Διαδικασία : 2018/0316(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0081/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0081/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0171

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 172kWORD 54k
21.2.2019
PE 628.572v02-00 A8-0081/2019

αναφορικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν αφετέρου, όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών αυτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Monica Macovei

(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

αναφορικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν αφετέρου, όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών αυτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15832/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν (12367/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 74, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ε), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ, το άρθρο 85 παράγραφος 1, το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2, καθώς με και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0035/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0081/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της ρύθμισης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Ιστορικό

Σύμφωνα με το άρθρο 74, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ε), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ), το άρθρο 85 παράγραφος 1, το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v) ΣΛΕΕ, η συμμετοχή συνδεδεμένων χωρών στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ο Οργανισμός) αποτελεί αναγκαίο βήμα, δεδομένης της σύνδεσής τους με το κεκτημένο του Σένγκεν και τα σχετικά με το Δουβλίνο και το Eurodac μέτρα, καθώς και της συμμετοχής τους στα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας τα οποία διαχειρίζεται ο Οργανισμός.

Στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, με τον οποίον ιδρύεται ο Οργανισμός, ορίζεται ότι «Στο πλαίσιο των οικείων διατάξεων των συμφωνιών σύνδεσής τους, θεσπίζονται ρυθμίσεις για να καθορισθούν, μεταξύ άλλων, ο χαρακτήρας και η έκταση της συμμετοχής καθώς και λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή στις εργασίες του Οργανισμού χωρών που συνδέονται με την υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν και των σχετικών με το Eurodac μέτρων, συμπεριλαμβανόμενων των διατάξεων για τις χρηματοοικονομικές συνεισφορές, το προσωπικό και τα δικαιώματα ψήφου.» Στο άρθρο 37 γίνεται μνεία στο Βασίλειο της Νορβηγίας, στη Δημοκρατία της Ισλανδίας, στην Ελβετική Συνομοσπονδία και στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, που στο εξής αναφέρονται ως «συνδεδεμένες χώρες».

Το σχέδιο ρύθμισης προβλέπει πλήρη συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών στις δραστηριότητες του Οργανισμού [άρθρο 1], εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου σχετικά με ορισμένες αποφάσεις [άρθρο 2], εκπροσώπηση στις συμβουλευτικές ομάδες του Οργανισμού με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 [άρθρο 3], και ετήσιες χρηματοδοτικές συνεισφορές των συνδεδεμένων χωρών στον προϋπολογισμό του Οργανισμού όσον αφορά το SIS, το VIS, το DubliNet και το ΣΕΕ με ετήσιο ποσό υπολογιζόμενο βάσει του ΑΕγχΠ τους ως ποσοστού του ΑΕγχΠ όλων των κρατών που συμμετέχουν στις εργασίες του Οργανισμού και, όσον αφορά το Eurodac, με ετήσιο ποσό σταθερού ποσοστού (ειδικά για κάθε συνδεδεμένη χώρα) των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος [άρθρο 4 και παράρτημα I]. Το σχέδιο ρύθμισης ορίζει περαιτέρω το νομικό καθεστώς του Οργανισμού στις συνδεδεμένες χώρες [άρθρο 5], την ευθύνη του Οργανισμού όσον αφορά τις συνδεδεμένες χώρες [άρθρο 6], την αναγνώριση από τις συνδεδεμένες χώρες της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου όσον αφορά τον Οργανισμό [άρθρο 7], τα προνόμια και τις ασυλίες του Οργανισμού στις συνδεδεμένες χώρες, καθώς και παρέκκλιση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης βάσει του οποίου επιτρέπεται στους υπηκόους των συνδεδεμένων χωρών να προσλαμβάνονται βάσει σύμβασης από τον Οργανισμό [άρθρο 9]. Το σχέδιο ρύθμισης περιλαμβάνει, τέλος, διατάξεις για την καταπολέμηση της απάτης [άρθρο 10], την επίλυση διαφορών [άρθρο 12], την έναρξη ισχύος [άρθρο 14], καθώς και τη διάρκεια και την παύση ισχύος [άρθρο 15].

Το Συμβούλιο παρέπεμψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το εν λόγω σχέδιο απόφασης αναφορικά με την υπογραφή της ρύθμισης με τις συνδεδεμένες χώρες όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών αυτών στον Οργανισμό.

Β. Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών στις εργασίες του Οργανισμού οριοθετείται σαφώς στη ρύθμιση σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή της για το σχέδιο απόφασης που υποβλήθηκε προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διασφάλιση της συμμετοχής των συνδεδεμένων χωρών και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να τελεί η εν λόγω συμμετοχή.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ρύθμιση με το Βασίλειο της Νορβηγίας, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας, την Ελβετική Συνομοσπονδία και το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών αυτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Έγγραφα αναφοράς

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

27.9.2018

Εξέταση στην επιτροπή

19.2.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

21.2.2019

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου