Nós Imeachta : 2018/0316(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0081/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0081/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 13/03/2019 - 11.7

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0171

MOLADH     ***
PDF 159kWORD 53k
21.2.2019
PE 628.572v02-00 A8-0081/2019

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an Socrú a thabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais, idir an tAontas Eorpach, de pháirt amháin, agus Ríocht na hIorua, Poblacht na hÍoslainne, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, den pháirt eile, i dtaca le rannpháirtíocht na Stát sin sa Ghníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

(15832/2018 – C8‑0035/2019 – 2018/0316(NLE))

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Rapóirtéir: Monica Macovei

(Nós imeachta simplithe – Riail 50(1) de na Rialacha Nós Imeachta)

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an Socrú a thabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais, idir an tAontas Eorpach, de pháirt amháin, agus Ríocht na hIorua, Poblacht na hÍoslainne, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, den pháirt eile, i dtaca le rannpháirtíocht na Stát sin sa Ghníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

(15832/2018 – C8‑0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (15832/2018),

–  ag féachaint don dréachtsocrú idir an tAontas Eorpach agus Ríocht na hIorua, Poblacht na hÍoslainne, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin (12367/2018),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a chuir an Chomhairle isteach i gcomhréir le hAirteagal 74, le hAirteagal 77(2)(a) agus (b), Airteagail 78(2)(e), 79(2)(c), 82(1)(d), 85(1), 87(2)(a) agus 88(2) agus le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8-0035/2018),

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus (4) agus Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0081/2019),

1.  Ag tabhairt a toilithe chun an socrú a thabhairt i gcrích;

2.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus rialtais agus parlaimintí Ríocht na hIorua, Phoblacht na hÍoslainne, Chónaidhm na hEilvéise agus Phrionsacht Lichtinstéin.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

A. Cúlra

I gcomhréir le hAirteagal 74, Airteagal 77(2)(a) agus (b), Airteagail 78(2)(e), 79(2)(c), 82(1)(d), 85(1), 87(2)(a) agus 88(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) in éineacht le hAirteagal 218(6)(a)(v) CFAE, is riachtanach rannpháirtíocht na dtíortha comhlacha in obair na Ghníomhaireachta Eorpaí le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais (an Ghníomhaireacht), ag féachaint dá gcomhlachas le acquis Schengen agus le bearta a bhaineann le Baile Átha Cliath agus Eurodac agus dá rannpháirtíocht i gcórais TF ar mhórscála arna n-oibriú ag an nGníomhaireacht.

In Airteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, lena mbunaítear an Ghníomhaireacht, sonraítear an méid seo a leanas: “Faoi fhorálacha ábhartha a gcomhaontuithe comhlachais, déanfar socruithe chun, inter alia, cineál agus méid rannpháirtíocht na dtíortha atá comhlachaithe le cur chun feidhme, le cur i bhfeidhm agus le forbairt acquis Schengen agus le bearta a bhaineann le Eurodac in obair na Gníomhaireachta, lena n-áirítear forálacha maidir le ranníocaíochtaí airgeadais, maidir leis an bhfoireann agus le cearta vótála a shonrú, agus déanfar socruithe chun na rialacha mionsonraithe maidir le rannpháirtíocht na dtíortha sin a shonrú freisin.” Is iad na tíortha dá dtagraítear in Airteagal 37 ná Ríocht na hIorua, Poblacht na hÍoslainne, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, dá ngairtear “tíortha comhlacha” ina dhiaidh seo.

Tuartar leis an Dréachtsocrú rannpháirtíocht iomlán na dtíortha comhlacha i ngníomhaíochtaí na Gníomhaireachta [Airteagal 1], ionadaíocht ar Bhord Bainistíochta na Gníomhaireachta agus cearta vótála teoranta acu maidir le cinntí áirithe [Airteagal 2], ionadaíocht i nGrúpaí Comhairleacha na Gníomhaireachta agus cearta vótála teoranta acu maidir leis na cinntí dá dtagraítear faoi Airteagal 2 [Airteagal 3], ranníocaíochtaí airgeadais bliantúla ó na tíortha comhlacha le buiséad na Gníomhaireachta i dtaca le SIS, VIS, DubliNet agus EES i bhfoirm suim bhliaintúil arna ríomh i gcomhréir lena OTI mar chéatadán de OTI na Stát go léir atá rannpháirteach in obair na Gníomhaireachta agus, i dtaca le Eurodac, i bhfoirm suim bhliantúil ar céatadán seasta í (céatadán sonrach i gcás gach tíre comhlaí) de na leithreasuithe buiséadacha don bhliain airgeadais. [Airteagal 4 agus Iarscríbhinn I]. Sa dréachtsocrú, sainítear tuilleadh stádas dlíthiúil na Gníomhaireachta sna tíortha comhlacha [Airteagal 5], dliteanas na Gníomhaireachta i dtaca leis na tíortha comhlacha [Airteagal 6], aitheantas ó na tíortha comhlacha do dhlínse na Cúirte Breithiúnais i dtaca leis an nGníomhaireacht [Airteagal 7], pribhléidí agus díolúintí na Gníomhaireachta sna tíortha comhlacha, agus maolú ar na rialacháin foirne lena gceadaítear do náisiúnaigh de chuid na dtíortha comhlacha a bheith fostaithe faoi chonradh ag an nGníomhaireacht [Airteagal 9]. Ar deireadh, tá sa dréachtsocrú forálacha maidir leis an gcalaois a chomhrac [Airteagal 10], réiteach díospóidí [Airteagal 12], teacht i bhfeidhm [Airteagal 14] agus bailíocht agus foirceannadh [Airteagal 15].

Tharchuir an Chomhairle an dréachtchinneadh atá ann faoi láthair faoi shíniú an tSocraithe leis na tíortha comhlacha i dtaca le rannpháirtíocht na Stát sin sa Ghníomhaireacht chuig Parlaimint na hEorpa.

B. Seasamh an Rapóirtéara

Meabhraíonn an Rapóirtéir gur gá a áirithiú go ndéanfar rannpháirtíocht na dtíortha comhlacha in obair na Gníomhaireachta a leagan amach go soiléir sa Socrú i ndáil le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011. I dtaca leis sin, cuireann sí fáilte roimh an Dréachtchinneadh a cuireadh faoi bhráid na Parlaiminte le haghaidh toilithe ina bhfuil na gnéithe is gá chun rannpháirtíocht na dtíortha comhlacha a áirithiú agus ina socraítear na coinníollacha faoinar féidir leis an rannpháirtíocht sin a bheith ann.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Socrú le Ríocht na hIorua, Poblacht na hÍoslainne, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i dtaca le rannpháirtíocht na Stát sin sa Ghníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

Tagairtí

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

22.1.2019

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

27.9.2018

Pléite sa choiste

19.2.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

19.2.2019

 

 

 

Dáta don chur síos

21.2.2019

An nuashonrú is déanaí: 27 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais