ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („Spojené království“) z Evropské unie

21.2.2019 - (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)) - ***I

Výbor pro kulturu a vzdělávání
Zpravodaj: Bogdan Andrzej Zdrojewski
    (Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 2 jednacího řádu)


Postup : 2019/0030(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0082/2019
Předložené texty :
A8-0082/2019
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („Spojené království“) z Evropské unie

(COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0065),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 165 odst. 4 a čl. 166 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu(C8-0040/2019),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0082/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž umožnit pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou týkajících se Spojeného království, které byly zahájeny nejpozději v den, kdy se na Spojené království přestanou uplatňovat Smlouvy, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků této směrnice lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Vzhledem k potřebě zajistit před datem vystoupení Spojeného království z Unie pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii pro Spojené království a ve Spojeném království platit.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii pro Spojené království a ve Spojeném království platit. Toto nařízení se však nepoužije v případě, jestliže do uvedeného data vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 30. ledna 2019 předložila Evropská komise návrh na přijetí nouzových opatření v souvislosti s programem Erasmus + v případě, že nebude dosaženo dohody o brexitu (tj. Spojené království opustí Unii dne 29. března 2019 bez dohody o vystoupení). Návrh je v souladu s akčním plánem Komise pro nepředvídané události ze dne 19. prosince 2018 a jeho cílem je zajistit, aby mohly osoby účastnící se programu Erasmus+ bez přerušení dokončit svůj výměnný program, aniž by přišly o kredity či finanční podporu v případě, že nebude uzavřena dohoda o vystoupení mezi EU a Spojeným královstvím v okamžiku odchodu Spojeného království z EU. Komise odhaduje, že se ve Spojeném království v současné době nachází 14 000 účastníků vzdělávání z EU-27 a 7 000 účastníků vzdělávání ze Spojeného království se připravuje v EU. Vztahoval by se pouze na opatření v oblasti mobility a výhradně na činnosti, které byly zahájeny před odchodem Spojeného království. Jedná se tedy o dočasné opatření. I když by se teoreticky mohlo uplatňovat maximálně po dobu 12 měsíců (maximální doba výměnného pobytu v rámci programu Erasmus+ je 12 měsíců), ve většině případů by se uplatňovalo do konce stávajícího akademického roku. Jak je zřejmé z návrhu nařízení Rady o „opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie“, nebudou se opatření vztahovat na projekty financované z programu Erasmus+ (např. strategická partnerství), pokud Spojené království nebude nadále přispívat do rozpočtu EU na rok 2019.

Zpravodaj i nadále doufá, že bude dosaženo dohody o řádném vystoupení, nicméně vítá iniciativu Komise, jejímž cílem je poskytnout jistotu těm účastníkům vzdělávání, kteří investovali čas a často peníze do výměnného pobytu v rámci programu Erasmus+ a potřebují mít možnost jej dokončit za původních podmínek. Je to mimořádně důležité pro všechny zúčastněné. Vzhledem k tomu, že je návrh časově naléhavé povahy – musí být schválen do 29. března 2019 –, navrhuje zpravodaj ponechat původní znění Komise se dvěma drobnými dodatky.

Zaprvé, vzhledem k naléhavosti řízení není možné dodržet lhůtu osmi týdnů, během které mohou vnitrostátní parlamenty reagovat na legislativní návrhy podle článku 4 protokolu (č. 1) Smlouvy o EU, SFEU a Smlouvy o Euratomu. To musí být uvedeno v bodu odůvodnění v souladu s příslušným článkem a zpravodaj navrhuje změnu v tomto smyslu. Zadruhé je důležité v článku 4 uvést, že nařízení nevstoupí v platnost, pokud bude uzavřena dohoda o vystoupení, a druhý pozměňovací návrh zajistí, že tomu tak bude.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („Spojené království“) z Evropské unie

Referenční údaje

COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

Datum předložení EP

30.1.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

30.1.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Bogdan Andrzej Zdrojewski

4.2.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

4.2.2019

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Datum předložení

21.2.2019

Poslední aktualizace: 27. února 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí