Postup : 2018/0316(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0081/2019

Předložené texty :

A8-0081/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.7

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0171

DOPORUČENÍ     ***
PDF 173kWORD 54k
21.2.2019
PE 628.572v02-00 A8-0081/2019

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření ujednání mezi Evropskou unií na jedné straně a Norským královstvím, Islandskou republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o účasti těchto států na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva jménem Unie

(15832/2018 – C8‑0035/2019 – 2018/0316(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Monica Macovei

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření ujednání mezi Evropskou unií na jedné straně a Norským královstvím, Islandskou republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o účasti těchto států na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva jménem Unie

(15832/2018 – C8‑0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15832/2018),

–  s ohledem na návrh ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím, Islandskou republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím (12367/2018),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 74, čl. 77 odst. 2 písm. a) a b), čl. 78 odst. 2 písm. e), čl. 79 odst. 2 písm. c), čl. 82 odst. 1 písm. d), čl. 85 odst. 1, čl. 87 odst. 2 písm. a), čl. 88 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0035/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0081/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením ujednání;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Norského království, Islandské republiky, Švýcarské konfederace a Lichtenštejnského knížectví.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

A. Souvislosti

V souladu s článkem 74, čl. 77 odst. 2 písm. a) a b), čl. 78 odst. 2 písm. e), čl. 79 odst. 2 písm. c), čl. 82 odst. 1 písm. d), čl. 85 odst. 1, čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) SFEU je účast přidružených zemí na práci Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura“) nezbytným krokem, pokud jde o jejich přidružení k schengenskému acquis a k opatřením souvisejícím s dublinským acquis a acquis Eurodacu a jejich zapojení do rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou.

Článek 37 nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se agentura zřizuje, stanoví, že „podle příslušných ustanovení dohod o přidružení se přijmou ujednání s cílem určit mimo jiné povahu a rozsah a podrobná pravidla účasti zemí přidružených k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s Eurodacem na práci agentury, včetně poskytování finančních příspěvků, zaměstnanců a hlasovacích práv“. Zeměmi zmíněnými v článku 37 jsou Norské království, Islandská republika, Švýcarská konfederace a Lichtenštejnské knížectví, dále jen „přidružené země“.

Předloha ujednání stanoví plnou účast přidružených zemí na činnostech agentury [článek 1], zastoupení ve správní radě agentury s omezenými hlasovacími právy u některých rozhodnutí [článek 2], zastoupení v poradních skupinách agentury s omezenými hlasovacími právy u rozhodnutí zmíněných v článku 2 [článek 3], roční finanční příspěvky přidružených zemí do rozpočtu agentury, pokud jde o SIS, VIS, DubliNet a EES, formou roční částky vypočtené podle jejich HDP jako procentní podíl HDP všech států účastnících se činnosti agentury a, pokud jde o Eurodac, formou roční částky pevně stanoveného procentního podílu (zvlášť pro každou přidruženou zemi) příslušných rozpočtový prostředků na rozpočtový rok [článek 4 a příloha I]. Předloha ujednání dále definuje právní postavení agentury v přidružených zemích [článek 5], odpovědnost agentury vzhledem k přidruženým zemím [článek 6], uznání pravomoci Soudního dvora Evropské unie, pokud jde o agenturu, přidruženými zeměmi [článek 7], výsady a imunity agentury v přidružených zemích a odchylky od služebního řádu umožňující státním příslušníkům přidružených zemí být agenturou zaměstnáni na základě smlouvy [článek 9]. Předloha ujednání rovněž obsahuje ustanovení o boji proti podvodům [článek 10], urovnávání sporů [článek 12], vstupu v platnost [článek 14] a platnosti a ukončení [článek 15].

Rada předložila tento návrh rozhodnutí o podpisu ujednání s přidruženými zeměmi o účasti těchto států na činnosti v agentuře Evropskému parlamentu.

B. Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka připomíná, že je třeba zajistit, aby v ujednání byla účast přidružených zemí na práci agentury jasně vymezena v souladu s článkem 37 nařízení (EU) č. 1077/2011. V tomto ohledu vítá návrh rozhodnutí předložený Evropskému parlamentu k udělení souhlasu, který obsahuje požadované prvky pro zajištění účasti přidružených zemí a stanoví podmínky, za kterých může k takové účasti dojít.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Ujednání s Norským královstvím, Islandskou republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o účasti těchto států na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Referenční údaje

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

22.1.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

27.9.2018

Projednání ve výboru

19.2.2019

 

 

 

Datum přijetí

19.2.2019

 

 

 

Datum předložení

21.2.2019

Poslední aktualizace: 27. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí