Процедура : 2018/0316(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0081/2019

Внесени текстове :

A8-0081/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0171

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 183kWORD 54k
21.2.2019
PE 628.572v02-00 A8-0081/2019

относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз, от една страна, и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

(15832/2018 – C8‑0035/2019 – 2018/0316(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Моника Маковей

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз, от една страна, и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

(15832/2018 – C8‑0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15832/2018),

–  като взе предвид проекта на договореност между Европейския съюз и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн (12367/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 74, член 77, параграф 2, букви а) и б), член 78, параграф 2, буква д), член 79, параграф 2, буква в), член 82, параграф 1, буква г), член 85, параграф 1, член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0035/2018),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0081/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на договореността;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

A. Контекст

В съответствие с член 74, член 77, параграф 2, букви а) и б), член 78, параграф 2, буква д), член 79, параграф 2, буква в), член 82, параграф 1, буква г), член 85, параграф 1, член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от ДФЕС участието на асоциираните държави в работата на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие („Агенцията“ „) е необходима стъпка с оглед на асоциирането им към достиженията на правото от Шенген и към мерките, свързани с Регламента „Дъблин“ и с Евродак, както и с участието им в широкомащабните информационни системи, управлявани от Агенцията.

В член 37 от Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Агенцията се предвижда, че „съгласно съответните разпоредби на техните споразумения за асоцииране се сключват договорености, с които се уточняват, inter alia, естеството, обхватът и подробните правила за участието на държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“, в работата на Агенцията, включително разпоредбите за финансовите вноски, персонала и правото на глас“. Държавите, посочени в член 37, са Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, наричани по-долу „асоциираните държави“.

Проектът на договореност предвижда пълното участие на асоциираните държави в дейностите на Агенцията [член 1], представителство в управителния съвет на Агенцията с ограничено право на глас по отношение на определени решения [член 2], представителство в консултативните групи на Агенцията с ограничено право на глас по отношение на решенията, посочени съгласно член 2 [член 3], годишни финансови вноски на асоциираните държави в бюджета на Агенцията по отношение на ШИС, ВИС, DubliNet и СВИ с годишна сума, изчислена в съответствие с нейния БВП като процент от БВП на всички държави, участващи в работата на Агенцията, и по отношение на „Евродак“, с годишна сума с фиксиран процент (специфичен за всяка асоциирана държава) от съответните бюджетни кредити за бюджетната година [член 4 и приложение I]. В проекта на договореност допълнително се определят правният статут на Агенцията в асоциираните държави [член 5], отговорността на Агенцията по отношение на асоциираните държави [член 6], признаването от асоциираните държави на компетентността на Съда на ЕС по отношение на Агенцията [член 7], привилегиите и имунитетите на Агенцията в асоциираните държави и дерогация от Правилника за длъжностните лица, позволяваща граждани на асоциираните държави да бъдат наемани с договор от Агенцията [член 9]. И накрая, проектът на договореност съдържа разпоредби за борба с измамите [член 10], уреждане на спорове [член 12], влизане в сила [член 14] и срок на действие и прекратяване [член 15].

Съветът отнесе настоящия проект за решение относно подписването на Договореността с асоциираните държави относно участието на тези държави в Агенцията към Европейския парламент.

Б. Позиция на докладчика

Докладчикът припомня необходимостта да се гарантира, че участието на асоциираните държави в работата на Агенцията е ясно определено в Договореността по отношение на член 37 от Регламент (ЕС) № 1077/2011. В тази връзка тя приветства представения за одобрение от Европейския парламент проект за решение, който включва необходимите елементи, за да се гарантира участието на асоциираните държави, и определя условията, при които това участие може да бъде осъществено.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Договореност между Европейския съюз и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

Позовавания

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

Дата на сезиране

22.1.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

27.9.2018

Разглеждане в комисия

19.2.2019

 

 

 

Дата на приемане

19.2.2019

 

 

 

Дата на внасяне

21.2.2019

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност