Процедура : 2018/0116(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0080/2019

Внесени текстове :

A8-0080/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.9

Приети текстове :

P8_TA(2019)0143

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 202kWORD 70k
21.2.2019
PE 632.063v02-00 A8-0080/2019

относно проекта за решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страни, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218)

(12527/2018 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Силвия‑Ивон Кауфман

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страни, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви

(12527/2018 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12527/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 87, параграф 1 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 8 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0436/2018),

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218),

–  като взе предвид Решение 2002/348/ПВР на Съвета от 25 април 2002 г. относно сигурността във връзка с футболни срещи с международно значение(1),

–  като взе предвид своята Резолюция от 2 февруари 2017 г. относно интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност(2),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по култура и образование (А8-0080/2019),

1.  дава своето одобрение за проекта на решение на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1)

  OВ L 121, 8.5.2002 г., стр. 1.

(2)

  Приети текстове, P8_TA(2017)0012.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви е открита за подписване през юли 2016 г. Конвенцията е единственият международен обвързващ инструмент за установяване на институционално сътрудничество между всички публични и частни заинтересовани страни, участващи в организирането на футболни и други спортни мероприятия.

Тя се основава на Европейската конвенция за насилието на зрители от 1985 г. Оттогава броят на футболните срещи и други спортни събития с висок процент на присъствие се е увеличил. Всяка година милиони европейски граждани посещават футболни мачове и други спортни прояви. Тъй като пътуването стана по-лесно и достъпно, привържениците не само гледат мачовете на своите отбори от домовете си, но и пътуват из цяла Европа. Пространствата за публично излъчване на срещите и практиките на създаване на зони за привържениците се променят. Поради тези и други примери, в проучване, проведено и представено на Комитета на министрите на Съвета на Европа, се стигна до заключението, че Конвенцията от 1985 г. трябва да бъде преразгледана, за да се отговори на настоящите предизвикателства и промени.

Лицата, които посещават футболни мачове и други спортни събития, следва винаги да се ползват от безопасна, сигурна и гостоприемна среда около мачовете и по време на провеждането им. Поради това докладчикът подкрепя целта на Конвенцията за осигуряване на такава среда чрез балансиран подход между трите взаимозависими стълба: безопасност, сигурност и обслужване.

Мерките за безопасност гарантират, че лицата, които присъстват на мачове, са защитени от нараняване или риск за здравето при пътуването им до мястото на провеждане на събитието или на самото място на провеждане на събитието. Мерките за сигурност възпират, предотвратяват и санкционират всяко агресивно поведение във връзка с футболни мачове. Накрая, но не на последно място, мерките за предоставяне на услуги правят пътуването и престоя на стадиона приятно и гостоприемно за всяко лице и осигуряват възможности за децата, възрастните хора и хората с увреждания, като по този начин позволяват на всички граждани да се възползват пълноценно от спортните прояви по възможно най-сигурния и безопасен начин. Спортните прояви продължават да бъдат мирни и приятни за всички.

Комитет от експерти ще наблюдава прилагането на Конвенцията. Докладчикът би искала да изрази своята подкрепа, че не само ФИФА, УЕФА, Асоциацията на европейските професионални футболни лиги, ЕС и Интерпол участват в този комитет, но и организации като Football Supporters Europe и Supporters Direct Europe, които представляват футболните поддръжници от цяла Европа.

Докладчикът подкрепя различните мерки, описани в текста, за постигане на целта на Конвенцията. Докладчикът би искала да подчертае един от многото важни конкретни въпроси: всички страни по конвенцията включват ясни политики и процедури за управление на струпванията на хора и свързаните с това рискове за безопасността и сигурността, по-специално за всяко расистко или друго дискриминационно поведение, включително доста честите сексистки и/или хомофобски/трансфобски обиди. Поради това е важно да се подобри многообразието в областта на спорта и да се подкрепят инициативи на самите спортисти или на техните клубове за борба срещу всички видове дискриминация.

В проучване(1)[1] („Расизъм, етническа дискриминация и изключване на мигрантите и малцинствата в сферата на спорта: положението в Европейския съюз“), изготвено от Агенцията на ЕС за основните права (FRA), се казва, че „спортът продължава да се сблъсква с редица предизвикателства, свързани с расизма и етническата дискриминация. Проявите на расизъм и етническа дискриминация засягат спорта както на професионално, така и на любителско равнище.“

Спортът сплотява хората независимо от техния пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст и сексуална ориентация. Борбата срещу всяко дискриминационно поведение в нашето общество е от основно значение. Докладчикът приветства подхода на Конвенцията за насърчаване на толерантността, уважението и честната игра и насърчава държавите членки да обърнат голямо внимание на прилагането на този важен аспект.

Тъй като ЕС сам по себе си не може да бъде страна по Конвенцията и тъй като държавите членки могат да бъдат страни по нея по отношение на някои параграфи само ако бъдат оправомощени за това от ЕС, докладчикът би искала да прикани всички членове на Европейския парламент да подкрепят нейния проект на доклад и решението на Съвета за оправомощаване на държавите членки да подпишат и ратифицират Конвенцията в интерес на ЕС и на неговите граждани.

(1)

  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (11.2.2019)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страна, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS №°218)

(COM(2018)0247 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Докладчик по становище: Ема Маккларкин

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства факта, че в Конвенцията се поставя акцент върху интегриран, многоведомствен подход, насочен към безопасността, сигурността и обслужването; както и върху дух на партньорство между органите и заинтересованите страни, които действат заедно. По-специално докладчикът приветства ролята на групите на поддръжниците при изготвянето на Конвенцията и изразява надежда, че подобна ангажираност ще продължи и занапред.

Темата за безопасността в областта на спорта е от изключително значение, особено с оглед на неотдавнашни случаи на расизъм и насилие в международния футбол. Докладчикът отбелязва напредъка по отношение на осигуряването на безопасност на спортните събития за всички присъстващи и насърчава съвместната политическа работа с международни фигури в областта на управлението на спорта, например под формата на съвместни кампании като „Kick It Out“, както и специалисти в областта на безопасността на стадионите при спорт. 

Докладчикът също така призовава държавите членки и органите по спорта да преразгледат политиките относно регулирането на стадионите със седящи зрители с оглед на отварянето на сектори от стадионите за правостоящи зрители. Примерът на Германия предлага ценни поуки за това как новата уредба за безопасност на правостоящите може да подобри преживяването при спортни събития, като същевременно се запази безопасността. 

На последно място, докладчикът призовава ЕС и държавите членки да задълбочат сътрудничеството с партньори в рамките на международни форуми, например чрез инициативата „Project Stadia“, която има за цел да помогне на държавите – членки на Интерпол да планират и извършват полицейски действия и подготовка за сигурност за големи спортни събития.

******

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за предложението за решение на Съвета за разрешаване на това, държави членки да станат страна, в интерес на Съюза, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218).

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страна, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218)

Позовавания

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Водеща комисия

 

LIBE

 

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

CULT

25.10.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Emma McClarkin

29.11.2018

Дата на приемане

4.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страна, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218)

Позовавания

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Дата на сезиране

15.10.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

CULT

25.10.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Дата на приемане

19.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Дата на внасяне

21.2.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност