Procedūra : 2018/0116(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0080/2019

Pateikti tekstai :

A8-0080/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0143

REKOMENDACIJA     ***
PDF 184kWORD 59k
21.2.2019
PE 632.831v02-00 A8-0080/2019

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218) Šalimis, projekto

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius Šalimis, projekto

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12527/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 87 straipsnio 1 dalį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 8 dalį (C8-0436/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimą 2002/348/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo rungtynėse(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 2 d. rezoliuciją „Integruotas požiūris į sporto politiką: geras valdymas, prieinamumas ir sąžiningumas“(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją ir Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę (A8-0080/2019),

1.  pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

(1)

  OJ L 121, 2002 5 8, p. 1.

(2)

  Priimti tekstai, P8_TA(2017)0012.


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Tarybos konvenciją dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius galima pasirašyti nuo 2016 m. liepos mėn. Konvencija yra vienintelis tarptautinis privalomas dokumentas, kuriuo sukuriamas institucinis visų viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotųjų subjektų, dalyvaujančių organizuojant futbolo ir kitus sporto renginius, bendradarbiavimas.

Ji grindžiama 1985 m. Europos konvencija dėl žiūrovų brutalaus elgesio. Nuo to laiko labai padaugėjo futbolo rungtynių ir kitų sporto renginių, kuriuose dalyvauja didelis žiūrovų skaičius. Milijonai Europos piliečių kasmet lanko futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius. Kadangi keliauti tapo paprasčiau ir finansiškai prieinamiau, sirgaliai ne tik stebi jų palaikomų komandų rungtynes iš namų, bet ir keliauja po visą Europą. Viešos renginių stebėjimo vietos ir sirgaliams skirto erdvės pasikeitė. Atsižvelgiant į atlikto ir Europos Tarybos Ministrų Komitetui pateikto tyrimo išvadas matyti, kad dėl visų čia pateiktų ir kitų pavyzdžių, 1985 m. Konvencija turi būti peržiūrėta norint spręsti dabartines problemas ir atsižvelgti į pokyčius.

Asmenims, dalyvaujantiems futbolo rungtynėse ir kituose sporto renginiuose, visuomet turėtų būti užtikrinta saugi, patikima ir palanki aplinka ten, kur vyksta rungtynės ir aplink. Todėl pranešėja pritaria Konvencijos tikslui užtikrinti tokią aplinką taikant harmoningą požiūrį į tris tarpusavyje susijusius ramsčius: saugą, saugumą ir paslaugas.

Saugos priemonėmis užtikrinama, kad rungtynėse dalyvaujantys asmenys, būtų apsaugoti nuo sužeidimų ar sveikatos pavojų vykdami į renginio vietą ir vietoje, kurioje vyksta renginys. Saugumo priemonėmis užkertamas kelias bet kokiam su futbolo rungtynėmis susijusiam netinkamam elgesiui, nuo jo atgrasoma arba už tokį elgesį nubaudžiama. Galiausiai paslaugų priemonėmis užtikrinama, kad kelionė ir buvimas stadione būtų malonūs ir jaukūs visiems, taip pat sudaromos sąlygos vaikams, vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems, siekiant, kad visi piliečiai galėtų visapusiškai ir kuo saugiau mėgautis sporto renginiais. Sporto renginiai turi išlikti taikūs ir smagūs visiems.

Ekspertų komitetas stebės Konvencijos taikymą. Pranešėja norėtų išreikšti savo pritarimą tam, kad Komitete dalyvautų ne tik FIFA, UEFA, Europos profesionalaus futbolo lygų asociacija, Europos Sąjunga ir Interpolas, bet ir tokios organizacijos kaip „Football Supporters Europe“ ir „Supporters Direct Europe“, kurios atstovauja futbolo sirgaliams visoje Europoje.

Pranešėja remia įvairias tekste aprašytas priemones, skirtas Konvencijos tikslui pasiekti. Yra daug svarbių klausimų, bet ji norėtų atkreipti dėmesį į vieną konkretų: visos Konvencijos Šalys turi integruoti aiškią politiką ir procedūras minios valdymo ir su juo susijusių saugos bei saugumo rizikos klausimais, visų pirma dėl bet kokio rasistinio ar kitokio diskriminacinio elgesio, įskaitant gana dažnai žeminančius seksistinius ir / arba homofobinius / transfobinius įžeidimus. Todėl svarbu skatinti įvairovę sporte ir remti pačių sportininkų ar jų klubų iniciatyvas kovojant su bet kokia diskriminacija.

Tyrime(1)[1] („Rasizmas, etninė diskriminacija ir migrantų bei mažumų atskirtis sporte: padėtis ES“), kurį parengė Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA), nurodoma, kad „sportas vis dar susiduria su įvairiomis problemomis, susijusiomis su rasizmu ir etnine diskriminacija. Rasizmo ir etninės diskriminacijos atvejai daro neigiamą poveikį tiek profesionaliam, tiek mėgėjiškam sportui.“

Sportas turi suburti žmones, nepaisant jų lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos. Mūsų visuomenėje ypač svarbu kovoti prieš bet kokį diskriminacinį elgesį. Pranešėja palankiai vertina Konvencijoje pateiktą požiūrį, kuriuo siekiama skatinti toleranciją, pagarbą ir sąžiningą žaidimą, ir ragina valstybes nares didelį dėmesį skirti šio svarbaus požiūrio įgyvendinimui.

Kadangi ES negali tapti Konvencijos Šalimi ir kadangi, atsižvelgiant į kai kuriuos punktus, valstybės narės Konvencijos Šalimis gali tapti, tik jeigu jas įgalioja ES, pranešėja norėtų paraginti visus Europos Parlamento narius paremti jos pranešimo projektą ir Tarybos sprendimą, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pasirašyti ir ratifikuoti Konvenciją, užtikrinant ES ir jos piliečių interesus.

(1)

  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (11.2.2019)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218) Šalimis

(COM(2018)0247 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Nuomonės referentė: Emma McClarkin

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė teigiamai vertina tai, kad Konvencijoje atkreipiamas dėmesys į integruotą daugelį organizacijų vienijantį požiūrį į saugumą, apsaugą ir paslaugas ir į valdžios institucijų bei suinteresuotųjų asmenų bendradarbiavimo ir bendros veiklos etinius aspektus. Visų pirma, nuomonės referentė teigiamai vertina sirgalių grupių vaidmenį rengiant Konvenciją ir tikisi, kad jos ir ateityje aktyviai dalyvaus.

Sporto saugos tema itin svarbi, ypač atsižvelgiant į neseniai patirtus rasizmo ir smurto tarptautiniame futbole atvejus. Nuomonės referentė atkreipia dėmesį į pažangą siekiant, kad sporto renginiuose būtų saugu visiems dalyviams, ir ragina užtikrinti tarptautinių sporto vadovybės subjektų politinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, rengiant bendras kampanijas tokias, kaip „Spirk jį lauk“ (angl. „Kick It Out“), taip pat užtikrinti, kad profesionaliems sportininkams stadionuose būtų saugu. 

Nuomonės referentė taip pat ragina valstybes nares ir sporto vadovybę peržiūrėti reikalavimų, kad stadionuose būtų vien tik sėdimos vietos, politiką siekiant, kad stadionuose atsirastų ir stovimos žiūrovų vietos. Vokietija yra vertingas pavyzdys, kad stadione naujai sukurtose stovimose sporto rungtynių stebėjimo vietose galima patirti stipresnius pojūčius, tuo pačiu užtikrinant saugumą. 

Pagaliau nuomonės referentė ragina ES ir jos valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti su partneriais tarptautiniuose forumuose, pavyzdžiui, dalyvaujant projekte „Stadionų iniciatyva“, kuriuo siekiama padėti INTERPOLO šalims narėms planuoti ir vykdyti teisėtvarkos ir saugumo palaikymo veiksmus rengiantis dideliems sporto renginiams.

******

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą rekomenduoti pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218) šalimis.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218) Šalimis

Nuorodos

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Atsakingas komitetas

 

LIBE

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

25.10.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Emma McClarkin

29.11.2018

Priėmimo data

4.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218) Šalimis

Nuorodos

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

15.10.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

25.10.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Priėmimo data

19.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Pateikimo data

21.2.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika