JELENTÉS a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (Egyesült Királyság) az Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

21.2.2019 - (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)) - ***I

Kulturális és Oktatási Bizottság
Előadó: Bogdan Andrzej Zdrojewski
    (Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (2) bekezdése)


Eljárás : 2019/0030(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0082/2019
Előterjesztett szövegek :
A8-0082/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (Egyesült Királyság) az Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0065),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 165. cikke (4) bekezdésére. és 166. cikke (4) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0040/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A8-0082/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Mivel e rendelet célját – nevezetesen annak lehetővé tételét, hogy az Egyesült Királyságot érintő, folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek, amelyek legkésőbb azon a napon kezdődnek meg, amikortól a Szerződések többé nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, megfelelően működjenek – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, hanem az léptéke és hatásai miatt uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvvel összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréshez szükséges mértéket.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Tekintettel arra, hogy még az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének időpontja előtt gondoskodni kell az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatásáról, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamentek Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet az azon időpontot követő naptól kell alkalmazni, amikortól az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződések többé nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

Ezt a rendeletet az azon időpontot követő naptól kell alkalmazni, amikortól az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződések többé nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. Ez a rendelet ugyanakkor nem alkalmazandó, amennyiben az említett időpontig hatályba lép az Egyesült Királysággal az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (2) bekezdésével összhangban megkötött, a kilépésről rendelkező megállapodás.

INDOKOLÁS

2019. január 30-án az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő a megállapodás nélküli brexit esetén (azaz, ha az Egyesült Királyság 2019. március 29-én a kilépésről rendelkező megállapodás nélkül hagyja el az Uniót) az Erasmus+ program tekintetében alkalmazandó rendkívüli intézkedések biztosítására. A javaslat összhangban van a Bizottság rendkívüli helyzetre szóló, 2018. december 19-i cselekvési tervével, és célja annak biztosítása, hogy amennyiben az EU és az Egyesült Királyság között nem születik kilépési megállapodás az Egyesült Királyság távozásának időpontjában, az Erasmus+ programban részt vevő személyek megszakítás nélkül befejezhessék csereprogramjukat a kreditek elvesztése nélkül és folyamatos pénzügyi támogatással. A Bizottság becslése szerint jelenleg 14 000 EU-27 tanuló van az Egyesült Királyságban és 7 000 az egyesült királysági tanuló az EU-ban. Ez kizárólag a mobilitási intézkedésekre vonatkozna, és csak azokra, akik tanulmányaikat az Egyesült Királyság távozása előtt kezdték meg. Ez tehát átmeneti intézkedés. Bár elméletileg legfeljebb 12 hónapra alkalmazható (az Erasmus+ csereprogram maximális időtartama 12 hónap), a legtöbb esetben csak a jelenlegi tanév végéig lenne alkalmazásban. Amint az az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatból kitűnik, az intézkedés nem vonatkozik az Erasmus+ keretében finanszírozott projektekre (pl. stratégiai partnerségekre), kivéve, ha az Egyesült Királyság továbbra is hozzájárul a 2019. évi uniós költségvetéshez.

Bár az előadó továbbra is reméli, hogy rendezett kilépési megállapodás érhető el, üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy biztonságot nyújtson azon tanulók számára, akik időt és gyakran pénzt fektettek egy Erasmus+ csereprogramba, és akiknek azt ugyanolyan feltételekkel kell tudniuk befejezni, mint ahogy elkezdték. Ez rendkívül fontos minden érintett számára. Mivel a javaslat időérzékeny – 2019. március 29-ig kell azt jogszabályként aláírni –, az előadó javasolja, hogy két kis kiegészítést leszámítva a Bizottság szövegét hagyják érintetlenül.

Először is, az eljárás sürgőssége miatt nem lehet betartani a nemzeti parlamentek számára a jogalkotási javaslatok megválaszolására az EUSZ-hez, az EUMSZ-hez és az Euratom-Szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően biztosított nyolchetes időszakot. Ezt a megállapítást egy preambulumbekezdésben fel kell tüntetni a vonatkozó cikkel összhangban, és e cél elérése érdekében az előadó módosítást javasol. Másodszor, a 4. cikkben meg kell állapítani, hogy a rendelet nem lép hatályba, amennyiben egy kilépési megállapodás megszületik. A második módosítás ennek biztosítására irányul.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (Egyesült Királyság) az Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatása

Hivatkozások

COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.1.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

30.1.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Bogdan Andrzej Zdrojewski

4.2.2019

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

4.2.2019

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

Benyújtás dátuma

21.2.2019

Utolsó frissítés: 2019. február 27.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat