Postopek : 2018/0316(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0081/2019

Predložena besedila :

A8-0081/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.7

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0171

PRIPOROČILO     ***
PDF 159kWORD 53k
21.2.2019
PE 628.572v02-00 A8-0081/2019

o sklepu Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, dogovora med Evropsko unijo na eni strani ter Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o sodelovanju navedenih držav pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Monica Macovei

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o sklepu Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, dogovora med Evropsko unijo na eni strani ter Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o sodelovanju navedenih držav pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15832/2018),

–  ob upoštevanju osnutka dogovora med Evropsko unijo ter Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn (12367/2018),

–  ob upoštevanju zahteve po odobritvi, ki jo je podal Svet v skladu s členom 74, členom 77(2)(a) in (b), členom 78(2)(e), členom 79(2)(c), členom 82(1)(d), členom 85(1), členom 87(2)(a), členom 88(2) ter točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0035/2018),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0081/2019),

1.  odobri sklenitev dogovora;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Kraljevine Norveške, Republike Islandije, Švicarske konfederacije in Kneževine Lihtenštajn.


OBRAZLOŽITEV

A. Ozadje

V skladu s členom 74, členom 77(2)(a) in (b), členom 78(2)(e), členom 79(2)(c), členom 82(1)(d), členom 85(1), členom 87(2)(a) in členom 88(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) v povezavi s členom 218(6)(a)(v) PDEU je sodelovanje pridruženih držav pri delu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: agencija) potrebno glede na njihovo pridružitev schengenskemu pravnemu redu in ukrepom, povezanim z dublinskim sistemom in sistemom Eurodac, ter glede na njihovo sodelovanje pri obsežnih informacijskih sistemih, ki jih upravlja agencija.

Člen 37 Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi agencije določa: „[v] skladu z ustreznimi določbami posameznih pridružitvenih sporazumov se sprejme ureditev, v kateri bodo med drugim določeni narava, obseg in podrobna pravila za sodelovanje držav, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z Eurodac, pri delu agencije, vključno z določbami o finančnih prispevkih, osebju in glasovalnih pravicah.“ Države, na katere se sklicuje člen 37, so Kraljevina Norveška, Republika Islandija, Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn (v nadaljnjem besedilu: pridružene države).

V osnutku dogovora je predvideno polno sodelovanje pridruženih držav pri dejavnostih agencije [člen 1], njihovo zastopanje v upravnem odboru agencije z omejenimi glasovalnimi pravicami pri nekaterih odločitvah [člen 2], zastopanje v svetovalnih skupinah agencije z omejenimi glasovalnimi pravicami pri odločitvah iz člena 2 [člen 3] ter letni finančni prispevki pridruženih držav v proračun agencije, ki se v zvezi s sistemi SIS, VIS, DubliNet in SVI izračunajo v skladu z BDP posamezne države glede na delež BDP vseh držav, ki sodelujejo pri delu agencije, v zvezi s sistemom Eurodac pa na podlagi fiksnega deleža (posebej za vsako od pridruženih držav) ustreznih proračunskih sredstev za proračunsko leto [člen 4 in Priloga I]. V osnutku dogovora so določeni tudi pravni status agencije v pridruženih državah [člen 5], odgovornost agencije v zvezi s pridruženimi državami [člen 6], zahteva, da pridružene države priznajo pristojnost Sodišča Evropske unije za agencijo [člen 7], privilegiji in imunitete agencije v pridruženih državah ter možnost, da agencija z odstopanjem od kadrovskih predpisov pogodbeno zaposli državljane pridruženih držav [člen 9]. Osnutek dogovora poleg navedenega vključuje določbe o boju proti goljufijam [člen 10], reševanju sporov [člen 12], začetku veljavnosti [člen 14] ter trajanju in prenehanju veljavnosti [člen 15].

Svet je ta osnutek sklepa o podpisu dogovora s pridruženimi državami o sodelovanju navedenih držav v agenciji naslovil na Evropski parlament.

B. Stališče poročevalke

Poročevalka želi opomniti, da je treba zagotoviti, da bo v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1077/2011 sodelovanje pridruženih držav pri delu agencije v dogovoru jasno opredeljeno. V zvezi s tem pozdravlja osnutek sklepa, predložen v odobritev Evropskemu parlamentu, ki vključuje zahtevane elemente za zagotovitev sodelovanja pridruženih držav in določa pogoje, pod katerimi lahko to sodelovanje poteka.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Dogovor s Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o sodelovanju navedenih držav pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

Referenčni dokumenti

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

22.1.2019

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

27.9.2018

Obravnava v odboru

19.2.2019

 

 

 

Datum sprejetja

19.2.2019

 

 

 

Datum predložitve

21.2.2019

Zadnja posodobitev: 27. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov