Nós Imeachta : 2019/0030(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0082/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0082/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 13/03/2019 - 11.3

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0167

TUARASCÁIL     ***I
PDF 168kWORD 75k
21.2.2019
PE 634.693v02-00 A8-0082/2019

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha chun go bhféadfar leanúint ar aghaidh leis na gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama atá ar siúl faoi chlár Erasmus+ i gcomhthéacs tharraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (“an Ríocht Aontaithe”) as an Aontas Eorpach

(COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

Rapóirtéir: Bogdan Andrzej Zdrojewski

    (Nós imeachta simplithe – Riail 50(2) de na Rialacha Nós Imeachta)

LEASUITHE
DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha chun go bhféadfar leanúint ar aghaidh leis na gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama atá ar siúl faoi chlár Erasmus+ i gcomhthéacs tharraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (“an Ríocht Aontaithe”) as an Aontas Eorpach

(COM(2019)0065 – C8‑0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2019)0065),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2), d’Airteagal 165(4) agus d’Airteagal 166(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic a Coimisiún an togra don Pharlaimint (C8‑0040/2019),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  tar éis di dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,

–  tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas (A8-0082/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon lamháil go leanfaí ar aghaidh le gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe agus a thosaigh ar a dhéanaí ar an dáta a scoirfidh na Conarthaí d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5b)  I bhfianaise an ghá atá ann a áirithiú, roimh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas, go leanfar ar aghaidh leis na gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama atá ar siúl faoi chlár Erasmus+, measadh gurb iomchuí foráil a dhéanamh maidir le heisceacht ar an tréimhse ocht seachtaine dá dtagraítear in Airteagal 4 de Phrótacal Uimh. 1 maidir le ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Beidh sé i bhfeidhm ón dáta i ndiaidh an dáta ar a dtiocfaidh deireadh le feidhm na gConarthaí ar an Ríocht Aontaithe agus laistigh den Ríocht Aontaithe de bhun Airteagal 50(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

Beidh sé i bhfeidhm ón dáta i ndiaidh an dáta ar a dtiocfaidh deireadh le feidhm na gConarthaí ar an Ríocht Aontaithe agus laistigh den Ríocht Aontaithe de bhun Airteagal 50(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach. Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo, áfach, má tá comhaontú um tharraingt siar, arna thabhairt i gcrích leis an Ríocht Aontaithe i gcomhréir le hAirteagal 50(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, tagtha i bhfeidhm faoin dáta sin.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

An 30 Eanáir 2019, thíolaic an Coimisiún Eorpach togra chun foráil a dhéanamh maidir le bearta teagmhais do chlár Erasmus+ i gcás nach ndéanfaí aon mhargadh i gcaibidlíochtaí Brexit (i.e. imeacht na Ríochta Aontaithe as an Aontas an 29 Márta 2019 gan comhaontú um tharraingt siar a bheith i bhfeidhm). Tá an togra i gcomhréir le Plean Gníomhaíochta Teagmhasach an Choimisiúin an 19 Nollaig 2018 agus tá sé mar aidhm leis a áirithiú, i gcás nach mbeidh aon chomhaontú um tharraingt siar ann idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe nuair a imeoidh an Ríocht Aontaithe, go mbeidh deis ag daoine atá ag glacadh páirt in Erasmus+ a gclár malartaithe a chríochnú gan bhriseadh ná gan creidiúintí a chailleadh, agus go mbeidh tacaíocht leanúnach airgeadais ar fáil dóibh. Measann an Coimisiún go bhfuil 14 000 foghlaimeoir ó AE-27 sa Ríocht Aontaithe faoi láthair agus go bhfuil 7 000 foghlaimeoir ón Ríocht Aontaithe san Aontas Eorpach. Bhainfeadh sé le gníomhaíochtaí soghluaisteachta amháin, i gcás na ngníomhaíochtaí sin a mbeidh tús curtha leo roimh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe agus sa chás sin amháin. Mar sin, is beart sealadach é. Cé go mbeadh feidhm 12 mhí ar a mhéad aige go teoiriciúil (is í 12 mhí uastréimhse an mhalartaithe faoi chlár Erasmus+), bheadh sé i bhfeidhm go dtí deireadh na bliana acadúla reatha i bhformhór na gcásanna. Mar is léir ón togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle maidir le ‘Bearta i ndáil le cur chun feidhme agus maoiniú bhuiséad ginearálta an Aontais in 2019 maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas’, ní bheidh feidhm ag an mbeart maidir le tionscadail a chistítear faoi Erasmus+ (e.g. comhpháirtíochtaí straitéiseacha) mura leanfaidh an Ríocht Aontaithe ar aghaidh le bheith ag ranníoc le buiséad AE don bhliain 2019.

Cé go bhfuil an Rapóirtéir fós dóchasach go dtiocfar ar chomhaontú um tharraingt siar atá in ord agus in eagar, is díol sásaimh dó tionscnamh an Choimisiúin cinnteacht a thabhairt d’fhoghlaimeoirí atá tar éis am, agus airgead go minic, a chaitheamh ar mhalartú Erasmus+, agus ar gá go mbeidís in ann an clár a chríochnú ar an mbonn céanna is ar chuir siad tús leis. Tá sé sin ríthábhachtach do gach duine lena mbaineann. Toisc go bhfuil an togra práinneach - ní mór é a bheith ina dhlí faoin 29 Márta 2019 - tá an Rapóirtéir ag moladh nach ndéanfaí aon athrú ar théacs an Choimisiúin, seachas dhá ní bheaga a chur leis.

Ar an gcéad dul síos, toisc go bhfuil práinn leis an nós imeachta, ní féidir cloí leis an tréimhse ocht seachtaine a thugtar do pharlaimintí náisiúnta chun freagra a thabhairt ar thograí reachtacha faoi Airteagal 4 de Phrótacal (Uimh. 1) a ghabhann le CAE, le CFAE agus le Conradh EURATOM. Ba cheart an méid sin a chur in iúl in Aithris atá i gcomhréir leis an Airteagal lena mbaineann agus tá an Rapóirtéir ag moladh leasú chun an sprioc sin a bhaint amach. Ar an dara dul síos, tá sé tábhachtach go gcuirfí in iúl in Airteagal 4 nach dtiocfaidh an Rialachán i bhfeidhm i gcás ina mbeidh comhaontú um tharraingt siar i bhfeidhm agus cinnteofar le leasú eile go ndéanfar an méid sin.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Leanúint ar aghaidh leis na gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama atá ar siúl faoi chlár Erasmus+ i gcomhthéacs tharraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (“an Ríocht Aontaithe”) as an Aontas Eorpach

Tagairtí

COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

Dáta tíolactha chun PE

30.1.2019

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

CULT

30.1.2019

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Bogdan Andrzej Zdrojewski

4.2.2019

 

 

 

Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

4.2.2019

Dáta an ghlactha

20.2.2019

 

 

 

Dáta don chur síos

21.2.2019

An nuashonrú is déanaí: 27 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais