RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamiseks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi („Ühendkuningriik“) Euroopa Liidust väljaastumise kontekstis

21.2.2019 - (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)) - ***I

Kultuuri- ja hariduskomisjon
Raportöör: Bogdan Andrzej Zdrojewski
    (Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 2)


Menetlus : 2019/0030(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0082/2019
Esitatud tekstid :
A8-0082/2019
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamiseks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi („Ühendkuningriik“) Euroopa Liidust väljaastumise kontekstis

(COM(2019)0065 – C8‑0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0065),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 165 lõiget 4 ja artikli 166 lõiget 4, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0040/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A8-0082/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Kuna käesoleva määruse eesmärki, milleks on lubada programmi „Erasmus+“ selliste Ühendkuningriiki hõlmavate käimasolevate õpirändetegevuste jätkamist, mis on alanud hiljemalt kuupäeval, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt hästi saavutada ning eesmärgi ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Võttes arvesse vajadust tagada enne Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kuupäeva programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkumine, peeti asjakohaseks näha ette erand kaheksa nädala pikkusest tähtajast, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates kuupäevast, mis järgneb kuupäevale, mil vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis.

Seda kohaldatakse alates kuupäevast, mis järgneb kuupäevale, mil vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis. Käesolevat määrust ei kohaldata aga juhul, kui Ühendkuningriigiga Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõike 2 alusel sõlmitud väljaastumisleping on selleks kuupäevaks jõustunud.

SELETUSKIRI

Euroopa Komisjon esitas 30. jaanuaril 2019. aastal ettepaneku, et näha programmi „Erasmus+“ jaoks ette erandolukorra meetmed juhuks, kui peaks toimuma kokkuleppeta Brexit (st Ühendkuningriik astub 29. märtsil 2019. aastal liidust välja ilma väljaastumislepinguta). Ettepanek on kooskõlas komisjoni 19. detsembri 2018. aasta erandolukorra tegevuskavaga ning selle eesmärk on tagada, et kui Ühendkuningriigi liidust väljaastumise ajaks ei ole Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel väljaastumislepingut sõlmitud, saaksid programmis „Erasmus+“ osalevad isikud oma vahetusprogrammi katkestuseta, ainepunkte kaotamata ja jätkuva rahalise toetusega lõpule viia. Komisjoni hinnangul on praegu Ühendkuningriigis 14 000 ELi 27 liikmesriigi õppijat ja ELis 7000 Ühendkuningriigi õppijat. Seda kohaldataks ainult õpirändetegevuse suhtes ja ainult niisuguse tegevuse suhtes, mis algas enne Ühendkuningriigi liidust väljaastumist. Seetõttu on tegemist ajutise meetmega. Teoreetiliselt saaks seda kohaldada kuni 12 kuud (programmi „Erasmus+“ vahetuse maksimumperiood on 12 kuud), kuid enamikul juhtudel kohaldataks seda käesoleva õppeaasta lõpuni. Nagu nähtub ettepanekust võtta vastu nõukogu määrus 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmete kohta seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega, ei kohaldata seda meedet programmist „Erasmus+“ rahastatavate projektide (nt strateegilised partnerlused) suhtes, välja arvatud juhul, kui Ühendkuningriik maksab jätkuvalt ELi 2019. aasta eelarvesse oma osamaksu.

Kuigi raportöör loodab endiselt, et korrakohase väljaastumise leping sõlmitakse, tunneb ta siiski heameelt komisjoni algatuse üle anda kindlustunne õppijatele, kes on panustanud aega ja sageli ka raha programmi „Erasmus+“ raames toimuvasse vahetusse ning peavad saama lõpetada vahetuse samal alusel, kui nad seda alustasid. See on kõigi asjaosaliste jaoks ülimalt oluline. Kuna ettepanek on ajatundlik (see tuleb õigusaktina allkirjastada 29. märtsiks 2019), teeb raportöör ettepaneku jätta komisjoni tekst muutmata, välja arvatud kahe väikese täienduse puhul.

Esiteks ei ole menetluse kiireloomulisuse tõttu võimalik pidada kinni kaheksanädalasest ajavahemikust, mis peaks riikide parlamentidel ELi lepingule, ELi toimimise lepingule ja Euratomi asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 artikli 4 kohaselt olema seadusandlikele ettepanekutele reageerimiseks. Seda tuleb kooskõlas asjakohase artikliga märkida põhjenduses ning raportöör on esitanud selle eesmärgi saavutamiseks muudatusettepaneku. Teiseks on oluline märkida artiklis 4, et määrus ei jõustu väljaastumislepingu sõlmimise korral, ning see tagatakse teise muudatusettepanekuga.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamine Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi („Ühendkuningriik“) Euroopa Liidust väljaastumise kontekstis

Viited

COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

EP-le esitamise kuupäev

30.1.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

30.1.2019

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Bogdan Andrzej Zdrojewski

4.2.2019

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

4.2.2019

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

21.2.2019

Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika