Menettely : 2018/0116(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0080/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0080/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2019 - 9.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0143

SUOSITUS     ***
PDF 170kWORD 64k
21.2.2019
PE 632.063v02-00 A8-0080/2019

esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoliksi (CETS N:o 218)

(12527/2018 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Sylvia‑Yvonne Kaufmann

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoliksi (CETS N:o 218)

(12527/2018 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12527/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 87 artiklan 1 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 8 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0436/2018),

–  ottaa huomioon turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (CETS N:o 218),

–  ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/348/YOS turvallisuudesta kansainvälisten jalkapallo-ottelujen yhteydessä(1),

–  ottaa huomioon 2. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman yhtenäistetystä lähestymistavasta urheilupolitiikkaan: hyvä hallinto, saavutettavuus ja rehellisyys(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon (A8-0080/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EYVL L 121, 8.5.2002, s. 1.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0012.


PERUSTELUT

Yleissopimus turvallisuutta, turvatoimia ja palveluita koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa avattiin allekirjoittamista varten heinäkuussa 2016. Yleissopimus on ainoa kansainvälisesti sitova väline, jolla vahvistetaan kaikkien jalkapallotapahtumien ja muiden urheilutapahtumien järjestämiseen osallistuvien julkisten ja yksityisten sidosryhmien välinen institutionaalinen yhteistyö.

Se perustuu katsomoväkivaltaa koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen vuodelta 1985. Sen jälkeen suuria katsojamääriä vetävien jalkapallo-otteluiden ja muiden urheilutapahtumien määrä on lisääntynyt merkittävästi. Joka vuosi miljoonat Euroopan kansalaiset käyvät jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutapahtumissa. Koska matkustamisesta on tullut helpompaa ja edullisempaa, sen lisäksi, että kannattajat seuraavat suosikkijoukkueensa otteluja kotikentällä, he myös matkustavat joukkueen mukana kaikkialla Euroopassa. Ottelujen seuraaminen julkisilta jättinäytöiltä ja fanialueilta on yleistynyt. Euroopan neuvoston ministerikomitealle tehdyssä ja sille toimitetussa tutkimuksessa todettiin näiden ja muiden esimerkkien perusteella, että vuoden 1985 yleissopimusta oli tarkistettava, jotta voitaisiin vastata nykyisiin haasteisiin ja kehitykseen.

Jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutapahtumissa käyvillä ihmisillä olisi aina oltava turvallinen ja tervetullut olo tapahtumissa ja niiden ympäristössä. Tästä syystä esittelijä kannattaa yleissopimuksen tavoitteen mukaista tasapainoista lähestymistapaa turvallisen ympäristön luomiseen, joka perustuu kolmeen toisiinsa liittyvään pilariin: turvallisuus, turvatoimet ja palvelu.

Turvallisuustoimenpiteiden avulla on varmistettava, että otteluissa käyviä ihmisiä suojellaan loukkaantumiselta ja että heidän terveytensä ei vaarannu matkalla tapahtumaan tai tapahtumapaikalla. Turvatoimenpiteiden on ehkäistävä ennalta, estettävä ja määrättävä rangaistaviksi kaikki jalkapallo-otteluihin liittyvät väkivaltaisuudet. On myös varmistettava, että palveluilla tehdään matkasta stadionille ja siellä oleskelusta miellyttäviä ja viihtyisiä kokemuksia kaikille, ja tarjotaan tilat lapsille, vanhuksille ja vammaisille henkilöille, mikä mahdollistaa sen, että jokainen kansalainen voi nauttia kaikista urheilutapahtumista mahdollisimman turvallisesti. Urheilutapahtumien on oltava rauhanomaisia ja miellyttäviä tilaisuuksia kaikille.

Asiantuntijoiden komitea valvoo yleissopimuksen soveltamista. Esittelijä haluaa ilmaista tukensa sille, että tähän komiteaan osallistuvat FIFA, UEFA, Euroopan ammattilaisjalkapallosarjojen yhdistys, EU ja Interpol, mutta myös järjestöt, kuten Football Supporters Europe ja Supporters Direct Europe, jotka edustavat jalkapallon kannattajia kaikkialla Euroopassa.

Esittelijä tukee tekstissä kuvattuja eri toimenpiteitä yleissopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi. Hän haluaisi korostaa yhtä monista tärkeistä seikoista: Kaikkien yleissopimuksen osapuolten on otettava käyttöön väkijoukkojen hallintaa ja siihen liittyviä turvallisuusriskejä koskevat selkeät toimintatavat ja menettelyt, erityisesti rasistisen ja muun syrjivän käytöksen osalta, mukaan lukien varsin usein halventavat seksistiset ja/tai homofobiset ja transfobiset loukkaukset. Sen vuoksi on tärkeää laajentaa urheilun monimuotoisuutta ja tukea urheilijoiden itsensä tai heidän seurojensa aloitteita kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi.

Euroopan unionin perusoikeusviraston laatimassa tutkimuksessa(1) [1] (”Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport: The situation in the European Union”) todetaan, että urheilulla on edelleen haasteita, jotka liittyvät rasismiin ja etniseen alkuperään. Rasismi ja etninen syrjintä vaikuttavat urheiluun sekä ammattilais- että harrastelijatasolla.

Urheilun kuuluu tuoda ihmisiä yhteen katsomatta sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen. On ratkaisevan tärkeää torjua kaikenlaista syrjintää yhteiskunnassamme. Esittelijä suhtautuu myönteisesti yleissopimuksen lähestymistapaan suvaitsevaisuuden, kunnioituksen ja reilun pelin edistämiseksi ja kannustaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota tämän tärkeän näkökohdan täytäntöönpanoon.

Koska EU ei itsessään voi olla yleissopimuksen osapuoli ja koska jäsenvaltiot voivat tulla yleissopimuksen osapuoliksi joidenkin kohtien osalta vain EU:n valtuuttamina, esittelijä haluaisi pyytää kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä tukemaan hänen mietintöluonnostaan ja neuvoston päätöstä, jossa jäsenvaltiot valtuutetaan allekirjoittamaan ja ratifioimaan yleissopimus EU:n ja sen kansalaisten edun mukaisesti.

(1)

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.2.2019)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoleksi (CETS N:o 218)

(COM(2018)0247 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Valmistelija: Emma McClarkin

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti siihen, että yleissopimuksessa korostetaan yhtenäistä, eri viranomaisten yhteistä lähestymistapaa, joka koskee turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja sekä kumppanuuden ilmapiiriä viranomaisten ja sidosryhmien yhteistoiminnassa. Valmistelija pitää erityisen myönteisenä sitä, että kannattajaryhmät ovat osallistuneet yleissopimuksen laatimiseen, ja toivoo, että samanlaista toimintaa jatketaan.

Urheiluturvallisuus on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon kansainvälisessä jalkapallossa viime aikoina ilmennyt rasismi ja väkivalta. Valmistelija panee merkille, että urheilutapahtumista pyritään tekemään kaikkien osallistujien kannalta turvallisia, ja kannustaa poliittiseen yhteistyöhön kansainvälisten urheiluhallinnon toimijoiden kanssa esimerkiksi ”Kick It Out”-yhteiskampanjan muodossa sekä urheilustadionien turvallisuudesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa.

Valmistelija kehottaa myös jäsenvaltioita ja urheiluviranomaisia tarkistamaan pelkkiä istumapaikkoja käsittävien stadionien sääntelyä niin, että jotkut osat voitaisiin muuttaa seisomakatsomoiksi. Saksan esimerkki tarjoaa arvokasta tietoa siitä, miten uudet turvalliset seisomakatsomot voivat parantaa urheilutapahtuman tunnelmaa paikan päällä tinkimättä silti turvallisuudesta. 

Lopuksi valmistelija kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita syventämään yhteistyötä kansainvälisillä foorumeilla, esimerkiksi Project Stadia-aloitteessa, jonka tarkoituksena on auttaa Interpolin jäsenmaita suunnittelemaan ja toteuttamaan keskeisiä urheilutapahtumia koskevia poliisi- ja turvallisuusvalmisteluja.

******

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa suosittamaan parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston päätökseksi jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoleksi (CETS nro 218).

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoleksi (CETS N:o 218)

Viiteasiakirjat

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

LIBE

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

25.10.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Emma McClarkin

29.11.2018

Hyväksytty (pvä)

4.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Esitys neuvoston päätökseksi jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoliksi (CETS N:o 218)

Viiteasiakirjat

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

15.10.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

25.10.2018

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet (200 art. 2 kohta)

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Hyväksytty (pvä)

21.2.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö