Procedura : 2018/0316(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0081/2019

Teksty złożone :

A8-0081/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 11.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0171

ZALECENIE     ***
PDF 173kWORD 54k
21.2.2019
PE 628.572v02-00 A8-0081/2019

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia między Unią Europejską, z jednej strony, a Królestwem Norwegii, Republiką Islandii, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, dotyczącego udziału tych państw w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Monica Macovei

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia między Unią Europejską, z jednej strony, a Królestwem Norwegii, Republiką Islandii, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, dotyczącego udziału tych państw w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (15832/2018),

–  uwzględniając projekt porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Norwegii, Republiką Islandii, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu (12367/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedłożony przez Radę na mocy art. 74, art. 77 ust. 2 lit. a) i b), art. 78 ust. 2 lit. e), art. 79 ust. 2 lit. c), art. 82 ust. 1 lit. d), art. 85 ust. 1, art. 87 ust. 2 lit. a) i art. 88 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0035/2018),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0081/2019),

1.  wyraża zgodę na zawarcie porozumienia;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Norwegii, Republiki Islandii, Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Liechtensteinu.


UZASADNIENIE

A. Kontekst

Zgodnie z art. 74, art. 77 ust. 2 lit. a) i b), art. 78 ust. 2 lit. e), art. 79 ust. 2 lit. c), art. 82 ust. 1 lit. d), art. 85 ust. 1, art. 87 ust. 2 lit. a) i art. 88 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v) TFUE udział krajów stowarzyszonych w pracach Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Agencja) jest niezbędnym krokiem, z uwagi na powiązania tych krajów z dorobkiem Schengen oraz ze środkami związanymi z systemem dublińskim i Eurodac, a także z uwagi na udział tych krajów w wielkoskalowych systemach informatycznych obsługiwanych przez agencję.

W art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, które ustanawia Agencję, stwierdza się, co następuje: „Na mocy stosownych postanowień umów o uczestnictwie w dorobku Schengen dokonuje się ustaleń między innymi w odniesieniu do charakteru, zakresu i szczegółowych zasad udziału w pracy agencji krajów włączonych we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac, w tym w odniesieniu do przepisów dotyczących wkładów finansowych, pracowników i prawa głosu”. Kraje, o których mowa w art. 37, to Królestwo Norwegii, Republika Islandii, Konfederacja Szwajcarska i Księstwo Liechtensteinu, zwane dalej „krajami stowarzyszonymi”.

W projekcie porozumienia przewiduje się pełne uczestnictwo krajów stowarzyszonych w działaniach Agencji [art. 1], reprezentację w zarządzie Agencji z prawem głosu ograniczonym do niektórych decyzji [art. 2], reprezentację w grupach doradczych Agencji z prawem głosu ograniczonym do decyzji, o których mowa w art. 2 [art. 3], roczny wkład finansowy krajów stowarzyszonych do budżetu agencji w odniesieniu do SIS, VIS, DubliNet i EES w postaci kwoty rocznej obliczonej proporcjonalnie do wartości procentowej PKB w stosunku do PKB wszystkich państw uczestniczących w pracach Agencji, a w odniesieniu do Eurodac – w postaci kwoty rocznej o stałej wartości procentowej (określonej dla każdego kraju stowarzyszonego) odpowiednich środków budżetowych na dany rok budżetowy [art. 4 i załącznik I]. W projekcie porozumienia określono ponadto status prawny Agencji w krajach stowarzyszonych [art. 5], odpowiedzialność Agencji w odniesieniu do krajów stowarzyszonych [art. 6], uznanie przez kraje stowarzyszone właściwości Trybunału Sprawiedliwości wobec Agencji [art. 7], przywileje i immunitety Agencji w krajach stowarzyszonych, a także odstępstwo dotyczące regulaminu pracowniczego umożliwiające zatrudnienie przez Agencję na podstawie umowy obywateli krajów stowarzyszonych [art. 9]. Projekt porozumienia zawiera również postanowienia dotyczące zwalczania nadużyć finansowych [art. 10], rozstrzygania sporów [art. 12], wejścia w życie [art. 14] oraz ważności i rozwiązania porozumienia [art. 15].

Rada skierowała do Parlamentu Europejskiego przedmiotowy projekt decyzji dotyczącej podpisania porozumienia z krajami stowarzyszonymi w sprawie ich udziału w pracach Agencji.

B. Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni przypomina, że należy dopilnować, aby udział krajów stowarzyszonych w pracach Agencji był jasno określony w porozumieniu zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1077/2011. Mając to na względzie, sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje projekt decyzji przedłożony celem wydania zgodny przez Parlament Europejski, w którym to projekcie uwzględniono elementy wymagane do zapewnienia udziału krajów stowarzyszonych oraz określono warunki takiego udziału.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Porozumienie z Królestwem Norwegii, Republiką Islandii, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu dotyczące udziału tych państw w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Odsyłacze

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

22.1.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

27.9.2018

Rozpatrzenie w komisji

19.2.2019

 

 

 

Data przyjęcia

19.2.2019

 

 

 

Data złożenia

21.2.2019

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności