Procedure : 2018/0116(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0080/2019

Indgivne tekster :

A8-0080/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0143

HENSTILLING     ***
PDF 175kWORD 64k
21.2.2019
PE 632.831v02-00 A8-0080/2019

om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive parter i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218)

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive parter i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218)

(COM12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM12527/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 87, stk. 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0436/2018),

–  der henviser til Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/348/RIA af 25. april 2002 om sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2017 om en integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0080/2019),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

  EUT L 121 af 8.5.2002, s. 1.

(2)

  Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0012.


BEGRUNDELSE

Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder blev åbnet for undertegnelse i juli 2016. Konventionen er det eneste internationalt bindende instrument, der etablerer et institutionelt samarbejde mellem alle offentlige og private aktører, der organiserer fodboldkampe og andre sportsbegivenheder.

Den bygger på den europæiske konvention om tilskuervold fra 1985. Antallet af fodboldkampe og andre sportsbegivenheder med stor deltagelse er steget betydeligt siden dengang. Millioner af EU-borgere overværer hvert år fodboldkampe og andre sportsbegivenheder. I takt med at det er blevet lettere og billigere at rejse, overværer tilhængere ikke blot deres holds kampe hjemme, men rejser også til dem overalt i Europa. Indretningen af offentlige tilskuerområder og særlige områder for fans har gennemgået en betydelig udvikling. En undersøgelse udarbejdet for Europarådets Ministerkomité konkluderede på baggrund af disse og andre eksempler, at konventionen fra 1985 bør revideres for at tage højde for de aktuelle udfordringer og udviklingstendenser.

Personer, der overværer fodboldkampe og andre sportsbegivenheder, bør altid finde et trygt, sikkert og imødekommende miljø omkring og ved kampene. Ordføreren støtter derfor konventionens mål om at skabe et sådant miljø via en afbalanceret tilgang mellem de tre indbyrdes forbundne søjler: tryghed, sikkerhed og service.

Tryghedsforanstaltninger skal sikre, at personer, der overværer kampe, beskyttes mod at blive såret eller udsat for en sundhedsrisiko på deres rejse til begivenheden og på det sted, hvor den finder sted. Sikkerhedsforanstaltninger skal forhindre, forebygge og sanktionere enhver form for voldelig adfærd i forbindelse med fodboldkampe. Sidst, men ikke mindst skal serviceforanstaltninger gøre rejsen og opholdet på stadionet til en fornøjelig og imødekommende oplevelse for alle og sikre, at der forefindes faciliteter for børn, ældre og personer med handicap, således at alle borgere kan overvære sportsbegivenheder på den tryggest og sikrest mulige måde. Sportsbegivenheder skal være fredelige og fornøjelige for alle.

Et ekspertudvalg skal overvåge konventionens anvendelse. Ordføreren ønsker at give udtryk for sin støtte til, at ikke kun FIFA, UEFA, Den Europæiske Ligaforening, EU og Interpol deltager i dette udvalg, men også organisationer som Football Supporters Europe og Supporters Direct Europe, som repræsenterer fodboldtilhængere i hele Europa.

Ordføreren støtter de forskellige foranstaltninger, der som beskrevet i teksten skal sikre opfyldelsen af konventionens mål. Hun vil gerne fremhæve ét specifikt punkt blandt mange vigtige: Alle parter i konventionen skal indarbejde klare politikker og procedurer for styring af menneskemængder og dermed forbundne trygheds- og sikkerhedsrisici, navnlig enhver form for racistisk eller anden diskriminerende adfærd, herunder ret ofte nedsættende sexistiske og/eller homofobiske/transfobiske fornærmelser. Det er derfor vigtigt at forbedre mangfoldigheden inden for sport og støtte initiativer blandt idrætsudøverne selv eller i klubberne for at bekæmpe alle former for forskelsbehandling.

En undersøgelse(1) (Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport: The situation in the European Union) udarbejdet af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder konstaterer, at sporten stadig har en række udfordringer i forbindelse med racisme og etnisk diskrimination, og at tilfælde af racisme og etnisk diskrimination påvirker sport på såvel professionelt plan som på amatørplan.

Sport bør bringe mennesker sammen på tværs af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder og seksuel orientering. Bekæmpelse af enhver form for diskriminerende adfærd i vores samfund er afgørende. Ordføreren glæder sig over tilgangen i konventionen til fremme af tolerance, respekt og retfærdighed og opfordrer medlemsstaterne til at lægge stor vægt på gennemførelsen af dette vigtige aspekt.

Da EU som sådan ikke kan blive part i konventionen, og da medlemsstaterne for nogle bestemmelsers vedkommende kun kan blive part i den ved EU's bemyndigelse, opfordrer ordføreren alle medlemmer af Europa-Parlamentet til at støtte hendes udkast til betænkning og Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i EU's og dens befolknings interesse at undertegne og ratificere konventionen.

(1)

  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (11.2.2019)

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive part i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218)

(COM(2018)0247 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Ordfører for udtalelse: Emma McClarkin

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over, at konventionen lægger vægt på en integreret og tværfaglig tilgang til tryghed, sikkerhed og service og en partnerskabsbaseret etos mellem myndigheder og interesserede parter, der handler i fællesskab. Ordføreren glæder sig især over den rolle, som fangrupper har spillet i forbindelse med udarbejdelsen af konventionen, og håber, at der fremover vil blive udvist samme engagement.

Spørgsmålet om sportssikkerhed er yderst vigtigt, navnlig i lyset af de seneste sager om racisme og vold inden for international fodbold. Ordføreren bemærker, at der er gjort fremskridt med hensyn til at gøre sportsbegivenheder sikre for alle tilstedeværende, og tilskynder til et politisk engagement hos internationale sportsforvaltningsaktører, f.eks. i form af fælles kampagner såsom "Kick It Out", og sportsstadioners sikkerhedspersonale. 

Ordføreren opfordrer også medlemsstaterne og sportsmyndighederne til at revidere deres regler for stadioner, der udelukkende har siddepladser, med henblik på at åbne dele af stadionerne for stående tilskuere. Eksemplet fra Tyskland giver nyttige oplysninger om, hvordan nye sikre ståpladser kan forbedre erfaringerne med livesportsbegivenheder og samtidig opretholde sikkerheden. 

Endelig opfordrer ordføreren EU og medlemsstaterne til at uddybe samarbejdet med partnere i internationale fora, f.eks. gennem initiativet Project Stadia, som har til formål at hjælpe INTERPOLS medlemslande med at planlægge og gennemføre politi- og sikkerhedsforberedelser til større sportsbegivenheder.

******

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at forslaget til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive part i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218) godkendes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive part i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218)

Referencer

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Korresponderende udvalg

 

LIBE

 

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

25.10.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Emma McClarkin

29.11.2018

Dato for vedtagelse

4.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive part i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218)

Referencer

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

15.10.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

25.10.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Dato for vedtagelse

19.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Dato for indgivelse

21.2.2019

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik