ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v mene Únie

21.2.2019 - (15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE)) - ***

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Monica Macovei
(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2018/0316(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0081/2019
Predkladané texty :
A8-0081/2019
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v mene Únie

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15832/2018),

–  so zreteľom na návrh dojednania medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom (12367/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o súhlas, ktorý predložila Rada v súlade s článkami 74, 77 ods. 2 písm. a) a b), 78 ods. 2 písm. e), článok 79 ods. 2 písm. c), článok 82 ods. 1 a článok 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0035/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0081/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dojednania;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežatstva.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Kontext

V súlade s článkami 74, 77 ods. 2 písm. a) a b), 78 ods. 2 písm. e), 79 ods. 2 písm. c), 82 ods. 1 písm. d), 85 ods. 1, 87 ods. 2 písm. a) a 88 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v) ZFEÚ je účasť pridružených krajín na práci Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“) nevyhnutným krokom, a to vzhľadom na ich pridruženie k schengenskému acquis a k opatreniam súvisiacim s nariadením Dublin a so systémom Eurodac, ako aj na ich účasť na rozsiahlych informačných systémoch prevádzkovaných agentúrou.

V článku 37 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje agentúra, sa stanovuje, že „na základe príslušných ustanovení dohôd o pridružení sa prijmú opatrenia, v ktorých sa okrem iného určí charakter, rozsah a podrobné pravidlá účasti krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim so systémom Eurodac na činnosti agentúry vrátane ustanovení o finančných príspevkoch, zamestnancoch a hlasovacích právach“. Krajiny, na ktoré sa odkazuje v článku 37, sú Nórske kráľovstvo, Islandská republika, Švajčiarska konfederácia a Lichtenštajnské kniežatstvo, ďalej len „pridružené krajiny“.

V návrhu dojednania sa predpokladá plná účasť pridružených krajín na činnostiach agentúry [článok 1], zastúpenie v správnej rade agentúry s obmedzenými právami hlasovať o určitých rozhodnutiach [článok 2], zastúpenie v poradných skupinách agentúry s obmedzenými právami hlasovať o určitých rozhodnutiach uvedených v článku 2 [článok 3], ročné finančné príspevky pridružených krajín do rozpočtu agentúry, pokiaľ ide o SIS, VIS, DubliNet a EES, a to formou ročnej sumy vypočítanej podľa ich hrubého domáceho produktu (HDP) ako percentuálny podiel HDP všetkých štátov zúčastňujúcich sa na činnosti agentúry, a, pokiaľ ide o systém Eurodac, formou ročnej sumy vo výške stanoveného percentuálneho podielu (osobitného pre každú pridruženú krajinu) príslušných rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom roku [článok 4 a príloha I]. V návrhu dojednania sa ďalej vymedzuje právne postavenie agentúry v pridružených krajinách [článok 5], zodpovednosť agentúry, pokiaľ ide o pridružené krajiny [článok 6], uznanie právomocí Súdneho dvora v súvislosti s agentúrou pridruženými krajinami [článok 7], výsady a imunity agentúry v pridružených krajinách, ako aj odchýlka od služobného poriadku, na základe ktorej môžu byť štátni príslušníci pridružených krajín zmluvnými zamestnancami agentúry [článok 9]. Návrh dojednania zahŕňa aj ustanovenia týkajúce sa boja proti podvodom [článok 10], urovnávania sporov [článok 12], nadobudnutia účinnosti [článok 14], ako aj platnosti a ukončenia platnosti dojednania [článok 15].

Rada predložila Európskemu parlamentu tento návrh rozhodnutia o podpísaní dojednania s pridruženými krajinami o účasti týchto štátov v agentúre.

B. Pozícia spravodajkyne

Spravodajkyňa pripomína, že je potrebné zabezpečiť, aby účasť pridružených krajín na práci agentúry bola v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 jasne vymedzená v dojednaní. V tejto súvislosti víta návrh rozhodnutia predložený Európskemu parlamentu na udelenie súhlasu, ktorý obsahuje požadované prvky na zabezpečenie účasti pridružených krajín a stanovuje podmienky, za ktorých sa táto účasť môže uskutočniť.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda s Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Referenčné čísla

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

22.1.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

27.9.2018

Prerokovanie vo výbore

19.2.2019

 

 

 

Dátum prijatia

19.2.2019

 

 

 

Dátum predloženia

21.2.2019

Posledná úprava: 27. februára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia