Процедура : 2019/0030(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0082/2019

Внесени текстове :

A8-0082/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0167

ДОКЛАД     ***I
PDF 192kWORD 76k
21.2.2019
PE 634.693v02-00 A8-0082/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз

(COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

Комисия по култура и образование

Докладчик: Богдан Анджей Здройевски

    (Опростена процедура – член 50, параграф 2 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз

(COM(2019)0065 – C8‑0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2019)0065),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 165, параграф 4 и член 166, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0040/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A8-0082/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се създадат условия за продължаване на текущите дейности за учебна мобилност, включващи Обединеното кралство и започнали най-късно на датата, на която Договорите престават да се прилагат за Обединеното кралство, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците от това действие може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Поради необходимостта да се гарантира, преди датата на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“, беше счетено за уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от датата, следваща датата, на която Договорите престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

Той се прилага от датата, следваща датата, на която Договорите престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Настоящият регламент обаче не се прилага, ако до тази дата е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 30 януари 2019 г. Европейската комисия представи предложение за предвиждане на извънредни мерки за програма „Еразъм +“ в случай на липса на споразумение за излизане на Обединеното кралство от ЕС (т.е. ако Обединеното кралство напусне Съюза на 29 март 2019 г., без да сключи споразумение за оттегляне). Предложението е в съответствие с плана на Комисията за извънредни действия от 19 декември 2018 г. и има за цел да гарантира, че ако няма споразумение за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство в момента на напускането на Обединеното кралство, хората, участващи в „Еразъм +“, биха могли да завършат своята програма за обмен без прекъсване, без да губят кредити и с непрекъсната финансова подкрепа. Според оценки на Комисията 14 000 учащи от ЕС-27 понастоящем са в Обединеното кралство, а 7 000 учащи от Обединеното кралство са в ЕС. Предложението ще се прилага само за дейности за мобилност и само за дейности, които са започнали преди излизането на Обединеното кралство. Следователно то е временна мярка. Въпреки че на теория може да се прилага за най-много 12 месеца (максималният срок на обмен по програма „Еразъм +“ е 12 месеца), в повечето случаи то ще се прилага до края на текущата академична година. Както е видно от предложението за регламент на Съвета относно „мерките за изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза“, мярката няма да се прилага за проекти, финансирани по „Еразъм +“ (напр. стратегически партньорства), освен ако Обединеното кралство продължи да внася вноски в бюджета на ЕС за 2019 г.

Въпреки че докладчикът продължава да се надява, че може да бъде постигнато споразумение за организирано оттегляне, той все пак приветства инициативата на Комисията да даде сигурност на обучаващите се, които са инвестирали време и често и пари за обмен по програма „Еразъм +“ и трябва да могат да приключат този обмен на същата основа, на която са го започнали. Това е изключително важно за всички заинтересовани страни. Тъй като за предложението факторът време е от изключително значение – то трябва да стане закон до 29 март 2019 г. – докладчикът предлага текстът на Комисията да остане непроменен, освен две малки добавки.

Първо, поради спешността на процедурата не е възможно да се спази срокът от осем седмици, в който националните парламенти отговарят на законодателните предложения съгласно член 4 от Протокол (№ 1) към ДЕС, ДФЕС и Договора за ЕВРАТОМ. Това трябва да бъде посочено в съображение в съответствие със съответния член и докладчикът предлага изменение за постигане на тази цел. Второ, важно е в член 4 да се посочи, че регламентът не влиза в сила, ако е налице споразумение за оттегляне, и второ изменение гарантира, че се въвежда такова условие.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Продължаване на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз

Позовавания

COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.1.2019

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

CULT

30.1.2019

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Bogdan Andrzej Zdrojewski

4.2.2019

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

4.2.2019

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Дата на внасяне

21.2.2019

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност