Procedure : 2018/0316(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0081/2019

Indgivne tekster :

A8-0081/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0171

HENSTILLING     ***
PDF 165kWORD 53k
21.2.2019
PE 628.572v02-00 A8-0081/2019

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Norge, Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Monica Macovei

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Norge, Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15832/2018),

–  der henviser til udkast til ordningen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge, Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein (12367/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 74, artikel 77, stk. 2, litra a) og b), artikel 78, stk. 2, litra e), artikel 79, stk. 2, litra c), artikel 82, stk. 1, litra d), artikel 85, stk. 1, artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0035/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0081/2019),

1.  godkender indgåelsen af ordningen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kongeriget Norges, Republikken Islands, Det Schweiziske Forbunds og Fyrstendømmet Liechtensteins regeringer og parlamenter.


BEGRUNDELSE

A. Baggrund

I overensstemmelse med artikel 74, artikel 77, stk. 2, litra a) og b), artikel 78, stk. 2, litra e), artikel 79, stk. 2, litra c), artikel 82, stk. 1, litra d), artikel 85, stk. 1, artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v), i TEUF er de associerede landes deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ("agenturet") nødvendig henset til deres tilknytning til Schengenreglerne og Dublin- og Eurodac-relaterede foranstaltninger og til deres deltagelse i de store IT-systemer, der forvaltes af agenturet.

I artikel 37 i forordning (EU) nr. 1077/2011, hvorved agenturet er oprettet, er det fastsat, at "[d]er træffes foranstaltninger efter de relevante bestemmelser i associeringsaftalerne med de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac, bl.a. for at præcisere arten og omfanget af og de detaljerede regler for disse landes deltagelse i agenturets arbejde, herunder bestemmelser om finansielle bidrag, personale og stemmeret." De lande, der henvises til i artikel 37, er Kongeriget Norge, Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, i det følgende benævnt "de associerede lande".

I udkastet til ordning er det fastsat, at de associerede lande fuldt ud deltager i agenturets aktiviteter [artikel 1], de er repræsenteret i agenturets bestyrelse med begrænset stemmeret for så vidt angår visse beslutninger [artikel 2], de er repræsenteret i agenturets rådgivende grupper med begrænset stemmeret for så vidt angår de i artikel 2 nævnte beslutninger [artikel 3], de associerede lande yder årlige bidrag til agenturets budget for så vidt angår SIS, VIS, DubliNet og EES i form af et årligt beløb, der beregnes i forhold til landets BNP som en procentdel af BNP i alle de stater, der deltager i agenturets arbejde, og hvad angår Eurodac i form af et årligt beløb, der beregnes som en fast procentdel (der gælder specifikt for hvert associeret land) af de relevante budgetbevillinger for regnskabsåret [Artikel 4 og bilag I]. I udkastet til ordning defineres endvidere agenturets retlige status i de associerede lande [artikel 5], agenturets erstatningsansvar i forhold til de associerede lande [artikel 6], de associerede landes anerkendelse af EU-Domstolens kompetence for så vidt angår agenturet [artikel 7], agenturets privilegier og immuniteter i de associerede lande, og personalevedtægten fraviges for at give statsborgere i de associerede lande adgang til kontraktansættelse i agenturet [artikel 9]. Endelig indeholder udkastet til ordning bestemmelser om bekæmpelse af svig [artikel 10], bilæggelse af tvister [artikel 12], ikrafttræden [artikel 14] samt gyldighed og opsigelse [artikel 15].

Rådet henviste det foreliggende udkast til afgørelse om undertegnelse med de associerede lande af ordningen om disse staters deltagelse i agenturet til Europa-Parlamentet.

B. Ordførerens holdning

Ordføreren minder om, at det er nødvendigt at sikre, at de associerede landes deltagelse i agenturets arbejde formuleres klart i ordningen med henblik på overholdelse af artikel 37 i forordning (EU) nr. 1077/2011. Hun glæder sig i denne forbindelse over udkastet til afgørelse, der er forelagt Europa-Parlamentet til godkendelse, og som omfatter de elementer, der er nødvendige for at sikre, at de associerede lande kan deltage, og som fastsætter betingelserne for denne deltagelse.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ordning med Kongeriget Norge, Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

Referencer

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

22.1.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

27.9.2018

Behandling i udvalg

19.2.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

19.2.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

21.2.2019

Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik