Pranešimas - A8-0082/2019Pranešimas
A8-0082/2019

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos nuostatos dėl judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnio vykdymo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos

21.2.2019 - (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)) - ***I

Kultūros ir švietimo komitetas
Pranešėjas: Bogdan Andrzej Zdrojewski
    (Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 2 dalis)


Procedūra : 2019/0030(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0082/2019
Pateikti tekstai :
A8-0082/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos nuostatos dėl judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnio vykdymo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos

(COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0065),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 165 straipsnio 4 dalį ir 166 straipsnio 4 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0040/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A8-0082/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. leisti tęsti vykdomą judumo mokymosi tikslais veiklą dalyvaujant Jungtinei Karalystei, kuri prasidėjo ne vėliau nei tą dieną, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomų veiksmų masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  atsižvelgiant į būtinybę iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos dienos užtikrinti tolesnį vykdomos judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ vykdymą, buvo nuspręsta, kad tikslinga taikyti išimtį prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nurodytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje. Vis dėlto šis reglamentas netaikomas, jei iki tos datos įsigalios pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį su Jungtine Karalyste sudarytas Susitarimas dėl išstojimo.

AIŠKINAMOJI DALIS

2019 m. sausio 30 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą, siekdama suteikti nenumatytų atvejų priemonių pagal programą „Erasmus+“ „Brexit’o“ be susitarimo atveju (t. y. jei Jungtinė Karalystė 2019 m. kovo 29 d. pasitrauktų iš Sąjungos nesudariusi susitarimo dėl išstojimo). Pasiūlymas atitinka 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos nenumatytų atvejų veiksmų planą ir juo siekiama užtikrinti, kad tuo atveju, jei Jungtinės Karalystės pasitraukimas įvyktų nesudarius ES ir JK susitarimo dėl išstojimo, programoje „Erasmus+“ dalyvaujantys asmenys be pertrūkių galėtų užbaigti mainų programą, neprarasdami kreditų ir gaudami tolesnį finansavimą. Komisijos vertinimu, šiuo metu Jungtinėje Karalystėje yra 14 000 besimokančių asmenų iš 27 ES valstybių narių, o ES – 7 000 besimokančių asmenų iš Jungtinės Karalystės. Pasiūlymas būtų taikomas tik judumo veiksmams ir tik tiems veiksmams, kurie pradėti prieš JK išstojimą. Taigi tai yra laikina priemonė. Nors teoriškai ji galėtų būti taikoma ne ilgiau kaip 12 mėnesių (maksimali mainų pagal programą „Erasmus+“ trukmė – 12 mėn.), daugeliu atvejų ši priemonė būtų taikoma iki dabartinių mokslo metų pabaigos. Kaip matyti iš pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, priemonė nebus taikoma pagal programą „Erasmus+“ finansuojamiems projektams (pvz., strateginėms partnerystėms), nebent JK toliau mokės įnašus į 2019 m. ES biudžetą.

Nors pranešėjas toliau tikisi, kad gali būti pasiektas susitarimas dėl tvarkingo išstojimo, vis dėlto jis palankiai vertina Komisijos iniciatyvą suteikti tikrumo tiems besimokantiems asmenims, kurie skyrė laiko, dažnai ir pinigų, kad dalyvautų mainų programoje „Erasmus+“, ir kurie turi galėti užbaigti šią programą pradinėmis sąlygomis. Tai nepaprastai svarbu visiems suinteresuotiesiems subjektams. Kadangi pasiūlymas yra skubus – jis turi būti pasirašytas iki 2019 m. kovo 29 d. – pranešėjas siūlo nekeisti Komisijos teksto, išskyrus du mažus papildymus.

Pirma, atsižvelgiant į procedūros skubumą, neįmanoma laikytis aštuonių savaičių laikotarpio, per kurį nacionaliniai parlamentai turi reaguoti į pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų pagal ES sutarties, SESV ir Euratomo sutarties Protokolo Nr. 1 4 straipsnį. Tai turi būti nurodyta konstatuojamojoje dalyje, atsižvelgiant į atitinkamą straipsnį. Šiam tikslui pasiekti pranešėjas siūlo pakeitimą. Antra, svarbu 4 straipsnyje nurodyti, kad reglamentas neįsigalios, jei bus sudarytas susitarimas dėl išstojimo, ir antruoju pakeitimu užtikrinama, kad ši sąlyga būtų numatyta.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnis vykdymas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos

Nuorodos

COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.1.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

30.1.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Bogdan Andrzej Zdrojewski

4.2.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

4.2.2019

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Pateikimo data

21.2.2019

Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika