Menetlus : 2018/0116(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0080/2019

Esitatud tekstid :

A8-0080/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2019 - 9.9

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0143

SOOVITUS     ***
PDF 169kWORD 64k
21.2.2019
PE 632.063v02-00 A8-0080/2019

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni (mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele) osaliseks (CETS nr°218)

(12527/2018 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Sylvia‑Yvonne Kaufmann

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni (mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele) osaliseks

(12527/2018 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12527/2018),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 87 lõikele 1 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning lõikele 8 (C8-0436/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu konventsiooni integreeritud lähenemisviisi kohta jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele (CETS nr°218),

–  võttes arvesse nõukogu 25. aprilli 2002. aasta otsust 2002/348/JSK rahvusvahelise mõõtmega jalgpallivõistluste turvalisuse kohta(1),

–  võttes arvesse oma 2. veebruari 2017. aasta resolutsiooni ühtse lähenemisviisi kohta spordipoliitikale: hea juhtimistava, kättesaadavus ja ausameelsus(2),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust (A8-0080/2019),

1.  annab nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

  EÜT L 121, 8.5.2002, lk 1.

(2)

  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0012.


SELETUSKIRI

Euroopa Nõukogu konventsioon, mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele, oli allkirjastamiseks avatud juulis 2016. Konventsioon on ainus rahvusvaheliselt siduv õigusakt, millega luuakse institutsiooniline koostöö kõigi avaliku ja erasektori sidusrühmade vahel, kes tegelevad jalgpalli ja muude spordiürituste korraldamisega.

See põhineb 1985. aasta Euroopa konventsioonil pealtvaatajate vägivalla kohta. Sellest ajast on jalgpallivõistluste ja teiste suure osalejate arvuga spordiürituste arv oluliselt suurenenud. Miljonid Euroopa kodanikud osalevad igal aastal jalgpallivõistlustel ja muudel spordiüritustel. Kuna reisimine on muutunud lihtsamaks ja taskukohasemaks, ei vaata toetajad meeskondade võistlusi ainult kodust, vaid reisivad ka kogu Euroopas. Välja on kujunenud avalikud ühisvaatamise alad ja fännialade praktika. Euroopa Nõukogu läbiviidud ja ministrite komiteele esitatud uuringust selgus nende ja teiste näidete varal, et 1985. aasta konventsioon tuli läbi vaadata, et tegeleda praeguste probleemide ja arengutega.

Jalgpallivõistlustel ja muudel spordiüritustel osalevatel üksikisikutel peaks matšidel olema alati võimalus olla ohutus, turvalises ja sõbralikus keskkonnas. Raportöör toetab seetõttu konventsiooni eesmärki pakkuda tasakaalustatud lähenemisviisi kaudu keskkonda kolme omavahel seotud samba vahel: ohutus, julgeolek ja teenused.

Ohutusmeetmed peavad tagama, et võistlustel osalevad isikud oleks kaitstud teel üritusele või ürituse toimumiskohal vigastuste või terviseriskide eest. Julgeolekumeetmed hoiavad ära, takistavad ja karistavad igasugust vägivaldset käitumist seoses jalgpallivõistlustega. Veel on oluline asjaolu, et teenused muudaksid reisi ja staadionil viibimise kõigile meeldivaks ja sõbralikuks ning pakuksid lastele, eakatele ja puuetega inimestele abivahendeid, võimaldades seega igal kodanikul spordiüritusi võimalikult turvaliselt ja ohutult nautida. Spordiüritused peavad jääma rahumeelseks ja kõigile nauditavaks.

Ekspertide komitee jälgib konventsiooni kohaldamist. Raportöör soovib väljendada oma toetust sellele, et mitte ainult FIFA, UEFA, Euroopa Profijalgpalli Liigade Liit, EL ja Interpol ei osale selles komitees, vaid ka sellised organisatsioonid nagu Football Supporters Europe ja Supporters Direct Europe, mis esindavad jalgpallipoolehoidjaid kogu Euroopas.

Raportöör toetab mitmesuguseid tekstis kirjeldatud meetmeid konventsiooni eesmärgi saavutamiseks. Ta soovib rõhutada ühte konkreetset punkti paljude tähtsate punktide hulgast: konventsiooni kõik osapooled peavad kasutama selget poliitikat ja korda rahvahulga juhtimise ning sellega seotud ohu- ja julgeolekuriskide kohta, eriti mis tahes rassistliku või muu diskrimineeriva käitumise korral, sealhulgas üsna sageli halvustavate seksistlike ja/või homofoobsete/transfoobsete solvangute puhul. Seetõttu on oluline parandada spordi mitmekesisust ja toetada sportlaste endi või nende klubide algatusi, et võidelda diskrimineerimise vastu.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti koostatud uuringu(1)[1] („Rassism, etniline diskrimineerimine ja sisserändajate ja vähemuste tõrjutus spordis: olukord Euroopa Liidus“) tulemused näitavad, et „sport on jätkuvalt silmitsi rassismi ja etnilise diskrimineerimise probleemidega. Rassismi ja etnilise diskrimineerimise juhtumid mõjutavad nii professionaalsel kui ka amatöörtasandil sporti.“

Sport ühendab inimesi, olenemata nende soost, rassist, nahavärvusest, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, geneetilistest omadustest, keelest, usutunnistusest või veendumustest, poliitilistest või muudest arvamustest, rahvusvähemusse kuulumisest, varalisest seisundist, sünnipärast, puuetest, vanusest ja seksuaalsest sättumusest. Meie ühiskonnas on ülioluline võitlus igasuguse diskrimineeriva käitumise vastu. Raportöör tunneb heameelt konventsiooni lähenemisviisi üle sallivuse, austuse ja ausa mängu edendamisel ning julgustab liikmesriike pöörama suurt tähelepanu selle olulise aspekti rakendamisele.

Kuna EL ise ei saa saada konventsiooni osaliseks ning liikmesriigid võivad saada selle konventsiooni osaliseks mõnede punktide osas ainult siis, kui EL neid selleks volitab, soovib raportöör kutsuda kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid üles toetama tema raporti projekti ja nõukogu otsust, millega antakse liikmesriikidele luba Euroopa Liidu ja selle kodanike huvides konventsioon allkirjastada ja ratifitseerida.

(1)

  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS (11.2.2019)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni (mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele) osaliseks (CETS nr°218)

(COM(2018)0247 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Arvamuse koostaja: Emma McClarkin

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt, et konventsioonis rõhutatakse ohutuse, turvalisuse ja teenuste osutamise suhtes integreeritud, mitut asutust hõlmavat lähenemisviisi ning koos tegutsevate ametiasutuste ja sidusrühmade vahelist koostöövaimu. Eelkõige väljendab arvamuse koostaja heameelt rolli üle, mida toetusrühmad täitsid konventsiooni koostamisel, ja loodab, et samasugust koostööd jätkatakse.

Spordiohutus on väga oluline, eriti arvestades hiljutisi rassismi ja vägivalla juhtumeid rahvusvahelises jalgpallis. Arvamuse koostaja märgib, et spordiürituste kõigile osalejatele ohutuks muutmisel on tehtud edusamme, ja innustab poliitilist koostööd rahvusvaheliste spordijuhtidega, näiteks selliste ühiskampaaniate korraldamisel nagu „Kick It Out“, ning samuti koostööd spordistaadionite ohutusega tegelevate ekspertidega. 

Arvamuse koostaja kutsub liikmesriike ja spordiasutusi üles ka vaatama läbi istekohtadega staadionite eeskirju, et avada osa staadioni sektoreid seisvatele pealtvaatajatele. Selle kohta, kuidas turvaline seismine muudab spordiüritusel viibimise elamuseks, samal ajal kui säilib ohutus, pakub väärtuslikke kogemusi Saksamaa näide. 

Lõpetuseks kutsub arvamuse koostaja ELi ja selle liikmesriike üles süvendama koostööd oma partneritega rahvusvahelistel foorumitel, näiteks Project Stadia algatuse kaudu, mille eesmärk on aidata Interpoli liikmesriike suurte spordiürituste politseijärelevalve ja turvaettevalmistuste kavandamisel ja täitmisel.

******

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil soovitada, et parlament annaks oma nõusoleku ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni (mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele) osaliseks (CETS nr°218).

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni (mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele) osaliseks (CETS nr°218)

Viited

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Vastutav komisjon

 

LIBE

 

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

25.10.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Emma McClarkin

29.11.2018

Vastuvõtmise kuupäev

4.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

16

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS ()

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni (mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele) osaliseks (CETS nr 218)

Viited

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

15.10.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

25.10.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Esitamise kuupäev

21.2.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika