Betänkande - A8-0082/2019Betänkande
A8-0082/2019

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

21.2.2019 - (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)) - ***I

Utskottet för kultur och utbildning
Föredragande: Bogdan Andrzej Zdrojewski
    (Förenklat förfarande – artikel 50.2 i arbetsordningen)


Förfarande : 2019/0030(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0082/2019
Ingivna texter :
A8-0082/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

(COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0065),

–  med beaktande av artikel 294.2 samt artiklarna 165.4 och 166.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0040/2019),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0082/2019),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte som berör Förenade kungariket och som har inletts senast den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfång och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Med beaktande av behovet av att före datumet för Förenade kungarikets utträde ur unionen säkerställa en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ har det ansetts lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen.

Den ska tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen. Denna förordning ska dock inte tillämpas om ett utträdesavtal som ingåtts med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.2 i fördraget om Europeiska unionen har trätt i kraft vid den tidpunkten.

MOTIVERING

Den 30 januari 2019 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag om att införa beredskapsåtgärder för programmet Erasmus+ vid en eventuell brexit utan avtal (dvs. att Förenade kungariket lämnar unionen den 29 mars 2019 utan ett utträdesavtal föreligger). Förslaget är i linje med kommissionens beredskapsplan från den 19 december 2018 och syftar till att se till att personer som deltar i Erasmus+ ska kunna slutföra sina utbytesprogram utan avbrott, utan att förlora högskolepoäng och med fortsatt ekonomiskt stöd, i det fall det inte finns något utträdesavtal mellan EU och Förenade kungariket vid tidpunkten för Förenade kungarikets utträde. Kommissionen uppskattar att 14 000 studerande från EU-27 för närvarande befinner sig i Förenade kungariket och 7 000 studerande från Förenade kungariket i EU. Det skulle endast vara tillämpligt på rörlighetssåtgärder och endast på sådana som inletts före Förenade kungarikets utträde. Det är därför en tillfällig åtgärd. Det skulle teoretiskt kunna gälla i högst 12 månader (längsta tid för ett Erasmus+-utbyte är 12 månader), men i de flesta fall skulle det gälla fram till slutet av innevarande läsår. Som framgår av förslaget till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget för 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen, kommer åtgärden inte att vara tillämplig på projekt som finansieras genom Erasmus+ (t.ex. strategiska partnerskap) såvida inte Förenade kungariket fortsätter att bidra till EU:s budget för 2019.

Föredraganden hoppas även fortsättningsvis att man kan nå ett avtal om ett ordnat utträde, men välkomnar ändå kommissionens initiativ att skapa säkerhet för de studerande som har investerat tid och ofta pengar i ett Erasmus+-utbyte och måste kunna få slutföra det på samma grunder som de påbörjade det. Detta är oerhört viktigt för alla berörda parter. Eftersom förslaget är tidkänsligt – det måste vara antaget i lag senast den 29 mars 2019 – föreslår föredraganden att kommissionens text behålls oförändrad, med undantag för två små tillägg.

För det första, på grund av förfarandets brådskande natur, är det inte möjligt att ta hänsyn till den tidsfrist på åtta veckor som de nationella parlamenten har på sig att svara på lagstiftningsförslag enligt artikel 4 i protokoll nr 1 till EU-fördraget, EUF-fördraget och Euratomfördraget. Detta måste i enlighet med den relevanta artikeln anges i ett skäl och föredraganden föreslår en ändring för att uppnå detta mål. För det andra är det viktigt att i artikel 4 ange att förordningen inte träder i kraft om ett avtal om utträde föreligger och en andra ändring säkerställer att detta görs.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

Framläggande för parlamentet

30.1.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

30.1.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Bogdan Andrzej Zdrojewski

4.2.2019

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

4.2.2019

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Ingivande

21.2.2019

Senaste uppdatering: 27 februari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy