Ziņojums - A8-0082/2019Ziņojums
A8-0082/2019

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanos no Eiropas Savienības nosaka noteikumus par uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmā “Erasmus+”

21.2.2019 - (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)) - ***I

Kultūras un izglītības komiteja
Referents: Bogdan Andrzej Zdrojewski
    (Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 2. punkts)


Procedūra : 2019/0030(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0082/2019
Iesniegtie teksti :
A8-0082/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanos no Eiropas Savienības nosaka noteikumus par uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmā “Erasmus+”

(COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0065),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 165. panta 4. punktu un 166. panta 4. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0040/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A8-0082/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, nodrošināt iespēju turpināt programmā “Erasmus+”uzsāktos mācību mobilitātes pasākumus, kuros iesaistīta Apvienotā Karaliste un kuri sākušies ne vēlāk kā dienā, kad tiek pārtraukta Līgumu piemērošana Apvienotajai Karalistei, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī, bet minēto pasākumu mēroga un ietekmes dēļ tos labāk var sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  Ņemot vērā to, ka uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmā “Erasmus+” ir nepieciešams nodrošināt pirms dienas, kad Apvienotā Karaliste izstāsies no Savienības, būtu lietderīgi paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 “Par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā” 4. pantā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un tajā.

To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un tajā. Tomēr šo regulu nepiemēro, ja līdz minētajai dienai ir stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 2. punktu.

PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisija 2019. gada 30. janvārī iesniedza priekšlikumu par ārkārtas pasākumiem attiecībā uz programmu “Erasmus+” gadījumā, ja Brexit notiktu bez vienošanās (t. i., Apvienotā Karaliste 2019. gada 29. martā izstātos no Eiropas Savienības bez izstāšanās līguma). Priekšlikums atbilst Komisijas 2018. gada 19. decembra rīcības plānam ārkārtas situācijai, un tā mērķis ir nodrošināt, lai gadījumā, ja Apvienotās Karalistes izstāšanās brīdī starp ES un Apvienoto Karalisti nebūs noslēgts izstāšanās līgums, cilvēki, kas piedalās programmā “Erasmus+”, varētu bez pārtraukuma pabeigt savu apmaiņas programmu, nezaudējot kredītpunktus un turpinot saņemt finansiālu atbalstu. Komisija lēš, ka patlaban Apvienotajā Karalistē izglītojas 14 000 personu no ES-27 valstīm, savukārt Eiropas Savienībā — 7000 personu no Apvienotās Karalistes. Priekšlikums būtu piemērojams tikai mobilitātes darbībām, turklāt tikai tām, kas sāktas pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES. Tādējādi šis ir pagaidu pasākums. Teorētiski tas būtu piemērojams maksimāli 12 mēnešus (“Erasmus+” apmaiņas maksimālais periods ir 12 mēneši), tomēr vairumā gadījumu to piemēros līdz pašreizējā akadēmiskā gada beigām. Kā nepārprotami izriet no priekšlikuma Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, šis pasākums neattieksies uz programmas “Erasmus+” finansētiem projektiem (piemēram, stratēģiskajām partnerībām), ja vien Apvienotā Karaliste neturpinās veikt iemaksas ES 2019. gada budžetā.

Referents joprojām cer, ka būs iespējams panākt sakārtotu izstāšanās līgumu, tomēr atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu nodrošināt noteiktību tiem izglītības guvējiem, kuri ir ieguldījuši laiku un bieži vien arī naudas līdzekļus “Erasmus+” apmaiņā un kuriem ir jāvar šos apmaiņas pasākumus pabeigt ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi bija spēkā, tos sākot. Tas ir ārkārtīgi svarīgi visiem iesaistītajiem. Tā kā šā priekšlikuma pieņemšanai ir maz laika — tam jākļūst par tiesību aktu līdz 2019. gada 29. martam, referents ierosina neizdarīt izmaiņas Komisijas tekstā, izņemot divus nelielus papildinājumus.

Pirmkārt, ņemot vērā procedūras steidzamību, nav iespējams ievērot astoņu nedēļu laikposmu, kas saskaņā ar LES, LESD un Euratom dibināšanas līgumam pievienotā Protokola (Nr. 1) 4. pantu atvēlams valstu parlamentiem, lai tie varētu reaģēt uz likumdošanas priekšlikumiem. Saskaņā ar attiecīgo pantu šis apstāklis ir jānorāda kādā no apsvērumiem, tādēļ referents ierosina attiecīgu grozījumu. Otrkārt, ir svarīgi 4. pantā norādīt, ka gadījumā, ja ir noslēgts izstāšanās līgums, šī regula nestājas spēkā, un tas tiek nodrošināts ar otro grozījumu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšana programmā “Erasmus+” saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanos no Eiropas Savienības

Atsauces

COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

30.1.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

30.1.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Bogdan Andrzej Zdrojewski

4.2.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

4.2.2019

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

21.2.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika