Nós Imeachta : 2018/0116(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0080/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0080/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 12/03/2019 - 9.9

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0143

MOLADH     ***
PDF 175kWORD 64k
21.2.2019
PE 632.063v02-00 A8-0080/2019

maidir leis an gcinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear na Ballstáit le bheith ina bpáirtithe, chun leasa an Aontais Eorpaigh, i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cur Chuige Comhtháite Sábháilteachta, Slándála, agus Seirbhíse ag Cluichí Sacair agus Imeachtaí Eile Spóirt (CETS Uimh. 218)

(12527/2018 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Rapóirtéir: Sylvia‑Yvonne Kaufmann

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an gcinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear na Ballstáit le bheith ina bpáirtithe, chun leasa an Aontais Eorpaigh, i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cur Chuige Comhtháite Sábháilteachta, Slándála, agus Seirbhíse ag Cluichí Sacair agus Imeachtaí Eile Spóirt

(12527/2018 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (12527/2018),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 87(1) agus le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v), agus le hAirteagal 218(8) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8-0436/2018),

–  ag féachaint do Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cur Chuige Comhtháite Sábháilteachta, Slándála, agus Seirbhíse ag Cluichí Sacair agus Imeachtaí Eile Spóirt (CETS Uimh. 218),

–  ag féachaint do Chinneadh 2002/348/CGB ón gComhairle an 25 Aibreán 2002 maidir le slándáil i dtaca le cluichí sacair lena mbaineann gné idirnáisiúnta(1),

–  ag féachaint dá rún an 2 Feabhra 2017 maidir le cur chuige comhtháite i dtaca le Beartas Spóirt: dea-rialachas, inrochtaineacht agus ionracas(2),

–  ag féachaint do Rialacha 99(1) agus (4), agus do Riail 108(7) de na Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile agus don tuairim ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas (A8-0080/2019),

1.  ag tabhairt a toilithe don dréachtchinneadh ón gComhairle;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát.

(1)

  IO L 121, 8.5.2002, lch. 1.

(2)

  Téacsanna a glacadh, P8_TA(2017)0012.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Osclaíodh Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cur Chuige Comhtháite Sábháilteachta, Slándála, agus Seirbhíse ag Cluichí Sacair agus Imeachtaí Eile Spóirt lena shíniú i mí Iúil 2016. Is é an Coinbhinsiún an t-aon ionstraim cheangailteach idirnáisiúnta ina mbunaítear comhar institiúideach idir gach geallsealbhóir poiblí agus príobháideach atá rannpháirteach in eagrú imeachtaí sacair agus imeachtaí spóirt eile.

Cuireann sé leis an gCoinbhinsiún Eorpach maidir le Foréigean an Lucht Féachana ó 1985. Tá méadú mór tagtha ó shin ar líon na gcluichí sacair, agus imeachtaí spóirt eile, a mbíonn freastal mór orthu. Freastalaíonn na milliún saoránach Eorpach ar chluichí sacair agus ar imeachtaí spóirt eile gach bliain. Ós rud é go bhfuil taisteal éirithe níos fusa agus níos inacmhainne, ní hamháin go bhféachann tacaithe ar chluichí a bhfoirne ón mbaile, ach téann siad ag taistil freisin ar fud na hEorpa. Tá forbairt tagtha ar cheantair féachana phoiblí agus ar limistéir do luchtanna féachana. Mar thoradh ar an méid sin agus ar shamplaí eile, cinneadh le staidéar a rinneadh agus a tíolacadh chuig Coiste Airí Chomhairle na hEorpa, go raibh gá ann athbhreithniú a dhéanamh ar Choinbhinsiún 1985 chun dul i ngleic leis na dúshláin agus na forbairtí reatha.

Ba cheart go bhféadfadh daoine aonair a fhreastalaíonn ar chluichí sacair agus ar imeachtaí eile spóirt tairbhe a bhaint as timpeallacht shábháilte, shlán agus fháilteach ag cluichí agus timpeall orthu. Dá bhrí sin, tacaíonn an Rapóirtéir le haidhm an Choinbhinsiúin i dtaca leis an timpeallacht sin a sholáthar trí chur chuige cothrom idir trí cholún idirspleácha: sábháilteacht, slándáil agus seirbhís.

Déanfar a chinntiú le bearta sábháilteachta go gcosnófar daoine aonair a fhreastalaíonn ar chluichí ar ghortú nó ar rioscaí sláinte ar a mbealach chuig an imeacht nó in ionad an imeachta. Le bearta slándála, cuirfear stop, cosc agus pionós ar aon mhí-iompar foréigneach a bheidh nasctha le cluichí sacair. Agus ar deireadh, le bearta seirbhíse déanfar an turas agus an chuairt ar an staid taitneamhach agus fáilteach do chách agus cuirfear saoráidí ar fáil do leanaí, do dhaoine aosta agus do dhaoine faoi mhíchumas, lena gcuirfear ar chumas gach saoránaigh, dá bhrí sin, taitneamh iomlán a bhaint as imeachtaí spóirt ar an mbealach is sláine agus is sábháilte is féidir. Leanfaidh imeachtaí spóirt de bheith síochánta agus taitneamhach do chách.

Déanfaidh coiste saineolaithe faireachán ar chur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin. Ba mhaith leis an Rapóirtéir a tacaíocht a chur in iúl i ndáil leis an bhfíoras go bhfuil ní hamháin FIFA, UEFA, Comhlachas na Sraitheanna Sacair Gairmiúla Eorpacha, AE agus Interpol rannpháirteach sa Choiste sin, ach ina dteannta sin, eagraíochtaí amhail “Football Supporters Europe” agus “Football Supporters Europe” a dhéanann ionadaíocht ar thacaithe sacair ar fud na hEorpa.

Tacaíonn an Rapóirtéir leis na bearta éagsúla a ndéantar cur síos orthu sa téacs chun aidhm an Choinbhinsiúin a bhaint amach. Ba mhaith léi béim a leagan ar phointe sonrach amháin as mórán pointí tábhachtacha: Déanfaidh gach páirtí sa Choinbhinsiún beartais agus nósanna imeachta soiléire a ionchorprú i dtaca le slua-bhainistiú agus rioscaí sábháilteachta agus slándála gaolmhara, go háirithe maidir le haon iompraíocht chiníoch nó idirdhealaitheach eile, lena n-áirítear maslaí a bhíonn dímheasúil agus gnéasaíoch go minic agus/nó homafóbach nó trasfhóbach. Tá sé tábhachtach, dá bhrí sin, feabhas a chur ar ilchineálacht sa spórt agus tacú le tionscnaimh a chuireann lúthchleasaithe féin ar bun nó a gclubanna chun comhrac i gcoinne idirdhealú ar bith.

I staidéar(1)[1] (“Ciníochas, idirdhealú eitneach agus eisiamh imirceach agus mionlach sa spórt: An staid san Aontas Eorpach”) arna tharraingt suas ag Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA), luaitear go bhfuil “an spórt fós ag tabhairt aghaidh ar roinnt dúshlán a bhaineann le ciníochas agus idirdhealú eitneach. Déanann eachtraí ina mbíonn ciníochas nó idirdhealú eitneach i gceist difear don spórt ar an leibhéal proifisiúnta mar aon leis an leibhéal amaitéarach.

Tabharfaidh an spórt daoine le chéile gan beann ar ghnéas, cine, dath, tionscnamh eitneach nó sóisialta, airíonna géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairim pholaitiúil nó eile, ballraíocht i mionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois agus treoshuíomh gnéasach. Tá an comhrac i gcoinne na hiompraíochta idirdhealaithí ríthábhachtach inár sochaí. Is díol sásaimh don Rapóirtéir an cur chuige sa Choinbhinsiún chun an chaoinfhulaingt, an urraim agus cothrom na Féinne a chur chun cinn agus spreagann sí na Ballstáit chun aird ar leith a thabhairt ar chur chun feidhme na gné tábhachtaí sin.

Ós rud é nach féidir le AE féin a bheith ina pháirtí sa Choinbhinsiún agus ós rud é nach féidir leis na Ballstáit a bheith ina bpáirtithe sa Choinbhinsiún i ndáil le cuid de na míreanna ach amháin má chumhachtaíonn AE iad chuige sin, ba mhaith leis an Rapóirtéir cuireadh a thabhairt do gach Feisire de Pharlaimint na hEorpa tacú lena dréachttuarascáil agus leis an gCinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear na Ballstáit chun an Coinbhinsiún a shíniú agus a dhearbhú ar mhaithe le AE agus lena phobal.

(1)

  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


TUAIRIM ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas (11.2.2019)

chuig an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear na Ballstáit le bheith ina bpáirtithe, chun leasa an Aontais Eorpaigh, i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cur Chuige Comhtháite Sábháilteachta, Slándála, agus Seirbhíse ag Cluichí Sacair agus Imeachtaí Eile Spóirt (CETS Uimh. 218)

(COM(2018)0247 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Rapóirtéir don tuairim: Emma McClarkin

RÉASÚNÚ GEARR

Is díol sásaimh don Rapóirtéir an bhéim atá á leagan sa Choinbhinsiún ar chur chuige comhtháite ilghníomhaireachta atá dírithe ar shábháilteacht, slándáil agus seirbhís; agus ar mheon comhpháirtíochta idir údaráis agus geallsealbhóirí a ghníomhaíonn le chéile. Go háirithe, is díol sásaimh don Rapóirtéir an ról a bhí ag grúpaí lucht tacaíochta i ndréachtú an Choinbhinsiúin agus tá súil aici go gcoinneofar an méid rannpháirtíochta céanna amach anseo.

Is ábhar fíorthábhachtach í an tsábháilteacht i gcúrsaí spóirt, go háirithe i bhfianaise na gcásanna ciníochais agus foréigin atá tarlaithe sa sacar idirnáisiúnta le déanaí. Tugann an Rapóirtéir dá haire an dul chun cinn atá déanta i dtaca le himeachtaí spóirt a bheith sábháilte do gach duine atá ag freastal orthu, agus molann sí go mbeadh comhar polaitiúil ann le gníomhaithe idirnáisiúnta an rialachais spóirt, mar shampla trí chomhfheachtais amhail ‘Kick It Out’, chomh maith le comhar le saineolaithe sábháilteachta i staideanna spóirt. 

Iarrann an Rapóirtéir ar na Ballstáit agus ar údaráis spóirt athbhreithniú a dhéanamh ar na beartais maidir le rialú na staideanna lánsuí d’fhonn codanna de na staideanna a oscailt do lucht féachana atá ina sheasamh. Tá ceachtanna luachmhara le foghlaim ó shampla na Gearmáine faoin mbealach ar féidir le háiteanna sábháilte seasaimh cur leis na himeachtaí spóirt beo agus sábháilteacht a chinntiú ag an am céanna. 

Ar deireadh, iarrann an Rapóirtéir ar an Aontas Eorpach agus ar na Ballstáit an comhar le comhpháirtithe a neartú sna fóraim idirnáisiúnta, mar shampla tríd an tionscnamh ‘Project Stadia’, a bhfuil sé mar aidhm leis cabhrú le ballstáit INTERPOL na hullmhúcháin phóilíneachta agus slándála do mhórimeachtaí spóirt a phleanáil agus a chur i bhfeidhm.

******

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, a mholadh go dtabharfadh an Pharlaimint a toiliú don togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear na Ballstáit le bheith ina bpáirtithe, chun leasa an Aontais Eorpaigh, i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cur Chuige Comhtháite Sábháilteachta, Slándála, agus Seirbhíse ag Cluichí Sacair agus Imeachtaí Eile Spóirt (CETS Uimh. 218).

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear na Ballstáit le bheith ina bpáirtithe, chun leasa an Aontais Eorpaigh, i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cur Chuige Comhtháite Sábháilteachta, Slándála, agus Seirbhíse ag Cluichí Sacair agus Imeachtaí Eile Spóirt (CETS Uimh. 218)

Tagairtí

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

An Coiste freagrach

 

LIBE

 

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

CULT

25.10.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Emma McClarkin

29.11.2018

Dáta an ghlactha

4.2.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

16

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear na Ballstáit le bheith ina bpáirtithe, chun leasa an Aontais Eorpaigh, i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cur Chuige Comhtháite Sábháilteachta, Slándála, agus Seirbhíse ag Cluichí Sacair agus Imeachtaí Eile Spóirt (CETS Uimh. 218)

Tagairtí

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

15.10.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

CULT

25.10.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Dáta an ghlactha

19.2.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

38

3

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Dáta don chur síos

21.2.2019


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 27 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais