Förfarande : 2018/0116(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0080/2019

Ingivna texter :

A8-0080/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.9

Antagna texter :

P8_TA(2019)0143

REKOMMENDATION     ***
PDF 176kWORD 69k
21.2.2019
PE 632.063v02-00 A8-0080/2019

om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218)

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12527/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 87.1 samt artikel 218.6 andra stycket a led v, och 218.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0436/2018),

–  med beaktande av Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218),

–  med beaktande av rådets beslut 2002/348/RIF av den 25 april 2002 om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 2 februari 2017 om en integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet(2),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0080/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

(1)

EGT L 121, 8.5.2002, s. 1.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2017)0012.


MOTIVERING

Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang öppnades för undertecknande i juli 2016. Konventionen är det enda internationellt bindande instrument genom vilket ett institutionellt samarbete upprättas mellan alla offentliga och privata aktörer som arbetar med att anordna fotbolls- och andra idrottsevenemang.

Den bygger på den europeiska konventionen om läktarvåld från 1985. Antalet fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang med hög närvaro har ökat mycket sedan dess. Miljontals unionsmedborgare går varje år på fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang. Eftersom det har blivit lättare och billigare att resa följer supportrarna inte bara sina lags matcher hemifrån, utan följer även med lagen runt om i hela Europa. Man har utvecklat praxis för såväl offentliga platser där människor tittar på evenemangen som supporterområden. I en studie som lämnats till Europarådets ministerkommitté konstaterade man, på grund av dessa och andra exempel, att 1985 års konvention måste ses över för att man ska kunna komma till rätta med aktuella utmaningar och den senaste tidens utveckling.

Personer som går på fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang bör alltid uppleva miljön i samband med och på själva matcherna respektive evenemangen som säker, trygg och välkomnande. Föredraganden stöder därför konventionens syfte, att tillhandahålla denna miljö genom en balanserad strategi mellan de tre, av varandra beroende pelarna: säkerhet, trygghet och service.

Genom säkerhetsåtgärder ska man se till att personer som går på matcher skyddas från att skadas eller riskera hälsan under sin resa till evenemanget eller på själva arenan. Trygghetsskapande åtgärder ska avskräcka från, förebygga och bestraffa eventuellt olämpligt uppträdande som inbegriper våld i samband med fotbollsmatcher. Sist men inte minst ska serviceinriktade åtgärder göra resan till och själva vistelsen på arenan till något trevligt och välkomnande för alla besökare och erbjuda faciliteter för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning, så att det blir möjligt för alla att till fullo njuta av idrottsevenemang på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt. Alla idrottsevenemang ska äga rum under fredliga former och vara av den karaktären att alla kan uppskatta dem.

En expertkommitté kommer att övervaka tillämpningen av konventionen. Föredraganden skulle vilja uttrycka sitt stöd för att det inte bara är Fifa, Uefa, de europeiska fotbollsligornas organisation (EPFL), EU och Interpol som deltar i denna kommitté, utan även organisationer som ”Football Supporters Europe” och ”Supporters Direct Europe”, som företräder fotbollssupportrarna i hela Europa.

Föredraganden stöder de olika åtgärder som beskrivs i texten och som ska bidra till att konventionens syfte nås. Hon skulle vilja lyfta fram en specifik punkt, bland många viktiga: Alla parter i konventionen ska integrera tydliga riktlinjer och förfaranden för hantering av folkmassor och tillhörande risker i fråga om säkerhet och trygghet, särskilt i samband med rasistiska och andra diskriminerande beteenden, inbegripet i många fall nedsättande sexistiska och/eller homofobiska/transfobiska förolämpningar. Det är därför viktigt att öka mångfalden inom idrotten och stödja initiativ som tas av idrottarna själva eller deras föreningar för att bekämpa alla former av diskriminering.

I en studie(1)[1] om situationen i Europeiska unionen när det gäller rasism, etnisk diskriminering och utestängning av migranter och minoriteter inom idrotten (Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport: A comparative overview of the situation in the European Union) från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter framhålls att idrotten fortsatt står inför ett antal utmaningar med anknytning till rasism och etnisk diskriminering, och att förekomsten av rasism och etnisk diskriminering påverkar både den professionella idrotten och amatöridrotten.

Idrott ska föra människor samman oberoende av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. Kampen mot alla former av diskriminering i vårt samhälle är av avgörande betydelse. Föredraganden välkomnar konventionens strategi för att främja tolerans, respekt och fair play och uppmanar medlemsstaterna att ägna stor uppmärksamhet åt genomförandet av denna viktiga aspekt.

Eftersom Europeiska unionen inte själv kan bli part i konventionen och eftersom medlemsstaterna får bli parter i konventionen när det gäller vissa delar endast med unionens bemyndigande skulle föredraganden vilja uppmana samtliga ledamöter av Europaparlamentet att ställa sig bakom hennes förslag till betänkande och rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens och dess invånares intresse underteckna och ratificera konventionen.

(1)

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf.


YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (11.2.2019)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till rådets beslut om bemyndigande av medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218)

(COM(2018)0247 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Föredragande av yttrande: Emma McClarkin

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar att konventionen lägger tonvikt vid en integrerad och myndighetsövergripande strategi med inriktning på säkerhet, trygghet och service, och vid en anda av partnerskap mellan myndigheter och berörda parter som agerar gemensamt. Föredraganden välkomnar särskilt den roll som supportergrupper har spelat i utarbetandet av konventionen och hoppas att liknande engagemang kommer att upprätthållas framöver.

Frågan om säkerhet inom idrotten är av yttersta vikt, särskilt mot bakgrund av den senaste tidens fall av rasism och våld inom den internationella fotbollen. Föredraganden konstaterar att framsteg gjorts med att göra idrottsevenemang säkra för alla deltagare och uppmuntrar politiska kontakter med aktörer inom den internationella styrningen av idrott, till exempel genom gemensamma kampanjer såsom ”Kick It Out”, samt med säkerhetspersonal vid idrottsarenor. 

Föredraganden uppmanar också medlemsstaterna och idrottsmyndigheterna att se över politik med bestämmelser om idrottsarenor som endast har sittplatser, i syfte att öppna upp delar av dessa arenor för stående åskådare. Exemplet Tyskland ger värdefulla lärdomar om hur nya säkra lösningar för ståplats kan förbättra upplevelsen av idrottsevenemang samtidigt som säkerheten upprätthålls. 

Slutligen uppmanar föredraganden EU och medlemsstaterna att fördjupa samarbetet med partner i internationella forum, till exempel genom Project Stadia-initiativet, vars syfte är att hjälpa Interpols medlemsländer att planera och genomföra polisarbete och säkerhetsförberedelser inför stora idrottsevenemang.

******

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om bemyndigande av medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 18).

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förslag till rådets beslut om bemyndigande av medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218)

Referensnummer

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Ansvarigt utskott

 

LIBE

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

25.10.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Emma McClarkin

29.11.2018

Antagande

4.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till rådets beslut om bemyndigande av medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218)

Referensnummer

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

15.10.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

25.10.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Behandling i utskott

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Antagande

19.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Ingivande

21.2.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy