Procedūra : 2018/0316(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0081/2019

Pateikti tekstai :

A8-0081/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0171

REKOMENDACIJA     ***
PDF 166kWORD 53k
21.2.2019
PE 628.572v02-00 A8-0081/2019

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje sudarymo Sąjungos vardu projekto

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Monica Macovei

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje sudarymo Sąjungos vardu projekto

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15832/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės, Islandijos Respublikos, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo projektą (12367/2018),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 74 straipsnį, 77 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 78 straipsnio 2 dalies e punktą, 79 straipsnio 2 dalies c punktą, 82 straipsnio 1 dalies d punktą, 85 straipsnio 1 dalį, 87 straipsnio 2 dalies a punktą ir 88 straipsnio 2 dalį, taip pat 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0035/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0081/2019),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Norvegijos Karalystės, Islandijos Respublikos, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

A. Bendrosios aplinkybės

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 74 straipsnį, 77 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 78 straipsnio 2 dalies e punktą, 79 straipsnio 2 dalies c punktą, 82 straipsnio 1 dalies d punktą, 85 straipsnio 1 dalį, 87 straipsnio 2 dalies a punktą ir 88 straipsnio 2 dalį kartu su SESV 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu asocijuotųjų šalių dalyvavimas Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) veikloje yra būtinas, nes jos yra prisijungusios prie Šengeno acquis ir Dublino bei „Eurodac“ priemonių, taip pat dalyvauja su Agentūros valdomomis didelės apimties IT sistemomis susijusioje veikloje.

Reglamento (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama agentūra, 37 straipsnyje teigiama: „Pagal atitinkamas asociacijos susitarimų nuostatas susitariama, siekiant nustatyti, inter alia, šalių, susijusių su Šengeno acquis ir „Eurodac“ priemonių įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu, dalyvavimo Agentūros darbe pobūdį, mastą bei išsamias taisykles, įskaitant nuostatas dėl finansinių įnašų, personalo ir balsavimo teisių“. 37 straipsnyje minimos šalys yra Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika, Šveicarijos Konfederacija ir Lichtenšteino Kunigaikštystė; jos toliau vadinamos asocijuotosiomis šalimis.

Susitarimo projekte numatomas visapusiškas asocijuotųjų šalių dalyvavimas Agentūros veikloje [1 straipsnis], atstovavimas Agentūros valdyboje suteikiant ribotas balsavimo teises priimant tam tikrus sprendimus [2 straipsnis], atstovavimas Agentūros patariamosiose grupėse suteikiant ribotas balsavimo teises priimant 2 straipsnyje nurodytus sprendimus [3 straipsnis], metiniai asocijuotųjų šalių finansiniai įnašai į Agentūros biudžetą: SIS, VIS, „DubliNet“ ir AIS atvejais – metinės sumos, apskaičiuojamos pagal šalies BVP, kaip visų Agentūros darbe dalyvaujančių valstybių narių BVP procentinė dalis; sistemos „Eurodac“ atveju – metinės sumos, apskaičiuojamos taikant (konkrečiai kiekvienai asocijuotajai šaliai) nustatytą atitinkamų biudžeto asignavimų biudžetiniams metams procentinę dalį. [4 straipsnis ir I priedas]. Susitarimo projekte taip pat apibrėžtas Agentūros teisinis statusas asocijuotosiose šalyse [5 straipsnis], Agentūros atsakomybė asocijuotosioms šalims [6 straipsnis], su Agentūra susijusios Teisingumo Teismo jurisdikcijos pripažinimas asocijuotosiose šalyse [7 straipsnis], Agentūros privilegijos ir imunitetai asocijuotosiose šalyse ir nuo tarnybos nuostatų nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią Agentūra gali pagal sutartis įdarbinti asocijuotųjų šalių piliečius [9 straipsnis]. Galiausiai pažymėtina, kad į susitarimo projektą įtrauktos nuostatos dėl kovos su sukčiavimu [10 straipsnis], ginčų sprendimo [12 straipsnis], susitarimo įsigaliojimo [14 straipsnis] ir susitarimo galiojimo bei nutraukimo [15 straipsnis].

Taryba perdavė šį sprendimo dėl susitarimo pasirašymo su asocijuotosiomis šalimis dėl jų dalyvavimo Agentūros veikloje projektą Europos Parlamentui.

B. Pranešėjos nuomonė

Pranešėja primena, jog būtina užtikrinti, kad asocijuotųjų šalių dalyvavimas Agentūros veikloje būtų aiškiai apibrėžtas susitarime, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 37 straipsnį. Šiuo atžvilgiu ji palankiai vertina Europos Parlamentui siekiant gauti jo pritarimą pateiktą sprendimo projektą, kuriame pateikti būtini asocijuotųjų šalių dalyvavimą užtikrinantys ir sąlygas, pagal kurias šis dalyvavimas gali būti vykdomas, nustatantys elementai.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje

Nuorodos

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

22.1.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

27.9.2018

Svarstymas komitete

19.2.2019

 

 

 

Priėmimo data

19.2.2019

 

 

 

Pateikimo data

21.2.2019

Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika