Menettely : 2018/0316(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0081/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0081/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0171

SUOSITUS     ***
PDF 156kWORD 53k
21.2.2019
PE 628.572v02-00 A8-0081/2019

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen kyseisten valtioiden osallistumista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan koskevan järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta

(15832/2018 – C8‑0035/2019 – 2018/0316(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Monica Macovei

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen kyseisten valtioiden osallistumista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan koskevan järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta

(15832/2018 – C8‑0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15832/2018),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin sekä Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan väliseksi järjestelyasiakirjaksi (12367/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 74 artiklan, 77 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan, 78 artiklan 2 kohdan e alakohdan, 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan, 82 artiklan 1 kohdan d alakohdan, 85 artiklan 1 kohdan, 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 88 artiklan 2 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0035/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0081/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä järjestelyasiakirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

A. Taustaa

Sen mukaisesti, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 74 artiklan, 77 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan, 78 artiklan 2 kohdan e alakohdan, 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan, 82 artiklan 1 kohdan d alakohdan, 85 artiklan 1 kohdan, 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 88 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa määrätään, assosioituneiden maiden osallistuminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan on tarpeellinen askel, kun otetaan huomioon niiden osallistuminen Schengenin säännöstöön sekä Dublinin yleissopimusta ja Eurodacia koskeviin toimenpiteisiin ja viraston hallinnoimiin laaja-alaisiin tietojärjestelmiin.

Viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 37 artiklassa säädetään, että ”Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Eurodacia koskeviin toimenpiteisiin osallistuvien maiden assosiaatiosopimusten määräysten mukaisesti luodaan järjestelyjä, joilla muun muassa määritellään, miten ja missä määrin nämä valtiot osallistuvat viraston toimintaan, ja annetaan tätä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien säännökset rahoitusosuuksista, henkilöstöstä ja äänioikeudesta”. Asetuksen 37 artiklassa tarkoitetut maat ovat Norjan kuningaskunta, Islannin tasavalta, Sveitsin valaliitto ja Liechtensteinin ruhtinaskunta, jäljempänä ’assosioituneet maat’.

Järjestelyasiakirjan luonnoksessa määrätään assosioituneiden maiden täysimääräisestä osallistumisesta viraston toimintaan [1 artikla], niiden edustuksesta viraston hallintoneuvostossa rajoitetuin äänioikeuksin tiettyjen päätösten osalta [2 artikla], niiden edustuksesta viraston neuvoa-antavissa ryhmissä rajoitetuin äänioikeuksin 2 artiklassa tarkoitettujen päätösten osalta [3 artikla], assosioituneiden maiden viraston talousarvioon maksamista vuosittaisista rahoitusosuuksista, joiden määräytymisperusteena on SIS-, VIS-, DubliNet- ja EES-järjestelmien osalta se, mikä on kyseisten maiden BKT:n prosentuaalinen osuus kaikkien viraston toimintaan osallistuvien valtioiden yhteenlasketusta BKT:sta, ja Eurodacin osalta (kunkin assosioituneen maan osalta vahvistettu) kiinteä prosenttiosuus kyseisen talousarviovuoden asianomaisista talousarviomäärärahoista [4 artikla ja liite I]. Lisäksi järjestelyasiakirjan luonnoksessa määritellään viraston oikeudellinen asema assosioituneissa maissa [5 artikla], viraston vastuu suhteessa assosioituneisiin maihin [6 artikla], unionin tuomioistuimen toimivallan tunnustaminen virastoa koskevissa asioissa assosioituneissa maissa [7 artikla], viraston erioikeudet ja vapaudet assosioituneissa maissa sekä henkilöstösääntöihin tehtävä poikkeus, jonka mukaan assosioituneiden maiden kansalaiset saavat työskennellä virastossa sopimusperusteisesti [9 artikla]. Järjestelyasiakirjan luonnoksessa on määräyksiä myös petosten torjunnasta [10 artikla], riitojen ratkaisemisesta [12 artikla], voimaantulosta [14 artikla] sekä voimassaolosta ja irtisanomisesta [15 artikla].

Neuvosto lähetti Euroopan parlamentin käsiteltäväksi tämän päätösluonnoksen assosioituneiden maiden osallistumista viraston toimintaan koskevan järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta niiden kanssa.

B. Esittelijän kanta

Esittelijä muistuttaa olevan tarpeen varmistaa, että assosioituneiden maiden osallistuminen viraston toimintaan rajataan järjestelyasiakirjassa selkeästi asetuksen (EU) N:o 1077/2011 37 artiklan mukaisesti. Esittelijä suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti Euroopan parlamentille hyväksyntää varten toimitettuun päätösluonnokseen, joka sisältää tarvittavat osatekijät assosioituneiden maiden osallistumisen varmistamiseksi ja jossa vahvistetaan tämän osallistumisen edellytykset.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistumista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan koskeva kyseisten valtioiden kanssa tehtävä järjestelyasiakirja

Viiteasiakirjat

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

27.9.2018

Valiokuntakäsittely

19.2.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.2.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.2.2019

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö