BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union

21.2.2019 - (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)) - ***I

Kultur- og Uddannelsesudvalget
Ordfører: Bogdan Andrzej Zdrojewski
(Forenklet procedure – jf. forretningsordenens artikel 50, stk. 2)


Procedure : 2019/0030(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0082/2019
Indgivne tekster :
A8-0082/2019
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union

(COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0065),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 165, stk. 4, og artikel 166, stk. 4 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0040/2019),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0082/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Eftersom målet med denne forordning, nemlig at muliggøre videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+, der er blevet påbegyndt senest på den dato, hvor traktaterne holder op med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men snarere på grund af omfanget og virkningerne bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde dette mål.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  I betragtning af, at det inden datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen er nødvendigt at sikre videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter indenfor programmet Erasmus+, bør der ske fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

 

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

Den anvendes fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union. Denne forordning finder imidlertid ikke anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union er trådt i kraft på denne dato.

BEGRUNDELSE

Den 30. januar 2019 fremsatte Kommissionen et forslag om at fastlægge nødforanstaltninger for programmet Erasmus+ i tilfælde af et brexit uden aftale (dvs. hvis Det Forenede Kongerige forlader Unionen den 29. marts 2019, uden at der er indgået en udtrædelsesaftale). Forslaget er i overensstemmelse med Kommissionens nødhandlingsplan af 19. december 2018 og har til formål at sikre, at personer, der deltager i Erasmus+, vil kunne afslutte deres udvekslingsprogram uden at blive afbrudt, uden at miste deres merit og med fortsat finansiel støtte, i tilfælde af at der ikke foreligger en udtrædelsesaftale mellem EU og Det Forenede Kongerige på tidspunktet for Det Forenede Kongeriges udtræden. Kommissionen anslår, at der i øjeblikket befinder sig 14 000 EU-27-lærende i Det Forenede Kongerige og 7 000 britiske lærende i EU. Nødforanstaltningen vil kun finde anvendelse på mobilitetsaktiviteter og kun på de mobilitetsaktiviteter, der er påbegyndt forud for Det Forenede Kongeriges udtræden. Det er derfor en midlertidig foranstaltning. Selv om den i teorien vil kunne finde anvendelse i højst 12 måneder (den maksimale periode for en Erasmus+-udveksling er 12 måneder), vil den i de fleste tilfælde finde anvendelse indtil udgangen af det indeværende akademiske år. Som det fremgår af forslaget til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget i 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, vil foranstaltningen ikke finde anvendelse på projekter, der finansieres inden for rammerne af Erasmus+ (f.eks. strategiske partnerskaber), medmindre Det Forenede Kongerige fortsat bidrager til EU's budget for 2019.

Selv om ordføreren fortsat håber på, at der kan nås til enighed om en velordnet udtrædelsesaftale, påskønner han ikke desto mindre Kommissionens initiativ til at skabe sikkerhed for de lærende, der har investeret tid og ofte penge i en Erasmus+-udveksling, og som har behov for at kunne gennemføre den på samme grundlag, som de påbegyndte den. Det er utroligt vigtigt for alle berørte parter. Eftersom forslaget er følsomt over for tidsfaktoren – det skal være undertegnet senest den 29. marts 2019 – foreslår ordføreren at undlade at ændre Kommissionens tekst, med undtagelse af to små tilføjelser.

For det første er det som følge af procedurens hastende karakter ikke muligt at respektere den frist på otte uger, som de nationale parlamenter har til at reagere på et lovgivningsforslag, jf. artikel 4 i protokol (nr. 1) til TEU, TEUF og Euratomtraktaten. Dette skal anføres i en betragtning i medfør af den relevante artikel, og ordføreren foreslår en ændring med henblik herpå. For det andet er det vigtigt at præcisere i artikel 4, at forordningen ikke træder i kraft, hvis der foreligger en udtrædelsesaftale. Denne betingelse præciseres i den anden ændring.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Videreførelse af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands (”Det Forenede Kongerige”) udtræden af Den Europæiske Union

Referencer

COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

Dato for høring af EP

30.1.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

30.1.2019

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Bogdan Andrzej Zdrojewski

4.2.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

4.2.2019

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

21.2.2019

Seneste opdatering: 27. februar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik