SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) z Unii Europejskiej

21.2.2019 - (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)) - ***I

Komisja Kultury i Edukacji
Sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski
    (Procedura uproszczona – art. 50 ust. 2 Regulaminu)


Procedura : 2019/0030(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0082/2019
Teksty złożone :
A8-0082/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) z Unii Europejskiej

(COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0065),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 165 ust. 4 oraz art. 166 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0040/2019),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A8-0082/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie umożliwienie kontynuowania trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej z udziałem Zjednoczonego Królestwa rozpoczętych najpóźniej w dniu, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego zakres i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na szczeblu Unii, może ona przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  Z uwagi na konieczność zapewnienia – przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii – kontynuacji bieżących działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+, należy przewidzieć wyjątek od terminu ośmiu tygodni, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie na podstawie art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie na podstawie art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie nie ma jednak zastosowania, jeżeli do tej daty wejdzie w życie zawarta ze Zjednoczonym Królestwem umowa o wystąpieniu zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie ustanowienia środków awaryjnych na potrzeby programu Erasmus+ w przypadku braku porozumienia w sprawie brexitu (tj. jeżeli Zjednoczone Królestwo opuści Unię w dniu 29 marca 2019 r. zanim zostanie podpisana umowa o wystąpieniu). Wniosek jest zgodny z planem działania awaryjnego Komisji z dnia 19 grudnia 2018 r. i ma na celu zapewnienie, aby w przypadku braku umowy o wystąpieniu między UE a Zjednoczonym Królestwem w chwili wystąpienia Zjednoczonego Królestwa, osoby uczestniczące w programie Erasmus+ mogły ukończyć program wymiany bez zakłóceń, bez utraty kredytów i uzyskując dalsze wsparcie finansowe. Komisja szacuje, że w Zjednoczonym Królestwie przebywa obecnie 14 000 osób uczących się z UE-27, a 7000 osób uczących się ze Zjednoczonego Królestwa przebywa w UE. Wniosek miałby zastosowanie wyłącznie do działań w zakresie mobilności i tylko do tych, które rozpoczęły się przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE. Jest to zatem środek tymczasowy. O ile w teorii mógłby być stosowany maksymalnie przez 12 miesięcy (maksymalny okres wymiany w ramach programu Erasmus+ wynosi 12 miesięcy), to w większości przypadków będzie on miał zastosowanie do końca bieżącego roku akademickiego. Jak wynika z wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii, środek ten nie będzie miał zastosowania do projektów finansowanych w ramach programu Erasmus+ (np. partnerstwa strategiczne), chyba że Zjednoczone Królestwo nadal będzie wnosić wkład do budżetu UE na 2019 r.

Chociaż sprawozdawca w dalszym ciągu wyraża nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie w sprawie uporządkowanego wystąpienia z UE, to jednak z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji, by dać pewność osobom uczącym się, które zainwestowały czas i często pieniądze w wymianę w ramach programu Erasmus+, i muszą być w stanie ją ukończyć na tych samych zasadach, na jakich ją rozpoczęły. Jest to niezwykle ważne dla wszystkich zainteresowanych. Ponieważ w przypadku wniosku czas jest istotnym czynnikiem – wniosek musi zostać wpisany do prawa do dnia 29 marca 2019 r. – sprawozdawca proponuje pozostawienie tekstu Komisji bez zmian, z wyjątkiem dwóch niewielkich dodatków.

Po pierwsze, ze względu na pilny charakter procedury, nie jest możliwe dotrzymanie ośmiotygodniowego terminu na udzielenie przez parlamenty narodowe odpowiedzi na wnioski ustawodawcze zgodnie z art. 4 protokołu (nr 1) do TUE, TFUE i traktatu EURATOM. Należy to zaznaczyć w punkcie preambuły zgodnie z odpowiednim artykułem i sprawozdawca proponuje poprawkę mającą na celu osiągnięcie tego celu. Po drugie, ważne jest określenie w art. 4, że rozporządzenie nie wejdzie w życie, jeżeli będzie obowiązywała umowa o wystąpieniu, zatem to właśnie gwarantuje druga poprawka.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Kontynuacja trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) z Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

Data przedstawienia w PE

30.1.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

30.1.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Bogdan Andrzej Zdrojewski

4.2.2019

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

4.2.2019

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Data złożenia

21.2.2019

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności