Процедура : 2018/0272(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0083/2019

Внесени текстове :

A8-0083/2019

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0140

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 219kWORD 67k
22.2.2019
PE 627.758v02-00 A8-0083/2019

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия

(10861/2018 – C8‑0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Хейди Хаутала

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия

(10861/2018 – C8‑0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (10861/2018),

–  като взе предвид проекта на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (10877/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 3, първа алинея и с член 207, параграф 4, първа алинея, във връзка с член 2018, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0445/2018),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от …(1) относно проекта на решение,

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A8-0083/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Социалистическа република Виетнам.

(1)

Приети текстове от съответната дата, P8_TA(0000)0000.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща информация

Виетнам стана третата държава в Азия след Индонезия и Малайзия, която започна преговори за сключване на споразумение за доброволно партньорство (СДП) през 2010 г. Преговорите приключиха през май 2017 г. и споразумението беше подписано на 19 октомври 2018 г. целта на Споразумението, в съответствие със съвместния ангажимент на ЕС и Виетнам за устойчиво управление на горите, е да се осигури правна рамка, целяща да гарантира, че целият внос на дървен материал и на продукти от дървен материал от Виетнам в Съюза, обхванат от СДП, е произведен законно.

Виетнам е значима държава в контекста на търговията с дървен материал, като разполага с шестия по големина в света и експортно ориентиран сектор за обработка на дървесина. Също така страната е един от основните вносители на дървен материал и изделия от дървен материал. Фабриките във Виетнам са усвоили около 34 милиона кубични метра дървен материал и изделия от дървен материал през 2017 г., от които 25% са били внесени, а 75% са от местни насаждения, много от които са притежавани и управлявани от дребни стопанства. Най-големите източници на трупи и нарязан дървен материал през 2017 г. са били Камерун, САЩ и Камбоджа. Вносът е нараснал като стойност с 68% за периода 2011—2017 г. Като център за преработка Виетнам е основен износител на продукти от дървен материал за ЕС, но също така и за целия регион, и по-специално за Китай.

Виетнам беше изправен пред голямото предизвикателство да води борба с незаконната търговия с дървен материал – първоначално от Лаос, докато не започна да прилага на практика забраната за внос, и отново през последните години, този път от Камбоджа. От 2015 г. насам Камбоджа стана вторият по значение доставчик на тропически дървен материал за Виетнам, въпреки съобщенията за забрана(1) на износа за Виетнам. Двете държави са отговорни съвместно за насърчаването на тази незаконна търговия, тъй като виетнамските органи, особено на провинциално равнище, са вземали официални решения, които не са в съответствие със законодателството на държавата на дърводобив, като например за управлението на официални квоти за внос.

СДП: неговото ратифициране ще постави началото на цялостна процедура

Съгласно СДП дадена държава се ангажира да разработи политика с цел да се гарантира, че незаконен дървен материал няма да бъде изнасян в трети държави, и по-специално за ЕС(2). Поради това подписването на СДП е началото на продължителен процес, в рамките на който Виетнам ще трябва да приеме цял набор от законодателни актове (т.нар. система за гарантиране на законността на дървения материал) и да създаде необходимите административни структури и капацитет за изпълнение и гарантиране на прилагането на ангажиментите си в рамките на СДП. Следователно споразумението за доброволно партньорство ще допринесе да бъде реформиран из основи виетнамският сектор за дървен материал. За Виетнам, като център за преработка, е от решаващо значение да приеме законодателство, което да гарантира, че на неговия пазар се внася само законно добит дървен материал. Виетнам се ангажира да приеме такова законодателство за контрол на вноса и това определено е едно от основните постижения на СДП.

Докладчикът е на мнение, че виетнамското законодателство относно вноса играе централна роля в цялостното прилагане на СДП. Виетнам вече се е ангажирал да включи задълженията за надлежна проверка за вносителите на дървен материал и на изделия от дървен материал, поради което целта тук е да се гарантира, че виетнамското законодателство е равностойно на Регламента на ЕС относно дървения материал, доколкото това е възможно, по-специално чрез осигуряване на равностойни изисквания за надлежна проверка. Освен това е важно да се отбележи, че Виетнам се ангажира също така да признае законите на държавата на дърводобив като част от определението за законност съгласно системата за гарантиране на законността на дървения материал. За момента обаче Виетнам не е разгледал възможността за пълна забрана на навлизането на незаконен дървен материал на виетнамския пазар, което би включвало задължение за изземване на такъв незаконен дървен материал.

Едва след като Виетнам приложи изцяло всички ангажименти(3) по СДП, страната ще може да се присъедини към системата на ЕС за лицензиране на FLEGT. Това би било важна стъпка и по отношение на достъпа до пазара на ЕС, тъй като дървеният материал, внесен съгласно лиценз за FLEGT, се счита за законен съгласно Регламента на ЕС относно дървения материал. Присъединяването към лицензирането на FLEGT е дългосрочна цел, тъй като Виетнам ще трябва да гарантира пълното прилагане на ангажиментите по СДП и да докаже способността си да гарантира прилагането на съответното национално законодателство. Тъй като присъединяването на Виетнам към системата за лицензиране на FLEGT е одобрено чрез процедурата с делегиран акт, Европейският парламент ще има отговорността внимателно да прецени дали са изпълнени задълженията и изискванията съгласно СДП. Докладчикът е на мнение, че придружаващата резолюция към препоръката за одобрение дава възможност да се изяснят референтните показатели, за да се оцени дали Виетнам в бъдеще ще е готов за присъединяване към схемата на ЕС за лицензиране на FLEGT.

Връзка между СДП и ССТ между ЕС-Виетнам

СДП и Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам до момента се подкрепят взаимно. Тези две споразумения се пресичат в главата за търговията и устойчивото развитие (ТУР) от ССТ, която съдържа разпоредби относно устойчивото управление на горите и търговията с горски продукти и която съдържа изрично позоваване на СДП(4). С влизането си в сила ССТ между ЕС и Виетнам ще либерализира търговията с изделия от дървен материал, попадащи в обхвата на СДП. Този внос ще бъде обхванат от общите задължения за надлежна проверка съгласно Регламента на ЕС относно дървения материал, докато започне лицензирането на FLEGT. Освен това Виетнам понастоящем не се счита за високорискова държава по отношение на вноса в ЕС. Налице е обаче необходимост от допълнително наблюдение на развитието на двустранната търговия с дървен материал, включително в рамките на главата за ТУР от ССТ, за да се гарантира, че допълнителната либерализация не води до допълнителни рискове.

В заключение докладчикът предлага придружаващата резолюция към препоръката за одобрение да се съсредоточи върху следните референтни точки за прилагането на СДП:

•  Виетнам ще трябва да приеме законодателство относно вноса, което да предвижда стабилни задължения за извършване на надлежна проверка. Тази надлежна проверка следва да не се свежда само до формално изпълнение на изискванията, а следва да включва всички необходими стъпки за надлежна проверка, като например оценка на риска и смекчаване на последиците. Освен това тя не трябва да представлява просто копиране на изискванията на Регламента на ЕС относно дървения материал, а следва да бъде съчетана с подходяща институционална структура, за да се осигури адекватно гарантиране на прилагането.

•  Виетнамското законодателство относно вноса следва да предвижда забрана за пускане на пазара на незаконен дървен материал, в допълнение към задължението за надлежна проверка. Това следва също така да даде възможност за изземване на незаконния дървен материал, който е преминал през митниците.

•  Системата за гарантиране на законността на дървения материал следва да не се прилага само на хартия, а и на практика. Това ще включва реформиране на компетентните публични органи, както и отпускане на подходящи ресурси. Гарантирането на прилагането е от ключово значение, за да се гарантира, че СДП не се използва за „изпиране“ на незаконно добит дървен материал.

•  Виетнам следва да приеме също така план за действие за прилагане на СДП, за да се поддържа високата степен на ангажираност и да включва действия, които трябва да се предприемат за справяне с незаконния внос на дървен материал, преди да започне да функционира системата за гарантиране на законността на дървения материал.

•  Виетнам следва да разгледа възможността за разширяване обхвата на бъдещата си схема за лицензиране на износа с цел да включва всички трети държави, а не само ЕС.

•  Виетнам следва да полага усилия за спиране на широко разпространената корупция, по-специално по отношение на митническите органи, които са водещи при изпълнението и гарантирането на прилагането на политиката и инструментите на СДП. Виетнам следва да разследва, да отстрани от длъжност и да подведе под отговорност лицата, които са отговорни за разрешаването и управлението на незаконната търговия в миналото.

•  Всички незаконни потоци от дървен материал през границата с Камбоджа трябва да бъдат спрени. Поради това дървеният материал от Камбоджа следва да се счита за високо рисков съгласно виетнамското законодателство. Следва да се разгледа и възможността за пълно спиране на вноса от Камбоджа. Диалогът между двете държави следва да бъде подобрен.

•  Комисията следва да поддържа натиска върху държавите в региона, които са големи вносители, например Китай и Япония. Разглежданото СДП има много важно регионално измерение и има потенциала да генерира положителни странични ефекти за други големи вносители. Комисията обаче следва да продължи да отдава приоритетно значение на въпроса за незаконната търговия с дървен материал в двустранните отношения с тези държави.

•  Досега сключването на споразумението за доброволно партньорство е безпрецедентен положителен пример за участие на гражданското общество във Виетнам. Това следва да продължи и Виетнам следва да се придържа към ангажимента си за включване на организациите на гражданското общество в прилагането на СДП. Участието на тези организации е важен стълб на системата за управление на СДП.

(1)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(2)

Споразумението за доброволно партньорство обхваща всички основни продукти, изнасяни за ЕС, и по-специално петте задължителни продукта от дървен материал, както са определени в Регламента за FLEGT от 2005 г. (дървени трупи, нарязан дървен материал, железопътни траверси, шперплат и фурнир), а също така включва и редица други изделия от дървен материал, като частици от дървени стърготини, паркет, плочи от дървесни частици и дървени мебели. Споразумението обхваща износа за всички трети държави но, поне първоначално, схемата на лицензиране се прилага само за износа за ЕС.

(3)

Готовността на системата за гарантиране на законността на дървения материал за лицензирането на FLEGT първо ще бъде оценена съвместно от ЕС и Виетнам. Само ако и двете страни са съгласни, че системата е достатъчно стабилна, лицензирането ще може да започне.

(4)

Член 13.8, параграф 2, буква а): [всяка страна] насърчава търговията с горски продукти, произведени от материал, произхождащ от устойчиво управлявани гори и добит в съответствие с националното законодателство на държавата на добив; това може да включва сключването на споразумение за доброволно партньорство за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Следният списък е изготвен на доброволни начала в рамките на изключителната отговорност на докладчика. Докладчикът е получил информация от следните образувания и лица при подготовката на проекта на законодателна резолюция на Европейския парламент относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия.

Образувания и/или лице

Faith Doherty, Jago Wadley

Environmental Investigation Agency (Агенция за разследване в областта на околната среда ), EIA

Edwin Shanks

European Forest Institute (Европейски институт по горите), EFI

Представители

Сдружение на занаятчиите и дървообработваща промишленост в Хо Ши Мин, HAWA

Perrine Fournier

Фондация ФЕРН (FERN)

Jo Blackman

„Глоубъл уитнес“ (Global Witness)

Г-н Нгуен Суан Фук, министър-председател на Виетнам

Правителство на Виетнам

Г-н Нгуен Суан Куонг, министър на земеделието и на развитието на селските райони

Правителство на Виетнам

Г-н Ха Конг Туан, заместник-министър на земеделието и на развитието на селските райони

Правителство на Виетнам

Г-н Нгуен Тхи Ким Нган, председател на Народното събрание

Парламент на Виетнам

Органи на провинциите, митнически органи, полиция, граничен контрол, управление на провинциите

Провинция Жиа Лай, Виетнам

Представители

Център за образование и развитие, Виетнам (НПО)

Представители

Център за устойчиво развитие на селските райони, Виетнам (НПО)  

Представители

„Пан нейчър“ (Pan Nature), Виетнам (НПО)

Представители

Световен фонд за дивата природа (WWF), Виетнам

Г-н Сай Сам Ал, министър на околната среда

Правителство на Камбоджа

Г-н Венг Сахон, министър на земеделието, горското и рибното стопанство

Правителство на Камбоджа

Г-н Сак Сетха, държавен секретар на Министерството на вътрешните работи

Правителство на Камбоджа

Представител

Дружество за опазване на дивата природа, Камбоджа

Представител

Световен фонд за дивата природа (WWF), Камбоджа

Представители

„Прей Ланг къмюнити нетуърк“ (Prey Lang Community Network), Камбоджа

Markus Hardtke

„Форест крайм“ (Forest Crime)

Gordana Topic

Европейска комисия

Hugo-Maria Schally

Европейска комисия

Astrid Schomaker

Европейска комисия

Посланик Брюно Анжле

ЕСВД, Делегация на ЕС в Ханой

Посланик Джордж Едгар

ЕСВД, Делегация на ЕС в Пном Пен

Посланик Кари Кахилуото

Посолство на Финландия в Ханой

Представители

Посолство на Германия в Ханой


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (25.1.2019)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия

(10861/2018 – C8‑0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Докладчик по становище: Ян Захрадил

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да препоръча Парламентът да даде одобрение за проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия

Позовавания

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Водеща комисия

 

INTA

 

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

25.10.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jan Zahradil

16.11.2018

Разглеждане в комисия

20.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия

Позовавания

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Дата на сезиране

19.10.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

25.10.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Дата на приемане

19.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

Дата на внасяне

22.2.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност