Förfarande : 2018/0316(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0081/2019

Ingivna texter :

A8-0081/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.7

Antagna texter :

P8_TA(2019)0171

REKOMMENDATION     ***
PDF 154kWORD 54k
21.2.2019
PE 628.572v02-00 A8-0081/2019

om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Konungariket Norge, Republiken Island, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om dessa staters deltagande i Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

(15832/2018 – C8‑0035/2019 – 2018/0316(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Monica Macovei

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Konungariket Norge, Republiken Island, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om dessa staters deltagande i Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

(15832/2018 – C8‑0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15832/2018),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge, Republiken Island, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein (12367/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 74, 77.2 a, 77.2 b, 78.2 e, 79.2 c, 82.1 d, 85.1, 87.2 a och 88.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0035/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0081/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein.


MOTIVERING

A. Bakgrund

I enlighet med artiklarna 74, 77.2 a, 77.2 b, 78.2 e, 79.2 c, 82.1 d, 85.1, 87.2 a och 88.2 jämförda med artikel 218.6 andra stycket a led v i EUF-fördraget, är de associerade ländernas deltagande i det arbete som utförs av Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (nedan kallad byrån) ett nödvändigt steg med tanke på deras associering till Schengenregelverket och till Dublin- och Eurodac‑relaterade åtgärder samt deras deltagande i de stora it-system som förvaltas av byrån.

I artikel 37 i förordning (EU) nr 1077/2011 föreskrivs följande: ”Inom ramen för tillämpliga bestämmelser i deras associeringsavtal ska det utarbetas arrangemang för att bland annat ange på vilket sätt och i vilken utsträckning de länder som har åtagit sig att delta i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och Eurodac-relaterade åtgärder kommer att delta i byråns arbete samt de närmare reglerna för deras deltagande, inklusive bestämmelser om finansiella bidrag, personal och rösträtt”. De länder som avses i artikel 37 är Konungariket Norge, Republiken Island, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, nedan kallade de associerade länderna.

Utkastet till avtal föreskriver att de associerade länderna deltar fullt ut i byråns verksamhet [artikel 1], företräds i byråns styrelse med begränsad rösträtt avseende vissa beslut [artikel 2], företräds i byråns rådgivande grupper med begränsad rösträtt avseende de beslut som avses i artikel 2 [artikel 3], lämnar årliga ekonomiska bidrag till byråns budget när det gäller SIS, VIS, DubliNet och in- och utresesystemet genom en årlig summa som beräknas utifrån den procentandel som landets BNP utgör av den sammanlagda BNP:n för alla stater som deltar i byråns arbete, och, när det gäller Eurodac, genom en årlig summa som utgörs av en fast procentandel (specifik för varje associerat land) av de relevanta budgetanslagen för det budgetåret [artikel 4 och bilaga I]. I utkastet till avtal fastställs vidare byråns rättsliga ställning i de associerade länderna [artikel 5], byråns skadeståndsansvar vad gäller de associerade länderna [artikel 6], de associerade ländernas erkännande av domstolens behörighet avseende byrån [artikel 7], byråns privilegier och immunitet i de associerade länderna, samt ett undantag från tjänsteföreskrifterna som gör det möjligt för de associerade ländernas medborgare att kontraktanställas av byrån [artikel 9]. Slutligen innehåller utkastet till avtal bestämmelser om bedrägeribekämpning [artikel 10], tvistlösning [artikel 12], ikraftträdande [artikel 14] samt giltighetstid och uppsägning [artikel 15].

Rådet har nu till Europaparlamentet hänvisat detta utkast till beslut om undertecknande av avtalet med de associerade länderna om dessa staters deltagande i byrån.

B. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden påminner om behovet av att se till att de associerade ländernas deltagande i byråns arbete tydligt fastställs i avtalet med avseende på efterlevnad av artikel 37 i förordning (EU) nr 1077/2011. I detta avseende välkomnar föredraganden det utkast till beslut som har lagts fram för Europaparlamentet för godkännande, som innehåller de uppgifter som krävs för att säkerställa de associerade ländernas deltagande och som fastställer villkoren för detta deltagande.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtalet med Konungariket Norge, Republiken Island, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, om dessa staters deltagande i Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

Referensnummer

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

Framläggande för parlamentet

22.1.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

  Tillkännagivande i kammaren

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

  Tillkännagivande i kammaren

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Inget yttrande avges

  Beslut

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Föredragande

  Utnämning

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

27.9.2018

Behandling i utskott

19.2.2019

 

 

 

Antagande

19.2.2019

 

 

 

Ingivande

21.2.2019

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy