Postupak : 2018/0316(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0081/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0081/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0171

PREPORUKA     ***
PDF 161kWORD 53k
21.2.2019
PE 628.572v02-00 A8-0081/2019

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Aranžmana između Europske unije, s jedne strane, i Kraljevine Norveške, Republike Islanda, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna, s druge strane, o sudjelovanju tih država u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Monica Macovei

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Aranžmana između Europske unije, s jedne strane, i Kraljevine Norveške, Republike Islanda, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna, s druge strane, o sudjelovanju tih država u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (15832/2018),

–  uzimajući u obzir Nacrt aranžmana između Europske Unije i Kraljevine Norveške, Republike Islanda, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna (12367/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 74., člankom 77. stavkom 2. točkama (a) i (b), člankom 78. stavkom 2. točkom (e), člankom 79. stavkom 2. točkom (c), člankom 82. stavkom 1. točkom (d), člankom 85. stavkom 1., člankom 87. stavkom 2. točkom (a) i člankom 88. stavkom 2. te člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) podtočkom (v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0035/2018),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0081/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kraljevine Norveške, Republike Islanda, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna.


OBRAZLOŽENJE

A. Kontekst

U skladu s člankom 74., člankom 77. stavkom 2. točkama (a) i (b), člankom 78. stavkom 2. točkom (e), člankom 79. stavkom 2. točkom (c), člankom 82. stavkom 1. točkom (d), člankom 85. stavkom 1., člankom 87. stavkom 2. točkom (a) i člankom 88. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU) zajedno s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom (v) UFEU-a sudjelovanje pridruženih zemalja u radu Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (dalje u tekstu „Agencija”) nužan je korak s obzirom na njihovo pridruživanje schengenskoj pravnoj stečevini i mjerama povezanima s Dublinskom uredbom i Eurodacom te njihovo sudjelovanje u opsežnim informacijskim sustavima kojima upravlja Agencija.

Člankom 37. Uredbe (EU) 1077/2011, temeljem kojeg se osniva Agencija, propisuje se sljedeće: „U skladu s odgovarajućim odredbama pojedinih sporazuma o pridruživanju usvajaju se propisi kako bi se odredila, između ostalog, priroda, opseg i podrobna pravila sudjelovanja država koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera Eurodaca u radu Agencije, uključujući odredbe o financijskim doprinosima, osoblju i pravima glasa.” Zemlje na koje se odnosi članak 37. su Kraljevina Norveška, Republika Island, Švicarska Konfederacija i Kneževina Lihtenštajn (dalje u tekstu „pridružene zemlje”).

Nacrtom sporazuma predviđaju se: potpuno sudjelovanje pridruženih zemalja u aktivnostima Agencije [članak 1.], zastupanje u Upravnom odboru Agencije s ograničenim pravom glasa u određenim odlukama [članak 2.], zastupanje u savjetodavnim skupinama Agencije s ograničenim pravom glasa u odlukama iz članka 2. [članak 3.], godišnji financijski doprinosi pridruženih zemalja proračunu Agencije u pogledu SIS-a, VIS-a, DubliNeta i EES-a u obliku godišnjeg iznosa izračunatog u skladu s BDP-om, kao postotka BDP-ova svih država koje sudjeluju u radu Agencije i, u pogledu Eurodaca, u obliku godišnjeg iznosa fiksnog postotka (koji je zaseban za svaku pridruženu zemlju) relevantnih odobrenih proračunskih sredstava za proračunsku godinu [članak 4. i Prilog I.]. U Nacrtu aranžmana pobliže se definiraju: pravni status Agencije u pridruženim zemljama [članak 5.], odgovornost Agencije u pogledu pridruženih zemalja [članak 6.], priznavanje nadležnosti Suda Europske unije za Agenciju od strane pridruženih zemalja [članak 7.], povlastice i imuniteti Agencije u pridruženim zemljama te odstupanje od Pravilnika o osoblju kojim se omogućuje da Agencija ugovorno angažira državljane pridruženih zemalja [članak 9.]. Naposljetku, Nacrt aranžmana sadržava odredbe o borbi protiv prijevara [članak 10.], rješavanju sporova [članak 12.], stupanju na snagu [članak 14.] te valjanosti i prestanku važenja [članak 15.].

Vijeće je uputilo Europskom parlamentu trenutačni nacrt odluke o potpisivanju aranžmana s pridruženim zemljama o sudjelovanju tih zemalja u Agenciji.

B. Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica podsjeća na potrebu da se zajamči sudjelovanje pridruženih zemalja u radu Agencije jasno utvrđeno Aranžmanom u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) 1077/2011. U tom pogledu izvjestiteljica pozdravlja Nacrt odluke podnesen za davanje suglasnosti Europskom parlamentu, koji sadrži potrebne elemente za osiguranje sudjelovanja pridruženih zemalja i kojim se utvrđuju uvjeti pod kojima može doći do tog sudjelovanja.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum s Kraljevinom Norveškom, Republikom Islandom, Švicarskom Konfederacijom i Kneževinom Lihtenštajnom o sudjelovanju tih država u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

Referentni dokumenti

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

22.1.2019

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

27.9.2018

Razmatranje u odboru

19.2.2019

 

 

 

Datum usvajanja

19.2.2019

 

 

 

Datum podnošenja

21.2.2019

Posljednje ažuriranje: 27. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti