Διαδικασία : 2018/0116(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0080/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0080/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0143

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 198kWORD 62k
21.2.2019
PE 632.831v02-00 A8-0080/2019

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 218)

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12527/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0436/2018),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 218),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/348/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0080/2019),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

  ΕΕ L 121 της 8.5.2002, σ. 1.

(2)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0012.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις άνοιξε προς υπογραφή τον Ιούλιο του 2016. Η Σύμβαση είναι το μοναδικό διεθνές δεσμευτικό μέσο για την θέσπιση θεσμικής συνεργασίας μεταξύ όλων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στη διοργάνωση ποδοσφαιρικών αγώνων και λοιπών αθλητικών εκδηλώσεων.

Η Σύμβαση συνεχίζει τις προσπάθειες που ξεκίνησαν με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη βία και την ανάρμοστη συμπεριφορά των θεατών, του 1985. Από τότε βεβαίως, ο αριθμός των ποδοσφαιρικών αγώνων και των λοιπών αθλητικών γεγονότων που συγκεντρώνουν μεγάλους αριθμούς θεατών έχει αυξηθεί πολύ. Εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες πηγαίνουν στα γήπεδα για να παρακολουθήσουν αγώνες ποδοσφαίρου και άλλες αθλητικές συναντήσεις κάθε χρόνο. Από τότε που τα ταξίδια έγιναν ευκολότερα και φτηνότερα, οι οπαδοί δεν περιορίζονται στους εντός έδρας αγώνες των ομάδων τους αλλά ταξιδεύουν επίσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι πρακτικές σε σχέση με την παρακολούθηση αγώνων σε δημόσιους χώρους και τις fan zones έχουν εξελιχθεί. Μελέτη που εκπονήθηκε και υποβλήθηκε στην επιτροπή υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατέληξε στο συμπέρασμα, βάσει αυτών και άλλων παραδειγμάτων, ότι ήταν αναγκαίο να αναθεωρηθεί η Σύμβαση του 1985 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σημερινές προκλήσεις και εξελίξεις.

Όλοι όσοι πηγαίνουν στα γήπεδα για να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικές και άλλες αθλητικές συναντήσεις πρέπει να είναι πάντα σε θέση να προσβλέπουν σε ασφαλές, σίγουρο και φιλόξενο περιβάλλον εντός και εκτός γηπέδου, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Η εισηγήτρια λοιπόν τάσσεται υπέρ της Σύμβασης, στόχος της οποίας είναι να παράσχει το περιβάλλον αυτό μέσω μιας ισορροπημένης προσέγγισης μεταξύ τριών αλληλεξαρτώμενων παραμέτρων: ασφάλεια, προστασία και παροχή υπηρεσιών.

Τα μέτρα ασφαλείας επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι όσοι πηγαίνουν σε αγώνες προστατεύονται από τον κίνδυνο τραυματισμού ή οποιασδήποτε άλλης απειλής κατά της υγείας τους, τόσο στον δρόμο για το γήπεδο, όσο και μέσα στο γήπεδο. Τα μέτρα προστασίας αποτρέπουν, σταματούν και τιμωρούν οποιαδήποτε βίαιη και ανάρμοστη συμπεριφορά σχετίζεται με ποδοσφαιρικούς αγώνες. Τέλος, τα μέτρα που άπτονται της παροχής υπηρεσιών επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η μετακίνηση προς το στάδιο και η παραμονή σε αυτό θα αποτελούν εμπειρίες ευχάριστες και φιλόξενες για όλους, καθώς και ότι θα υπάρχουν υποδομές για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, ούτως ώστε να μπορέσουν όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν πλήρως τον αγώνα με τον πλέον σίγουρο και ασφαλή τρόπο. Οι αθλητικές εκδηλώσεις πρέπει να είναι ειρηνικές και να προσφέρουν χαρά σε όλους.

Την εφαρμογή της Σύμβασης θα παρακολουθεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Η εισηγήτρια επιθυμεί να εκφράσει την ικανοποίησή της διότι στην εν λόγω επιτροπή δεν εμπλέκονται μόνο η FIFA, η UEFA, Ένωση Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Ποδοσφαιρικών Πρωταθλημάτων, η ΕΕ και η Interpol, αλλά και οργανώσεις όπως η «Football Supporters Europe» και η «Supporters Direct Europe» που εκπροσωπούν τους οπαδούς του ποδοσφαίρου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τα διάφορα μέτρα που περιγράφονται στο κείμενο για την επίτευξη του στόχου της Σύμβασης. Μεταξύ πολλών άλλων, επιθυμεί να επισημάνει ένα συγκεκριμένο πολύ σημαντικό θέμα: όλα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να υιοθετήσουν σαφείς πολιτικές και διαδικασίες για τη διαχείριση του πλήθους και των συναφών κινδύνων ασφάλειας και προστασίας, ιδίως δε όσον αφορά ρατσιστικές ή επιθετικές συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένου του αρκετά συχνά μειωτικού σεξιστικού ή/και ομοφοβικού ή τρανσφοβικού υβρεολογίου. Είναι συνεπώς σημαντικό να βελτιωθεί η πολυμορφία στον αθλητισμό και να υπάρξουν πρωτοβουλίες που θα υποστηριχθούν από τους ίδιους τους αθλητές ή από τους συλλόγους προκειμένου να καταπολεμηθούν οποιεσδήποτε διακρίσεις.

Σύμφωνα με μελέτη(1) (“Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport: The situation in the European Union”) που εκπόνησε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), ο αθλητισμός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων που οφείλονται στον ρατσισμό και στις εθνοτικές διακρίσεις. Κρούσματα ρατσισμού και εθνοτικών διακρίσεων πλήττουν τον αθλητισμό όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και σε ερασιτεχνικό.

Ο αθλητισμός φέρνει κοντά τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, το αν ανήκει κανείς σε εθνική μειονότητα, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Είναι κρίσιμος ο αγώνας για την πάταξη οποιασδήποτε συμπεριφοράς εισάγει διακρίσεις στη κοινωνία μας. Η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της προσέγγισης που επιλέγεται στη Σύμβαση για την προαγωγή της ανοχής, του σεβασμού και του ευ αγωνίζεσθαι, και προτρέπει τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην υλοποίηση αυτής της σημαντικότατης πτυχής.

Δεδομένου ότι η ίδια η ΕΕ δεν μπορεί να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης, και δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δύνανται να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη στην ως άνω Σύμβαση μόνον εφόσον λάβουν εξουσιοδότηση από την ΕΕ, η εισηγήτρια προσκαλεί όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στηρίξουν το σχέδιο έκθεσής της και την απόφαση του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση, προς το συμφέρον της ΕΕ και των λαών της.

(1)

  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (11.2.2019)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 218)

(COM(2018)0247 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Emma McClarkin

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια της παρούσης επικροτεί την προσήλωση της Σύμβασης σε μια ολοκληρωμένη και πολυπαραγοντική προσέγγιση με στόχο την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών, καθώς και σε ένα πνεύμα σύμπραξης μεταξύ αρχών και ενδιαφερόμενων παραγόντων που ενεργούν από κοινού. Πιο συγκεκριμένα, η συντάκτρια επικροτεί τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι οργανώσεις των οπαδών στη σύνταξη της Σύμβασης και εκφράζει την ελπίδα ότι τούτη η δέσμευση θα παραμείνει ζωντανή και στα κατοπινά στάδια της διαδικασίας.

Το ζήτημα της αθλητικής ασφάλειας είναι καίριας σημασίας ιδίως εάν αναλογισθούμε τα πρόσφατα κρούσματα ρατσισμού και βίας στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η συντάκτρια της παρούσης σημειώνει την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου να καταστούν τα αθλητικά γεγονότα ασφαλή για όλους τους παριστάμενους και ενθαρρύνει τόσο την έκφραση πολιτικής βούλησης των διεθνών φορέων διακυβέρνησης του αθλητισμού, όταν αυτή εκδηλώνεται λόγου χάρη με τη μορφή κοινών εκστρατειών ευαισθητοποίησης όπως η Kick It Out, όσο και τους επαγγελματίες της ασφάλειας στα αθλητικά στάδια. 

Η συντάκτρια της παρούσης καλεί επίσης κράτη μέλη και αθλητικές αρχές να επανεξετάσουν τη στάση τους σχετικά με τους κανονισμούς για γήπεδα αποκλειστικά με κερκίδες καθημένων, και τούτο προκειμένου να επιτραπεί η δημιουργία κερκίδων ορθίων. Το παράδειγμα της Γερμανίας προσφέρει πολύτιμα διδάγματα σχετικά με το πως οι νέες ασφαλείς κερκίδες ορθίων μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία των φιλάθλων χωρίς να υπονομεύουν την ασφάλεια. 

Τέλος, η συντάκτρια καλεί ΕΕ και κράτη μέλη να συσφίξουν την συνεργασία τους με εταίρους από τα διεθνή φόρα, για παράδειγμα μέσω της πρωτοβουλίας Project Stadia, σκοπός της οποίας είναι η αρωγή προς τις χώρες μέλη της INTERPOL στον σχεδιασμό και την εκτέλεση μέτρων αστυνόμευσης και ασφάλειας για μείζονες αθλητικές διοργανώσεις.

******

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να εισηγηθεί στο Κοινοβούλιο την έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσει (ΣΣΣΕ αριθ. 218),

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ.° 218)

Έγγραφα αναφοράς

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

LIBE

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

25.10.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Emma McClarkin

29.11.2018

Ημερομηνία έγκρισης

4.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 218)

Έγγραφα αναφοράς

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

15.10.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

25.10.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Ημερομηνία κατάθεσης

21.2.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου