Förfarande : 2018/0230(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0079/2019

Ingivna texter :

A8-0079/2019

Debatter :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0150

BETÄNKANDE     ***I
PDF 592kWORD 274k
14.2.2019
PE 627.916v02-00 A8-0079/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014

(COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Utskottet för kultur och utbildning

Föredragande: Michaela Šojdrová

Föredragande av yttrande (*):

Eleni Theocharous, utskottet för utveckling

Deirdre Clune, utskottet för sysselsättning och sociala frågor

(*)  Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0440),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 165.4, 166.4 och 214.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0264/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 6 december 2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, budgetutskottet samt utskottet för regional utveckling (A8-0079/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Europeiska unionen bygger på solidaritet mellan invånarna och mellan medlemsstaterna. Denna gemensamma värdegrund vägleder unionens handlande och ger den enighet som krävs för att hantera nuvarande och framtida samhällsutmaningar – utmaningar som unga EU-medborgare är beredda att anta genom att uttrycka sin solidaritet i praktiken.

(1)  Europeiska unionen bygger på solidaritet mellan invånarna och mellan medlemsstaterna. Denna gemensamma värdegrund, som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen, vägleder unionens handlande och ger den enighet som krävs för att hantera nuvarande och framtida samhällsutmaningar – utmaningar som unga EU-medborgare är beredda att anta genom att uttrycka sin solidaritet i praktiken.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Med tanke på den betydande ökningen av humanitära och globala kriser finns det ett behov av att utveckla solidariteten mellan medlemsstaterna och med tredjeländer som drabbats av katastrofer orsakade av människor eller naturkatastrofer, i syfte att på ett bättre sätt främja solidaritet och synliggöra humanitärt bistånd bland unionsmedborgarna.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1b)  Humanitärt bistånd grundar sig på principerna om opartiskhet, neutralitet och icke-diskriminering, som är en del av internationell humanitär rätt och unionsrätten. Humanitärt bistånd tillhandahåller en behovsbaserad katastrofinsats i syfte att rädda liv, förebygga och lindra mänskligt lidande, slå vakt om människovärdet och skydda utsatta grupper som drabbats av katastrofer orsakade av människor eller naturkatastrofer. Katastrofriskreducering och katastrofberedskap genom verksamhet som bygger upp kapacitet och motståndskraft är också viktiga delar av det humanitära biståndet.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I sitt meddelande En europeisk solidaritetskår av den 7 december 201618 underströk kommissionen behovet av att stärka solidaritetsarbetet i Europa, ge unga människor fler och bättre möjligheter till solidaritetsverksamhet inom flera olika områden och stödja nationella och lokala aktörer i deras ansträngningar att hantera olika utmaningar och kriser. Med meddelandet inleddes Europeiska solidaritetskårens första fas där olika unionsprogram har använts för att erbjuda unga i hela unionen volontärarbete, praktik eller jobb.

(3)  I sitt meddelande En europeisk solidaritetskår av den 7 december 201618 underströk kommissionen behovet av att stärka solidaritetsarbetet i Europa, ge unga människor fler och bättre möjligheter till solidaritetsverksamhet inom flera olika områden och stödja nationella, regionala och lokala aktörer i deras ansträngningar att hantera olika utmaningar och kriser. Med meddelandet inleddes Europeiska solidaritetskårens första fas där olika unionsprogram har använts för att erbjuda unga i hela unionen volontärarbete, praktik eller jobb.

___________________

__________________

18 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En europeisk solidaritetskår (COM(2016) 942 final).

18 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En europeisk solidaritetskår (COM(2016) 942 final).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  I denna förordning definieras solidaritet som att alla känner ett ansvar gentemot alla att engagera sig i det allmänna bästa, vilket kommer till uttryck genom konkreta handlingar som görs utan tanke på motprestation.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Det är ett viktigt uttryck för solidaritet att ge stöd till människor och samhällen utanför unionen som drabbas av katastrofer eller som är särskilt sårbara för katastrofer och i behov av humanitärt bistånd som grundar sig på de grundläggande principerna om neutralitet, humanitet, oberoende och opartiskhet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c)  Deltagande volontärer och organisationer som genomför insatser inom ramen för Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd bör följa de principer som anges i det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4d)  Det finns ett behov av att vidareutveckla solidariteten med offren för kriser och katastrofer i tredjeländer och att göra det humanitära biståndet och volontärarbetet i allmänhet mer känt och synligt bland unionsmedborgarna som något man ägnar sig åt under hela livet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 4e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4e)  Unionen och medlemsstaterna har åtagit sig att genomföra Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling och målen för hållbar utveckling, både internt och genom yttre åtgärder.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 4f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4f)  I sina slutsatser av den 19 maj 2017 om operationalisering av kopplingen mellan humanitärt arbete och utvecklingsarbete erkände rådet behovet av att stärka motståndskraften genom att bättre sammankoppla humanitärt bistånd med utvecklingssamarbete och att ytterligare stärka de operationella kopplingarna mellan de kompletterande strategierna för humanitärt bistånd, samarbetsutveckling och konfliktförebyggande.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Unga bör erbjudas ett enkelt sätt att engagera sig i solidaritetsverksamhet som låter dem uttrycka sitt samhällsengagemang och samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och därmed förbättra sin anställbarhet. Sådan verksamhet bör också stödja mobilitet för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.

(5)  Unga bör erbjudas ett enkelt, inkluderande och meningsfullt sätt att engagera sig i solidaritetsverksamhet som låter dem uttrycka sitt samhällsengagemang och samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, kunskaper, färdigheter och kompetenser som gagnar deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och därmed förbättra sin anställbarhet. Sådan verksamhet bör också stödja mobilitet för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare samt stödja mångkulturellt utbyte.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Den solidaritetsverksamhet som erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den meningen att den bör fylla icke tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att stärka lokalsamhällen, ge unga möjlighet att skaffa sig värdefull kunskap och kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för unga, och genomföras under säkra och sunda förhållanden.

(6)  Den solidaritetsverksamhet som erbjuds bör vara av hög kvalitet; den bör syfta till att åtgärda icke tillgodosedda samhällsbehov, öka solidariteten och bidra till att stärka lokalsamhällen och demokratiskt deltagande. Den bör ge unga möjlighet att skaffa sig värdefulla kunskaper, färdigheter och kompetenser. Den bör vara ekonomiskt tillgänglig för unga, och genomföras under säkra, inkluderande och sunda förhållanden. En dialog mellan lokala och regionala myndigheter och europeiska nätverk som är specialiserade på akuta samhällsproblem bör uppmuntras för att på bästa sätt fastställa icke tillgodosedda samhällsbehov och säkerställa ett behovsinriktat program. Solidaritetsverksamheten bör inte inverka negativt på befintliga jobb eller praktikplatser och bör bidra till att stärka företagens åtaganden om socialt ansvar utan att för den skull ersätta dem.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Europeiska solidaritetskåren fungerar som en gemensam inkörsport till solidaritetsverksamhet i och utanför unionen. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas med unionens andra relevanta politikområden och program. Solidaritetskåren bör bygga vidare på styrkor och synergieffekter hos tidigare och befintliga program, särskilt Europeiska volontärtjänsten19 och EU-frivilliga för humanitärt arbete20. Den kompletterar också medlemsstaternas insatser för att stödja unga och underlätta deras övergång från skola till arbetsliv inom ramen för ungdomsgarantin genom att ge dem ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden i form av praktik och jobb inom solidaritetsverksamhet i det egna landet eller utomlands. Man säkerställer också komplementaritet med befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för kårens verksamhet, till exempel det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk. Dessutom bör man säkerställa att befintliga relevanta program, särskilt nationella solidaritets- och utbytesprogram för ungdomar, och solidaritetskåren kompletterar varandra, med utgångspunkt i bästa praxis när så är lämpligt.

(7)  Europeiska solidaritetskåren fungerar som en gemensam inkörsport till solidaritetsverksamhet i och utanför unionen. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas med unionens andra relevanta politikområden och program. Solidaritetskåren bör bygga vidare på styrkor och synergieffekter hos tidigare och befintliga program, särskilt Europeiska volontärtjänsten19 och EU-frivilliga för humanitärt arbete20. Den kompletterar också medlemsstaternas insatser för att stödja unga och underlätta deras övergång från skola till arbetsliv inom ramen för program såsom ungdomsgarantin genom att ge dem ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden i form av praktik och jobb inom solidaritetsverksamhet i det egna landet eller utomlands. Man säkerställer också komplementaritet med befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för kårens verksamhet, till exempel det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk och relevanta civilsamhällesorganisationer, inbegripet arbetsmarknadens parter och nätverk som företräder unga människor och volontärer. Dessutom bör man säkerställa att befintliga relevanta program, särskilt nationella solidaritetsprogram, till exempel volontär-, samhällstjänst- och utbytesprogram för ungdomar, och solidaritetskåren kompletterar varandra, med utgångspunkt i bästa praxis när så är lämpligt, för att ömsesidigt stärka och berika programmens genomslagskraft och kvalitet och bygga vidare på god praxis. Den europeiska solidaritetskåren bör inte ersätta nationella program. Det bör säkerställas att alla ungdomar har tillgång till nationell solidaritetsverksamhet. Kommissionen bör utarbeta praktiska riktlinjer för programmets komplementaritet med andra unionsprogram och finansieringskällor samt för synergierna mellan dem.

__________________

__________________

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50–73).

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50–73).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete) (EUT L 122, 24.4.2014, s. 1–17).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete) (EUT L 122, 24.4.2014, s. 1–17).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8a)  Certifieringen av utsändar- och värdorganisationer som skett i överensstämmelse med förordning (EU) nr 375/2014 ska inte genomföras igen inom det nya programmet, utan bör erkännas som likvärdig när denna förordning genomförs från och med 2021.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Europeiska solidaritetskåren bör ge unga nya möjligheter till volontärarbete, praktik eller jobb inom solidaritetsverksamhet och möjlighet att utforma och utveckla solidaritetsprojekt på eget initiativ. Dessa möjligheter bidrar till att förbättra deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Europeiska solidaritetskåren stöder också nätverksarbete för kårens deltagare och organisationer samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på den understödda verksamheten och validera läranderesultaten. Den kommer därför också att bidra till europeiskt samarbete som är relevant för unga och öka insikten om dess positiva effekter.

(9)  Europeiska solidaritetskåren bör ge unga nya möjligheter till icke-formellt och informellt lärande genom volontärarbete, praktik eller jobb inom solidaritetsverksamhet och möjlighet att utforma och utveckla solidaritetsprojekt på eget initiativ. Dessa möjligheter bidrar till att förbättra deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Europeiska solidaritetskåren stöder också nätverksarbete för kårens deltagare och organisationer samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på den understödda verksamheten och validera läranderesultaten. Den kommer därför också att bidra till europeiskt samarbete som är relevant för unga och öka insikten om dess positiva effekter. Den bör även bidra till att stärka samhällen och stödja befintliga organisationer som genomför solidaritetsverksamhet.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Verksamheten bör gynna lokalsamhällen och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, vilket kan ske i form av volontärarbete, praktik, jobb, projekt eller nätverksarbete inom olika områden, t.ex. utbildning, sysselsättning, jämställdhet, entreprenörskap (särskilt socialt företagande), medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, katastrofförebyggande åtgärder, katastrofberedskap och återhämtning, jordbruk och landsbygdsutveckling, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kreativitet och kultur, gymnastik och idrott, socialt stöd och välfärd, mottagande och integration av tredjelandsmedborgare, territoriellt samarbete och sammanhållning samt samarbete över gränserna. Sådan solidaritetsverksamhet bör omfatta en gedigen aspekt av lärande och utbildning genom lämplig verksamhet som kan erbjudas deltagarna före, under och efter solidaritetsverksamheten.

(10)  Verksamheten bör ha ett tydligt europeiskt mervärde och gynna lokalsamhällen, och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Verksamheten bör kunna ske i form av volontärarbete, praktik, jobb, projekt eller nätverksarbete inom olika områden, t.ex. utbildning, sysselsättning, jämställdhet, entreprenörskap (särskilt socialt företagande), medborgarskap och demokratiskt deltagande, interkulturell och interreligiös dialog, social inkludering, integration av personer med funktionsnedsättning, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, katastrofförebyggande åtgärder, katastrofberedskap och återhämtning, jordbruk och landsbygdsutveckling, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kultur, inbegripet kulturarv, kreativitet, gymnastik och idrott, socialt stöd och välfärd, mottagande och integration av tredjelandsmedborgare med inriktning på att övervinna de utmaningar som migranter ställs inför, territoriellt samarbete och sammanhållning samt samarbete över gränserna. Sådan solidaritetsverksamhet bör omfatta en gedigen aspekt av lärande och utbildning genom lämplig verksamhet som kan erbjudas deltagarna före, under och efter solidaritetsverksamheten.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Volontärverksamhet (både i och utanför unionen) är en värdefull erfarenhet som ger tillfälle till icke-formellt och informellt lärande som stärker de ungas personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling, aktiva medborgarskap och anställbarhet. Volontärverksamheten bör inte inverka negativt på potentiell eller befintlig betald anställning och bör inte heller ses som en ersättning för denna. Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta om ungdomspolitiska insatser för volontärarbete genom den öppna samordningsmetoden.

(11)  Volontärverksamhet (både i och utanför unionen) är en värdefull erfarenhet som ger tillfälle till icke-formellt och informellt lärande som stärker de ungas personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling, aktiva medborgarskap, demokratiska deltagande och anställbarhet. Volontärarbete bör baseras på ett skriftligt volontäravtal och volontärverksamheten bör inte inverka negativt på potentiell eller befintlig betald anställning och bör inte heller ses som en ersättning för denna. Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta om ungdomspolitiska insatser för volontärarbete genom den öppna samordningsmetoden.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Praktik och jobb inom solidaritetsverksamhet kan ge unga ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till att lösa viktiga samhällsproblem. Detta kan främja ungas anställbarhet och produktivitet samtidigt som deras övergång från utbildning till sysselsättning underlättas, vilket är avgörande för att förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden. De praktikplatser som erbjuds inom Europeiska solidaritetskåren uppfyller kvalitetsprinciperna i rådets rekommendation om kvalitetskriterier för praktikprogram21. De praktikplatser och jobb som erbjuds utgör en språngbräda för unga så att de kan ta sig in på arbetsmarknaden och bör därför åtföljas av adekvat stöd efter verksamheten. Praktikplatser och jobb underlättas av berörda aktörer på arbetsmarknaden, särskilt offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och handelskammare, och finansieras av den deltagande organisationen. Som deltagande organisationer bör de ansöka om finansiering via Europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan för förmedling mellan de unga deltagarna och arbetsgivare som erbjuder praktik och jobb på solidaritetsområdet.

(12)  Lättillgängliga praktikplatser och jobb bör vara tydligt åtskilda från volontärarbete både ekonomiskt och organisatoriskt. Praktikplatser bör aldrig leda till att arbetstillfällen ersätts. Avlönade praktikplatser och jobb kan dock vara ett incitament för missgynnade unga och unga med sämre förutsättningar att delta i solidaritetsrelaterad verksamhet som de annars kanske inte skulle ha tillgång till, och samtidigt ge ett tydligt europeiskt mervärde genom att bidra till att lösa viktiga, olösta samhällsproblem och stärka lokalsamhällen. Praktik kan underlätta ungas övergång från utbildning till sysselsättning och främja ungas anställbarhet, vilket är avgörande för deras varaktiga inträde på arbetsmarknaden. De praktikplatser och jobb som erbjuds utgör en språngbräda för unga så att de kan ta sig in på arbetsmarknaden. Praktik och jobb som erbjuds inom Europeiska solidaritetskåren bör alltid betalas av den deltagande organisation som tar emot eller anställer deltagaren. Praktikplatser bör grunda sig på ett skriftligt praktikavtal, i förekommande fall i enlighet med det tillämpliga regelverket i det land där praktiken äger rum, och bör följa principerna i rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram21. Jobb bör baseras på ett anställningsavtal i enlighet med nationell lagstiftning eller tillämpliga kollektivavtal, eller bådadera, i det deltagande land där jobbet utförs. Det ekonomiska stödet till de deltagande organisationer som erbjuder jobb bör inte överstiga tolv månader. Deltagande organisationer bör ansöka om finansiering via Europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan för förmedling mellan de unga deltagarna och de arbetsgivare som erbjuder praktik och jobb på solidaritetsområdet. Praktikplatser och jobb bör åtföljas av lämplig förberedelse, utbildning på arbetsplatsen och stöd efter placeringen, anpassat till deltagarens deltagande. Praktikplatser och jobb kan underlättas av berörda aktörer på arbetsmarknaden, särskilt offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och handelskammare, samt medlemsorganisationer i Eures i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/58921a när det handlar om utlandsverksamhet.

__________________

__________________

21 Rådets rekommendation av den 15 mars 2018 om en europeisk ram för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet, (EUT C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram, (EUT C 88, 27.3.2014, s. 1).

 

21a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (EUT L 107, 22.4.2016, s. 1).

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Insatser bör göras för att säkerställa att praktikplatser och jobb är tillgängliga för alla unga, särskilt för unga med sämre förutsättningar, inbegripet unga med funktionsnedsättning eller som är socialt eller kulturellt missgynnade, migranter och invånare i isolerade landsbygdsområden och EU:s yttersta randområden.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Ungas initiativförmåga är en viktig tillgång för samhället och arbetsmarknaden. Europeiska solidaritetskåren bidrar till att främja denna aspekt genom att ge unga möjlighet att utforma och genomföra egna projekt för att tillgodose särskilda behov i sina lokalsamhällen. Dessa projekt är ett tillfälle att pröva nya idéer och hjälpa unga människor att själva genomföra solidaritetsinsatser. De kan också fungera som en språngbräda för ytterligare engagemang i solidaritetsverksamhet och är ett första steg för att uppmuntra kårdeltagarna att starta företag eller bilda föreningar, icke-statliga organisationer eller andra organisationer med solidaritetsverksamhet, ungdomsverksamhet eller icke-vinstdrivande verksamhet.

(13)  Ungas initiativförmåga är en viktig tillgång för samhället och arbetsmarknaden. Europeiska solidaritetskåren bidrar till att främja denna aspekt genom att ge unga möjlighet att utforma och genomföra egna projekt för att tillgodose särskilda behov i sina lokalsamhällen. Dessa projekt är ett tillfälle att pröva nya idéer för att utveckla innovativa lösningar på gemensamma problem genom en nedifrån-och-upp-strategi och hjälpa unga människor att själva genomföra solidaritetsinsatser. De kan också fungera som en språngbräda för ytterligare engagemang i solidaritetsverksamhet och är ett första steg för att uppmuntra kårdeltagarna att starta företag och fortsätta vara aktiva medborgare som volontärer, praktikanter eller anställda i föreningar, icke-statliga organisationer eller andra organisationer med solidaritetsverksamhet, ungdomsverksamhet eller icke-vinstdrivande verksamhet. Europeiska solidaritetskåren bör framför allt skapa ett klimat där unga människor blir allt mer motiverade att engagera sig i solidaritetsverksamhet och tjäna samhällsintresset.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13a)  Volontärer kan bidra till att stärka unionens kapacitet att tillhandahålla behovs- och principbaserat humanitärt bistånd och bidra till att öka effektiviteten i den humanitära sektorn när de har valts ut, utbildats och förberetts för sin utplacering på ett korrekt sätt, så att de har de färdigheter och den kompetens som de behöver för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa de behövande, under förutsättning att de kan räkna med relevant stöd och handledning på plats. Det är därför ytterst viktigt att det finns högkvalificerade, välutbildade och erfarna handledare eller mentorer på fältet, då de bidrar till de humanitära insatsernas effektivitet och stöder volontärer.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Unga människor och organisationer som deltar i Europeiska solidaritetskåren bör känna att de tillhör en gemenskap av personer och organ som är engagerade i att främja solidaritet i hela Europa. Samtidigt behöver deltagande organisationer stöd för att stärka sin kapacitet att erbjuda verksamhet av hög kvalitet till ett ökande antal deltagare. Europeiska solidaritetskåren stöder nätverksarbete som stärker ungas och deltagande organisationers engagemang i samhället, främjar en europeisk solidaritetskårsanda och uppmuntrar utbytet av användbara metoder och erfarenheter. Nätverksarbetet bidrar också till att öka kunskapen om Europeiska solidaritetskåren bland offentliga och privata aktörer och till att samla in synpunkter från deltagare och deltagande organisationer på hur Europeiska solidaritetskåren genomförs.

(14)  Unga människor och organisationer som deltar i Europeiska solidaritetskåren bör känna att de tillhör en gemenskap av personer och organ som är engagerade i att främja solidaritet i hela Europa. Samtidigt behöver deltagande organisationer stöd för att stärka sin kapacitet att erbjuda verksamhet av hög kvalitet till ett ökande antal deltagare. Europeiska solidaritetskåren stöder nätverksarbete som stärker ungas och deltagande organisationers engagemang i samhället, främjar en europeisk solidaritetskårsanda och uppmuntrar utbytet av bästa praxis och erfarenheter. Nätverksarbetet bidrar också till att öka kunskapen om Europeiska solidaritetskåren bland offentliga och privata aktörer och till att samla in detaljerade och meningsfulla synpunkter från deltagare och deltagande organisationer på hur Europeiska solidaritetskåren genomförs under olika skeden. Insamlingen av synpunkter bör inbegripa frågor om programmets mål så att man bättre kan utvärdera hur väl de uppfylls.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14a)  För att programmet ska kunna genomföras framgångsrikt krävs ökad synlighet och medvetenhet samt ytterligare marknadsföring av de tillgängliga finansieringsmöjligheterna genom informationskampanjer (bland annat en årlig informationsdag om Europeiska solidaritetskåren) och dynamiska kommunikationsmedel, med särskilt fokus på sociala medier, för att säkerställa så stor medvetenhet som möjligt bland målgrupperna, både enskilda personer och organisationer.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa kvaliteten på de verksamheter och andra möjligheter som erbjuds genom Europeiska solidaritetskåren, i synnerhet genom att erbjuda deltagarna utbildning, språkstöd, försäkring, administrativt stöd och stöd efter verksamheten samt validera de kunskaper och färdigheter som de förvärvat genom sin kårerfarenhet. Volontärernas säkerhet och trygghet är av yttersta vikt och de bör inte skickas på uppdrag i områden där det råder internationella eller inhemska väpnade konflikter.

(15)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa kvaliteten på de verksamheter och möjligheter som erbjuds genom Europeiska solidaritetskåren, och åt att målet om inkludering uppnås genom dessa, i synnerhet genom att erbjuda deltagarna lämplig utbildning online eller offline, språkstöd, skälig anpassning, försäkring, förenklade administrativa förfaranden och stöd före och efter verksamheten samt validera de kunskaper och färdigheter som de förvärvat genom sin kårerfarenhet. Stödåtgärder bör utvecklas och tillhandahållas i samarbete med ungdomsorganisationer och andra icke-vinstdrivande organisationer och civilsamhällesorganisationer i syfte att utnyttja deras sakkunskap på området. Deltagarnas och de avsedda mottagarnas säkerhet och trygghet är av yttersta vikt. All verksamhet ska följa principen om att inte göra någon skada. Deltagarna bör inte skickas på uppdrag i områden där det råder internationella eller inhemska väpnade konflikter, eller till anläggningar som strider mot internationella människorättsstandarder. Verksamhet som omfattar direktkontakt med barn bör vägledas av principen om barnets bästa, och bör i lämpliga fall omfatta bakgrundskontroller av deltagarna eller andra åtgärder som syftar till att säkerställa barnens skydd.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  I enlighet med EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter (2017) och artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska unionen och medlemsstaterna främja och stödja omställningen från placering på institution av sårbara personer, såsom personer med funktionsnedsättning och barn, till familje- och samhällsbaserad vård. I detta sammanhang bör programmet inte stödja åtgärder eller initiativ som hindrar åtagandet att sätta stopp för placeringar på institution eller placeringar som skulle vara skadliga för barn eller personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b)  EU:s principer om lika möjligheter och icke-diskriminering bör respekteras fullt ut under hela genomförandet av programmet, inbegripet under identifieringen och urvalet av deltagare och organisationer.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att säkerställa att erfarenheten från Europeiska solidaritetskåren bidrar till deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, bör de kunskaper och färdigheter som verksamheten resulterar i kartläggas och dokumenteras ordentligt, med beaktande av nationella omständigheter och särdrag, i enlighet med rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande22.

(16)  För att säkerställa att erfarenheten från Europeiska solidaritetskåren bidrar till deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, sociala, kulturella, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, bör de kunskaper och färdigheter som verksamheten resulterar i kartläggas och dokumenteras ordentligt, med beaktande av nationella omständigheter och särdrag, i enlighet med rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande. För att säkerställa att registrerade sökande erbjuds passande solidaritetsverksamheter bör de få tillgång till solidaritetsverksamheternas läranderesultat innan de väljer att delta. Därför bör man, när så är lämpligt, uppmuntra användningen av ändamålsenliga instrument på unionsnivå och nationell nivå för erkännande av icke-formellt och informellt lärande, såsom ungdomspasset och Europass.

__________________

__________________

22 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande (EUT C 398, 22.12.2012, s. 1–5).

22 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande (EUT C 398, 22.12.2012, s. 1–5).

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16a)  De nationella programkontoren bör även uppmuntra unga volontärer att bli ambassadörer för programmet och dela med sig av sina erfarenheter i ungdomsnätverk, på utbildningsinstitutioner och på workshoppar. Före detta volontärer och ambassadörer skulle också kunna bidra till utbildningen av framtida kandidater.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  En kvalitetsmärkning bör säkerställa att de deltagande organisationerna uppfyller Europeiska solidaritetskårens principer och krav vad gäller deras rättigheter och skyldigheter under alla skeden av solidaritetsverksamheten. Att ha fått kvalitetsmärkningen är en förutsättning för att få delta, men bör inte automatiskt leda till finansiering inom Europeiska solidaritetskåren.

(17)  En kvalitetsmärkning bör säkerställa att de deltagande organisationerna uppfyller unionens värden, principer och mål samt Europeiska solidaritetskårens principer och krav vad gäller deras rättigheter och skyldigheter samt säkerhetsnormer under alla skeden av solidaritetsverksamheten, inbegripet före och efter verksamheten. Att ha fått kvalitetsmärkningen är en förutsättning för att få delta, men bör inte automatiskt leda till finansiering inom Europeiska solidaritetskåren. Olika kvalitetsmärkningar bör användas för olika typer av solidaritetsverksamheter.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Alla enheter som vill delta i Europeiska solidaritetskåren bör kvalitetsmärkas under förutsättning att de uppfyller tillämpliga villkor. Arbetet med kvalitetsmärkning bör utföras fortlöpande av Europeiska solidaritetskårens genomförandeorgan. Den tilldelade kvalitetsmärkningen bör regelbundet omprövas och kunna upphävas om det vid kontroller konstateras att villkoren inte längre är uppfyllda.

(18)  Alla enheter som vill delta i Europeiska solidaritetskåren bör kvalitetsmärkas under förutsättning att de uppfyller tillämpliga villkor. För att säkerställa att de deltagande organisationerna verkligen uppfyller Europeiska solidaritetskårens principer och krav vad gäller deras rättigheter och skyldigheter bör separata kvalitetsmärkningar införas för volontärarbete i solidaritetsverksamhet, volontärarbete till stöd för humanitära biståndsinsatser och praktik och jobb, och de bör även skilja sig åt beroende på den deltagande organisationens funktion. Arbetet med kvalitetsmärkning bör utföras fortlöpande av Europeiska solidaritetskårens genomförandeorgan. Den tilldelade kvalitetsmärkningen bör regelbundet omprövas och bör upphävas om det vid kontroller konstateras att villkoren inte längre är uppfyllda. Det administrativa förfarandet bör minimeras för att inte avskräcka mindre organisationer.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  Ansökningar om bidrag bör som regel lämnas in till det nationella programkontoret i det land där den deltagande organisationen är baserad. Ansökningar om bidrag för solidaritetsverksamhet som organiseras av Europaomfattande eller internationella organisationer, solidaritetsverksamhet som utförs av volontärgrupper på prioriterade områden som fastställts på EU-nivå och solidaritetsverksamhet till stöd för humanitära biståndsinsatser i tredjeländer bör lämnas in till genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea), som inrättades genom kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU1a.

 

__________________

 

1a Kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU av den 18 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och om upphävande av beslut 2009/336/EG (EUT L 343, 19.12.2013, s. 46).

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  De deltagande organisationerna kan ha flera funktioner i Europeiska solidaritetskåren. Som värdar bedriver de verksamhet för att ta emot deltagare och kan bland annat anordna verksamhet och ge deltagarna vägledning och stöd under solidaritetsverksamheten, beroende på vad som är lämpligt. I en stödfunktion bedriver de verksamhet för att sända ut och förbereda deltagarna före avresan, under och efter solidaritetsverksamheten och kan bland annat utbilda och leda deltagarna vidare till lokala organisationer efter verksamheten.

(20)  De deltagande organisationerna kan ha flera funktioner i Europeiska solidaritetskåren. Som värdar bedriver de verksamhet för att ta emot deltagare och kan bland annat anordna verksamhet och ge deltagarna vägledning och stöd under solidaritetsverksamheten samt återkoppling efter verksamheten, beroende på vad som är lämpligt. I en stödfunktion bedriver de verksamhet för att sända ut och förbereda deltagarna före avresan, under och efter solidaritetsverksamheten och kan bland annat utbilda och leda deltagarna vidare till lokala organisationer efter verksamheten, i syfte att skapa fler möjligheter för ytterligare solidaritetserfarenheter. De nationella programkontoren bör även uppmuntra volontärer att bli ambassadörer för programmet och dela med sig av sina personliga erfarenheter i ungdomsnätverk och på utbildningsinstitutioner och därmed bidra till att främja programmet. De nationella programkontoren bör ge volontärerna stöd i detta syfte.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  För att stödja solidaritetsverksamhet bland unga människor bör de deltagande organisationerna vara offentliga eller privata enheter eller internationella organisationer, icke-vinstdrivande eller vinstdrivande, och får inbegripa ungdomsorganisationer, religiösa institutioner och välgörenhetsorganisationer, sekulära humanistiska organisationer, icke-statliga organisationer och andra aktörer från civilsamhället. Finansieringen från programmet bör endast täcka den icke-vinstdrivna delen av de deltagande organisationernas verksamheter.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Det bör bli lättare att driva Europeiska solidaritetskårens projekt i större skala. Särskilda åtgärder bör vidtas för att hjälpa dem som ansvarar för solidaritetskårsprojekt att söka bidrag eller skapa synergieffekter genom stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och programmen för migration, säkerhet, rättvisa och medborgarskap, hälsa och kultur.

(21)  Det bör bli lättare att driva Europeiska solidaritetskårens projekt i större skala. Samtidigt bör potentiella bidragsmottagare ges tillgång till korrekta och kontinuerligt uppdaterade uppgifter om dessa möjligheter. Särskilda åtgärder bör vidtas för att hjälpa dem som ansvarar för solidaritetskårsprojekt att söka bidrag eller skapa synergieffekter genom stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och programmen för migration, säkerhet, rättvisa och medborgarskap, hälsa och kultur.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  En portal för Europeiska solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande för att ge enkel tillgång till Europeiska solidaritetskåren och fungera som en gemensam kontaktpunkt för både intresserade personer och organisationer vad gäller exempelvis registrering, kartläggning och matchning av profiler och möjligheter, nätverksbyggande och virtuella utbyten, kurser på nätet, språkstöd och stöd efter verksamheten samt andra användbara funktioner som kan uppkomma i framtiden.

(23)  En portal för Europeiska solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande för att ge enkel, hinderfri och användarvänlig tillgång till Europeiska solidaritetskåren, i enlighet med de standarder som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/21021a. Portalen för Europeiska solidaritetskåren fungerar som en gemensam kontaktpunkt för både intresserade personer och organisationer vad gäller exempelvis registrering, kartläggning och matchning av profiler och möjligheter, nätverksbyggande och virtuella utbyten, kurser på nätet, språkstöd och stöd före och efter verksamheten, en mekanism för återkoppling och utvärdering samt andra användbara funktioner som kan uppkomma i framtiden. Fördelen med en gemensam kontaktpunkt är att den ger samlad tillgång till olika aktiviteter, men enskilda personer kan stöta på fysiska, sociala eller andra hinder vid anslutning till portalen. För att övervinna sådana hinder bör de deltagande organisationerna ge deltagarna stöd vid registreringen.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Europeiska solidaritetskårens portal bör vidareutvecklas med beaktande av den europeiska interoperabilitetsramen23, som ger särskild vägledning om hur man skapar driftskompatibla digitala offentliga tjänster. Ramen genomförs i medlemsstaterna och andra medlemmar av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) genom nationella ramar för interoperabilitet. Den innehåller 47 konkreta rekommendationer om hur de offentliga förvaltningarna bättre kan förvalta sina initiativ för interoperabilitet, etablera kontakter över organisationsgränserna, rationalisera processer som stöder obrutna digitala tjänster och säkerställa att varken befintlig eller ny lagstiftning äventyrar insatser för interoperabilitet.

(24)  Europeiska solidaritetskårens portal bör vidareutvecklas med beaktande av den europeiska interoperabilitetsramen23, som ger särskild vägledning om hur man skapar driftskompatibla digitala offentliga tjänster. Ramen genomförs i medlemsstaterna och andra medlemmar av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) genom nationella ramar för interoperabilitet. Den innehåller 47 konkreta rekommendationer om hur de offentliga förvaltningarna bättre kan förvalta sina initiativ för interoperabilitet, etablera kontakter över organisationsgränserna, rationalisera processer som stöder obrutna digitala tjänster och säkerställa att varken befintlig eller ny lagstiftning äventyrar insatser för interoperabilitet. Portalen bör dessutom vara uppbyggd i enlighet med de standarder som fastställs i direktiv (EU) 2016/2102.

_________________

_________________

23 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Europeiska interoperabilitetsramen – genomförandestrategi (COM(2017) 134 final).

23 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Europeiska interoperabilitetsramen – genomförandestrategi (COM(2017) 134 final).

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  För att öka insynen i genomförandet och förbättra programmets effektivitet bör kommissionen regelbundet samråda med de viktigaste intressenterna, däribland de deltagande organisationerna, om programmets genomförande.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 24b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24b)  För att programmet ska fungera väl och programmets åtgärder vidtas i tid är det mycket viktigt att det införs mekanismer i programmets arbetsprogram som garanterar att registrerade sökande får erbjudanden inom en rimlig och relativt förutsägbar tidsperiod. Registrerade sökande bör därför löpande delges information och uppdateringar om tillgängliga placeringar och aktivt engagerade deltagande organisationer, i syfte att stimulera deras engagemang i programmet efter att de registrerats, och de bör även erbjudas möjlighet att direkt kontakta de aktörer som är engagerade på solidaritetsområdet på både nationell och europeisk nivå.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  I enlighet med unionens principer om lika möjligheter och icke-diskriminering bör medborgare och varaktigt bosatta i unionen från alla samhällsgrupper och alla åldrar ha möjlighet att visa ett aktivt samhällsengagemang. Med tanke på de särskilda utmaningarna med humanitära insatser bör deltagarna i initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete vara minst 18 år gamla, och de kan komma från en rad olika bakgrunder och åldersgrupper vilkas kompetens är relevant för ett framgångsrikt genomförande av sådana humanitära insatser.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att alla unga, särskilt de med sämst förutsättningar, kan delta i Europeiska solidaritetskårens verksamhet. Särskilda åtgärder bör vidtas för att främja social inkludering och deltagande av missgynnade unga, samt för att ta hänsyn till begränsningar som beror på att vissa landsbygdsområden, unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna är så avlägset belägna. De deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder så att Europeiska solidaritetskåren fungerar väl. Åtgärderna bör, när så är möjligt och utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare, lösa administrativa problem som gör det svårt att få visum och uppehållstillstånd eller att få ett europeiskt sjukförsäkringskort vid verksamhet i ett annat EU-land.

(28)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att alla unga, särskilt de med sämre förutsättningar, kan delta i Europeiska solidaritetskårens verksamhet, enligt vad som beskrivs närmare i strategin för inkludering och mångfald, som utvecklats och tillämpas inom ramen för programmet Erasmus+. Särskilda åtgärder, såsom lämpliga former av solidaritetsverksamhet och personlig vägledning, bör vidtas för att främja social inkludering och deltagande av unga med sämre förutsättningar, samt för att ta hänsyn till begränsningar som beror på att vissa landsbygdsområden, unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna är så avlägset belägna. Unga människor med sämre förutsättningar bör därför även ha möjlighet att delta på deltid eller i det land där de är bosatta, utan att det påverkar deras möjlighet att delta på heltid eller i ett annat land än det där de är bosatta, och bör kunna dra nytta av andra åtgärder som syftar till att underlätta deras deltagande i programmet. De deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder så att Europeiska solidaritetskåren fungerar väl. Åtgärderna bör, när så är möjligt och utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare, lösa administrativa problem som gör det svårt att få visum och uppehållstillstånd eller att få ett europeiskt sjukförsäkringskort vid verksamhet i ett annat EU-land.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28a)  Man bör särskilt uppmärksamma och stödja kapaciteten hos de partnerorganisationer som agerar värdar i tredjeländer samt behovet av att integrera volontärarbetet i det lokala sammanhanget och underlätta volontärernas samverkan med lokala humanitära aktörer, värdsamhället och civilsamhället.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  För att visa på vikten att bekämpa klimatförändringarna, i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och nå FN:s mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att nå det övergripande målet om att 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av programmet och på nytt bedömas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

(29)  För att visa på vikten att bekämpa klimatförändringarna, i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och nå FN:s mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att nå det övergripande målet om att minst 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027, och ett årligt mål på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av programmet och på nytt bedömas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30a)  En lämplig del av budgeten bör avsättas för utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna och utveckling av ungdomsnätverk.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  I linje med kommissionens meddelande Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden31 bör programmet ta hänsyn till den särskilda situationen i dessa regioner. Åtgärder kommer att vidtas för att öka de yttersta randområdenas deltagande i alla insatser. Sådana åtgärder kommer att övervakas regelbundet och utvärderas.

(35)  I linje med kommissionens meddelande Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden31 bör programmet ta hänsyn till den särskilda situationen i dessa regioner. Åtgärder kommer att vidtas för att öka de yttersta randområdenas deltagande i alla insatser, bland annat ökad publicitet. Sådana åtgärder kommer att övervakas regelbundet och utvärderas.

__________________

__________________

31 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken: Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden (COM(2017) 623 final).

31 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken: Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden (COM(2017) 623 final).

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  I enlighet med budgetförordningen bör kommissionen anta arbetsprogram och informera Europaparlamentet och rådet om detta. Arbetsprogrammet bör fastställa de åtgärder som behövs för att genomföra dem i enlighet med programmets allmänna och särskilda mål, urvals- och tilldelningskriterierna för bidrag samt alla andra uppgifter som krävs. Arbetsprogram och eventuella ändringar av dessa bör antas genom genomförandeakter i enlighet med granskningsförfarandet.

(36)  Eftersom programmet genomförs under en sjuårsperiod måste det vara tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas efter en förändrad verklighet och nya politiska prioriteringar för genomförandet av solidaritetsverksamhet. Förordningen anger därför inte i detalj hur insatserna ska utformas, och det fastställs inte några politiska prioriteringar eller motsvarande budgetprioriteringar för de kommande sju åren. I stället bör de underordnade politiska beslut och prioriteringar, inbegripet detaljer om särskilda insatser, som ska genomföras genom de olika verksamheterna fastställas i ett årligt arbetsprogram i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10461a (budgetförordningen). Arbetsprogrammet bör även fastställa de åtgärder som behövs för att de ska kunna genomföras, i överensstämmelse med programmets allmänna och särskilda mål, urvals- och tilldelningskriterier för bidrag samt alla övriga uppgifter som krävs. Arbetsprogram och eventuella ändringar av dessa bör antas genom en delegerad akt. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den genomföra lämpliga samråd under det förberedande arbetet, även på expertnivå, och säkerställa att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt, i syfte att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter.

 

____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

Motivering

Detta ändringsförslag har att göra med att arbetsprogram ska antas genom delegerade akter i stället för genomförandeakter. Ändringsförslaget förklarar att förordningen endast innehåller begränsade politiska detaljer eftersom man vill garantera flexibilitet och eftersom detaljerade politiska beslut kommer att fattas genom det årliga arbetsprogrammet. Det återspeglar en övergripande strategi som ligger i linje med andra ärenden från CULT-utskottet som rör den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och resultat som de insatser som stöds av programmet medför, bör säkerställas på europeisk, nationell och lokal nivå. Man bör särskilt uppmuntra sociala företag att stödja Europeiska solidaritetskårens verksamhet. Den utåtriktade verksamheten, offentliggörandet och spridningen bör utgå från alla de organ som genomför programmet med, i förekommande fall, stöd av andra viktiga parter.

(38)  Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och resultat som de insatser som stöds av programmet medför, bör säkerställas på europeisk, regional, nationell och lokal nivå. Information om programmet bör spridas genom dynamiska kommunikationsmedel, med särskilt fokus på sociala medier, för att nå ut till ett stort antal potentiella sökande. Man bör särskilt uppmuntra sociala företag att stödja Europeiska solidaritetskårens verksamhet. Den utåtriktade verksamheten, offentliggörandet och spridningen bör utgå från alla de organ som genomför programmet, unionens webbplatser och unionsprogram som hör samman med Europeiska solidaritetskåren, och bör i förekommande fall inbegripa stöd av andra viktiga parter.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  För att bättre nå programmets mål bör kommissionen, medlemsstaterna och nationella myndigheter samarbeta nära i partnerskap med icke-statliga organisationer, ungdomsorganisationer och lokala aktörer med sakkunskap om solidaritetsinsatser.

(39)  För att bättre nå programmets mål bör kommissionen, medlemsstaterna och nationella myndigheter samarbeta nära i partnerskap med icke-statliga organisationer, sociala företag, ungdomsorganisationer, organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och lokala aktörer med sakkunskap om solidaritetsinsatser, däribland byråer som arbetar med infrastruktur för och stöd till volontärarbete, till exempel volontärcentrum.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  För att effektivisera kommunikationen med allmänheten och stärka synergieffekterna mellan de kommunikationsinsatser som vidtas på kommissionens initiativ, bör de budgetmedel som anslås för kommunikationsinsatser enligt den här förordningen också bidra till att sprida information om unionens politiska prioriteringar i den mån de berör den här förordningens allmänna mål.

(40)  För att effektivisera kommunikationen med allmänheten och stärka synergieffekterna mellan de kommunikationsinsatser som vidtas på kommissionens initiativ, bör de budgetmedel som anslås för kommunikationsinsatser enligt den här förordningen också bidra till att hinderfritt sprida information om unionens politiska prioriteringar i den mån de berör den här förordningens allmänna mål.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  För att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning och rättssäkerhet i varje deltagande land bör varje nationell myndighet utse ett oberoende revisionsorgan. När så är möjligt, och för att maximera effektiviteten, kan det oberoende revisionsorganet vara samma som det som utsetts för de åtgärder som anges i kapitel III i [den nya Erasmusförordningen].

(42)  För att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning, kostnadsoptimering och rättssäkerhet i varje deltagande land bör varje nationell myndighet utse ett oberoende revisionsorgan. När så är möjligt, och för att maximera effektiviteten, kan det oberoende revisionsorganet vara samma som det som utsetts för de åtgärder som anges i kapitel III i [den nya Erasmusförordningen].

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Medlemsstaterna bör sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera väl. Detta omfattar att, när så är möjligt, lösa problem som skapar svårigheter att få visum och uppehållstillstånd, utan att det påverkar tillämpningen unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare. I överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/80132 uppmuntras medlemsstaterna att inrätta skyndsamma ansökningsförfaranden.

(43)  Medlemsstaterna bör sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera väl. Detta inbegriper att, när så är möjligt och utan att det påverkar tillämpningen av unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare, lösa problem som skapar svårigheter att få visering och uppehållstillstånd samt andra rättsliga problem som skulle kunna hindra unga människors tillgång till programmet. I överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/80132 uppmuntras medlemsstaterna att inrätta skyndsamma ansökningsförfaranden.

_________________

_________________

32 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (EUT L 132, 21.5.2016, s. 21).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (EUT L 132, 21.5.2016, s. 21).

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201133.

utgår

_________________

 

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Motivering

Detta ändringsförslag har att göra med att arbetsprogram ska antas genom delegerade akter i stället för genomförandeakter.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna35. Denna förordning syftar särskilt till att säkerställa full respekt för rätten till jämställdhet och rätten att inte utsättas för diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, och att främja tillämpningen av artiklarna 21 och 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(48)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna35. Denna förordning syftar särskilt till att säkerställa full respekt för rätten till jämställdhet och rätten att inte utsättas för diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund, och att främja tillämpningen av artiklarna 21 och 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

_________________

_________________

35 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 326, 26.10.2012, s. 391).

35 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 326, 26.10.2012, s. 391).

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  solidaritetsverksamhet: en tillfällig verksamhet av hög kvalitet som bidrar till Europeiska solidaritetskårens mål och kan bedrivas i form av volontärarbete, praktik, jobb, solidaritetsprojekt och nätverksarbete på olika områden, bland annat de som anges i punkt 13; verksamheten ska säkra ett europeiskt mervärde och följa hälso- och säkerhetsföreskrifter.

(1)  solidaritetsverksamhet: en inkluderande verksamhet av hög kvalitet som har tillräckliga medel, tar itu med viktiga samhällsutmaningar till förmån för en samhällsgrupp eller samhället i stort och som bidrar till Europeiska solidaritetskårens mål och kan bedrivas i form av volontärarbete, praktik, jobb, solidaritetsprojekt och nätverksarbete på olika områden, bland annat de som anges i punkt 13; verksamheten ska säkra ett europeiskt mervärde och följa hälso- och säkerhetsföreskrifter och internationella människorättsstandarder.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  registrerad sökande: person mellan 17 och 30 år som har registrerat sig på Europeiska solidaritetskårens portal för att anmäla intresse att delta i solidaritetsverksamhet, men som ännu inte deltar i sådan verksamhet.

(2)  registrerad sökande: person mellan 17 och 30 år som är lagligen bosatt i ett deltagande land och som har registrerat sig på Europeiska solidaritetskårens portal för att anmäla intresse att delta i solidaritetsverksamhet, men som ännu inte deltar i sådan verksamhet.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  deltagare: person mellan 18 och 30 år som har registrerat sig på Europeiska solidaritetskårens portal och deltar i solidaritetsverksamhet genom Europeiska solidaritetskåren.

(3)  deltagare: person mellan 18 och 30 år som är lagligen bosatt i ett deltagande land, som har registrerat sig på Europeiska solidaritetskårens portal och som deltar i solidaritetsverksamhet genom Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  unga med sämre förutsättningar: unga personer som möter hinder som gör det svårt för dem att få faktisk tillgång till programmets möjligheter av ekonomiska, sociala, kulturella eller geografiska skäl, av hälsoskäl eller till följd av funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter.

(4)  unga med sämre förutsättningar: personer som behöver ytterligare stöd på grund av olika hinder som kommer sig av exempelvis funktionsnedsättning, hälsoproblem, inlärningssvårigheter, deras migrantbakgrund, kulturskillnader och ekonomiska, sociala och geografiska skillnader, bland annat personer från marginaliserade grupper eller personer som riskerar att diskrimineras på någon av de grunder som anges i artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  deltagande organisation: varje offentlig eller privat enhet, oavsett om det är på lokal, regional, nationell eller internationell nivå, som har fått Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning.

(5)  deltagande organisation: varje offentlig eller privat enhet, oavsett om den är icke-vinstdrivande eller vinstdrivande och oavsett om det är på lokal, regional, nationell eller internationell nivå, som har fått Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning i rollen som värd, i en stödfunktion eller i båda funktionerna, vilket säkerställer att denna organisation kan genomföra solidaritetsverksamhet av hög kvalitet i enlighet med programmets mål.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  volontärarbete: solidaritetsverksamhet som utförs som en frivillig och obetald verksamhet under högst tolv månader.

(6)  volontärarbete: frivillig solidaritetsverksamhet som utförs till förmån för allmännyttan, som bidrar till att skapa välfärd i samhället och som en deltagare utför på sin fritid och av egen fri vilja, utan rätt till ersättning och under högst tolv månader.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  praktik: solidaritetsverksamhet under en period på två till sex månader som får förlängas en gång till som längst tolv månader och som erbjuds och betalas av den deltagande organisation som tar emot kårdeltagaren.

(7)  praktik: avlönad solidaritetsverksamhet i form av arbetspraktik inom en deltagande organisation under en period på tre till sex månader som får förlängas en gång till som längst tolv månader och som erbjuds och betalas av den deltagande organisation som tar emot kårdeltagaren och som har ett inslag av lärande för att förvärva relevanta färdigheter och erfarenheter.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  jobb: solidaritetsverksamhet under en period på två till tolv månader, som betalas av den deltagande organisation som anställer kårdeltagaren.

(8)  jobb: anständigt avlönad solidaritetsverksamhet under en period på tre till tolv månader, som har ett inslag av lärande och utbildning, baseras på ett skriftligt avtal och som erbjuds och betalas av den deltagande organisation som anställer kårdeltagaren, utan att det ersätter ett befintligt arbetstillfälle.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  solidaritetsprojekt: oavlönad solidaritetsverksamhet i hemlandet under högst tolv månader som grupper med minst fem kårdeltagare utför för att ta itu med viktiga problem i lokalsamhället och samtidigt tillföra ett tydligt europeiskt mervärde.

(9)  solidaritetsprojekt: oavlönad solidaritetsverksamhet i hemlandet eller utomlands eller under högst tolv månader som grupper med minst fem kårdeltagare utför för att ta itu med viktiga problem i lokalsamhället och samtidigt tillföra ett tydligt europeiskt mervärde.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  kvalitetsmärkning: certifiering av en deltagande organsation som vill erbjuda solidaritetsverksamhet inom Europeiska solidaritetskåren i rollen som värd och/eller i en stödfunktion.

(10)  kvalitetsmärkning: certifiering, baserad på olika specifika krav beroende på typen av solidaritetsverksamhet, av en deltagande organisation som vill erbjuda solidaritetsverksamhet inom Europeiska solidaritetskåren i rollen som värd och/eller i en stödfunktion, som intygar att den deltagande organisationen kan säkerställa solidaritetsverksamhetens kvalitet i enlighet med programmets principer och mål, under alla skeden av solidaritetsverksamheten.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmets allmänna mål är att stärka ungas och organisationers engagemang i solidaritetsverksamhet som är tillgänglig och av hög kvalitet som ett sätt att stärka sammanhållningen, solidariteten och demokratin i och utanför unionen och ta itu med samhällsutmaningar och humanitära utmaningar på fältet, med särskilda insatser för att främja social inkludering.

1.  Programmets allmänna mål är att främja solidaritet som värde, framförallt genom volontärarbete, stärka engagemanget i solidaritetsverksamhet som är tillgänglig och av hög kvalitet hos en generation unga människor som är mer benägna att delta i solidaritetsverksamhet och hos organisationer, som ett sätt att stärka den sociala sammanhållningen, solidariteten, demokratin, den europeiska identiteten och det aktiva medborgarskapet i och utanför unionen, stödja samhällen och möta samhällsutmaningar och humanitära utmaningar på fältet, med särskilda insatser för att främja social inkludering och lika möjligheter.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Programmets särskilda mål är att ge unga personer, även de med sämre förutsättningar, lättillgängliga möjligheter till engagemang i solidaritetsverksamhet i och utanför Europa och samtidigt förbättra och validera deras färdigheter och underlätta deras anställbarhet och inträde på arbetsmarknaden.

2.  Programmets särskilda mål är att ge unga personer, även de med sämre förutsättningar, lättillgängliga och inkluderande möjligheter till engagemang i solidaritetsverksamhet som leder till positiva samhällsförändringar i och utanför Europa och samtidigt förbättra och validera deras färdigheter för personlig, utbildningsmässig, social, kulturell, medborgerlig och yrkesmässig utveckling, och underlätta deras fortsatta engagemang som aktiva medborgare samt deras anställbarhet och inträde på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Återkopplingen från deltagare och deltagande organisationer ska även innehålla en utvärdering av hur väl programmets mål uppfyllts.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Ungas deltagande i solidaritetsverksamhet som fyller samhällsbehov, enligt artikel 6.

(a)  Ungas deltagande i solidaritetsverksamhet som fyller samhällsbehov, enligt artikel 6, och i insatser för att uppnå målen för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Ungas deltagande i humanitär solidaritetsverksamhet (Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd), enligt artikel 10.

(b)  Deltagande i humanitär solidaritetsverksamhet (Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd) av unga och personer med sakkunskap, enligt artikel 10, och insatser inom och utanför unionen som syftar till att bygga upp värdorganisationernas kapacitet för humanitärt bistånd i tredjeländer, enligt artikel 11.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  De operativa målen och motsvarande politiska prioriteringarna för de insatser som ska genomföras genom verksamheterna på de områden som avses i punkt 3 i denna artikel ska fastställas i detalj i det årliga arbetsprogrammet, som ska antas i enlighet med artikel 18.

Motivering

Detta ändringsförslag har att göra med att arbetsprogram ska antas genom delegerade akter i stället för genomförandeakter. Ändringsförslaget konstaterar att förordningen endast innehåller begränsade politiska detaljer eftersom man vill garantera flexibilitet och eftersom detaljerade politiska beslut kommer att fattas genom det årliga arbetsprogrammet. Det återspeglar en övergripande strategi som ligger i linje med andra ärenden från CULT-utskottet som rör den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  praktik och jobb, enligt artikel 8.

(b)  praktik och jobb av hög kvalitet, enligt artikel 8.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  sitt tillvägagångssätt för att involvera unga med olika bakgrund,

(d)  sin inkluderande förmåga och faktiska förmåga att involvera unga med olika bakgrund, även unga med funktionsnedsättning,

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De årliga arbetsprogram som antas i enlighet med artikel 18 ska innehålla en förteckning över verksamheter som kan vara farliga för deltagare, mottagare och samhället eller olämpliga för deltagare och som inte ska genomföras inom ramen för programmet eller som ska vara föremål för särskild utbildning, bakgrundskontroller eller andra åtgärder.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  stärka de deltagande organisationernas kapacitet att erbjuda projekt av hög kvalitet till ett ökande antal deltagare i Europeiska solidaritetskåren,

(a)  stärka de ideella deltagande organisationernas kapacitet att erbjuda lättillgängliga och lämpligt finansierade projekt av hög kvalitet till ett ökande antal deltagare i Europeiska solidaritetskåren,

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  locka fler att delta, både unga och deltagande organisationer,

(b)  locka fler att delta, både unga och de med viss erfarenhet inom initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete samt deltagande organisationer,

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)   underlätta tillgången för personer med funktionsnedsättning till all verksamhet som erbjuds,

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  erbjuda möjligheter att ge återkoppling på solidaritetsverksamheten, och

(c)  erbjuda möjligheter att ge återkoppling på solidaritetsverksamheten och att marknadsföra programmet som ambassadör, och

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  åtgärder för att skydda solidaritetsverksamheternas mottagare, inbegripet riktad utbildning för deltagare som genomför sin solidaritetsverksamhet till förmån för sårbara grupper, bland annat barn, och bakgrundskontroller av deltagare som arbetar med barn,

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  åtgärder för att främja social inkludering och lika möjligheter, särskilt till deltagande av unga människor med sämre förutsättningar, såsom lämpliga former av solidaritetsverksamhet och personligt stöd,

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ac)  åtgärder för att säkerställa kapacitetsuppbyggnad och administrativt stöd för deltagande organisationer,

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  utveckling och upprätthållande av en kvalitetsmärkning för enheter som vill erbjuda solidaritetsverksamhet genom Europeiska solidaritetskåren,

(b)  utveckling och upprätthållande av kvalitetsmärkningarna för enheter som vill erbjuda solidaritetsverksamhet genom Europeiska solidaritetskåren,

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  inrättande, underhåll och uppdatering av Europeiska solidaritetskårens portal och andra relevanta nättjänster samt nödvändiga it-supportsystem och webbaserade verktyg.

(d)  inrättande, underhåll och uppdatering av en tillgänglig portal för Europeiska solidaritetskåren på åtminstone alla officiella unionsspråk och av andra relevanta nättjänster samt nödvändiga it-supportsystem och webbaserade verktyg, som ska uppfylla tillgänglighetskraven i direktiv (EU) 2016/2102.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  åtgärder för att uppmuntra sociala företag att stödja programmets verksamhet eller göra det möjligt för anställda att delta i volontärverksamhet inom ramen för programmet,

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  utarbetandet av ett tydligt och detaljerat förfarande riktat till deltagare och deltagande organisationer, som fastställer stegen i och tidsramarna för solidaritetsverksamhetens samtliga skeden.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Insatser inom programområdet ”ungas deltagande i solidaritetsverksamhet som fyller samhällsbehov” ska särskilt bidra till att stärka sammanhållning, solidaritet och demokrati i och utanför unionen och samtidigt hitta lösningar på samhällsproblem med särskilda insatser för att främja social inkludering.

1.  Insatser inom programområdet ”ungas deltagande i solidaritetsverksamhet som fyller samhällsbehov” ska särskilt bidra till att stärka sammanhållning, solidaritet, medborgarskap och demokrati i och utanför unionen och samtidigt hitta lösningar på samhällsproblem med särskilda insatser för att främja social inkludering och lika möjligheter.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  praktik och jobb, enligt artikel 8.

(b)  praktik och jobb av hög kvalitet, enligt artikel 8.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Volontärarbete som avses i artikel 4.1 a ska ha ett inslag av lärande och utbildning, får inte ersätta praktikplatser eller arbetstillfällen, får inte jämställas med en anställning och ska baseras på ett skriftligt volontäravtal.

1.  Volontärarbete som avses i artikel 4.1 b ska omfatta en gedigen utbildnings- och lärandedimension samt utbildning online och offline som är skräddarsydd efter den berörda verksamheten och som äger rum före, under och efter verksamheten, ska eftersträva en tydlig inverkan på identifierade samhällsbehov, får inte ersätta praktikplatser eller arbetstillfällen, får inte jämställas med en anställning och ska baseras på ett skriftligt volontäravtal i enlighet med relevant nationell lagstiftning. Ett sådant avtal ska säkerställa ett lämpligt rättsligt, socialt och ekonomisk skydd för deltagaren.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Volontärarbete får utföras i ett annat land än det där deltagaren bor (utomlands) eller i det land där deltagaren bor (inom landet).

2.  Volontärarbete ska i regel utföras i ett annat land än det där deltagaren bor (utomlands). Volontärarbete får utföras i det land där deltagaren bor (inom landet), men ska endast vara öppet för deltagande av unga människor med sämre förutsättningar och ska omfatta deltagande av deltagare som bor i ett annat land än det där verksamheten utförs.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Praktik som avses i artikel 4.2 b ska bygga på ett skriftligt praktikavtal i enlighet med det tillämpliga regelverket i det land där praktiken görs, när så är lämpligt, och med hänsyn till principerna för kvalitetskriterier för praktikprogram (2014/C 88/01). Praktikplatser får inte ersätta anställningar.

1.  Praktik ska vara avlönad och bygga på ett skriftligt praktikavtal som ingås i början av praktiken i enlighet med det tillämpliga regelverket i det land där praktiken görs, när så är lämpligt. Praktikavtalet ska ange lärandemålen, arbetsvillkoren, praktikens längd, den ersättning som deltagaren ska få och parternas rättigheter och skyldigheter, och ska ta hänsyn till principerna för kvalitetskriterier för praktikprogram (2014/C 88/01). Praktikplatser får inte ersätta anställningar.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett jobb som avses i artikel 4.1 b ska bygga på ett anställningsavtal i enlighet med den nationella lagstiftningen i det deltagande land där jobbet utförs. Det ekonomiska stödet till de deltagande organisationer som erbjuder jobb får inte överstiga tolv månader i de fall då anställningsavtalet varar längre än tolv månader.

2.  Ett jobb ska bygga på ett skriftligt anställningsavtal som uppfyller alla arbets- och anställningsvillkor i den nationella lagstiftningen, tillämpliga kollektivavtal, eller bådadera, i det land där jobbet utförs. Det ekonomiska stödet till deltagande organisationer som erbjuder jobb får inte överstiga tolv månader i de fall då anställningsavtalet varar längre än tolv månader.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Praktik och jobb ska ha ett inslag av lärande och utbildning.

3.  Praktik och jobb ska ha ett gediget inslag av utbildning och lärande före och under verksamheten för att hjälpa deltagaren att förvärva relevanta erfarenheter i syfte att utveckla kompetenser som är användbara för deltagarens personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Praktik och jobb får utföras i ett annat land än det där deltagaren bor (utomlands) eller i det land där deltagaren bor (inom landet).

4.  Praktik och jobb ska i regel utföras i ett annat land än det där deltagaren bor (utomlands). Praktik och jobb får utföras i det land där deltagaren bor (inom landet), men ska endast vara öppet för deltagande av unga människor med sämre förutsättningar och ska omfatta deltagande av deltagare som bor i ett annat land än det där verksamheten utförs.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Det ska anslås tillräckliga medel för att finansiera den skäliga anpassningen i syfte att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta på lika villkor som andra, i enlighet med artikel 27 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och rådets direktiv 2000/78/EG.

 

____________________

 

1a  Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16).

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Insatser inom Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd ska särskilt bidra till att ge behovsbaserat humanitärt bistånd i syfte att rädda liv, förebygga och lindra mänskligt lidande och slå vakt om människovärdet samt stärka kapaciteten och motståndskraften hos sårbara eller katastrofdrabbade samhällen.

1.  Insatser inom Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd ska särskilt bidra till att ge behovsbaserat humanitärt bistånd i syfte att rädda liv, förebygga och lindra mänskligt lidande och slå vakt om människovärdet i samband med naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor samt stärka kapaciteten och motståndskraften hos samhällen som är sårbara, instabila eller drabbade av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor, och underlätta övergången från den humanitära insatsen till mer långsiktig hållbar och inkluderande utveckling.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De insatser som omfattas av detta kapitel ska följa de principer om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende som gäller för humanitärt bistånd.

2.  De insatser som omfattas av detta kapitel ska utföras i enlighet med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd och ska främja de grundläggande principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende som gäller för humanitärt bistånd, samtidigt som de än en gång betonar unionens starka stöd för en behovsbaserad strategi, utan att diskriminera mellan eller inom berörda befolkningsgrupper och med respekt för internationell rätt.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a.  Unionens humanitära bistånd tillhandahålls i situationer där även andra instrument för utvecklingssamarbete, krishantering och civilskydd kan användas. Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd ska arbeta så att man skapar samstämdhet och komplementaritet och undviker överlappning med unionens andra relevanta politikområden och instrument, i synnerhet unionens humanitära biståndspolitik, politik för utvecklingssamarbete och civilskyddsmekanism.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2b.  För att främja en samordnad internationell insats vid humanitära kriser ska insatserna enligt detta kapitel vara förenliga med dem som samordnas av Förenta nationernas kontor för samordning av humanitära frågor.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2c.  Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd ska bidra till att stärka jämställdhetsperspektivet i unionens humanitära bistånd och främja humanitära insatser som är anpassade till kvinnors särskilda behov. Särskild vikt ska läggas på samarbete med kvinnogrupper och kvinnonätverk för att främja kvinnors deltagande och ledarskap inom humanitärt bistånd och dra nytta av deras kapacitet och expertis när det gäller att bidra till återhämtning, fredsbyggande, katastrofriskreducering och motståndskraft i berörda samhällen.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2d.  De särskilda villkoren för att sända ut en volontär ska, i nära samråd med värdorganisationerna, anges i ett avtal mellan utsändarorganisationen och Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd, inbegripet rättigheter och skyldigheter samt utplaceringens längd, plats och arbetsuppgifter.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  solidaritetsprojekt,

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  På grundval av en förhandsbedömning av behoven i tredjeländer ska denna förordning stödja åtgärder som syftar till att stärka kapaciteten för humanitärt bistånd, i syfte att stärka den lokala beredskapen och de lokala insatserna vid humanitära kriser och säkerställa att volontärarbetet har en faktisk och varaktig effekt på fältet, bland annat

 

(a)   riskhantering i samband med naturkatastrofer, beredskap och insatser vid katastrofer, handledning och utbildning i förvaltning av volontärer samt andra områden som är relevanta för personal och volontärer från värdorganisationer, och

 

(b)   utbyte av bästa praxis, tekniskt bistånd, partnersamverkansprogram och utbyte av personal och volontärer samt inrättande av nätverk och andra relevanta åtgärder.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Kommissionen ska bibehålla, upprätthålla och uppdatera databasen över EU-frivilliga, bland annat med uppgifter om de EU-frivilligas tillgänglighet och lämplighet, samt reglera tillgången till och användandet av den, och därmed göra det möjligt för återvändande volontärer att fortsätta delta. Behandlingen av de personuppgifter som samlas in för databasen ska i förekommande fall ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/17251b.

 

____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Volontärarbete till stöd för humanitära insatser som avses i artikel 4.1 a ska omfatta ett inslag av lärande och utbildning, får inte ersätta praktikplatser eller arbetstillfällen och ska baseras på ett skriftligt volontäravtal.

1.  Volontärarbete till stöd för humanitära insatser ska omfatta lämpligt lärande och lämplig utbildning, även före utplaceringen, i samband med de projekt där unga volontärer kommer att delta, med vederbörlig tonvikt på de principer för humanitärt bistånd som avses i artikel 10.2 och principen om att inte göra någon skada, och det får inte ersätta praktikplatser eller arbetstillfällen och ska baseras på ett skriftligt volontäravtal.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete ska främja deltagande av lokala volontärer från tredjeländer.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Volontärarbete inom detta programområde får endast utföras i tredjeländer

2.  Volontärarbete inom detta programområde får endast utföras

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a.  På grundval av en förhandsbedömning av behoven i tredjeländer, som utförs av utsändar- och värdorganisationerna samt andra relevanta aktörer, ska Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd stödja insatser som syftar till att

 

(a)  stärka värdorganisationernas kapacitet för humanitärt bistånd i tredjeländer, i syfte att stärka den lokala beredskapen och insatsen vid humanitära kriser och säkerställa att arbetet som Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd utför på fältet har en faktisk och varaktig effekt genom katastrofriskhantering, katastrofberedskap och katastrofinsatser, övergången från humanitära insatser till hållbar lokal utveckling samt handledning och utbildning i förvaltning av volontärer, och

 

(b)  utbyta bästa praxis, tekniskt bistånd, partnersamverkansprogram samt personal och volontärer.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  En riskbedömning med hänsyn till volontärernas säkerhet ska prioriteras, särskilt i länder eller områden som anses vara instabila eller där det finns omedelbara risker.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Informationskampanjer om Europeiska solidaritetskåren som rör initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete ska framförallt utföras inom unionen och vara inriktade på det arbete som utförs av volontärer och biståndsarbetare i enlighet med de principer om humanitet, oberoende, neutralitet och opartiskhet som gäller för humanitärt bistånd och som präglar deras insatser.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2d.  Volontärarbetet ska tillgodose de verkliga behov och luckor som identifierats på lokal nivå av värdorganisationerna.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Identifiering och urval av volontärkandidater

 

1.   Kommissionen ska på grundval av en förhandsbedömning av behoven i tredjeländer och i samarbete med de nationella programkontoren och värdorganisationerna identifiera och välja ut volontärkandidater som ska utbildas.

 

2.   Identifieringen och urvalet av volontärkandidater ska ske i enlighet med artikel 14 och respektera principerna om icke-diskriminering, jämställdhet och lika möjligheter.

 

3.   De åldersgränser som avses i artiklarna 2 och 15 ska inte tillämpas vid volontärarbete till stöd för humanitära insatser enligt denna artikel.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 11b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11b

 

Utbildning av volontärkandidater

 

1.   Med utgångspunkt i befintliga program och förfaranden ska kommissionen upprätta ett utbildningsprogram som förbereder volontärkandidaterna för att stödja och komplettera de humanitära insatserna.

 

2.   Volontärkandidater som har identifierats och valts ut i enlighet med ansökningsförfarandet kan delta i det utbildningsprogram som genomförs av kvalificerade organisationer. Omfattningen av och innehållet i den utbildning som ges till varje enskild volontärkandidat ska fastställas i samråd med den certifierade värdorganisationen efter behov och med hänsyn till volontärkandidatens tidigare erfarenhet och var volontärarbetet kommer att ske.

 

3.   Utbildningsprogrammet ska omfatta en bedömning av huruvida volontärkandidaten är redo att sändas ut för att stödja och komplettera humanitära biståndsverksamheter i tredjeländer och tillgodose de lokala behoven.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 1 260 000 000 euro i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 1 112 988 000 euro i 2018 års priser [1 260 000 000 euro i löpande priser].

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det belopp som avses i punkt 1 får användas för administrativt och tekniskt bistånd för genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive gemensamma it-system.

2.  Det belopp som avses i punkt 1 får användas för administrativt och tekniskt bistånd för genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive gemensamma it-system. En lämplig del av budgeten ska även avsättas för utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna och för att utveckla ungdomsnätverk.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 för att ändra denna förordning i syfte att möjliggöra flexibilitet och anpassning av uppdelningen av budgeten efter verksamhet enligt artikel 12a. De delegerade akterna som antas i enlighet med denna artikel ska återspegla de nya politiska prioriteringarna genom att anpassa uppdelningen med en marginal på högst 20 %.

Motivering

Den angivna marginalen motsvarar den föreslagna marginalen i det aktuella Erasmus-förslaget.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Uppdelning av budgeten för verksamheter enligt artiklarna 7, 8, 9 och 11

 

Den preliminära uppdelningen av budgeten för verksamheter enligt artiklarna 7, 8, 9 och 11 ser ut på följande sätt:

 

(a)  För volontärarbete i solidaritetsverksamhet och solidaritetsprojekt så som avses i artiklarna 7 och 9: 86 %.

 

(b)  För praktikplatser och jobb, så som avses i artikel 8: 8 %.

 

(c)  För volontärarbete till stöd för humanitära insatser, så som avses i artikel 11: 6 %.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen, särskilt bidrag, priser och upphandling.

2.  Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen, särskilt bidrag, priser och upphandling. För att förenkla kraven på bidragsmottagarna bör enhetsbelopp, enhetskostnader och schablonfinansiering användas i största möjliga utsträckning.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  De ekonomiska bidrag som tredjeländer gett och förväntas ge till programmet ska, så snart tillräckliga uppgifter om det föreligger, rapporteras till budgetmyndighetens båda grenar som ett led i års- eller interimsrapporteringen om programmet.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Deltagare som flyttar till ett annat land ska garanteras full tillgång till samma hälso- och sjukvård som i den medlemsstat där de är bosatta, inte bara akut sjukvård. Hälso- och sjukvård ska tillhandahållas både genom de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna i den medlemsstat där verksamheten utförs och, om sådana tjänster inte finns eller om de uppenbarligen inte följer kvalitetsnormerna i bosättningsmedlemsstaten, genom privata hälso- och sjukvårdstjänster i den medlemsstat där verksamheten utförs.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Vid genomförandet av denna förordning ska kommissionen, medlemsstaterna och övriga deltagande länder främja social inkludering och lika tillträdesvillkor, även för deltagande av unga med sämre förutsättningar.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska solidaritetskåren är öppen för deltagande av offentliga och privata enheter och internationella organisationer, under förutsättning att de har fått Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning.

1.  Europeiska solidaritetskåren är öppen för deltagande av offentliga och privata enheter, både icke-vinstdrivande och vinstdrivande, och internationella organisationer, inbegripet ungdomsorganisationer, religiösa institutioner, välgörenhetsorganisationer, sekulära humanistiska organisationer, icke-statliga organisationer och andra aktörer från civilsamhället, förutsatt att de är en juridisk person enligt lagen i det land där de är registrerade och under förutsättning att de har fått Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning. Kvalitetsmärkningen ska intyga att verksamheterna kan uppfylla målen i artikel 3 och tillhandahålla verksamheterna i artikel 4.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En ansökan från en enhet om att bli en deltagande organisation ska bedömas av Europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan på grundval av principerna om likabehandling, lika möjligheter och icke-diskriminering, åtgärder för att inte ersätta arbetstillfällen, tillhandahållande av verksamhet av hög kvalitet och med inslag av lärande som har fokus på personlig, social, utbildningsmässig och yrkesmässig utveckling, lämpliga arrangemang för utbildning, arbete och volontärtjänstgöring, säkra och drägliga förhållanden och villkor samt principen om icke-vinst i enlighet med budgetförordningen. Ovannämnda principer säkerställer att verksamheten uppfyller Europeiska solidaritetskårens krav.

2.  En ansökan från en enhet om att bli en deltagande organisation ska bedömas av Europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan på grundval av principerna om likabehandling, lika möjligheter och icke-diskriminering, åtgärder för att inte ersätta arbetstillfällen, tillhandahållande av lättillgänglig och inkluderande verksamhet av hög kvalitet med ett tydligt mervärde för de identifierade samhällsbehoven och med ett inslag av lärande som har fokus på personlig, social och utbildningsmässig utveckling, lämpliga arrangemang för utbildning, arbete och volontärtjänstgöring, säkra och drägliga förhållanden och villkor samt principen om icke-vinst i enlighet med budgetförordningen. Ovannämnda principer säkerställer att verksamheten uppfyller Europeiska solidaritetskårens krav och mål. Kvalitetsmärkningen ska endast tilldelas organisationer som åtar sig att efterleva dessa principer.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Som ett resultat av bedömningen kan enheten få Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning. Kvalitetsmärkningen ska omprövas regelbundet och kan återkallas.

3.  Som ett resultat av bedömningen kan enheten få Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning. De särskilda krav som ska uppfyllas för att få en kvalitetsmärkning ska vara olika beroende på typen av solidaritetsverksamhet och enhetens funktion. Kvalitetsmärkningen ska omprövas regelbundet och ska återkallas vid felaktig användning av märkningen eller om principerna i punkt 2 inte efterlevs. Varje enhet som avsevärt förändrar sin verksamhet ska informera det behöriga genomförandeorganet så att en omprövning kan göras.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  De deltagande organisationer som fått en kvalitetsmärkning ska ha tillgång till en plattform där de enkelt kan leta efter lämpliga sökande, för att göra det lättare för både deltagare och deltagande organisationer att medverka i solidaritetsverksamhet.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Deltagande organisationer ska medverka till att främja programmet genom att ge tidigare deltagare möjlighet att via ett nätverk dela med sig av sina erfarenheter och fungera som ambassadörer gentemot nästa potentiella generation deltagare i programmet.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  De deltagande organisationerna ska ha flera funktioner i Europeiska solidaritetskåren. Som värdar ska de bedriva verksamhet för att erbjuda solidaritetsverksamhet till registrerade deltagare, välja ut och ta emot deltagare och då bland annat anordna verksamhet, ge deltagarna vägledning och stöd under samtliga skeden av solidaritetsverksamheten, tillhandahålla en säker och lämplig arbetsmiljö för deltagarna och ge återkoppling till deltagarna efter verksamheten, där så är lämpligt. I en stödfunktion ska de bedriva verksamhet för att sända ut, förbereda och stödja deltagarna före avresan samt under och efter solidaritetsverksamheten och då bland annat utbilda och leda deltagarna vidare till lokala organisationer efter solidaritetsverksamheten. Organisationer i en stödfunktion kan också ge administrativt och logistiskt stöd till deltagare i solidaritetsprojekt.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje offentlig eller privat enhet som är etablerad i ett deltagande land samt internationella organisationer får ansöka om finansiering från Europeiska solidaritetskåren. När det gäller verksamhet som avses i artiklarna 7, 8 och 11 ska en förutsättning för finansiering vara att den deltagande organisationen har fått en kvalitetsmärkning. När det gäller solidaritetsprojekt som avses i artikel 9 får fysiska personer också ansöka om finansiering för informella grupper av kårdeltagare.

Varje offentlig eller privat enhet som är etablerad i ett deltagande land samt internationella organisationer får ansöka om finansiering från Europeiska solidaritetskåren. När det gäller verksamhet som avses i artiklarna 7, 8 och 11 ska en förutsättning för finansiering vara att den deltagande organisationen har fått en kvalitetsmärkning. När det gäller solidaritetsprojekt som avses i artikel 9 får fysiska personer också ansöka om finansiering för informella grupper av kårdeltagare. Ansökningar om bidrag bör som regel lämnas in till det nationella programkontoret i det land där organisationen är baserad. Ansökningar om bidrag för solidaritetsverksamhet som organiseras av Europaomfattande eller internationella organisationer, solidaritetsverksamhet som utförs av volontärgrupper på prioriterade områden som fastställts på EU-nivå och verksamhet till stöd för humanitära insatser i tredjeländer ska lämnas in till Eacea.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Arbetsprogram

Årligt arbetsprogram

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 18 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De underordnade politiska besluten och prioriteringarna, inklusive närmare uppgifter om de specifika insatser som anges i artiklarna 4–11, ska fastställas på årlig basis genom ett arbetsprogram, såsom avses i artikel 110 i budgetförordningen. Det årliga arbetsprogrammet ska också ange närmare uppgifter om programmets genomförande. Dessutom ska arbetsprogrammet ange det belopp som ska anslås till varje insats och fördelningen av medel mellan medlemsstaterna och tredjeländer som är associerade till programmet för de insatser som ska förvaltas av det nationella programkontoret. Kommissionen har befogenhet att i enlighet med artikel 29 anta delegerade akter i syfte att komplettera denna förordning och anta arbetsprogrammet.

Motivering

Detta ändringsförslag har att göra med att arbetsprogram ska antas genom delegerade akter i stället för genomförandeakter. Ändringsförslaget förklarar att förordningen endast innehåller begränsade politiska detaljer eftersom man vill garantera flexibilitet och eftersom detaljerade politiska beslut kommer att fattas genom det årliga arbetsprogrammet. Det återspeglar en övergripande strategi som ligger i linje med andra ärenden från CULT-utskottet som rör den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En interimsutvärdering av programmet ska göras när det finns tillräcklig information om programmets genomförande, dock senast fyra år efter att programmet började genomföras. Den ska också åtföljas av en slutlig utvärdering av det föregående programmet.

2.  En halvtidsöversyn av programmet ska göras när det finns tillräcklig information om programmets genomförande. Kommissionen ska lämna in halvtidsöversynen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén senast den 30 juni 2024. Den ska också åtföljas av en slutlig utvärdering av det föregående programmet.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska vid behov och på grundval av halvtidsöversynen och de genomföranderapporter som lämnats in av medlemsstaterna lägga fram lagstiftningsförslag för att ändra denna förordning. Kommissionen ska inställa sig inför det berörda utskottet i Europaparlamentet för att rapportera om halvtidsöversynen, inklusive om sitt beslut om huruvida det behövs en ändring av denna förordning.

Motivering

Ändringsförslaget föreskriver en korrekt klausul för halvtidsöversyn och omarbetning, vilket återspeglar en övergripande strategi som ligger i linje med andra ärenden från CULT-utskottet som rör den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla snabb, enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den strategiska kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

2.  Kommissionen ska i samarbete med de nationella myndigheterna och de nationella programkontoren i de deltagande länderna och relevanta nätverk på unionsnivå vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den strategiska kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De nationella programkontor som avses i artikel 23 ska utveckla en konsekvent strategi för effektiv utåtriktad verksamhet samt spridning och utnyttjande av resultaten från de insatser som de stöder inom programmet, bistå kommissionen i den allmänna uppgiften att sprida information om programmet, inklusive information om insatser och verksamhet som förvaltas på nationell nivå och unionsnivå och dess resultat, samt informera relevanta målgrupper om insatser och verksamhet som genomförs i deras land.

3.  De nationella programkontor som avses i artikel 23 ska utveckla en konsekvent strategi för information och effektiv utåtriktad verksamhet samt spridning till alla potentiella bidragsmottagare och utnyttjande av resultaten från de insatser som de stöder inom programmet, bistå kommissionen i den allmänna uppgiften att sprida information om programmet, inklusive information om insatser och verksamhet som förvaltas på nationell nivå och unionsnivå och dess resultat, samt informera relevanta målgrupper om insatser och verksamhet som genomförs i deras land.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Deltagande organisationer ska använda namnet ”Europeiska solidaritetskåren” vid kommunikation och spridning av information som rör programmet.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Det nationella programkontoret ska regelbundet samråda med programmets bidragsmottagare (individer och organisationer) för att samla in deras synpunkter på programmet och bedöma verksamhetens kvalitet och utveckling på grundval av kommissionens riktlinjer och ska tillhandahålla stöd till deltagarna om det uppstår svårigheter och i syfte att förbättra genomförandet av programmet på nationell nivå utifrån deras synpunkter och sakkunskap.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Interna kontrollstandarder för de berörda nationella programkontoren och reglerna för de nationella programkontorens förvaltning av unionens medel för bidragsstöd.

(a)  Interna kontrollstandarder för de berörda nationella programkontoren och reglerna för de nationella programkontorens förvaltning av unionens medel för bidragsstöd, med hänsyn tagen till kraven på förenkling så att inte deltagare och deltagande organisationer belastas ytterligare.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Ett krav att organisera regelbundna möten och utbildningstillfällen med och för nätverket av nationella programkontor för att säkerställa ett enhetligt genomförande av programmet i samtliga deltagande länder.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska organisera regelbundna möten om programmets genomförande med ett representativt antal och urval av nätverk som företräder unga människor och volontärer samt andra relevanta civilsamhällesorganisationer, inbegripet arbetsmarknadens parter och nätverk som är relevanta för programmets verksamhet.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Om kommissionen inte kan godta den årliga förvaltningsförklaringen eller uttalandet från det oberoende revisionsorganet om denna, eller om det nationella programkontorets genomförande av kommissionens synpunkter är otillfredsställande, får kommissionen genomföra de försiktighetsåtgärder och korrigerande åtgärder som krävs för att skydda unionens finansiella intressen i enlighet med artikel 131.3 c i budgetförordningen.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 24a

 

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

 

På unionsnivå ska genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) ansvara för förvaltningen av alla skeden av förfarandet för bidrag till programmets projektverksamheter, såsom anges i artikel 7, som lämnats in av Europaomfattande organisationer eller plattformsorganisationer, för verksamhet som utförs av volontärgrupper på prioriterade områden som fastställts på EU-nivå och verksamhet till stöd för humanitära insatser i tredjeländer.

 

Eacea ska också ansvara för certifieringen (dvs. kvalitetsmärkningen) och övervakningen av Europaomfattande organisationer eller plattformsorganisationer, organisationer med ansvar för att genomföra nationella program eller unionens fonder med delad förvaltning och de organisationer som vill utföra verksamhet till stöd för humanitära insatser.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Revisioner av användningen av unionens medel som utförs av personer eller enheter, inbegripet andra än sådana som görs på uppdrag av unionens institutioner eller organ, ska ligga till grund för den övergripande försäkran i enlighet med [artikel 127] i budgetförordningen.

1.  Revisioner av användningen av unionens medel som utförs av personer eller enheter, inbegripet andra än sådana som görs på uppdrag av unionens institutioner eller organ, ska ligga till grund för den övergripande försäkran i enlighet med artikel [127] i budgetförordningen och utföras enligt samma kriterier i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De nationella programkontoren ska vara ansvariga för de primära kontrollerna av bidragsmottagarna för de av Europeiska solidaritetskårens åtgärder som anförtros dem. Kontrollerna ska ge en rimlig försäkran om att de tilldelade bidragen används som avsetts och i enlighet med gällande unionsregler.

2.  De nationella programkontoren ska vara ansvariga för de primära kontrollerna av bidragsmottagarna för de av Europeiska solidaritetskårens åtgärder som anförtros dem. Kontrollerna ska vara proportionella och lämpliga och ge en rimlig försäkran om att de tilldelade bidragen används som avsetts och i enlighet med gällande unionsregler.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska solidaritetskårens verksamhet ska vara förenlig med och komplettera relevant politik samt relevanta instrument och program på unionsnivå, särskilt Erasmusprogrammet, samt befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för kårens verksamhet.

1.  Europeiska solidaritetskårens verksamhet ska vara förenlig med och komplettera relevant politik samt relevanta instrument och program på unionsnivå, särskilt Erasmusprogrammet, de europeiska struktur- och investeringsfonderna och programmet för rättigheter och värden samt befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för kårens verksamhet.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europeiska solidaritetskårens verksamhet ska även vara förenlig med och komplettera relevant politik samt relevanta program och instrument på nationell nivå i de deltagande länderna. Därför ska kommissionen, de nationella myndigheterna och de nationella programkontoren utbyta information om å ena sidan befintliga nationella program och prioriteringar som rör solidaritet och ungdomsfrågor och å andra sidan Europeiska solidaritetskårens verksamhet, i syfte att bygga på relevant god praxis och uppnå större effektivitet och verkan.

2.  Europeiska solidaritetskårens verksamhet ska inte ersätta, men ska vara förenlig med och komplettera, relevant politik samt relevanta program och instrument på nationell, regional och lokal nivå i de deltagande länderna. Därför ska kommissionen, de nationella myndigheterna och de nationella programkontoren utbyta information om å ena sidan befintliga nationella program och prioriteringar som rör solidaritet och ungdomsfrågor och å andra sidan Europeiska solidaritetskårens verksamhet, i syfte att bygga på relevant god praxis och uppnå större effektivitet och verkan.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För att maximera EU-finansieringens effektivitet och programmets genomslagskraft ska de berörda myndigheterna på alla nivåer sträva efter att uppnå synergieffekter mellan alla relevanta program på ett samordnat sätt. Sådana synergieffekter ska inte leda till att finansieringen används för att uppnå andra mål än de som anges i denna förordning. Alla synergieffekter och all komplementaritet ska leda till förenklade ansökningsförfaranden på genomförandenivå som åtföljs av relevanta riktlinjer för genomförandet.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Europeiska solidaritetskårens verksamhet i tredjeländer enligt artikel 11 ska särskilt vara förenliga med och komplettera andra delar av unionens yttre åtgärder, särskilt politiken för humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete, utvidgning, grannskapspolitik och unionens civilskyddsmekanism.

3.  Europeiska solidaritetskårens verksamhet i tredjeländer enligt artikel 11 ska särskilt vara förenliga med och komplettera andra delar av unionens yttre åtgärder, särskilt politiken för humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete, säkerhet, utvidgning, grannskapspolitik och unionens civilskyddsmekanism.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19 ska ges till kommissionen för hela den tid som programmet pågår.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 12, 18 och 19 ska ges till kommissionen för hela den tid som programmet pågår.

Motivering

Detta ändringsförslag har att göra med att arbetsprogram ska antas genom delegerade akter i stället för genomförandeakter, och med motsvarande ändringar.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 19 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 12, 18 och 19 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Motivering

Detta ändringsförslag har att göra med att arbetsprogram ska antas genom delegerade akter i stället för genomförandeakter, och med motsvarande ändringar.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 19 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 12, 18 och 19 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Detta ändringsförslag har att göra med att arbetsprogram ska antas genom delegerade akter i stället för genomförandeakter, och med motsvarande ändringar.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Bilaga – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Indikatorer för övervakning och rapportering:

Programmet ska övervakas noggrant för att utvärdera i vilken utsträckning det allmänna målet och de särskilda målen har uppnåtts samt för att övervaka dess utfall, resultat och effekter. Därför fastställs följande minimiram för indikatorer, som ska utgöra grund för ett framtida detaljerat program för övervakning av programmets utfall, resultat och effekter, med en bred uppsättning kvalitativa och kvantitativa indikatorer:

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Bilaga – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Procentandel deltagare med sämre förutsättningar.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Bilaga – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Antal organisationer som har fått Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Bilaga – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Antal deltagare i jobb (inom landet och utomlands), uppdelat efter land, ålder, kön, yrkesbakgrund och utbildningsnivå.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Bilaga – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Antal deltagare i solidaritetsprojekt, uppdelat efter land, ålder, kön, yrkesbakgrund och utbildningsnivå.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Bilaga – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)  Antal organisationer vars kvalitetsmärkning har återkallats.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Bilaga – led cd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cd)  Antal organisationer med kvalitetsmärkning, uppdelat efter land och finansiering som mottagits.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Bilaga – led ce (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ce)  Antal deltagande unga med sämre förutsättningar. Resultatindikatorer (kombinerade indikatorer).

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Bilaga – led cf (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cf)  Antal deltagare som rapporterar positiva läranderesultat.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Bilaga – led cg (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cg)  Andel deltagare vars läranderesultat har erkänts genom ett intyg, exempelvis ett ungdomspass, eller någon annan form av formellt erkännande av deras deltagande i Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Bilaga – led ch (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ch)  Deltagarnas generella tillfredsställelse med verksamhetens kvalitet.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Bilaga – led ci (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ci)  Antal personer som direkt eller indirekt fått stöd genom solidaritetsverksamhet.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Bakgrund till det nya förslaget och dess politiska val

EU bygger på solidaritet: solidaritet mellan medborgarna, solidaritet över gränserna mellan medlemsstaterna och solidaritet i EU:s åtgärder inom och utanför unionen.

Som svar på den tydliga efterfrågan på ökade insatser för unga människor nådde Europaparlamentet och rådet en politisk överenskommelse i juni 2018 (antagen vid plenarsessionen den 11 september 2018) om att inrätta en europeisk solidaritetskår och slå samman flera av EU:s projekt för volontärarbete, solidaritetspraktikplatser och solidaritetsjobb till ett enda program som fungerar som en enda kontaktpunkt för alla solidaritetsrelaterade möjligheter för unga. Programmet skapar nya möjligheter för unga människor att engagera sig i solidaritetsverksamheter av kvalitet på lokal nivå och EU-nivå och förser dem med de nödvändiga redskapen för att ha en positiv inverkan på sina samhällen samtidigt som de får nyttig utbildning och kompetens för sin framtida personliga utveckling.

Den 11 juni 2018 offentliggjorde kommissionen ett nytt förslag om en europeisk solidaritetskår (COM(2018)0440). Det nya förslaget anpassar programmets verksamheter till den fleråriga budgetramens cykel genom att föreslå en särskild budget i en egen budgetpost. Förslaget utökar dessutom tillämpningsområdet för den europeiska solidaritetskårens verksamheter till att också omfatta verksamheter som stöder humanitära insatser, vilka tidigare genomförts genom initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete. Med tanke på likheterna mellan de två programmen anser kommissionen att en sammanslagning kommer att medföra följande fördelar:

•  Alla deltagare kommer att beaktas utifrån en gemensam lista, vilket förbättrar insynen och skyndar på rekryteringsprocessen.

•  Man kommer att kunna utveckla ett gemensamt varumärke och gemensam kommunikation. Detta kommer att öka räckvidden på informationsspridningen om programmet och göra det till en enda kontaktpunkt för solidaritetsverksamhet som utförs av unga människor.

•  Man kommer att kunna införa en gemensam genomförandemekanism. Alla organisationer och projekt kommer att använda samma e-formulär för att ansöka om kvalitetsmärkning och finansiering. Detta kommer att förenkla förfarandet för organisationerna och minska den totala förvaltningskostnaden.

•  Det kommer att medföra betydande synergieffekter och kostnadsbesparingar genom att man upprätthåller en enda uppsättning verktyg och system.

Dessutom bygger det nya förslaget på den politiska överenskommelsen från juni 2018 (antagen vid plenarsessionen den 11 september 2018) och införlivar i stor utsträckning delar av den, samtidigt som programmets ambitionsnivå höjs genom ökad budget, utökat tillämpningsområde och bättre funktionssätt.

Föredragandens ståndpunkt

Med tanke på vad som åstadkommits tack vare den nuvarande politiska överenskommelsen om inrättandet av en europeisk solidaritetskår, och med hänsyn till de olika inslagen i det nya förslaget, föreslår föredraganden att man återinför vissa inslag från överenskommelsen om den europeiska solidaritetskåren 2018–2020 som inte ingår i det nya förslaget.

Föredraganden har anordnat ett omfattande och inkluderande samråd med ett stort antal intressenter. På grundval av detta samråd och en genomgående analys av den nuvarande ramen och det nya förslaget är de sammantagna slutsatserna att den framtida europeiska solidaritetskåren kan bli en bättre ram för solidaritetsverksamhet genom att

•  fastställa tydligare mål och bättre anknytning till unga människors verklighet och behov samt samhällets behov,

•  förbättra delaktigheten och tillgängligheten för solidaritetskårens verksamheter för att nå ut till alla unga, med tanke på de stora skillnaderna i deras socioekonomiska förutsättningar och potentiella hinder, och

•  säkerställa effektiva synergier och operativ kompatibilitet mellan Europeiska solidaritetskåren, det framtida Erasmusprogrammet och andra relevanta program inom ramen för EU:s förnyade ungdomsstrategi.

I detta sammanhang vill föredraganden lägga fram en rad ändringsförslag som syftar till att uppnå dessa allmänna mål.

Verksamhetsbaserad fördelning av budgeten – Den nuvarande politiska överenskommelsen om Europeiska solidaritetskåren 2018–2020 innehåller vägledande tröskelvärden för fördelningen av budgeten per del. Föredraganden anser att det nya förslaget också bör ange hur budgeten ska fördelas mellan de olika verksamheterna inom den nya solidaritetskårens tillämpningsområde och att fördelningen bör motsvara programmets mål och realistiska förväntningar som grundar sig på genomförandet av tidigare program. Föredraganden anser att volontärarbete bör utgöra programmets kärna, men att fördelningen måste vara preliminär för att tillåta den flexibilitet som behövs.

•  Ökad synlighet för europeiska solidaritetskåren – För att leva upp till ambitionen om mer än 350 000 placeringar under sjuårsperioden bör Europeiska solidaritetskåren och dess möjligheter stödjas av en mer ambitiös kommunikations- och synlighetskampanj. Föredraganden anser att detta kan uppnås genom

o  ambassadörer för Europeiska solidaritetskåren (före detta deltagare som uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter i ungdomsnätverk och på utbildningsinstitutioner, samtidigt som de får relevant stöd från de nationella programkontoren),

o  dynamiska kommunikationsmedel, bland annat sociala medier, för att sprida information om programmet, och

o  förbättrade offentlighets- och kommunikationsstrategier, särskilt i avlägsna områden.

•  Större medverkan från intressenter genom hela cykeln – Föredraganden anser att intressenterna, särskilt ungdomsnätverk och deltagande organisationer, bör rådfrågas regelbundet under hela programmets genomförande.

•  Tonvikt på målet om inkludering och dess förverkligande – Föredraganden anser, på grundval av belägg och samrådsresultaten, att inkluderingsaspekten kan förbättras och stärkas i hela programmet. I detta syfte föreslås följande:

o  Återkopplingen bör innehålla en utvärdering av hur väl deltagaren anser att målet om inkludering (tillsammans med andra programmål) har uppfyllts.

o  Verksamheter inom landet bör begränsas till projekt vars huvudsakliga mål är inkludering (medlemsstaterna bör i princip vara ansvariga för att finansiera verksamheter inom landet, men om det inte finns något nationellt system vore det orättvist att utesluta unga med sämre förutsättningar, som ibland inte har några andra alternativ).

o  Europeiska solidaritetskåren bör även erbjuda solidaritetsverksamheter på deltid för unga med sämre förutsättningar.

•  Differentiering av kvalitetsmärkningar – För att säkerställa möjligheter av hög kvalitet anser föredraganden att olika krav för att tilldelas kvalitetsmärkning bör gälla för de deltagande organisationerna beroende på typen av verksamhet det rör (olika verksamheter kräver olika kapacitet och tjänster).

•  Fokus på långsiktigt volontärarbete – Volontärarbetet inom ramen för Europeiska solidaritetskåren bör uppmuntra deltagarna till ett livslångt engagemang i solidaritetsverksamheter. Europeiska solidaritetskåren bör främja utvecklingen av en volontäranda hos unga människor.

•  Jobb och praktik – Föredraganden anser att all solidaritetsverksamhet i form av jobb och praktik måste ha ett gediget och meningsfullt inslag av lärande och utbildning (i enlighet med kvalitetskriterierna för praktikprogram). För att stärka verksamhetens solidaritetsdimension bör dessutom alla jobb och praktikplatser inom ramen för Europeiska solidaritetskåren enbart omfatta icke-vinstdrivande arbetsuppgifter, oavsett vilken typ av enhet det rör sig om.

•  Arbetsprogram som antas som delegerade akter – Föredraganden anser att det föreslagna antagandet av arbetsprogrammet genom genomförandeakter ger kommissionen möjlighet att göra sekundära politiska val. Denna befogenhet bör ligga inom medlagstiftarnas behörighet. Det lämpligaste instrumentet för att anta arbetsprogrammen är därför en delegerad akt. Denna fråga är också kopplad till den allmänna diskussionen om Europaparlamentets kontrollbefogenheter.

•  Definitionen av solidaritet och en mer detaljerad definition av volontärarbete – Föredraganden anser att Europeiska solidaritetskåren har stor potential att stärka solidaritetsandan i hela Europa. Starkare solidaritet kan bidra till att bygga en stark, enad och motståndskraftig union. Föredraganden anser också att definitionen av solidaritet kan tjäna som en förenande princip för programmets genomförande. Solidaritetsandan representeras bäst genom volontärarbete. En mer korrekt definition av volontärarbete vore därför också en förbättring.

•  Stor inverkan på samhällets behov – De möjligheter som skapas av solidaritetsplaceringarna inom ramen för Europeiska solidaritetskåren bör ha stor inverkan på samhället genom att stärka sammanhållningen, solidariteten och demokratin i och utanför Europa. Föredraganden anser att inverkan på samhället blir större om verksamheterna tillgodoser konkreta samhällsbehov och humanitära utmaningar på fältet, med särskilt fokus på att främja social inkludering.

•  Mer riktade fördelar för deltagarna – Europeiska solidaritetskåren är ett värdefullt redskap för deltagarnas personliga utveckling. För att göra det mesta av denna potential bör de enskilda verksamheternas kartlagda läranderesultat göras tillgängliga för deltagarna i förväg, så att de kan se vilka verksamheter som bäst motsvarar deras förväntningar och färdigheter. Deltagarna bör också få meningsfull återkoppling.

Förslaget till betänkande tar inte upp några av bestämmelserna i kapitel IV (artiklarna 10 och 11 – Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd) eftersom dessa bestämmelser faller under DEVE-utskottets exklusiva befogenhet (artikel 54 i arbetsordningen).


YTTRANDE från utskottet för utveckling (25.1.2019)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014

(COM(2018)0440 – C8‑0264/2018 – 2018/0230(COD))

Föredragande av yttrande (*): Eleni Theocharous

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har föreslagit en sammanslagning av den nyligen lanserade Europeiska solidaritetskåren för unga och initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete/Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd som inrättades 2014 och som baseras på artikel 214 i EUF-fördraget, som ger en rättslig grund för humanitärt bistånd.

Inrättandet av initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete är ett krav i fördraget och syftar till att bidra till tillhandahållandet av behovsbaserat humanitärt bistånd och stärka kapaciteten och motståndskraften hos sårbara eller katastrofdrabbade samhällen i tredjeländer. Trots att initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete har potential i många avseenden har det haft en trög start, då antalet volontärer blev betydligt lägre än vad kommissionen hade hoppats uppnå och halvtidsutvärderarna noterade att deltagandet från partnerna i den humanitära sektorn inte varit tillräckligt stort. Den obligatoriska certifieringen för de organisationer som är intresserade av att delta i initiativet föregås av ett långt och betungande förfarande. Således var det först under 2017 som man fick ett betydande (men ändå för lågt) antal volontärer. Det är därför svårt att bedöma initiativets fulla potential, som uppenbarligen fortfarande är outnyttjad.

De flesta berörda parter verkar dock välkomna sammanslagningen av initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete och den europeiska solidaritetskåren, då initiativet kan komplettera solidaritetskåren genom att tillhandahålla volontärarbete med humanitärt fokus utanför unionen. Om programmet marknadsförs tillräckligt väl bör det fungera som en viktig språngbräda för unga som är intresserade av att arbeta inom den humanitära sektorn och som en värdefull ingångspunkt till volontärarbete och samhällsengagemang, och allmänt främja intresset för globala humanitära utmaningar.

Dessutom bör det även i fortsättningen vara möjligt för icke-vinstdrivande humanitära organisationer och yrkesverksamma med längre erfarenhet att ta del av utbildning och finansieringsmöjligheter om de vill delta i det nya programmet. Föredraganden rekommenderar därför att inte tillämpa den allmänna övre åldersgränsen på 30 år i den del som bygger på initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete, så att äldre, mer erfarna personer kan bidra till humanitärt arbete som volontärer, i synnerhet eftersom de kan behöva särskild utbildning innan de sänds ut.

Förfarandet för att ackreditera organisationer som ska delta i initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete är tungrott, såsom nämnts ovan, och har visat sig vara ett stort hinder för att få tillräckligt många volontärer. Det är därför viktigt att de organisationer som redan har ackrediterats inte behöver genomgå en liknande process igen när den nya förordningen träder i kraft. Förenklade och smidiga förfaranden för den nya kvalitetsmärkningen för deltagande organisationer är också en viktig fråga.

DEVE-utskottet måste även säkerställa att bestämmelserna om insatser inom ramen för Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd (kapitel IV), som DEVE-utskottet har exklusiv behörighet för, är komplementära och samstämda med EU:s andra verksamheter för humanitärt bistånd och med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd. Denna del av det framtida programmet måste genomföras med full respekt för de humanitära principerna och ingå i behovsbaserat, samordnat och effektivt humanitärt bistånd.

I detta avseende ser föredraganden störst potential i verksamheter som riktar in sig på uppbyggnad av organisationer och lokal kapacitet och motståndskraft samt verksamheter som knyter samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd och därmed tar upp kopplingen mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete samt katastrofriskreducering och katastrofberedskap, och i allmänhet ökar medvetenheten och kommunikationen om humanitära behov och principer.

Vad gäller de bestämmelser i lagförslaget för vilka DEVE-utskottet delar behörighet med CULT-utskottet anser föredraganden slutligen att det i allmänhet bör läggas större tonvikt på hållbar utveckling, principen om att inte lämna någon på efterkälken, fattigdomsutrotning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Med tanke på den betydande ökningen av humanitära och globala kriser finns det ett behov av att utveckla solidariteten mellan medlemsstaterna och med tredjeländer som drabbats av katastrofer orsakade av människor eller naturkatastrofer, i syfte att på ett bättre sätt främja solidaritet och synliggöra humanitärt bistånd bland unionsmedborgarna.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1b)  Humanitärt bistånd grundar sig på principerna om opartiskhet, neutralitet och icke-diskriminering, som är en del av internationell humanitär rätt och unionsrätten. Humanitärt bistånd tillhandahåller en behovsbaserad katastrofinsats i syfte att rädda liv, förebygga och lindra mänskligt lidande och slå vakt om människovärdet samt att skydda utsatta grupper som drabbats av katastrofer orsakade av människor eller naturkatastrofer. Katastrofriskreducering och katastrofberedskap genom verksamheter som bygger upp kapacitet och motståndskraft är också viktiga delar av det humanitära biståndet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I talet om tillståndet i unionen den 14 september 2016 underströks behovet av att investera i unga och det tillkännagavs att kommissionen skulle inrätta en europeisk solidaritetskår (nedan kallad programmet) som ett sätt att ge unga i hela EU möjlighet att på ett meningsfullt sätt bidra till samhället, visa solidaritet och utveckla sin kompetens och på så sätt inte bara få arbetslivserfarenhet utan också ovärderlig livserfarenhet.

utgår

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I sitt meddelande En europeisk solidaritetskår av den 7 december 2016 18 underströk kommissionen behovet av att stärka solidaritetsarbetet i Europa, ge unga människor fler och bättre möjligheter till solidaritetsverksamhet inom flera olika områden och stödja nationella och lokala aktörer i deras ansträngningar att hantera olika utmaningar och kriser. Med meddelandet inleddes Europeiska solidaritetskårens första fas där olika unionsprogram har använts för att erbjuda unga i hela unionen volontärarbete, praktik eller jobb.

utgår

__________________

 

18 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En europeisk solidaritetskår (COM(2016) 942 final).

 

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4a)  Volontärarbete är ett konkret och synligt uttryck för solidaritet som gör det möjligt för enskilda personer att ställa sitt kunnande, sina färdigheter och sin tid till samhällets, lokalsamhällets eller sina medmänniskors förfogande utan ekonomisk motivation.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Stöd till människor och samhällen utanför unionen som drabbas av katastrofer eller som är särskilt sårbara för katastrofer och i behov av humanitärt bistånd som grundar sig på principerna om neutralitet, humanitet, oberoende och opartiskhet är ett viktigt uttryck för solidaritet. De finansiella anslagen bör återspegla denna princip och göra det möjligt för minst 5 000 volontärer att delta till stöd för humanitära insatser.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c)  Deltagande volontärer och organisationer som genomför Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd bör följa de principer som anges i det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4d)  Det finns ett behov av att vidareutveckla solidariteten med offren för kriser och katastrofer i tredjeländer och att göra det humanitära biståndet och volontärarbetet generellt sett mer känt och synligt bland unionsmedborgarna som något man ägnar sig åt under hela livet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 4e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4e)  Unionen och medlemsstaterna har åtagit sig att genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling och målen för hållbar utveckling, både internt och genom yttre åtgärder.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 4f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4f)  I sina slutsatser av den 19 maj 2017 om operationalisering av kopplingen mellan humanitärt arbete och utvecklingsarbete erkände rådet behovet av att stärka motståndskraften genom att bättre sammankoppla humanitärt bistånd med utvecklingssamarbete och att ytterligare stärka de operationella kopplingarna mellan de kompletterande strategierna för humanitärt bistånd, samarbetsutveckling och konfliktförebyggande.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Unga bör erbjudas ett enkelt sätt att engagera sig i solidaritetsverksamhet som låter dem uttrycka sitt samhällsengagemang och samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och därmed förbättra sin anställbarhet. Sådan verksamhet bör också stödja mobilitet för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.

(5)  Unga, även de som är sårbara och har sämre förutsättningar, bör erbjudas ett enkelt sätt att engagera sig i solidaritetsverksamhet som låter dem uttrycka sitt samhällsengagemang och samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, kulturella, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och därmed förbättra sin anställbarhet. Sådan verksamhet bör också stödja mobilitet för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Den solidaritetsverksamhet som erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den meningen att den bör fylla icke tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att stärka lokalsamhällen, ge unga möjlighet att skaffa sig värdefull kunskap och kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för unga, och genomföras under säkra och sunda förhållanden.

(6)  Den solidaritetsverksamhet som erbjuds unga bör vara av hög kvalitet, i den meningen att den bör fylla icke tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att stärka lokalsamhällen och kapacitetsuppbyggnaden, ge unga möjlighet att skaffa sig värdefull kunskap och kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för unga, och genomföras under säkra, inkluderande och sunda förhållanden. En dialog mellan lokala och regionala myndigheter och berörda parter bör uppmuntras för att säkerställa ett behovsinriktat program och för att främja volontärarbete i partnerländer och ge solidaritetsverksamheterna ett högt utvecklingsvärde.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8a)  Certifiering av utsändar- och värdorganisationer som skett i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/20141a ska inte genomföras igen inom det nya programmet för Europeiska solidaritetskåren, utan bör erkännas som likvärdig när denna förordning genomförs från och med 2021.

 

____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete) (EUT L 122, 24.4.2014, s. 1).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Europeiska solidaritetskåren bör ge unga nya möjligheter till volontärarbete, praktik eller jobb inom solidaritetsverksamhet och möjlighet att utforma och utveckla solidaritetsprojekt på eget initiativ. Dessa möjligheter bidrar till att förbättra deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Europeiska solidaritetskåren stöder också nätverksarbete för kårens deltagare och organisationer samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på den understödda verksamheten och validera läranderesultaten. Den kommer därför också att bidra till europeiskt samarbete som är relevant för unga och öka insikten om dess positiva effekter.

(9)  Europeiska solidaritetskåren bör ge unga nya möjligheter till volontärarbete, praktik eller jobb inom solidaritetsverksamhet och möjlighet att utforma och utveckla solidaritetsprojekt på eget initiativ. Dessa möjligheter bidrar till att förbättra deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, kulturella, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Europeiska solidaritetskåren stöder också nätverksarbete för kårens deltagare och organisationer samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på den understödda verksamheten och validera läranderesultaten. Den kommer därför också att bidra till europeiskt samarbete som är relevant för unga och öka insikten om dess positiva effekter.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Verksamheten bör gynna lokalsamhällen och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, vilket kan ske i form av volontärarbete, praktik, jobb, projekt eller nätverksarbete inom olika områden, t.ex. utbildning, sysselsättning, jämställdhet, entreprenörskap (särskilt socialt företagande), medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, katastrofförebyggande åtgärder, katastrofberedskap och återhämtning, jordbruk och landsbygdsutveckling, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kreativitet och kultur, gymnastik och idrott, socialt stöd och välfärd, mottagande och integration av tredjelandsmedborgare, territoriellt samarbete och sammanhållning samt samarbete över gränserna. Sådan solidaritetsverksamhet bör omfatta en gedigen aspekt av lärande och utbildning genom lämplig verksamhet som kan erbjudas deltagarna före, under och efter solidaritetsverksamheten.

(10)  Verksamheten bör gynna lokalsamhällen och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, sociala, kulturella, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, vilket kan ske i form av volontärarbete, praktik, jobb, projekt eller nätverksarbete inom olika områden, t.ex. utbildning, sysselsättning, jämställdhet, entreprenörskap (särskilt socialt företagande), cirkulär ekonomi, medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, förebyggande åtgärder mot och återhämtning från naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor, skydd för sårbara grupper som drabbats av katastrofer, motståndskraft, fattigdomsbekämpning, säker livsmedelsförsörjning, jordbruk och landsbygdsutveckling, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kreativitet och kultur, gymnastik och idrott, socialt stöd och välfärd, mottagande och integration av tredjelandsmedborgare, i synnerhet ensamkommande barn, konfliktförebyggande, fred och försoning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, territoriellt samarbete och sammanhållning samt samarbete över gränserna. Sådan solidaritetsverksamhet bör omfatta en gedigen aspekt av lärande och utbildning genom lämplig verksamhet som kan erbjudas deltagarna före, under och efter solidaritetsverksamheten.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Volontärverksamhet (både i och utanför unionen) är en värdefull erfarenhet som ger tillfälle till icke-formellt och informellt lärande som stärker de ungas personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling, aktiva medborgarskap och anställbarhet. Volontärverksamheten bör inte inverka negativt på potentiell eller befintlig betald anställning och bör inte heller ses som en ersättning för denna. Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta om ungdomspolitiska insatser för volontärarbete genom den öppna samordningsmetoden.

(11)  Volontärverksamhet (både i och utanför unionen) är en värdefull erfarenhet som ger tillfälle till icke-formellt och informellt lärande som stärker de unga deltagarnas personliga, kulturella, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling, ansvarskänsla, aktiva medborgarskap och anställbarhet. Volontärverksamheten bör inte inverka negativt på potentiell eller befintlig betald anställning och bör inte heller ses som en ersättning för denna. Volontärverksamhet inom ramen för programmet för Europeiska solidaritetskåren bör även sträva efter att komplettera befintliga lokala, regionala och nationella volontärprogram, när sådana finns. Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta om ungdomspolitiska insatser för volontärarbete genom den öppna samordningsmetoden.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Praktik och jobb inom solidaritetsverksamhet kan ge unga ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till att lösa viktiga samhällsproblem. Detta kan främja ungas anställbarhet och produktivitet samtidigt som deras övergång från utbildning till sysselsättning underlättas, vilket är avgörande för att förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden. De praktikplatser som erbjuds inom Europeiska solidaritetskåren uppfyller kvalitetsprinciperna i rådets rekommendation om kvalitetskriterier för praktikprogram21. De praktikplatser och jobb som erbjuds utgör en språngbräda för unga så att de kan ta sig in på arbetsmarknaden och bör därför åtföljas av adekvat stöd efter verksamheten. Praktikplatser och jobb underlättas av berörda aktörer på arbetsmarknaden, särskilt offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och handelskammare, och finansieras av den deltagande organisationen. Som deltagande organisationer bör de ansöka om finansiering via Europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan för förmedling mellan de unga deltagarna och arbetsgivare som erbjuder praktik och jobb på solidaritetsområdet.

(12)  Praktik och jobb inom solidaritetsverksamhet kan ge unga, inklusive unga med funktionsnedsättning och de med sämre förutsättningar, ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till att lösa viktiga samhällsproblem. Detta kan främja ungas anställbarhet och produktivitet samtidigt som deras övergång från utbildning till sysselsättning underlättas, vilket är avgörande för att förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden, även inom icke-vinstdrivande organisationer samt den sociala och humanitära sektorn. De praktikplatser som erbjuds inom Europeiska solidaritetskåren uppfyller kvalitetsprinciperna i rådets rekommendation om kvalitetskriterier för praktikprogram21 och principerna som fastställs i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De praktikplatser och jobb som erbjuds utgör en språngbräda för unga så att de kan ta sig in på arbetsmarknaden och bör därför åtföljas av adekvat stöd efter verksamheten. Praktikplatser och jobb underlättas av berörda aktörer på arbetsmarknaden, särskilt offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och handelskammare, och finansieras av den deltagande organisationen. Som deltagande organisationer bör de ansöka om finansiering via Europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan för förmedling mellan de unga deltagarna och arbetsgivare som erbjuder praktik och jobb på solidaritetsområdet.

__________________

__________________

21 Rådets rekommendation av den 15 mars 2018 om en europeisk ram för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet, (EUT C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Rådets rekommendation av den 15 mars 2018 om en europeisk ram för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet, (EUT C 153, 2.5.2018, s. 1).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Ungas initiativförmåga är en viktig tillgång för samhället och arbetsmarknaden. Europeiska solidaritetskåren bidrar till att främja denna aspekt genom att ge unga möjlighet att utforma och genomföra egna projekt för att tillgodose särskilda behov i sina lokalsamhällen. Dessa projekt är ett tillfälle att pröva nya idéer och hjälpa unga människor att själva genomföra solidaritetsinsatser. De kan också fungera som en språngbräda för ytterligare engagemang i solidaritetsverksamhet och är ett första steg för att uppmuntra kårdeltagarna att starta företag eller bilda föreningar, icke-statliga organisationer eller andra organisationer med solidaritetsverksamhet, ungdomsverksamhet eller icke-vinstdrivande verksamhet.

(13)  Ungas initiativförmåga är en viktig tillgång för samhället och arbetsmarknaden. Europeiska solidaritetskåren bidrar till att främja denna aspekt genom att ge unga möjlighet att utforma och genomföra egna projekt för att tillgodose särskilda behov i sina lokalsamhällen och hos dem som har det sämst ställt i samhället. Dessa projekt är ett tillfälle att pröva nya idéer och hjälpa unga människor att själva genomföra solidaritetsinsatser. De kan också fungera som en språngbräda för ytterligare engagemang i solidaritetsverksamhet och är ett första steg för att uppmuntra kårdeltagarna att fortsätta vara aktiva medborgare, antingen som volontärer eller som anställda i föreningar, eller bilda föreningar, icke-statliga organisationer eller andra organisationer med solidaritetsverksamhet, ungdomsverksamhet eller icke-vinstdrivande verksamhet.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13a)  Volontärer kan bidra till att stärka unionens kapacitet att tillhandahålla behovs- och principbaserat humanitärt bistånd och bidra till att öka effektiviteten i den humanitära sektorn när de har valts ut, utbildats och förberetts för sin utplacering på ett korrekt sätt, så att de har de färdigheter och den kompetens som de behöver för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa de behövande, under förutsättning att de kan räkna med relevant stöd och handledning på plats. Det är därför ytterst viktigt att det finns högkvalificerade, välutbildade och erfarna handledare/mentorer på fältet, då de bidrar till de humanitära insatsernas effektivitet och stöder volontärarbetare.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  De nationella programkontoren bör uppmuntra före detta deltagare att bli ambassadörer för Europeiska solidaritetskåren och att dela med sig av sina erfarenheter i ungdomsorganisationer, på utbildningsinstitutioner och på workshoppar. Som ambassadörer skulle de delta i utbildningen av framtida kandidater, och därmed bidra till att främja programmet. De nationella programkontoren bör ge volontärerna stöd i detta syfte.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14b)  För att Europeiska solidaritetskåren ska kunna genomföras framgångsrikt krävs ökad synlighet och medvetenhet samt ytterligare marknadsföring av de tillgängliga finansieringsmöjligheterna genom informationskampanjer (bland annat en årlig informationsdag om Europeiska solidaritetskåren) och dynamiska kommunikationsmedel, med särskilt fokus på sociala medier, för att säkerställa så stor medvetenhet som möjligt bland målgrupperna, både enskilda personer och organisationer.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa kvaliteten på de verksamheter och andra möjligheter som erbjuds genom Europeiska solidaritetskåren, i synnerhet genom att erbjuda deltagarna utbildning, språkstöd, försäkring, administrativt stöd och stöd efter verksamheten samt validera de kunskaper och färdigheter som de förvärvat genom sin kårerfarenhet. Volontärernas säkerhet och trygghet är av yttersta vikt och de bör inte skickas på uppdrag i områden där det råder internationella eller inhemska väpnade konflikter.

(15)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa kvaliteten på de verksamheter och andra möjligheter som erbjuds genom Europeiska solidaritetskåren, i synnerhet genom att erbjuda deltagarna utbildning, språkstöd (online, om det inte går på annat sätt), försäkring, administrativt stöd och stöd efter verksamheten samt validera de kunskaper och färdigheter som de förvärvat genom sin kårerfarenhet. Lämplig utbildning samt säkerhet och trygghet för volontärerna är av yttersta vikt och bör regelbundet vara föremål för utbyte av information och riskbedömningar, i synnerhet när det gäller Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd. Volontärerna bör inte skickas på uppdrag i områden där det råder internationella eller inhemska väpnade konflikter. Vederbörlig hänsyn bör också tas till säkerheten för barn och andra sårbara personer som kommer i kontakt med volontärerna. Verksamheter som omfattar direktkontakt med barn bör vägledas av principen om barnets bästa, och bör i lämpliga fall vara föremål för bakgrundskontroller eller andra åtgärder som syftar till att säkerställa barnens skydd.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  EU:s principer om lika möjligheter och icke-diskriminering bör respekteras fullt ut under hela genomförandet av Europeiska solidaritetskåren, inbegripet under identifieringen och urvalet av deltagande volontärer och organisationer.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att säkerställa att erfarenheten från Europeiska solidaritetskåren bidrar till deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, bör de kunskaper och färdigheter som verksamheten resulterar i kartläggas och dokumenteras ordentligt, med beaktande av nationella omständigheter och särdrag, i enlighet med rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande22.

(16)  För att säkerställa att erfarenheten från Europeiska solidaritetskåren bidrar till deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, sociala, kulturella, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, bör de kunskaper och färdigheter som verksamheten resulterar i kartläggas och dokumenteras ordentligt, med beaktande av nationella omständigheter och särdrag, i enlighet med rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande22.

_________________

_________________

22 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande (EUT C 398, 22.12.2012, s. 1–5).

22 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande (EUT C 398, 22.12.2012, s. 1–5).

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16a)  De nationella programkontoren bör även uppmuntra unga volontärer att bli ambassadörer för programmet för Europeiska solidaritetskåren och dela med sig av sina erfarenheter i ungdomsnätverk, på utbildningsinstitutioner och på workshoppar. Före detta volontärer och ambassadörer skulle också kunna bidra till utbildningen av framtida kandidater.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  En kvalitetsmärkning bör säkerställa att de deltagande organisationerna uppfyller Europeiska solidaritetskårens principer och krav vad gäller deras rättigheter och skyldigheter under alla skeden av solidaritetsverksamheten. Att ha fått kvalitetsmärkningen är en förutsättning för att få delta, men bör inte automatiskt leda till finansiering inom Europeiska solidaritetskåren.

(17)  En kvalitetsmärkning bör säkerställa att de deltagande organisationerna uppfyller unionens värden, principer och mål samt Europeiska solidaritetskårens principer och krav vad gäller deras rättigheter, säkerhet och skyldigheter under alla skeden av solidaritetsverksamheten. Att ha fått kvalitetsmärkningen är en förutsättning för att få delta, men bör inte automatiskt leda till finansiering inom Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Alla enheter som vill delta i Europeiska solidaritetskåren bör kvalitetsmärkas under förutsättning att de uppfyller tillämpliga villkor. Arbetet med kvalitetsmärkning bör utföras fortlöpande av Europeiska solidaritetskårens genomförandeorgan. Den tilldelade kvalitetsmärkningen bör regelbundet omprövas och kunna upphävas om det vid kontroller konstateras att villkoren inte längre är uppfyllda.

(18)  Alla enheter som vill delta i Europeiska solidaritetskåren bör kvalitetsmärkas under förutsättning att de uppfyller tillämpliga villkor. Arbetet med kvalitetsmärkning bör utföras fortlöpande av Europeiska solidaritetskårens genomförandeorgan och bör vara förenligt med befintliga certifieringssystem. Förfarandet för att erhålla kvalitetsmärkningen bör förenklas för de organisationer som redan är certifierade, i synnerhet inom ramen för det nuvarande initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete, och för parter i Echos ramavtal om partnerskap. Detta förfarande bör ta vederbörlig hänsyn till liknande förfaranden som genomförts i enlighet med förordning (EU) nr 375/2014 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/14751a, samt rådets förordning (EG) nr 1275/961b. Den tilldelade kvalitetsmärkningen bör regelbundet omprövas och kunna upphävas om det vid kontroller konstateras att villkoren inte längre är uppfyllda. Den administrativa bördan i samband med både tilldelning och omprövning av kvalitetsmärkningen bör minimeras för att säkerställa lika tillgång och förhindra att mindre organisationer avskräcks från att delta.

 

______________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1475 av den 2 oktober 2018 om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (EUT L 250, 4.10.2018, s. 1).

 

1b Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (EGT L 163, 2.7.1996, s. 1).

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20a)  För att öka insynen i genomförandet av programmet för Europeiska solidaritetskåren och förbättra dess effektivitet bör kommissionen regelbundet samråda med viktiga parter, däribland de deltagande organisationerna, och andra relevanta civilsamhällesorganisationer, till exempel ungdomsnätverk och nationella ungdomsråd och nätverk som representerar arbetsgivare och fackföreningar.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  En portal för Europeiska solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande för att ge enkel tillgång till Europeiska solidaritetskåren och fungera som en gemensam kontaktpunkt för både intresserade personer och organisationer vad gäller exempelvis registrering, kartläggning och matchning av profiler och möjligheter, nätverksbyggande och virtuella utbyten, kurser på nätet, språkstöd och stöd efter verksamheten samt andra användbara funktioner som kan uppkomma i framtiden.

(23)  En portal för Europeiska solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande för att ge enkel tillgång till Europeiska solidaritetskåren för alla användare, i enlighet med tillgänglighetskraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/21021a, och fungera som en gemensam kontaktpunkt för både intresserade personer och organisationer vad gäller exempelvis registrering, kartläggning och matchning av profiler och möjligheter, nätverksbyggande och virtuella utbyten, kurser på nätet, språkstöd och stöd efter verksamheten (online, om det inte går på annat sätt) samt andra användbara funktioner som kan uppkomma i framtiden. Deltagare i humanitära biståndsverksamheter bör inte stöta på ytterligare hinder jämfört med deltagare på andra områden vad avser utsändning av volontärer till stöd för humanitära biståndsverksamheter och den långa tidsperioden mellan ansökan och utsändningen.

 

_______________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Europeiska solidaritetskåren vänder sig till unga mellan 18 och 30 år och för att få delta i kårens verksamhet bör det krävas att man registrerar sig på kårens portal.

(27)  Europeiska solidaritetskåren vänder sig i första hand till unga mellan 18 och 35 år, men behoven och förhållandena för humanitärt bistånd i tredjeländer kan motivera att experter över denna ålder deltar. För att få delta i kårens verksamhet bör det krävas att man registrerar sig på kårens portal. Särskild tonvikt bör läggas på jämställdhet genom att främja och underlätta lika deltagande för kvinnor och män.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  I enlighet med unionens principer om lika möjligheter och icke-diskriminering bör medborgare och varaktigt bosatta i unionen från alla samhällsgrupper och alla åldrar ha möjlighet att visa ett aktivt samhällsengagemang. Med tanke på de särskilda utmaningarna med humanitära insatser bör deltagarna i initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete vara minst 18 år gamla, och de kan komma från en rad olika bakgrunder och åldersgrupper vilkas kompetens är relevant för ett framgångsrikt genomförande av sådana humanitära insatser.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att alla unga, särskilt de med sämst förutsättningar, kan delta i Europeiska solidaritetskårens verksamhet. Särskilda åtgärder bör vidtas för att främja social inkludering och deltagande av missgynnade unga, samt för att ta hänsyn till begränsningar som beror på att vissa landsbygdsområden, unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna är så avlägset belägna. De deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder så att Europeiska solidaritetskåren fungerar väl. Åtgärderna bör, när så är möjligt och utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare, lösa administrativa problem som gör det svårt att få visum och uppehållstillstånd eller att få ett europeiskt sjukförsäkringskort vid verksamhet i ett annat EU-land.

(28)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att alla unga, särskilt de med sämst förutsättningar och de mest sårbara, inbegripet kandidater för volontärarbete med funktionsnedsättning, kan delta i Europeiska solidaritetskårens verksamhet. Särskilda åtgärder bör vidtas för att främja social inkludering, utbildning och deltagande av missgynnade unga, samt för att ta hänsyn till begränsningar som beror på att vissa landsbygdsområden, unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna är så avlägset belägna. De deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder så att Europeiska solidaritetskåren fungerar väl. Åtgärderna bör, när så är möjligt och utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare, lösa administrativa problem som gör det svårt att få visum och uppehållstillstånd eller att få ett europeiskt sjukförsäkringskort vid verksamhet i ett annat EU-land.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28a)  Man bör särskilt uppmärksamma och stödja kapaciteten hos de partnerorganisationer som agerar värdar i tredjeländer samt behovet av att integrera volontärarbetet i det lokala sammanhanget och underlätta volontärernas samverkan med lokala humanitära aktörer, värdsamhället och civilsamhället.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  I linje med kommissionens meddelande Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden31 bör programmet ta hänsyn till den särskilda situationen i dessa regioner. Åtgärder kommer att vidtas för att öka de yttersta randområdenas deltagande i alla insatser. Sådana åtgärder kommer att övervakas regelbundet och utvärderas.

(35)  I linje med kommissionens meddelande Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden31 bör programmet ta hänsyn till den särskilda situationen och de särskilda behoven i dessa regioner, i synnerhet utvecklingen av den politiska, ekonomiska och sociala situationen och framför allt ungdomsarbetslösheten, för att möjliggöra ett bättre samarbete på det effektivaste och enklaste sättet. Åtgärder kommer att vidtas för att öka de yttersta randområdenas deltagande i alla insatser. Sådana åtgärder kommer att övervakas regelbundet och utvärderas.

__________________

__________________

31 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken: Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden (COM(2017) 623 final).

31 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken: Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden (COM(2017) 623 final).

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  För att bättre nå programmets mål bör kommissionen, medlemsstaterna och nationella myndigheter samarbeta nära i partnerskap med icke-statliga organisationer, ungdomsorganisationer och lokala aktörer med sakkunskap om solidaritetsinsatser.

(39)  För att bättre nå programmets mål bör kommissionen, medlemsstaterna och nationella myndigheter samarbeta nära i partnerskap med nationella regeringar, icke-statliga organisationer, sociala företag, ungdomsorganisationer, den privata sektorn och lokala aktörer med sakkunskap om solidaritetsinsatser, i enlighet med befintliga nationella och regionala program för volontärarbete.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  För att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning och rättssäkerhet i varje deltagande land bör varje nationell myndighet utse ett oberoende revisionsorgan. När så är möjligt, och för att maximera effektiviteten, kan det oberoende revisionsorganet vara samma som det som utsetts för de åtgärder som anges i kapitel III i [den nya Erasmusförordningen].

(42)  För att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning, kostnadsoptimering och rättssäkerhet i varje deltagande land bör varje nationell myndighet utse ett oberoende revisionsorgan. När så är möjligt, och för att maximera effektiviteten, kan det oberoende revisionsorganet vara samma som det som utsetts för de åtgärder som anges i kapitel III i [den nya Erasmusförordningen].

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)   solidaritetsverksamhet: en tillfällig verksamhet av hög kvalitet som bidrar till Europeiska solidaritetskårens mål och kan bedrivas i form av volontärarbete, praktik, jobb, solidaritetsprojekt och nätverksarbete på olika områden, bland annat de som anges i punkt 13; verksamheten ska säkra ett europeiskt mervärde och följa hälso- och säkerhetsföreskrifter. registrerad sökande:

(1)   solidaritetsverksamhet: en lättillgänglig, inkluderande, tillfällig verksamhet av hög kvalitet som har tillräckliga medel och som bidrar till Europeiska solidaritetskårens mål och kan bedrivas i form av volontärarbete, praktik, jobb, solidaritetsprojekt och nätverksarbete på olika områden, bland annat de som anges i punkt 13; verksamheten ska säkra ett europeiskt mervärde och följa hälso- och säkerhetsföreskrifter.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  registrerad sökande: person mellan 17 och 30 år som har registrerat sig på Europeiska solidaritetskårens portal för att anmäla intresse att delta i solidaritetsverksamhet, men som ännu inte deltar i sådan verksamhet.

(2)  registrerad sökande: person som har registrerat sig på Europeiska solidaritetskårens portal för att anmäla intresse att delta i solidaritetsverksamhet, men som ännu inte deltar i sådan verksamhet.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  deltagare: person mellan 18 och 30 år som har registrerat sig på Europeiska solidaritetskårens portal och deltar i solidaritetsverksamhet genom Europeiska solidaritetskåren.

(3)  deltagare: person som har registrerat sig på Europeiska solidaritetskårens portal och deltar i solidaritetsverksamhet genom Europeiska solidaritetskåren; för andra verksamheter än dem som avses i kapitel IV är deltagare personer mellan 18 och 35 år.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  unga med sämre förutsättningar: unga personer som möter hinder som gör det svårt för dem att få faktisk tillgång till programmets möjligheter av ekonomiska, sociala, kulturella eller geografiska skäl, av hälsoskäl eller till följd av funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter.

(4)  unga med sämre förutsättningar: unga personer som möter hinder som i avsaknad av ytterligare, särskilt anpassat stöd gör det svårt för dem att få faktisk tillgång till programmets möjligheter av ekonomiska, sociala, kulturella eller geografiska skäl, av hälsoskäl eller till följd av inlärningssvårigheter och funktionsnedsättning, inbegripet varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar som erkänns i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  volontärarbete: solidaritetsverksamhet som utförs som en frivillig och obetald verksamhet under högst tolv månader.

(6)  volontärarbete: solidaritetsverksamhet som utförs som en frivillig och obetald verksamhet under högst tolv månader och som gör det möjligt för enskilda personer att ställa sitt kunnande, sina färdigheter och sin tid till samhällets, lokalsamhällets eller sina medmänniskors förfogande utan ekonomisk motivation.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  praktik: solidaritetsverksamhet under en period på två till sex månader som får förlängas en gång till som längst tolv månader och som erbjuds och betalas av den deltagande organisation som tar emot kårdeltagaren.

(7)  praktik: solidaritetsverksamhet under en period på två till sex månader som får förlängas en gång till som längst tolv månader, som erbjuds och betalas av den deltagande organisation som tar emot kårdeltagaren och som har ett inslag av lärande.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmets allmänna mål är att stärka ungas och organisationers engagemang i solidaritetsverksamhet som är tillgänglig och av hög kvalitet som ett sätt att stärka sammanhållningen, solidariteten och demokratin i och utanför unionen och ta itu med samhällsutmaningar och humanitära utmaningar på fältet, med särskilda insatser för att främja social inkludering.

1.   Programmets allmänna mål är att stärka ungas och organisationers engagemang i solidaritetsverksamhet och icke-vinstdrivande verksamhet som är tillgänglig och av hög kvalitet som ett sätt att stärka sammanhållningen, solidariteten, freden och demokratin i och utanför unionen, göra framsteg mot att uppnå målen för hållbar utveckling och ta itu med samhällsutmaningar och humanitära utmaningar på fältet, i synnerhet med avseende på att minska risken för naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor samt krissituationer i sårbara länder och länder som genomgått konflikter, med särskilda insatser för att främja social inkludering.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Programmets särskilda mål är att ge unga personer, även de med sämre förutsättningar, lättillgängliga möjligheter till engagemang i solidaritetsverksamhet i och utanför Europa och samtidigt förbättra och validera deras färdigheter och underlätta deras anställbarhet och inträde på arbetsmarknaden.

2.  Programmets särskilda mål är att ge unga personer, även personer med funktionsnedsättning och de med sämre förutsättningar, lättillgängliga möjligheter till engagemang i solidaritetsverksamhet i och utanför Europa och samtidigt förbättra och validera deras interkulturella medvetenhet samt deras yrkesfärdigheter och medborgerliga kompetens, och underlätta deras anställbarhet och inträde på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Ungas deltagande i solidaritetsverksamhet som fyller samhällsbehov, enligt artikel 6.

(a)  Ungas deltagande i solidaritetsverksamhet som fyller samhällsbehov och insatser för att uppnå målen för hållbar utveckling, enligt artikel 6.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Ungas deltagande i humanitär solidaritetsverksamhet (Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd), enligt artikel 10.

(b)  Deltagande i humanitär solidaritetsverksamhet (Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd) av unga och personer med sakkunskap, enligt artikel 10, och åtgärder inom och utanför unionen som syftar till att bygga upp värdorganisationernas kapacitet för humanitärt bistånd i tredjeländer, enligt artikel 11.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Det årliga arbetsprogram som antas i enlighet med artikel 18 ska innehålla en förteckning över verksamheter som kan vara farliga för deltagare, mottagare och samhället eller olämpliga för deltagare och som inte ska genomföras inom ramen för programmet eller som ska vara föremål för särskild utbildning, bakgrundskontroller eller andra åtgärder.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  stärka de deltagande organisationernas kapacitet att erbjuda projekt av hög kvalitet till ett ökande antal deltagare i Europeiska solidaritetskåren,

(a)  stärka de deltagande organisationernas och deras lokala partners kapacitet att samarbeta och erbjuda projekt av hög kvalitet till ett ökande antal deltagare i Europeiska solidaritetskåren,

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  locka fler att delta, både unga och deltagande organisationer,

(b)  locka fler att delta, både unga och de med viss erfarenhet inom initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete samt deltagande organisationer,

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  inrättande, underhåll och uppdatering av Europeiska solidaritetskårens portal och andra relevanta nättjänster samt nödvändiga it-supportsystem och webbaserade verktyg.

(d)  inrättande, underhåll och uppdatering av Europeiska solidaritetskårens portal och andra relevanta nättjänster samt nödvändiga it-supportsystem och webbaserade verktyg i enlighet med tillgänglighetskraven i direktiv (EU) 2016/2102.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Insatser inom Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd ska särskilt bidra till att ge behovsbaserat humanitärt bistånd i syfte att rädda liv, förebygga och lindra mänskligt lidande och slå vakt om människovärdet samt stärka kapaciteten och motståndskraften hos sårbara eller katastrofdrabbade samhällen.

1.  Insatser inom Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd ska särskilt bidra till att ge behovsbaserat humanitärt bistånd i syfte att rädda liv, förebygga och lindra mänskligt lidande och slå vakt om människovärdet i samband med naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor samt stärka kapaciteten och motståndskraften hos samhällen som är sårbara, instabila eller drabbade av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor och underlätta övergången från den humanitära insatsen till mer långsiktig hållbar och inkluderande utveckling.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De insatser som omfattas av detta kapitel ska följa de principer om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende som gäller för humanitärt bistånd.

2.  De insatser som omfattas av detta kapitel ska utföras i enlighet med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd och ska främja de grundläggande principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende som gäller för humanitärt bistånd, samtidigt som de än en gång betonar unionens starka stöd för en behovsbaserad strategi, utan att diskriminera mellan eller inom berörda befolkningsgrupper och med respekt för internationell rätt.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a.  Unionens humanitära bistånd tillhandahålls i situationer där även andra instrument för utvecklingssamarbete, krishantering och civilskydd kan användas. Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd ska arbeta så att man skapar samstämdhet och komplementaritet och undviker överlappning med unionens andra relevanta politikområden och instrument, i synnerhet unionens humanitära biståndspolitik, politik för utvecklingssamarbete och civilskyddsmekanism.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2b.  För att främja en samordnad internationell insats vid humanitära kriser ska insatserna enligt detta kapitel vara förenliga med dem som samordnas av Förenta nationernas kontor för samordning av humanitära frågor.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2c.  Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd ska bidra till att stärka jämställdhetsperspektivet i unionens humanitära bistånd och främja humanitära insatser som är anpassade till kvinnors särskilda behov. Särskild vikt ska läggas på samarbete med kvinnogrupper och kvinnonätverk för att främja kvinnors deltagande och ledarskap inom humanitärt bistånd och dra nytta av deras kapacitet och expertis när det gäller att bidra till återhämtning, fredsbyggande, katastrofriskreducering och motståndskraft i berörda samhällen.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2d.  De särskilda villkoren för att sända ut en volontär ska, i nära samråd med värdorganisationerna, anges i ett avtal mellan utsändarorganisationerna och Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd, inbegripet rättigheter och skyldigheter samt utplaceringens längd, plats och arbetsuppgifter.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  solidaritetsprojekt, enligt artikel 9.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  På grundval av en förhandsbedömning av behoven i tredjeländer ska denna förordning stödja åtgärder som syftar till att stärka kapaciteten för humanitärt bistånd, i syfte att stärka den lokala beredskapen och de lokala insatserna vid humanitära kriser och säkerställa att volontärarbetet har en faktisk och varaktig effekt på fältet, bland annat

 

(a) riskhantering i samband med naturkatastrofer, beredskap och insatser vid katastrofer, handledning och utbildning i förvaltning av volontärer samt andra områden som är relevanta för personal och volontärer från värdorganisationer, och

 

(b) utbyte av bästa praxis, tekniskt bistånd, partnersamverkansprogram och utbyte av personal och volontärer samt inrättande av nätverk och andra relevanta åtgärder.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Kommissionen ska bibehålla, upprätthålla och uppdatera databasen över EU-frivilliga, bland annat med uppgifter om de EU-frivilligas tillgänglighet och lämplighet, samt reglera tillgången till och användandet av den, och därmed göra det möjligt för återvändande volontärer att fortsätta delta. Behandlingen av de personuppgifter som samlas in för denna databas ska i förekommande fall ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/17251b.

 

____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Volontärarbete till stöd för humanitära insatser som avses i artikel 4.1 a ska omfatta ett inslag av lärande och utbildning, får inte ersätta praktikplatser eller arbetstillfällen och ska baseras på ett skriftligt volontäravtal.

1.  Volontärarbete till stöd för humanitära insatser som avses i artikel 4.1 a ska omfatta lämpligt lärande och lämplig utbildning, även före utplaceringen, i samband med de projekt där unga volontärer kommer att delta, med vederbörlig tonvikt på de principer för humanitärt bistånd som avses i artikel 10.2, inbegripet principen om att inte göra någon skada, och det får inte ersätta praktikplatser eller arbetstillfällen och ska baseras på ett skriftligt volontäravtal.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete ska främja deltagande från lokala volontärer från tredjeländer.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Volontärarbete inom detta programområde får endast utföras i tredjeländer

2.  Volontärarbete inom detta programområde får endast utföras

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a.  På grundval av en förhandsbedömning av behoven i tredjeländer som utförs av utsändar- och värdorganisationerna samt andra relevanta aktörer ska Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd stödja insatser som syftar till

 

(a)  att stärka värdorganisationernas kapacitet för humanitärt bistånd i tredjeländer, i syfte att stärka den lokala beredskapen och insatserna vid humanitära kriser och säkerställa att arbetet som Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd utför på fältet har en faktisk och varaktig effekt genom katastrofriskhantering, katastrofberedskap och katastrofinsatser, övergången från humanitära insatser till hållbar lokal utveckling samt handledning och utbildning i förvaltning av volontärer, och

 

(b)  att utbyta bästa praxis, tekniskt bistånd, program för partnersamverkan samt personal och volontärer.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  En riskbedömning med hänsyn till volontärernas säkerhet ska prioriteras, särskilt i länder eller områden som anses vara instabila eller där det finns omedelbara risker.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 11, punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Det ska regelbundet utföras informationskampanjer, framförallt inom unionen, om Europeiska solidaritetskåren som rör initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete och som är inriktade på det arbete som utförs av volontärer och biståndsarbetare i enlighet med de principer om humanitet, oberoende, neutralitet och opartiskhet som gäller för humanitärt bistånd och som präglar deras insatser.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2d.  Volontärarbetet ska tillgodose de verkliga behov och luckor som identifierats på lokal nivå av värdorganisationerna.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Identifiering och urval av volontärkandidater

 

1. Kommissionen ska på grundval av en förhandsbedömning av behoven i tredjeländer och i samarbete med de nationella programkontoren och värdorganisationerna identifiera och välja ut frivilliga som ska utbildas.

 

2. Identifieringen och urvalet av volontärkandidater ska ske i enlighet med artikel 14 och respektera principerna om icke-diskriminering, jämställdhet och lika möjligheter.

 

3. De åldersgränser som avses i artiklarna 2 och 15 ska inte tillämpas vid volontärarbete till stöd för humanitära insatser enligt denna artikel.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 11b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11b

 

Utbildning av volontärkandidater

 

1. Med utgångspunkt i befintliga program och förfaranden ska kommissionen upprätta ett utbildningsprogram som förbereder volontärkandidaterna för att stödja och komplettera de humanitära insatserna.

 

2. Volontärkandidater som har identifierats och valts ut i enlighet med ansökningsförfarandet kan delta i det utbildningsprogram som genomförs av kvalificerade organisationer. Omfattningen av och innehållet i den utbildning som ges till varje enskild volontärkandidat ska fastställas i samråd med den certifierade värdorganisationen efter behov och med hänsyn till volontärkandidatens tidigare erfarenhet och var volontärarbetet kommer att ske.

 

3. Utbildningsprogrammet ska omfatta en bedömning av huruvida volontärkandidaten är redo att sändas ut för att stödja och komplettera humanitära biståndsverksamheter i tredjeländer och tillgodose de lokala behoven.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Uppdelning av budgeten för verksamheter enligt artiklarna 7, 8, 9 och 11

 

Den preliminära uppdelningen av budgeten för verksamheter enligt artiklarna 7, 8, 9 och 11 ser ut på följande sätt:

 

(a) För volontärarbete i solidaritetsverksamhet och solidaritetsprojekt, som avses i artiklarna 7 och 9: 85 %.

 

(b) För praktikplatser och jobb, som avses i artikel 8: minst 7,5 %. 

 

(c) För volontärarbete till stöd för humanitära insatser, som avses i artikel 11: minst 7,5 %. 

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen, särskilt bidrag, priser och upphandling.

2.  Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen, särskilt bidrag, priser och upphandling. För att förenkla kraven på bidragsmottagarna bör enhetsbelopp, enhetskostnader och schablonfinansiering användas i största möjliga utsträckning.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unga i åldern 17–30 år som vill delta i Europeiska solidaritetskåren ska registrera sig på kårens portal. När volontärarbetet, praktiken, jobbet eller solidaritetsprojektet påbörjas ska den unga personen dock vara minst 18 år men inte över 30 år.

1.  Enskilda personer som är lagligen bosatta i ett deltagande land eller som är medborgare i unionen och som vill delta i Europeiska solidaritetskåren ska registrera sig på kårens portal. När volontärarbetet påbörjas ska unga personer vara minst 18 år men inte över 35 år.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den övre åldersgränsen ska inte gälla för insatser inom ramen för Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd, som avses i kapitel IV.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska solidaritetskåren är öppen för deltagande av offentliga och privata enheter och internationella organisationer, under förutsättning att de har fått Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning.

1.  Europeiska solidaritetskåren är öppen för deltagande av offentliga och privata enheter och internationella organisationer, under förutsättning att de har fått Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning. Organisationer som redan har certifierats med en kvalitetsmärkning inom ramen för initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete och parter i ett ramavtal om partnerskap mellan icke-statliga organisationer och kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo) kan ha rätt att genomgå ett förenklat förfarande för att få den kvalitetsmärkning som krävs inom det nya programmet.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Som ett resultat av bedömningen kan enheten få Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning. Kvalitetsmärkningen ska omprövas regelbundet och kan återkallas.

3.  Som ett resultat av bedömningen kan enheten få Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning. Kvalitetsmärkningen ska omprövas regelbundet eller på förfrågan av deltagarna, och kan återkallas. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att undvika dubbelarbete.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  De deltagande organisationerna kan ha följande funktioner i Europeiska solidaritetskåren:

 

(a)   Som värdar ska de bedriva verksamhet för att ta emot deltagare och då bland annat anordna verksamhet, utforma utbildningsprogram, ge deltagarna vägledning och stöd under solidaritetsverksamheten och ge återkoppling och erkännande till deltagarna efter verksamheten, beroende på vad som är tillämpligt.

 

(b)   I en stödfunktion ska de bedriva verksamhet för att sända ut och förbereda deltagarna före avresan samt under och efter solidaritetsverksamheten och då bland annat informera deltagarna, bekräfta deras läranderesultat och underlätta för vidare volontärarbete på hemmaplan.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a.  En lämplig övervakning och rapportering ska innefatta regelbundna samråd med de nationella programkontoren och de deltagande organisationerna samt med relevanta civilsamhällesorganisationer och ungdomsnätverk, i syfte att potentiellt förbättra programmets genomförande.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Kommissionen ska organisera regelbundna möten och utbildningstillfällen med och för nätverket av nationella programkontor för att säkerställa enhetligt genomförande av Europeiska solidaritetskåren i samtliga deltagande länder. Kommissionen ska också bjuda in befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för verksamheterna inom programmet, arbetsmarknadens parter och nätverk som representerar unga och volontärer. Kommissionen ska regelbundet samråda med viktiga berörda parter, bland annat deltagande organisationer, om genomförandet av Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europeiska solidaritetskårens verksamhet ska även vara förenlig med och komplettera relevant politik samt relevanta program och instrument på nationell nivå i de deltagande länderna. Därför ska kommissionen, de nationella myndigheterna och de nationella programkontoren utbyta information om å ena sidan befintliga nationella program och prioriteringar som rör solidaritet och ungdomsfrågor och å andra sidan Europeiska solidaritetskårens verksamhet, i syfte att bygga på relevant god praxis och uppnå större effektivitet och verkan.

2.  Europeiska solidaritetskårens verksamhet ska även vara förenlig med och komplettera relevant politik samt relevanta program och instrument på nationell nivå i de deltagande länderna, för att garantera att de deltagande länderna känner ett ansvar. Därför ska kommissionen, de nationella myndigheterna och de nationella programkontoren utbyta information om befintliga nationella program och prioriteringar som rör solidaritet, ungdomsfrågor och humanitära behov, å ena sidan, och Europeiska solidaritetskårens verksamhet, å andra sidan, i syfte att bygga på relevant god praxis och uppnå större effektivitet och verkan.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Europeiska solidaritetskårens verksamhet i tredjeländer enligt artikel 11 ska särskilt vara förenliga med och komplettera andra delar av unionens yttre åtgärder, särskilt politiken för humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete, utvidgning, grannskapspolitik och unionens civilskyddsmekanism.

3.  Europeiska solidaritetskårens verksamhet i tredjeländer enligt artikel 11 ska särskilt vara förenliga med och komplettera andra delar av unionens yttre åtgärder, särskilt politiken för humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete, säkerhet, utvidgning, grannskapspolitik och unionens civilskyddsmekanism.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren

Referensnummer

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

2.7.2018

Associerat/Associerade utskott - Tillkännagivande i kammaren

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Eleni Theocharous

18.7.2018

Behandling i utskott

8.10.2018

20.11.2018

 

 

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (5.12.2018)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Föredragande av yttrande (*): Deirdre Clune

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Europeiska unionen bygger på solidaritet mellan invånarna och mellan medlemsstaterna. Denna gemensamma värdegrund vägleder unionens handlande och ger den enighet som krävs för att hantera nuvarande och framtida samhällsutmaningar – utmaningar som unga EU-medborgare är beredda att anta genom att uttrycka sin solidaritet i praktiken.

(1)  Solidaritet, inte bara mellan medborgare, utan också mellan folk och stater utgör grunden för ett utvecklat och demokratiskt samhälle. Denna gemensamma värdegrund fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen och bör främjas, i synnerhet mot bakgrund av de nuvarande och framtida samhällsutmaningar som unga kommer att kunna fortsätta att anta genom att uttrycka sin solidaritet i praktiken.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I talet om tillståndet i unionen den 14 september 2016 underströks behovet av att investera i unga och det tillkännagavs att kommissionen skulle inrätta en europeisk solidaritetskår (nedan kallad programmet) som ett sätt att ge unga i hela EU möjlighet att på ett meningsfullt sätt bidra till samhället, visa solidaritet och utveckla sin kompetens och på så sätt inte bara få arbetslivserfarenhet utan också ovärderlig livserfarenhet.

(2)  I talet om tillståndet i unionen den 14 september 2016 underströks behovet av att investera i unga och det tillkännagavs att kommissionen skulle inrätta en europeisk solidaritetskår (nedan kallad programmet) som ett sätt att göra det möjligt för unga i hela EU att på ett meningsfullt sätt bidra till samhället, visa solidaritet, utveckla kompetens och knyta kontakter genom praktisk erfarenhet av lokalt förankrad verksamhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Unga bör erbjudas ett enkelt sätt att engagera sig i solidaritetsverksamhet som låter dem uttrycka sitt samhällsengagemang och samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och därmed förbättra sin anställbarhet. Sådan verksamhet bör också stödja mobilitet för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.

(5)  Unga, även de med sämre förutsättningar, bör erbjudas ett enkelt sätt att engagera sig i solidaritetsverksamhet som låter dem uttrycka sitt samhällsengagemang och samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och därmed förbättra sin anställbarhet. Sådan verksamhet bör också stödja mobilitet för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare samt stödja mångkulturellt utbyte.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Den solidaritetsverksamhet som erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den meningen att den bör fylla icke tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att stärka lokalsamhällen, ge unga möjlighet att skaffa sig värdefull kunskap och kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för unga, och genomföras under säkra och sunda förhållanden.

(6)  Den solidaritetsverksamhet som erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den meningen att den bör bidra till att uppnå Europeiska solidaritetskårens mål och till att åtgärda sociala utmaningar och främja solidaritet, samtidigt som lokalsamhällenas behov tillgodoses. Solidaritetsverksamheten bör ge unga möjlighet att skaffa sig värdefull kunskap och kompetens för sin personliga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, omfatta en gedigen aspekt av lärande och utbildning, vara tillgänglig för alla unga, inbegripa särskilda insatser för att främja deltagande av unga med sämre förutsättningar, genomföras under säkra och sunda förhållanden och valideras ordentligt. Solidaritetsverksamheten bör inte inverka negativt på befintliga jobb eller praktikplatser och bör bidra till att stärka företagens åtaganden om socialt ansvar utan att för den skull ersätta dem.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Europeiska solidaritetskåren fungerar som en gemensam inkörsport till solidaritetsverksamhet i och utanför unionen. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas med unionens andra relevanta politikområden och program. Solidaritetskåren bör bygga vidare på styrkor och synergieffekter hos tidigare och befintliga program, särskilt Europeiska volontärtjänsten och EU-frivilliga för humanitärt arbete. Den kompletterar också medlemsstaternas insatser för att stödja unga och underlätta deras övergång från skola till arbetsliv inom ramen för ungdomsgarantin genom att ge dem ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden i form av praktik och jobb inom solidaritetsverksamhet i det egna landet eller utomlands. Man säkerställer också komplementaritet med befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för kårens verksamhet, till exempel det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk. Dessutom bör man säkerställa att befintliga relevanta program, särskilt nationella solidaritets- och utbytesprogram för ungdomar, och solidaritetskåren kompletterar varandra, med utgångspunkt i bästa praxis när så är lämpligt.

(7)  Europeiska solidaritetskåren fungerar som en gemensam inkörsport till solidaritetsverksamhet i och utanför unionen. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas med unionens andra relevanta politikområden, program och instrument. Solidaritetskåren bör bygga vidare på styrkor och synergieffekter hos tidigare och befintliga program, särskilt Europeiska volontärtjänsten och EU-frivilliga för humanitärt arbete. Den kompletterar också medlemsstaternas insatser för att stödja unga och underlätta deras övergång från skola till arbetsliv inom ramen för program såsom ungdomsgarantin genom att ge dem ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden i form av praktik och jobb inom solidaritetsverksamhet i det egna landet eller utomlands. Man säkerställer också komplementaritet med befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för kårens verksamhet, till exempel det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk. Dessutom bör man främja kompletterande och lojalt samarbete mellan befintliga relevanta program och solidaritetskåren, särskilt program för solidaritet, volontärarbete, medborgartjänst och rörlighet för unga på nationell, regional eller lokal nivå, samt prioriteringar kopplade till solidaritet och unga i de deltagande länderna, när så är lämpligt, för att ömsesidigt stärka och berika dessa programs genomslag och kvalitet med utgångspunkt i bästa praxis. Europeiska solidaritetskåren bör inte ersätta liknande nationella program för solidaritet, volontärarbete, medborgartjänst och rörlighet. Alla ungdomar bör garanteras lika tillgång till nationell solidaritetsverksamhet. Partnerskap med europeiska nätverk som är specialiserade på akuta sociala problem bör uppmuntras.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Europeiska solidaritetskåren bör ge unga nya möjligheter till volontärarbete, praktik eller jobb inom solidaritetsverksamhet och möjlighet att utforma och utveckla solidaritetsprojekt på eget initiativ. Dessa möjligheter bidrar till att förbättra deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Europeiska solidaritetskåren stöder också nätverksarbete för kårens deltagare och organisationer samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på den understödda verksamheten och validera läranderesultaten. Den kommer därför också att bidra till europeiskt samarbete som är relevant för unga och öka insikten om dess positiva effekter.

(9)  Europeiska solidaritetskåren bör ge unga nya möjligheter till volontärarbete, praktik eller jobb inom solidaritetsverksamhet och möjlighet att utforma och utveckla solidaritetsprojekt på eget initiativ. Dessa möjligheter bör hjälpa till att fylla icke tillgodosedda samhällsbehov och bidra till att stärka lokalsamhällen, och samtidigt bidra till att förbättra ungas personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Europeiska solidaritetskåren stöder också nätverksarbete för kårens deltagare och organisationer samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på den understödda verksamheten och validera läranderesultaten. Den kommer därför också att bidra till europeiskt samarbete som är relevant för unga och öka insikten om dess positiva effekter. Den bör även bidra till att stödja och stärka befintliga organisationer som genomför solidaritetsverksamhet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Verksamheten bör gynna lokalsamhällen och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, vilket kan ske i form av volontärarbete, praktik, jobb, projekt eller nätverksarbete inom olika områden, t.ex. utbildning, sysselsättning, jämställdhet, entreprenörskap (särskilt socialt företagande), medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, katastrofförebyggande åtgärder, katastrofberedskap och återhämtning, jordbruk och landsbygdsutveckling, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kreativitet och kultur, gymnastik och idrott, socialt stöd och välfärd, mottagande och integration av tredjelandsmedborgare, territoriellt samarbete och sammanhållning samt samarbete över gränserna. Sådan solidaritetsverksamhet bör omfatta en gedigen aspekt av lärande och utbildning genom lämplig verksamhet som kan erbjudas deltagarna före, under och efter solidaritetsverksamheten.

(10)  Verksamheten bör gynna lokalsamhällen och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, vilket kan ske i form av volontärarbete, praktik, jobb, projekt eller nätverksarbete inom olika områden, t.ex. utbildning, social inkludering och integrering av personer med funktionsnedsättning, sysselsättning, jämställdhet, entreprenörskap (särskilt socialt företagande), medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, katastrofförebyggande åtgärder, katastrofberedskap och återhämtning, jordbruk och landsbygdsutveckling, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kreativitet och kultur, kulturarvsskydd, gymnastik och idrott, socialt stöd och välfärd, stöd till unga, mottagande och integration av tredjelandsmedborgare, territoriellt samarbete och sammanhållning samt samarbete över gränserna. Sådan solidaritetsverksamhet bör omfatta en gedigen aspekt av lärande och utbildning genom lämplig verksamhet som kan erbjudas deltagarna före, under och efter solidaritetsverksamheten.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Volontärverksamhet (både i och utanför unionen) är en värdefull erfarenhet som ger tillfälle till icke-formellt och informellt lärande som stärker de ungas personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling, aktiva medborgarskap och anställbarhet. Volontärverksamheten bör inte inverka negativt på potentiell eller befintlig betald anställning och bör inte heller ses som en ersättning för denna. Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta om ungdomspolitiska insatser för volontärarbete genom den öppna samordningsmetoden.

(11)  Volontärverksamhet (både i och utanför unionen) är en värdefull erfarenhet som ger tillfälle till icke-formellt och informellt lärande som stärker de ungas personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling, aktiva medborgarskap, demokratiska deltagande och anställbarhet. Volontärarbete bör baseras på ett skriftligt volontäravtal och volontärverksamheten bör inte inverka negativt på potentiell eller befintlig betald anställning och bör inte heller ses som en ersättning för denna. Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta om ungdomspolitiska insatser för volontärarbete genom den öppna samordningsmetoden.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Praktik och jobb inom solidaritetsverksamhet kan ge unga ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till att lösa viktiga samhällsproblem. Detta kan främja ungas anställbarhet och produktivitet samtidigt som deras övergång från utbildning till sysselsättning underlättas, vilket är avgörande för att förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden. De praktikplatser som erbjuds inom Europeiska solidaritetskåren uppfyller kvalitetsprinciperna i rådets rekommendation om kvalitetskriterier för praktikprogram21. De praktikplatser och jobb som erbjuds utgör en språngbräda för unga så att de kan ta sig in på arbetsmarknaden och bör därför åtföljas av adekvat stöd efter verksamheten. Praktikplatser och jobb underlättas av berörda aktörer på arbetsmarknaden, särskilt offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och handelskammare, och finansieras av den deltagande organisationen. Som deltagande organisationer bör de ansöka om finansiering via Europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan för förmedling mellan de unga deltagarna och arbetsgivare som erbjuder praktik och jobb på solidaritetsområdet.

(12)  Lättillgängliga praktikplatser och jobb bör vara tydligt åtskilda från volontärarbete både ekonomiskt och organisatoriskt. Praktikplatser bör aldrig leda till att arbetstillfällen ersätts. Avlönade praktikplatser och jobb kan dock vara ett incitament för missgynnade unga och unga med sämre förutsättningar att delta i solidaritetsrelaterad verksamhet som de annars kanske inte skulle ha tillgång till och samtidigt ge ett tydligt europeiskt mervärde genom att bidra till att lösa viktiga, olösta samhällsproblem och stärka lokalsamhällen. Praktik kan underlätta ungas övergång från utbildning till sysselsättning och främja ungas anställbarhet, vilket är avgörande för deras varaktiga inträde på arbetsmarknaden. De praktikplatser och jobb som erbjuds utgör en språngbräda för unga så att de kan ta sig in på arbetsmarknaden. Praktik och jobb som erbjuds inom Europeiska solidaritetskåren bör alltid betalas av den deltagande organisation som tar emot eller anställer deltagaren. I förekommande fall bör praktik baseras på ett skriftligt praktikavtal enligt tillämplig lagstiftning i det land där praktiken äger rum och följa de principer som anges i rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram, som alltid ska vara avlönade och baseras på ett skriftligt avtal21. Jobb bör baseras på ett anställningsavtal enligt nationell lagstiftning eller tillämpliga kollektivavtal, eller bådadera, i det deltagande land där jobbet utförs. Ekonomiskt stöd till de deltagande organisationer som erbjuder jobb bör inte överstiga tolv månader. Deltagande organisationer bör ansöka om finansiering via Europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan för förmedling mellan de unga deltagarna och arbetsgivare som erbjuder praktik och jobb på solidaritetsområdet. Praktikplatser och jobb bör åtföljas av lämplig förberedelse, utbildning på arbetsplatsen och stöd efter placeringen anpassat till deltagarens deltagande. Praktikplatser och jobb kan underlättas av berörda aktörer på arbetsmarknaden, särskilt offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och handelskammare, samt medlemsorganisationer i Eures i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/58921a när det gäller gränsöverskridande verksamhet.

__________________

__________________

21 Rådets rekommendation av den 15 mars 2018 om en europeisk ram för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet, (EUT C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram (EUT C 88, 27.3.2014, s. 1).

 

21a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (EUT L 107, 22.4.2016, s. 1).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Insatser bör göras för att säkerställa att praktikplatser och jobb är tillgängliga för alla unga, särskilt för att unga med sämre förutsättningar ska kunna delta i solidaritetsrelaterad verksamhet, inbegripet personer med funktionsnedsättning, socialt eller kulturellt missgynnade personer, migranter och invånare i isolerade landsbygdsområden och EU:s yttersta randområden.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Ungas initiativförmåga är en viktig tillgång för samhället och arbetsmarknaden. Europeiska solidaritetskåren bidrar till att främja denna aspekt genom att ge unga möjlighet att utforma och genomföra egna projekt för att tillgodose särskilda behov i sina lokalsamhällen. Dessa projekt är ett tillfälle att pröva nya idéer och hjälpa unga människor att själva genomföra solidaritetsinsatser. De kan också fungera som en språngbräda för ytterligare engagemang i solidaritetsverksamhet och är ett första steg för att uppmuntra kårdeltagarna att starta företag eller bilda föreningar, icke-statliga organisationer eller andra organisationer med solidaritetsverksamhet, ungdomsverksamhet eller icke-vinstdrivande verksamhet.

(13)  Ungas initiativförmåga och aktiva medborgarskap är en viktig tillgång för samhället och arbetsmarknaden. Europeiska solidaritetskåren bidrar till att främja denna aspekt genom att ge unga möjlighet att utforma och genomföra egna projekt för att tillgodose särskilda behov i sina lokalsamhällen. Sådana projekt bör ge unga tillfälle att utveckla innovativa lösningar och pröva nya idéer på ett hållbart sätt och hjälpa unga människor att själva genomföra solidaritetsinsatser. De skulle också kunna fungera som en språngbräda för ytterligare engagemang i solidaritetsverksamhet och utgöra ett första steg för att uppmuntra kårdeltagarna att delta i socialt företagande eller som volontärer i föreningar, icke-statliga organisationer, ungdomsorganisationer eller andra organisationer med solidaritetsverksamhet, icke-vinstdrivande verksamhet, ungdomsverksamhet eller verksamhet med anknytning till funktionsnedsättningsområdet samt att bilda egna föreningar. Stödet efter placeringen kommer att syfta till att stödja ungdomar att förbli engagerade och aktiva i solidaritetssektorn, bland annat genom att involvera föreningar, kooperativ, sociala företag, ungdomsorganisationer och gemenskapscentrum samt den sektor som ger stöd till personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Unga människor och organisationer som deltar i Europeiska solidaritetskåren bör känna att de tillhör en gemenskap av personer och organ som är engagerade i att främja solidaritet i hela Europa. Samtidigt behöver deltagande organisationer stöd för att stärka sin kapacitet att erbjuda verksamhet av hög kvalitet till ett ökande antal deltagare. Europeiska solidaritetskåren stöder nätverksarbete som stärker ungas och deltagande organisationers engagemang i samhället, främjar en europeisk solidaritetskårsanda och uppmuntrar utbytet av användbara metoder och erfarenheter. Nätverksarbetet bidrar också till att öka kunskapen om Europeiska solidaritetskåren bland offentliga och privata aktörer och till att samla in synpunkter från deltagare och deltagande organisationer på hur Europeiska solidaritetskåren genomförs.

(14)  Unga människor och organisationer som deltar i Europeiska solidaritetskåren bör känna att de tillhör en gemenskap av personer och organ som är engagerade i att främja solidaritet i hela Europa. Samtidigt behöver deltagande organisationer stöd för att stärka sin kapacitet att erbjuda verksamhet av hög kvalitet till ett ökande antal deltagare. Europeiska solidaritetskåren stöder nätverksarbete som stärker ungas och deltagande organisationers engagemang i samhället, främjar en europeisk solidaritetskårsanda och uppmuntrar utbytet av bästa praxis och erfarenheter. Nätverksarbetet bidrar också till att öka kunskapen om Europeiska solidaritetskåren bland offentliga och privata aktörer och till att samla in synpunkter från deltagare och deltagande organisationer på hur Europeiska solidaritetskåren genomförs.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa kvaliteten på de verksamheter och andra möjligheter som erbjuds genom Europeiska solidaritetskåren, i synnerhet genom att erbjuda deltagarna utbildning, språkstöd, försäkring, administrativt stöd och stöd efter verksamheten samt validera de kunskaper och färdigheter som de förvärvat genom sin kårerfarenhet. Volontärernas säkerhet och trygghet är av yttersta vikt och de bör inte skickas på uppdrag i områden där det råder internationella eller inhemska väpnade konflikter.

(15)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa kvaliteten på de solidaritetsverksamheter och andra möjligheter som erbjuds genom Europeiska solidaritetskåren, i synnerhet genom att erbjuda deltagarna utbildning och språkstöd online och offline med respekt för flerspråkighetsprincipen, försäkring, administrativt stöd och stöd efter verksamheten samt validera de kunskaper och färdigheter som de förvärvat genom sin kårerfarenhet. Dessa stödåtgärder bör utvecklas och tillhandahållas i samarbete med ungdomsorganisationer och andra icke-vinstdrivande organisationer och civilsamhällesorganisationer i syfte att utnyttja deras sakkunskap på området. Dessa stödåtgärder bör ta fasta på vilken typ av verksamhet deltagarna bedriver och i vilken miljö, med särskild hänsyn till potentiella risker. Deltagarnas säkerhet och trygghet, särskilt i fall som rör barn och personer i utsatta situationer, är av yttersta vikt och volontärer bör inte skickas på uppdrag i områden där det råder internationella eller inhemska väpnade konflikter, och inte heller till inrättningar som strider mot internationella människorättsnormer eller EU:s politik, såsom åtagandet att sätta stopp för institutionalisering av barn och åtgärder som förbjuder att europeiska struktur- och investeringsfonder används till att upprätthålla institutionsboenden.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Vid solidaritetsverksamhet som inbegriper barn bör endast deltagare som har direkt relevanta kvalifikationer ha direktkontakt med barnen. Dessa deltagare bör ha genomgått barnskyddsutbildning och kontrollförfaranden innan de börjar delta i verksamheten. Under verksamheten bör lämpliga skyddsåtgärder och förfaranden finnas för att skydda såväl barn som deltagare. De senare bör även omfattas av fortsatt övervakning för att säkerställa att strategierna för skydd av barn genomförs på ett verkningsfullt sätt.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att säkerställa att erfarenheten från Europeiska solidaritetskåren bidrar till deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, bör de kunskaper och färdigheter som verksamheten resulterar i kartläggas och dokumenteras ordentligt, med beaktande av nationella omständigheter och särdrag, i enlighet med rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande22.

(16)  För att säkerställa att erfarenheten från Europeiska solidaritetskåren bidrar till deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, bör de kunskaper och färdigheter som verksamheten resulterar i kartläggas och dokumenteras ordentligt, med beaktande av nationella omständigheter och särdrag, i enlighet med rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande22. Därför bör man, när så är lämpligt, uppmuntra användningen av ändamålsenliga instrument på unionsnivå och nationell nivå för erkännande av icke-formellt och informellt lärande, såsom ungdomspasset och Europass.

__________________

__________________

22 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande (EUT C 398, 22.12.2012, s. 1–5).

22 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om validering av icke-formellt och informellt lärande (EUT C 398, 22.12.2012, s. 1).

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  En kvalitetsmärkning bör säkerställa att de deltagande organisationerna uppfyller Europeiska solidaritetskårens principer och krav vad gäller deras rättigheter och skyldigheter under alla skeden av solidaritetsverksamheten. Att ha fått kvalitetsmärkningen är en förutsättning för att få delta, men bör inte automatiskt leda till finansiering inom Europeiska solidaritetskåren.

(17)  En kvalitetsmärkning bör säkerställa att de deltagande organisationerna uppfyller Europeiska solidaritetskårens principer och krav. Separata kvalitetsmärkningar bör införas för volontärarbete och för praktik och jobb med hänsyn till de specifika egenskaperna för varje inslag för att säkerställa att de deltagande organisationerna verkligen uppfyller Europeiska solidaritetskårens principer och krav på kontinuerlig basis vad gäller deras rättigheter och skyldigheter under alla skeden av solidaritetsverksamheten. Att ha fått kvalitetsmärkningen bör vara en förutsättning för att få delta, men bör inte automatiskt leda till finansiering inom Europeiska solidaritetskåren. Förfarandet för tilldelning av kvalitetsmärkning bör inte medföra ytterligare byråkrati som skulle avskräcka organisationer och privata företag från att bidra till Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  En portal för Europeiska solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande för att ge enkel tillgång till Europeiska solidaritetskåren och fungera som en gemensam kontaktpunkt för både intresserade personer och organisationer vad gäller exempelvis registrering, kartläggning och matchning av profiler och möjligheter, nätverksbyggande och virtuella utbyten, kurser på nätet, språkstöd och stöd efter verksamheten samt andra användbara funktioner som kan uppkomma i framtiden.

(23)  En portal för Europeiska solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande för att ge enkel tillgång – utan hinder för personer med funktionsnedsättning – till Europeiska solidaritetskåren och fungera som en gemensam kontaktpunkt för både intresserade personer och organisationer vad gäller exempelvis registrering, kartläggning och matchning av profiler och möjligheter, nätverksbyggande och virtuella utbyten, kurser på nätet, språkstöd och stöd efter verksamheten samt andra användbara funktioner som kan uppkomma i framtiden.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  För att programmet ska fungera väl och åtgärderna vidtas i tid är det mycket viktigt att det införs mekanismer i Europeiska solidaritetskårens arbetsprogram som garanterar att registrerade ungdomar får erbjudanden inom en rimlig och relativt förutsägbar tidsperiod. Löpande information och uppdateringar om tillgängliga placeringar och aktivt engagerade deltagande organisationer bör därför delges registrerade personer i syfte att stimulera deras engagemang i Europeiska solidaritetskåren efter att de registrerats, och de bör även erbjudas möjlighet att direkt kontakta de aktörer som är engagerade på solidaritetsområdet på både nationell och europeisk nivå.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att alla unga, särskilt de med sämst förutsättningar, kan delta i Europeiska solidaritetskårens verksamhet. Särskilda åtgärder bör vidtas för att främja social inkludering och deltagande av missgynnade unga, samt för att ta hänsyn till begränsningar som beror på att vissa landsbygdsområden, unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna är så avlägset belägna. De deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder så att Europeiska solidaritetskåren fungerar väl. Åtgärderna bör, när så är möjligt och utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare, lösa administrativa problem som gör det svårt att få visum och uppehållstillstånd eller att få ett europeiskt sjukförsäkringskort vid verksamhet i ett annat EU-land.

(28)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att alla unga kan delta i Europeiska solidaritetskårens verksamhet, särskilt unga med sämre förutsättningar enligt vad som beskrivs närmare i strategin för inkludering och mångfald, som utvecklats och funnit tillämpning inom programmet Erasmus+ på ungdomsområdet. Särskilda åtgärder, såsom lämpliga former av solidaritetsverksamhet och personlig vägledning, bör vidtas för att främja social inkludering och deltagande av missgynnade unga och unga med funktionsnedsättning, samt för att ta hänsyn till begränsningar som beror på att vissa landsbygdsområden, unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna är så avlägset belägna. De deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder så att Europeiska solidaritetskåren fungerar väl. Åtgärderna bör, när så är möjligt och utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare, lösa administrativa problem som gör det svårt att få visum och uppehållstillstånd eller att få ett europeiskt sjukförsäkringskort vid verksamhet i ett annat EU-land.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  För att bättre nå programmets mål bör kommissionen, medlemsstaterna och nationella myndigheter samarbeta nära i partnerskap med icke-statliga organisationer, ungdomsorganisationer och lokala aktörer med sakkunskap om solidaritetsinsatser.

(39)  För att bättre nå programmets mål bör kommissionen, medlemsstaterna och nationella myndigheter samarbeta nära i partnerskap med icke-statliga organisationer, ungdomsorganisationer, organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, och lokala aktörer med sakkunskap om solidaritetsinsatser.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  För att effektivisera kommunikationen med allmänheten och stärka synergieffekterna mellan de kommunikationsinsatser som vidtas på kommissionens initiativ, bör de budgetmedel som anslås för kommunikationsinsatser enligt den här förordningen också bidra till att sprida information om unionens politiska prioriteringar i den mån de berör den här förordningens allmänna mål.

(40)  För att effektivisera kommunikationen med allmänheten och stärka synergieffekterna mellan de kommunikationsinsatser som vidtas på kommissionens initiativ, bör de budgetmedel som anslås för kommunikationsinsatser enligt den här förordningen också bidra till att hinderfritt sprida information om unionens politiska prioriteringar i den mån de berör den här förordningens allmänna mål.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  solidaritetsverksamhet: en tillfällig verksamhet av hög kvalitet som bidrar till Europeiska solidaritetskårens mål och kan bedrivas i form av volontärarbete, praktik, jobb, solidaritetsprojekt och nätverksarbete på olika områden, bland annat de som anges i punkt 13; verksamheten ska säkra ett europeiskt mervärde och följa hälso- och säkerhetsföreskrifter.

(1)  solidaritetsverksamhet: en tillfällig verksamhet av hög kvalitet som bidrar till Europeiska solidaritetskårens mål och kan bedrivas i form av volontärarbete, praktik, jobb, solidaritetsprojekt och nätverksarbete på olika områden, bland annat de som anges i punkt 13; verksamheten ska säkra ett europeiskt mervärde och följa hälso- och säkerhetsföreskrifter och ska inte omfatta verksamhet som strider mot internationella människorättsnormer och EU:s politik, såsom åtagandet att sätta stopp för institutionalisering av barn och personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  unga med sämre förutsättningar: unga personer som möter hinder som gör det svårt för dem att få faktisk tillgång till programmets möjligheter av ekonomiska, sociala, kulturella eller geografiska skäl, av hälsoskäl eller till följd av funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter.

(4)  unga med sämre förutsättningar: unga personer som möter hinder som gör det svårt för dem att få faktisk tillgång till programmets möjligheter av ekonomiska, sociala, kulturella eller geografiska skäl, av hälsoskäl eller till följd av funktionsnedsättning, inlärningssvårigheter eller uppväxt inom institutionsvården.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  deltagande organisation: varje offentlig eller privat enhet, oavsett om det är på lokal, regional, nationell eller internationell nivå, som har fått Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning.

(5)  deltagande organisation: varje offentlig eller privat enhet, vinstdrivande eller ideell, oavsett om det är på lokal, regional, nationell eller internationell nivå, som har fått Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning som säkerställer att denna enhet kan genomföra solidaritetsverksamhet i enlighet med Europeiska solidaritetskårens mål, och som erbjuder volontärarbete, praktik eller jobb till en deltagare eller som genomför och stöder annan verksamhet inom ramen för Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  volontärarbete: solidaritetsverksamhet som utförs som en frivillig och obetald verksamhet under högst tolv månader.

(6)  volontärarbete: solidaritetsverksamhet i form av en frivillig och obetald verksamhet under högst tolv månader och som ger unga människor möjlighet att bidra till deltagande organisationers solidaritetsrelaterade verksamhet till förmån för de samhällen där verksamheten bedrivs.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  praktik: solidaritetsverksamhet under en period på två till sex månader som får förlängas en gång till som längst tolv månader och som erbjuds och betalas av den deltagande organisation som tar emot kårdeltagaren.

(7)  praktik: avlönad solidaritetsverksamhet i form av arbetspraktik inom en deltagande organisation under en period på tre till sex månader som får förlängas en gång till som längst tolv månader och som erbjuds och betalas av den deltagande organisation som tar emot kårdeltagaren och som har ett inslag av lärande för att förvärva relevanta färdigheter och erfarenheter.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  jobb: solidaritetsverksamhet under en period på två till tolv månader, som betalas av den deltagande organisation som anställer kårdeltagaren.

(8)  jobb: avlönad solidaritetsverksamhet under en period på tre till tolv månader, som har ett inslag av lärande och utbildning, baseras på ett skriftligt avtal och som erbjuds och betalas av den deltagande organisation som anställer kårdeltagaren, utan att ersätta ett befintligt arbetstillfälle.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  kvalitetsmärkning: certifiering av en deltagande organsation som vill erbjuda solidaritetsverksamhet inom Europeiska solidaritetskåren i rollen som värd och/eller i en stödfunktion.

(10)  kvalitetsmärkning: certifiering av en organisation som vill erbjuda solidaritetsverksamhet antingen i en värdfunktion eller i en stödfunktion, inklusive en sändande funktion, eller båda, som certifierar att organisationen kan säkerställa solidaritetsverksamhetens kvalitet i enlighet med Europeiska solidaritetskårens principer och mål, och som erhålls enligt varierande särskilda krav beroende på solidaritetsverksamhetens typ och organisationens funktion; separata kvalitetsmärkningar ska införas för volontärarbete och för praktik och jobb.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3

Artikel 3

Programmets mål

Programmets mål

1.  Programmets allmänna mål är att stärka ungas och organisationers engagemang i solidaritetsverksamhet som är tillgänglig och av hög kvalitet som ett sätt att stärka sammanhållningen, solidariteten och demokratin i och utanför unionen och ta itu med samhällsutmaningar och humanitära utmaningar på fältet, med särskilda insatser för att främja social inkludering.

1.  Programmets allmänna mål är att främja solidariteten, demokratin och sammanhållningen i och utanför unionen, stödja lokalsamhällen och lösa samhällsutmaningar och humanitära utmaningar på fältet, med särskilda insatser för att främja social inkludering och demokratiskt deltagande, genom att stärka ungas och organisationers engagemang i tillgänglig solidaritetsverksamhet av hög kvalitet.

2.  Programmets särskilda mål är att ge unga personer, även de med sämre förutsättningar, lättillgängliga möjligheter till engagemang i solidaritetsverksamhet i och utanför Europa och samtidigt förbättra och validera deras färdigheter och underlätta deras anställbarhet och inträde på arbetsmarknaden.

2.  Programmets särskilda mål är att ge unga personer, även de med sämre förutsättningar, lättillgängliga möjligheter till engagemang i solidaritetsverksamhet i och utanför Europa och samtidigt förbättra och validera deras färdigheter och utveckla deras kompetens och underlätta deras anställbarhet och inträde på arbetsmarknaden.

3.  Programmets mål ska uppfyllas genom insatser på följande områden:

3.  Programmets mål ska uppfyllas genom insatser på följande områden:

(a)  Ungas deltagande i solidaritetsverksamhet som fyller samhällsbehov, enligt artikel 6.

(a)  Solidaritetsverksamhet som fyller samhällsbehov, enligt artikel 6.

(b)  Ungas deltagande i humanitär solidaritetsverksamhet (Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd), enligt artikel 10.

(b)  Europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd, enligt artikel 10.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Praktik och jobb, enligt artikel 8.

(b)   Praktik och jobb av hög kvalitet, enligt artikel 8.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  sitt tillvägagångssätt för att involvera unga med olika bakgrund,

(d)  sin delaktighet och faktiska förmåga att involvera unga med olika bakgrund, även med funktionsnedsättning,

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

Artikel 5

Insatser som är gemensamma för båda programområdena

Insatser som är gemensamma för båda programområdena

1.  Nätverksarbete enligt artikel 4.1 d ska syfta till att

1.  Nätverksarbete enligt artikel 4.1 d ska syfta till att

(a)  stärka de deltagande organisationernas kapacitet att erbjuda projekt av hög kvalitet till ett ökande antal deltagare i Europeiska solidaritetskåren,

(a)  stärka de deltagande organisationernas kapacitet att erbjuda projekt av hög kvalitet till ett ökande antal deltagare i Europeiska solidaritetskåren,

(b)  locka fler att delta, både unga och deltagande organisationer,

(b)  locka fler att delta, både unga och deltagande organisationer,

 

(ba) underlätta tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till all verksamhet som erbjuds,

(c)  erbjuda möjligheter att ge återkoppling på solidaritetsverksamheten, och

(c)  erbjuda återkoppling på solidaritetsverksamheten, och

(d)  bidra till att utbyta erfarenheter och stärka känslan av samhörighet bland de personer och organ som deltar i Europeiska solidaritetskåren och därmed bidra till ett bredare positivt genomslag.

(d)  bidra till att utbyta erfarenheter och stärka känslan av samhörighet bland de personer och organ som deltar i Europeiska solidaritetskåren och därmed bidra till ett bredare positivt genomslag.

2.  Kvalitets- och stödåtgärder enligt artikel 4.1 e ska omfatta

2.  Kvalitets- och stödåtgärder enligt artikel 4.1 e ska omfatta

(a)  åtgärder för att garantera kvaliteten på volontärarbete, praktik eller jobb, inklusive utbildning, språkligt stöd, kompletterande försäkringar, stöd före eller efter solidaritetsverksamheten och ytterligare användning av ungdomspasset som beskriver och dokumenterar de kunskaper som deltagarna förvärvat under solidaritetsverksamheten, samt kapacitetsuppbyggnad och administrativt stöd för deltagande organisationer,

(a)  åtgärder för att garantera kvaliteten på och tillgängligheten till volontärarbete, praktik, jobb eller solidaritetsprojekt och lika möjligheter för alla unga i de deltagande länderna, inklusive utbildning offline och online, språkligt stöd, barnskyddsutbildning och bakgrundskontroller för deltagare som arbetar med barn, administrativt stöd för deltagare och deltagande organisationer, kompletterande försäkringar, stöd före och, vid behov, efter solidaritetsverksamheten, ytterligare användning av ungdomspasset för att beskriva och dokumentera de kunskaper som deltagarna förvärvat under solidaritetsverksamheten, samt kapacitetsuppbyggnad och administrativt stöd för deltagande organisationer,

(b)  utveckling och upprätthållande av en kvalitetsmärkning för enheter som vill erbjuda solidaritetsverksamhet genom Europeiska solidaritetskåren,

(b)  utveckling och upprätthållande av separata kvalitetsmärkningar för enheter som vill erbjuda antingen volontärarbete, praktik eller jobb genom Europeiska solidaritetskåren, i syfte att säkerställa efterlevnaden av programmets principer och krav,

(c)  verksamhet vid Europeiska solidaritetskårens resurscentrum för att stödja och höja kvaliteten på genomförandet av kårens verksamhet och förbättra valideringen av dess resultat,

(c)  verksamhet vid Europeiska solidaritetskårens resurscentrum för att stödja och höja kvaliteten på genomförandet av kårens verksamhet och förbättra valideringen av dess resultat,

(d)  inrättande, underhåll och uppdatering av Europeiska solidaritetskårens portal och andra relevanta nättjänster samt nödvändiga it-supportsystem och webbaserade verktyg.

(d)  inrättande, underhåll och uppdatering av Europeiska solidaritetskårens flerspråkiga portal och andra relevanta nättjänster samt nödvändiga it-supportsystem och webbaserade verktyg.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

KAPITEL III – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

UNGAS DELTAGANDE I SOLIDARITETSVERKSAMHET SOM FYLLER SAMHÄLLSBEHOV

SOLIDARITETSVERKSAMHET SOM FYLLER SAMHÄLLSBEHOV

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Insatser inom programområdet ”ungas deltagande i solidaritetsverksamhet som fyller samhällsbehov” ska särskilt bidra till att stärka sammanhållning, solidaritet och demokrati i och utanför unionen och samtidigt hitta lösningar på samhällsproblem med särskilda insatser för att främja social inkludering.

1.  Insatser inom programområdet ”solidaritetsverksamhet som fyller samhällsbehov” ska särskilt bidra till att stärka sammanhållning, solidaritet och demokrati i och utanför unionen och samtidigt hitta lösningar på samhällsproblem med särskilda insatser för att främja social inkludering.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  praktik och jobb, enligt artikel 8.

(b)  praktik och jobb av hög kvalitet, enligt artikel 8.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Volontärarbete som avses i artikel 4.1 a ska ha ett inslag av lärande och utbildning, får inte ersätta praktikplatser eller arbetstillfällen, får inte jämställas med en anställning och ska baseras på ett skriftligt volontäravtal.

1.  Volontärarbete som avses i artikel 4.1 a ska ge unga människor möjlighet att bidra till det dagliga arbetet inom organisationer som bedriver solidaritetsverksamhet, som i slutändan gynnar de samhällen där verksamheten bedrivs, ha ett inslag av lärande och utbildning, får inte ersätta praktikplatser eller arbetstillfällen, får inte jämställas med en anställning och ska baseras på ett skriftligt volontäravtal.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

Artikel 8

Praktik och jobb

Praktik och jobb

1.  Praktik som avses i artikel 4.2 b ska bygga på ett skriftligt praktikavtal i enlighet med det tillämpliga regelverket i det land där praktiken görs, när så är lämpligt, och med hänsyn till principerna för kvalitetskriterier för praktikprogram (2014/C 88/01). Praktikplatser får inte ersätta anställningar.

1.  Praktik som avses i artikel 4.2 b ska alltid vara betald och bygga på ett skriftligt praktikavtal som ingås i början av praktiken i enlighet med det tillämpliga regelverket i det land där praktiken görs, när så är lämpligt, med angivande av utbildningsmål, arbetsvillkor, praktikens längd, deltagarens ersättning och parternas rättigheter och skyldigheter och med hänsyn till principerna för kvalitetskriterier för praktikprogram (2014/C 88/01). Praktikplatser får inte ersätta anställningar.

2.  Ett jobb som avses i artikel 4.1 b ska bygga på ett anställningsavtal i enlighet med den nationella lagstiftningen i det deltagande land där jobbet utförs. Det ekonomiska stödet till de deltagande organisationer som erbjuder jobb får inte överstiga tolv månader i de fall då anställningsavtalet varar längre än tolv månader.

2.  Ett jobb som avses i artikel 4.1 b ska bygga på ett skriftligt anställningsavtal som uppfyller alla arbets- och anställningsvillkor i den nationella lagstiftningen, tillämpliga kollektivavtal, eller bådadera, i det land där jobbet utförs. Det ekonomiska stödet till deltagande organisationer som erbjuder jobb får inte överstiga tolv månader i de fall då anställningsavtalet varar längre än tolv månader.

3.  Praktik och jobb ska ha ett inslag av lärande och utbildning.

3.  Praktik och jobb ska ha ett inslag av lärande och utbildning för att hjälpa deltagaren att förvärva relevanta erfarenheter i syfte att utveckla kompetenser som är användbara för deltagarens personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling.

4.  Praktik och jobb får utföras i ett annat land än det där deltagaren bor (utomlands) eller i det land där deltagaren bor (inom landet).

4.  Praktik och jobb får utföras i ett annat land än det där deltagaren bor (utomlands) eller i det land där deltagaren bor (inom landet).

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Det ekonomiska stöd för solidaritetsverksamhet som avses i artiklarna 7 och 8 ska följa den indikativa uppdelningen på 80 % för volontärarbete och solidaritetsprojekt och 20 % för antingen praktik eller jobb, eller bäggedera, med högst 20 % för verksamhet inom landet.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det belopp som avses i punkt 1 får användas för administrativt och tekniskt bistånd för genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive gemensamma it-system.

2.  Det belopp som avses i punkt 1 får användas för administrativt och tekniskt bistånd för genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive gemensamma it-system. Beloppet ska göras tillgängligt för alla tre programområden på ett likvärdigt sätt och ska fördelas utifrån påvisbara behov inom de berörda projekten och verksamheterna.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unga i åldern 17–30 år som vill delta i Europeiska solidaritetskåren ska registrera sig på kårens portal. När volontärarbetet, praktiken, jobbet eller solidaritetsprojektet påbörjas ska den unga personen dock vara minst 18 år men inte över 30 år.

Unga i åldern 17–30 år som vill delta i Europeiska solidaritetskåren ska registrera sig på kårens portal, som ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. När volontärarbetet, praktiken, jobbet eller solidaritetsprojektet påbörjas ska den unga personen dock vara minst 18 år.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 16

Artikel 16

Deltagande organisationer

Deltagande organisationer

1.  Europeiska solidaritetskåren är öppen för deltagande av offentliga och privata enheter och internationella organisationer, under förutsättning att de har fått Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning.

1.  Europeiska solidaritetskåren är öppen för deltagande av offentliga och privata enheter och internationella organisationer, under förutsättning att de har fått Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning som intygar att de erbjuder verksamhet som är förenlig med Europeiska solidaritetskårens principer och mål och helt motsvarar definitionen av solidaritetsverksamhet i denna förordning. I enlighet med förordning (EU, Euratom) 2018/1046 ska bidragen inte syfta eller leda till att det uppkommer en vinst.

2.  En ansökan från en enhet om att bli en deltagande organisation ska bedömas av Europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan på grundval av principerna om likabehandling, lika möjligheter och icke-diskriminering, åtgärder för att undvika att arbetstillfällen ersätts, tillhandahållande av verksamhet av hög kvalitet och med inslag av lärande som har fokus på personlig, social, utbildningsmässig och yrkesmässig utveckling, lämpliga arrangemang för utbildning, arbete och volontärtjänstgöring, säkra och drägliga förhållanden och villkor samt principen om icke-vinst i enlighet med budgetförordningen. Ovannämnda principer säkerställer att verksamheten uppfyller Europeiska solidaritetskårens krav.

2.  En ansökan från en enhet om att bli en deltagande organisation ska bedömas av Europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan på grundval av principerna om likabehandling, lika möjligheter och icke-diskriminering, åtgärder för att undvika att arbetstillfällen ersätts, tillhandahållande av verksamhet av hög kvalitet och med inslag av lärande som har fokus på personlig, social, utbildningsmässig och yrkesmässig utveckling, lämpliga arrangemang för utbildning, arbete och volontärtjänstgöring, säkra och drägliga förhållanden och villkor, inbegripet åtgärder och förfaranden för skydd av barn under verksamheten, efterlevnad av internationella människorättsnormer, åtagande om att sätta stopp för institutionalisering av barn och personer med funktionsnedsättning samt principen om icke-vinst i enlighet med budgetförordningen. Ovannämnda principer säkerställer att verksamheten uppfyller Europeiska solidaritetskårens krav. Kvalitetsmärkningen ska endast tilldelas organisationer som åtar sig att efterleva dessa principer. Den faktiska efterlevnaden ska kontrolleras i enlighet med artiklarna 26 och 27 i den här förordningen.

3.  Som ett resultat av bedömningen kan enheten få Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning. Kvalitetsmärkningen ska omprövas regelbundet och kan återkallas.

3.  Som ett resultat av bedömningen kan enheten få Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning. Kvalitetsmärkningen ska omprövas regelbundet eller på förfrågan av deltagarna och kan återkallas. Varje enhet som avsevärt förändrar sin verksamhet ska informera det behöriga genomförandeorganet så att en omprövning kan göras. Förfarandet för tilldelning av kvalitetsmärkning för volontärarbete ska skiljas från förfarandet som används för jobb och praktik.

4.  Varje enhet som har fått Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning ska få tillgång till kårens portal, som värd och/eller i en stödfunktion, och ska kunna erbjuda registrerade sökande att delta i solidaritetsverksamhet.

4.  Varje enhet som har fått Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning ska få tillgång till kårens portal, som värd och/eller i en stödfunktion, och ska kunna erbjuda registrerade sökande att delta i solidaritetsverksamhet.

 

4a.  De deltagande organisationer som fått kvalitetsmärkning ska ha tillgång till en plattform där de enkelt kan leta efter lämpliga sökande, för att göra det lättare för både deltagare och deltagande organisationer att medverka i solidaritetsverksamhet.

 

4b.  Deltagande organisationer ska medverka till att främja Europeiska solidaritetskåren genom att låta tidigare deltagare dela med sig av sina erfarenheter och fungera som ambassadörer gentemot nästa potentiella generation kårdeltagare via ett nätverk.

5.  Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning ska inte automatiskt leda till finansiering genom Europeiska solidaritetskåren.

5.  Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning ska inte automatiskt leda till finansiering genom Europeiska solidaritetskåren.

6.  Den solidaritetsverksamhet och de därmed sammanhängande kvalitets- och stödåtgärder som en deltagande organisation erbjuder kan få finansiering genom Europeiska solidaritetskåren eller från andra finansieringskällor som inte är beroende av unionens budget.

6.  Den solidaritetsverksamhet och de därmed sammanhängande kvalitets- och stödåtgärder som en deltagande organisation erbjuder kan få finansiering genom Europeiska solidaritetskåren eller från andra finansieringskällor som inte är beroende av unionens budget.

7.  För organisationer som deltar i den verksamhet som avses i artikel 11 ska volontärernas säkerhet prioriteras.

7.  För organisationer som deltar i den verksamhet som avses i artikel 11 ska volontärernas säkerhet prioriteras.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De nationella programkontor som avses i artikel 23 ska utveckla en konsekvent strategi för effektiv utåtriktad verksamhet samt spridning och utnyttjande av resultaten från de insatser som de stöder inom programmet, bistå kommissionen i den allmänna uppgiften att sprida information om programmet, inklusive information om insatser och verksamhet som förvaltas på nationell nivå och unionsnivå och dess resultat, samt informera relevanta målgrupper om insatser och verksamhet som genomförs i deras land.

3.  De nationella programkontor som avses i artikel 23 ska utveckla åtgärder för effektiv utåtriktad verksamhet. Sådana åtgärder ska även rikta sig till unga med sämre förutsättningar, bland annat i avlägsna områden, samt syfta till spridning och utnyttjande av resultaten från de insatser som de stöder, och samtidigt även, när så är lämpligt, involvera ungdomsorganisationer och specialiserade informationstjänster för ungdomar.

 

Kommunikationsverksamheten ska också bidra till att sprida informationen om unionens politiska prioriteringar, förutsatt att dessa anknyter till det allmänna målet i denna förordning och att de innebär ett mervärde och synlighet för unionen.

 

Deltagande organisationer ska använda varumärkesnamnet ”Europeiska solidaritetskåren” vid kommunikation och spridning av information som rör Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Kommissionen ska organisera regelbundna möten och utbildningstillfällen med och för nätverket av nationella programkontor för att säkerställa enhetligt genomförande av Europeiska solidaritetskåren i samtliga deltagande länder. Kommissionen ska regelbundet samråda med viktiga berörda parter, bland annat deltagande organisationer, om genomförandet av Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Bilaga – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Indikatorer för övervakning och rapportering:

Europeiska solidaritetskåren ska övervakas noggrant för att utvärdera i vilken utsträckning det allmänna målet och de särskilda målen har uppnåtts samt för att övervaka dess utfall, resultat och effekter. Därför fastställs följande minimiram för indikatorer, som ska utgöra grund för ett framtida detaljerat program för övervakning av Europeiska solidaritetskårens utfall, resultat och effekter, med en bred uppsättning kvalitativa och kvantitativa indikatorer:

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Bilaga

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga

Bilaga

Indikatorer för övervakning och rapportering:

Utfallsindikatorer

(a)  Antal deltagare i solidaritetsverksamhet.

(a)   Antal deltagare i volontärarbete (inom och utanför landet), uppdelat efter land, ålder, kön, yrkesbakgrund och utbildningsnivå.

(b)  Procentandel deltagare med sämre förutsättningar.

(b)   Antal deltagare i praktik (inom och utanför landet), uppdelat efter land, ålder, kön, yrkesbakgrund och utbildningsnivå.

(c)  Antal organisationer som har fått Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning.

(c)   Antal deltagare i jobb (inom och utanför landet), uppdelat efter land, ålder, kön, yrkesbakgrund och utbildningsnivå.

 

(ca)   Antal deltagare i solidaritetsprojekt, uppdelat efter land, ålder, kön, yrkesbakgrund och utbildningsnivå.

 

(cb)   Antal organisationer med kvalitetsmärkning, uppdelat efter land och finansiering som mottagits.

 

(cc)   Antal deltagande unga med färre möjligheter. Resultatindikatorer (kombinerade indikatorer)

 

(cd)   Antal deltagare som rapporterar positiva resultat av lärandet.

 

(ce)   Andel deltagare vars läranderesultat har erkänts genom ett intyg, exempelvis ett ungdomspass, eller någon annan form av formellt erkännande av deras deltagande i Europeiska solidaritetskåren.

 

(cf)   Deltagarnas tillfredsställelse i stort med verksamhetens kvalitet.

 

(cg)   Antal personer som direkt eller indirekt fått stöd genom solidaritetsverksamhet.

 

Dessutom ska samstämmighet säkerställas, när så är lämpligt, med de huvudindikatorer för ungdomar som anges i bilaga [XX ny förordning om Erasmus+].

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren

Referensnummer

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

2.7.2018

Associerat/Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Deirdre Clune

29.6.2018

Behandling i utskott

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Antagande

3.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2

0

EFDD

Laura Agea

NI

Lampros Fountoulis

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från budgetutskottet (22.11.2018)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Föredragande av yttrande: Tiemo Wölken

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar det förslag om att inrätta en europeisk solidaritetskår för perioden 2021–2027 som kommissionen lade fram den 11 juni 2018. Europeiska unionen bygger på solidaritet: solidaritet mellan medborgarna, solidaritet över gränserna mellan medlemsstaterna och solidaritet i EU:s åtgärder inom och utanför unionen. Det är ett gemensamt värde som präglar unionen starkt.

Europeiska solidaritetskåren är ett initiativ som ger unga människor som vill ägna sig åt solidaritetsverksamhet möjlighet att utveckla sin egen kompetens, samtidigt som de kan göra något konkret av sina strävanden efter en bättre unionen. Ökad solidaritet kommer att hålla samman Europa och leda oss i riktning mot en starkare union som agerar tillsammans i solidaritet.

Europeiska solidaritetskåren bygger inte bara på etablerade program som exempelvis den europeiska volontärtjänsten, som skapat möjligheter för ungdomar under de senaste 20 åren, utan är bredare och medför nya möjligheter, ökad synlighet och större genomslag. Initiativet kommer att hjälpa unga människor att skapa gemensamma värden i hela unionen och på det sättet stärka unionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Undanröjandet av diskriminering är av avgörande betydelse för unionens fullgörande av sina åtaganden för ett inkluderande Europa. Europeiska solidaritetskåren bör därför verka för en jämn könsfördelning och lägga stor vikt vid jämställdhetsåtaganden.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Europeiska solidaritetskåren bör ge unga nya möjligheter till volontärarbete, praktik eller jobb inom solidaritetsverksamhet och möjlighet att utforma och utveckla solidaritetsprojekt på eget initiativ. Dessa möjligheter bidrar till att förbättra deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Europeiska solidaritetskåren stöder också nätverksarbete för kårens deltagare och organisationer samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på den understödda verksamheten och validera läranderesultaten. Den kommer därför också att bidra till europeiskt samarbete som är relevant för unga och öka insikten om dess positiva effekter.

(9)  Europeiska solidaritetskåren bör ge unga nya möjligheter till formellt och informellt lärande i form av volontärarbete, praktik eller jobb inom solidaritetsverksamhet och möjlighet att utforma och utveckla solidaritetsprojekt på eget initiativ. Dessa möjligheter bidrar till att förbättra deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Europeiska solidaritetskåren stöder också nätverksarbete för kårens deltagare och organisationer samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på den understödda verksamheten och validera läranderesultaten. Den kommer därför också att bidra till europeiskt samarbete som är relevant för unga och öka insikten om dess positiva effekter.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Praktik och jobb inom solidaritetsverksamhet kan ge unga ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till att lösa viktiga samhällsproblem. Detta kan främja ungas anställbarhet och produktivitet samtidigt som deras övergång från utbildning till sysselsättning underlättas, vilket är avgörande för att förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden. De praktikplatser som erbjuds inom Europeiska solidaritetskåren uppfyller kvalitetsprinciperna i rådets rekommendation om kvalitetskriterier för praktikprogram21. De praktikplatser och jobb som erbjuds utgör en språngbräda för unga så att de kan ta sig in på arbetsmarknaden och bör därför åtföljas av adekvat stöd efter verksamheten. Praktikplatser och jobb underlättas av berörda aktörer på arbetsmarknaden, särskilt offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och handelskammare, och finansieras av den deltagande organisationen. Som deltagande organisationer bör de ansöka om finansiering via Europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan för förmedling mellan de unga deltagarna och arbetsgivare som erbjuder praktik och jobb på solidaritetsområdet.

(12)  Praktik och jobb inom solidaritetsverksamhet i ett icke-vinstdrivande sammanhang kan ge unga ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till att lösa viktiga samhällsproblem. Detta kan främja ungas anställbarhet och produktivitet samtidigt som deras övergång från utbildning till sysselsättning underlättas, vilket är avgörande för att förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden. De praktikplatser som erbjuds inom Europeiska solidaritetskåren uppfyller kvalitetsprinciperna i rådets rekommendation om kvalitetskriterier för praktikprogram21. De praktikplatser och jobb som erbjuds utgör en språngbräda för unga så att de kan ta sig in på arbetsmarknaden och bör därför åtföljas av adekvat stöd efter verksamheten. Praktikplatser och jobb underlättas av berörda aktörer på arbetsmarknaden, särskilt offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och handelskammare, och finansieras av den deltagande organisationen. Som deltagande organisationer bör de ansöka om finansiering via Europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan för förmedling mellan de unga deltagarna och arbetsgivare som erbjuder praktik och jobb på solidaritetsområdet.

_________________

_________________

21 Rådets rekommendation av den 15 mars 2018 om en europeisk ram för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet, (EUT C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Rådets rekommendation av den 15 mars 2018 om en europeisk ram för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet, (EUT C 153, 2.5.2018, s. 1).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Europeiska solidaritetskåren vänder sig till unga mellan 18 och 30 år och för att få delta i kårens verksamhet bör det krävas att man registrerar sig på kårens portal.

(27)  Europeiska solidaritetskåren vänder sig till unga mellan 18 och 30 år och för att få delta i kårens verksamhet bör det krävas att man registrerar sig på kårens portal. För humanitära biståndsåtgärder bör det göras undantag från åldersgränserna så att man kan rekrytera deltagare med särskilda yrkeskvalifikationer som behövs för att verksamheten ska bli framgångsrik.

Motivering

Det nuvarande volontärprogrammet för humanitära biståndsåtgärder – EU-frivilliga för humanitärt arbete – är öppet för deltagare över 18 år, utan övre åldersgräns. Denna beprövade praxis bör fortsätta även efter att programmen slagits ihop. På så vis kan man rekrytera deltagare med särskilda yrkeskvalifikationer som kan behövas för att de humanitära insatserna ska bli framgångsrika.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att alla unga, särskilt de med sämst förutsättningar, kan delta i Europeiska solidaritetskårens verksamhet. Särskilda åtgärder bör vidtas för att främja social inkludering och deltagande av missgynnade unga, samt för att ta hänsyn till begränsningar som beror på att vissa landsbygdsområden, unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna är så avlägset belägna. De deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder så att Europeiska solidaritetskåren fungerar väl. Åtgärderna bör, när så är möjligt och utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare, lösa administrativa problem som gör det svårt att få visum och uppehållstillstånd eller att få ett europeiskt sjukförsäkringskort vid verksamhet i ett annat EU-land.

(28)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att alla unga, särskilt de med sämst förutsättningar, kan delta i Europeiska solidaritetskårens verksamhet. Särskilda åtgärder bör vidtas för att främja social inkludering och deltagande av missgynnade unga, samt för att ta hänsyn till begränsningar som beror på att vissa landsbygdsområden, unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna är så avlägset belägna. I samband med programövervakningen bör man därför rapportera om i vilken utsträckning programmet når sitt syfte att spegla det europeiska samhällets mångskiftande sammansättning sett till etnicitet, kön, (nedsatt) funktionsförmåga och social bakgrund samt unionens geografi. De deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder så att Europeiska solidaritetskåren fungerar väl. Åtgärderna bör, när så är möjligt och utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare, lösa administrativa problem som gör det svårt att få visum och uppehållstillstånd eller att få ett europeiskt sjukförsäkringskort vid verksamhet i ett annat EU-land.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  För att visa på vikten att bekämpa klimatförändringarna, i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och nå FN:s mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att nå det övergripande målet om att 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av programmet och på nytt bedömas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

(29)  För att visa på vikten att bekämpa klimatförändringarna, i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och nå FN:s mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att nå det övergripande målet om att minst 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027, och ett årligt mål på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av programmet och på nytt bedömas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 1 260 000 000 euro i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 1 112 988 000 euro i 2018 års priser [1 260 000 000 euro i löpande priser].

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  De ekonomiska bidrag som tredjeländer gett och förväntas ge till programmet ska, så snart tillräckliga uppgifter om det föreligger, rapporteras till budgetmyndighetens båda grenar som ett led i års- eller interimsrapporteringen om programmet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unga i åldern 17–30 år som vill delta i Europeiska solidaritetskåren ska registrera sig på kårens portal. När volontärarbetet, praktiken, jobbet eller solidaritetsprojektet påbörjas ska den unga personen dock vara minst 18 år men inte över 30 år.

Unga i åldern 17–30 år som vill delta i Europeiska solidaritetskåren ska registrera sig på kårens portal. När volontärarbetet, praktiken, jobbet eller solidaritetsprojektet påbörjas ska den unga personen dock vara minst 18 år men inte över 30 år. För humanitära insatser bör det göras undantag från åldersgränsen så att man kan rekrytera deltagare med yrkeskvalifikationer som behövs för att insatserna ska bli framgångsrika.

Motivering

Det nuvarande volontärprogrammet för humanitära biståndsåtgärder – EU-frivilliga för humanitärt arbete – är öppet för deltagare över 18 år, utan övre åldersgräns. Denna beprövade praxis bör fortsätta även efter att programmen slagits ihop. På så vis kan man rekrytera deltagare med särskilda yrkeskvalifikationer som kan behövas för att de humanitära insatserna ska bli framgångsrika.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Bilagan – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Procentsatser i fråga om könsfördelning, etnicitet, (nedsatt) funktionsförmåga samt unionens geografi.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren

Referensnummer

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Tiemo Wölken

28.6.2018

Behandling i utskott

26.9.2018

 

 

 

Antagande

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (21.1.2019)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Föredragande av yttrande: Ivana Maletić

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska solidaritetskåren är ett nytt EU-initiativ som främjar solidaritet som ett grundläggande EU-värde bland unionsmedborgarna och medlemsstaterna, och skapar möjligheter för ungdomar att arbeta som volontärer eller i projekt i det egna landet eller utomlands, till fördel för lokalsamhällen och människor i hela EU.

Den solidaritetsverksamhet som erbjuds ungdomar bör vara av hög kvalitet, i det avseendet att verksamheten bör fylla icke tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att stärka lokalsamhällen, ge unga möjlighet att skaffa sig värdefull kunskap och kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för unga människor, och genomföras under säkra och sunda förhållanden. Föredraganden har särskilt betonat att den solidaritetsverksamhet som erbjuds ungdomar bör rikta sig till dem som varken arbetar eller studerar.

Volontärverksamhet både inom och utanför unionen är en värdefull erfarenhet som ger tillfälle till icke-formellt och informellt lärande som stärker unga människors personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling, aktiva medborgarskap och anställbarhet. Föredraganden har betonat att deltagarna i volontärverksamhet bör få fullständig ersättning för sina kostnader i samband med frivilligarbetet, såsom logi, lokala transporter, fickpengar, måltider samt transporter från bostadsorten till platsen där verksamheten äger rum och tillbaka.

Europeiska solidaritetskåren ger unga möjlighet att utforma och genomföra egna projekt som syftar till att ta itu med särskilda utmaningar till förmån för sina samhällen på lokal och regional nivå. Dessa projekt utgör en språngbräda för ytterligare engagemang i solidaritetsverksamhet och ett tillfälle att pröva nya idéer och hjälpa unga människor att själva genomföra solidaritetsinsatser. Dessutom är europeiska solidaritetskårsprojekt ett första steg för att uppmuntra kårdeltagarna att starta företag eller bilda föreningar, icke-statliga organisationer, företag inom den sociala sektorn eller andra organisationer med solidaritetsverksamhet, icke-vinstdrivande verksamhet eller ungdomsverksamhet.

Alla enheter som vill delta i Europeiska solidaritetskåren bör först kvalitetsmärkas som en förutsättning för deltagandet. Föredraganden har betonat att den tilldelade kvalitetsmärkningen bör omprövas minst vartannat år och får upphävas om det under de kontroller som ska utföras konstateras att villkoren för dess tilldelning inte längre är uppfyllda.

Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och resultat som insatser stödda av programmet medför, bör säkerställas på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Därför bör man särskilt uppmärksamma sociala företag och uppmuntra dem att stödja Europeiska solidaritetskårens verksamhet. För att bättre uppnå Europeiska solidaritetskårsprogrammets mål bör kommissionen, medlemsstaterna och nationella myndigheter samarbeta nära i partnerskap med icke-statliga organisationer, sociala företag, ungdomsorganisationer och lokala aktörer med sakkunskap om solidaritetsinsatser.

Genom detta förslag införs flera förenklingar för enskilda personer, organisationer och institutioner. Föredraganden föreslår ytterligare förenklingar av det befintliga finansiella förfarandet genom att man ger företräde åt det förenklade kostnadsalternativet i syfte att förenkla kraven för stödmottagarna. Föredraganden tillstyrker förslaget om att fastställa interna kontrollstandarder för de berörda nationella programkontoren och reglerna för de nationella programkontorens förvaltning av unionens medel till bidragsstöd, men kraven på förenkling bör beaktas så att de aktörer och organisationer som deltar inte belastas ytterligare.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Europeiska unionen bygger på solidaritet mellan invånarna och mellan medlemsstaterna. Denna gemensamma värdegrund vägleder unionens handlande och ger den enighet som krävs för att hantera nuvarande och framtida samhällsutmaningar – utmaningar som unga EU-medborgare är beredda att anta genom att uttrycka sin solidaritet i praktiken.

(1)  Europeiska unionen bygger på gemensamma värden och solidaritet mellan invånarna, medlemsstaterna och generationerna. Denna gemensamma värdegrund vägleder unionens handlande och ger den enighet som krävs för att hantera nuvarande och framtida samhällsutmaningar på EU-nivå och internationell nivå – utmaningar som unga EU-medborgare är beredda att anta genom att uttrycka sin solidaritet i praktiken.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I sitt meddelande En europeisk solidaritetskår av den 7 december 201618 underströk kommissionen behovet av att stärka solidaritetsarbetet i Europa, ge unga människor fler och bättre möjligheter till solidaritetsverksamhet inom flera olika områden och stödja nationella och lokala aktörer i deras ansträngningar att hantera olika utmaningar och kriser. Med meddelandet inleddes Europeiska solidaritetskårens första fas där olika unionsprogram har använts för att erbjuda unga i hela unionen volontärarbete, praktik eller jobb.

(3)  I sitt meddelande En europeisk solidaritetskår av den 7 december 201618 underströk kommissionen behovet av att stärka solidaritetsarbetet i Europa, ge unga människor fler och bättre möjligheter till solidaritetsverksamhet inom flera olika områden och stödja nationella, regionala och lokala aktörer i deras ansträngningar att hantera olika utmaningar och kriser. Med meddelandet inleddes Europeiska solidaritetskårens första fas där olika unionsprogram har använts för att erbjuda unga i hela unionen volontärarbete, praktik eller jobb.

___________________

__________________

18 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En europeisk solidaritetskår (COM(2016) 942 final).

18 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En europeisk solidaritetskår (COM(2016) 942 final).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Unga bör erbjudas ett enkelt sätt att engagera sig i solidaritetsverksamhet som låter dem uttrycka sitt samhällsengagemang och samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och därmed förbättra sin anställbarhet. Sådan verksamhet bör också stödja mobilitet för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.

(5)  Unga bör erbjudas ett enkelt och inkluderande sätt att engagera sig i solidaritetsverksamhet som låter dem uttrycka sitt samhällsengagemang, inklusive sitt engagemang för lokalsamhällen, och samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, insikter, färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och därmed förbättra sin anställbarhet på nationell, regional, europeisk och i förekommande fall gränsöverskridande eller internationell nivå. Sådan verksamhet bör också stödja mobilitet för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Den solidaritetsverksamhet som erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den meningen att den bör fylla icke tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att stärka lokalsamhällen, ge unga möjlighet att skaffa sig värdefull kunskap och kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för unga, och genomföras under säkra och sunda förhållanden.

(6)  Den solidaritetsverksamhet som erbjuds unga bör vara av hög kvalitet och särskilt riktas till dem som varken arbetar eller studerar, i den meningen att verksamheten bör fylla icke tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att stärka lokalsamhällen, social sammanhållning, ge unga möjlighet att skaffa sig värdefull kunskap, färdighet och kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för unga, och genomföras under säkra, inkluderande och sunda förhållanden.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Europeiska solidaritetskåren fungerar som en gemensam inkörsport till solidaritetsverksamhet i och utanför unionen. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas med unionens andra relevanta politikområden och program. Solidaritetskåren bör bygga vidare på styrkor och synergieffekter hos tidigare och befintliga program, särskilt Europeiska volontärtjänsten19 och EU-frivilliga för humanitärt arbete20. Den kompletterar också medlemsstaternas insatser för att stödja unga och underlätta deras övergång från skola till arbetsliv inom ramen för ungdomsgarantin genom att ge dem ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden i form av praktik och jobb inom solidaritetsverksamhet i det egna landet eller utomlands. Man säkerställer också komplementaritet med befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för kårens verksamhet, till exempel det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk. Dessutom bör man säkerställa att befintliga relevanta program, särskilt nationella solidaritets- och utbytesprogram för ungdomar, och solidaritetskåren kompletterar varandra, med utgångspunkt i bästa praxis när så är lämpligt.

(7)  Europeiska solidaritetskåren fungerar som en gemensam inkörsport till solidaritetsverksamhet i och utanför unionen. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas med unionens andra relevanta politikområden och program. Solidaritetskåren bör bygga vidare på styrkor och synergieffekter hos tidigare och befintliga program, särskilt Europeiska volontärtjänsten19 och EU-frivilliga för humanitärt arbete20. Den kompletterar också medlemsstaternas, regioners och städers insatser för att stödja unga och underlätta deras övergång från skola till arbetsliv inom ramen för ungdomsgarantin genom att ge dem ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden i form av praktik och jobb inom solidaritetsverksamhet i det egna landet eller utomlands. Man säkerställer också komplementaritet med befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för kårens verksamhet, till exempel det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk. Dessutom bör man säkerställa att befintliga relevanta program, särskilt nationella solidaritets- och utbytesprogram för ungdomar, och solidaritetskåren kompletterar varandra, med utgångspunkt i bästa praxis när så är lämpligt.

_________________

_________________

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50–73).

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50–73).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete) (EUT L 122, 24.4.2014, s. 1–17).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete) (EUT L 122, 24.4.2014, s. 1–17).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Europeiska solidaritetskåren bör ge unga nya möjligheter till volontärarbete, praktik eller jobb inom solidaritetsverksamhet och möjlighet att utforma och utveckla solidaritetsprojekt på eget initiativ. Dessa möjligheter bidrar till att förbättra deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Europeiska solidaritetskåren stöder också nätverksarbete för kårens deltagare och organisationer samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på den understödda verksamheten och validera läranderesultaten. Den kommer därför också att bidra till europeiskt samarbete som är relevant för unga och öka insikten om dess positiva effekter.

(9)  Europeiska solidaritetskåren bör ge unga nya möjligheter till volontärarbete, praktik eller jobb inom solidaritetsverksamhet och möjlighet att utforma och utveckla solidaritetsprogram och solidaritetsprojekt på eget initiativ. Dessa möjligheter bidrar till att förbättra deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Europeiska solidaritetskåren stöder också nätverksarbete för kårens deltagare och organisationer samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på den understödda verksamheten och validera läranderesultaten. Den kommer därför också att bidra till europeiskt samarbete som är relevant för unga och öka insikten om dess positiva effekter.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Verksamheten bör gynna lokalsamhällen och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, vilket kan ske i form av volontärarbete, praktik, jobb, projekt eller nätverksarbete inom olika områden, t.ex. utbildning, sysselsättning, jämställdhet, entreprenörskap (särskilt socialt företagande), medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, katastrofförebyggande åtgärder, katastrofberedskap och återhämtning, jordbruk och landsbygdsutveckling, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kreativitet och kultur, gymnastik och idrott, socialt stöd och välfärd, mottagande och integration av tredjelandsmedborgare, territoriellt samarbete och sammanhållning samt samarbete över gränserna. Sådan solidaritetsverksamhet bör omfatta en gedigen aspekt av lärande och utbildning genom lämplig verksamhet som kan erbjudas deltagarna före, under och efter solidaritetsverksamheten.

(10)  Verksamheten bör gynna lokalsamhällen och stödjas av de lokala och regionala myndigheterna och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, vilket kan ske i form av volontärarbete, praktik, jobb, projekt eller nätverksarbete, IT och ny teknik inom olika områden, t.ex. formell och icke-formell undervisning och informellt lärande, interkulturell dialog, social inkludering, utbildning, sysselsättning, jämställdhet, entreprenörskap (särskilt socialt företagande), medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, katastrofförebyggande åtgärder, katastrofberedskap och återhämtning, jordbruk och landsbygdsutveckling, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kreativitet och kultur, gymnastik och idrott, socialt stöd och välfärd, mottagande och integration av tredjelandsmedborgare, territoriellt samarbete och sammanhållning samt samarbete över gränserna. Sådan solidaritetsverksamhet bör omfatta en gedigen aspekt av undervisning, lärande och utbildning genom lämplig verksamhet som kan erbjudas deltagarna före, under och efter solidaritetsverksamheten.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Volontärverksamhet (både i och utanför unionen) är en värdefull erfarenhet som ger tillfälle till icke-formellt och informellt lärande som stärker de ungas personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling, aktiva medborgarskap och anställbarhet. Volontärverksamheten bör inte inverka negativt på potentiell eller befintlig betald anställning och bör inte heller ses som en ersättning för denna. Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta om ungdomspolitiska insatser för volontärarbete genom den öppna samordningsmetoden.

(11)  Volontärverksamhet (både i och utanför unionen) är en värdefull erfarenhet som ger tillfälle till icke-formellt och informellt lärande som stärker de ungas personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling, aktiva medborgarskap, utbyte av god praxis och utsikter till anställbarhet på arbetsmarknaden. Volontärverksamheten bör inte inverka negativt på potentiell eller befintlig betald anställning och bör inte heller ses som en ersättning för denna. Deltagarna i volontärverksamhet bör få tillräcklig ersättning för sina kostnader i samband med verksamheten, medräknat logi, lokala transporter, fickpengar, måltider samt transporter från bostadsorten till platsen där verksamheten äger rum och tillbaka. Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta om ungdomspolitiska insatser för volontärarbete genom den öppna samordningsmetoden.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Ungas initiativförmåga är en viktig tillgång för samhället och arbetsmarknaden. Europeiska solidaritetskåren bidrar till att främja denna aspekt genom att ge unga möjlighet att utforma och genomföra egna projekt för att tillgodose särskilda behov i sina lokalsamhällen. Dessa projekt är ett tillfälle att pröva nya idéer och hjälpa unga människor att själva genomföra solidaritetsinsatser. De kan också fungera som en språngbräda för ytterligare engagemang i solidaritetsverksamhet och är ett första steg för att uppmuntra kårdeltagarna att starta företag eller bilda föreningar, icke-statliga organisationer eller andra organisationer med solidaritetsverksamhet, ungdomsverksamhet eller icke-vinstdrivande verksamhet.

(13)  Ungas initiativförmåga är en viktig tillgång för samhället och arbetsmarknaden. Europeiska solidaritetskåren bidrar till att främja denna aspekt genom att ge unga möjlighet att utforma och genomföra egna projekt för att tillgodose särskilda behov i sina lokala och regionala samhällen, om så är nödvändigt med hänsyn till särskilda lokala, regionala och gränsöverskridande faktorer. Dessa projekt är ett tillfälle att utveckla innovativa lösningar på centrala utmaningar och hjälpa unga människor att själva genomföra solidaritetsinsatser. De kan också fungera som en språngbräda för ytterligare engagemang i solidaritetsverksamhet och är ett första steg för att uppmuntra kårdeltagarna att starta företag eller bilda föreningar, icke-statliga organisationer, sociala företag eller andra organisationer med solidaritetsverksamhet, ungdomsverksamhet eller icke-vinstdrivande verksamhet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa kvaliteten på de verksamheter och andra möjligheter som erbjuds genom Europeiska solidaritetskåren, i synnerhet genom att erbjuda deltagarna utbildning, språkstöd, försäkring, administrativt stöd och stöd efter verksamheten samt validera de kunskaper och färdigheter som de förvärvat genom sin kårerfarenhet. Volontärernas säkerhet och trygghet är av yttersta vikt och de bör inte skickas på uppdrag i områden där det råder internationella eller inhemska väpnade konflikter.

(15)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa kvaliteten på de verksamheter och andra möjligheter som erbjuds genom Europeiska solidaritetskåren, i synnerhet genom att erbjuda deltagarna utbildning, språkstöd, tillgång till personliga stödtjänster, försäkring, administrativt stöd och stöd före och efter verksamheten samt validera de kunskaper och färdigheter som de förvärvat genom sin kårerfarenhet. Volontärernas säkerhet och trygghet är av yttersta vikt och de bör inte skickas på uppdrag i områden där det råder internationella eller inhemska väpnade konflikter.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  En kvalitetsmärkning bör säkerställa att de deltagande organisationerna uppfyller Europeiska solidaritetskårens principer och krav vad gäller deras rättigheter och skyldigheter under alla skeden av solidaritetsverksamheten. Att ha fått kvalitetsmärkningen är en förutsättning för att få delta, men bör inte automatiskt leda till finansiering inom Europeiska solidaritetskåren.

(17)  En kvalitetsmärkning bör säkerställa att de deltagande organisationerna verkligen uppfyller Europeiska solidaritetskårens principer och krav på kontinuerlig basis vad gäller deras rättigheter och skyldigheter under alla skeden av solidaritetsverksamheten, även under förberedelserna och uppföljningen. Att ha fått kvalitetsmärkningen är en förutsättning för att få delta, men bör inte automatiskt leda till finansiering inom Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Alla enheter som vill delta i Europeiska solidaritetskåren bör kvalitetsmärkas under förutsättning att de uppfyller tillämpliga villkor. Arbetet med kvalitetsmärkning bör utföras fortlöpande av Europeiska solidaritetskårens genomförandeorgan. Den tilldelade kvalitetsmärkningen bör regelbundet omprövas och kunna upphävas om det vid kontroller konstateras att villkoren inte längre är uppfyllda.

(18)  Alla enheter som vill delta i Europeiska solidaritetskåren bör kvalitetsmärkas under förutsättning att de uppfyller tillämpliga villkor. Arbetet med kvalitetsmärkning bör utföras fortlöpande av Europeiska solidaritetskårens genomförandeorgan. Den tilldelade kvalitetsmärkningen bör omprövas minst vart fjärde år och kunna upphävas om det vid kontroller konstateras att villkoren för dess tilldelning inte längre är uppfyllda.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Det bör bli lättare att driva Europeiska solidaritetskårens projekt i större skala. Särskilda åtgärder bör vidtas för att hjälpa dem som ansvarar för solidaritetskårsprojekt att söka bidrag eller skapa synergieffekter genom stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och programmen för migration, säkerhet, rättvisa och medborgarskap, hälsa och kultur.

(21)  Det bör bli lättare att driva Europeiska solidaritetskårens projekt i större skala. Samtidigt bör potentiella bidragsmottagare ges tillgång till korrekta och kontinuerligt uppdaterade uppgifter om dessa möjligheter. Särskilda åtgärder bör vidtas för att hjälpa dem som ansvarar för solidaritetskårsprojekt att söka bidrag eller skapa synergieffekter genom stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och programmen för migration, säkerhet, rättvisa och medborgarskap, hälsa och kultur.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  En portal för Europeiska solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande för att ge enkel tillgång till Europeiska solidaritetskåren och fungera som en gemensam kontaktpunkt för både intresserade personer och organisationer vad gäller exempelvis registrering, kartläggning och matchning av profiler och möjligheter, nätverksbyggande och virtuella utbyten, kurser på nätet, språkstöd och stöd efter verksamheten samt andra användbara funktioner som kan uppkomma i framtiden.

(23)  En portal för Europeiska solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande för att ge enkel och användarvänlig tillgång till Europeiska solidaritetskåren och fungera som en gemensam kontaktpunkt för både intresserade personer och organisationer vad gäller exempelvis registrering, kartläggning och matchning av profiler och möjligheter, nätverksbyggande och virtuella utbyten, kurser på nätet, språkstöd och stöd efter verksamheten samt andra användbara funktioner som kan uppkomma i framtiden.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att alla unga, särskilt de med sämst förutsättningar, kan delta i Europeiska solidaritetskårens verksamhet. Särskilda åtgärder bör vidtas för att främja social inkludering och deltagande av missgynnade unga, samt för att ta hänsyn till begränsningar som beror på att vissa landsbygdsområden, unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna är så avlägset belägna. De deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder så att Europeiska solidaritetskåren fungerar väl. Åtgärderna bör, när så är möjligt och utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare, lösa administrativa problem som gör det svårt att få visum och uppehållstillstånd eller att få ett europeiskt sjukförsäkringskort vid verksamhet i ett annat EU-land.

(28)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att alla unga, särskilt de med sämst förutsättningar, kan delta i Europeiska solidaritetskårens verksamhet. Särskilda åtgärder bör vidtas för att främja social inkludering och deltagande av missgynnade unga, samt för att ta hänsyn till begränsningar som beror på att vissa landsbygdsområden, unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna är så avlägset belägna. I samband med programövervakningen bör man därför rapportera om i vilken utsträckning programmet når sitt syfte att spegla samhällets mångskiftande sammansättning med avseende på minoritetsgrupper, (nedsatt) funktionsförmåga, sociala/ekonomiska nackdelar samt deltagarnas regionala ursprung. De deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder så att Europeiska solidaritetskåren fungerar väl. Åtgärderna bör, när så är möjligt och utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare, lösa administrativa problem som gör det svårt att få visum och uppehållstillstånd eller att få ett europeiskt sjukförsäkringskort vid verksamhet i ett annat EU-land.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och resultat som de insatser som stöds av programmet medför, bör säkerställas på europeisk, nationell och lokal nivå. Man bör särskilt uppmuntra sociala företag att stödja Europeiska solidaritetskårens verksamhet. Den utåtriktade verksamheten, offentliggörandet och spridningen bör utgå från alla de organ som genomför programmet med, i förekommande fall, stöd av andra viktiga parter.

(38)  Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och resultat som de insatser som stöds av programmet medför, bör säkerställas på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Man bör särskilt uppmuntra sociala företag att stödja Europeiska solidaritetskårens verksamhet. Den utåtriktade verksamheten, offentliggörandet och spridningen bör utgå från alla de organ som genomför programmet med, i förekommande fall, stöd av andra viktiga parter.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  För att bättre nå programmets mål bör kommissionen, medlemsstaterna och nationella myndigheter samarbeta nära i partnerskap med icke-statliga organisationer, ungdomsorganisationer och lokala aktörer med sakkunskap om solidaritetsinsatser.

(39)  För att bättre nå programmets mål bör kommissionen, medlemsstaterna och nationella myndigheter samarbeta nära i partnerskap med icke-statliga organisationer, sociala företag, ungdomsorganisationer och lokala aktörer med sakkunskap om solidaritetsinsatser, däribland byråer som arbetar med infrastruktur för och stöd till volontärarbete, till exempel volontärcentrum.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  För att säkerställa ett effektivt och verksamt genomförande av denna förordning bör programmet i största möjliga mån använda sig av befintliga administrativa arrangemang. Genomförandet av programmet överlåts därför till befintliga strukturer, dvs. kommissionen och de nationella programkontor som utses för förvaltningen av de insatser som avses i kapitel III i [den nya Erasmusförordningen]. Kommissionen bör regelbundet samråda med viktiga intressenter, bland annat deltagande organisationer, om genomförandet av Europeiska solidaritetskåren.

(41)  För att säkerställa ett effektivt och verksamt genomförande av denna förordning bör programmet i största möjliga mån använda sig av befintliga administrativa arrangemang. Genomförandet av programmet överlåts därför till befintliga strukturer, dvs. kommissionen och de nationella programkontor som utses för förvaltningen av de insatser som avses i kapitel III i [den nya Erasmusförordningen]. Kommissionen bör regelbundet samråda med viktiga intressenter, bland annat deltagande organisationer, om genomförandet av Europeiska solidaritetskåren och aktivt involvera dem i beslutsprocessen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)   volontär: en person som har registrerat sig på Europeiska solidaritetskårens portal och frivilligt utför verksamhet som gynnar samhället. 

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  solidaritetsprojekt: oavlönad solidaritetsverksamhet i hemlandet under högst tolv månader som grupper med minst fem kårdeltagare utför för att ta itu med viktiga problem i lokalsamhället och samtidigt tillföra ett tydligt europeiskt mervärde.

(9)  solidaritetsprojekt: oavlönad nationell eller gränsöverskridande solidaritetsverksamhet under högst tolv månader som grupper med minst fem kårdeltagare eller en deltagande organisation utför för att ta itu med viktiga problem i lokalsamhället och samtidigt tillföra ett tydligt europeiskt mervärde.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Programmets särskilda mål är att ge unga personer, även de med sämre förutsättningar, lättillgängliga möjligheter till engagemang i solidaritetsverksamhet i och utanför Europa och samtidigt förbättra och validera deras färdigheter och underlätta deras anställbarhet och inträde på arbetsmarknaden.

2.  Programmets särskilda mål är att ge unga personer, även de med sämre förutsättningar, lättillgängliga och inkluderande möjligheter till engagemang i solidaritetsverksamhet i och utanför Europa, med tonvikt på kandidatländer och potentiella kandidatländer, och samtidigt förbättra och validera deras insikter och färdigheter och underlätta deras anställbarhet och inträde på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  sitt tillvägagångssätt för att involvera unga med olika bakgrund,

(d)  sitt inkluderande tillvägagångssätt för att involvera unga med olika och missgynnad bakgrund, inbegripet de som måste överbrygga hinder för att fullt ut kunna delta i programmet,

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  åtgärder för att garantera kvaliteten på volontärarbete, praktik eller jobb, inklusive utbildning, språkligt stöd, kompletterande försäkringar, stöd före eller efter solidaritetsverksamheten och ytterligare användning av ungdomspasset som beskriver och dokumenterar de kunskaper som deltagarna förvärvat under solidaritetsverksamheten, samt kapacitetsuppbyggnad och administrativt stöd för deltagande organisationer,

(a)  åtgärder för att garantera kvaliteten på och tillgängligheten till volontärarbete, praktik eller jobb, inklusive utbildning, språkligt stöd, kompletterande försäkringar, stöd före eller efter solidaritetsverksamheten och ytterligare användning av ungdomspasset som beskriver och dokumenterar de kunskaper som deltagarna förvärvat under solidaritetsverksamheten, samt kapacitetsuppbyggnad och administrativt stöd för deltagande organisationer,

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  åtgärder för att främja social inkludering och lika möjligheter,

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Volontärarbete som avses i artikel 4.1 a ska ha ett inslag av lärande och utbildning, får inte ersätta praktikplatser eller arbetstillfällen, får inte jämställas med en anställning och ska baseras på ett skriftligt volontäravtal.

1.  Volontärarbete som avses i artikel 4.1 a ska inriktas på och påverka fastställda samhällsbehov, ha ett inslag av lärande och utbildning, får inte ersätta praktikplatser eller arbetstillfällen, får inte jämställas med en anställning och ska baseras på ett skriftligt volontäravtal. Ett sådant avtal ska säkerställa ett lämpligt rättsligt och socialt skydd för deltagaren. Deltagarna i volontärverksamhet bör få lämplig ersättning för sina kostnader i samband med verksamheten.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det förenklade kostnadsalternativet ska ges företräde i syfte att förenkla kraven för stödmottagarna.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid genomförandet av denna förordning ska kommissionen, medlemsstaterna och övriga deltagande länder främja social inkludering och lika tillträdesvillkor, även för unga deltagare med sämre förutsättningar.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Som ett resultat av bedömningen kan enheten få Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning. Kvalitetsmärkningen ska omprövas regelbundet och kan återkallas.

3.  Som ett resultat av bedömningen kan enheten få Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning. Kvalitetsmärkningen ska omprövas åtminstone vart fjärde år och kan återkallas i händelse av felaktig användning.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En interimsutvärdering av programmet ska göras när det finns tillräcklig information om programmets genomförande, dock senast fyra år efter att programmet började genomföras. Den ska också åtföljas av en slutlig utvärdering av det föregående programmet.

2.  En interimsutvärdering av programmet ska göras när det finns tillräcklig information om programmets genomförande, dock senast fyra år efter att programmet började genomföras. Den ska åtföljas av en slutlig utvärdering av det föregående programmet.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla snabb, enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den strategiska kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet, dess målgrupp, dess varaktighet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den strategiska kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De nationella programkontor som avses i artikel 23 ska utveckla en konsekvent strategi för effektiv utåtriktad verksamhet samt spridning och utnyttjande av resultaten från de insatser som de stöder inom programmet, bistå kommissionen i den allmänna uppgiften att sprida information om programmet, inklusive information om insatser och verksamhet som förvaltas på nationell nivå och unionsnivå och dess resultat, samt informera relevanta målgrupper om insatser och verksamhet som genomförs i deras land.

3.  De nationella programkontor som avses i artikel 23 ska utveckla en konsekvent strategi för information och effektiv utåtriktad verksamhet samt spridning till alla potentiella stödmottagare och utnyttjande av resultaten från de insatser som de stöder inom programmet, bistå kommissionen i den allmänna uppgiften att sprida information om programmet, inklusive information om insatser och verksamhet som förvaltas på nationell nivå och unionsnivå och dess resultat, samt informera relevanta målgrupper om insatser och verksamhet som genomförs i deras land.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Interna kontrollstandarder för de berörda nationella programkontoren och reglerna för de nationella programkontorens förvaltning av unionens medel för bidragsstöd.

(a)  Interna kontrollstandarder för de berörda nationella programkontoren och reglerna för de nationella programkontorens förvaltning av unionens medel för bidragsstöd, med hänsyn tagen till kraven på förenkling så att inte deltagande aktörer och organisationer belastas ytterligare.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Revisioner av användningen av unionens medel som utförs av personer eller enheter, inbegripet andra än sådana som görs på uppdrag av unionens institutioner eller organ, ska ligga till grund för den övergripande försäkran i enlighet med [artikel 127] i budgetförordningen.

1.  Revisioner av användningen av unionens medel som utförs av personer eller enheter, inbegripet andra än sådana som görs på uppdrag av unionens institutioner eller organ, ska ligga till grund för den övergripande försäkran i enlighet med [artikel 127] i budgetförordningen och utföras enligt samma kriterier i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De nationella programkontoren ska vara ansvariga för de primära kontrollerna av bidragsmottagarna för de av Europeiska solidaritetskårens åtgärder som anförtros dem. Kontrollerna ska ge en rimlig försäkran om att de tilldelade bidragen används som avsetts och i enlighet med gällande unionsregler.

2.  De nationella programkontoren ska vara ansvariga för de primära kontrollerna av bidragsmottagarna för de av Europeiska solidaritetskårens åtgärder som anförtros dem. Kontrollerna ska vara proportionella och lämpliga och ge en rimlig försäkran om att de tilldelade bidragen används som avsetts och i enlighet med gällande unionsregler.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas i samband med insatser som finansieras enligt denna förordning.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Bilaga – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Procentandel deltagare med sämre förutsättningar.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Bilaga – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Procentandelar i fråga om könsfördelning, minoritetsgrupper, (nedsatt) funktionsförmåga samt deltagarnas regionala ursprung.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren

Referensnummer

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ivana Maletić

20.6.2018

Behandling i utskott

21.11.2018

 

 

 

Antagande

17.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

1

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Damiano Zoffoli

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

28

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

5

0

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren

Referensnummer

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Framläggande för parlamentet

11.6.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

2.7.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

EMPL

2.7.2018

ENVI

2.7.2018

 

REGI

2.7.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Michaela Šojdrová

1.6.2018

 

 

 

Behandling i utskott

10.10.2018

 

 

 

Antagande

4.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

Ingivande

15.2.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

14

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

1

0

ECR

Rupert Matthews

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 4 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy