Procedūra : 2018/0116(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0080/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0080/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 12/03/2019 - 9.9

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0143

IETEIKUMS     ***
PDF 191kWORD 63k
21.2.2019
PE 632.063v02-00 A8-0080/2019

par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218)

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Sylvia-Yvonne Kaufmann

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
  Kultūras un izglītības komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (12527/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 87. panta 1. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 8. punktu (C8-0436/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. aprīļa Lēmumu 2002/348/TI par drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2017. gada 2. februāra rezolūciju par integrētu pieeju politikai sporta jomā — laba pārvaldība, pieejamība un integritāte(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu un Kultūras un izglītības komitejas atzinumu (A8-0080/2019),

1.  sniedz piekrišanu Padomes lēmuma projektam;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

  OV L 121, 8.5.2002., 1. lpp.

(2)

  Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0012.


PASKAIDROJUMS

Eiropas Padomes Konvencija par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos ir atvērta parakstīšanai un ratificēšanai kopš 2016. gada jūlija. Minētā konvencija ir vienīgais starptautiski saistošais dokuments, ar ko iedibina visu to publisko un privāto ieinteresēto personu institucionālu sadarbību, kas ir iesaistīti futbola un citu sporta pasākumu organizēšanā.

Tās pamatā ir 1985. gada Eiropas Konvencija par skatītāju pārkāpumiem. Kopš tā laika ir ievērojami pieaudzis to futbola spēļu un citu sporta pasākumus skaits, kurus noskatās liels skatītāju skaits. Miljoniem Eiropas iedzīvotāju katru gadu apmeklē futbola spēles un citus sporta pasākumus. Tā kā ceļošana ir kļuvusi vienkāršāka un finansiāli pieejamāka, līdzjutēji seko līdz savu komandu spēlēm ne tikai no mājām, bet arī ceļo pa visu Eiropu. Ir attīstījušās publiskās spēļu vērošanas zonas un līdzjutēju sektori. Pētījumā, kas ir veikts un iesniegts Eiropas Padomes Ministru komitejai, ir secināts, ka šo un citu piemēru dēļ 1985. gada Konvencija ir jāpārskata, lai risinātu šā brīža problēmas un ņemtu vērā aktuālos procesus.

Personām, kas apmeklē futbola spēles un citus sporta pasākumus, vienmēr ir jāatrodas krimināli un tehniski drošā un draudzīgā gaisotnē gan saistībā ar sacīkstēm, gan pašu spēļu laikā. Referente tādēļ atbalsta šīs Konvencijas mērķi šādu vidi nodrošināt, izmantojot līdzsvarotības pieeju starp trim neatkarīgiem pīlāriem: drošību, drošumu un pakalpojumiem.

Īstenojot drošības pasākumus, nodrošina, ka spēles apmeklējošās personas, dodoties uz pasākumu vai pasākuma norises vietā, ir aizsargātas pret miesas bojājumiem vai veselības risku. Ar drošības pasākumu palīdzību nepieļauj un novērš vardarbības pārkāpumus, kas tiek īstenoti saistībā ar futbola spēlēm, un nosaka sodus par šajā sakarībā izdarītiem vardarbības pārkāpumiem. Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi ir tas, ka ar pakalpojumu pasākumiem došanās uz stadioniem un uzturēšanās tajos ir jāpadara patīkama un draudzīga ikvienam un ka ar to palīdzību tiek radītas iespējas piedalīties arī bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti, tādējādi nodrošinot, ka ikviens var pilnībā izbaudīt sporta pasākumus iespējami drošākajā veidā no kriminālā un tehniskā viedokļa. Sporta pasākumiem arī turpmāk ir jābūt miermīlīgiem un patīkamiem visiem.

Šīs konvencijas piemērošanu uzraudzīs ekspertu komiteja. Referente gribētu paust savu atbalstu tam, ka ne tikai FIFA, UEFA, Eiropas Profesionālo futbola līgu asociācija, ES un Interpols piedalās šīs komitejas darbā, bet arī tādas organizācijas kā “Football Supporters Europe” un “Supporters Direct Europe”, kas pārstāv visus Eiropas līdzjutējus.

Referente piekrīt dažādajiem tekstā aprakstītajiem pasākumiem, ar kuriem nodrošina Konvencijas mērķa sasniegšanu. Viņa vēlētos no daudzo svarīgo aspektu klāsta izcelt vienu īpašu: visām Konvencijas pusēm ir pienākums ieviest skaidras politiskas nostādnes un procedūras, ar kurām īsteno pūļa vadību un kuras piemēro saistītajiem drošības un drošuma riskiem, jo sevišķi jebkādai rasistiskai vai citai diskriminējošais rīcībai, tostarp bieži vien nievājošiem seksistu un/vai homofobiem/transfobiem izteikumiem. Tādēļ ir svarīgi sportā nodrošināt vēl lielāku dažādību un atbalstīt pašu sportistu vai to klubu iniciatīvas, ar kurām apkaro visu veidu diskrimināciju.

Pētījumā(1) [1] (“Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport: The situation in the European Union” (Rasisms, etniskā diskriminācija un migrantu un minoritāšu izslēgšana sportā: pārskats par Eiropas Savienību), ko izstrādāja ES Pamattiesību aģentūra (FRA), ir teikts: “..sportā joprojām nākas saskarties ar virkni problēmu, kuras izraisa rasisms un etniskā diskriminācija. Rasisma un etniskās diskriminācijas gadījumi ietekmē sportu kā profesionālā, tā amatieru līmenī.”

Sportam cilvēki ir jāsaliedē neatkarīgi no viņu dzimuma, rases, ādaskrāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskajām īpašībām, valodas, reliģiskās piederības vai pārliecības, politiskajiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederības nacionālai minoritātei, īpašuma, dzimšanas, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas. Izšķiroši svarīgi ir mūsu sabiedrībā cīnīties pret visu veidu diskriminējošu izturēšanos. Referente atzinīgi vērtē Konvencijā pausto pieeju sekmēt toleranci, cieņu un “džentelmeņu” spēli un mudina dalībvalstis pastiprinātu vērību pievērst šā svarīgā aspekta īstenošanai.

Ņemot vērā, ka ES pati nevar kļūt par CETS Nr. 218 pusi, un, tā kā dalībvalstis var kļūt par šīs Konvencijas pusēm attiecībā uz dažiem punktiem tikai tad, ja ES tās ir pilnvarojusi, referente vēlētos aicināt visus Eiropas Parlamenta deputātus atbalstīt viņas ziņojuma projektu un Padomes lēmumu, ar kuru atļauj dalībvalstīm ES un tās pilsoņu interesēs parakstīt un ratificēt Konvenciju.

(1)

  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


Kultūras un izglītības komitejAS ATZINUMS (11.2.2019)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218).

(COM(2018)0247 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Atzinuma sagatavotāja: Emma McClarkin

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē to, ka Konvencijā ir uzsvērta integrēta, vairākaģentūru pieeja, ar ko garantē drošību, drošumu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī partnerības gars starp iestādēm un ieinteresētajām personām, tām rīkojoties kopīgi. Īpaši atzinīgi atzinuma sagatavotāja vērtē lomu, kāda līdzjutēju grupām ir bijusi Konvencijas izstrādē, un cer, ka līdzīga ieinteresētība tiks apliecināta arī turpmāk.

Sporta drošības temats ir ārkārtīgi aktuāls, jo sevišķi, ņemot vērā nesenos starptautiskajā futbolā notikušos rasisma un vardarbības gadījumus. Atzinuma sagatavotāja konstatē panākumus, kas ir gūti, sporta pasākumus padarot drošus visiem to apmeklētājiem, un mudina politiski mijiedarboties ar starptautiskā sporta pārvaldības īstenotājiem, piemēram, rīkojot tādas kopīgas kampaņas kā “Kick it out”, un sadarboties ar sporta stadionu drošības speciālistiem. 

Atzinuma sagatavotāja papildus tam aicina dalībvalstis un sporta iestādes pārskatīt politikas virzienus, ar kuriem reglamentē stadionus, kuros ir tikai sēdvietas, nolūkā paredzēt stadiona sektorus, kuros skatītāji var arī stāvēt. Piemēram, Vācijā ir gūta vērtīga pieredze par to, kā jaunās un drošās stāvvietas var uzlabot sporta notikuma klātienes līdzpārdzīvojumu un kā vienlaikus tiek garantēta drošība. 

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja aicina ES un dalībvalstis padziļināt sadarbību ar partneriem starptautiskajos forumos, piemēram, īstenojot iniciatīvu “Project Stadia”, kuras mērķis ir palīdzēt Interpola dalībvalstīm plānot un īstenot tiesībaizsardzību un drošības sagatavošanas darbu lielos sporta pasākumos.

******

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju Parlamentam ieteikt sniegt piekrišanu priekšlikumam Padomes lēmumam attiecībā uz Eiropas Padomes Konvenciju par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218): pilnvarot dalībvalstis kļūt par tās pusēm.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218)

Atsauces

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

LIBE

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

25.10.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Emma McClarkin

29.11.2018

Pieņemšanas datums

4.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218)

Atsauces

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

15.10.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

25.10.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Pieņemšanas datums

19.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Iesniegšanas datums

21.2.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika