ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз, от една страна, и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

  21.2.2019 - (15832/2018 – C8‑0035/2019 – 2018/0316(NLE)) - ***

  Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  Докладчик: Моника Маковей
  (Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

  Процедура : 2018/0316(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0081/2019
  Внесени текстове :
  A8-0081/2019
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз, от една страна, и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

  (15832/2018 – C8‑0035/2019 – 2018/0316(NLE))

  (Одобрение)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15832/2018),

  –  като взе предвид проекта на договореност между Европейския съюз и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн (12367/2018),

  –  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 74, член 77, параграф 2, букви а) и б), член 78, параграф 2, буква д), член 79, параграф 2, буква в), член 82, параграф 1, буква г), член 85, параграф 1, член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0035/2018),

  –  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

  –  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0081/2019),

  1.  дава своето одобрение за сключването на договореността;

  2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  A. Контекст

  В съответствие с член 74, член 77, параграф 2, букви а) и б), член 78, параграф 2, буква д), член 79, параграф 2, буква в), член 82, параграф 1, буква г), член 85, параграф 1, член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от ДФЕС участието на асоциираните държави в работата на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие („Агенцията“ „) е необходима стъпка с оглед на асоциирането им към достиженията на правото от Шенген и към мерките, свързани с Регламента „Дъблин“ и с Евродак, както и с участието им в широкомащабните информационни системи, управлявани от Агенцията.

  В член 37 от Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Агенцията се предвижда, че „съгласно съответните разпоредби на техните споразумения за асоцииране се сключват договорености, с които се уточняват, inter alia, естеството, обхватът и подробните правила за участието на държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“, в работата на Агенцията, включително разпоредбите за финансовите вноски, персонала и правото на глас“. Държавите, посочени в член 37, са Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, наричани по-долу „асоциираните държави“.

  Проектът на договореност предвижда пълното участие на асоциираните държави в дейностите на Агенцията [член 1], представителство в управителния съвет на Агенцията с ограничено право на глас по отношение на определени решения [член 2], представителство в консултативните групи на Агенцията с ограничено право на глас по отношение на решенията, посочени съгласно член 2 [член 3], годишни финансови вноски на асоциираните държави в бюджета на Агенцията по отношение на ШИС, ВИС, DubliNet и СВИ с годишна сума, изчислена в съответствие с нейния БВП като процент от БВП на всички държави, участващи в работата на Агенцията, и по отношение на „Евродак“, с годишна сума с фиксиран процент (специфичен за всяка асоциирана държава) от съответните бюджетни кредити за бюджетната година [член 4 и приложение I]. В проекта на договореност допълнително се определят правният статут на Агенцията в асоциираните държави [член 5], отговорността на Агенцията по отношение на асоциираните държави [член 6], признаването от асоциираните държави на компетентността на Съда на ЕС по отношение на Агенцията [член 7], привилегиите и имунитетите на Агенцията в асоциираните държави и дерогация от Правилника за длъжностните лица, позволяваща граждани на асоциираните държави да бъдат наемани с договор от Агенцията [член 9]. И накрая, проектът на договореност съдържа разпоредби за борба с измамите [член 10], уреждане на спорове [член 12], влизане в сила [член 14] и срок на действие и прекратяване [член 15].

  Съветът отнесе настоящия проект за решение относно подписването на Договореността с асоциираните държави относно участието на тези държави в Агенцията към Европейския парламент.

  Б. Позиция на докладчика

  Докладчикът припомня необходимостта да се гарантира, че участието на асоциираните държави в работата на Агенцията е ясно определено в Договореността по отношение на член 37 от Регламент (ЕС) № 1077/2011. В тази връзка тя приветства представения за одобрение от Европейския парламент проект за решение, който включва необходимите елементи, за да се гарантира участието на асоциираните държави, и определя условията, при които това участие може да бъде осъществено.

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Договореност между Европейския съюз и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

  Позовавания

  15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

  Дата на сезиране

  22.1.2019

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  LIBE

  30.1.2019

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  30.1.2019

  CONT

  30.1.2019

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  BUDG

  13.9.2018

  CONT

  10.9.2018

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Monica Macovei

  1.10.2018

   

   

   

  Опростена процедура - Дата на решението

  27.9.2018

  Разглеждане в комисия

  19.2.2019

   

   

   

  Дата на приемане

  19.2.2019

   

   

   

  Дата на внасяне

  21.2.2019

  Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.
  Правна информация - Политика за поверителност