Postup : 2018/0116(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0080/2019

Předložené texty :

A8-0080/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.9

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0143

DOPORUČENÍ     ***
PDF 184kWORD 60k
21.2.2019
PE 632.831v02-00 A8-0080/2019

k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218)

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12527/2018),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 87 odst. 1 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v a čl. 218 odst. 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0436/2018),

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/348/SVV ze dne 25. dubna 2002 o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2017 o integrovaném přístupu k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita(2),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0080/2019),

1.  uděluje souhlas s návrhem rozhodnutí Rady;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1)

  Úř. věst. L 121, 8.5.2002, s. 1.

(2)

  Přijaté texty, P8_TA(2017)0012.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích („úmluva“) je k dispozici pro podpis a ratifikaci od července 2016. Tato úmluva je jediným mezinárodně závazným nástrojem pro institucionální spolupráci mezi veškerými veřejnými a soukromými zúčastněnými stranami, které se podílejí na organizaci fotbalových a jiných sportovních akcí.

Vychází z Evropské úmluvy o diváckém násilí z roku 1985. Od přijetí této úmluvy se počet fotbalových zápasů i dalších sportovních událostí s vysokým počtem návštěvníků velmi zvýšil. Každý rok navštěvují fotbalové zápasy a další sportovní akce miliony evropských občanů. Cestování se zjednodušilo a stalo se cenově dostupnějším, a fanoušci tak nesledují zápasy svých týmů pouze na domácí půdě, ale cestují po celé Evropě. Změnila se také podoba diváckých prostor a zón pro fanoušky. Studie, která byla předložena Výboru ministrů Rady Evropy, došla k závěru, že s ohledem na tyto a další příklady je nutné, aby byla úmluva z roku 1985 revidována s cílem řešit současné výzvy a změny, k nimž došlo.

Pro jednotlivce, kteří navštěvují fotbalové zápasy a jiné sportovní události, je třeba zajistit bezpečné a přívětivé prostředí před zápasy, v jejich průběhu i po nich. Zpravodajka proto podporuje cíl této úmluvy, kterým je zajistit takovéto prostředí vyváženým přístupem založeným na třech nezávislých pilířích: ochrana, bezpečnost a poskytování služeb.

Bezpečnostní opatření musí zajistit, aby byli návštěvníci zápasů chráněni před zraněním a zdravotními riziky na své cestě na sportovní akce i v místě jejího konání. Bezpečnostní opatření týkající se fotbalových zápasů musí předcházet násilnému chování, odrazovat od něj a postihovat ho. A v neposlední řadě by opatření související s poskytováním služeb měla zajistit, aby všichni mohli prožít cestu i dobu strávenou na stadionu v příjemné a vstřícné atmosféře a aby byly poskytovány služby pro děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením, a všichni občané si tak mohli plně vychutnat sportovní události v podmínkách zaručujících maximální ochranu a bezpečnost. Sportovní události musí zůstat pokojnými akcemi, které všem přinášejí radost.

Uplatňování této úmluvy bude sledovat výbor odborníků. Zpravodajka by ráda zdůraznila, že podporuje skutečnost, že do činnosti výboru nejsou zapojeny pouze organizace FIFA, UEFA, Asociace evropských profesionálních fotbalových lig, EU a Interpol, ale také organizace „Fotbaloví příznivci Evropa“ (Football Supporters Europe) a platforma „Supporters Direct Europe“, které reprezentují fotbalové fanoušky z celé Evropy.

Zpravodajka podporuje různá opatření, která jsou v textu popsána a jejichž účelem je splnění cíle úmluvy. Ráda by poukázala na jednu z mnoha důležitých otázek: veškeré strany úmluvy musí uplatňovat jednoznačné politiky a postupy v oblasti zvládání davu a souvisejících bezpečnostních rizik, zejména pokud jde o rasistické nebo jiné diskriminační chování, včetně poměrně častých hanlivých sexistických a homofobních nebo transfobních urážek. Je proto důležité posílit rozmanitost v rámci sportů a podporovat iniciativy samotných sportovců nebo jejich klubů, jejichž cílem je boj proti veškeré diskriminaci.

Studie(1) [1] („Rasismus, diskriminace na základě etnického původu a vyloučení migrantů a menšin ve sportu: situace v Evropské unii“), kterou vypracovala Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), uvádí, že „sport se i nadále potýká s řadou problémů souvisejících s rasismem a diskriminací na základě etnického původu“.

Sport by měl lidi spojovat bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické názory či jakékoli jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Boj proti jakékoli formě diskriminačního chování v naší společnosti má zásadní význam. Zpravodajka vítá přístup, na němž je úmluva založena, tedy podpora tolerance, respekt a zásady fair play, a vybízí členské státy, aby věnovaly tomuto významnému aspektu velkou pozornost.

Vzhledem k tomu, že EU samotná se nemůže stát smluvní stranou této úmluvy, a jelikož členské státy se mohou stát smluvní stranou v souvislosti s některými jejími částmi pouze tehdy, jsou-li k tomu Evropskou unií zmocněny, by zpravodajka ráda vyzvala všechny poslance Evropského parlamentu, aby podpořili její návrh zprávy a návrh rozhodnutí Rady, které členským státům povoluje úmluvu v zájmu EU a jejích obyvatel podepsat a ratifikovat.

(1)

  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (11.2.2019)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvní stranou Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218)

(COM(2018)0247 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Zpravodajka: Emma McClarkin

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodajka vítá důraz, který úmluva klade na komplexní, interinstitucionální přístup s cílem zajistit ochranu, bezpečnost a poskytování služeb a na étos partnerství mezi orgány a zúčastněnými stranami usilujícími o zdar svých snah společnými silami. Zpravodajka zejména vítá úlohu, kterou při vypracovávání úmluvy hrály skupiny fanoušků, a doufá, že se jejich zapojení podaří i nadále udržet.

Téma bezpečnosti při sportu je nanejvýš důležité, zvláště ve světle nedávných případů projevů rasismu a násilí při mezinárodních fotbalových utkáních. Zpravodajka si všímá pokroku při snaze zajistit při sportovních akcích větší bezpečnost všem zúčastněným a podněcuje k politické angažovanosti s mezinárodními sportovními organizacemi, například v podobě společných kampaní, jako je ‘Kick It Out’, a také ke spolupráci s profesionály v oblasti zajišťování bezpečnosti na sportovních stadionech. 

Zpravodajka také vyzývá členské státy a orgány odpovědné za sport, aby přehodnotily přístupy ve věci předpisů povolujících, aby na stadionech byla místa pro diváky pouze k sezení, a umožnily otevřít na stadionech sektory k stání. Příklad z Německa je cenným poučením, jak nové bezpečné sektory k stání mohou obohatit divácký zážitek z přímé účasti na sportovních utkáních i při zachování bezpečnosti. 

Konečně, zpravodajka vyzývá EU a členské státy, aby prohloubily spolupráci s partnery na mezinárodních fórech, například prostřednictvím iniciativy Projekt stadiony, která má pomoci členským státům Interpolu plánovat a provádět policejní ochranu a přípravy na zajištění bezpečnosti při významných sportovních akcích.

******

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvní stranou Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218).

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvní stranou Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218)

Referenční údaje

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

LIBE

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

CULT

25.10.2018

Zpravodaj(ka)

Datum jmenování

Emma McClarkin

29.11.2018

Datum přijetí

4.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvní stranou Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218)

Referenční údaje

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

15.10.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

CULT

25.10.2018

 

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Datum přijetí

19.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Datum předložení

21.2.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 27. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí