Procedura : 2018/0116(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0080/2019

Teksty złożone :

A8-0080/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0143

ZALECENIE     ***
PDF 190kWORD 69k
21.2.2019
PE 632.063v02-00 A8-0080/2019

w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do stania się, w interesie Unii Europejskiej, stronami Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218)

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do stania się, w interesie Unii Europejskiej, stronami Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12527/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 87 ust. 1, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0436/2018),

–  uwzględniając Konwencję Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218),

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/348/WSiSW z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotyczącą bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zintegrowanego podejścia do polityki w dziedzinie sportu: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość(2),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Kultury i Edukacji (A8-0080/2019),

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

  Dz.U. L 121 z 8.5.2002, s. 1.

(2)

  Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0012.


UZASADNIENIE

Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych została otwarta do podpisu w lipcu 2016 r. Konwencja ta jest jedynym prawnie wiążącym instrumentem międzynarodowym ustanawiającym współpracę instytucjonalną pomiędzy wszystkimi publicznymi i prywatnymi zainteresowanymi podmiotami, które są zaangażowane w organizację imprez piłkarskich i innych imprez sportowych.

Opiera się ona na europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych z 1985 r. Od tego czasu liczba meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych z wysoką frekwencją znacznie wzrosła. Miliony europejskich obywateli co roku uczestniczą w meczach piłki nożnej i innych imprezach sportowych. Ponieważ podróże stały się łatwiejsze i tańsze, kibice nie tylko oglądają mecze swoich drużyn w domu, ale także podróżują po całej Europie. Zaczęto tworzyć publiczne miejsca do oglądania meczów i strefy kibica. W badaniu przedłożonym Komitetowi Ministrów Rady Europy stwierdzono, że z tego i innych powodów konwencja z 1985 r. musiała zostać zmieniona, aby sprostać obecnym wyzwaniom i zmianom.

Osobom uczęszczającym na mecze piłki nożnej i inne imprezy sportowe należy zawsze zapewnić bezpieczeństwo i przyjazne warunki w obiektach sportowych i wokół nich. Sprawozdawczyni popiera zatem cel konwencji, jakim jest zapewnienie takiego bezpieczeństwa i przyjaznych warunków poprzez zrównoważone podejście w trzech powiązanych ze sobą filarach: bezpieczeństwo, zabezpieczenie i obsługa.

Środki bezpieczeństwa powinny gwarantować osobom uczęszczającym na mecze ochronę przed obrażeniami lub zagrożeniem dla zdrowia w drodze na imprezę sportową i w obiekcie, w którym impreza się odbywa. Środki bezpieczeństwa powinny powstrzymywać wszelkie brutalne ekscesy związane z meczami piłki nożnej i zapobiegać im oraz wprowadzać kary za tego rodzaju zachowania. Natomiast środki w zakresie obsługi mają zapewniać wszystkim przyjemne i przyjazne warunki podczas podróży i pobytu na stadionie, a także udogodnienia dla dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu każdy obywatel będzie mógł w pełni cieszyć się imprezami sportowymi w możliwie najbardziej bezpieczny sposób. Imprezy sportowe mają przebiegać w spokojnej atmosferze i sprawiać przyjemność wszystkim.

Komisja ekspertów będzie monitorować stosowanie postanowień Konwencji. Sprawozdawczyni opowiada się za tym, aby w pracach tej komisji uczestniczyły nie tylko FIFA, UEFA, Stowarzyszenie Europejskich Lig Zawodowych Piłki Nożnej (Association of European Professional Football Leagues), UE i Interpol, ale również takie organizacje jak „Football Supporters Europe” i „Supporters Direct Europe”, które reprezentują kibiców piłki nożnej z całej Europy.

Sprawozdawczyni popiera różne opisane w tekście środki służące osiągnięciu celu Konwencji. Chciałaby podkreślić jeden z wielu ważnych aspektów: Wszystkie strony konwencji są zobowiązane do uwzględnienia jasnych zasad i procedur dotyczących zarządzania tłumem i związanych z tym zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, w szczególności takich jak zachowania rasistowskie lub inne zachowania dyskryminujące, w tym również dość częste obraźliwe seksistowskie lub homofobiczne/transfobiczne obelgi. Dlatego też ważne jest, aby zwiększyć różnorodność w sporcie i wspierać inicjatywy samych sportowców lub ich klubów w walce z wszelkimi formami dyskryminacji.

W badaniu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) na temat rasizmu, dyskryminacji etnicznej i wykluczenia migrantów i mniejszości w europejskim sporcie(1)[1] („Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport: The situation in the European Union”) stwierdzono, że „sport nadal boryka się z wieloma wyzwaniami związanymi z rasizmem i dyskryminacją etniczną. Przypadki rasizmu i dyskryminacji etnicznej wpływają zarówno na sport zawodowy, jak i amatorski”.

Sport łączy ludzi bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Walka z dyskryminującymi zachowaniami w naszym społeczeństwie ma kluczowe znaczenie. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje przyjęte w Konwencji podejście mające na celu propagowanie tolerancji, szacunku i uczciwości, a także zachęca państwa członkowskie do przywiązywania dużej wagi do wdrażania tego ważnego aspektu.

Ponieważ sama UE nie może zostać stroną Konwencji, natomiast państwa członkowskie mogą do niej przystąpić jedynie w odniesieniu do niektórych jej postanowień, jeżeli zostały do tego upoważnione przez UE, sprawozdawczyni chciałaby zachęcić wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego do poparcia jej projektu sprawozdania i decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do podpisania i ratyfikowania Konwencji w interesie UE i jej obywateli.

(1)

  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (11.2.2019)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do stania się w interesie Unii Europejskiej stroną Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218)

(COM(2018)0247 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Emma McClarkin

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje nacisk na zintegrowane, wielopodmiotowe podejście do bezpieczeństwa, ochrony i usług oraz na etos partnerstwa między organami i zainteresowanymi stronami działającymi wspólnie. W szczególności sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje rolę, jaką grupy kibiców odegrały w opracowywaniu konwencji, i wyraża nadzieję, że podobne zaangażowanie zostanie utrzymane w przyszłości.

Kwestia bezpieczeństwa imprez sportowych ma ogromne znaczenie zwłaszcza w świetle niedawnych przypadków rasizmu i przemocy w międzynarodowej piłce nożnej. Sprawozdawczyni zwraca uwagę na postępy w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych dla wszystkich uczestników oraz zachęca do politycznego zaangażowania się w działania międzynarodowych podmiotów zajmujących się zarządzaniem sportem, na przykład w formie wspólnych kampanii, takich jak „Kick It Out”, a także działania osób zajmujących się bezpieczeństwem na stadionach sportowych. 

Sprawozdawczyni wzywa również państwa członkowskie i władze sportowe do dokonania przeglądu strategii politycznych w odniesieniu do regulacji dotyczących stadionów wyłącznie z miejscami siedzącymi z myślą o wygospodarowaniu miejsc stojących w częściach stadionów. Przykład Niemiec daje cenne doświadczenia na temat tego, w jaki sposób nowe bezpieczne miejsca stojące mogą zaoferować lepsze wrażenia podczas imprez sportowych na żywo przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. 

Ponadto sprawozdawczyni wzywa UE i państwa członkowskie do pogłębienia współpracy z partnerami na forach międzynarodowych, na przykład w ramach inicjatywy „Project Stadia”, której celem jest pomoc państwom należącym do INTERPOLU w planowaniu i realizowaniu przygotowań do działań policji i w zakresie bezpieczeństwa podczas dużych imprez sportowych.

******

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi Europejskiemu, aby udzielił zgody na wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, do stania się stronami Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218).

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do stania się w interesie Unii Europejskiej stroną Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218)

Odsyłacze

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

LIBE

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

25.10.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Emma McClarkin

29.11.2018

Data przyjęcia

4.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do stania się w interesie Unii Europejskiej stroną Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218)

Odsyłacze

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

15.10.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

25.10.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Data przyjęcia

19.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Data złożenia

21.2.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności