DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví

22.2.2019 - (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodajka: Heidi Hautala

Postup : 2018/0272(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0083/2019
Předložené texty :
A8-0083/2019
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (10861/2018),

–  s ohledem na návrh Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (10877/2018),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 3 prvním pododstavcem a čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem, písm. a) bodem (v) a s čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0445/2018),

–  s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne … [1] o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0083/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Vietnamské socialistické republiky.

  • [1]  Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Vietnam se stal třetí zemí v Asii, po Indonésii a Malajsii, která zahájila jednání o dobrovolné dohodě o partnerství v roce 2010. Jednání byla ukončena v květnu roku 2017 a dohoda byla podepsána 19. října 2018. Cílem dobrovolné dohody o partnerství, která je v souladu se společným závazkem EU a Vietnamu ohledně udržitelného obhospodařování lesů, je poskytnout právní rámec, který zajistí, aby veškeré dřevo a dřevařské výrobky dovážené z Vietnamu do EU, na něž se vztahuje dobrovolná dohoda o partnerství, byly vyprodukovány zákonným způsobem.

V obchodu se dřevem je Vietnam důležitým aktérem, jelikož má celosvětově šesté největší dřevozpracovatelské odvětví orientované na vývoz. Je rovněž významným dovozcem dřeva a dřevařských výrobků. Vietnamské závody spotřebovaly v roce 2017 přibližně 34 milionů kubických metrů dřeva a dřevařských produktů, z nichž 25 % bylo dovezeno a 75 % pocházelo z domácích lesů, z nichž mnohé vlastní a spravují drobní zemědělci. Největšími zdrojovými zeměmi pro kulatinu a řezivo byly v roce 2017 Kamerun, USA a Kambodža. Hodnota dovozu vzrostla v období let 2011–2017 o 68 %. Jako zpracovatelské centrum je Vietnam významným vývozcem dřevařských výrobků do EU, ale také do všech zemí svého regionu, zejména do Číny.

Vietnam se potýká s velkým problémem, jelikož v minulosti bojoval proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem z Laosu, dokud nebyl účinně prosazen zákazu jeho vývozu, a v posledních letech opět bojuje proti nezákonně vytěženému dřevu z Kambodže. Od roku 2015 je Kambodža pro Vietnam druhým největším dodavatelem tropického dřeva, a to navzdory oznámenému[1] zákazu vývozu do Vietnamu. Obě země nesou za tento nezákonný obchod společnou odpovědnost, neboť vietnamské orgány zejména na úrovni provincií, přijaly formální rozhodnutí, která nerespektují právní předpisy země původu, jako např. zavádění formálních dovozních kvót.

Dobrovolná dohoda o partnerství: po ratifikaci začíná celý proces

V rámci dobrovolné dohody o partnerství se země zavazuje vypracovat politiku, která zajistí, že do třetích zemí, a zejména do EU, nebude vyváženo žádné nezákonně vytěžené dřevo.[2] Podpis dobrovolné dohody o partnerství proto představuje začátek dlouhého procesu, během něhož bude muset Vietnam přijmout celou řadu právních předpisů (tzv. systém zajištění zákonnosti dřeva - Timber Legality Assurance System (TLAS)) a vytvořit nezbytné správní struktury a kapacitu, aby mohl provádět a prosazovat své závazky, které z dobrovolné dohody o partnerství vyplývají. Dobrovolná dohoda o partnerství proto přispěje zásadním způsobem k reformě vietnamského dřevařského odvětví. Pro zpracovatelské centrum, jakým Vietnam je, je rovněž zásadní, aby byly přijaty právní předpisy, které zajistí, aby se na jeho trh dováželo pouze zákonně vytěžené dřevo. Vietnam se zavázal takové právní předpisy o kontrole dovozu přijmout, což je jistě jeden z hlavních úspěchů dobrovolné dohody o partnerství.

Zpravodajka je toho názoru, že právní předpisy týkající se dovozu z Vietnamu hrají ústřední roli v celém provádění dobrovolné dohody o partnerství. Vietnam se již zavázal k začlenění povinnosti náležité péče pro dovozce dřeva a dřevařských výrobků, a proto je zde cílem zajistit, aby se vietnamské právní předpisy dostaly co možná nejblíže k úrovni ekvivalence s nařízením EU o dřevu, a to zejména stanovením ekvivalentních požadavků náležité péče. Kromě toho je důležité poznamenat, že Vietnam se rovněž zavázal k tomu, že v rámci definice zákonnosti v rámci systému TLAS bude uznávat právní předpisy země těžby. Vietnam však prozatím neuvažuje o zavedení důsledného zákazu vstupu nezákonně vytěženého dřeva na vietnamský trh, který by znamenal povinnost takové nezákonně vytěžené dřevo zabavit.

Pouze až Vietnam v plné míře provede všechny závazky vyplývající z dobrovolné dohody o partnerství[3], bude možno přistoupit k systému udělování licencí EU FLEGT. To by byl významný krok také v oblasti přístupu na trh EU, neboť dřevo dovážené na základě licence FLEGT se považuje za legální v rámci nařízení EU o těžbě dřeva. Přístup k systému udělování licencí FLEGT je dlouhodobým cílem, neboť Vietnam bude muset zajistit úplné splnění závazků vyplývajících z dobrovolné dohody o partnerství a prokázat schopnost prosazovat související vnitrostátní právní předpisy. Vzhledem k tomu, že přistoupení Vietnamu k systému udělování licencí FLEGT se schvaluje prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, bude mít Evropský parlament povinnost pečlivě posoudit, zda byly závazky a požadavky týkající se dobrovolné dohody o partnerství splněny. Zpravodajka je toho názoru, že doprovodné usnesení k doporučení o souhlasu poskytuje příležitost k vyjasnění kritérií pro posouzení toho, zda je Vietnam v budoucnu připraven na přistoupení k systému licencí EU FLEGT.

Vztah mezi dobrovolnou dohodou o partnerství a dohodou o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

Dobrovolná dohoda o partnerství a dohoda o volném obchodu hrály dosud vzájemně podpůrnou úlohu. Tyto dvě dohody se protínají v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji dohody o volném obchodu, která obsahuje ustanovení o udržitelném lesním hospodářství a obchodu s lesními produkty a která výslovně odkazuje na dobrovolnou dohodu o partnerství[4]. Dohoda o volném obchodu bude vstupem v platnost liberalizovat obchod s dřevařskými výrobky, které podléhají dobrovolné dohodě o partnerství. Na dovoz těchto výrobků se budou vztahovat obecné povinnosti náležité péče v rámci nařízení EU o dřevu až do doby, kdy začnou být udělovány licence FLEGT. Vietnam navíc není v současné době považován za zemi s vysokým rizikem, pokud jde o dovoz do EU. Je však třeba dále sledovat vývoj dvoustranného obchodu se dřevem, a to i v rámci kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji dohody o volném obchodu, aby se zajistilo, že dodatečná liberalizace nebude znamenat další rizika.

Závěrem zpravodajka navrhuje, aby se doprovodné usnesení k doporučení souhlasu zaměřilo na následující referenční body pro provádění dobrovolné dohody o partnerství:

•  Vietnam bude muset přijmout právní předpisy o dovozu, které stanoví řádné povinnosti náležité péče. Tato náležitá péče by neměla být redukována na zaškrtávání políček, ale měla by zahrnovat všechny nezbytné kroky náležité péče, jako je posouzení a zmírňování rizik. Neměla by být založena ani na pouhém kopírování textu z nařízení EU o dřevě, ale měla by mít spojitost s příslušným institucionálním uspořádáním, aby se zajistilo odpovídající prosazování.

•  Vietnamskými právními předpisy o dovozu by měl být stanoven zákaz uvádění nezákonně vytěženého dřeva na trh a povinnost náležité péče. To by rovněž mělo umožnit zabavení nezákonně vytěženého dřeva, které prošlo celní správou.

•  Systém TLAS by neměl být uplatňován pouze na papíře, ale také prosazován v praxi. To bude znamenat reformy odpovědných veřejných orgánů a přidělení odpovídajících zdrojů. Prosazování je klíčem k tomu, aby dobrovolná dohoda o partnerství nebyla využívána k „praní“ nezákonně vytěženého dřeva.

•  Vietnam by měl schválit akční plán provádění dobrovolné dohody o partnerství s cílem udržet vysokou úroveň závazků a zahrnout opatření, která mají být přijata za účelem boje proti nezákonnému dovozu dřeva před tím, než začne fungovat systém TLAS.

•  Vietnam by měl zvážit rozšíření svého budoucího systému udělování licencí na vývoz do všech třetích zemí, nejen do EU.

•  Vietnam by měl usilovat o zastavení rozsáhlé korupce, zejména ve vztahu k celním orgánům, které jsou ústředními aktéry při provádění a prosazování politiky a nástrojů dobrovolné dohody o partnerství. Vietnam by měl prošetřit, odstranit z funkce a postavit před soud osoby, které byly v minulosti odpovědné za povolení a řízení nezákonného obchodu.

•  Veškerý nezákonný pohyb dřeva přes kambodžskou hranici musí ustat a dřevo z Kambodže by mělo být ve vietnamských právních předpisech považováno za vysoce rizikové. Mělo by se rovněž zvážit úplné zastavení dovozu z Kambodže. Dialog mezi oběma zeměmi by se měl zlepšit.

•  Komise by měla udržet tlak na velké dovážející země v regionu, jako je Čína a Japonsko. Tato dobrovolná dohoda o partnerství má velmi důležitý regionální rozměr a potenciál k vytváření pozitivních účinků na další významné dovozce. Komise by však měla v dvoustranných vztazích s těmito zeměmi nadále věnovat prioritní pozornost nelegálnímu obchodu se dřevem.

•  Uplatňování dobrovolné dohody o partnerství bylo dosud nevídaným pozitivním příkladem zapojení občanské společnosti ve Vietnamu. To by mělo pokračovat i nadále a Vietnam by měl dostát svému závazku a zapojit organizace občanské společnosti do provádění dobrovolné dohody o partnerství. Zapojení organizací občanské společnosti je důležitým pilířem systému správy a řízení dobrovolné dohody o partnerství.

  • [1]  https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
  • [2]  Dobrovolná dohoda o partnerství se vztahuje na všechny významné produkty vyvážené do EU, zejména na pět povinných dřevařských produktů podle nařízení FLEGT z roku 2005 (klády, řezivo, železniční pražce, překližované desky a dýhy) a zahrnuje rovněž řadu dalších dřevařských výrobků, jako jsou dřevěné štěpky, parketové podlahy, dřevotřískové desky a dřevěný nábytek. Dohoda se vztahuje na vývoz do všech třetích zemí, avšak režim udělování licencí se vztahuje pro začátek jen na vývoz do EU.
  • [3]  Připravenost systému TLAS, pokud jde o udělování licencí FLEGT, bude nejprve posouzena společně EU a Vietnamem. Pouze v případě, že se obě strany shodnou na tom, že systém je dostatečně spolehlivý, bude možné zahájit udělování licencí.
  • [4]  čl. 13.8, odst. 2 písm. a): [každá strana] podněcuje podporu obchodu s lesními produkty z udržitelně obhospodařovaných lesů a těženými v souladu s vnitrostátními právními předpisy v zemi původu vytěženého dřeva; mezi opatření přijatá v tomto ohledu může patřit i uzavření dobrovolné dohody o partnerství o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví („FLEGT“).

PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA INFORMACE

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost zpravodajky. Při přípravě návrhu legislativního usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví obdržela zpravodajka informace od těch subjektů a osob:

Subjekt nebo osoba

Faith Doherty, Jago Wadley

Vyšetřovací služba pro životní prostředí (Environmental Investigation Agency–EIA)

Edwin Shanks

Evropský lesnický institut (European Forest Institute–EFI)

zástupci

Sdružení subjektů v oblasti rukodělné výroby a dřevařského průmyslu Ho Či Minova Města, HAWA

Perrine Fournier

FERN

Jo Blackman

organizace Global Witness

vietnamský premiér Nguyễn Xuân Phúc

vietnamská vláda

ministr pro zemědělství a rozvoj venkova Nguyen Xuan Cuong

vietnamská vláda

náměstek ministra pro zemědělství a rozvoj venkova Hà Công Tuấn

vietnamská vláda

předsedkyně Národního shromáždění Nguyen Thi Kim Ngan

vietnamský parlament

orgány na úrovni provincií, celní správy, policie, hraniční kontroly, řízení

provincie Gia Lai, Vietnam

zástupci

Středisko pro vzdělávání a rozvoj (Centre for Education and Development – CED), Vietnam (nevládní organizace)

zástupci

Středisko pro udržitelný rozvoj venkova (Centre for Sustainable Rural Development – SRD), Vietnam (nevládní organizace)  

zástupci

organizace Pan Nature, Vietnam (nevládní organizace)

zástupci

organizace World Wildlife Fund, WWF, Vietnam

ministr životního prostředí Say Sam Al

kambodžská vláda

ministr zemědělství, lesnictví a rybolovu Veng Sakhon

kambodžská vláda

tajemník ministra vnitra Sak Setha

kambodžská vláda

zástupce

Wildlife Conservation Society (WCS), Kambodža

zástupce

organizace World Wildlife Fund, WWF, Kambodža

zástupci

Prey Lang Community Network, Kambodža

Markus Hardtke

Forest Crime

Gordana Topic

Evropská komise

Hugo-Maria Schally

Evropská komise

Astrid Schomaker

Evropská komise

velvyslanec Bruno Angelet

ESVČ, delegace EU v Hanoji

velvyslanec George Edgar

ESVČ, delegace EU v Phnompenhu

velvyslanec Kari Kahiluoto

finské velvyslanectví v Hanoji

zástupci

německé velvyslanectví v Hanoji

STANOVISKO Výboru pro rozvoj (25.1.2019)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví
(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Zpravodaj: Jan Zahradil

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a o obchodu v oblasti lesnictví

Referenční údaje

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

25.10.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Jan Zahradil

16.11.2018

Projednání ve výboru

20.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a o obchodu v oblasti lesnictví

Referenční údaje

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

19.10.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

25.10.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Datum přijetí

19.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

Datum předložení

22.2.2019

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 27. února 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí