Postupak : 2018/0116(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0080/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0080/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.9

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0143

PREPORUKA     ***
PDF 187kWORD 67k
21.2.2019
PE 632.831v02-00 A8-0080/2019

o Nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama (CETS br. 218)

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Sylvia-Yvonne Kaufmann

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (12527/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 87. stavkom 1. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0436/2018),

–  uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama (CETS br. 218),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/348/PUP od 25. travnja 2002. o sigurnosti na nogometnim utakmicama s međunarodnim elementom(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 2. veljače 2017. o cjelovitom pristupu sportskoj politici: dobro upravljanje, dostupnost i integritet(2),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0080/2019),

1.  daje suglasnost za Nacrt odluke Vijeća;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

  SL L 121, 8.5.2002, str. 1.

(2)

  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0012.


OBRAZLOŽENJE

Konvencija Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama otvorena je za potpisivanje u srpnju 2016. Konvencija je jedini međunarodno obvezujući instrument kojim se uspostavlja institucionalna suradnja među svim javnim i privatnim dionicima koji sudjeluju u organizaciji nogometnih događanja i ostalih sportskih priredbi.

Temelji se na Europskoj konvenciji o nasilju gledatelja iz 1985. Otada je zabilježen velik porast broja nogometnih utakmica i drugih sportskih događanja s velikim brojem posjetitelja. Milijuni europskih građana prisustvuju nogometnim utakmicama i drugim sportskim događanjima svake godine. S obzirom na to da je putovanje lakše i pristupačnije, navijači ne gledaju utakmice svojih klubova samo od kuće, nego i putuju na njih diljem Europe. Poboljšana su mjesta za javno gledanje sportskih događanja i navijačke zone. U izrađenoj studiji koja je predana Odboru ministara Vijeća Europe na temelju tih i drugih primjera zaključeno je da je potrebno revidirati Konvenciju iz 1985. kako bi se odgovorilo na trenutačne izazove i razvoje događanja.

Pojedinci koji prisustvuju nogometnim utakmicama i drugim sportskim događanjima uvijek bi trebali uživati u sigurnom i zaštićenom ozračju dobrodošlice prije, tijekom i nakon utakmica. Izvjestiteljica stoga podržava cilj Konvencije – omogućivanje tog ozračja s pomoću uravnoteženog pristupa među trima međuovisnim stupovima: sigurnost, zaštita i usluge.

Sigurnosnim mjerama jamči se da su pojedinci koji prisustvuju utakmicama zaštićeni od ozljeda ili ugroze zdravlja na njihovu putu prema mjestu odigravanja događanja ili na tom mjestu. Mjerama zaštite suzbija se, sprječava i sankcionira svako nasilno ponašanje u vezi s nogometnim utakmicama. Naposljetku, mjerama u području usluga jamči se da put prema stadionu i boravak na stadionu proteknu u ugodnom ozračju dobrodošlice za sve i omogućuje objekte za djecu, starije i osobe s invaliditetom, čime se dakle svim građanima omogućuje potpuno uživanje u sportskim događanjima na najzaštićeniji i najsigurniji način. Sportska događanja ostaju mirna i ugodna za sve.

Odbor stručnjaka pratit će provedbu Konvencije. Izvjestiteljica bi željela izraziti svoju potporu zbog toga što ne sudjeluju samo predstavnici FIFA-e, UEFA-e, Udruženja europskih profesionalnih nogometnih liga, EU-a i Interpola u tom Odboru, nego i organizacije kao što su Football Supporters Europe i Supporters Direct Europe koje predstavljaju nogometne navijače diljem Europe.

Izvjestiteljica podupire različite mjere opisane u tekstu kojima se nastoji ostvariti cilj Konvencije. Među mnogim važnim točkama htjela bi istaknuti jednu određenu točku: sve stranke Konvencije utvrđuju jasne politike i procedure o upravljanju masama i povezanim rizicima za sigurnost i zaštitu, posebice o svim rasističkim ili drugim diskriminirajućim ponašanjima, uključujući vrlo često ponižavajuće seksističke i/ili homofobne/transfobne uvrede. Stoga je važno učiniti sport raznolikijim i poduprijeti inicijative samih sportaša ili njihovih klubova za borbu protiv svakog oblika diskriminacije.

U studiji(1)[1] (Rasizam, etnička diskriminacija i isključivanje migranata i manjina u sportu: stanje u Europskoj uniji) koju je izradila Agencija EU-a za temeljna prava (FRA) navodi se da se „sport i dalje suočava s nizom izazova u pogledu rasizma i etničke diskriminacije. Slučajevi rasizma i etničke diskriminacije utječu na sport i na profesionalnoj i na amaterskoj razini.”

Sport zbližava ljude, neovisno o spolu, rasnom podrijetlu, boji kože, etničkom ili socijalnom podrijetlu, genetskim osobinama, jeziku, vjeri ili uvjerenju, političkom ili svakom drugom mišljenju, pripadnosti nacionalnoj manjini, vlasništvu, rođenju, invaliditetu, dobi ili seksualnom opredjeljenju. Borba protiv svakog oblika diskriminirajućeg ponašanja u našem društvu ima ključnu vrijednost. Izvjestiteljica pozdravlja pristup utvrđen u Konvenciji o promicanju tolerancije, poštovanja i poštenog postupanja te potiče države članice da posvete veliku pozornost provedbi tog važnog aspekta.

S obzirom na to da sam EU ne može postati stranka Konvencije, a države članice mogu postati stranke te Konvencije u pogledu nekih stavaka samo ako ih za to ovlasti EU, izvjestiteljica bi htjela pozvati sve članove Europskog parlamenta da podrže njezin nacrt izvješća i odluku Vijeća kojom se države članice ovlašćuju da potpišu i ratificiraju Konvenciju u interesu EU-a i njegovih građana.

(1)

  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje (11.2.2019)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama (CETS br. 218)

(COM(2018)0247 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Izvjestiteljica za mišljenje: Emma McClarkin

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestiteljica pozdravlja činjenicu da se Konvencijom naglašava integrirani pristup u sklopu više agencija kojim se usredotočuje na sigurnost, mjere osiguranja i usluge; kao i naglašavanje duha partnerstva među institucijama i dionicima koji zajednički djeluju. Izvjestiteljica osobito pozdravlja ulogu koju su navijači odigrali u pripremi Konvencije i nada se da će se ista razina angažiranosti održati i u budućnosti.

Sigurnost u sportu iznimno je važna tema, osobito s obzirom na nedavne slučajeve rasizma i nasilja u međunarodnom nogometu. Izvjestiteljica prima na znanje napredak u postizanju sigurnosti na sportskim priredbama za sve sudionike i potiče na političku suradnju s međunarodnim sportskim upravljačkim tijelima, primjerice zajedničkim kampanjama poput Kick It Out (Izbacimo rasizam s utakmica) te korištenjem zaštitarskih službi na stadionu. 

Izvjestiteljica također poziva države članice i sportske institucije da ponovno razmotre svoje politike o odredbama o stadionima s isključivo sjedećim mjestima, s ciljem otvaranja dijelova stadiona sa stajaćim navijačkim mjestima. Iz primjera Njemačke mogu se izvući korisne lekcije o tome kako nova sigurna stajaća mjesta mogu poboljšati doživljaj osobnog nazočenja sportskim priredbama uz zadržavanje sigurnosti. 

Na kraju, izvjestiteljica poziva EU i države članice da prodube suradnju s partnerima na međunarodnim forumima, na primjer inicijativom Project Stadia (Projekt za stadione) kojom se želi pomoći državama članicama Interpola pri planiranju i obavljanju policijskih i sigurnosnih priprema za važne sportske priredbe.

******

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, kao nadležni odbor, da predloži Parlamentu davanje odobrenja za Prijedlog odluke vijeća o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama (CETS br. 218)

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama (CETS br. 218)

Referentni dokumenti

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Nadležni odbor

 

LIBE

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

25.10.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Emma McClarkin

29.11.2018

Datum usvajanja

4.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama (CETS br. 218)

Referentni dokumenti

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

15.10.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

25.10.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Datum usvajanja

19.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Datum podnošenja

21.2.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 27. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti