Procedure : 2018/0316(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0081/2019

Ingediende teksten :

A8-0081/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/03/2019 - 11.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0171

AANBEVELING     ***
PDF 159kWORD 53k
21.2.2019
PE 628.572v02-00 A8-0081/2019

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de regeling tussen de Europese Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek IJsland, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein, anderzijds, over de deelname van deze landen aan het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

(15832/2018 – C8‑0035/2019 – 2018/0316(NLE))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Monica Macovei

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de regeling tussen de Europese Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek IJsland, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein, anderzijds, over de deelname van deze landen aan het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

(15832/2018 – C8‑0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15832/2018),

–  gezien de ontwerpregeling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek IJsland, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein (12367/2018),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 74, artikel 77, lid 2, onder a) en b), artikel 78, lid 2, onder e), artikel 79, lid 2, onder c), artikel 82, lid 1, onder d), artikel 85, lid 1, artikel 87, lid 2, onder a), artikel 88, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt  v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0035/2018),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0081/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de regeling;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek IJsland, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein.


TOELICHTING

A. Achtergrond

Overeenkomstig artikel 74, artikel 77, lid 2, onder a) en b), artikel 78, lid 2, onder e), artikel 79, lid 2, onder c), artikel 82, lid 1, onder d), artikel 85, lid 1, artikel 87, lid 2, onder a) en artikel 88, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), punt v) VWEU, is de deelname van geassocieerde landen aan de werkzaamheden van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (het Agentschap) een noodzakelijke stap gezien hun betrokkenheid bij het Schengenacquis en bij maatregelen in verband met Dublin en Eurodac en hun deelname aan de grootschalige IT-systemen die door het Agentschap worden beheerd.

In artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1077/2011, waarbij het Agentschap wordt opgericht, is het volgende bepaald: "Regelingen betreffende onder meer de aard en de omvang van, alsook de nadere regels voor de deelname van de landen die zijn betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis en de Eurodac-maatregelen aan de werkzaamheden van het Agentschap, met inbegrip van bepalingen ten aanzien van de financiële bijdragen, het personeel en het stemrecht, worden getroffen krachtens de desbetreffende bepalingen van de associatieovereenkomsten." De in artikel 37 bedoelde landen zijn het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek IJsland, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein, hierna de "geassocieerde landen" genoemd.

In de ontwerpregeling wordt voorzien in de volledige deelname van de geassocieerde landen aan de activiteiten van het Agentschap [artikel 1], de vertegenwoordiging in de raad van bestuur van het Agentschap met tot bepaalde besluiten beperkt stemrecht [artikel 2], de vertegenwoordiging in de adviesgroepen van het Agentschap met stemrecht beperkt tot in artikel 2 bedoelde besluiten [artikel 3], de jaarlijkse financiële bijdrage van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland aan de begroting van het Agentschap (voor het SIS, het VIS, DubliNet en het EES berekend op basis van het bbp van het betrokken land als procentueel aandeel van het bbp van alle landen die deelnemen aan de werkzaamheden van het Agentschap, en voor Eurodac berekend als een vast, voor elk land specifiek procentueel aandeel van de betrokken kredieten voor het begrotingsjaar) [artikel 4 en bijlage I]. Andere onderwerpen die in de ontwerpregeling zijn vastgelegd, zijn de juridische status van het Agentschap in de geassocieerde landen [artikel 5], de aansprakelijkheid van het Agentschap ten aanzien van de geassocieerde landen [artikel 6], de erkenning door de geassocieerde landen van de bevoegdheid van het Hof van Justitie met betrekking tot het Agentschap [artikel 7], de voorrechten en immuniteiten van het Agentschap in de geassocieerde landen en een afwijking van het personeelsstatuut op grond waarvan onderdanen van de geassocieerde landen op contractbasis in dienst kunnen worden genomen door het Agentschap [artikel 9]. Ten slotte bevat de ontwerpregeling bepalingen inzake fraudebestrijding [artikel 10], geschillenbeslechting [artikel 12], inwerkingtreding [artikel 14] en geldigheid en beëindiging [artikel 15].

De Raad heeft onderhavig ontwerp van besluit inzake de sluiting van de regeling met de geassocieerde landen over de deelname van deze landen aan het Agentschap voorgelegd aan het Europees Parlement.

B. Standpunt van de rapporteur

De rapporteur wijst erop dat de deelname van de geassocieerde landen aan de werkzaamheden van het Agentschap duidelijk moet worden omschreven in de regeling in overeenstemming met artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1077/2011. In dit verband is zij ingenomen met het ontwerp van besluit dat ter goedkeuring is ingediend bij het Europees Parlement, dat de nodige elementen bevat om de deelname van de geassocieerde landen te waarborgen en waarin de voorwaarden voor deze deelname worden vastgesteld.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Regeling met het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek IJsland, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein over de deelname van deze landen aan het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Document- en procedurenummers

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

22.1.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

27.9.2018

Behandeling in de commissie

19.2.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

19.2.2019

 

 

 

Datum indiening

21.2.2019

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid