MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkamista koskevista säännöksistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Yhdistyneen kuningaskunnan) erotessa Euroopan unionista

  21.2.2019 - (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)) - ***I

  Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  Esittelijä: Bogdan Andrzej Zdrojewski
      (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 2 kohta)


  Menettely : 2019/0030(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0082/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0082/2019
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkamista koskevista säännöksistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Yhdistyneen kuningaskunnan) erotessa Euroopan unionista

  (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0065),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 165 artiklan 4 kohdan sekä 166 artiklan 4 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0040/2019),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

  –  on kuullut alueiden komiteaa,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A8-0082/2019),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, eli tarjota mahdollisuutta jatkaa meneillään olevia oppimiseen liittyviä liikkuvuustoimia, joissa Yhdistynyt kuningaskunta on mukana ja jotka ovat käynnistyneet viimeistään päivänä, jolloin perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, vaan se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 b)  Koska on varmistettava Erasmus+ -ohjelman mukaisten käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkuminen ennen päivää, jolloin Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista, katsottiin asianmukaiseksi poiketa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

  Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta, jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukainen erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä.

  PERUSTELUT

  Komissio esitteli 30. tammikuuta 2019 ehdotuksen, jolla säädetään varautumistoimenpiteistä Erasmus+ -ohjelmaa varten sopimuksettoman brexitin tapauksessa (ts. Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista 29. maaliskuuta 2019 ilman erosopimusta). Ehdotus noudattaa komission 19. joulukuuta 2018 esittämää varautumissuunnitelmaa ja sillä pyritään varmistamaan, että jos Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei ole erosopimusta Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen ajankohtana, Erasmus+ -ohjelman osallistujat voivat viedä vaihto-ohjelmansa loppuun keskeytyksettä menettämättä opintopisteitä ja saada edelleen taloudellista tukea. Komissio arvioi, että 14 000 EU-27:n opiskelijaa on tällä hetkellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 7 000 Yhdistyneen kuningaskunnan opiskelijaa EU:ssa. Sitä sovellettaisiin ainoastaan liikkuvuustoimiin ja ainoastaan niihin, jotka ovat alkaneet ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista. Se on siksi tilapäinen toimenpide. Vaikka sitä voitaisiin soveltaa teoriassa enintään 12 kuukautta (Erasmus+ -vaihdon enimmäiskesto on 12 kuukautta), useimmissa tapauksissa sitä sovellettaisiin vain meneillään olevan lukuvuoden loppuun. Kuten ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ”unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2019 liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista” käy ilmi, toimenpidettä ei sovelleta Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettuihin hankkeisiin (esim. strategiset kumppanuudet), ellei Yhdistynyt kuningaskunta jatka maksuja unionin talousarvioon vuodeksi 2019.

  Vaikka esittelijä edelleen toivoo, että erosopimus voidaan saada aikaan hyvässä järjestyksessä, hän pitää kuitenkin tervetulleena, että komissio pyrkii antamaan varmuutta niille opiskelijoille, jotka ovat investoineet aikaa ja usein rahaa Erasmus+ -vaihtoon ja joiden on pystyttävä saattamaan se loppuun samoin ehdoin kuin sen alkaessa. Tämä on uskomattoman tärkeää kaikille asianosaisille. Koska ehdotus on kiireellinen – se on hyväksyttävä lainsäädännöksi 29. maaliskuuta 2019 mennessä – esittelijä ehdottaa komission tekstin jättämistä ennalleen kahta pientä lisäystä lukuun ottamatta.

  Ensinnäkään menettelyn kiireellisyyden vuoksi ei voida noudattaa kansallisille parlamenteille varattua kahdeksan viikon aikaa vastata lainsäädäntöehdotuksiin SEU-, SEUT- ja Euratom-sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevan 4 artiklan mukaisesti. Tämä on todettava johdanto-osan kappaleessa kyseistä artiklaa vastaavasti, ja esittelijä ehdottaa tarkistusta tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Toiseksi on tärkeää todeta 4 artiklassa, että asetus ei tule voimaan, jos erosopimus on tehty, ja toisella tarkistuksella varmistetaan, että näin tapahtuu.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkaminen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Yhdistyneen kuningaskunnan) erotessa Euroopan unionista

  Viiteasiakirjat

  COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  30.1.2019

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  CULT

  30.1.2019

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Bogdan Andrzej Zdrojewski

  4.2.2019

   

   

   

  Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

  4.2.2019

  Hyväksytty (pvä)

  20.2.2019

   

   

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  21.2.2019

  Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö