SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) z Unii Europejskiej

  21.2.2019 - (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)) - ***I

  Komisja Kultury i Edukacji
  Sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski
      (Procedura uproszczona – art. 50 ust. 2 Regulaminu)


  Procedura : 2019/0030(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0082/2019
  Teksty złożone :
  A8-0082/2019
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) z Unii Europejskiej

  (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0065),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 165 ust. 4 oraz art. 166 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0040/2019),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

  –  po konsultacji z Komitetem Regionów,

  –  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A8-0082/2019),

  1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

  Poprawka    1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (5a)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie umożliwienie kontynuowania trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej z udziałem Zjednoczonego Królestwa rozpoczętych najpóźniej w dniu, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego zakres i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na szczeblu Unii, może ona przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

  Poprawka    2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (5b)  Z uwagi na konieczność zapewnienia – przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii – kontynuacji bieżących działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+, należy przewidzieć wyjątek od terminu ośmiu tygodni, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

  Poprawka    3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie na podstawie art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie na podstawie art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie nie ma jednak zastosowania, jeżeli do tej daty wejdzie w życie zawarta ze Zjednoczonym Królestwem umowa o wystąpieniu zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

  UZASADNIENIE

  W dniu 30 stycznia 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie ustanowienia środków awaryjnych na potrzeby programu Erasmus+ w przypadku braku porozumienia w sprawie brexitu (tj. jeżeli Zjednoczone Królestwo opuści Unię w dniu 29 marca 2019 r. zanim zostanie podpisana umowa o wystąpieniu). Wniosek jest zgodny z planem działania awaryjnego Komisji z dnia 19 grudnia 2018 r. i ma na celu zapewnienie, aby w przypadku braku umowy o wystąpieniu między UE a Zjednoczonym Królestwem w chwili wystąpienia Zjednoczonego Królestwa, osoby uczestniczące w programie Erasmus+ mogły ukończyć program wymiany bez zakłóceń, bez utraty kredytów i uzyskując dalsze wsparcie finansowe. Komisja szacuje, że w Zjednoczonym Królestwie przebywa obecnie 14 000 osób uczących się z UE-27, a 7000 osób uczących się ze Zjednoczonego Królestwa przebywa w UE. Wniosek miałby zastosowanie wyłącznie do działań w zakresie mobilności i tylko do tych, które rozpoczęły się przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE. Jest to zatem środek tymczasowy. O ile w teorii mógłby być stosowany maksymalnie przez 12 miesięcy (maksymalny okres wymiany w ramach programu Erasmus+ wynosi 12 miesięcy), to w większości przypadków będzie on miał zastosowanie do końca bieżącego roku akademickiego. Jak wynika z wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii, środek ten nie będzie miał zastosowania do projektów finansowanych w ramach programu Erasmus+ (np. partnerstwa strategiczne), chyba że Zjednoczone Królestwo nadal będzie wnosić wkład do budżetu UE na 2019 r.

  Chociaż sprawozdawca w dalszym ciągu wyraża nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie w sprawie uporządkowanego wystąpienia z UE, to jednak z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji, by dać pewność osobom uczącym się, które zainwestowały czas i często pieniądze w wymianę w ramach programu Erasmus+, i muszą być w stanie ją ukończyć na tych samych zasadach, na jakich ją rozpoczęły. Jest to niezwykle ważne dla wszystkich zainteresowanych. Ponieważ w przypadku wniosku czas jest istotnym czynnikiem – wniosek musi zostać wpisany do prawa do dnia 29 marca 2019 r. – sprawozdawca proponuje pozostawienie tekstu Komisji bez zmian, z wyjątkiem dwóch niewielkich dodatków.

  Po pierwsze, ze względu na pilny charakter procedury, nie jest możliwe dotrzymanie ośmiotygodniowego terminu na udzielenie przez parlamenty narodowe odpowiedzi na wnioski ustawodawcze zgodnie z art. 4 protokołu (nr 1) do TUE, TFUE i traktatu EURATOM. Należy to zaznaczyć w punkcie preambuły zgodnie z odpowiednim artykułem i sprawozdawca proponuje poprawkę mającą na celu osiągnięcie tego celu. Po drugie, ważne jest określenie w art. 4, że rozporządzenie nie wejdzie w życie, jeżeli będzie obowiązywała umowa o wystąpieniu, zatem to właśnie gwarantuje druga poprawka.

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Kontynuacja trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) z Unii Europejskiej

  Odsyłacze

  COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

  Data przedstawienia w PE

  30.1.2019

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  CULT

  30.1.2019

   

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Bogdan Andrzej Zdrojewski

  4.2.2019

   

   

   

  Procedura uproszczona - data decyzji

  4.2.2019

  Data przyjęcia

  20.2.2019

   

   

   

  Data złożenia

  21.2.2019

  Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności