Postup : 2019/0030(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0082/2019

Predkladané texty :

A8-0082/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0167

SPRÁVA     ***I
PDF 190kWORD 74k
21.2.2019
PE 634.693v02-00 A8-0082/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie

(COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Spravodajca: Bogdan Andrzej Zdrojewski

    (Zjednodušený postup – článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie

(COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0065),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 165 ods. 4 a článok 166 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0040/2019),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0082/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to umožniť pokračovanie v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility, do ktorých je zapojené Spojené kráľovstvo a ktoré sa začali najneskôr v deň, keď sa na Spojené kráľovstvo prestanú uplatňovať zmluvy, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale vzhľadom na jeho rozsah a dôsledky ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Vzhľadom na potrebu zabezpečiť pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, aby pokračovali prebiehajúce činnosti vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+, sa považovalo za vhodné stanoviť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. Toto nariadenie sa však neuplatní, ak do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska komisia 30. januára 2019 predložila návrh, ktorého cieľom je stanoviť pohotovostné opatrenia pre program Erasmus + v prípade tzv. no-deal brexitu (t. j. Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie 29. marca 2019 bez platnej dohody o vystúpení). Návrh je v súlade s krízovým akčným plánom Komisie z 19. decembra 2018 a jeho cieľom je zabezpečiť, aby v prípade, že medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v čase odchodu Spojeného kráľovstva nebola uzavretá dohoda o vystúpení, mohli ľudia, ktorí sa zúčastňujú programu Erasmus +, dokončiť svoj výmenný program bez prerušenia, a to bez toho, aby prišli o úvery, a s pokračujúcou finančnou podporou. Podľa odhadov Komisie je v súčasnosti 14 000 študentov z EÚ-27 v Spojenom kráľovstve a 7 000 študentov zo Spojeného kráľovstva študuje v EÚ. Vzťahuje sa len na opatrenia v oblasti mobility a len na akcie, ktoré sa začali pred odchodom Spojeného kráľovstva. Ide teda o dočasné opatrenie. Zatiaľ čo teoreticky by sa mohlo uplatňovať maximálne počas 12 mesiacov (maximálne obdobie výmeny v rámci programu Erasmus + je 12 mesiacov), vo väčšine prípadov by sa uplatňovalo do konca súčasného akademického roka. Ako vyplýva z návrhu nariadenia Rady o „opatreniach týkajúcich sa vykonávania a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie“, opatrenie sa nebude uplatňovať na projekty financované v rámci programu Erasmus + (napr. strategické partnerstvá), iba ak by Spojené kráľovstvo pokračovalo v prispievaní do rozpočtu EÚ na rok 2019.

Hoci spravodajca naďalej dúfa, že možno dosiahnuť dohodu o riadnom vystúpení, víta však iniciatívu Komisie poskytnúť istotu tým študentom, ktorí do výmeny v rámci programu Erasmus + investovali určitý čas a často peniaze, a treba, aby ju mohli dokončiť na rovnakom základe, na akom začali. Je to mimoriadne dôležité pre všetky zainteresované strany. Keďže návrh je časovo citlivý – musí byť začlenený do právneho poriadku do 29. marca 2019 – spravodajca navrhuje ponechať znenie Komisie nezmenené s výnimkou dvoch malých dodatkov.

Po prvé, vzhľadom na naliehavosť postupu nie je možné dodržať osemtýždňové obdobie, počas ktorého môžu národné parlamenty reagovať na legislatívne návrhy podľa článku 4 protokolu (č. 1) k Zmluve o EÚ, ZFEÚ a Zmluve o Euratome. Musí sa to uviesť v odôvodnení v súlade s príslušným článkom a spravodajca navrhuje zmenu na dosiahnutie tohto cieľa. Po druhé, je dôležité v článku 4 uviesť, že nariadenie nenadobudne účinnosť, ak sa prijme dohoda o vystúpení, a druhý pozmeňujúci návrh zabezpečuje, aby sa takto postupovalo.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Pokračovanie v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie

Referenčné čísla

COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

Dátum predloženia v EP

30.1.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

30.1.2019

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Bogdan Andrzej Zdrojewski

4.2.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

4.2.2019

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Dátum predloženia

21.2.2019

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia