SOOVITUS nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise kokkuleppe, mis käsitleb kõnealuste riikide osalemist Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti töös, liidu nimel sõlmimise kohta

  21.2.2019 - (15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE)) - ***

  Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  Raportöör: Monica Macovei
  (Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

  Menetlus : 2018/0316(NLE)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0081/2019
  Esitatud tekstid :
  A8-0081/2019
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise kokkuleppe, mis käsitleb kõnealuste riikide osalemist Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti töös, liidu nimel sõlmimise kohta

  (15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

  (Nõusolek)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15832/2018),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise kokkuleppe eelnõu (12367/2018),

  –  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 74, artikli 77 lõike 2 punktidele a ja b, artikli 78 lõike 2 punktile e, artikli 79 lõike 2 punktile c, artikli 82 lõike 1 punktile d, artikli 85 lõikele 1, artikli 87 lõike 2 punktile a, artikli 88 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0035/2018),

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

  –  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A8-0081/2019),

  1.  annab nõusoleku kokkuleppe sõlmimiseks;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi valitsusele ja parlamendile.

  SELETUSKIRI

  A. Taust

  Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 74, artikli 77 lõike 2 punktidega a ja b, artikli 78 lõike 2 punktiga e, artikli 79 lõike 2 punktiga c, artikli 82 lõike 1 punktiga d, artikli 85 lõikega 1, artikli 87 lõike 2 punktiga a ja artikli 88 lõikega 2, koostoimes Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v, on ühinenud riikide osalemine Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (edaspidi „amet“) töös vajalik, pidades silmas, et need riigid on ühinenud Schengeni õigustiku ning Dublini ja Eurodaciga seotud meetmetega ning osalevad ameti hallatavates suuremahulistes IT-süsteemides.

  Määruse (EL) nr 1077/2011 artiklis 37, millega asutatakse amet, on sätestatud, et „ühinemislepingute asjaomaste sätete alusel töötatakse välja kord, millega muu hulgas nähakse ette Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamise ning Eurodaciga seotud meetmetega ühinenud riikide ameti töös osalemise laad ja ulatus ning üksikasjalikud eeskirjad, sealhulgas sätted osamaksu, töötajate ja hääleõiguse kohta“. Artiklis 37 viidatud riigid on Norra Kuningriik, Islandi Vabariik, Šveitsi Konföderatsioon ja Liechtensteini Vürstiriik, edaspidi „ühinenud riigid“.

  Kokkuleppe eelnõuga nähakse ette ühinenud riikide täielik osalemine ameti tegevuses [artikkel 1], osalemine ameti haldusnõukogus piiratud hääleõigusega teatavate otsuste tegemisel [artikkel 2], osalemine ameti nõuanderühmades piiratud hääleõigusega teatavate artiklis 2 osutatud otsuste tegemisel [artikkel 3], ühinenud riikide iga-aastane osamaks ameti eelarvesse seoses SISi, VISi, DubliNeti ja EESiga, mille summa oleneb iga riigi SKP suhtelisest suurusest protsentides võrreldes kõigi ameti tegevuses osalevate riikide SKPde summaga. Eurodaci puhul maksab iga ühinenud riik teatava protsendi Eurodaci eelarveaasta assigneeringutest [artikkel 4 ja I lisa]. Eelnõuga on kindlaks määratud ka ameti õiguslik seisund ühinenud riikides [artikkel 5], ameti vastutus ühinenud riikide ees [artikkel 6], ameti Euroopa Kohtu jurisdiktsiooni alla kuulumise tunnustamine ühinenud riikide poolt [artikkel 7], ameti privileegid ja immuniteedid ühinenud riikides ning erand personalieeskirjadest, millega ühinenud riikide kodanikel lubatakse ametis lepinguliselt töötada [artikkel 9]. Kokkuleppe eelnõu sisaldab ka sätteid pettuse vastu võitlemise [artikkel 10], vaidluste lahendamise [artikkel 12], jõustumise [artikkel 14] ning kokkuleppe kehtivuse ja lõpetamise kohta [artikkel 15].

  Nõukogu edastas Euroopa Parlamendile kõnealuse otsuse eelnõu ühinenud riikidega kokkuleppe sõlmimise kohta, milles käsitletakse nende riikide osalemist ametis.

  B. Raportööri seisukoht

  Raportöör tuletab meelde vajadust tagada, et kokkuleppes määratletakse täpselt ühinenud riikide osalemine ameti tegevuses, järgides määruse (EL) 1077/2011 artiklit 37. Sellega seoses kiidab ta heaks Euroopa Parlamendile nõusoleku saamiseks esitatud otsuse eelnõu, mis sisaldab nõutud elemente, millega tagatakse ühinenud riikide osalemine ja milles sätestatakse selle osalemise toimumise tingimused.

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Kokkulepe Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigiga nende riikide osalemise kohta Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti tegevuses

  Viited

  15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

  Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

  22.1.2019

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  LIBE

  30.1.2019

   

   

   

  Nõuandvad komisjonid

         istungil teada andmise kuupäev

  BUDG

  30.1.2019

  CONT

  30.1.2019

   

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

         otsuse kuupäev

  BUDG

  13.9.2018

  CONT

  10.9.2018

   

   

  Raportöörid

         nimetamise kuupäev

  Monica Macovei

  1.10.2018

   

   

   

  Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

  27.9.2018

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  19.2.2019

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  19.2.2019

   

   

   

  Esitamise kuupäev

  21.2.2019

  Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2019
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika