Procedure : 2018/0116(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0080/2019

Ingediende teksten :

A8-0080/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2019 - 9.9

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0143

AANBEVELING     ***
PDF 174kWORD 60k
21.2.2019
PE 632.831v02-00 A8-0080/2019

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218)

(12527/2018 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Sylvia‑Yvonne Kaufmann

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen

(12527/2018 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12527/2018),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 87, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), en artikel 218, lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0436/2018),

–  gezien het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS No. 218),

–  gezien Besluit 2002/348/JBZ van de Raad van 25 april 2002 inzake veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een internationale dimensie(1),

–  gezien zijn resolutie van 2 februari 2017 over een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit(2),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0080/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1)

PB L 121 van 8.5.2002, blz. 1.

(2)

Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0012.


TOELICHTING

Het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen is in juli 2016 opengesteld voor ondertekening. Dit verdrag is het enige internationaal bindende instrument voor institutionele samenwerking tussen alle publieke en private belanghebbenden die betrokken zijn bij de organisatie van voetbal- en andere sportevenementen.

Het bouwt voort op de Europese Conventie over toeschouwersgeweld van 1985. Het aantal voetbalwedstrijden en andere sportevenementen met veel publiek is sindsdien sterk toegenomen. Elk jaar wonen miljoenen Europese burgers voetbalwedstrijden en andere sportevenementen bij. Aangezien reizen gemakkelijker en betaalbaarder is geworden, wonen supporters niet alleen de thuiswedstrijden van hun ploeg bij, maar reizen hun team in heel Europa na. Evenementen waarbij sprake is van public viewing en officiële fanzones zijn in aantal toegenomen. In een voor het Comité van Ministers van de Raad van Europa verrichte studie wordt geconcludeerd dat het Verdrag van 1985 moet worden herzien om de huidige uitdagingen en ontwikkelingen aan te pakken.

Personen die voetbalwedstrijden en andere sportevenementen bijwonen moeten er verzekerd van zijn dat zij zich bij en rond wedstrijden altijd in een veilige, beveiligde en gastvrije omgeving bevinden. De rapporteur schaart zich daarom achter het doel van het verdrag om in deze omgeving te voorzien aan de hand van een evenwichtige benadering tussen de drie onderling afhankelijke pijlers: veiligheid, beveiliging en gastvrijheid.

De veiligheidsmaatregelen zorgen ervoor dat personen die wedstrijden willen bijwonen, tijdens hun reis naar of op de plaats van het evenement beschermd worden tegen letsel of een gezondheidsrisico. Veiligheidsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat elk gewelddadig wangedrag in het kader van voetbalwedstrijden wordt ontmoedigd, voorkomen en bestraft. Ten slotte maar daarom niet minder belangrijk moeten de maatregelen ervoor zorgen dat de reis naar en het verblijf in het stadion voor iedereen een prettige en uitnodigende ervaring zijn en dat er voorzieningen worden geboden voor kinderen, ouderen en gehandicapten, zodat iedere burger op een zo veilig mogelijke wijze van sportevenementen kan genieten. Sportevenementen moeten voor iedereen vreedzaam en aangenaam blijven.

Een comité van deskundigen zal de toepassing van het verdrag monitoren. De rapporteur is er voorstander van niet alleen de FIFA, de UEFA, de Vereniging van Europese competities voor betaald voetbal (EPFL), de EU en Interpol bij dit comité te betrekken, maar ook organisaties als "Football Supporters Europe" en "Supporters Direct Europe", die de voetbalsupporters in heel Europa vertegenwoordigen.

De rapporteur steunt de verschillende op de verwezenlijking van de doelstelling van het verdrag gerichte maatregelen die in de tekst zijn opgenomen. Ze vestigt de aandacht op een van de vele belangrijke punten: alle partijen bij het verdrag moeten heldere beleidslijnen en procedures integreren wat betreft het beheersen van mensenmassa’s en de daarmee samenhangende veiligheids- en beveiligingsrisico’s en in het bijzonder ten aanzien van racistisch of ander discriminerend gedrag, waaronder vaak voorkomende vernederende seksistische en/of homofobe /transfobe beledigingen. Het is dan ook van belang de diversiteit in de sport te verbeteren en de initiatieven van sporters of hun clubs ter bestrijding van discriminatie te ondersteunen.

In de studie(1)[1] ("Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport: The situation in the European Union"), die is uitgevoerd door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), wordt gesteld dat sport nog steeds problemen kent met betrekking tot racisme en etnische discriminatie en dat voorvallen van racisme en etnische discriminatie zowel op professioneel als op amateurniveau gevolgen hebben voor de sport.

Sport moet mensen samenbrengen ongeacht hun geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid. De strijd tegen discriminerend gedrag in onze samenleving is van cruciaal belang. De rapporteur is ingenomen met de benadering in het verdrag om tolerantie, respect en fair play te bevorderen en moedigt de lidstaten aan veel aandacht te besteden aan de tenuitvoerlegging van dit belangrijke aspect.

Gezien het feit dat de EU niet zelf partij kan worden bij het verdrag, en de lidstaten alleen partij kunnen worden bij dat Verdrag indien zij daartoe door de EU worden gemachtigd, verzoekt de rapporteur alle leden van het Europees Parlement hun steun te geven aan haar ontwerpverslag en het besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om het verdrag in het belang van de EU te ondertekenen en te ratificeren.

(1)

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs (11.2.2019)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218)

(COM(2018)0247 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Rapporteur voor advies: Emma McClarkin

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is ingenomen met de nadruk die in het Verdrag wordt gelegd op een geïntegreerde, op veiligheid, beveiliging en dienstverlening afgestemde benadering waarbij verschillende instanties samenwerken, en is ook ingenomen met de nadruk op een partnerschapsethos tussen gezamenlijk optredende autoriteiten en belanghebbenden. De rapporteur is met name verheugd over de rol van supportersgroepen bij het opstellen van het Verdrag en hoopt dat een soortgelijk engagement zal worden voortgezet.

Met name in het licht van recente gevallen van racisme en geweld in het internationale voetbal is veiligheid in sport een uiterst belangrijk onderwerp. De rapporteur stelt vast dat er vooruitgang is geboekt bij het veilig maken van sportevenementen voor alle deelnemers en moedigt de politiek aan samen te werken met veiligheidsprofessionals in sportstadions en met internationale actoren op het gebied van sportbestuur, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke campagnes zoals "Kick It Out". 

Daarnaast roept de rapporteur de lidstaten en de sportautoriteiten op tot herziening van het beleid voor stadions met uitsluitend zitplaatsen, met de bedoeling dat in gedeelten van stadions staanplaatsen worden gerealiseerd. Uit het voorbeeld van Duitsland kunnen waardevolle lessen worden getrokken als het gaat om hoe "veilig staan" de sportbeleving kan verbeteren, met behoud van de veiligheid. 

Tot slot roept de rapporteur de EU en de lidstaten op om de samenwerking met partners in internationale fora te verdiepen, bijvoorbeeld via het Project Stadia-initiatief, dat tot doel heeft de Interpol-lidstaten te helpen bij het plannen en uitvoeren van ordehandhavings- en veiligheidsvoorbereidingen voor grote sportevenementen.

******

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, als bevoegde commissie, het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218).

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218)

Document- en procedurenummers

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Bevoegde commissie

 

LIBE

 

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

CULT

25.10.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Emma McClarkin

29.11.2018

Datum goedkeuring

4.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

16

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

HOOFDELILJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218)

Document- en procedurenummers

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

15.10.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

CULT

25.10.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Datum goedkeuring

19.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

3

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Datum indiening

21.2.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid