectua stagii sau activități profesionale în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și a elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități contribuie la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, culturale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de consolidare a validării rezultatelor învățării. Astfel, Corpul european de solidaritate va contribui, de asemenea, la cooperarea europeană care prezintă importanță pentru tineri și la acțiunile de sensibilizare cu privire la impactul pozitiv al acestei cooperări.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Aceste activități ar trebui să fie benefice pentru comunități, promovând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a cetățenilor și pot lua forma unor activități de voluntariat, stagii și locuri de muncă, proiecte sau activități de comunicare în rețea, desfășurate în legătură cu diferite domenii, precum educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă, egalitatea de gen, antreprenoriatul - în special antreprenoriatul social, cetățenia și participarea democratică, protecția mediului și a naturii, acțiunile în domeniul climei, prevenirea dezastrelor, pregătirea pentru apărarea împotriva acestora și recuperarea în caz de dezastru, agricultura și dezvoltarea rurală, furnizarea de produse alimentare și nealimentare, sănătatea și bunăstarea personală, creativitatea și cultura, educația fizică și sportul, asistența socială și bunăstarea socială, primirea și integrarea resortisanților țărilor terțe, cooperarea și coeziunea teritorială și cooperarea transfrontalieră. Aceste activități de solidaritate ar trebui să includă o dimensiune solidă de învățare și formare, asigurată prin intermediul unor activități pertinente care ar putea fi oferite participanților înaintea, în timpul și după încheierea activității de solidaritate.

(10)  Aceste activități ar trebui să fie benefice pentru comunități, promovând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, culturală, civică și profesională a cetățenilor și pot lua forma unor activități de voluntariat, stagii și locuri de muncă, proiecte sau activități de comunicare în rețea, desfășurate în legătură cu diferite domenii, precum educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă, egalitatea de gen, antreprenoriatul - în special antreprenoriatul social, economia circulară, cetățenia și participarea democratică, protecția mediului și a naturii, acțiunile în domeniul climei, prevenirea catastrofelor naturale și provocate de om și recuperarea în urma acestora, protejarea grupurilor vulnerabile afectate de dezastre, reziliența, combaterea sărăciei, securitatea alimentară, agricultura și dezvoltarea rurală, furnizarea de produse alimentare și nealimentare, sănătatea și bunăstarea personală, creativitatea și cultura, educația fizică și sportul, asistența socială și bunăstarea socială, primirea și integrarea resortisanților țărilor terțe, în special a copiilor neînsoțiți, prevenirea conflictelor, pacea și reconcilierea, drepturile omului, egalitatea de gen, cooperarea și coeziunea teritorială și cooperarea transfrontalieră. Aceste activități de solidaritate ar trebui să includă o dimensiune solidă de învățare și formare, asigurată prin intermediul unor activități pertinente care ar putea fi oferite participanților înaintea, în timpul și după încheierea activității de solidaritate.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Activitățile de voluntariat (atât pe teritoriul Uniunii, cât și dincolo de frontierele acesteia) constituie o bogată experiență în contextul învățării non-formale și informale, care sporește dezvoltarea personală, socioeducațională și profesională a tinerilor, cetățenia activă și capacitatea de inserție profesională. Activitățile de voluntariat nu ar trebui să aibă un efect negativ asupra locurilor de muncă remunerate potențiale sau existente și nici nu ar trebui să fie considerate ca un substitut al acestora. Comisia și statele membre ar trebui să coopereze în ceea ce privește politicile de voluntariat în domeniul tineretului prin metoda deschisă de coordonare.

(11)  Activitățile de voluntariat (atât pe teritoriul Uniunii, cât și dincolo de frontierele acesteia) constituie o bogată experiență în contextul învățării non-formale și informale, care stimulează dezvoltarea personală, culturală, socioeducațională și profesională a tinerilor participanți, simțul răspunderii, cetățenia activă și capacitatea de inserție profesională. Activitățile de voluntariat nu ar trebui să aibă un efect negativ asupra locurilor de muncă remunerate potențiale sau existente și nici nu ar trebui să fie considerate ca un substitut al acestora. Activitățile de voluntariat din cadrul Corpului european de solidaritate ar trebui, de asemenea, să fie complementare sistemelor de voluntariat locale, regionale și naționale existente, atunci când astfel de sisteme există. Comisia și statele membre ar trebui să coopereze în ceea ce privește politicile de voluntariat în domeniul tineretului prin metoda deschisă de coordonare.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Stagiile și locurile de muncă în domenii legate de solidaritate pot oferi tinerilor oportunități suplimentare de a debuta pe piața muncii, contribuind în același timp la abordarea principalelor provocări societale. Acest lucru poate contribui la stimularea capacității de inserție profesională și a productivității tinerilor, facilitând în același timp tranziția acestora de la școală către locul de muncă, ceea ce este esențial pentru a le spori șansele pe piața forței de muncă. Activitățile de stagiu propuse în cadrul Corpului european de solidaritate respectă principiile de calitate stabilite în Recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii1. Stagiile și locurile de muncă oferite constituie o piatră de temelie pentru tineri la intrarea pe piața muncii și, prin urmare, sunt însoțite de un sprijin adecvat acordat după încheierea activității. Stagiile și activitățile sunt facilitate de actorii relevanți de pe piața forței de muncă, în special de serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, de partenerii sociali și de camerele de comerț, și sunt remunerate de către organizațiile participante. În calitate de organizații participante, acestea ar trebui să solicite finanțare prin intermediul organismului competent de punere în aplicare a Corpului european de solidaritate, astfel încât să acționeze ca intermediari între tinerii participanți și angajatorii care oferă stagii și locuri de muncă în sectoare legate de solidaritate.

(12)  Stagiile și locurile de muncă în domenii legate de solidaritate le pot oferi tinerilor, inclusiv tinerilor cu dizabilități și celor cu oportunități reduse, posibilități suplimentare de a debuta pe piața muncii, contribuind în același timp la abordarea principalelor provocări societale. Acest lucru poate contribui la stimularea capacității de inserție profesională și a productivității tinerilor, facilitând în același timp, tranziția acestora de la școală către locul de muncă, ceea ce este esențial pentru a le spori șansele pe piața forței de muncă, inclusiv în cadrul organizațiilor non-profit și în sectoarele sociale și umanitare. Activitățile de stagiu propuse în cadrul Corpului european de solidaritate respectă principiile de calitate stabilite în Recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii1, precum și principiile stabilite în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Stagiile și locurile de muncă oferite constituie o piatră de temelie pentru tineri la intrarea pe piața muncii și, prin urmare, sunt însoțite de un sprijin adecvat acordat după încheierea activității. Stagiile și activitățile sunt facilitate de actorii relevanți de pe piața forței de muncă, în special de serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, de partenerii sociali și de camerele de comerț, și sunt remunerate de către organizațiile participante. În calitate de organizații participante, acestea ar trebui să solicite finanțare prin intermediul organismului competent de punere în aplicare a Corpului european de solidaritate, astfel încât să acționeze ca intermediari între tinerii participanți și angajatorii care oferă stagii și locuri de muncă în sectoare legate de solidaritate.

__________________

__________________

1 Recomandarea Consiliului din 15 martie 2018 privind un Cadru european privind ucenicii de calitate și eficace (JO C 153, 2.5.2018, p. 1).

1 Recomandarea Consiliului din 15 martie 2018 privind un Cadru european privind ucenicii de calitate și eficace (JO C 153, 2.5.2018, p. 1).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Spiritul de inițiativă al tinerilor reprezintă un atu important pentru societate și pentru piața forței de muncă. Corpul european de solidaritate contribuie la promovarea acestui aspect, oferind tinerilor oportunitatea de a concepe și a pune în aplicare propriile proiecte destinate să abordeze provocări specifice în beneficiul comunităților lor locale. Aceste proiecte oferă ocazia de a testa idei și de a sprijini tinerii să preia ei înșiși controlul acțiunilor de solidaritate. Proiectele respective servesc, de asemenea, drept rampă de lansare pentru implicarea ulterioară în activități de solidaritate și sunt un prim pas în a încuraja participanții la Corpul european de solidaritate să se implice în activități profesionale independente sau să creeze asociații, organizații neguvernamentale sau alte organisme active în domeniul solidarității, în sectorul non-profit și în cel al tineretului.

(13)  Spiritul de inițiativă al tinerilor reprezintă un atu important pentru societate și pentru piața forței de muncă. Corpul european de solidaritate contribuie la promovarea acestui aspect, oferindu-le tinerilor oportunitatea de a concepe și de a pune în aplicare propriile proiecte menite să abordeze provocări specifice, în beneficiul comunităților lor locale, dar și al populațiilor celor mai defavorizate. Aceste proiecte oferă ocazia de a testa idei și de a sprijini tinerii să preia ei înșiși controlul acțiunilor de solidaritate. Proiectele respective servesc, de asemenea, drept rampă de lansare pentru implicarea ulterioară în activități de solidaritate și sunt un prim pas în a încuraja participanții la Corpul european de solidaritate să fie în continuare cetățeni activi, fie ca voluntari, fie ca angajați în cadrul unor asociații, sau să creeze asociații, organizații neguvernamentale sau alte organisme active în domeniul solidarității, în sectorul non-profit și în cel al tineretului.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13a)  Voluntarii pot contribui la consolidarea capacității Uniunii de a oferi ajutor umanitar bazat pe necesități și în conformitate cu anumite principii și pot contribui la creșterea eficacității sectorului ajutorului umanitar atunci când aceștia sunt selecționați și formați în mod adecvat și pregătiți pentru a fi trimiși pe teren, astfel încât să se garanteze că ei au aptitudinile și competențele necesare pentru a ajuta în modul cel mai eficace persoanele aflate în dificultate, și dacă beneficiază de un sprijin și de o supraveghere suficiente în locul unde se desfășoară activitatea de voluntariat. Prin urmare, rolul unor instructori/mentori înalt calificați și instruiți și cu experiență pe teren este extrem de important în asigurarea eficacității răspunsului umanitar și în sprijinirea voluntarilor.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Agențiile naționale ar trebui să îi încurajeze pe foștii participanți să devină ambasadori ai Corpului european de solidaritate, pentru a împărtăși experiențele lor prin intermediul organizațiilor de tineret, al instituțiilor de învățământ și al atelierelor. Ca ambasadori, aceștia ar urma să participe la formarea viitorilor candidați, contribuind astfel la promovarea programului. În acest scop, agențiile naționale ar trebui să acorde sprijin voluntarilor.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14b)  Asigurarea punerii în aplicare cu succes a Corpului european de solidaritate necesită o mai mare vizibilitate și sensibilizare și o mai bună promovare a oportunităților de finanțare disponibile, prin campanii de informare (inclusiv instituirea unei Zile anuale de informare cu privire la Corpul european de solidaritate) și prin mijloace dinamice de comunicare, punând un accent puternic pe platformele de comunicare socială și sensibilizând cât mai mult grupurile-țintă, atât persoanele fizice, cât și organizațiile.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  O atenție deosebită ar trebui acordată asigurării calității activităților și a altor oportunități create de Corpul european de solidaritate, în special oferindu-le participanților cursuri de formare, asistență lingvistică, o asigurare, sprijin administrativ și sprijin după încheierea activității și validând cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin experiența în cadrul Corpului european de solidaritate. Securitatea și siguranța voluntarilor rămân de o importanță capitală, iar voluntarii nu ar trebui să fie mobilizați pentru operațiuni desfășurate în zone de conflicte armate internaționale sau fără caracter internațional.

(15)  O atenție deosebită ar trebui acordată asigurării calității activităților și a altor oportunități create de Corpul european de solidaritate, în special oferindu-le participanților cursuri de formare, asistență lingvistică (online, dacă nu este posibil în alt mod), o asigurare, sprijin administrativ și sprijin după încheierea activității și validând cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin experiența în cadrul Corpului european de solidaritate. Formarea corespunzătoare, securitatea și protecția voluntarilor rămân de o importanță capitală și ar trebui să facă obiectul unor schimburi periodice de informații și al unor evaluări a riscurilor, mai ales în ceea ce privește Corpul voluntar european de ajutor umanitar. Voluntarii nu ar trebui mobilizați pentru operațiuni desfășurate în zone de conflict armat internațional sau intern. Ar trebui, de asemenea, să se acorde atenția cuvenită siguranței și intereselor copiilor și ale altor persoane vulnerabile în contact cu voluntarii. Activitățile care implică un contact direct cu copiii ar trebui să fie ghidate de principiul „interesului superior al copilului” și ar trebui să fie supuse, după caz, unor verificări ale antecedentelor sau altor măsuri în vederea asigurării protecției copilului.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Principiile UE ale egalității de șanse și nediscriminării ar trebui respectate pe deplin în orice moment al executării programului Corpului voluntar european de ajutor umanitar, inclusiv pentru selecția voluntarilor și a organizațiilor participante.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a asigura faptul că activitățile Corpului european de solidaritate au un impact asupra dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a participanților, cunoștințele, abilitățile și competențele care constituie rezultate ale învățării ca urmare a activității ar trebui identificate și documentate în mod corespunzător, în funcție de circumstanțele și particularitățile de la nivel național, în conformitate cu Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale22.

(16)  Pentru a asigura faptul că activitățile Corpului european de solidaritate au un impact asupra dezvoltării personale, educaționale, sociale, culturale, civice și profesionale a participanților, cunoștințele, abilitățile și competențele care constituie rezultate ale învățării ca urmare a activității ar trebui identificate și documentate în mod corespunzător, în funcție de circumstanțele și particularitățile de la nivel național, în conformitate cu Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale22.

_________________

_________________

22 Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (JO C 398, 22.12.2012, p. 1-5).

22 Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (JO C 398, 22.12.2012, p. 1-5).

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16a)  Agențiile naționale ar trebui, de asemenea, să încurajeze tinerii voluntari să devină ambasadori ai programului Corpul european de solidaritate, pentru a-și împărtăși experiențele prin intermediul rețelelor de tineret, al instituțiilor de învățământ și al atelierelor. Foștii voluntari/ambasadori ar putea, de asemenea, să contribuie la formarea viitorilor candidați.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Ar trebui instituită o etichetă de calitate, care să asigure respectarea de către organizațiile participante a principiilor și cerințelor Corpului european de solidaritate, în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile care le revin în toate etapele experienței de solidaritate. Obținerea unei etichete de calitate reprezintă o condiție prealabilă pentru participare, dar nu ar trebui să conducă în mod automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

(17)  Ar trebui instituită o etichetă de calitate, care să asigure respectarea de către organizațiile participante a valorilor, principiilor și obiectivelor Uniunii, precum și a principiilor și cerințelor Corpului european de solidaritate, în ceea ce privește drepturile, siguranța și responsabilitățile care le revin în toate etapele experienței de solidaritate. Obținerea unei etichete de calitate reprezintă o condiție prealabilă pentru participare, dar nu ar trebui să conducă în mod automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Orice entitate care dorește să participe la Corpul european de solidaritate ar trebui să primească o etichetă de calitate, sub rezerva îndeplinirii condițiilor corespunzătoare. Procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate ar trebui să fie desfășurat în mod continuu de către organismele de punere în aplicare ale Corpului european de solidaritate. Eticheta de calitate atribuită ar trebui să facă obiectul unor reevaluări periodice și ar putea fi revocată în cazul în care, cu ocazia controalelor care trebuie efectuate, se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile care au condus la atribuirea acesteia.

(18)  Orice entitate care dorește să participe la Corpul european de solidaritate ar trebui să primească o etichetă de calitate, sub rezerva îndeplinirii condițiilor corespunzătoare. Procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate ar trebui să fie desfășurat în mod continuu de către organismele de punere în aplicare ale Corpului european de solidaritate, în concordanță cu sistemele de certificare existente. Procesul de dobândire a unei etichete ar trebui simplificat pentru organizațiile deja certificate, în special în cadrul actualei inițiative „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, și pentru părțile la acordurile-cadru de parteneriat ale ECHO. Acest proces ar trebui să țină seama de procesele similare desfășurate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 375/2014, al Regulamentului (UE) 2018/1475 al Parlamentului European și al Consiliului1a, precum și al Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al Consiliului1b. Eticheta de calitate atribuită ar trebui să facă obiectul unor reevaluări periodice și ar putea fi revocată în cazul în care, cu ocazia controalelor care trebuie efectuate, se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile care au condus la atribuirea acesteia. Atât în cazul atribuirii unei etichete de calitate, cât și al reevaluării ei, sarcina administrativă ar trebui redusă la minimum pentru a asigura accesul egal și pentru a nu descuraja organizațiile mai mici să participe.

 

______________________

 

1a Regulamentul (UE) 2018/1475 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE (JO L 250, 4.10.2018, p. 1).

 

1b Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar (JO L 163, 2.7.1996, p. 1).

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20a)  Pentru a spori transparența procesului de punere în aplicare și pentru a crește eficacitatea programului Corpului european de solidaritate, Comisia ar trebui să se consulte regulat cu principalele părți interesate, inclusiv cu organizațiile participante, și cu alte organizații relevante ale societății civile, inclusiv rețelele de tineret și consiliile naționale ale tinerilor, precum și cu rețelele care reprezintă angajatorii și sindicatele.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Portalul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod continuu pentru a asigura un acces ușor la Corpul european de solidaritate și pentru a oferi un ghișeu unic persoanelor și organizațiilor interesate în ceea ce privește, printre altele, înregistrarea, identificarea și corelarea profilurilor și a oportunităților, comunicarea în rețea și schimburile virtuale, formarea online, sprijinul în domeniul lingvistic și după încheierea activității, precum și alte funcționalități utile care ar putea apărea în viitor.

(23)  Portalul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod continuu pentru a asigura un acces ușor la Corpul european de solidaritate pentru toți utilizatorii, în conformitate cu cerințele în materie de accesibilitate prevăzute de Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului1a, și pentru a oferi un ghișeu unic persoanelor și organizațiilor interesate în ceea ce privește, printre altele, înregistrarea, identificarea și corelarea profilurilor și a oportunităților, comunicarea în rețea și schimburile virtuale, formarea online, sprijinul în domeniul lingvistic și după încheierea activității (online, dacă nu este posibil în alt mod), precum și alte funcționalități utile care ar putea apărea în viitor. În ceea ce privește mobilizările în sprijinul activităților de ajutor umanitar și intervalul de timp îndelungat între depunerea candidaturii și mobilizarea voluntarului, participanții la activitățile de ajutor umanitar nu ar trebui să întâmpine obstacole suplimentare față de participanții din alte domenii.

 

_______________________

 

1a Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Corpul european de solidaritate vizează tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani, iar participarea la activitățile oferite de Corpul european de solidaritate ar trebui să fie condiționată de înregistrarea prealabilă pe portalul Corpului european de solidaritate.

(27)  Corpul european de solidaritate vizează, în principal, tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani, însă nevoile și contextele de ajutor umanitar din țările terțe pot justifica participarea unor experți care depășesc această limită de vârstă. Participarea la activitățile oferite de Corpul european de solidaritate ar trebui să impună înregistrarea prealabilă pe portalul Corpului european de solidaritate. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită egalității de gen în ceea ce privește promovarea și facilitarea participării în condiții de egalitate a femeilor și a bărbaților.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Conform principiilor Uniunii privind egalitatea de șanse și nediscriminarea, cetățenii Uniunii și persoanele cu drept de ședere pe termen lung în Uniune din toate categoriile sociale și de toate vârstele ar trebui să fie în măsură să se implice în calitate de cetățeni activi. Având în vedere provocările specifice acțiunilor umanitare, voluntarii la acțiunile UE de sprijin umanitar ar trebui să aibă minim 18 ani și să reprezinte o serie largă de profiluri și generații, cu competențe relevante pentru succesul operațiunilor umanitare întreprinse.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Ar trebui să se acorde o atenție specială asigurării faptului că activitățile sprijinite de Corpul european de solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, în special celor mai defavorizați. Ar trebuie să se ia măsuri speciale pentru a se promova incluziunea socială, participarea tinerilor defavorizați, precum și pentru a se ține seama de constrângerile impuse de izolarea geografică a mai multor regiuni rurale și ultraperiferice ale Uniunii și a țărilor și teritoriilor de peste mări. În mod similar, țările participante ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare în vederea eliminării obstacolelor juridice și administrative din calea bunei funcționări a Corpului european de solidaritate. În acest mod ar trebui să fie soluționate, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere acquis-ului Schengen și dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, problemele administrative care îngreunează obținerea vizelor și a permiselor de ședere, inclusiv prin eliberarea unui card european de asigurări sociale de sănătate în cazul activităților transfrontaliere desfășurate în Uniunea Europeană.

(28)  Ar trebui să se acorde o atenție deosebită necesității de a garanta că activitățile sprijinite de Corpul european de solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, în special celor mai defavorizați și vulnerabili, inclusiv candidaților la activități de voluntariat cu dizabilități. Ar trebuie să se ia măsuri speciale pentru a se promova incluziunea socială, formarea, participarea tinerilor defavorizați, precum și pentru a se ține seama de constrângerile impuse de izolarea geografică a mai multor regiuni rurale și ultraperiferice ale Uniunii și a țărilor și teritoriilor de peste mări. În mod similar, țările participante ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare în vederea eliminării obstacolelor juridice și administrative din calea bunei funcționări a Corpului european de solidaritate. În acest mod ar trebui să fie soluționate, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere acquis-ului Schengen și dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, problemele administrative care îngreunează obținerea vizelor și a permiselor de ședere, inclusiv prin eliberarea unui card european de asigurări sociale de sănătate în cazul activităților transfrontaliere desfășurate în Uniunea Europeană.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28a)  Ar trebui să se acorde o atenție deosebită și sprijin capacității de găzduire a organizațiilor partenere din țările terțe și necesității de a integra activitățile voluntarilor în contextul local și de a facilita interacțiunea voluntarilor cu actorii din domeniul umanitar de la nivel local, comunitatea-gazdă și societatea civilă.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  În conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”1, programul ar trebui să ia în considerare situația specifică acestor regiuni. Se vor lua măsuri pentru a spori participarea regiunilor ultraperiferice la toate acțiunile întreprinse. Astfel de măsuri vor fi monitorizate în mod regulat și vor fi evaluate.

(35)  În conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”1, programul ar trebui să ia în considerare situația specifică și nevoile acestor regiuni, în special evoluția situației politice, economice și sociale, îndeosebi rata șomajului în rândul tinerilor, pentru a permite o mai bună cooperare într-un mod cât mai eficace și mai simplu.. Se vor lua măsuri pentru a spori participarea regiunilor ultraperiferice la toate acțiunile întreprinse. Astfel de măsuri vor fi monitorizate în mod regulat și vor fi evaluate.

__________________

__________________

1 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”, COM (2017) 623 final.

1 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”, COM (2017) 623 final.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  În scopul de a realiza mai bine obiectivele programului, Comisia, statele membre și agențiile naționale ar trebui, de preferință, să conlucreze îndeaproape, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, cu organizațiile de tineret și cu părțile interesate de la nivel local care au cunoștințe de specialitate și experiență în materie de acțiuni de solidaritate.

(39)  În scopul de a realiza mai bine obiectivele programului, Comisia, statele membre și agențiile naționale ar trebui de preferință să conlucreze îndeaproape, în parteneriat cu guvernele naționale, organizațiile neguvernamentale, cu organizațiile de tineret, sectorul privat și cu părțile interesate de la nivel local care au cunoștințe de specialitate și experiență în materie de acțiuni de solidaritate, în conformitate cu actualele programe de voluntariat la nivel național și regional.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Pentru a asigura o bună gestionare financiară și certitudine juridică în fiecare țară participantă, fiecare autoritate națională ar trebui să desemneze un organism de audit independent. Acolo unde este posibil și pentru a crește la maximum eficiența, organismul de audit independent ar putea fi același cu cel desemnat pentru acțiunile menționate în capitolul III din [noul Regulament privind Erasmus].

(42)  Pentru a asigura o bună gestiune financiară, optimizarea costurilor și securitate juridică în fiecare țară participantă, fiecare autoritate națională ar trebui să desemneze un organism de audit independent. Acolo unde este posibil și pentru a crește la maximum eficiența, organismul de audit independent ar putea fi același cu cel desemnat pentru acțiunile menționate în capitolul III din [noul Regulament privind Erasmus].

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)   „activitate de solidaritate” înseamnă o activitate temporară de înaltă calitate care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Corpului european de solidaritate, care poate lua forma voluntariatului, a stagiilor, a locurilor de muncă, a proiectelor de solidaritate și a activităților de comunicare în rețea în diferite domenii, inclusiv cele menționate la alineatul (13), și care asigură valoarea adăugată europeană și respectarea reglementărilor în materie de sănătate și de siguranță;

(1)   „activitate de solidaritate” înseamnă o activitate temporară de înaltă calitate, ușor accesibilă, favorabilă incluziunii și finanțată în mod corespunzător care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Corpului european de solidaritate, care poate lua forma voluntariatului, a stagiilor, a locurilor de muncă, a proiectelor de solidaritate și a activităților de comunicare în rețea în diferite domenii, inclusiv cele menționate la alineatul (13), și care asigură valoarea adăugată europeană și respectarea reglementărilor în materie de sănătate și de siguranță;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „candidat înscris” înseamnă o persoană cu vârsta cuprinsă între 17 și 30 de ani care s-a înscris pe portalul Corpului european de solidaritate pentru a-și exprima interesul de a se implica într-o activitate de solidaritate, dar care nu participă încă la o astfel de activitate;

(2)  „candidat înscris” înseamnă o persoană care s-a înscris pe portalul Corpului european de solidaritate pentru a-și exprima interesul de a se implica într-o activitate de solidaritate, dar care nu participă încă la o astfel de activitate;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „participant” înseamnă o persoană cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, care s-a înscris pe portalul Corpului european de solidaritate și care participă la o activitate de solidaritate în cadrul Corpului european de solidaritate;

(3)  „participant” înseamnă o persoană care s-a înscris pe portalul Corpului european de solidaritate și care participă la activități de solidaritate în cadrul Corpului european de solidaritate; pentru alte activități decât cele menționate în capitolul IV, participanții sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „tineri cu oportunități reduse” înseamnă tineri confruntați cu obstacole care, din motive economice, sociale, culturale, geografice, de sănătate sau din motive precum handicapurile și dificultățile educaționale, îi împiedică să aibă acces efectiv la oportunitățile oferite de program;

(4)  „tineri cu oportunități reduse” înseamnă tineri care se confruntă cu bariere care, în absența unui sprijin suplimentar și adaptat în mod specific, îi împiedică să aibă acces efectiv la oportunitățile oferite de program din motive economice, sociale, culturale, geografice sau de sănătate sau din motive precum dificultățile educaționale și dizabilitățile, inclusiv deficiențele de ordin fizic, mental, intelectual sau senzorial pe termen lung, recunoscute în Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „voluntariat” înseamnă o activitate de solidaritate care se desfășoară sub forma unei activități voluntare neremunerate pe o perioadă de cel mult 12 luni;

(6)  „voluntariat” înseamnă o activitate de solidaritate care se desfășoară sub forma unei activități voluntare neremunerate pe o perioadă de cel mult 12 luni, care le permite persoanelor să își pună cunoștințele, competențele și timpul în serviciul societății, al comunității sau al altor persoane, fără o motivație financiară;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „stagiu” înseamnă o activitate de solidaritate desfășurată pe o perioadă de două până la șase luni care se poate prelungi o singură dată, pentru o durată maximă de 12 luni, oferită și remunerată de organizația participantă care găzduiește participantul la Corpul european de solidaritate;

(7)  „stagiu” înseamnă o activitate de solidaritate desfășurată pe o perioadă de două până la șase luni care se poate prelungi o singură dată, pentru o durată maximă de 12 luni, oferită și remunerată de organizația participantă care găzduiește participantul la Corpul european de solidaritate și implicând o componentă de învățare;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul general al programului este de a spori implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, contribuind astfel la consolidarea coeziunii, a solidarității și a democrației în Uniune și dincolo de frontierele acesteia și oferind, în același timp, un răspuns la provocările societale și umanitare pe teren, cu accent deosebit pe promovarea incluziunii sociale.

1.   Obiectivul general al programului este de a spori implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate și non-profit accesibile și de înaltă calitate, contribuind astfel la consolidarea coeziunii, a solidarității, a păcii și a democrației în Uniune și dincolo de frontierele acesteia, făcând progrese în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă, și oferind, în același timp, un răspuns la provocările societale și umanitare pe teren, în special în ceea ce privește reducerea riscurilor de producere a catastrofelor naturale și provocate de om, situațiile de urgență în țările fragile și postconflict, cu accent deosebit pe promovarea incluziunii sociale.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obiectivul specific al programului constă în a le oferi tinerilor, inclusiv celor cu oportunități reduse, ocazii ușor accesibile de a se implica în activități de solidaritate în Europa și în restul lumii, îmbunătățind și validând, în același timp, în mod corespunzător competențele acestora, precum și facilitându-le capacitatea de inserție profesională și tranziția către piața muncii.

2.  Obiectivul specific al programului constă în a le oferi tinerilor, în special persoanelor cu dizabilități și celor cu oportunități reduse, ocazii ușor accesibile de a se implica în activități de solidaritate în Europa și în restul lumii, îmbunătățind și validând, în același timp, în mod corespunzător conștiința lor interculturală și competențele lor profesionale și civice, precum și facilitându-le capacitatea de inserție profesională și tranziția către piața muncii.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  participarea tinerilor la activități de solidaritate care urmăresc să ofere un răspuns la provocări societale, astfel cum se menționează la articolul 6;

(a)  participarea tinerilor la activități de solidaritate care urmăresc să ofere un răspuns la provocări societale și atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, astfel cum se menționează la articolul 6;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  participarea tinerilor la activități de solidaritate legate de furnizarea de ajutor umanitar (Corpul voluntar european de ajutor umanitar), astfel cum se menționează la articolul 10.

(b)  participarea tinerilor și a persoanelor cu experiență în domeniu la activități de solidaritate legate de furnizarea de ajutor umanitar (Corpul voluntar european de ajutor umanitar), astfel cum se menționează la articolul 10, și la acțiuni în interiorul și în afara Uniunii care vizează consolidarea capacităților organizațiilor de primire de a acorda ajutor umanitar în țările terțe, după cum se menționează la articolul 11.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Programul de lucru anual, adoptat în temeiul articolului 18, include o listă cu activitățile care pot fi nefaste pentru participanți, beneficiari și societate sau inadecvate pentru participanți, care nu ar putea fi desfășurate în cadrul programului sau care ar trebui să facă, în prealabil, obiectul unei formări speciale, al unei verificări a antecedentelor sau al altor măsuri.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să consolideze capacitățile organizațiilor participante de a oferi proiecte de bună calitate unui număr tot mai mare de participanți la Corpul european de solidaritate;

(a)  să consolideze capacitățile organizațiilor participante și ale partenerilor lor locali de a coopera și de oferi proiecte de bună calitate unui număr tot mai mare de participanți la Corpul european de solidaritate;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să atragă noi participanți – atât din rândul tinerilor, cât și al organizațiilor participante;

(b)  să atragă noi participanți – atât din rândul tinerilor, al persoanelor care au o anumită experiență în cadrul inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, cât și al organizațiilor participante;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  crearea, întreținerea și actualizarea portalului Corpului european de solidaritate și a altor servicii online relevante, precum și a sistemelor necesare de asistență IT și a instrumentelor bazate pe web.

(d)  crearea, întreținerea și actualizarea portalului Corpului european de solidaritate și a altor servicii online relevante, precum și a sistemelor necesare de asistență IT și a instrumentelor bazate pe web, în conformitate cu cerințele în materie de accesibilitate prevăzute în Directiva (UE) 2016/2102.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Acțiunile puse în aplicare în cadrul componentei „Corpul voluntar european de ajutor umanitar” contribuie în special la furnizarea unei asistențe în funcție de nevoi care are drept obiectiv protejarea de vieți omenești, prevenirea și diminuarea suferinței umane și apărarea demnității umane, precum și consolidarea capacității și a rezilienței comunităților vulnerabile sau afectate de dezastre.

1.  Acțiunile puse în aplicare în cadrul componentei „Corpul voluntar european de ajutor umanitar” contribuie în special la furnizarea unei asistențe în funcție de nevoi care are drept obiectiv protejarea de vieți omenești, prevenirea și diminuarea suferinței umane și apărarea demnității umane în contextul catastrofelor naturale sau provocate de om, la consolidarea capacității și a rezilienței comunităților care sunt vulnerabile, fragile sau afectate de catastrofe naturale sau provocate de om, precum și la facilitarea tranziției de la răspunsul umanitar la dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii pe termen lung.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acțiunile întreprinse în temeiul prezentului capitol se desfășoară în conformitate cu principiile ajutorului umanitar, și anume umanitatea, neutralitatea, imparțialitatea și independența.

2.  Acțiunile întreprinse în temeiul prezentului capitol se desfășoară în conformitate cu Consensul european privind ajutorul umanitar, promovând principiile fundamentale ale ajutorului umanitar, și anume umanitatea, neutralitatea, imparțialitatea și independența, reiterând, în același timp, angajamentul ferm al Uniunii în favoarea unei abordări bazate pe nevoi, fără discriminare între populațiile afectate sau în rândul acestora și respectând dreptul internațional.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a.  Ajutorul umanitar al Uniunii este acordat în situații în care pot interveni și alte instrumente legate de cooperarea pentru dezvoltare, gestionarea crizelor și protecția civilă. Corpul voluntar european de ajutor umanitar funcționează în mod coerent și complementar și evită suprapunerile cu politicile și instrumentele relevante ale Uniunii, în special cu politica Uniunii în domeniul ajutorului umanitar, politica de cooperare pentru dezvoltare și mecanismul de protecție civilă al Uniunii.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2b.  În promovarea unui răspuns internațional coerent la crizele umanitare, acțiunile întreprinse în temeiul prezentului capitol trebuie să fie conforme cu cele coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2c.  Corpul voluntar european de ajutor umanitar contribuie la consolidarea perspectivei de gen în cadrul ajutorului umanitar al Uniunii, promovând răspunsuri umanitare adecvate la nevoile specifice ale femeilor. Trebuie acordată o atenție deosebită cooperării cu grupurile și rețelele de femei pentru a promova participarea femeilor la acțiunile de ajutor umanitar și accesul lor la posturi de conducere în acest domeniu, precum și pentru a utiliza capacitățile și cunoștințele de specialitate ale acestora pentru a contribui la reconstrucție, consolidarea păcii, reducerea riscului de dezastre și rezistența comunităților afectate.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2d.  Condițiile specifice de trimitere sunt stabilite, în strânsă consultare cu organizațiile de primire, într-un contract încheiat de organizațiile de trimitere și Corpul voluntar european de ajutor umanitar, fiind precizate inclusiv drepturile și obligațiile, durata, locul trimiterii și sarcinile.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  proiectele de solidaritate, astfel cum se menționează la articolul 9;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Pe baza unei evaluări prealabile a nevoilor țărilor terțe, prezentul regulament susține acțiunile menite să consolideze capacitatea de ajutor umanitar pentru a stimula capacitatea locală de reacție la crizele umanitare și de a garanta că munca voluntarilor are un impact efectiv și durabil pe teren, inclusiv:

 

(a) gestionarea riscului de dezastre naturale, pregătirea și acțiunile de răspuns, formarea având ca obiect gestionarea voluntarilor, precum și alte domenii relevante pentru personalul și voluntarii din organizațiile de primire;

 

(b) schimbul de bune practici, asistența tehnică, programele de înfrățire și schimburile de personal și de voluntari, crearea de rețele și alte acțiuni relevante.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Comisia menține, întreține și actualizează baza de date a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, reglementează accesul la aceasta și utilizarea sa, inclusiv în ceea ce privește disponibilitatea și eligibilitatea voluntarilor, permițând astfel participarea continuă a voluntarilor recurenți. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în sau pentru această bază de date se face, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a și cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului1b.

 

____________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

1b Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Voluntariatul în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (a), cuprinde o componentă de învățare și de formare, nu înlocuiește stagiile sau locurile de muncă și se bazează pe un acord scris de voluntariat.

1.  Voluntariatul în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (a), cuprinde o componentă de învățare și de formare corespunzătoare, inclusiv înaintea plasamentului, legată de proiectele în care tinerii voluntari vor fi implicați, punând accentul corespunzător pe principiile ajutorului umanitar menționate la articolul 10 alineatul (2), inclusiv principiul „a nu face rău”, și nu înlocuiește stagiile sau locurile de muncă și se bazează pe un acord scris de voluntariat.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” promovează participarea voluntarilor locali din țările terțe.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Voluntariatul din cadrul acestei categorii poate fi efectuat numai în țările terțe:

2.  Voluntariatul din cadrul acestei categorii poate fi efectuat numai:

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a.  Pe baza unei evaluări prealabile a nevoilor din țările terțe de către organizațiile de trimitere și de primire, precum și de către alți actori relevanți, Corpul voluntar european de ajutor umanitar sprijină acțiunile care vizează:

 

(a)  consolidarea capacității organizațiilor de primire de a acorda ajutor umanitar în țările terțe cu scopul de a spori gradul de pregătire și de reacție la crizele umanitare la nivel local și de a asigura impactul eficace și durabil al activității Corpului voluntar european de ajutor umanitar pe teren, prin gestionarea riscului de dezastre, pregătirea și răspunsul în caz de dezastru, tranziția de la răspunsul umanitar la dezvoltarea locală durabilă, îndrumare și formare în domeniul gestionării acțiunilor de voluntariat;

 

(b)  schimbul de bune practici, acordarea de asistență tehnică, programele de înfrățire și schimburile de personal și de voluntari.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Evaluarea gradului de risc în materie de siguranță și securitate constituie o prioritate, mai ales în țările sau zonele considerate instabile sau unde există riscuri imediate.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Campaniile de comunicare privind Corpul european de solidaritate se desfășoară, în principal, pe teritoriul Uniunii atunci când se referă la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” și vizează activitatea desfășurată de voluntarii și de lucrătorii în domeniul umanitar pe baza principiilor umanitare ale umanității, independenței, neutralității și imparțialității care le ghidează acțiunile.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2d.  Voluntarii răspund nevoilor și deficitelor reale identificate la nivel local de organizațiile de primire.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Identificarea și selectarea voluntarilor candidați

 

1. În funcție de evaluarea prealabilă a nevoilor țărilor terțe, Comisia identifică și selectează voluntarii candidați pentru o formare în cooperare cu agențiile naționale și cu organizațiile de primire.

 

2. Identificarea și selectarea voluntarilor candidați trebuie să se desfășoare în conformitate cu articolul 14 și să respecte principiile nediscriminării, egalității de gen și egalității de șanse.

 

3. Limitele de vârstă menționate la articolele 2 și 15 nu se aplică voluntariatului în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar prevăzute la prezentul articol.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11b

 

Formarea voluntarilor candidați

 

1. Bazându-se pe procedurile și programele în vigoare, Comisia elaborează un program de formare pentru a pregăti voluntarii candidați pentru a sprijini și întări acțiunile de ajutor umanitar.

 

2. Voluntarii candidați care au fost identificați și selectați în conformitate cu procedura de candidare sunt eligibili să participe la programul de formare desfășurat de organizații specializate. Conținutul precis și domeniul de aplicabilitate al formării ce trebuie urmate de fiecare voluntar candidat se determină împreună cu organizația de primire certificată în conformitate cu nevoile și ținând cont de experiența anterioară a candidatului și de locul de desfășurare a activității avut în vedere.

 

3. Programul de formare include o evaluare a măsurii în care voluntarii candidați sunt pregătiți să fie mobilizați pentru a veni în sprijinul și în completarea operațiunilor de ajutor umanitar din țările terțe și pentru a satisface nevoile la nivel local.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Defalcarea bugetului dedicat activităților prevăzute la articolele 7, 8, 9 și 11

 

Defalcarea orientativă a bugetului dedicat activităților prevăzute la articolele 7, 8, 9 și 11 este după cum urmează:

 

(a) pentru voluntariatul în cadrul activităților de solidaritate și al proiectelor de solidaritate, așa cum se menționează la articolele 7 și 9: 85 %;

 

(b) pentru stagii și locuri de muncă, așa cum se menționează la articolul 8; cel puțin 7,5 % 

 

(c) pentru voluntariatul în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar, așa cum se menționează la articolul 11: cel puțin 7,5 % 

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul poate oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii și achiziții publice.

2.  Programul poate oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii și achiziții publice. Pentru a simplifica cerințele pentru beneficiari, sumele forfetare, costurile unitare și finanțarea forfetară sunt folosite în cea mai mare măsură posibilă.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tinerii cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani care doresc să participe la Corpul european de solidaritate se înregistrează pe portalul Corpului european de solidaritate. Cu toate acestea, în momentul inițierii unei activități de voluntariat, a unui stagiu, a ocupării unui loc de muncă sau a unui proiect de solidaritate, tânărul trebuie să aibă cel puțin 18 ani și cel mult 30 de ani.

1.  Persoanele cu reședință legală într-o țară participantă sau care sunt cetățeni ai Uniunii și care doresc să participe la Corpul european de solidaritate se înregistrează pe portalul Corpului european de solidaritate. În momentul inițierii unei activități de voluntariat, tânărul trebuie să aibă cel puțin 18 ani și cel mult 35 de ani.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Pentru acțiunile din cadrul Corpului voluntar european de ajutor umanitar, menționate la capitolul IV, limita de vârstă superioară nu se aplică.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Corpul european de solidaritate este deschis participării entităților publice sau private și a organizațiilor internaționale, cu condiția ca acestea să fi primit o etichetă de calitate a Corpului european de solidaritate.

1.  Corpul european de solidaritate este deschis participării entităților publice sau private și a organizațiilor internaționale, cu condiția ca acestea să fi primit o etichetă de calitate a Corpului european de solidaritate. Organizațiile care beneficiază deja de o etichetă de calitate în cadrul inițiativei voluntari UE pentru ajutor umanitar și care sunt părți la un acord-cadru de parteneriat între ONG-uri și Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene a Comisiei Europene (ECHO), ar putea beneficia de o procedură simplificată pentru obținerea etichetei solicitate de noul program.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În urma evaluării, entității respective i se poate atribui eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate. Eticheta obținută face obiectul unor reevaluări periodice și poate fi revocată.

3.  În urma evaluării, entității respective i se poate atribui eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate. Eticheta obținută face obiectul unor reevaluări periodice sau inițiate la cererea participanților și poate fi revocată. Se acordă o atenție deosebită pentru a evita duplicarea muncii.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Organizațiile participante pot îndeplini următoarele roluri în cadrul Corpului european de solidaritate:

 

(a)   atunci când îndeplinesc un rol de gazdă, ele desfășoară activități legate de primirea participanților, inclusiv organizarea de activități, conceperea de programe de învățare și oferirea de orientări și sprijin participanților pe durata activității de solidaritate, precum și oferirea unui feedback și a unei recunoașteri după activitate, după caz;

 

(b)   atunci când îndeplinesc un rol de sprijin, ele desfășoară activități legate de trimiterea și de pregătirea participanților înainte de plecare, pe durata activității de solidaritate și după încheierea acesteia, inclusiv o discuție de evaluare cu participanții, recunoașterea rezultatelor învățării și facilitarea participării și la alte activități de voluntariat la întoarcerea acasă.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3a.  Monitorizarea și raportarea adecvate implică consultarea regulată cu agențiile naționale și cu organizațiile participante, precum și cu organizațiile relevante ale societății civile și rețelele de tineret, în vederea eventualei îmbunătățiri a punerii în aplicare a programului.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Comisia organizează reuniuni și sesiuni de formare periodice cu și pentru rețeaua agențiilor naționale pentru a asigura o punere în aplicare coerentă a Corpului european de solidaritate în toate țările participante. Comisia invită, de asemenea, rețelele existente la nivelul Uniunii, care prezintă interes pentru activitățile desfășurate în cadrul programului, partenerii sociali și rețelele care îi reprezintă pe tineri și voluntari. Comisia se consultă periodic cu principalele părți interesate, inclusiv cu organizațiile participante, cu privire la punerea în aplicare a Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acțiunile Corpului european de solidaritate sunt, de asemenea, consecvente și complementare cu politicile, programele și instrumentele relevante de la nivel național din țările participante. În acest sens, Comisia, autoritățile naționale și agențiile naționale efectuează schimburi de informații cu privire la sistemele și prioritățile existente la nivel național legate de solidaritate și tineret, pe de o parte, și de acțiunile din cadrul Corpului european de solidaritate, pe de altă parte, cu scopul de a avea drept bază bunele practici relevante și de a obține eficiență și eficacitate.

2.  Acțiunile Corpului european de solidaritate sunt, de asemenea, consecvente și complementare cu politicile, programele și instrumentele relevante de la nivel național din țările participante, pentru a garanta că țările participante au simțul răspunderii. În acest sens, Comisia, autoritățile naționale și agențiile naționale efectuează schimburi de informații cu privire la sistemele și prioritățile existente la nivel național legate de solidaritate, tineret și nevoi umanitare pe de o parte, și de acțiunile din cadrul Corpului european de solidaritate, pe de altă parte, cu scopul de a avea drept bază bunele practici relevante și de a obține eficiență și eficacitate.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Acțiunile desfășurate de Corpul european de solidaritate în țările terțe menționate la articolul 11 sunt mai ales consecvente și complementare cu alte domenii ale acțiunii externe a Uniunii, în special cu politica de ajutor umanitar, cu politica de cooperare pentru dezvoltare, cu politica de extindere, cu politica de vecinătate și cu mecanismul de protecție civilă al Uniunii.

3.  Acțiunile desfășurate de Corpul european de solidaritate în țările terțe menționate la articolul 11 sunt mai ales consecvente și complementare cu alte domenii ale acțiunii externe a Uniunii, în special cu politica de ajutor umanitar, cu politica de cooperare pentru dezvoltare, cu politica de securitate, cu politica de extindere, cu politica de vecinătate și cu mecanismul de protecție civilă al Uniunii.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea programului „Corpul european de solidaritate”

Referințe

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CULT

2.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

2.7.2018

Comisii asociate - data anunțului în plen

5.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Eleni Theocharous

18.7.2018

Examinare în comisie

8.10.2018

20.11.2018

 

 

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (5.12.2018)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Raportoare pentru aviz (*): Deirdre Clune

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru cultură și educație, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Uniunea Europeană este construită pe solidaritatea între cetățenii săi și între statele sale membre. Această valoare comună ghidează acțiunile Uniunii și oferă unitatea necesară pentru a face față provocărilor societale actuale și viitoare, la a căror abordare tinerii europeni sunt dornici să contribuie, exprimându-și solidaritatea în practică.

(1)  Solidaritatea, nu doar între cetățeni, ci și între popoare și state, reprezintă baza societăților dezvoltate și democratice. Această valoare comună, consacrată la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană ar trebui să fie promovată, în special ținând cont de provocările societale actuale și viitoare, la a căror abordare tinerii europeni vor putea contribui în continuare, exprimându-și solidaritatea în practică.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Discursul din 14 septembrie 2016 privind starea Uniunii a subliniat necesitatea de a investi în tineri și a anunțat instituirea unui Corp european de solidaritate („programul”), menit să creeze oportunități și să permită tinerilor din întreaga Uniune să ofere un sprijin util societății, să dea dovadă de solidaritate și să își dezvolte abilitățile, dobândind nu doar o experiență profesională, ci și o experiență umană de neprețuit.

(2)  Discursul din 14 septembrie 2016 privind starea Uniunii a subliniat necesitatea de a investi în tineri și a anunțat instituirea unui Corp european de solidaritate („programul”), menit să permită tinerilor din întreaga Uniune să ofere un sprijin util societății, să dea dovadă de solidaritate și să își dezvolte abilitățile și relațiile, pe baza experienței practice dobândite prin activități desfășurate în cadrul comunităților.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile de a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților, dobândind în același timp experiență, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea lor personală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Activitățile respective ar trebui să sprijine, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor.

(5)  Tinerilor, inclusiv celor cu mai puține oportunități, ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile de a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților, dobândind în același timp experiență, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea lor personală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Activitățile respective ar trebui să sprijine, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor, precum și să sprijine schimburi multiculturale.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în sensul că acestea ar trebui să răspundă nevoilor societale nesatisfăcute, să contribuie la consolidarea comunităților, să ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe și competențe valoroase, să fie accesibile tinerilor din punct de vedere financiar și să fie puse în aplicare în condiții sigure și sănătoase.

(6)  Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în sensul că acestea ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor Corpului european de solidaritate și la depășirea provocărilor sociale și să mărească solidaritatea, abordând, în același timp, nevoile comunităților locale. Activitățile de solidaritate ar trebui le ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe și competențe valoroase pentru dezvoltarea lor personală, socială, civică și profesională, să includă o dimensiune solidă de învățare și formare, să fie accesibile tuturor tinerilor, făcându-se un efort deosebit pentru a promova participarea tinerilor cu mai puține oportunități, să fie puse în aplicare în condiții sigure și sănătoase și să fie validate în mod corespunzător. Activitățile de solidaritate nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra locurilor de muncă sau a stagiilor existente și ar trebui să contribuie la consolidarea angajamentelor legate de responsabilitatea socială a întreprinderilor, fără să le înlocuiască.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Corpul european de solidaritate asigură un ghișeu unic pentru activitățile de solidaritate din întreaga Uniune și dincolo de frontierele acesteia. Ar trebui să se asigure coerența și complementaritatea cu alte politici și programe relevante ale Uniunii. Corpul european de solidaritate se bazează pe punctele forte și pe sinergiile programelor anterioare și ale celor existente, în principal ale Serviciului european de voluntariat și ale inițiativei Voluntari UE pentru ajutor umanitar. De asemenea, acesta completează eforturile depuse de statele membre pentru a sprijini tinerii și pentru a facilita tranziția acestora de la școală către locul de muncă în cadrul Garanției pentru tineret, oferindu-le oportunități suplimentare de a debuta pe piața forței de muncă sub formă de stagii sau de locuri de muncă în domenii legate de solidaritate, atât în statul membru de cetățenie, cât și dincolo de frontierele acestuia. De asemenea, se asigură complementaritatea cu rețelele existente la nivelul Uniunii care sunt relevante pentru activitățile din cadrul Corpului european de solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, EURES și rețeaua Eurodesk. În plus, ar trebui să se asigure complementaritatea între sistemele conexe existente, în special sistemele naționale de solidaritate și sistemele naționale de mobilitate pentru tineri, și Corpul european de solidaritate, valorificând bunele practici, după caz.

(7)  Corpul european de solidaritate asigură un ghișeu unic pentru activitățile de solidaritate din întreaga Uniune și dincolo de frontierele acesteia. Ar trebui să se asigure coerența și complementaritatea cu alte politici, programe și instrumente relevante ale Uniunii. Corpul european de solidaritate se bazează pe punctele forte și pe sinergiile programelor anterioare și ale celor existente, în principal ale Serviciului european de voluntariat și ale inițiativei Voluntari UE pentru ajutor umanitar. De asemenea, acesta completează eforturile depuse de statele membre pentru a sprijini tinerii și pentru a facilita tranziția acestora de la școală către locul de muncă în cadrul unor sisteme precum Garanția pentru tineret, oferindu-le oportunități suplimentare de a debuta pe piața forței de muncă sub formă de stagii sau de locuri de muncă în domenii legate de solidaritate, atât în statul membru de cetățenie, cât și dincolo de frontierele acestuia. De asemenea, se asigură complementaritatea cu rețelele existente la nivelul Uniunii care sunt relevante pentru activitățile din cadrul Corpului european de solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, EURES și rețeaua Eurodesk. În plus, ar trebui să se încurajeze complementaritatea și cooperarea loială între sistemele conexe existente și Corpul european de solidaritate, în special cu sistemele de solidaritate, voluntariat, serviciu civic și mobilitate pentru tineri care acționează la nivel național, regional sau local, precum și cu prioritățile din domeniul solidarității și al tineretului din țările participante, după caz, pentru a crește reciproc și a intensifica impactul și calitățile acestor sisteme și pentru a valorifica bunele practici. Corpul european de solidaritate nu ar trebui să înlocuiască sistemele naționale similare de solidaritate, voluntariat, serviciu civic și mobilitate. Ar trebui asigurat accesul egal al tuturor tinerilor la activitățile naționale de solidaritate. Ar trebui încurajate parteneriatele cu rețelele europene specializate în probleme sociale urgente.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Corpul european de solidaritate oferă tinerilor noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat și de a efectua stagii sau activități profesionale în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și a elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități contribuie la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de consolidare a validării rezultatelor învățării. Astfel, Corpul european de solidaritate va contribui, de asemenea, la cooperarea europeană care prezintă importanță pentru tineri și la acțiunile de sensibilizare cu privire la impactul pozitiv al acestei cooperări.

(9)  Corpul european de solidaritate oferă tinerilor noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat și de a efectua stagii sau activități profesionale în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și a elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități ar trebui să răspundă nevoilor societale nesatisfăcute și să contribuie la consolidarea comunităților, precum și la dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de consolidare a validării rezultatelor învățării. Astfel, Corpul european de solidaritate va contribui, de asemenea, la cooperarea europeană care prezintă importanță pentru tineri și la acțiunile de sensibilizare cu privire la impactul pozitiv al acestei cooperări. Totodată, acesta ar trebui să contribuie la sprijinirea și consolidarea organizațiilor existente care desfășoară acțiuni de solidaritate.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Aceste activități ar trebui să fie benefice pentru comunități, promovând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a cetățenilor și pot lua forma unor activități de voluntariat, stagii și locuri de muncă, proiecte sau activități de comunicare în rețea, desfășurate în legătură cu diferite domenii, precum educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă, egalitatea de gen, antreprenoriatul - în special antreprenoriatul social, cetățenia și participarea democratică, protecția mediului și a naturii, acțiunile în domeniul climei, prevenirea dezastrelor, pregătirea pentru apărarea împotriva acestora și recuperarea în caz de dezastru, agricultura și dezvoltarea rurală, furnizarea de produse alimentare și nealimentare, sănătatea și bunăstarea personală, creativitatea și cultura, educația fizică și sportul, asistența socială și bunăstarea socială, primirea și integrarea resortisanților țărilor terțe, cooperarea și coeziunea teritorială și cooperarea transfrontalieră. Aceste activități de solidaritate ar trebui să includă o dimensiune solidă de învățare și formare, asigurată prin intermediul unor activități pertinente care ar putea fi oferite participanților înaintea, în timpul și după încheierea activității de solidaritate.

(10)  Aceste activități ar trebui să fie benefice pentru comunități, promovând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a cetățenilor și pot lua forma unor activități de voluntariat, stagii și locuri de muncă, proiecte sau activități de comunicare în rețea, desfășurate în legătură cu diferite domenii, precum educația și formarea profesională, incluziunea socială și integrarea persoanelor cu dizabilități, ocuparea forței de muncă, egalitatea de gen, antreprenoriatul - în special antreprenoriatul social, cetățenia și participarea democratică, protecția mediului și a naturii, acțiunile în domeniul climei, prevenirea dezastrelor, pregătirea pentru apărarea împotriva acestora și recuperarea în caz de dezastru, agricultura și dezvoltarea rurală, furnizarea de produse alimentare și nealimentare, sănătatea și bunăstarea personală, creativitatea și cultura, protejarea patrimoniului, educația fizică și sportul, asistența socială și bunăstarea socială, asistența pentru tineret, primirea și integrarea resortisanților țărilor terțe, cooperarea și coeziunea teritorială și cooperarea transfrontalieră. Aceste activități de solidaritate ar trebui să includă o dimensiune solidă de învățare și formare, asigurată prin intermediul unor activități pertinente care ar putea fi oferite participanților înaintea, în timpul și după încheierea activității de solidaritate.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Activitățile de voluntariat (atât pe teritoriul Uniunii, cât și dincolo de frontierele acesteia) constituie o bogată experiență în contextul învățării non-formale și informale, care sporește dezvoltarea personală, socioeducațională și profesională a tinerilor, cetățenia activă și capacitatea de inserție profesională. Activitățile de voluntariat nu ar trebui să aibă un efect negativ asupra locurilor de muncă remunerate potențiale sau existente și nici nu ar trebui să fie considerate ca un substitut al acestora. Comisia și statele membre ar trebui să coopereze în ceea ce privește politicile de voluntariat în domeniul tineretului prin metoda deschisă de coordonare.

(11)  Activitățile de voluntariat (atât pe teritoriul Uniunii, cât și dincolo de frontierele acesteia) constituie o bogată experiență în contextul învățării non-formale și informale, care sporește dezvoltarea personală, socioeducațională și profesională a tinerilor, cetățenia activă, participarea democratică și capacitatea de inserție profesională. Voluntariatul ar trebui să se desfășoare pe baza unui acord scris de voluntariat, iar activitățile de voluntariat nu ar trebui să aibă un efect negativ asupra locurilor de muncă remunerate potențiale sau existente și nici nu ar trebui să fie considerate ca un substitut al acestora. Comisia și statele membre ar trebui să coopereze în ceea ce privește politicile de voluntariat în domeniul tineretului prin metoda deschisă de coordonare.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Stagiile și locurile de muncă în domenii legate de solidaritate pot oferi tinerilor oportunități suplimentare de a debuta pe piața muncii, contribuind în același timp la abordarea principalelor provocări societale. Acest lucru poate contribui la stimularea capacității de inserție profesională și a productivității tinerilor, facilitând în același timp tranziția acestora de la școală către locul de muncă, ceea ce este esențial pentru a le spori șansele pe piața forței de muncă. Activitățile de stagiu propuse în cadrul Corpului european de solidaritate respectă principiile de calitate stabilite în Recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii21. Stagiile și locurile de muncă oferite constituie o piatră de temelie pentru tineri la intrarea pe piața muncii și, prin urmare, sunt însoțite de un sprijin adecvat acordat după încheierea activității. Stagiile și activitățile sunt facilitate de actorii relevanți de pe piața forței de muncă, în special de serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, de partenerii sociali și de camerele de comerț, și sunt remunerate de către organizațiile participante. În calitate de organizații participante, acestea ar trebui să solicite finanțare prin intermediul organismului competent de punere în aplicare a Corpului european de solidaritate, astfel încât să acționeze ca intermediari între tinerii participanți și angajatorii care oferă stagii și locuri de muncă în sectoare legate de solidaritate.

(12)  Stagiile și locurile de muncă ușor accesibile ar trebui să fie separate clar de voluntariat, atât din punct de vedere financiar, cât și organizatoric. Stagiile nu ar trebui să conducă niciodată la substituirea unui loc de muncă. Totuși, stagiile și locurile de muncă remunerate pot stimula tinerii defavorizați și tinerii cu mai puține oportunități să participe la activități legate de solidaritate la care, în alte condiții, poate nu ar avea acces, oferind totodată o valoare adăugată europeană clară, prin contribuția la rezolvarea provocărilor sociale neluate în considerare și la consolidarea comunităților locale. Stagiile pot facilita tranziția tinerilor de la școală către locul de muncă și pot contribui la stimularea capacității lor de inserție profesională, ceea ce este esențial pentru a realiza integrarea durabilă a acestora pe piața forței de muncă. Stagiile și locurile de muncă oferite constituie o piatră de temelie pentru tineri la intrarea pe piața muncii. Stagiile și locurile de muncă oferite în cadrul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie întotdeauna plătite de organizația participantă care găzduiește sau angajează participantul. Stagiile ar trebui să se bazeze pe un acord scris de voluntariat, în conformitate cu dreptul aplicabil din țara în care se desfășoară stagiul, după caz, și ar trebui să urmeze principiile enunțate în Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii, care trebuie să fie întotdeauna remunerate și bazate pe un acord scris21. Locurile de muncă ar trebui să se bazeze pe un contract de muncă în conformitate cu dreptul național sau cu contractele colective de muncă, ori cu ambele, aplicabile în țara participantă în care se află locul de muncă. Sprijinul financiar oferit organizațiilor participante care oferă locuri de muncă nu ar trebui să depășească 12 luni. Organizațiile participante ar trebui să solicite finanțare prin intermediul organismului competent de punere în aplicare a Corpului european de solidaritate, astfel încât să acționeze ca intermediari între tinerii participanți și angajatorii care oferă stagii și locuri de muncă în sectoare legate de solidaritate. Stagiile și locurile de muncă ar trebui să fie însoțite de o pregătire adecvată, de formare la locul de muncă și de sprijin post-plasament legate de participarea participantului. Stagiile și locurile de muncă ar putea fi facilitate de actorii relevanți de pe piața forței de muncă, în special de serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, de partenerii sociali și de camerele de comerț, precum și de organizațiile membre ale EURES, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului21a, în cazul activităților transfrontaliere.

__________________

__________________

21 Recomandarea Consiliului din 15 martie 2018 privind un Cadru european privind ucenicii de calitate și eficace (JO C 153, 2.5.2018, p. 1).

21 Recomandarea Consiliului din 14 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii (JO C 88, 27.3.2014, p. 1).

 

21aRegulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (JO L 107, 22.4.2016, p. 1).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Ar trebui făcute eforturi pentru a asigura faptul că stagiile și locurile de muncă sunt oferite tuturor tinerilor, în special tinerilor cu mai puține oportunități de a participa la activități legate de solidaritate, inclusiv celor cu dizabilități, celor defavorizați din punct de vedere social sau cultural, migranților și celor care locuiesc în zone rurale izolate și în regiunile ultraperiferice ale Uniunii.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Spiritul de inițiativă al tinerilor reprezintă un atu important pentru societate și pentru piața forței de muncă. Corpul european de solidaritate contribuie la promovarea acestui aspect, oferind tinerilor oportunitatea de a concepe și a pune în aplicare propriile proiecte destinate să abordeze provocări specifice în beneficiul comunităților lor locale. Aceste proiecte oferă ocazia de a testa idei și de a sprijini tinerii să preia ei înșiși controlul acțiunilor de solidaritate. Proiectele respective servesc, de asemenea, drept rampă de lansare pentru implicarea ulterioară în activități de solidaritate și sunt un prim pas în a încuraja participanții la Corpul european de solidaritate să se implice în activități profesionale independente sau să creeze asociații, organizații neguvernamentale sau alte organisme active în domeniul solidarității, în sectorul non-profit și în cel al tineretului.

(13)  Spiritul de inițiativă al tinerilor și cetățenia activă a acestora reprezintă un atu important pentru societate și pentru piața forței de muncă. Corpul european de solidaritate contribuie la promovarea acestui aspect, oferind tinerilor oportunitatea de a concepe și a pune în aplicare propriile proiecte destinate să abordeze provocări specifice în beneficiul comunităților lor locale. Proiectele respective ar trebui să fie o ocazie pentru tineri de a dezvolta soluții inovatoare și de a testa idei într-un mod sustenabil, și de a sprijini tinerii să fie ei înșiși promotorii acțiunilor de solidaritate. Acestea ar putea servi, de asemenea, drept rampă de lansare pentru implicarea ulterioară în activități de solidaritate și ar putea fi un prim pas în a încuraja participanții la Corpul european de solidaritate să se implice în antreprenoriatul social sau ca voluntari în asociații, organizații neguvernamentale (ONG-uri), organizații de tineret sau alte organisme active în domeniul solidarității, în sectorul non-profit, în cel al tineretului și al persoanelor cu dizabilități, și să înființeze propriile asociații. Sprijinul post-plasament va urmări să sprijine tinerii să rămână implicați și activi în sectorul solidarității, inclusiv prin implicarea în asociații, cooperative, întreprinderi sociale, organizații de tineret și centre comunitare, precum și în sectorul de sprijinire a persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Tinerii și organizațiile care participă la Corpul european de solidaritate ar trebui să aibă sentimentul apartenenței la o comunitate de persoane și entități care se angajează să sporească solidaritatea în întreaga Europă. În același timp, organizațiile participante au nevoie de sprijin pentru a-și consolida capacitățile de a oferi activități de calitate unui număr din ce în ce mai mare de participanți. Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea care vizează consolidarea implicării tinerilor și a organizațiilor participante în această comunitate, promovarea unui spirit al Corpului european de solidaritate, precum și încurajarea schimbului de practici și experiențe utile. De asemenea, aceste activități contribuie la creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește Corpul european de solidaritate în rândul actorilor publici și privați, precum și la colectarea de feedback din partea participanților și a organizațiilor participante cu privire la punerea în aplicare a Corpului european de solidaritate.

(14)  Tinerii și organizațiile care participă la Corpul european de solidaritate ar trebui să aibă sentimentul apartenenței la o comunitate de persoane și entități care se angajează să sporească solidaritatea în întreaga Europă. În același timp, organizațiile participante au nevoie de sprijin pentru a-și consolida capacitățile de a oferi activități de calitate unui număr din ce în ce mai mare de participanți. Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea care vizează consolidarea implicării tinerilor și a organizațiilor participante în această comunitate, promovarea unui spirit al Corpului european de solidaritate, precum și încurajarea schimbului de practici și experiențe optime. De asemenea, aceste activități contribuie la creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește Corpul european de solidaritate în rândul actorilor publici și privați, precum și la colectarea de feedback din partea participanților și a organizațiilor participante cu privire la punerea în aplicare a Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  O atenție deosebită ar trebui acordată asigurării calității activităților și a altor oportunități create de Corpul european de solidaritate, în special oferindu-le participanților cursuri de formare, asistență lingvistică, o asigurare, sprijin administrativ și sprijin după încheierea activității și validând cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin experiența în cadrul Corpului european de solidaritate. Securitatea și siguranța voluntarilor rămân de o importanță capitală, iar voluntarii nu ar trebui să fie mobilizați pentru operațiuni desfășurate în zone de conflicte armate internaționale sau fără caracter internațional.

(15)  O atenție deosebită ar trebui acordată asigurării calității activităților de solidaritate și a altor oportunități create de Corpul european de solidaritate, în special oferindu-le participanților cursuri de formare online și offline și asistență lingvistică într-o manieră care să respecte principiul multilingvismului, o asigurare, sprijin administrativ și sprijin după încheierea activității și validând cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin experiența în cadrul Corpului european de solidaritate. Aceste măsuri de sprijin ar trebui să fie concepute și acordate în colaborare cu organizațiile de tineret și alte organizații fără scop lucrativ și cu organizațiile societății civile, pentru a profita de experiența acestora în domeniu. Aceste măsuri de sprijin ar trebui să ia în considerare mediul și natura activităților desfășurate de participanți, acordând o atenție deosebită riscurilor potențiale. Securitatea și siguranța participanților, în special în cazul în care aceștia sunt copii și persoane aflate în situații vulnerabile, rămân de o importanță capitală, iar voluntarii nu ar trebui să fie mobilizați pentru operațiuni desfășurate în zone de conflicte armate internaționale sau fără caracter internațional, nici pentru facilități care încalcă standardele internaționale în materie de drepturile omului și/sau politicile Uniunii, cum ar fi angajamentul de a pune capăt instituționalizării copiilor și măsurile care interzic utilizarea fondurilor ESI pentru întreținerea instituțiilor rezidențiale.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  În cazul unor activităților de solidaritate în cadrul cărora se lucrează cu copii, doar participanții care dețin calificări relevante directe pot lucra direct cu copiii, și ar trebui să parcurgă proceduri de formare în materie de protecție a copilului și de verificare înainte de începerea activității lor. Pe durata activității ar trebui puse în aplicare politici și proceduri adecvate pentru protecția copiilor și a participanților, iar aceștia din urmă ar trebui să fie monitorizați constant, pentru a se asigura aplicarea eficace a politicilor de protecție a copilului.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a asigura faptul că activitățile Corpului european de solidaritate au un impact asupra dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a participanților, cunoștințele, abilitățile și competențele care constituie rezultate ale învățării ca urmare a activității ar trebui identificate și documentate în mod corespunzător, în funcție de circumstanțele și particularitățile de la nivel național, în conformitate cu Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale22.

(16)  Pentru a asigura faptul că activitățile Corpului european de solidaritate au un impact asupra dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a participanților, cunoștințele, abilitățile și competențele care constituie rezultate ale învățării ca urmare a activității ar trebui identificate și documentate în mod corespunzător, în funcție de circumstanțele și particularitățile de la nivel național, în conformitate cu Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale22. În acest scop, ar trebui să se încurajeze, după caz, utilizarea unor instrumente eficace la nivelul Uniunii și la nivel național pentru recunoașterea învățării non-formale și informale, precum Youthpass și Europass.

__________________

__________________

22 Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (JO C 398, 22.12.2012, p. 1-5).

22 Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (JO C 398, 22.12.2012, p. 1-5).

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Ar trebui instituită o etichetă de calitate, care să asigure respectarea de către organizațiile participante a principiilor și cerințelor Corpului european de solidaritate, în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile care le revin în toate etapele experienței de solidaritate. Obținerea unei etichete de calitate reprezintă o condiție prealabilă pentru participare, dar nu ar trebui să conducă în mod automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

(17)  Ar trebui instituită o etichetă de calitate, care să asigure respectarea de către organizațiile participante a principiilor și cerințelor Corpului european de solidaritate. Ar trebui instituite etichete de calitate separate pentru voluntariat și pentru stagii și locuri de muncă, luând în considerare caracteristicile specifice ale fiecărui element, care să asigure respectarea eficace și sistematică de către organizațiile participante a principiilor și cerințelor Corpului european de solidaritate în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile care le revin în toate etapele experienței de solidaritate. Obținerea unei etichete de calitate ar trebui să reprezinte o condiție prealabilă pentru participare, dar nu ar trebui să conducă în mod automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. Procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate nu ar trebui să creeze birocrație suplimentară, care ar descuraja organizațiile și întreprinderile private să ofere contribuții Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Portalul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod continuu pentru a asigura un acces ușor la Corpul european de solidaritate și pentru a oferi un ghișeu unic persoanelor și organizațiilor interesate în ceea ce privește, printre altele, înregistrarea, identificarea și corelarea profilurilor și a oportunităților, comunicarea în rețea și schimburile virtuale, formarea online, sprijinul în domeniul lingvistic și după încheierea activității, precum și alte funcționalități utile care ar putea apărea în viitor.

(23)  Portalul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod continuu pentru a asigura un acces ușor, care să fie accesibil și pentru persoanele cu handicap, la Corpul european de solidaritate și pentru a oferi un ghișeu unic persoanelor și organizațiilor interesate în ceea ce privește, printre altele, înregistrarea, identificarea și corelarea profilurilor și a oportunităților, comunicarea în rețea și schimburile virtuale, formarea online, sprijinul în domeniul lingvistic și după încheierea activității, precum și alte funcționalități utile care ar putea apărea în viitor.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Este esențial ca, pentru buna funcționare a programului și pentru desfășurarea în timp util a acțiunilor, în cadrul programelor de lucru ale Corpului european de solidaritate, să se instituie mecanisme care să garanteze că ofertele sunt prezentate tinerilor înregistrați într-un interval de timp rezonabil și relativ previzibil. Prin urmare, ar trebui ca persoanelor înregistrate să li se transmită informații și actualizări periodice în legătură cu plasamentele disponibile și organizațiile participante implicate activ, pentru a le stimula angajamentul față de Corpul european de solidaritate după înregistrarea acestora, oferindu-le, de asemenea, posibilitatea de a intra în contact în mod direct cu actorii implicați în domeniul solidarității, atât la nivel național, cât și la nivel european.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Ar trebui să se acorde o atenție specială asigurării faptului că activitățile sprijinite de Corpul european de solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, în special celor mai defavorizați. Ar trebuie să se ia măsuri speciale pentru a se promova incluziunea socială, participarea tinerilor defavorizați, precum și pentru a se ține seama de constrângerile impuse de izolarea geografică a mai multor regiuni rurale și ultraperiferice ale Uniunii și a țărilor și teritoriilor de peste mări. În mod similar, țările participante ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare în vederea eliminării obstacolelor juridice și administrative din calea bunei funcționări a Corpului european de solidaritate. În acest mod ar trebui să fie soluționate, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere acquis-ului Schengen și dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, problemele administrative care îngreunează obținerea vizelor și a permiselor de ședere, inclusiv prin eliberarea unui card european de asigurări sociale de sănătate în cazul activităților transfrontaliere desfășurate în Uniunea Europeană.

(28)  Ar trebui să se acorde o atenție specială asigurării faptului că activitățile sprijinite de Corpul european de solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, în special tinerilor cu mai puține oportunități, astfel cum se precizează în detaliu în Strategia privind incluziunea și diversitatea, dezvoltată și aplicată în cadrul programului Erasmus+ în domeniul tineretului. Ar trebui să se ia măsuri speciale, de exemplu, formate adecvate pentru activitățile de solidaritate și orientare personalizată, pentru a se promova incluziunea socială, participarea tinerilor defavorizați și tinerilor cu dizabilități, precum și pentru a se ține seama de constrângerile impuse de izolarea geografică a mai multor regiuni rurale și ultraperiferice ale Uniunii și a țărilor și teritoriilor de peste mări. În mod similar, țările participante ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare în vederea eliminării obstacolelor juridice și administrative din calea bunei funcționări a Corpului european de solidaritate. În acest mod ar trebui să fie soluționate, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere acquis-ului Schengen și dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, problemele administrative care îngreunează obținerea vizelor și a permiselor de ședere, inclusiv prin eliberarea unui card european de asigurări sociale de sănătate în cazul activităților transfrontaliere desfășurate în Uniunea Europeană.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  În scopul de a realiza mai bine obiectivele programului, Comisia, statele membre și agențiile naționale ar trebui, de preferință, să conlucreze îndeaproape, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, cu organizațiile de tineret și cu părțile interesate de la nivel local care au cunoștințe de specialitate și experiență în materie de acțiuni de solidaritate.

(39)  În scopul de a realiza mai bine obiectivele programului, Comisia, statele membre și agențiile naționale ar trebui să conlucreze îndeaproape, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, cu organizațiile de tineret, cu organizațiile care reprezintă persoanele cu handicap și cu părțile interesate de la nivel local care au cunoștințe de specialitate și experiență în materie de acțiuni de solidaritate.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Pentru a asigura o mai mare eficiență a comunicării către public și o sinergie mai amplă și mai puternică între activitățile de comunicare întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele alocate acțiunilor de comunicare în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, de asemenea, la acoperirea comunicării instituționale a priorităților politice ale Uniunii, dacă acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.

(40)  Pentru a asigura o mai mare eficiență a comunicării către public și o sinergie mai amplă și mai puternică între activitățile de comunicare întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele alocate acțiunilor de comunicare în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, de asemenea, la acoperirea, în mod accesibil, a comunicării instituționale a priorităților politice ale Uniunii dacă acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „activitate de solidaritate” înseamnă o activitate temporară de înaltă calitate care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Corpului european de solidaritate, care poate lua forma voluntariatului, a stagiilor, a locurilor de muncă, a proiectelor de solidaritate și a activităților de comunicare în rețea în diferite domenii, inclusiv cele menționate la alineatul (13), și care asigură valoarea adăugată europeană și respectarea reglementărilor în materie de sănătate și de siguranță;

(1)  „activitate de solidaritate” înseamnă o activitate temporară de înaltă calitate care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Corpului european de solidaritate, care poate lua forma voluntariatului, a stagiilor, a locurilor de muncă, a proiectelor de solidaritate și a activităților de comunicare în rețea în diferite domenii, inclusiv cele menționate la alineatul (13), care asigură valoarea adăugată europeană și respectarea reglementărilor în materie de sănătate și de siguranță și care nu cuprinde activități care încalcă standardele internaționale în materie de drepturile omului și politicile UE, cum ar fi angajamentul de a pune capăt instituționalizării copiilor și a persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „tineri cu oportunități reduse” înseamnă tineri confruntați cu obstacole care, din motive economice, sociale, culturale, geografice, de sănătate sau din motive precum handicapurile și dificultățile educaționale, îi împiedică să aibă acces efectiv la oportunitățile oferite de program;

(4)  „tineri cu oportunități reduse” înseamnă tineri confruntați cu obstacole care, din motive economice, sociale, culturale, geografice, de sănătate sau din motive precum handicapurile, dificultățile educaționale sau faptul că au crescut într-o instituție rezidențială, îi împiedică să aibă acces efectiv la oportunitățile oferite de program;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „organizație participantă” înseamnă orice entitate publică sau privată, indiferent dacă este locală, regională, națională sau internațională, care a obținut eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate;

(5)  „organizație participantă” înseamnă orice entitate publică sau privată, indiferent dacă este locală, regională, națională sau internațională, cu sau fără scop lucrativ, care a obținut eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate, ceea ce garantează că această entitate este în măsură să desfășoare activități de solidaritate în conformitate cu obiectivele Corpului european de solidaritate și că oferă o oportunitate de voluntariat, un stagiu sau un loc de muncă unui participant sau că implementează și sprijină alte activități în cadrul Corpului european de solidaritate;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „voluntariat” înseamnă o activitate de solidaritate care se desfășoară sub forma unei activități voluntare neremunerate pe o perioadă de cel mult 12 luni;

(6)  „voluntariat” înseamnă o activitate de solidaritate care ia forma unei activități voluntare neremunerate pe o perioadă de cel mult 12 luni și care oferă tinerilor oportunitatea de a contribui la activitatea organizațiilor implicate în activități de solidaritate în avantajul comunităților în care se desfășoară activitățile;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „stagiu” înseamnă o activitate de solidaritate desfășurată pe o perioadă de două până la șase luni care se poate prelungi o singură dată, pentru o durată maximă de 12 luni, oferită și remunerată de organizația participantă care găzduiește participantul la Corpul european de solidaritate;

(7)  „stagiu” înseamnă o activitate de solidaritate care ia forma unei experiențe practice de lucru în cadrul unei organizații participante, desfășurată pe o perioadă de trei până la șase luni care se poate prelungi o singură dată, pentru o durată maximă de 12 luni, oferită și remunerată de organizația participantă care găzduiește participantul la Corpul european de solidaritate și care implică o componentă de învățare, pentru dobândirea de competențe și experiență relevante;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „loc de muncă” înseamnă o activitate de solidaritate desfășurată pe o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni, remunerată de organizația participantă care angajează participantul la Corpul european de solidaritate;

(8)  „loc de muncă” înseamnă o activitate de solidaritate remunerată, desfășurată pe o perioadă cuprinsă între 3 și 12 luni, care include o componentă de învățare și de formare profesională, se bazează pe un contract scris și este oferită și remunerată de organizația participantă care angajează participantul la Corpul european de solidaritate, fără a înlocui sau a substitui o oportunitate de angajare existentă;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „etichetă de calitate” înseamnă certificarea atribuită unei organizații participante dispuse să ofere activități de solidaritate în cadrul Corpului european de solidaritate, îndeplinind rolul de gazdă și/sau un rol de susținere;

(10)  „etichetă de calitate” înseamnă certificarea atribuită unei organizații dispuse să ofere activități de solidaritate având fie funcție de gazdă, fie funcție de susținere, inclusiv funcție de trimitere, sau ambele, care certifică faptul că organizația este în măsură să asigure calitatea activităților de solidaritate în conformitate cu principiile și obiectivele Corpului european de solidaritate și care îndeplinește cerințele specifice necesare în funcție de tipul de activitate de solidaritate și de funcția organizației; se creează etichete de calitate separate pentru voluntariat și pentru stagii și locuri de muncă;

 

 

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3

Articolul 3

Obiectivele programului

Obiectivele programului

1.  Obiectivul general al programului este de a spori implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, contribuind astfel la consolidarea coeziunii, a solidarității și a democrației în Uniune și dincolo de frontierele acesteia și oferind, în același timp, un răspuns la provocările societale și umanitare pe teren, cu accent deosebit pe promovarea incluziunii sociale.

1.  Obiectivul general al programului este de a promova solidaritatea, democrația și coeziunea în Uniune și dincolo de frontierele acesteia, de a sprijini comunitățile și de a oferi un răspuns la provocările societale și umanitare pe teren, cu accent deosebit pe promovarea incluziunii sociale și a participării democratice, sporind implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate.

2.  Obiectivul specific al programului constă în a le oferi tinerilor, inclusiv celor cu oportunități reduse, ocazii ușor accesibile de a se implica în activități de solidaritate în Europa și în restul lumii, îmbunătățind și validând, în același timp, în mod corespunzător competențele acestora, precum și facilitându-le capacitatea de inserție profesională și tranziția către piața muncii.

2.  Obiectivul specific al programului constă în a le oferi tinerilor, inclusiv celor cu oportunități reduse, ocazii ușor accesibile de a se implica în activități de solidaritate în Europa și în restul lumii, îmbunătățind și validând, în același timp, în mod corespunzător competențele acestora și dezvoltându-le competențele, precum și facilitându-le capacitatea de inserție profesională și tranziția către piața muncii.

3.  Obiectivele programului se realizează prin următoarele categorii de acțiuni:

3.  Obiectivele programului se realizează prin următoarele categorii de acțiuni:

(a)  participarea tinerilor la activități de solidaritate care urmăresc să ofere un răspuns la provocări societale, astfel cum se menționează la articolul 6;

(a)  activități de solidaritate care urmăresc să ofere un răspuns la provocări societale, astfel cum se menționează la articolul 6;

(b)  participarea tinerilor la activități de solidaritate legate de furnizarea de ajutor umanitar (Corpul voluntar european de ajutor umanitar), astfel cum se menționează la articolul 10.

(b)  Corpul voluntar european de ajutor umanitar, astfel cum se menționează la articolul 10.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  stagiile și locurile de muncă, astfel cum se menționează la articolul 8;

(b)   stagiile și locurile de muncă de înaltă calitate, astfel cum se menționează la articolul 8;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  punerea în aplicare a unei abordări care să vizeze implicarea tinerilor din medii diferite;

(d)  incluziunea și capacitatea efectivă de implicare a tinerilor din medii diferite, inclusiv a celor cu dizabilități;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Articolul 5

Acțiuni comune ambelor categorii

Acțiuni comune ambelor categorii

1.  Activitățile de comunicare în rețea, menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (d), au drept scop:

1.  Activitățile de comunicare în rețea, menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (d), au drept scop:

(a)  să consolideze capacitățile organizațiilor participante de a oferi proiecte de bună calitate unui număr tot mai mare de participanți la Corpul european de solidaritate;

(a)  să consolideze capacitățile organizațiilor participante de a oferi proiecte de înaltă calitate unui număr tot mai mare de participanți la Corpul european de solidaritate;

(b)  să atragă noi participanți – atât din rândul tinerilor, cât și al organizațiilor participante;

(b)  să atragă noi participanți – atât din rândul tinerilor, cât și al organizațiilor participante;

 

(ba) să faciliteze accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități la toate activitățile oferite;

(c)  să ofere posibilități de a transmite observații cu privire la activitățile de solidaritate, precum și

(c)  să transmită observații cu privire la activitățile de solidaritate, precum și

(d)  să contribuie la schimbul de experiențe și la întărirea sentimentului de apartenență în rândul persoanelor și entităților participante la Corpul european de solidaritate și să consolideze astfel impactul pozitiv pe care acesta îl are la o scară mai largă.

(d)  să contribuie la schimbul de experiențe și la întărirea sentimentului de apartenență în rândul persoanelor și entităților participante la Corpul european de solidaritate și să consolideze astfel impactul pozitiv pe care acesta îl are la o scară mai largă.

2.  Măsurile de asigurare a calității și măsurile de sprijin, menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (e), includ:

2.  Măsurile de asigurare a calității și măsurile de sprijin, menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (e), includ:

(a)  măsurile menite să asigure calitatea activităților de voluntariat, a stagiilor sau a locurilor de muncă, inclusiv a formării, a sprijinului lingvistic, a asigurării complementare, a sprijinului anterior sau ulterior activității de solidaritate, precum și utilizarea pe o scară mai largă a certificatului Youthpass care identifică și atestă competențele dobândite în cursul activităților de solidaritate, pentru participanți, și consolidarea capacităților și sprijinul administrativ, pentru organizațiile participante;

(a)  măsurile menite să asigure calitatea activităților de voluntariat, a stagiilor, a locurilor de muncă sau a proiectelor de solidaritate și a egalității de șanse pentru toți tinerii din țările participante, inclusiv a formării online și offline, a sprijinului lingvistic, a protecției copiilor și a formării profesionale în materie de protecție a copiilor și a verificărilor antecedentelor participanților care lucrează cu copii, și a sprijinului administrativ pentru participanți și organizațiile participante, a asigurării complementare, a sprijinului anterior și, dacă este necesar, ulterior activității de solidaritate, precum și utilizarea pe o scară mai largă a certificatului Youthpass pentru identificarea și atestarea competențelor dobândite în cursul activităților de solidaritate, pentru participanți, și consolidarea capacităților și sprijinul administrativ, pentru organizațiile participante;

(b)  dezvoltarea și menținerea unei etichete de calitate pentru entitățile dornice să ofere activități de solidaritate Corpului european de solidaritate;

(b)  dezvoltarea și menținerea unor etichete de calitate separate pentru entitățile dornice să ofere activități de voluntariat, respectiv stagii sau locuri de muncă în cadrul Corpului european de solidaritate, pentru a asigura respectarea principiilor și cerințelor programului;

(c)  activitățile întreprinse de Centrul de resurse al Corpului european de solidaritate cu scopul de a sprijini și a îmbunătăți calitatea punerii în aplicare a acțiunilor Corpului european de solidaritate precum și de a spori validarea rezultatelor acțiunilor respective;

(c)  activitățile întreprinse de Centrul de resurse al Corpului european de solidaritate cu scopul de a sprijini și a îmbunătăți calitatea punerii în aplicare a acțiunilor Corpului european de solidaritate precum și de a spori validarea rezultatelor acțiunilor respective;

(d)  crearea, întreținerea și actualizarea portalului Corpului european de solidaritate și a altor servicii online relevante, precum și a sistemelor necesare de asistență IT și a instrumentelor bazate pe web.

(d)  crearea, întreținerea și actualizarea portalului multilingv al Corpului european de solidaritate și a altor servicii online relevante, precum și a sistemelor necesare de asistență IT și a instrumentelor bazate pe web.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Capitolul III – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

PARTICIPAREA TINERILOR LA ACTIVITĂȚI DE SOLIDARITATE CARE URMĂRESC SĂ OFERE UN RĂSPUNS LA PROVOCĂRILE SOCIETALE

ACTIVITĂȚI DE SOLIDARITATE CARE URMĂRESC SĂ OFERE UN RĂSPUNS LA PROVOCĂRILE SOCIETALE

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Acțiunile puse în aplicare în cadrul categoriei „Participarea tinerilor la activități de solidaritate care urmăresc să ofere un răspuns la provocări societale” contribuie, în special, la consolidarea coeziunii, a solidarității și a democrației în Uniune și în restul lumii, oferind, în același timp, un răspuns la provocările cu care se confruntă societatea și depunând un efort deosebit în vederea promovării incluziunii sociale.

1.  Acțiunile puse în aplicare în cadrul categoriei „activități de solidaritate care urmăresc să ofere un răspuns la provocări societale” contribuie, în special, la consolidarea coeziunii, a solidarității și a democrației în Uniune și în restul lumii, oferind, în același timp, un răspuns la provocările cu care se confruntă societatea și depunând un efort deosebit în vederea promovării incluziunii sociale.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  stagiile și locurile de muncă, astfel cum se menționează la articolul 8;

(b)  stagiile și locurile de muncă de înaltă calitate, astfel cum se menționează la articolul 8;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Voluntariatul, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (a), cuprinde o componentă de învățare și de formare, nu înlocuiește stagiile sau locurile de muncă, nu este echivalat cu ocuparea unui loc de muncă și se bazează pe un acord scris de voluntariat.

1.  Voluntariatul, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (a), oferă tinerilor oportunitatea de a contribui la activitățile cotidiene ale organizațiilor în domeniul solidarității, în beneficiul final al comunităților în cadrul cărora se desfășoară aceste activități, cuprinde o componentă de învățare și de formare, nu înlocuiește stagiile sau locurile de muncă, nu este echivalat cu ocuparea unui loc de muncă și se bazează pe un acord scris de voluntariat.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

Articolul 8

Stagii și locuri de muncă

Stagii și locuri de muncă

1.  Stagiul, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (b), se bazează pe un acord de stagiu în scris, în conformitate cu cadrul de reglementare aplicabil din țara în care se desfășoară stagiul, după caz, și ține seama de principiile cadrului de calitate pentru stagii (2014/C 88/01). Stagiile nu înlocuiesc locurile de muncă.

1.  Stagiul, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (b), este întotdeauna remunerat și se bazează pe un acord de stagiu în scris, încheiat la începutul stagiului în conformitate cu cadrul de reglementare aplicabil din țara în care se desfășoară stagiul, după caz, care precizează obiectivele educaționale, condițiile de lucru, durata stagiului, remunerația participantului și drepturile și obligațiile părților și ține seama de principiile cadrului de calitate pentru stagii (2014/C 88/01); Stagiile nu înlocuiesc locurile de muncă.

2.  Locul de muncă, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (b), se bazează pe un contract de muncă, în conformitate cu cadrul național de reglementare din țara participantă în care este oferit locul de muncă. În cazurile în care durata contractului de muncă este mai mare de 12 luni, sprijinul financiar pentru organizațiile participante care oferă locuri de muncă nu depășește 12 luni.

2.  Locul de muncă, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (b), se bazează pe un contract de muncă scris, care respectă toate termenele și condițiile de muncă definite în dreptul național, în contractele colective de muncă aplicabile, sau în ambele astfel de cadre din țara participantă în care este oferit locul de muncă. În cazurile în care durata contractului de muncă este mai mare de 12 luni, sprijinul financiar pentru organizațiile participante care oferă locuri de muncă nu depășește 12 luni.

3.  Stagiile și locurile de muncă includ o componentă de învățare și de formare.

3.  Stagiile și locurile de muncă includ o componentă de învățare și de formare, menită să ajute participantul să dobândească o experiență relevantă, pentru a dezvolta competențe utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a participanților.

4.  Stagiile și locurile de muncă pot avea loc într-o altă țară decât țara de reședință a participantului (la nivel transfrontalier) sau în țara de reședință a participantului (la nivel național).

4.  Stagiile și locurile de muncă pot avea loc într-o altă țară decât țara de reședință a participantului (la nivel transfrontalier) sau în țara de reședință a participantului (la nivel național).

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Sprijinul financiar pentru activitățile de solidaritate menționate la articolele 7 și 8 este, cu titlu indicativ, de 80 % pentru activitățile de voluntariat și pentru proiectele de solidaritate și de 20 % pentru stagii sau locuri de muncă, sau ambele, cu un maximum de 20 % pentru activități desfășurate la nivel național.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în implementarea programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme corporative de tehnologie a informației.

2.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în implementarea programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme corporative de tehnologie a informației. Această sumă este deopotrivă accesibilă pentru toate cele trei componente ale programului și este distribuită în funcție de necesitățile demonstrabile ale proiectelor și activităților relevante.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tinerii cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani care doresc să participe la Corpul european de solidaritate se înregistrează pe portalul Corpului european de solidaritate. Cu toate acestea, în momentul inițierii unei activități de voluntariat, a unui stagiu, a ocupării unui loc de muncă sau a unui proiect de solidaritate, tânărul trebuie să aibă cel puțin 18 ani și cel mult 30 de ani.

Tinerii cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani care doresc să participe la Corpul european de solidaritate se înregistrează pe portalul Corpului european de solidaritate, care este accesibil și persoanelor cu handicap. Cu toate acestea, în momentul inițierii unei activități de voluntariat, a unui stagiu, a ocupării unui loc de muncă sau a unui proiect de solidaritate, tânărul trebuie să aibă cel puțin 18 ani.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 16

Articolul 16

Organizațiile participante

Organizațiile participante

1.  Corpul european de solidaritate este deschis participării entităților publice sau private și a organizațiilor internaționale, cu condiția ca acestea să fi primit o etichetă de calitate a Corpului european de solidaritate.

1.  Corpul european de solidaritate este deschis participării entităților publice sau private și a organizațiilor internaționale, cu condiția ca acestea să fi primit o etichetă de calitate a Corpului european de solidaritate care să ateste că oferă activități care sunt conforme cu principiile și obiectivele Corpului european de solidaritate și corespund pe deplin definiției activității de solidaritate din prezentul regulament. În conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, granturile nu au scopul, nici efectul de a produce profit.

2.  Cererile depuse de entități pentru a deveni organizații participante la Corpul european de solidaritate sunt evaluate de către organismul de punere în aplicare competent al Corpului european de solidaritate, pe baza principiilor următoare: egalitatea de tratament, egalitatea de șanse și nediscriminarea, evitarea situațiilor de înlocuire a unui loc de muncă; oferirea de activități de înaltă calitate cu o dimensiune de învățare care se axează pe dezvoltarea personală, socioeducațională și profesională; modalități adecvate de formare, de lucru și de voluntariat; un mediu și condiții sigure și decente și „principiul nonprofitului” în conformitate cu Regulamentul financiar. Principiile menționate mai sus permit să se stabilească dacă activitățile entității în cauză îndeplinesc cerințele Corpului european de solidaritate.

2.  Cererile depuse de entități pentru a deveni organizații participante la Corpul european de solidaritate sunt evaluate de către organismul de punere în aplicare competent al Corpului european de solidaritate, pe baza principiilor următoare: egalitatea de tratament, egalitatea de șanse și nediscriminarea, evitarea situațiilor de înlocuire a unui loc de muncă; oferirea de activități de înaltă calitate cu o dimensiune de învățare care se axează pe dezvoltarea personală, socioeducațională și profesională; modalități adecvate de formare, de lucru și de voluntariat; un mediu și condiții sigure și decente, inclusiv politici și proceduri care să asigure protecția copiilor pe durata activității; respectarea standardelor internaționale în materie de drepturile omului; angajamentul de a pune capăt instituționalizării copiilor și a persoanelor cu handicap și „principiul nonprofitului” în conformitate cu Regulamentul financiar. Principiile menționate mai sus permit să se stabilească dacă activitățile entității în cauză îndeplinesc cerințele Corpului european de solidaritate. Eticheta de calitate se atribuie numai organizațiilor care se angajează să respecte aceste principii. Respectarea se verifică în conformitate cu articolele 26 și 27 din prezentul regulament.

3.  În urma evaluării, entității respective i se poate atribui eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate. Eticheta obținută face obiectul unor reevaluări periodice și poate fi revocată.

3.  În urma evaluării, entității respective i se poate atribui eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate. Eticheta obținută face obiectul unor reevaluări periodice sau poate fi reevaluată la cererea participanților și poate fi revocată. Orice entitate care își modifică în mod substanțial activitățile comunică acest lucru organismului de punere în aplicare competent, în vederea unei reevaluări. Procesul de atribuire a etichetei de calitate pentru voluntariat este diferit de cel utilizat pentru locuri de muncă și stagii.

4.  Orice entitate care a primit eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate beneficiază de acces la portalul Corpului european de solidaritate atunci când îndeplinește rolul de gazdă, un rol de susținere sau în ambele situații și poate face oferte de activități de solidaritate candidaților înscriși.

4.  Orice entitate care a primit eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate beneficiază de acces la portalul Corpului european de solidaritate atunci când îndeplinește rolul de gazdă, un rol de susținere sau în ambele situații și poate face oferte de activități de solidaritate candidaților înscriși.

 

4a.  Organizațiile participante cărora li s-a atribuit o etichetă de calitate au acces la o platformă pentru a căuta cu ușurință candidați corespunzători, pentru a facilita procesul de selecție atât pentru participanți, cât și pentru organizațiile participante la activități de solidaritate.

 

4b.  Organizațiile participante facilitează promovarea Corpului european de solidaritate, oferind foștilor participanți posibilitatea de a-și împărtăși experiența și de a acționa ca ambasadori pe lângă următoarea generație potențială de participanți la Corpul european de solidaritate, prin instituirea unei rețele.

5.  Acordarea etichetei de calitate a Corpului european de solidaritate nu conduce automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

5.  Acordarea etichetei de calitate a Corpului european de solidaritate nu conduce automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

6.  Activitățile de solidaritate și măsurile conexe de asigurare a calității și de sprijin oferite de o organizație participantă pot beneficia de finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate sau din alte surse de finanțare care nu depind de bugetul Uniunii.

6.  Activitățile de solidaritate și măsurile conexe de asigurare a calității și de sprijin oferite de o organizație participantă pot beneficia de finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate sau din alte surse de finanțare care nu depind de bugetul Uniunii.

7.  În contextul activităților menționate la articolul 11, siguranța și securitatea voluntarilor sunt o prioritate pentru organizațiile participante.

7.  În contextul activităților menționate la articolul 11, siguranța și securitatea voluntarilor sunt o prioritate pentru organizațiile participante.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agențiile naționale menționate la articolul 23 elaborează o strategie coerentă în privința comunicării, a difuzării și a exploatării eficace a rezultatelor activităților sprijinite în cadrul acțiunilor programului pe care le gestionează , acordă asistență Comisiei în ceea ce privește sarcina sa generală de a difuza informații referitoare la program și rezultatele sale, inclusiv informații referitoare la acțiuni și activități gestionate la nivel național și la nivelul Uniunii și referitoare la rezultatele acestora, și informează grupurile-țintă relevante cu privire la acțiunile și activitățile întreprinse în țara lor.

3.  Agențiile naționale menționate la articolul 23 elaborează politici în privința comunicării eficace. Astfel de politici vizează și tinerii cu mai puține oportunități, inclusiv cei din zonele izolate, precum și difuzarea și exploatarea rezultatelor activităților sprijinite în cadrul acțiunilor pe care le gestionează, implicând, după caz, și organizațiile de tineret și serviciile de informare specializate pentru tineri.

 

Activitățile de comunicare contribuie, de asemenea, la comunicarea priorităților politice ale Uniunii, în cazul în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament și prezintă valoare adăugată și cresc vizibilitatea Uniunii.

 

Organizațiile participante utilizează marca „Corpul european de solidaritate” în scopul comunicării și al diseminării informațiilor în legătură cu Corpul european de solidaritate.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Comisia organizează reuniuni și sesiuni de formare periodice cu și pentru rețeaua agențiilor naționale pentru a asigura o punere în aplicare coerentă a Corpului european de solidaritate în toate țările participante. Comisia se consultă periodic cu principalele părți interesate, inclusiv cu organizațiile participante, cu privire la punerea în aplicare a Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Anexă – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Indicatorii utilizați pentru monitorizare și raportare:

Corpul european de solidaritate este monitorizat îndeaproape pentru a se evalua măsura în care au fost îndeplinite obiectivul general și cele specifice, precum și pentru a se verifica realizările, rezultatele și impactul acestuia. În acest scop, se prevede un cadru minim al indicatorilor, care să constituie baza unui viitor program detaliat de monitorizare a realizărilor, rezultatelor și impactului Corpului european de solidaritate, inclusiv un set extins de indicatori calitativi și cantitativi:

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Anexă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anexă

Anexă

Indicatorii utilizați pentru monitorizare și raportare:

Indicatori de realizare

(a)  numărul de participanți la activități de solidaritate;

(a)   numărul de participanți la activitățile de voluntariat (naționale și transfrontaliere), defalcat pe țară, vârstă, gen, pregătire profesională și nivel de instruire;

(b)  procentul de participanți care provin din medii cu oportunități reduse și

(b)   numărul de participanți la stagii (naționale și transfrontaliere), defalcat pe țară, vârstă, gen, pregătire profesională și nivel de instruire;

(c)  numărul de organizații care dețin eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate.

(c)   numărul de participanți la locurile de muncă (naționale și transfrontaliere), defalcat pe țară, vârstă, gen, pregătire profesională și nivel de instruire;

 

(ca)   numărul de participanți la proiectele de solidaritate, defalcat pe țară, vârstă, gen, pregătire profesională și nivel de instruire;

 

(cb)   numărul de organizații care dețin o etichetă de calitate, defalcat pe țară și în funcție de finanțarea primită;

 

(cc)   numărul de tineri participanți cu mai puține oportunități. Indicatorii de rezultat (indicatorii sintetici);

 

(cd)   numărul participanților care raportează rezultate pozitive ale învățării;

 

(ce)   numărul participanților în cazul cărora rezultatele învățării au fost recunoscute printr-un certificat cum ar fi, de exemplu, Youthpass, sau au primit o altă formă de recunoaștere oficială a participării lor la Corpul european de solidaritate;

 

(cf)   gradul general de satisfacție al participanților privind calitatea activităților;

 

(cg)   numărul de persoane sprijinite direct sau indirect prin activități de solidaritate.

 

În plus, se asigură, după caz, coerența cu indicatorii-cheie pentru tineret menționați în anexa [XX la noul Regulament privind Erasmus+].

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea programului „Corpul european de solidaritate”

Referințe

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

CULT

2.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

EMPL

2.7.2018

Comisii asociate - data anunțului în plen

5.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Deirdre Clune

29.6.2018

Examinare în comisie

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Data adoptării

3.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2

0

EFDD

Laura Agea

NI

Lampros Fountoulis

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri


AVIZ al Comisiei pentru bugete (22.11.2018)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8‑0264/2018 – 2018/0230(COD))

Raportor pentru aviz: Tiemo Wölken

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea privind crearea unui Corp european de solidaritate (CES) pentru perioada 2021-2027, prezentată de Comisia Europeană la 11 iunie 2018. Uniunea Europeană se bazează pe solidaritate: solidaritate între cetățeni, solidaritate între statele sale membre și solidaritate în acțiunile sale în interiorul și exteriorul Uniunii. Solidaritatea este o valoare comună foarte puternică în Uniunea Europeană.

CES creează o inițiativă care le oferă tinerilor care doresc să participe la activități de solidaritate posibilitatea de a-și dezvolta propriile competențe, putând totodată pune în practică aspirațiile lor pentru o Uniune mai bună. Mai multă solidaritate va permite menținerea unei Europe unite și va face ca Uniunea să devină mai puternică și să lucreze în mod solidar.

CES nu se bazează numai pe programe deja consacrate, cum ar fi Serviciul european de voluntariat, care a oferit oportunități tinerilor în ultimii 20 de ani, ci se extinde oferind noi oportunități, o mai mare vizibilitate și un impact mai mare. Aceasta îi va ajuta pe tineri să creeze valori comune în întreaga Uniune și, prin urmare, să facă Uniunea mai puternică.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru cultură și educație, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Eliminarea discriminării este vitală pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de Uniune în vederea creării unei Europe favorabile incluziunii; prin urmare, Corpul european de solidaritate ar trebui să promoveze echilibrul de gen și să pună un accent puternic pe angajamentele privind egalitatea de gen.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Corpul european de solidaritate oferă tinerilor noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat și de a efectua stagii sau activități profesionale în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și a elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități contribuie la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de consolidare a validării rezultatelor învățării. Astfel, Corpul european de solidaritate va contribui, de asemenea, la cooperarea europeană care prezintă importanță pentru tineri și la acțiunile de sensibilizare cu privire la impactul pozitiv al acestei cooperări.

(9)  Corpul european de solidaritate oferă tinerilor noi oportunități de învățare formală și informală pentru a desfășura activități de voluntariat și de a efectua stagii sau activități profesionale în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și a elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități contribuie la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de consolidare a validării rezultatelor învățării. Astfel, Corpul european de solidaritate va contribui, de asemenea, la cooperarea europeană care prezintă importanță pentru tineri și la acțiunile de sensibilizare cu privire la impactul pozitiv al acestei cooperări.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Stagiile și locurile de muncă în domenii legate de solidaritate pot oferi tinerilor oportunități suplimentare de a debuta pe piața muncii, contribuind în același timp la abordarea principalelor provocări societale. Acest lucru poate contribui la stimularea capacității de inserție profesională și a productivității tinerilor, facilitând în același timp tranziția acestora de la școală către locul de muncă, ceea ce este esențial pentru a le spori șansele pe piața forței de muncă. Activitățile de stagiu propuse în cadrul Corpului european de solidaritate respectă principiile de calitate stabilite în Recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii21. Stagiile și locurile de muncă oferite constituie o piatră de temelie pentru tineri la intrarea pe piața muncii și, prin urmare, sunt însoțite de un sprijin adecvat acordat după încheierea activității. Stagiile și activitățile sunt facilitate de actorii relevanți de pe piața forței de muncă, în special de serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, de partenerii sociali și de camerele de comerț, și sunt remunerate de către organizațiile participante. În calitate de organizații participante, acestea ar trebui să solicite finanțare prin intermediul organismului competent de punere în aplicare a Corpului european de solidaritate, astfel încât să acționeze ca intermediari între tinerii participanți și angajatorii care oferă stagii și locuri de muncă în sectoare legate de solidaritate.

(12)  Stagiile și locurile de muncă în domenii legate de solidaritate fără scop lucrativ pot oferi tinerilor oportunități suplimentare de a debuta pe piața muncii, contribuind în același timp la abordarea principalelor provocări societale. Acest lucru poate contribui la stimularea capacității de inserție profesională și a productivității tinerilor, facilitând în același timp tranziția acestora de la școală către locul de muncă, ceea ce este esențial pentru a le spori șansele pe piața forței de muncă. Activitățile de stagiu propuse în cadrul Corpului european de solidaritate respectă principiile de calitate stabilite în Recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii21. Stagiile și locurile de muncă oferite constituie o piatră de temelie pentru tineri la intrarea pe piața muncii și, prin urmare, sunt însoțite de un sprijin adecvat acordat după încheierea activității. Stagiile și activitățile sunt facilitate de actorii relevanți de pe piața forței de muncă, în special de serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, de partenerii sociali și de camerele de comerț, și sunt remunerate de către organizațiile participante. În calitate de organizații participante, acestea ar trebui să solicite finanțare prin intermediul organismului competent de punere în aplicare a Corpului european de solidaritate, astfel încât să acționeze ca intermediari între tinerii participanți și angajatorii care oferă stagii și locuri de muncă în sectoare legate de solidaritate.

_________________

_________________

21 Recomandarea Consiliului din 15 martie 2018 privind un Cadru european privind ucenicii de calitate și eficace (JO C 153, 2.5.2018, p. 1).

21 Recomandarea Consiliului din 15 martie 2018 privind un Cadru european privind ucenicii de calitate și eficace (JO C 153, 2.5.2018, p. 1).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Corpul european de solidaritate vizează tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani, iar participarea la activitățile oferite de Corpul european de solidaritate ar trebui să fie condiționată de înregistrarea prealabilă pe portalul Corpului european de solidaritate.

(27)  Corpul european de solidaritate vizează tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani, iar participarea la activitățile oferite de Corpul european de solidaritate ar trebui să fie condiționată de înregistrarea prealabilă pe portalul Corpului european de solidaritate. În cazul operațiunilor de ajutor umanitar, ar trebui să se acorde o derogare de la limitele de vârstă pentru a recruta participanți cu competențe profesionale specifice, care sunt necesare desfășurării cu succes a acestor activități.

Justificare

Programul de voluntariat actual pentru operațiuni de ajutor umanitar, „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, este deschis participanților cu vârsta peste 18 ani, fără a impune o limită superioară de vârstă. Această bună practică ar trebui continuată și după fuzionarea programelor. Acest lucru ar trebui realizat pentru a recruta participanți cu competențe profesionale specifice, care ar putea fi necesare pentru desfășurarea cu succes a operațiunilor de ajutor umanitar.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Ar trebui să se acorde o atenție specială asigurării faptului că activitățile sprijinite de Corpul european de solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, în special celor mai defavorizați. Ar trebuie să se ia măsuri speciale pentru a se promova incluziunea socială, participarea tinerilor defavorizați, precum și pentru a se ține seama de constrângerile impuse de izolarea geografică a mai multor regiuni rurale și ultraperiferice ale Uniunii și a țărilor și teritoriilor de peste mări. În mod similar, țările participante ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare în vederea eliminării obstacolelor juridice și administrative din calea bunei funcționări a Corpului european de solidaritate. În acest mod ar trebui să fie soluționate, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere acquis-ului Schengen și dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, problemele administrative care îngreunează obținerea vizelor și a permiselor de ședere, inclusiv prin eliberarea unui card european de asigurări sociale de sănătate în cazul activităților transfrontaliere desfășurate în Uniunea Europeană.

(28)  Ar trebui să se acorde o atenție specială asigurării faptului că activitățile sprijinite de Corpul european de solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, în special celor mai defavorizați. Ar trebuie să se ia măsuri speciale pentru a se promova incluziunea socială, participarea tinerilor defavorizați, precum și pentru a se ține seama de constrângerile impuse de izolarea geografică a mai multor regiuni rurale și ultraperiferice ale Uniunii și a țărilor și teritoriilor de peste mări. În consecință, monitorizarea programului indică în ce măsură programul își îndeplinește aspirația de a reflecta diversitatea societății europene în ceea ce privește etnia, genul, (diz)abilitatea, contextul social și geografia Uniunii. În mod similar, țările participante ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare în vederea eliminării obstacolelor juridice și administrative din calea bunei funcționări a Corpului european de solidaritate. În acest mod ar trebui să fie soluționate, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere acquis-ului Schengen și dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, problemele administrative care îngreunează obținerea vizelor și a permiselor de ședere, inclusiv prin eliberarea unui card european de asigurări sociale de sănătate în cazul activităților transfrontaliere desfășurate în Uniunea Europeană.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Reflectând importanța soluționării problemei schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentul Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor climatice și la atingerea obiectivului global care prevede că 25 % din cheltuielile bugetare ale Uniunii trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor climatice. Acțiunile relevante vor fi stabilite în cursul pregătirii și al punerii în aplicare a programului și vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al proceselor de reexaminare corespunzătoare.

(29)  Pentru a ține cont de importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor climatice și la atingerea obiectivului global ca cel puțin 25 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele climatice în perioada CFM 2021-2027 și a unei ținte anuale de 30 % cât mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 2027. Acțiunile relevante vor fi stabilite în cursul pregătirii și al punerii în aplicare a programului și vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al proceselor de reexaminare corespunzătoare.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 1 260 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 1 112 988 000 EUR la prețurile din 2018 [1 260 000 000 EUR în prețuri curente].

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  contribuțiile financiare realizate de țări terțe și preconizate din partea acestora în cadrul programului sunt raportate celor două componente ale autorității bugetare ca parte din raportarea anuală sau intermediară privind programul, imediat ce sunt disponibile informații suficiente.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tinerii cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani care doresc să participe la Corpul european de solidaritate se înregistrează pe portalul Corpului european de solidaritate. Cu toate acestea, în momentul inițierii unei activități de voluntariat, a unui stagiu, a ocupării unui loc de muncă sau a unui proiect de solidaritate, tânărul trebuie să aibă cel puțin 18 ani și cel mult 30 de ani.

Tinerii cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani care doresc să participe la Corpul european de solidaritate se înregistrează pe portalul Corpului european de solidaritate. Cu toate acestea, în momentul inițierii unei activități de voluntariat, a unui stagiu, a ocupării unui loc de muncă sau a unui proiect de solidaritate, tânărul trebuie să aibă cel puțin 18 ani și cel mult 30 de ani. În cazul operațiunilor de ajutor umanitar, se acordă o derogare de la limita de vârstă pentru a recruta participanți cu competențe profesionale care sunt necesare desfășurării cu succes a acestor operațiuni.

Justificare

Programul de voluntariat actual pentru operațiuni de ajutor umanitar, „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, este deschis participanților cu vârsta peste 18 ani, fără a impune o limită superioară de vârstă. Această bună practică ar trebui continuată și după fuzionarea programelor. Acest lucru ar trebui realizat pentru a recruta participanți cu competențe profesionale specifice, care ar putea fi necesare pentru desfășurarea cu succes a operațiunilor de ajutor umanitar.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  procente privind echilibrul de gen, etnia, (diz)abilitatea și geografia Uniunii.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea programului „Corpul european de solidaritate”

Referințe

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CULT

2.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

2.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Tiemo Wölken

28.6.2018

Examinare în comisie

26.9.2018

 

 

 

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (21.1.2019)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Raportoare pentru aviz: Ivana Maletić

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Corpul european de solidaritate este noua inițiativă a UE care promovează solidaritatea ca valoare fundamentală a Uniunii în rândul cetățenilor săi și între statele sale membre și creează oportunități pentru ca tinerii să facă voluntariat sau să lucreze în proiecte în propria lor țară sau în străinătate, în beneficiul comunităților și al persoanelor din întreaga Europă.

Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în sensul că acestea ar trebui să răspundă nevoilor societale nesatisfăcute, să contribuie la consolidarea comunităților, să ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe, abilități și competențe valoroase, să fie accesibile tinerilor din punct de vedere financiar și să fie puse în aplicare în condiții sigure și sănătoase. Raportoarea subliniază în special faptul că activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să vizeze persoanele care nu sunt încadrate profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).

Activitățile de voluntariat, atât pe teritoriul Uniunii, cât și dincolo de frontierele acesteia, constituie o bogată experiență în contextul învățării non-formale și informale, care sporește dezvoltarea personală, socioeducațională și profesională a tinerilor, cetățenia activă și capacitatea de inserție profesională. Raportoarea a subliniat că participanților la activitățile de voluntariat ar trebui să li se acopere în totalitate cheltuielile legate de activitatea de voluntariat, cum ar fi cele pentru cazare, transport local, bani de buzunar, mâncarea și transportul de la locul de reședință la locul de voluntariat și înapoi.

Corpul european de solidaritate oferă tinerilor oportunitatea de a-și concepe și a-și realiza propriile proiecte pentru contracararea unor provocări specifice, în beneficiul comunităților lor locale și regionale. Aceste proiecte sunt o rampă de lansare pentru angajamentul ulterior în activități de solidaritate, precum și o ocazie de a testa idei și de a încuraja tinerii să preia ei înșiși controlul acestui tip de activități. În plus, proiectele Corpului european de solidaritate sunt un prim pas în a-i stimula pe participanți să se implice în activități profesionale independente sau să creeze asociații, organizații neguvernamentale, întreprinderi sociale sau alte organisme active în domeniul solidarității, în sectorul non-profit și în cel al tineretului.

Orice entitate care dorește să participe la Corpul european de solidaritate ar trebui să primească o etichetă de calitate, ca o condiție necesară pentru participare. Raportoarea subliniază că eticheta de calitate atribuită ar trebui să evaluată cel puțin la doi ani și ar trebui revocată în cazul în care, în contextul controalelor de efectuat, nu mai sunt îndeplinite condițiile care au condus la atribuire.

Ar trebui să se asigure, la nivel european, național, regional și local, activități adecvate de mobilizare, publicitate și difuzare cu privire la oportunitățile și rezultatele acțiunilor sprijinite de program. Ar trebui astfel acordată o atenție deosebită întreprinderilor sociale, încurajându-le să sprijine activitățile Corpului european de solidaritate. Pentru a realiza mai bine obiectivele programului Corpului european de solidaritate, ar fi de dorit ca Comisia, statele membre și agențiile naționale să conlucreze îndeaproape, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, cu întreprinderile sociale, cu organizațiile de tineret și cu actorii locali care au experiență în materie de acțiuni de solidaritate.

Prezenta propunere introduce mai multe simplificări la nivel individual, organizațional și instituțional. Raportoarea propune simplificarea actualei proceduri financiare, preferând opțiunea simplificată în materie de costuri, pentru a simplifica cerințele pentru beneficiari. Raportoarea este de acord cu propunerea de a stabili standarde de control intern pentru agențiile naționale implicate și normele pentru gestionarea fondurilor Uniunii de către agențiile naționale pentru sprijinul sub formă de granturi, ținând seama de exigențele de simplificare și neimpunând sarcini suplimentare organizațiilor participante.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru cultură și educație, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Uniunea Europeană este construită pe solidaritatea între cetățenii săi și între statele sale membre. Această valoare comună ghidează acțiunile Uniunii și oferă unitatea necesară pentru a face față provocărilor societale actuale și viitoare, la a căror abordare tinerii europeni sunt dornici să contribuie, exprimându-și solidaritatea în practică.

(1)  Uniunea Europeană este întemeiată pe valori comune și pe solidaritatea între cetățenii săi și statele sale membre și între generații. Aceste valori comune ghidează acțiunile Uniunii și oferă unitatea necesară pentru a face față provocărilor societale actuale și viitoare, la nivel european, dar și internațional, la a căror abordare tinerii europeni sunt dornici să contribuie, exprimându-și solidaritatea în practică.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În comunicarea sa din 7 decembrie 201618, intitulată „Corpul european de solidaritate”, Comisia a subliniat necesitatea de a consolida bazele activității de solidaritate în Europa, de a oferi tinerilor oportunități mai multe și mai bune de activități de solidaritate, care să acopere o gamă largă de domenii, și de a sprijini actorii naționali și locali în eforturile depuse pentru a face față diferitelor provocări și crize. Comunicarea a lansat o primă etapă a Corpului european de solidaritate, în care au fost mobilizate diferite programe ale Uniunii pentru a oferi tinerilor din întreaga Uniune oportunități de voluntariat, stagii sau locuri de muncă.

(3)  În comunicarea sa din 7 decembrie 201618, intitulată „Corpul european de solidaritate”, Comisia a subliniat necesitatea de a consolida bazele activității de solidaritate în Europa, de a oferi tinerilor oportunități mai multe și mai bune de activități de solidaritate, care să acopere o gamă largă de domenii, și de a sprijini actorii naționali, regionali și locali în eforturile depuse pentru a face față diferitelor provocări și crize. Comunicarea a lansat o primă etapă a Corpului european de solidaritate, în care au fost mobilizate diferite programe ale Uniunii pentru a oferi tinerilor din întreaga Uniune oportunități de voluntariat, stagii sau locuri de muncă.

___________________

__________________

18 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - „Corpul european de solidaritate”, COM (2016) 0942 final.

18 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - „Corpul european de solidaritate”, COM(2016)0942 final.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile de a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților, dobândind în același timp experiență, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea lor personală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Activitățile respective ar trebui să sprijine, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor.

(5)  Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile și inclusive pentru a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților, inclusiv al comunităților locale, dobândind în același timp experiență, cunoștințe, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională la nivel național, regional, european și, dacă este cazul, la nivel transfrontalier și internațional. Activitățile respective ar trebui să sprijine, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în sensul că acestea ar trebui să răspundă nevoilor societale nesatisfăcute, să contribuie la consolidarea comunităților, să ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe și competențe valoroase, să fie accesibile tinerilor din punct de vedere financiar și să fie puse în aplicare în condiții sigure și sănătoase.

(6)  Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate și să-i vizeze în special pe cei care nu sunt încadrați în muncă sau în vreun program de educație ori formare (NEET), în sensul că acestea ar trebui să răspundă nevoilor societale nesatisfăcute, să contribuie la consolidarea comunităților locale și a coeziunii sociale, să le ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe, abilități și competențe valoroase, să fie accesibile tinerilor din punct de vedere financiar și să fie puse în aplicare în condiții sigure, favorabile incluziunii și sănătoase.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Corpul european de solidaritate asigură un ghișeu unic pentru activitățile de solidaritate din întreaga Uniune și dincolo de frontierele acesteia. Ar trebui să se asigure coerența și complementaritatea cu alte politici și programe relevante ale Uniunii. Corpul european de solidaritate se bazează pe punctele forte și pe sinergiile programelor anterioare și ale celor existente, în principal ale Serviciului european de voluntariat19și ale inițiativei Voluntari UE pentru ajutor umanitar20. De asemenea, acesta completează eforturile depuse de statele membre pentru a sprijini tinerii și pentru a facilita tranziția acestora de la școală către locul de muncă în cadrul Garanției pentru tineret, oferindu-le oportunități suplimentare de a debuta pe piața forței de muncă sub formă de stagii sau de locuri de muncă în domenii legate de solidaritate, atât în statul membru de cetățenie, cât și dincolo de frontierele acestuia. De asemenea, se asigură complementaritatea cu rețelele existente la nivelul Uniunii care sunt relevante pentru activitățile din cadrul Corpului european de solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, EURES și rețeaua Eurodesk. În plus, ar trebui să se asigure complementaritatea între sistemele conexe existente, în special sistemele naționale de solidaritate și sistemele naționale de mobilitate pentru tineri, și Corpul european de solidaritate, valorificând bunele practici, după caz.

(7)  Corpul european de solidaritate asigură un ghișeu unic pentru activitățile de solidaritate din întreaga Uniune și dincolo de frontierele acesteia. Ar trebui să se asigure coerența și complementaritatea cu alte politici și programe relevante ale Uniunii. Corpul european de solidaritate se bazează pe punctele forte și pe sinergiile programelor anterioare și ale celor existente, în principal ale Serviciului european de voluntariat19 și ale inițiativei Voluntari UE pentru ajutor umanitar20. De asemenea, acesta completează eforturile depuse de statele membre, regiuni și orașe pentru a sprijini tinerii și pentru a facilita tranziția acestora de la școală către locul de muncă în cadrul Garanției pentru tineret, oferindu-le oportunități suplimentare de a debuta pe piața forței de muncă sub formă de stagii sau de locuri de muncă în domenii legate de solidaritate, atât în statul membru de cetățenie, cât și dincolo de frontierele acestuia. De asemenea, se asigură complementaritatea cu rețelele existente la nivelul Uniunii care sunt relevante pentru activitățile din cadrul Corpului european de solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, EURES și rețeaua Eurodesk. În plus, ar trebui să se asigure complementaritatea între sistemele conexe existente, în special sistemele naționale de solidaritate și sistemele naționale de mobilitate pentru tineri, și Corpul european de solidaritate, valorificând bunele practici, după caz.

_________________

_________________

19 Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a „Erasmus+”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50-73).

19 Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a „Erasmus+”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50-73).

20 Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”) (JO L 122, 24.4.2014, p. 1-17).

20 Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”) (JO L 122, 24.4.2014, p. 1-17).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Corpul european de solidaritate oferă tinerilor noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat și de a efectua stagii sau activități profesionale în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și a elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități contribuie la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de consolidare a validării rezultatelor învățării. Astfel, Corpul european de solidaritate va contribui, de asemenea, la cooperarea europeană care prezintă importanță pentru tineri și la acțiunile de sensibilizare cu privire la impactul pozitiv al acestei cooperări.

(9)  Corpul european de solidaritate le oferă tinerilor noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat și de a efectua stagii sau activități profesionale în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și a elabora programe și proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități contribuie la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de consolidare a validării rezultatelor învățării. Astfel, Corpul european de solidaritate va contribui, de asemenea, la cooperarea europeană care prezintă importanță pentru tineri și la acțiunile de sensibilizare cu privire la impactul pozitiv al acestei cooperări.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Aceste activități ar trebui să fie benefice pentru comunități, promovând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a cetățenilor și pot lua forma unor activități de voluntariat, stagii și locuri de muncă, proiecte sau activități de comunicare în rețea, desfășurate în legătură cu diferite domenii, precum educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă, egalitatea de gen, antreprenoriatul - în special antreprenoriatul social, cetățenia și participarea democratică, protecția mediului și a naturii, acțiunile în domeniul climei, prevenirea dezastrelor, pregătirea pentru apărarea împotriva acestora și recuperarea în caz de dezastru, agricultura și dezvoltarea rurală, furnizarea de produse alimentare și nealimentare, sănătatea și bunăstarea personală, creativitatea și cultura, educația fizică și sportul, asistența socială și bunăstarea socială, primirea și integrarea resortisanților țărilor terțe, cooperarea și coeziunea teritorială și cooperarea transfrontalieră. Aceste activități de solidaritate ar trebui să includă o dimensiune solidă de învățare și formare, asigurată prin intermediul unor activități pertinente care ar putea fi oferite participanților înaintea, în timpul și după încheierea activității de solidaritate.

(10)  Aceste activități ar trebui să fie benefice pentru comunități și să fie sprijinite de autoritățile locale și regionale, promovând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a cetățenilor și pot lua forma unor activități de voluntariat, stagii și locuri de muncă, proiecte sau activități de comunicare în rețea, IT și noi tehnologii, desfășurate în legătură cu diferite domenii, precum educația formală și non-formală și învățarea informală, dialogul intercultural, incluziunea socială și formarea profesională, ocuparea forței de muncă, egalitatea de gen, antreprenoriatul - în special antreprenoriatul social, cetățenia și participarea democratică, protecția mediului și a naturii, acțiunile în domeniul climei, prevenirea dezastrelor, pregătirea pentru apărarea împotriva acestora și recuperarea în caz de dezastru, agricultura și dezvoltarea rurală, furnizarea de produse alimentare și nealimentare, sănătatea și bunăstarea personală, creativitatea și cultura, educația fizică și sportul, asistența socială și bunăstarea socială, primirea și integrarea resortisanților țărilor terțe, cooperarea și coeziunea teritorială și cooperarea transfrontalieră. Aceste activități de solidaritate ar trebui să includă o dimensiune educațională, de învățare și formare solidă, asigurată prin intermediul unor activități pertinente care ar putea fi oferite participanților înaintea, în timpul și după încheierea activității de solidaritate.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Activitățile de voluntariat (atât pe teritoriul Uniunii, cât și dincolo de frontierele acesteia) constituie o bogată experiență în contextul învățării non-formale și informale, care sporește dezvoltarea personală, socioeducațională și profesională a tinerilor, cetățenia activă și capacitatea de inserție profesională. Activitățile de voluntariat nu ar trebui să aibă un efect negativ asupra locurilor de muncă remunerate potențiale sau existente și nici nu ar trebui să fie considerate ca un substitut al acestora. Comisia și statele membre ar trebui să coopereze în ceea ce privește politicile de voluntariat în domeniul tineretului prin metoda deschisă de coordonare.

(11)  Activitățile de voluntariat (atât pe teritoriul Uniunii, cât și dincolo de frontierele acesteia) constituie o bogată experiență în contextul învățării non-formale și informale, care sporește dezvoltarea personală, socioeducațională și profesională a tinerilor, cetățenia activă, schimbul de bune practici și perspectivele de inserție profesională pe piața muncii. Activitățile de voluntariat nu ar trebui să aibă un efect negativ asupra locurilor de muncă remunerate potențiale sau existente și nici nu ar trebui să fie considerate ca un substitut al acestora. Participanții la activitățile de voluntariat ar trebui să primească o compensație adecvată pentru cheltuielile legate de activitatea de voluntariat, inclusiv cazare, transport local, bani de buzunar, mâncarea și transportul de la locul de reședință la locul de voluntariat și înapoi. Comisia și statele membre ar trebui să coopereze în ceea ce privește politicile de voluntariat în domeniul tineretului prin metoda deschisă de coordonare.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Spiritul de inițiativă al tinerilor reprezintă un atu important pentru societate și pentru piața forței de muncă. Corpul european de solidaritate contribuie la promovarea acestui aspect, oferind tinerilor oportunitatea de a concepe și a pune în aplicare propriile proiecte destinate să abordeze provocări specifice în beneficiul comunităților lor locale. Aceste proiecte oferă ocazia de a testa idei și de a sprijini tinerii să preia ei înșiși controlul acțiunilor de solidaritate. Proiectele respective servesc, de asemenea, drept rampă de lansare pentru implicarea ulterioară în activități de solidaritate și sunt un prim pas în a încuraja participanții la Corpul european de solidaritate să se implice în activități profesionale independente sau să creeze asociații, organizații neguvernamentale sau alte organisme active în domeniul solidarității, în sectorul non-profit și în cel al tineretului.

(13)  Spiritul de inițiativă al tinerilor reprezintă un atu important pentru societate și pentru piața forței de muncă. Corpul european de solidaritate contribuie la promovarea acestui aspect, oferind tinerilor oportunitatea de a concepe și a pune în aplicare propriile proiecte destinate să abordeze provocări specifice în beneficiul comunităților lor locale, ținând cont de specificitățile de la nivel local, regional și transfrontalier, acolo unde este cazul. Aceste proiecte oferă ocazia de a dezvolta soluții inovatoare care să răspundă provocărilor esențiale și de a sprijini tinerii să preia ei înșiși controlul acțiunilor de solidaritate. Proiectele respective servesc, de asemenea, drept rampă de lansare pentru implicarea ulterioară în activități de solidaritate și sunt un prim pas în a încuraja participanții la Corpul european de solidaritate să se implice în activități profesionale independente sau să creeze asociații, organizații neguvernamentale, întreprinderi sociale sau alte organisme active în domeniul solidarității, în sectorul non-profit și în cel al tineretului.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  O atenție deosebită ar trebui acordată asigurării calității activităților și a altor oportunități create de Corpul european de solidaritate, în special oferindu-le participanților cursuri de formare, asistență lingvistică, o asigurare, sprijin administrativ și sprijin după încheierea activității și validând cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin experiența în cadrul Corpului european de solidaritate. Securitatea și siguranța voluntarilor rămân de o importanță capitală, iar voluntarii nu ar trebui să fie mobilizați pentru operațiuni desfășurate în zone de conflicte armate internaționale sau fără caracter internațional.

(15)  O atenție deosebită ar trebui acordată asigurării calității activităților și a altor oportunități create de Corpul european de solidaritate, în special oferindu-le participanților cursuri de formare, asistență lingvistică, acces la un serviciu de sprijin personalizat, o asigurare, sprijin administrativ și sprijin înainte și după încheierea activității și validând cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin experiența în cadrul Corpului european de solidaritate. Securitatea și siguranța voluntarilor rămân de o importanță capitală, iar voluntarii nu ar trebui să fie mobilizați pentru operațiuni desfășurate în zone de conflicte armate internaționale sau fără caracter internațional.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Ar trebui instituită o etichetă de calitate, care să asigure respectarea de către organizațiile participante a principiilor și cerințelor Corpului european de solidaritate, în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile care le revin în toate etapele experienței de solidaritate. Obținerea unei etichete de calitate reprezintă o condiție prealabilă pentru participare, dar nu ar trebui să conducă în mod automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

(17)  Ar trebui instituită o etichetă de calitate, care să asigure respectarea efectivă și continuă de către organizațiile participante a principiilor și cerințelor Corpului european de solidaritate, în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile care le revin în toate etapele experienței de solidaritate, inclusiv în etapele de pregătire și monitorizare. Obținerea unei etichete de calitate reprezintă o condiție prealabilă pentru participare, dar nu ar trebui să conducă în mod automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Orice entitate care dorește să participe la Corpul european de solidaritate ar trebui să primească o etichetă de calitate, sub rezerva îndeplinirii condițiilor corespunzătoare. Procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate ar trebui să fie desfășurat în mod continuu de către organismele de punere în aplicare ale Corpului european de solidaritate. Eticheta de calitate atribuită ar trebui să facă obiectul unor reevaluări periodice și ar putea fi revocată în cazul în care, cu ocazia controalelor care trebuie efectuate, se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile care au condus la atribuirea acesteia.

(18)  Orice entitate care dorește să participe la Corpul european de solidaritate ar trebui să primească o etichetă de calitate, sub rezerva îndeplinirii condițiilor corespunzătoare. Procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate ar trebui să fie desfășurat în mod continuu de către organismele de punere în aplicare ale Corpului european de solidaritate. Eticheta de calitate atribuită ar trebui să facă obiectul unor reevaluări cel puțin o dată la patru ani și să fie revocată în cazul în care, cu ocazia controalelor care trebuie efectuate, se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile care au condus la atribuirea acesteia.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Extinderea proiectelor Corpului european de solidaritate ar trebui să fie facilitată. Ar trebui să se ia măsuri specifice pentru a ajuta promotorii de proiecte legate de Corpul european de solidaritate să solicite subvenții sau să creeze sinergii cu sprijinul fondurilor structurale și de investiții europene și al programelor legate de migrație, securitate, justiție și cetățenie, sănătate și cultură.

(21)  Extinderea proiectelor Corpului european de solidaritate ar trebui să fie facilitată. În același timp, potențialilor beneficiari ar trebui li se ofere informații corecte și actualizate permanent cu privire la aceste oportunități. Ar trebui să se ia măsuri specifice pentru a ajuta promotorii de proiecte legate de Corpul european de solidaritate să solicite subvenții sau să creeze sinergii cu sprijinul fondurilor structurale și de investiții europene și al programelor legate de migrație, securitate, justiție și cetățenie, sănătate și cultură.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Portalul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod continuu pentru a asigura un acces ușor la Corpul european de solidaritate și pentru a oferi un ghișeu unic persoanelor și organizațiilor interesate în ceea ce privește, printre altele, înregistrarea, identificarea și corelarea profilurilor și a oportunităților, comunicarea în rețea și schimburile virtuale, formarea online, sprijinul în domeniul lingvistic și după încheierea activității, precum și alte funcționalități utile care ar putea apărea în viitor.

(23)  Portalul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod continuu pentru a asigura un acces ușor și intuitiv la Corpul european de solidaritate și pentru a oferi un ghișeu unic persoanelor și organizațiilor interesate în ceea ce privește, printre altele, înregistrarea, identificarea și corelarea profilurilor și a oportunităților, comunicarea în rețea și schimburile virtuale, formarea online, sprijinul în domeniul lingvistic și după încheierea activității, precum și alte funcționalități utile care ar putea apărea în viitor.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Ar trebui să se acorde o atenție specială asigurării faptului că activitățile sprijinite de Corpul european de solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, în special celor mai defavorizați. Ar trebuie să se ia măsuri speciale pentru a se promova incluziunea socială, participarea tinerilor defavorizați, precum și pentru a se ține seama de constrângerile impuse de izolarea geografică a mai multor regiuni rurale și ultraperiferice ale Uniunii și a țărilor și teritoriilor de peste mări. În mod similar, țările participante ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare în vederea eliminării obstacolelor juridice și administrative din calea bunei funcționări a Corpului european de solidaritate. În acest mod ar trebui să fie soluționate, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere acquis-ului Schengen și dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, problemele administrative care îngreunează obținerea vizelor și a permiselor de ședere, inclusiv prin eliberarea unui card european de asigurări sociale de sănătate în cazul activităților transfrontaliere desfășurate în Uniunea Europeană.

(28)  Ar trebui să se acorde o atenție specială asigurării faptului că activitățile sprijinite de Corpul european de solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, în special celor mai defavorizați. Ar trebuie să se ia măsuri speciale pentru a se promova incluziunea socială, participarea tinerilor defavorizați, precum și pentru a se ține seama de constrângerile impuse de izolarea geografică a mai multor regiuni rurale și ultraperiferice ale Uniunii și a țărilor și teritoriilor de peste mări. În consecință, monitorizarea programului indică în ce măsură participarea îndeplinește aspirația de a reflecta diversitatea societății în ceea ce privește grupurile minoritare, (diz)abilitatea, dezavantajele sociale/financiare și originea regională a participanților. În mod similar, țările participante ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare în vederea eliminării obstacolelor juridice și administrative din calea bunei funcționări a Corpului european de solidaritate. În acest mod ar trebui să fie soluționate, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere acquis-ului Schengen și dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, problemele administrative care îngreunează obținerea vizelor și a permiselor de ședere, inclusiv prin eliberarea unui card european de asigurări sociale de sănătate în cazul activităților transfrontaliere desfășurate în Uniunea Europeană.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Ar trebui să se asigure, la nivel european, național și local, activități adecvate de mobilizare, publicitate și difuzare cu privire la oportunitățile și rezultatele acțiunilor sprijinite de program. Ar trebui acordată o atenție deosebită întreprinderilor sociale, încurajându-le să susțină activitățile Corpului european de solidaritate Activitățile de mobilizare, publicitate și difuzare ar trebui să se bazeze pe toate organismele de punere în aplicare a programului, inclusiv, dacă este cazul, pe sprijinul altor părți interesate importante.

(38)  Ar trebui să se asigure, la nivel european, național, regional și local, activități adecvate de mobilizare, publicitate și difuzare cu privire la oportunitățile și rezultatele acțiunilor sprijinite de program. Ar trebui acordată o atenție deosebită întreprinderilor sociale, încurajându-le să susțină activitățile Corpului european de solidaritate. Activitățile de mobilizare, publicitate și difuzare ar trebui să se bazeze pe toate organismele de punere în aplicare a programului, inclusiv, dacă este cazul, pe sprijinul altor părți interesate importante.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  În scopul de a realiza mai bine obiectivele programului, Comisia, statele membre și agențiile naționale ar trebui, de preferință, să conlucreze îndeaproape, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, cu organizațiile de tineret și cu părțile interesate de la nivel local care au cunoștințe de specialitate și experiență în materie de acțiuni de solidaritate.

(39)  În scopul de a realiza mai bine obiectivele programului, Comisia, statele membre și agențiile naționale ar trebui, de preferință, să conlucreze îndeaproape, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, cu întreprinderile sociale, cu organizațiile de tineret și cu părțile interesate de la nivel local care au cunoștințe de specialitate și experiență în materie de acțiuni de solidaritate, inclusiv în ceea ce privește infrastructura de voluntariat și agențiile de sprijin, cum ar fi centrele de voluntari.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Pentru a asigura o punere în aplicare eficientă și eficace a prezentului regulament, programul ar trebui să valorifice la maximum dispozițiile în materie de gestionare deja existente. Prin urmare, punerea în aplicare a programului ar trebui să fie încredințată structurilor existente, și anume Comisiei și agențiilor naționale desemnate pentru gestionarea acțiunilor menționate în capitolul III din [noul Regulament privind Erasmus]. Comisia ar trebui să consulte în mod regulat principalele părți interesante, inclusiv organizațiile participante, cu privire la punerea în aplicare a Corpului european de solidaritate.

(41)  Pentru a asigura o punere în aplicare eficientă și eficace a prezentului regulament, programul ar trebui să valorifice la maximum dispozițiile în materie de gestionare deja existente. Prin urmare, punerea în aplicare a programului ar trebui să fie încredințată structurilor existente, și anume Comisiei și agențiilor naționale desemnate pentru gestionarea acțiunilor menționate în capitolul III din [noul Regulament privind Erasmus]. Comisia ar trebui să consulte în mod regulat principalele părți interesante, inclusiv organizațiile participante, cu privire la punerea în aplicare a Corpului european de solidaritate și ar trebui să le implice în mod activ în procesul decizional.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)   „voluntar” înseamnă o persoană care s-a înregistrat pe portalul Corpului european de solidaritate și desfășoară activități în beneficiul societății din proprie voință; 

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „proiect de solidaritate” înseamnă o inițiativă locală neremunerată cu o durată de până la 12 luni, care este desfășurată de grupuri formate din cel puțin cinci participanți la Corpul european de solidaritate și care urmărește să abordeze principalele provocări cu care se confruntă comunitățile participanților, având, în același timp, o valoare adăugată europeană clară;

(9)  „proiect de solidaritate” înseamnă o activitate de solidaritate națională sau transfrontalieră neremunerată cu o durată de până la 12 luni, care este desfășurată de grupuri formate din cel puțin cinci participanți la Corpul european de solidaritate sau de o organizație participantă și care urmărește să abordeze principalele provocări cu care se confruntă comunitățile participanților, având, în același timp, o valoare adăugată europeană clară;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obiectivul specific al programului constă în a le oferi tinerilor, inclusiv celor cu oportunități reduse, ocazii ușor accesibile de a se implica în activități de solidaritate în Europa și în restul lumii, îmbunătățind și validând, în același timp, în mod corespunzător competențele acestora, precum și facilitându-le capacitatea de inserție profesională și tranziția către piața muncii.

2.  Obiectivul specific al programului constă în a le oferi tinerilor, inclusiv celor cu oportunități reduse, ocazii ușor accesibile și inclusive de a se implica în activități de solidaritate în Europa și în restul lumii, punând accentul pe țările candidate și pe cele potențial candidate și îmbunătățind și validând, în același timp, în mod corespunzător cunoștințele și competențele acestora, precum și facilitându-le capacitatea de inserție profesională.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  punerea în aplicare a unei abordări care să vizeze implicarea tinerilor din medii diferite;

(d)  punerea în aplicare a unei abordări favorabile incluziunii care să vizeze implicarea tinerilor din medii diferite și defavorizate, inclusiv a celor care întâmpină bariere în calea participării depline la program;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  măsurile menite să asigure calitatea activităților de voluntariat, a stagiilor sau a locurilor de muncă, inclusiv a formării, a sprijinului lingvistic, a asigurării complementare, a sprijinului anterior sau ulterior activității de solidaritate, precum și utilizarea pe o scară mai largă a certificatului Youthpass care identifică și atestă competențele dobândite în cursul activităților de solidaritate, pentru participanți, și consolidarea capacităților și sprijinul administrativ, pentru organizațiile participante;

(a)  măsurile menite să asigure calitatea și accesibilitatea activităților de voluntariat, a stagiilor sau a locurilor de muncă, inclusiv a formării, a sprijinului lingvistic, a asigurării complementare, a sprijinului anterior sau ulterior activității de solidaritate, precum și utilizarea pe o scară mai largă a certificatului Youthpass care identifică și atestă competențele dobândite în cursul activităților de solidaritate, pentru participanți, și consolidarea capacităților și sprijinul administrativ, pentru organizațiile participante;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  măsuri care vizează promovarea incluziunii sociale și a egalității de șanse;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Voluntariatul, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (a), cuprinde o componentă de învățare și de formare, nu înlocuiește stagiile sau locurile de muncă, nu este echivalat cu ocuparea unui loc de muncă și se bazează pe un acord scris de voluntariat.

1.  Voluntariatul, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (a), vizează nevoile identificate ale comunităților și are impact asupra acestora, cuprinde o componentă de învățare și de formare, nu înlocuiește stagiile sau locurile de muncă, nu este echivalat cu ocuparea unui loc de muncă și se bazează pe un acord scris de voluntariat. Acest acord asigură protecția juridică și socială adecvată a participantului. Participanților la activitățile de voluntariat li se acoperă în mod corespunzător costurile legate de activitatea de voluntariat.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se preferă opțiunea simplificată în materie de costuri, pentru a simplifica cerințele pentru beneficiari.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia, statele membre și alte țări participante promovează incluziunea socială și condițiile egale de acces, inclusiv pentru participarea tinerilor cu oportunități reduse.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În urma evaluării, entității respective i se poate atribui eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate. Eticheta obținută face obiectul unor reevaluări periodice și poate fi revocată.

3.  În urma evaluării, entității respective i se poate atribui eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate. Eticheta obținută face obiectul unor reevaluări cel puțin o dată la patru ani și poate fi revocată în cazul unei utilizări necorespunzătoare.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea intermediară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului. De asemenea, evaluarea respectivă este însoțită de o evaluare finală a programului precedent.

2.  Evaluarea intermediară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului. Evaluarea respectivă este însoțită de o evaluare finală a programului precedent.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea surselor financiare și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind prompt informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind programul, publicul țintă, perioada sa de derulare, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agențiile naționale menționate la articolul 23 elaborează o strategie coerentă în privința comunicării, a difuzării și a exploatării eficace a rezultatelor activităților sprijinite în cadrul acțiunilor programului pe care le gestionează , acordă asistență Comisiei în ceea ce privește sarcina sa generală de a difuza informații referitoare la program și rezultatele sale, inclusiv informații referitoare la acțiuni și activități gestionate la nivel național și la nivelul Uniunii și referitoare la rezultatele acestora, și informează grupurile-țintă relevante cu privire la acțiunile și activitățile întreprinse în țara lor.

3.  Agențiile naționale menționate la articolul 23 elaborează o strategie coerentă în privința informării și comunicării, a difuzării către toți potențialii beneficiari și a exploatării eficace a rezultatelor activităților sprijinite în cadrul acțiunilor programului pe care le gestionează, acordă asistență Comisiei în ceea ce privește sarcina sa generală de a difuza informații referitoare la program și rezultatele sale, inclusiv informații referitoare la acțiuni și activități gestionate la nivel național și la nivelul Uniunii și referitoare la rezultatele acestora, și informează grupurile-țintă relevante cu privire la acțiunile și activitățile întreprinse în țara lor.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  stipulează standardele de control intern pentru agenția națională vizată și normele privind gestionarea, de către agențiile naționale, a fondurilor Uniunii destinate sprijinului sub formă de granturi;

(a)  stipulează standardele de control intern pentru agenția națională vizată și normele privind gestionarea, de către agențiile naționale, a fondurilor Uniunii destinate sprijinului sub formă de granturi, ținând seama de exigențele de simplificare și neimpunând sarcini suplimentare organizațiilor participante.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Auditurile cu privire la utilizarea contribuției Uniunii, efectuate de persoane sau entități, inclusiv de alte persoane decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale în temeiul articolului 127 din Regulamentul financiar.

1.  Auditurile cu privire la utilizarea contribuției Uniunii, efectuate de persoane sau entități, inclusiv de alte persoane decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale în temeiul articolului 127 din Regulamentul financiar, ele trebuie să fie realizate pe baza acelorași criterii în toate statele membre.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agențiile naționale sunt responsabile de controalele primare ale beneficiarilor de granturi pentru acțiunile Corpului european de solidaritate care le sunt încredințate. Aceste controale oferă o asigurare rezonabilă cu privire la faptul că granturile acordate sunt utilizate în conformitate cu destinația lor și cu normele aplicabile ale Uniunii.

2.  Agențiile naționale sunt responsabile de controalele primare ale beneficiarilor de granturi pentru acțiunile Corpului european de solidaritate care le sunt încredințate. Aceste controale sunt proporționale și adecvate și oferă o asigurare rezonabilă că granturile acordate sunt utilizate în conformitate cu destinația lor și cu normele aplicabile ale Uniunii.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, atunci când acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament sunt puse în aplicare, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  procentul de participanți care provin din medii cu oportunități reduse și

(b)  procentul de participanți care provin din medii cu oportunități reduse;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  procentajele privind echilibrul de gen, grupurile minoritare, (diz)abilitatea și originea geografică a participanților;

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea programului „Corpul european de solidaritate”

Referințe

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CULT

2.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

REGI

2.7.2018

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Ivana Maletić

20.6.2018

Examinare în comisie

21.11.2018

 

 

 

Data adoptării

17.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

1

5

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

28

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

5

0

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea programului „Corpul european de solidaritate”

Referințe

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Data prezentării la PE

11.6.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CULT

2.7.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

EMPL

2.7.2018

ENVI

2.7.2018

 

REGI

2.7.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Comisii asociate

Data anunțului în plen

DEVE

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Michaela Šojdrová

1.6.2018

 

 

 

Examinare în comisie

10.10.2018

 

 

 

Data adoptării

4.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Membri supleanți prezenți la votul final

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

Data depunerii

15.2.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

14

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

1

0

ECR

Rupert Matthews

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 4 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate