Procedūra : 2018/0316(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0081/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0081/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 11.7

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0171

IETEIKUMS     ***
PDF 170kWORD 53k
21.2.2019
PE 628.572v02-00 A8-0081/2019

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Norvēģijas Karalisti, Islandes Republiku, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, no otras puses, par šo valstu līdzdalību Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Monica Macovei

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

PR_NLE-AP_Agreement

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Norvēģijas Karalisti, Islandes Republiku, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, no otras puses, par šo valstu līdzdalību Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (15832/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības un Norvēģijas Karalistes, Islandes Republikas, Šveices Konfederācijas un Lihtenšteinas Firstistes vienošanās projektu (12367/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 74. pantu, 77. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu, 78. panta 2. punkta e) apakšpunktu, 79. panta 2. punkta c) apakšpunktu, 82. panta 1. punkta d) apakšpunktu, 85. panta 1. punktu, 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 88. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu (C8-0035/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0081/2019),

1.  sniedz piekrišanu vienošanās slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Norvēģijas Karalistes, Islandes Republikas, Šveices Konfederācijas un Lihtenšteinas Firstistes valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

A. Vispārīga informācija

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 74. pantu, 77. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu, 78. panta 2. punkta e) apakšpunktu, 79. panta 2. punkta c) apakšpunktu, 82. panta 1. punkta d) apakšpunktu, 85. panta 1. punktu, 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 88. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu asociācijas valstu līdzdalība Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (“Aģentūra”) ir nepieciešama, ņemot vērā to asociāciju Šengenas acquis un ar Dublinas konvencijas un ar Eurodac saistīto pasākumu īstenošanā, kā arī to līdzdalību lielapjoma IT sistēmās, kuras pārvalda Aģentūra.

Tās Regulas (ES) 1077/2011 37. pantā, ar kuru izveido Aģentūru, ir teikts: “Saskaņā ar attiecīgajiem asociācijas nolīgumu noteikumiem izstrādā mehānismus, lai, inter alia, noteiktu, kā un cik plaši valstis, kas ir asociētas Šengenas acquis un ar Eurodac saistīto pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, var piedalīties aģentūras darbā, kā arī sīki izstrādātus noteikumus par to dalību, tostarp noteikumus par finanšu iemaksām, personālu un balsstiesībām.” Regulas 37. pantā minētās valstis ir Norvēģijas Karaliste, Islandes Republika, Šveices Konfederācija un Lihtenšteinas Firstiste, kuras turpmāk tekstā tiek sauktas par “asociētajām valstīm”.

Vienošanās projektā ir paredzēta asociēto valstu pilnīga dalība Aģentūras darbībās [1. pants], pārstāvība Aģentūras valdē ar ierobežotām balsstiesībām attiecībā uz atsevišķiem lēmumiem [2. pants], pārstāvība Aģentūras padomdevēju grupās ar ierobežotām balsstiesībām attiecībā uz lēmumiem, kas ir minēti 2. pantā [3. pants], asociēto valstu ikgadējas finansiālās iemaksas Aģentūras budžetā attiecībā uz SIS, VIS, DubliNet un IIS kā gada summa, ko aprēķina saskaņā ar to IKP, proti, procentuāla daļa no visu Aģentūras darbā iesaistīto valstu IKP, un attiecībā uz Eurodac — kā gada summa, proti, noteikta procentuālā daļa (konkrēti noteikta katrai asociētajai valstij) no budžeta gadam paredzētajām attiecīgajām budžeta apropriācijām. [4. pants un I pielikums]. Vienošanās projektā turklāt ir noteikts Aģentūras juridiskais statuss asociētajās valstīs [5. pants], Aģentūras atbildība attiecībā uz asociētajām valstīm [6. pants], Eiropas Savienības Tiesas jurisdikcijas atzīšana no asociēto valstu puses attiecībā uz Aģentūru [7. pants], Aģentūras privilēģijas un imunitāte asociētajās valstīs, kā arī izņēmums no Civildienesta noteikumiem, saskaņā ar kuru, asociēto valstu valstspiederīgos var pieņemt darbā, pamatojoties uz līgumu, kas ir noslēgts ar Aģentūru [9. pants]. Visbeidzot, vienošanās projektā ir iekļauti noteikumi par krāpšanas apkarošanu [10. pants], strīdu izšķiršanu [12. pants], stāšanos spēkā [14. pants] un spēkā esību un beigšanos [15. pants].

Padome Eiropas Parlamentam piekrišanas nolūkā nosūtīja šo lēmuma projektu par to, lai parakstītu Vienošanos ar asociētajām valstīm par minēto valstu līdzdalību Aģentūrā.

B. Referentes nostāja

Referente atgādina par vajadzību nodrošināt, lai asociēto valstu līdzdalība Aģentūras darbā Vienošanās tekstā tiktu reglamentēta precīzi, ņemot vērā Regulas (ES) 1077/2011 37. pantu. Šajā sakarībā viņa atzinīgi izsakās par Eiropas Parlamentam piekrišanas nolūkā iesniegto lēmuma projektu, kurš satur vajadzīgos elementus, ar kuriem nodrošina asociēto valstu dalību, un kurā ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem minēto valstu līdzdalība ir iespējama.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Vienošanās ar Norvēģijas Karalisti, Islandes Republiku, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par šo valstu līdzdalību Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

Atsauces

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

22.1.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

27.9.2018

Izskatīšana komitejā

19.2.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

19.2.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

21.2.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika