Izvješće - A8-0082/2019Izvješće
A8-0082/2019

  IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju odredbi za nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije

  21.2.2019 - (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)) - ***I

  Odbor za kulturu i obrazovanje
  Izvjestitelj: Bogdan Andrzej Zdrojewski
  (Pojednostavljeni postupak – Članak 50. stavak 2. Poslovnika)


  Postupak : 2019/0030(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0082/2019
  Podneseni tekstovi :
  A8-0082/2019
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju odredbi za nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije

  (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0065),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 165. stavak 4. i 166. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0040/2019),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

  –  nakon savjetovanja s Odborom regija,

  –  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0082/2019),

  1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju

  2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 5.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5a)  Budući da cilj ove Uredbe, a to je omogućiti nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u kojima sudjeluje Ujedinjena Kraljevina i koje su počele najkasnije na dan prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, države članice ne mogu postići u dovoljnoj mjeri nego ga se, zbog njegova opsega i učinka, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti određenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

  Amandman    2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 5.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5b)  S obzirom na to da je prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije potrebno osigurati nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

  Amandman    3

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Primjenjuje se od sljedećeg dana od dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

  Primjenjuje se od sljedećeg dana od dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji. Ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji stupi na snagu do tog datuma.

  OBRAZLOŽENJE

  Europska komisija predstavila je 30. siječnja 2019. prijedlog o osiguravanju izvanrednih mjera za program Erasmus+ u slučaju Brexita bez sporazuma, to jest izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Unije 29. ožujka 2019. bez Sporazuma o povlačenju. Prijedlog je u skladu s Akcijskim planom Komisije za izvanredne situacije od 19. prosinca 2018. te se njime nastoji osigurati da, ako se do trenutka izlaska Ujedinjene Kraljevine ne postigne Sporazum o povlačenju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, sudionici programa Erasmus+ mogu završiti svoj program razmjene bez prekidanja, odnosno bez gubitka bodova i uz kontinuiranu financijsku potporu. Komisija procjenjuje da trenutačno 14 000 učenika iz država EU-27 boravi u Ujedinjenoj Kraljevini, dok je 7 000 učenika iz Ujedinjene Kraljevine u EU-u. Primjenjuje se samo na aktivnosti mobilnosti i samo na one aktivnosti koje su započele prije odlaska Ujedinjene Kraljevine. Stoga se radi o privremenoj mjeri. Iako bi se prijedlog u teoriji mogao primjenjivati najviše 12 mjeseci (najduže razdoblje razmjene u okviru programa Erasmus+ je 12 mjeseci), u većini se slučajeva primjenjuje do kraja tekuće akademske godine. Kao što je razvidno iz Prijedloga uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na provedbu i financiranje općeg proračuna Unije 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije, mjera se neće primjenjivati na projekte koji se financiraju u okviru programa Erasmus+ (npr. strateška partnerstva), osim ako Ujedinjena Kraljevina nastavi doprinositi proračunu EU-a za 2019.

  Iako se izvjestitelj i dalje nada da se može postići uredan Sporazum o povlačenju, ipak pozdravlja inicijativu Komisije da se onim učenicima koji su uložili vrijeme a često i novac u razmjenu u okviru programa Erasmus+ zajamči sigurnost te da oni moraju moći završiti razmjenu na istoj osnovi na kojoj su i počeli. To je iznimno važno za sve dionike. S obzirom na to da je prijedlog vremenski osjetljiv i mora biti prihvaćen do 29. ožujka 2019., izvjestitelj predlaže da se tekst Komisije ne mijenja, osim dvije manje dopune.

  Prvo, zbog hitnosti postupka nije moguće poštovati rok od osam tjedana za odgovor nacionalnih parlamenata na zakonodavne prijedloge na temelju članka 4. Protokola (br. 1) uz UEU, UFEU i Ugovor o Euratomu. To se mora navesti u uvodnoj izjavi u skladu s relevantnim člankom i izvjestitelj predlaže izmjenu kako bi se postigao taj cilj. Drugo, važno je u članku 4. navesti da Uredba ne stupa na snagu ako je na snazi Sporazum o povlačenju. To se osigurava drugom izmjenom.

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije

  Referentni dokumenti

  COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  30.1.2019

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  CULT

  30.1.2019

   

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Bogdan Andrzej Zdrojewski

  4.2.2019

   

   

   

  Pojednostavljeni postupak - datum odluke

  4.2.2019

  Datum usvajanja

  20.2.2019

   

   

   

  Datum podnošenja

  21.2.2019

  Posljednje ažuriranje: 27. veljače 2019.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti